Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
Data symulacji 2020-06-30
Uwaga: Data symulacji nie jest aktualna!
Data ostatniej aktualizacji danych: 2022-06-24
Kod Opis Informacje dodatkowe
Sekcja I - Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
Sekcja II - Produkty pochodzenia roślinnego
Sekcja III - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
Sekcja IV - Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; produkty, nawet zawierające nikotynę, przeznaczone do wdychania bez spalania; pozostałe wyroby zawierające nikotynę przeznaczone do wprowadzania nikotyny do ciała ludzkiego
Sekcja V - Produkty mineralne
Sekcja VI - Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
I. PIERWIASTKI CHEMICZNE
Fluor, chlor, brom i jod
Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna
Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone)
Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale
Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy; rtęć
II. KWASY NIEORGANICZNE I NIEORGANICZNE TLENOWE ZWIĄZKI NIEMETALI
Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy
Kwas siarkowy; oleum
Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące
Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie
Tlenki boru; kwasy borowe
Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali
III. ZWIĄZKI FLUOROWCÓW LUB SIARKI Z NIEMETALAMI
Halogenki i tlenohalogenki niemetali
Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu
IV. NIEORGANICZNE ZASADY I TLENKI, WODOROTLENKI I NADTLENKI METALI
Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym
Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu
Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru
Tlenek cynku; nadtlenek cynku
Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu
Tlenki i wodorotlenki chromu
Tlenki manganu
Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3
Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu
Tlenki tytanu
Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa
Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali
V. SOLE I NADTLENOSOLE KWASÓW NIEORGANICZNYCH I METALI
Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe
Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki
Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy
Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany
Siarczki; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie
Ditioniny i sulfoksylany
Siarczyny; tiosiarczany
Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)
Azotyny; azotany
Podfosforyny (fosforany I), fosforyny i fosforany (V); polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie
Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu
Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone
Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych
Borany, nadtlenoborany (nadborany)
Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych
Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki
VI. RÓŻNE
Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych
Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (włącznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty
Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie
Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali
Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem
Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie
Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849
Nieorganiczne lub organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatów
- Zdefiniowane chemicznie
- Pozostałe
Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu; pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych
CHEMIKALIA ORGANICZNE
PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
NAWOZY
EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE SUBSTANCJE BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, "WOSKI DENTYSTYCZNE" ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE
Sekcja VII - Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku
Sekcja VIII - Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)
Sekcja IX - Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esperanto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
Sekcja X - Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz artykuły z nich
Sekcja XI - Materiały i artykuły włókiennicze
Sekcja XII - Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich
Sekcja XIII - Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła
Sekcja XIV - Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety
Sekcja XV - Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych
Sekcja XVI - Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów
Sekcja XVII - Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe
Sekcja XVIII - Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria
Sekcja XIX - Broń i amunicja; ich części i akcesoria
Sekcja XX - Artykuły przemysłowe różne
Sekcja XXI - Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki