5607-Szpagat, powróz, linki i liny nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub, tworzywami sztucznymi (+).

-Z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave:

5607 21- -Szpagat do wiązania lub belowania

5607 29- -Pozostałe

-Z polietylenu lub polipropylenu:

5607 41- -Szpagat do wiązania lub belowania

5607 49- -Pozostałe

5607 50-Z pozostałych włókien syntetycznych

5607 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje szpagat, powróz, linki i liny produkowane przez skręcenie lub splatanie, lub oplatanie.

(1)Szpagat, powróz, linki i liny nieplecione ani oplatane.

Części (I) (B) (1) i (2) (szczególnie tabela) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI podają okoliczności, w których nitki pojedyncze, wieloskładowe (złożone) lub kablowane uważane są za szpagat, powróz, linki lub liny, objęte tą pozycją.

Przędza włókiennicza wzmocniona nitką metalową zawsze klasyfikowana jest do tej pozycji i różni się od przędzy metalizowanej objętej pozycją 5605 tym, że rdzeń metalowy zazwyczaj jest grubszy i służy tylko za wzmocnienie, a nie jako ozdoba.

Grupa ta obejmuje również szpagat, powróz, linki i liny otrzymane przez skręcenie rozszczepionych włókienkowych pasemek, które mogą być więcej lub mniej rozszczepione na włókna skręcone.

(2)Szpagat, powróz, linki i liny, plecione lub oplatane.

We wszystkich przypadkach klasyfikowane są do tej pozycji, niezależnie od masy na metr. Zazwyczaj są oplotami rurowymi, które na ogół wykonane są z materiałów bardziej szorstkich niż oploty objęte pozycją 5808. Jednakże towary plecione objęte tą pozycją różnią się od tych objętych pozycją 5808 nie tyle rodzajem zastosowanej przędzy, ale także tym, że są ściślej oplatane i mają bardziej zwartą strukturą, co czyni je przydatniejszymi do stosowania jako szpagaty, powrozy, linki lub liny. Poza tym, zazwyczaj nie są barwione.

Najważniejszymi włóknami używanymi do wyrobu szpagatu, powrozu, linek lub lin są konopie, juta, sizal, bawełna, włókno kokosowe i włókna syntetyczne.

Szpagat, powróz, linki lub liny z przędzy papierowej klasyfikowane są do tej pozycji tylko wtedy, jeżeli są plecione lub wzmocnione nitką metalową.

Szpagat, powróz, linki i liny używane są jako szpagat do wiązania, do wiązania paczek, holowania, ładowania itd. Zazwyczaj mają okrągły przekrój poprzeczny, ale czasami (np. niektóre liny transmisyjne) mają przekrój kwadratowy, trapezowy lub trójkątny. Zwykle nie są bielone, ale mogą być barwione, impregnowane w celu zabezpieczenia przed butwieniem, formowane ze skrętek o różnej barwie lub impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi.

Wyroby te klasyfikowane są do tej pozycji, nawet jeżeli są cięte do długości.

Ta pozycja nie obejmuje:

(a)Sznurków ozdobnych stosowanych w cukiernictwie, kwiaciarniach itd., objętych pozycją 5605.

(b)Przędzy rdzeniowej, przędzy szenilowej i przędzy pętelkowej, objętych pozycją 5606.

(c)Artykułów objętych pozycją 5609.

(d)Milanezu lub podobnych sznurków i pozostałych wyrobów włókienniczych rdzeniowych objętych pozycją 5808.

(e)Sznurków, oplotów i podobnych, nawet powleczonych, impregnowanych lub wzmocnionych metalem, w rodzaju stosowanych w przemyśle do pakowania lub jako materiały do smarowania (pozycja 5911).

(f)Odpadów szpagatu, powrozów, linek lub lin, objętych pozycją 6310.

(g)Szpagatu, powrozu itd. pokrytych materiałem ściernym (pozycja 6805).

(h)Artykułów gimnastycznych (pozycja 9506).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 5607 21

Podpozycja ta obejmuje pojedynczy szpagat z sizalu lub z pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave, mających skręt „Z” i minimalną siłą zrywającą szpagat obliczoną za pomocą następującego wzoru:

(R jest siłą zrywającą szpagat w dekaniutonach (daN) oraz n jest numerem metrycznym szpagatu w m/kg).

Na przykład minimalna siła zrywająca dla szpagatu o numerze metrycznym 150 (150 m/kg) wynosi 98 daN, dla szpagatu o numerze metrycznym 200 (200 m/kg) wynosi 69 daN i dla szpagatu o numerze metrycznym 300 (300 m/kg) wynosi 40 daN.

Podpozycja 5607 41

Obejmuje ona pojedynczy szpagat z polietylenu lub polipropylenu, stabilizowany przeciw degradacji słonecznej, ze skrętem „Z”, oraz:

(a)o minimalnej sile zrywającej szpagat obliczonej za pomocą następującego wzoru:

(R jest siłą zrywającą szpagat w dekaniutonach (daN) a n jest numerem metrycznym szpagatu w kg/m);

(b)o średniej, minimalnej sile zrywającej wiązanie obliczonej za pomocą następującego wzoru:

(R’ jest średnią siłą zrywającą wiązanie w daN).

Na przykład minimalna siła zrywająca szpagat 98 daN i przeciętna siła zrywająca wiązanie 57 daN stosowałaby się do szpagatu o numerze metrycznym 330 (330 m/kg).