Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

O serwisie Taryfy celnej

Co to jest serwis Taryfy celnej

Serwis Taryfy celnej to jeden z komponentów Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4. Dostarcza on szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.
W serwisie są prezentowane dane unijne pochodzące z systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz dane krajowe (VAT, akcyza, środki pozataryfowe). Serwis jest utrzymywany przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów.

Co znajdziesz w serwisie Taryfy celnej

Przeglądarka taryfowa:

 • umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji nt. danych taryfowych, w tym nomenklatury towarowej i stawek celnych (stawek preferencyjnych, zawieszonych i w ramach kontyngentów taryfowych), a także innych danych pozataryfowych (obowiązujące zakazy, ograniczenia), które pochodzą z bazy danych TARIC. Obejmuje też informacje dodatkowe, takie jak:

  • uwagi prawne,

  • noty wyjaśniające do HS *,

  • noty wyjaśniające do CN,

  • Wiążącą Informację Taryfową,

  • regulacje klasyfikacyjne,

  • rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej,

  • wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,

  • oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego,

  • kompendium opinii klasyfikacyjnych,

  • decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego

 • zawiera dane krajowe (stawki podatku VAT i akcyzy) i niektóre dane pozataryfowe (np. ograniczenia fitosanitarne),

 • umożliwia wyszukiwanie informacji:

  • po kodzie lub po wyrażeniach tekstowych,

  • nt. dokumentów wymaganych, kodów dodatkowych i kontyngentów taryfowych

 • pozwala na znalezienie kodu nomenklatury dla danego towaru (Alfabetyczny Indeks Towarów).

Kalkulator taryfowy:

 • umożliwia obliczanie należności celnych w oparciu o pełne lub częściowe zestawy danych, a także podatków w imporcie/eksporcie towarów oraz kodów dodatkowych Meursinga w oparciu o komponenty rolne,

 • pozwala na przeglądanie informacji związanych z kursami wymiany walut,

 • prezentowany jest w dwóch wersjach:

  • wariantowej, która wyświetla wyniki kalkulacji, zawierające różne scenariusze kalkulacyjne w oparciu o częściowy zestaw danych (obliczenia są wykonywane dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich zastosowania),

  • standardowej, która podaje jeden wynik kalkulacji dla pełnego zestawu danych.

Elektroniczna wersja bazy danych Taryfy celnej (tzw. plik startowy):

 • zawiera stan taryfowej bazy danych na konkretny dzień i godzinę,

 • umożliwia utrzymywanie lokalnej kopii bazy danych taryfowych.

Interfejs JSON API:

Udostępnia on następujące usługi:

 • listę kodów (HS i CN) nomenklatury towarowej, które mogą być użyte w zgłoszeniach celnych,

 • informacje o środkach taryfowych (m.in. stawki celne) oraz pozataryfowych (m.in. zakazy, ograniczenia) przypisanych do podanego kodu nomenklatury towarowej,

 • szczegóły kontyngentu taryfowego o podanym numerze. W odpowiedzi zwracana jest także historia zmian stanów kontyngentu, historia zmian salda, powiązane kontyngenty oraz powiązane kody nomenklatury.* Noty wyjaśniające do HS udostępniane w systemie ISZTAR4 stanowią jedynie materiał roboczy i mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są prawnie wiążące. Wiążący jest materiał udostępniany przez WCO odpłatnie, dostępny tylko w języku angielskim i francuskim. Informacje o rozstrzygnięciach klasyfikacyjnych przyjętych na forum WCO, zawarte są w Komunikatach Komisji Europejskiej, publikowanych na stronie https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/home (strona otwiera się w nowym oknie).