Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

Fundusze Europejskie

Serwis Taryfy celnej został zmodernizowany w ramach projektu PUESC.

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) jest elementem Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) zbudowanego w ramach Projektu „Program e-Cło” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

PUESC zmodernizowany został w ramach Projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Dodatkowe informacje o projektach realizowanych na terytorium Polski, współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dostępne są w serwisach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Mapa Dotacji oraz Polska Cyfrowa (strony otwierają się w nowym oknie).