SEKCJA XVII

POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE

Uwagi
  1. Niniejsza sekcja nie obejmuje artykułów objętych pozycją 9503 lub 9508, lub bobslei, toboganów lub tym podobnych, objętych pozycją 9506.
  2. Wyrażeń „części” oraz „części i akcesoria” nie stosuje się do artykułów wymienionych poniżej, nawet jeżeli są one identyfikowane jako należące do towarów objętych niniejszą sekcją:

(a)   złączy, podkładek i tym podobnych, z dowolnego materiału (klasyfikowanych według ich materiału składowego lub do pozycji 8484), lub pozostałych artykułów z gumy, innej niż ebonit (pozycja 4016);

(b)   części ogólnego stosowania określone w uwadze 2 do sekcji XV, z metali nieszlachetnych (sekcja XV) lub podobnych towarów z tworzyw sztucznych (dział 39);

(c)   artykułów objętych działem 82 (narzędzia);

(d)   artykułów objętych pozycją 8306;

(e)   maszyn lub aparatury objętych pozycjami od 8401 do 8479 lub ich części, z wyjątkiem grzejników dla artykułach niniejszego rozdziału; artykułów objętych pozycją 8481 lub 8482, lub artykułów objętych pozycją 8483, po warunkiem że stanowią one integralne części silników;

(f)    maszyn lub urządzeń elektrycznych (dział 85);

(g)   artykułów objętych działem 90;

(h)   artykułów objętych działem 91;

(ij) broni (dział 93);

(k)   lamp lub opraw oświetleniowych, objętych pozycją 9405;

(l)     szczotek, w rodzaju stosowanych jako części pojazdów (pozycja 9603).

  1. Występujących w działach od 86 do 88 określeń „części” lub „akcesoria” nie stosuje się do części i akcesoriów, które nie nadają się do stosowania, wyłącznie lub głównie z artykułami objętymi tymi działami. Części i akcesoria, które mogą być objęte dwiema lub więcej pozycjami niniejszych działów, należy klasyfikować do pozycji odpowiadającej głównemu zastosowaniu takiej części lub takiego akcesorium.
  2. W niniejszej sekcji:

(a)   pojazdy, które zostały celowo tak zbudowane, że mogą jeździć po drogach i po szynach, należy klasyfikować do odpowiedniej pozycji działu 87;

(b)   pojazdy silnikowe ziemno-wodne (amfibie) należy klasyfikować do odpowiedniej pozycji działu 87;

(c)   statki powietrzne, które zostały celowo tak zbudowane, że mogą być również wykorzystane jako pojazdy drogowe, należy klasyfikować do odpowiedniej pozycji działu 88.

  1. Poduszkowce należy klasyfikować do niniejszej sekcji do tych pojazdów, do których są najbardziej zbliżone, a mianowicie:

(a)   do działu 86, jeżeli przeznaczone są do poruszania się po torze prowadzącym (pociągi na poduszce powietrznej);

(b)   do działu 87, jeżeli przeznaczone są do poruszania się nad lądem lub nad lądem i wodą;

(c)   do działu 89, jeżeli przeznaczone są do poruszania się ponad powierzchnią wody, nawet gdy mogą lądować na plażach lub pływających przystaniach, lub mogą poruszać się nad lodem.

Części i akcesoria pojazdów na poduszce powietrznej należy klasyfikować w ten sposób, jak części i akcesoria pojazdów należących do tej samej pozycji, do której zaklasyfikowano, zgodnie z powyższymi założeniami, odnośne poduszkowce.

Osprzęt i armatura do pociągów poruszających się na poduszce powietrznej powinny być klasyfikowane jako osprzęt i armatura do torów kolejowych, a urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczające oraz kierujące ruchem pociągów poruszających się na poduszce powietrznej, jak urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczające oraz kierujące ruchem kolejowym.

Uwagi dodatkowe
  1. Z zastrzeżeniem ustaleń uwagi dodatkowej 3 do działu 89, narzędzia i artykuły konieczne do konserwacji lub naprawy pojazdów, statków powietrznych lub wodnych należy klasyfikować łącznie z tymi pojazdami, statkami powietrznymi lub wodnymi, jeżeli przedstawione są razem z nimi. Inne akcesoria przedstawione z pojazdami, statkami powietrznymi lub wodnymi należy także z nimi klasyfikować, jeżeli stanowią one część normalnego wyposażenia pojazdów, statków powietrznych lub wodnych i są zwykle z nimi sprzedawane.
  2. Postanowienia reguły 2 a) Ogólnych reguł interpretacji mają także zastosowanie, na wniosek, zgłaszającego i na warunkach określonych przez odpowiednie organy, do towarów objętych pozycjami 8608, 8805, 8905 i 8907, przywożonych w przesyłkach podzielonych.