Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

Regulamin korzystania z serwisu Taryfy celnej

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu Taryfy celnej, zwany dalej „Regulaminem" reguluje zasady wymiany informacji, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

 2. Serwis Taryfy celnej to system informacyjny Krajowej Administracji Skarbowej dostarczający szczegółowych informacji w zakresie taryfy celnej dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.

 3. Serwis udostępniany jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.

 4. Administratorem danych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany dalej „Administratorem".

§ 2. Definicje

 1. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu Taryfy celnej.

§ 3. Uwarunkowania ogólne

 1. Korzystanie z serwisu Taryfy celnej jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

 2. W celu prawidłowego korzystania z serwisu Taryfy celnej niezbędne jest:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. przeglądarka internetowa:

   • Gogle Chrome w wersji 80.0.3987 lub wyższej,

   • Mozilla FireFox w wersji 74.0.1 lub nowszej,

   • Microsoft Edge w wersji 80.0.361;

  3. system operacyjny: Windows: 10, 8 lub 7;

  4. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";

 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Taryfy celnej.

§ 4. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu Taryfy celnej z przyczyn niezależnych od Administratora.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości serwisu Taryfy celnej.

 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści serwisu Taryfy celnej były aktualne i rzetelne.

 4. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od administratora ma prawo czasowo zawiesić dostęp użytkownikom do serwisu Taryfy celnej na okres niezbędny do wyeliminowania, niepożądanych dla administratora lub użytkowników, skutków zaistniałych okoliczności.

 5. Administrator zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu Taryfy celnej w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym także do powstrzymania się od dokonywania, w ramach korzystania z usług, z jakichkolwiek działań sprzecznych z normami społecznymi, obyczajowymi oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Serwis Taryfy celnej nie przetwarza danych osobowych.

§ 7. Prawa autorskie

Zawartość serwisu Taryfy celnej jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z którym nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

 • publikowane opisy patentowe lub ochronne,

 • proste informacje prasowe.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2022-01-24

 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie (za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez przeglądarkę internetową).

 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 4. Regulamin może być zmieniany.

Informacja uzupełniająca

Administrator informuje, iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji Klientów stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji klientów. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Administratora do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.