Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!

Deklaracja dostępności serwisu Taryfy celnej

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej dużej aktualizacji: .

Status dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 2. może zdarzyć się sytuacja, kiedy po wybraniu przycisku wyszukaj pojawi się pusta lista wyników bez komunikatu o braku wyników wyszukiwania,

 3. nie został zaimplementowany mechanizm skip linków,

 4. na niektórych podstronach struktura nagłówków może być zaburzona,

 5. niektóre etykiety w podpowiedziach (tooltipach) lub oknach modalnych mogą być niepoprawnie przetłumaczone,

 6. pojawiający się przycisk "toTop" jest pomijany przy obsłudze strony za pomocy klawiatury,

 7. mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy elementy wyboru daty symulacji będą nieprawidłowo odczytywane przez czytnik ekranu,

 8. komunikat ostrzegający o nieaktualnej dacie symulacji nie jest czytany przez czytnik ekranu.

Ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby wskazane niezgodności i wyłączenia, o ile jest to możliwe, były usuwane i poprawiane, a strona internetowa była dostępna cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: .

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej zgłoś pytanie, uwagę lub problem pocztą elektroniczną na adres: dc.isztar@mf.gov.pl. Osobą kontaktową jest: Jacek Krysztofiak.

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,

 • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

W treści żądania:

 • podaj swoje dane,

 • wskaż, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

 • wskaż sposób kontaktu,

 • określ formę informacji, jeżeli zgłaszasz potrzebę jej otrzymania w formie alternatywnej.

Zrealizujemy twoje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie poinformujemy cię, kiedy realizacja żądania będzie możliwa – termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, będziesz mógł złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę będziesz mógł przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona otwiera się w nowym oknie).

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo (strona otwiera się w nowym oknie).

Ponadto w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (strona otwiera się w nowym oknie).

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej siedzib jednostek Krajowej Administracji Skarbowej znajdziesz na stronach tych jednostek w zakładce: Załatwianie spraw / Dostępność. Przejdź do wykazu stron internetowych jednostek KAS (strona otwiera się w nowym oknie).