Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
Data symulacji 2020-02-15
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
Data ostatniej aktualizacji danych: 2023-03-24
Kod Opis Informacje dodatkowe
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Sekcja II - Produkty pochodzenia roślinnego
Sekcja III - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
Sekcja IV - Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; produkty, nawet zawierające nikotynę, przeznaczone do wdychania bez spalania; pozostałe wyroby zawierające nikotynę przeznaczone do wprowadzania nikotyny do ciała ludzkiego
Sekcja V - Produkty mineralne
Sekcja VI - Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
Sekcja VII - Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku
TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH
I. FORMY PODSTAWOWE
Polimery etylenu, w formach podstawowych
Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych
Polimery styrenu, w formach podstawowych
Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych
Polimery akrylowe w formach podstawowych
Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry, w formach podstawowych
Poliamidy w formach podstawowych
Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
Silikony w formach podstawowych
Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i pozostałe produkty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych
Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych
Polimery naturalne (na przykład kwas alginowy) i modyfikowane polimery naturalne (na przykład utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych
Wymieniacze jonowe oparte na polimerach objętych pozycjami od 3901 do 3913, w formach podstawowych
II. ODPADY, ŚCINKI I BRAKI; PÓŁFABRYKATY; ARTYKUŁY
Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych
Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z tworzyw sztucznych
Rury, rurki i węże oraz ich osprzęt (na przykład złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw sztucznych
Pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; pokrycia ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, jak określono w uwadze 9 do niniejszego działu
Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach
Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami
Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych
Wanny, prysznice, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych
Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych
- Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły
- Worki, torby (włącznie ze stożkami)
- - Z polimerów etylenu
- - Z pozostałych tworzyw sztucznych
- Balony, butelki, kolby i artykuły podobne
- Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki
- Korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia
- Pozostałe
Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły higieniczne lub toaletowe, z tworzyw sztucznych
Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914
KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU
Sekcja VIII - Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)
Sekcja IX - Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esperanto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
Sekcja X - Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz artykuły z nich
Sekcja XI - Materiały i artykuły włókiennicze
Sekcja XII - Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich
Sekcja XIII - Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła
Sekcja XIV - Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety
Sekcja XV - Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych
Sekcja XVI - Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów
Sekcja XVII - Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe
Sekcja XVIII - Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria
Sekcja XIX - Broń i amunicja; ich części i akcesoria
Sekcja XX - Artykuły przemysłowe różne
Sekcja XXI - Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki