Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-01-15
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
Data symulacji 2020-02-15
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
Data ostatniej aktualizacji danych: 2021-01-15
Kod Opis Informacje dodatkowe
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Sekcja II - Produkty pochodzenia roślinnego
Sekcja III - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
Sekcja IV - Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Sekcja V - Produkty mineralne
Sekcja VI - Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
CHEMIKALIA ORGANICZNE
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
NAWOZY
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE SUBSTANCJE BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
Syntetyczne, organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące, nawet zawierające naturalne substancje garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (włącznie z ekstraktami barwiącymi, ale z wyłączeniem czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie
- Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty oparte na nich, jak wymieniono w uwadze 3 do niniejszego działu
- - Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na ich bazie
- - Barwniki kwasowe, nawet metalizowane, oraz preparaty na ich bazie; barwniki zaprawowe oraz preparaty na ich bazie
- - Barwniki zasadowe oraz preparaty na ich bazie
- - Barwniki bezpośrednie oraz preparaty na ich bazie
- - Barwniki kadziowe oraz preparaty na ich bazie (włącznie z wykorzystywanymi w charakterze pigmentów)
- - Barwniki reaktywne oraz preparaty na ich bazie
- - Pigmenty oraz preparaty na ich bazie
- - - Barwnik C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 81 50 % masy lub większej
- - - Preparaty na bazie barwnika C.I. Pigment Red. 48:2 (CAS RN 7023-61-2) o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 48:2 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 85 %
- - - Barwnik C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Green 7 40 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. o zawartości pigmentu Red 49:2 60 % masy lub więcej
- - - Barwnik C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 16 równej 90 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 48:2 równej 85 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:3 35 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:4 równej 35 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 169 50 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 lub CAS RN 68516-75-6)
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 57:1 20 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 14 25 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 13 80 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 268 80 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 4 60% masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 63:1 70 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:1 35 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 202 70 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Red. 81:2 (CAS RN 75627-12-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 81:2 30 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 120 50 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), wysoko żywiczny barwnik (ok. 35% dysproporcjonowanej żywicy), o czystości 98% masy lub większej, w postaci ekstrudowanych kulek, o zawartości wilgoci nie więcej niż 1% masy
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 53 50 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 5 80 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 207 50 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 61 35 % masy lub większej
- - - Barwnik C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 lub CAS RN 101357-19-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Violet 3 90 % masy lub większej
- - - Pozostałe
- - Pozostałe, włącznie z mieszaninami dwóch lub więcej środków barwiących objętych podpozycjami od 3204 11 do 3204 19
- Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające
- Pozostałe
Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu
Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż te objęte pozycją 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie
Pigmenty, środki matujące i farby, gotowe, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków
Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu
Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym
Pozostałe farby i pokosty (włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry
Sykatywy gotowe
Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami metali) rozproszone w środowisku niewodnym, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb (włącznie z emaliami); folie do wytłoczeń; barwniki i pozostałe środki barwiące pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej
Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i tym podobne, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub w podobnej postaci, lub w opakowaniach
Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów lub tym podobne
Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty, nawet stężone lub stałe
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
Sekcja VII - Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku
Sekcja VIII - Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)
Sekcja IX - Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esperanto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
Sekcja X - Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz artykuły z nich
Sekcja XI - Materiały i artykuły włókiennicze
Sekcja XII - Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich
Sekcja XIII - Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła
Sekcja XIV - Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety
Sekcja XV - Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych
Sekcja XVI - Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów
Sekcja XVII - Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe
Sekcja XVIII - Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria
Sekcja XIX - Broń i amunicja; ich części i akcesoria
Sekcja XX - Artykuły przemysłowe różne
Sekcja XXI - Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki