UWAGI OGÓLNE

Niniejsza sekcja obejmuje metale nieszlachetne (włączając metale w stanie chemicznie czystym) i wyroby z tych metali. Listę wyrobów z metali nieszlachetnych nieobjętych niniejszą sekcją zamieszczono na końcu niniejszych Not wyjaśniających. Sekcja obejmuje również metale rodzime oddzielone od skał płonnych oraz kamienie miedziowe, niklowe lub kobaltowe. Rudy metali oraz metale rodzime otoczone skałą płonną są wyłączone (pozycje od 2601 do 2617).

Stosownie do postanowień uwagi 3. do niniejszej sekcji, w całej nomenklaturze określenie „metale nieszlachetne” oznacza: żelazo i stal, miedź, nikiel, aluminium, ołów, cynk, cynę, wolfram, molibden, tantal, magnez, kobalt, bizmut, kadm, tytan, cyrkon, antymon, mangan, beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren i tal.

Każdy z działów od 72. do 76. i od 78. do 81. obejmuje poszczególne metale nieszlachetne nieobrobione plastycznie i wyroby z tych metali, takie jak pręty, walcówkę, druty lub blachy, jak również wyroby z nich, z wyjątkiem pewnych wyrobów z metali nieszlachetnych, które bez względu na rodzaj metalu z jakiego są wykonane, klasyfikuje się do działu 82. lub 83. (te działy ograniczone są do tych właśnie wyrobów).

(A) STOPY METALI NIESZLACHETNYCH

Stosownie do postanowień uwagi 6. do niniejszej sekcji, z wyjątkiem przypadków, w których z kontekstu wynika inaczej (np. w przypadku stali stopowych), wszelkie odniesienie do metalu nieszlachetnego w działach od 72. do 76. i od 78. do 81. lub gdziekolwiek indziej w całej nomenklaturze obejmuje również stopy tego metalu. Podobnie, wszelkie odniesienie w dziale 82. lub 83. lub gdziekolwiek indziej do „metalu nieszlachetnego” obejmuje stopy klasyfikowane jako stopy metali nieszlachetnych.

W uwadze 5. do działu 71. i uwadze 5. do niniejszej sekcji stopy metali nieszlachetnych klasyfikowane są następująco:

(1)Stopy metali nieszlachetnych z metalami szlachetnymi.

Stopy te są klasyfikowane jako metale nieszlachetne, pod warunkiem że żaden z metali szlachetnych (srebro, złoto, platyna) nie stanowi więcej niż 2% masy stopu. Inne stopy metali nieszlachetnych z metalami szlachetnymi są klasyfikowane do działu 71.

(2)Stopy metali nieszlachetnych.

Stopy te są klasyfikowane w zależności od metalu o dominującym udziale masowym, z wyjątkiem żelazostopów (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7202) i stopów przejściowych miedzi (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7405).

(3)Stopy metali nieszlachetnych objętych niniejszą sekcją z niemetalami lub metalami objętymi pozycją 2805.

Stopy te są klasyfikowane jako stopy metali nieszlachetnych objętych niniejszą sekcją, pod warunkiem że całkowita masa metali objętych niniejszą sekcją jest równa lub przekracza całkowitą masę innych składników stopu. Jeżeli tak nie jest, stopy klasyfikowane są w ramach pozycji 3824.

(4)Mieszaniny spiekane, niejednorodne mieszaniny nasycone otrzymywane przez stapianie (inne niż cermetale) i związki międzymetaliczne.

Spiekane mieszaniny proszków metali i niejednorodne mieszaniny nasycone otrzymywane przez stapianie (inne niż cermetale) traktowane są jako stopy. Ten ostatni typ mieszanin obejmuje w szczególności wlewki o zmiennym składzie, uzyskiwane w drodze przetapiania złomu.

Klasyfikacja mieszanin proszków metali, których nie poddano spiekaniu, opiera się na zasadach przedstawionych w uwadze 7. do niniejszej sekcji (wyroby złożone - patrz część (B) niżej).

Związki międzymetaliczne złożone z dwóch lub więcej metali nieszlachetnych są również traktowane jako stopy. Zasadnicza różnica pomiędzy związkami międzymetalicznymi a stopami polega na tym, że w sieci krystalicznej związków międzymetalicznych atomy różnego typu tworzą układ uporządkowany, zaś w stopach układ ten jest nieuporządkowany.

(B) WYROBY Z METALI NIESZLACHETNYCH

Zgodnie z uwagą 7. do niniejszej sekcji, wyroby z metali nieszlachetnych składające się z dwóch lub więcej metali nieszlachetnych są klasyfikowane jako wyroby z tego metalu, który przeważa masą nad każdym z pozostałych metali, z wyjątkiem przypadków, gdzie pozycje stanowią inaczej (np. gwoździe o żelaznych lub stalowych trzpieniach i miedzianych główkach są klasyfikowane w ramach pozycji 7415, nawet jeśli miedź nie jest głównym składnikiem). Ta sama zasada ma zastosowanie do wyrobów wykonanych częściowo z niemetali, pod warunkiem że zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacyjnymi, metal nieszlachetny nadaje im ich zasadniczy charakter.

Obliczając proporcje metali w stopie do celów niniejszej reguły, należy zauważyć, że:

(1)Wszystkie odmiany żelaza i stali są uważane za ten sam metal.

(2)Stop uważa się za utworzony w całości z tego metalu, z którym jest klasyfikowany (np. z tego względu część wykonana z mosiądzu będzie traktowana jako wykonana w całości z miedzi).

(3)Cermetal objęty pozycją 8113 jest uważany za pojedynczy metal nieszlachetny.

(C) CZĘŚCI WYROBÓW

Ogólnie biorąc, dające się zidentyfikować części wyrobów klasyfikowane są, jako takie, w ramach odpowiednich pozycji w niniejszej nomenklaturze.

Jednakże części ogólnego użytku (zgodnie z definicją w uwadze 2. do niniejszej sekcji), zgłoszone oddzielnie do odprawy celnej, nie są uważane za części wyrobów, lecz klasyfikowane w ramach pozycji niniejszej sekcji właściwych dla tych części. Dotyczy to na przykład śrub specjalnych do grzejników centralnego ogrzewania lub sprężyn specjalnych do samochodów. Śruby będą klasyfikowane do pozycji 7318 (jako śruby), a nie do pozycji 7322 (jako części grzejników centralnego ogrzewania). Sprężyny będą klasyfikowane do pozycji 7320 (jako sprężyny), a nie do pozycji 8708 (jako części pojazdów silnikowych).

***

Należy zauważyć, że sprężyny do zegarów lub zegarków zostały wyłączone na mocy uwagi 2 (b) do niniejszej sekcji i są klasyfikowane do pozycji 9114.

Oprócz towarów wymienionych w uwadze 1. do niniejszej sekcji, również wyłącza się następujące:

(a)Amalgamaty metali nieszlachetnych (pozycja 2853).

(b)Koloidalne zawiesiny metali nieszlachetnych (ogólnie pozycja 3003 lub 3004).

(c)Cementy dentystyczne i inne materiały do wypełnień dentystycznych (pozycja 3006).

(d)Metalowe światłoczułe płyty fotograficzne, np. do chemigrafii (pozycja 3701).

(e)Materiały do wytwarzania błysków świetlnych w fotografii, objętych pozycją 3707.

(f)Przędza metalizowana (pozycja 5605), tkaniny z takiej przędzy lub nitki metalowej, w rodzaju stosowanych do wyrobów ozdobnych, jak tkaniny dekoracyjne lub podobne (pozycja 5809).

(g)Hafty i inne wyroby z nitek metalowych, objęte sekcją XI.

(h)Części obuwia, inne niż wymienione w uwadze 2. do działu 64. (w szczególności ochraniacze, oczka, haczyki i sprzączki) (pozycja 6406).

(ij)Monety (pozycja 7118).

(k)Odpady i złom ogniw galwanicznych, baterii elektrycznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne (pozycja 8548).

(l)Szczotki druciane (pozycja 9603).

__________