UWAGI OGÓLNE

Sekcja XI generalnie obejmuje surowce dla przemysłu włókienniczego (jedwab, wełnę, bawełnę, włókna chemiczne itd.), półprodukty (takie jak przędze i tkaniny) i artykuły wykonane z nich. Nie obejmuje jednak pewnej ilości materiałów i wyrobów wymienionych w uwadze 1. do sekcji XI, w uwagach do niektórych działów lub w Notach wyjaśniających do pozycji objętych tą sekcją. Do sekcji XI w szczególności nie są klasyfikowane:

(a)Włosy ludzkie i artykuły z nich (na ogół pozycja 0501, 6703 lub 6704), z wyjątkiem materiałów filtracyjnej, w rodzaju stosowanej w prasach olejarskich lub podobnych (pozycja 5911).

(b)Włókna azbestowe i artykuły (przędze, materiały, odzież itd.) z azbestu (pozycja 2524, 6812 lub 6813).

(c)Włókna węglowe i pozostałe włókna mineralne niemetaliczne (np. węglik krzemu, wełna żużlowa) oraz artykuły z tych włókien (dział 68).

(d)Włókna szklane, przędze, tkaniny i artykuły wykonane z nich oraz artykuły składające się z włókien szklanych i włókien tekstylnych, posiadające charakter artykułów z włókien szklanych (dział 70), inne niż hafty wykonane nićmi szklanymi na wyraźnym podłożu z materiału.

Sekcja XI podzielona jest na czternaście działów, które mogą być rozważane w dwóch częściach, pierwsza (działy od 50 do 55) podzielona jest zgodnie z właściwościami fizycznymi materiału włókienniczego, a druga (działy od 56 do 63), z wyjątkiem pozycji 5809 i 5902, obejmuje wyroby bez rozróżniania na poziomie pozycji, właściwości fizycznych tekstyliów.

(I) DZIAŁY OD 50 DO 55

Działy od 50 do 55 odnoszą się do jednego lub więcej materiałów włókienniczych, pojedynczych lub zmieszanych, w różnych stadiach ich produkcji, aż do tkanin włącznie, jak to opisano poniżej w części (I) (C). W większości przypadków obejmują one surowiec, odzyskiwane odpady (włącznie z rozwłóknionymi materiałami, ale z wyłączeniem nieporozrywanych szmat), włókna zgrzeblone lub czesane w postaci taśm, niedoprzędów itp., przędz i tkanin.

(A) Klasyfikacja wyrobów złożonych z mieszaniny materiałów włókienniczych

(Patrz uwaga 2 do sekcji XI)

Wyrób włókienniczy klasyfikowany do jakiegokolwiek pozycji w działach od 50 do 55 (odpad, przędza, tkanina itd.) lub pozycji 5809 lub 5902 oraz zmieszany z dwoma lub więcej innymi materiałami włókienniczymi, należy klasyfikować tak, jakby całkowicie składał się z tego materiału włókienniczego, który przeważa masą dowolny inny pojedynczy materiał włókienniczy.

Jeżeli żaden materiał włókienniczy nie przeważa masą, wtedy towary klasyfikowane są tak, jakby całkowicie składały się z tego materiału włókienniczego, który jest objęty pozycją ostatnią w porządku numerycznym, spośród rozpatrywanych materiałów włókienniczych.

Materiały włókiennicze mogą być zmieszane:

-przed lub podczas przędzenia;

-podczas skręcania;

-podczas tkania.

W przypadku wyrobów (innych niż te objęte pozycją 5811), złożonych z dwóch lub więcej materiałów włókienniczych o różnym składzie, połączonych warstwowo przez zszycie, sklejenie itd., klasyfikacja wyznaczona jest przez regułę interpretacyjną 3. W związku z tym, uwaga 2. do sekcji XI stosowa jest tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne do ustalenia materiału włókienniczego, który przewyższa masą którykolwiek ze składników materiału branych pod uwagę, przy klasyfikacji wyrobu jako całości.

Podobnie postanowienia uwagi 2. do sekcji XI stosują się do wyrobów zmieszanych, złożonych z tekstylnych i nietekstylnych materiałów tylko wtedy, jeśli na podstawie Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej klasyfikowane są jako wyroby włókiennicze.

Przy stosowaniu uwagi 2. do tej sekcji należy wziąć pod uwagę:

(1)Kiedy dział lub pozycja odnoszą się do wyrobów złożonych z materiałów włókienniczych różnych rodzajów, to do celów klasyfikacji podobnych wyrobów, zawierających takie materiały zmieszane z innymi, materiały te łączone są razem; wybór właściwej pozycji polegać będzie najpierw na wyborze działu, a następnie na wyborze właściwej pozycji w danym dziale, bez uwzględnienia wszelkich materiałów nieklasyfikowanych do danego działu.

Przykłady:

(a)Tkanina złożona w:

40 % masy z włókien odcinkowych syntetycznych,

35 % masy z wełny czesankowej oraz

25 % masy z cienkiej sierści zwierzęcej czesankowej

nie jest klasyfikowana do pozycji 5515 (pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych), ale przechodzi do pozycji 5112 (tkaniny z wełny czesankowej lub czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej), ponieważ w tym przypadku udziały wełny i cienkiej sierści zwierzęcej muszą być połączone.

(b)Tkanina o masie powierzchniowej 210 g/m2, złożona w:

40 % masy z bawełny,

30 % masy z włókien odcinkowych sztucznych oraz

30 % masy z włókien odcinkowych syntetycznych

nie jest klasyfikowana do pozycji 5211 (tkaniny bawełniane zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2) lub do pozycji 5514 (tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej przekraczającej 170 g/m2), ale przechodzi do pozycji 5516 (tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych). Klasyfikacja ta jest dokonana przez ustalenie najpierw właściwego działu (w tym przypadku działu 55., ponieważ udziały włókien odcinkowych syntetycznych i włókien odcinkowych sztucznych, muszą być połączone), a następnie właściwej pozycji w tym dziale, którą w tym przykładzie jest pozycja 5516, która jest ostatnią pozycją w porządku numerycznym spośród tych, które powinny być brane pod uwagę.

(c)Tkanina złożona w:

35 % masy z lnu,

25 % masy z juty,

40 % masy z bawełny

nie jest klasyfikowana do pozycji 5212 (pozostałe tkaniny bawełniane), ale do pozycji 5309 (tkaniny lniane). Klasyfikacji ta jest dokonana przez ustalenie najpierw właściwego działu (w tym przypadku dział 53., ponieważ udziały lnu i juty muszą być połączone), a następnie właściwej pozycji objętej tym działem, którą w tym przykładzie jest pozycja 5309, ponieważ masa lnu przewyższa masę juty, a zawartość bawełny nie jest brana pod uwagę, zgodnie z uwagą 2 (B) (b) do tej sekcji.

(2)Przędza rdzeniowa z włosia końskiego i przędza metalizowana traktowane są jako pojedynczy materiał włókienniczy i ich masa traktowana jest jako połączone masy ich składników.

(3)Przy klasyfikacji tkanin, nitka metalowa traktowana jest jako materiał włókienniczy.

(4)Kiedy działy 54. i 55. powiązane są z dowolnym innym działem, dział 54. i 55. są traktowane jako jeden dział.

Przykład:

Tkanina złożona w:

35 % masy z włókien ciągłych syntetycznych,

25 % masy z włókien odcinkowych syntetycznych oraz

40 % masy z wełny czesankowej

nie jest klasyfikowana do pozycji 5112 (tkaniny z wełny czesankowej), ale do pozycji 5407 (tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego), ponieważ w tym przypadku udziały włókien ciągłych syntetycznych i włókien odcinkowych syntetycznych muszą, jako całość, być połączone.

(5)Klejonki lub apretury (np. określone (obciążenie) w przypadku jedwabiu), jak również produkty impregnacyjne, powlekające, pokrywające lub ochronne, wprowadzone do włókien tekstylnych nie są uważane za nietekstylny materiał; innymi słowy, masa włókien tekstylnych obliczana jest na podstawie ich masy w stanie, w którym są prezentowane.

Decydując, czy domieszka jest głównym materiałem włókienniczym, należy zwrócić uwagę na ten materiał włókienniczy, który masą przewyższa masę któregokolwiek innego pojedynczego materiału włókienniczego w tej domieszce.

Przykład:

Tkanina o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2 i złożona w:

55 % masy z bawełny,

22 % masy z włókien chemicznych,

21 % masy z wełny oraz

2 % masy z jedwabiu

nie jest klasyfikowana do pozycji 5212 (pozostałe tkaniny bawełniane), ale do pozycji 5210 (tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2).

(B) Przędze

(1)Uwagi ogólne.

Przędze włókiennicze mogą być pojedyncze, wieloskładowe (złożone) lub kablowane. Do celów tej nomenklatury:

(i)Nitki pojedyncze oznaczają przędze złożoną albo z:

(a)Włókien odcinkowych, zazwyczaj połączonych razem przez skręt (przędze z włókien odcinkowych); lub z

(b)Jednego włókna ciągłego (monofilamentu) objętego pozycjami od 5402 do 5405 lub z dwóch, lub więcej włókien ciągłych (multifilamentu) objętych pozycją 5402 lub 5403, połączonych razem, ze skrętem lub bez skrętu (przędza ciągła).

(ii)Nitki wieloskładowe (złożone) oznaczą przędze utworzone z dwóch lub więcej nitek pojedynczych, włącznie z otrzymanymi z przędz jednowłókowych (monofilamentów) objętych pozycją 5404 lub 5405 (nitki podwójnie złożone, potrójnie złożone, poczwórnie złożone itd.), skręconych razem w jednej operacji składania. Jednakże przędze złożone wyłącznie z przędz jednowłókowych (monofilamentów) objętych pozycją 5402 lub 5403, połączonych razem przez skręt, nie są uważane za nitki wieloskładowe (złożone).

Nitka („złożona”) z nitki wieloskładowej (złożonej) oznacza każdą z nitek pojedynczych, z których jest utworzona.

(iii)Nitka kablowana oznacza przędze utworzone z dwóch lub więcej przędz, co najmniej jedna z nich jest wieloskładowa (złożona), skręcone razem w jednym lub więcej zabiegach składania.

Nitka („złożona”) z nitki kablowanej oznacza każdą z nitek pojedynczych lub nitek wieloskładowych (złożonych), z których jest utworzona.

Powyższe przędze czasami nazywane są nitkami łączonymi wieloskładowymi (składanymi), kiedy otrzymane są przez zestawienie dwóch lub więcej nitek pojedynczych, wieloskładowych (złożonych) lub kablowanych. Uważane są za nitki pojedyncze, wieloskładowe (złożone) lub kablowane, w zależności od rodzaju nitek, z których składają się.

Nitki pojedyncze, wieloskładowe (złożone) lub kablowane mogą mieć pętelki lub kosmyki rozmieszczone w odstępach (nitka bouclé lub pętelkowa, nopkowa lub płomykowa). Mogą również być złożone z dwóch lub więcej nitek, z których jedna jest złożona na siebie samą w odstępach w celu uzyskania efektu pętelki lub spęcznienia.

Przędze gładzone lub nabłyszczone to takie, które zostały poddane procesom obróbki przez zastosowanie substancji naturalnych (wosku, parafiny itd.) lub substancji syntetycznych (w szczególności żywic akrylowych). Następnie za pomocą wałków polerujących nadaje im się połysk.

Przędze oznaczane są za pomocą ich masy liniowej. Stosuje się różne systemy numeracji lub obliczeń. Nomenklatura stosuje jednak uniwersalny system „Tex”, który jest jednostką do wyrażenia masy liniowej równej masie w gramach jednego kilometra nitki, włókna ciągłego, włókna lub innego pasma włókienniczego. Decyteks stanowi 0,1 teksa. W celu zamiany numerów metrycznych na decyteksy stosuje się następujący wzór:

Przędze mogą być niebielone, odtłuszczane, bielone, natłuszczane, barwione, drukowane, melanżowane itp. Mogą być również poddane procesowi opalania (tj. usunięcie włókien, które nadają im wygląd włochaty), merceryzowania (tj. poddane uszlachetnianiu wodorotlenkiem sodu), natłuszczania itd.

Jednakże, działy od 50 do 55 nie obejmują:

(a)Nici gumowej, tekstyliów pokrytych i przędz włókienniczych impregnowanych (włącznie z maczanymi), powleczonych, pokrytych lub otulanych gumą lub tworzywami sztucznymi, objętych pozycją 5604.

(b)Przędzy metalizowanej (pozycja 5605).

(c)Przędzy rdzeniowej, przędzy szenilowej i przędzy pętelkowej (pozycja 5606).

(d)Przędz włókienniczych oplatanych (pozycja 5607 lub 5808, w zależności od przypadku).

(e)Przędz włókienniczych wzmocnionych nitką metalową (pozycja 5607).

(f)Przędz, przędz pojedynczych (monofilamentów) lub włókien tekstylnych ułożonych równolegle i połączonych za pomocą kleju (bolduc) (pozycja 5806).

(g)Przędz włókienniczych ułożonych równolegle i aglomerowanych gumą, objętych pozycją 5906.

(2)Różnice pomiędzy nitkami pojedynczymi, wieloskładowymi (złożonymi) lub kablowanymi, objętymi działami od 50 do 55, szpagatem, powrozem, linkami lub linami, objętymi pozycją 5607 oraz plecionkami objętymi pozycją 5808.

(Patrz uwaga 3 do sekcji XI)

Działy od 50. do 55. nie obejmują wszystkich przędz. Przędze klasyfikowane są zgodnie z ich cechami charakterystycznymi (masą liniową, nawet gładzeniem lub nabłyszczaniem, ilością pasm) do pozycji objętych działami od 50. do 55 odnoszących się do przędz, natomiast odnoszące się do szpagatu, powrozów, linek lub lin do pozycji 5607 lub jako plecionki do pozycji 5808. Tabela I poniżej pokazuje właściwą klasyfikację w każdym indywidualnym przypadku:

TABELA I

Klasyfikacja przędz, szpagatu, powrozu, linki i liny, z materiałów włókienniczych

Rodzaj (*)

Cechy charakterystyczne decydujące o klasyfikacji

Klasyfikacja

Wzmocniona nitką metalową

We wszystkich przypadkach

Pozycja 5607

Z przędzy metalizowanej

We wszystkich przypadkach

Pozycja 5605

Przędza rdzeniowa, inna niż ta objęta pozycjami 5110 i 5605, przędza szenilowa i przędza pętelkowa

We wszystkich przypadkach

Pozycja 5606

Przędza włókiennicza oplatana

(1) Ciasno pleciona i o zwartej konstrukcji

(2) Pozostała

Pozycja 5607

Pozycja 5808

Pozostała:

- Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu (**)

(1) Masa liniowa 20.000 decyteksów lub mniejsza

(2) Masa liniowa większa niż 20.000 decyteksów

Dział 50

Pozycja 5607

- Z wełny lub pozostałej sierści zwierzęcej

We wszystkich przypadkach

Dział 51

- Z lnu lub konopi

(1) Gładzona lub nabłyszczana:

(a) Masa liniowa 1.429 decyteksów lub większa

(b) Masa liniowa mniejszej niż 1.429 decyteksów

(2) Niegładzona ani nienabłyszczana:

(a) Masa liniowa 20.000 decyteksów lub mniejsza

(b) Masa liniowa większa niż 20.000 decyteksów

Pozycja 5607

Dział 53

Dział 53

Pozycja 5607

- Z kokosa

(1) Z jednego lub dwóch pasm

(2) Z trzech lub więcej pasm

Pozycja 5308

Pozycja 5607

- Z papieru

We wszystkich przypadkach

Pozycja 5308

- Z bawełny lub pozostałych włókien roślinnych

(1) Masa liniowa 20.000 decyteksów lub mniejsza

(2) Masa liniowa większa niż 20.000 decyteksów

Dział 52 lub 53

Pozycja 5607

- Z włókien chemicznych (włączając te nitki z dwóch lub więcej przędz jednowłókowych (monofilamentów) objętych działem 54 (**))

(1) Masa liniowa 10.000 decyteksów lub mniejsza

(2) Masa liniowa większa niż 10.000 decyteksów

Dział 54 lub 55

Pozycja 5607

Przypisy

(*)Odniesienia do różnych materiałów włókienniczych mają również zastosowanie do takich mieszanek, które z nimi klasyfikowane są zgodnie z uwagą 2 do sekcji XI (patrz część (I) (A) Uwag ogólnych Not wyjaśniających).

(**)Jelita jedwabnika objęte pozycją 5006, przędza wielowłóknowa (multifilament) bez skrętu lub ze skrętem mniejszym niż 5 skrętów na metr, oraz przędza jednowłóknowa ( monofilament) objęta działem 54. oraz kabel z włókna ciągłego chemicznego objęty działem 55., w żadnym przypadku nie są objęte pozycją 5607.

(3)Przędze pakowane do sprzedaży detalicznej.

(Patrz uwaga 4 do sekcji XI)

Niektóre pozycje objęte działami 50., 51., 52., 54. i 55. zawierają postanowienia dotyczące przędz włókienniczych pakowanych do sprzedaży detalicznej. Przędze, aby były klasyfikowane do tych pozycji, muszą spełniać kryteria zestawione w tabeli II, poniższej.

Jednakże następujące przędze nie są nigdy uważane za pakowane do sprzedaży detalicznej:

(a)Nitka pojedyncza z jedwabiu, odpady jedwabiu, bawełny lub włókien chemicznych, ale pakowana.

(b)Nitka pojedyncza z wełny lub cienka sierść zwierzęca, bielona, barwiona lub zadrukowana, o masie liniowej 5.000 decyteksów lub mniejszej, ale pakowana.

(c)Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu, niebielona, ale pakowana.

(d)Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana z bawełny lub włókien chemicznych, niebielona, w pasmach lub motkach.

(e)Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu, bielona, barwiona lub zadrukowana, o masie liniowej 13 decyteksów lub mniejszej.

(f)Nitka pojedyncza, wieloskładowa (złożona) lub kablowana z jakiegokolwiek materiału włókienniczego, w „krzyżowo” zwiniętych motkach lub pasmach (*).

(g)Nitka pojedyncza, wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z dowolnego materiału włókienniczego, umieszczone na nośnikach (np. na cewkach przędzalniczych, cewkach skręcarki, cewkach papierowych, szpulach stożkowych lub wrzecionach) lub w inny sposób (na przykład na wężówkach do krosien hafciarskich, lub zwojach wirówkowych wykonanych podczas przędzenia wirówkowego), wskazujący na ich zastosowanie w przemyśle włókienniczym.

***

Przypis

(*)Zwijanie „krzyżowe” wskazuje, że przy powstawaniu motka nitka krzyżuje się po przekątnej, podczas gdy motek nawija się, co zapobiega rozszczepianiu się motka. Zazwyczaj stosuje się metodę zwijania „krzyżowego”, gdy motki mają być barwione.

                                                  

TABELA II

Przędze pakowane do sprzedaży detalicznej (z podanymi powyżej wyjątkami)

Sposób pakowania

Rodzaj przędzy (*)

Warunki, które musi spełnić przędza, żeby była uważana za pakowaną do sprzedaży detalicznej

Na kartach, szpulkach, cewkach lub podobnych nośnikach

(1) Z jedwabiu, odpadów jedwabiu lub włókien ciągłych chemicznych

(2) Z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien odcinkowych chemicznych

Masa 85 g lub mniejsza (włącznie z nośnikiem)

Masa 125 g lub mniejsza (włącznie z nośnikiem)

W kłębkach, pasmach lub motkach

(1) Przędza z włókna ciągłego chemicznego, o masie liniowej mniejszej niż 3.000 decyteksów, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu

(2) Pozostałe przędze o masie liniowej mniejszej niż 2.000 decyteksów

(3) Pozostałe przędze

Masa 85 g lub mniejsza

Masa 125 g lub mniejsza

Masa 500 g lub mniejsza

W pasmach lub motkach, zawierających kilka mniejszych pasm lub motków oddzielonych nitkami działowymi, niezależne jedne od drugich (**)

(1) Z jedwabiu, odpadów jedwabiu lub włókien ciągłych chemicznych

(2) Z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien odcinkowych chemicznych

Każdy z mniejszych motków powinien mieć jednakową masę 85 g lub mniejszą

Każdy z mniejszych motków powinien mieć jednakową masę 125 g lub mniejszą

Przypisy

(*)Odniesienia do różnych materiałów włókienniczych mają zastosowanie również do takich mieszanek, które z nimi zaklasyfikowano zgodnie z uwagą 2 do sekcji XI (patrz część (I) (A)Uwag ogólnych Not wyjaśniających).

(**)Pasma lub motki, zawierające kilka mniejszych pasm lub motków oddzielonych jedną lub większą liczbą nitek rozdzielających, są uformowane z jednej ciągłej długości przędzy, która po przecięciu pozwala na łatwe rozdzielenie składowych pasm lub motków. Jedna lub więcej nitek rozdzielających przechodzi pomiędzy motkami i oddziela je wzajemnie od siebie. Te pasma i motki często owinięte są opaskami papierowymi. Inne pasma lub motki o jednej ciągłej długości, lub przędza z nitkami rozdzielającymi, które nie dzielą głównego pasma lub motka na mniejsze pasma lub motki o jednakowej masie, ale są po prostu przeznaczone do zapobieżenia splątaniu podczas procesów technologicznych (np. barwienia), nie są uważane za pasma lub motki składajace się z kilku mniejszych pasm lub motków oddzielonych jedną lub większą liczbą nitek rozdzielających i nie są uważane za pakowane do sprzedaży detalicznej.

(4)Nici do szycia.

(Patrz uwaga 5 do sekcji XI)

W pozycjach 5204, 5401 i 5508 wyrażenie „nici do szycia” oznacza nitkę wieloskładową (złożoną) lub kablowaną:

(a)Umieszczoną na nośniku (na przykład na szpulach, cewkach), o masie (włącznie z nośnikiem) nieprzekraczającej 1.000 g;

(b)Klejoną do stosowania jako nici do szycia; oraz

(c)O końcowym skręcie „Z”.

Określenie „klejony” oznacza wykonanie obróbki końcowej. Obróbka ta ma na celu ułatwienie zastosowania przędzy włókienniczej jako nici do szycia, na przykład nadając jej własności przeciwtarciowe lub opór cieplny zapobiegający tworzeniu się elektryczności statycznej lub poprawiając jej wygląd. Taka obróbka wymaga zastosowania substancji przygotowanych z użyciem silikonów, krochmalu, wosku, parafiny itd.

Długość nici do szycia zwykle podana jest na nośniku.

(5)Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

(Patrz uwaga 6 do sekcji XI)

W działach 54. i 59. znajdują się postanowienia dotyczące „przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie” i tkanin wykonanych z takich przędz.

Określenie „przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie” oznacza przędzę o wytrzymałości na rozciąganie wyrażoną w cN/tex (centyniutonach na teks), przekraczającą następujące wartości:

Nitka pojedyncza z nylonu lub pozostałych poliamidów, lub poliestrów .. 60 cN/tex

Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z nylonu lub pozostałych poliamidów lub poliestrów ...........................................................................53 cN/tex

Nitka pojedyncza, wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókna wiskozowego ................................................................................................27 cN/tex

(6)Przędze elastomerowe i teksturowane.

(Patrz uwaga 13 do sekcji XI)

Przędza elastomerowa jest zdefiniowana w uwadze 13 do sekcji XI. Należy zauważyć, że przędza teksturowana, o których tu mowa, zdefiniowana jest w Notach wyjaśniających do podpozycji od 5402 31 do 5402 39.

(C) Tkaniny

Tkaniny objęte działami od 50. do 55. są wyrobami otrzymanymi przez przeplatanie przędz włókienniczych (zarówno rodzajów klasyfikowanych do działów od 50. do 55., jak i tych, uważanych za szpagat, powróz itd. objętych pozycją 5607), niedoprzędów, przędz jednowłókowych (monofilamentów) lub pasków i tym podobnych, objętych działem 54., przędzy pętelkowej, wstążek, oplotów lub taśm (składających się z osnowy bez wątku połączonych środkiem klejącym itd.) na krosnach z osnową i wątkiem. Jednakże niektóre tkaniny są wyłączone, na przykład:

(a)Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe (dział 57).

(b)Tkaniny włosowe lub tkaniny szenilowe, objęte pozycją 5801, tkaniny ręcznikowe pętelkowe i podobne tkaniny pętelkowe objęte pozycją 5802, gaza objęta pozycją 5803, tkaniny dekoracyjne objęte pozycją 5805, taśmy tkane objęte pozycją 5806 oraz tkaniny z nitki metalowej lub tkaniny z przędzy metalizowanej, objęte pozycją 5809.

(c)Materiały powleczone, impregnowane itd. objęte pozycjami 5901 oraz od 5903 do 5907; tkaniny kordowe objęte pozycją 5902 lub tekstylia do zastosowań technicznych objęte pozycją 5911.

(d)Towary, które są gotowe w rozumieniu uwagi 7. do sekcji XI (zobacz część (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających).

Tkaniny objęte działami od 50. do 55., uwzględniając postanowienia (a) i (b) podane powyżej i stosując uwagę 9. do sekcji XI, obejmują, na przykład materiały składające się z:

-jednej warstwy równoległych przędz „osnowy” z warstwą równoległych przędz „wątku” nałożonych pod kątem ostrym lub prostym;

-dwóch warstw równoległych przędz „osnowy”, pomiędzy które wprowadzona jest warstwa „wątku” pod kątem ostrym lub prostym.

Podstawową cechą tych materiałów jest to, że przędze nie są przeplatane jak tkaniny konwencjonalne, ale na przecięciach przędzy połączone są za pomocą kleju lub metodą termiczną.

Materiały te, czasami nazywane są siatkami; stosuje się również jako wzmocnienie innych materiałów (tworzyw sztucznych, papieru itd.). Używane są również, na przykład do ochrony zbiorów rolnych.

Tkaniny objęte działami od 50. do 55. mogą być niebielone, odtłuszczone, bielone, barwione, wykonane z przędz o różnych barwach, drukowane, matowane, merceryzowane, nabłyszczane, morowane, drapane (z włosem), marszczone, pilśnione, opalane itd. Obejmują one materiały bez wzoru i wzorzyste oraz materiały broché, w których deseń wykonany jest za pomocą dodatkowych nici osnowy lub wątku, wprowadzanych w czasie tkania. Materiały te nie są uważane za materiały haftowane.

Działy od 50. do 55. obejmują również materiały z nićmi wątku miejscami rozpuszczonymi, aby uzyskać efekt desenia, gdzie obie nici osnowy i wątku pozostają (np. w niektórych materiałach mających nici osnowy z włókna wiskozowego, a nici wątku z włókien octanowych, wątek częściowo usuwany jest za pomocą rozpuszczalnika).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji.

Tkaniny z przędz o różnych barwach

Tkaniny składające się całkowicie lub częściowo z przędz drukowanych różnymi barwami lub z przędz drukowanych różnymi odcieniami tej samej barwy, uważane są za „tkaniny z przędz o różnych barwach”, a nie za „tkaniny barwione” lub „tkaniny drukowane”.

Sploty

Splot płócienny zdefiniowany jest w uwadze 1(ij) do podpozycji do sekcji XI jako „konstrukcja tkaniny, w której każda przędza wątku przechodzi na przemian pod i nad kolejnymi przędzami osnowy, a każda przędza osnowy przechodzi na przemian nad i pod kolejnymi przędzami wątku”.

Wzór tego splotu pokazano schematycznie poniżej:

Splot płócienny jest najprostszym i najpowszechniej stosowanym splotem. Obie powierzchnie tkaniny o splocie płóciennym są zawsze identyczne (materiał dwustronny), ponieważ przędze osnowy i przędze wątku są widoczne na każdej stronie w tej samej proporcji.

W splocie diagonalnym pierwsza nitka osnowy (końcowa) połączona jest z pierwszą nitką wątku (wejściową), druga nitka osnowy z drugą nitką wątku, trzecia nitka osnowy z trzecią nitką wątku itd. Ilość przepleceń dla tego rodzaju splotu jest taka sama dla osnowy i wątku. Powtórzenie splotu, tj. ilość nitek osnowy i ilość nitek wątku wymaganych do powtórzenia wzoru jest zawsze większa niż dwa. Najbardziej zwartym splotem diagonalnym jest ten, w którym nitka osnowy przechodzi (wznosi się) ponad dwoma nitkami wątku. Jest to diagonal 3-nitkowy. W diagonalu 4-nitkowym, nitka osnowy przechodzi ponad trzema nitkami wątku.

W splocie diagonalnym przekątne linie żebrowe utworzone przez schodkowy charakter punktów przeplecenia rozciągające się od jednego brzegu wzmocnionego do drugiego tworzą wypukłości dające wrażenie, że splot jest diagonalny. Linie żebrowe mogą przebiegać z prawa na lewo lub z lewa na prawo. Rozróżnia się stronę wątkową diagonalu, na której nitka wątku jest bardziej widoczna i stronę osnowową diagonalu, na której nitka osnowy jest bardziej dostrzegalna. Oba te diagonale mają różny wygląd po stronie licowej (prawa strona) i po stronie odwrotnej (lewa strona). Jednakże jest jeden rodzaj diagonalu, nazywanego diagonalem dwustronnym lub diagonalem krzyżowym, który posiada ten sam wygląd po obu stronach.

Diagonal dwustronny lub krzyżowy zawsze mają regularne powtórzenie splotu. Wzniesienia osnowy lub wątku są takie same na obu stronach. Tylko kierunek żeber jest przeciwny. Najprostszym deseniem jest czteronitkowy diagonal krzyżowy: każda nitka osnowy jest podniesiona na dwa kolejne przerzuty czółenka i obniżona na dwa następne.

Należy zwrócić uwagę, że w pozycjach 5208, 5209, 5210, 5211, 5513 i 5514, podpozycje odnoszące się do „3-nitkowego i 4-nitkowego diagonalu włącznie z diagonalem dwustronnym lub krzyżowym” obejmują z powodu ograniczeń redakcyjnych tylko te diagonale, których wzory splotów podane są poniżej:

Tkaniny drelichowe objęte podpozycjami 5209 42 i 5211 42 nie zawierają jednak 4-nitkowych dwustronnych diagonali lub diagonali krzyżowych, te pozycje obejmują tylko materiały z licem osnowowym (patrz uwaga 1 do podpozycji do działu 52). Dodatkowo do diagonali 3-nitkowych i 4-nitkowych z licem z przewagą osnowy, podpozycje te obejmują również czteronitkowy diagonal łamany z licem osnowowym, którego wzór splotu pokazano poniżej:

(II) DZIAŁY OD 56. DO 63.

Działy od 56. do 63. obejmują niektóre rodzaje materiałów włókienniczych i pozostałych artykułów włókienniczych nieobjętych działami od 50. do 55. (tj. tkaniny włosowe; taśmy tkane; przędzę szenilową, przędzę rdzeniową, oploty, plecionki i pozostałe ozdoby pasmanteryjne objęte pozycją 5606 lub 5608; tiule i pozostałe wyroby sieciowe; koronki; hafty na tkaninach lub pozostałych materiałach włókienniczych; dzianiny). Obejmują one również (po uwzględnieniu wykluczeń dotyczących pewnych artykułów klasyfikowanych gdzie indziej niż do sekcji XI) artykuły włókiennicze gotowe.

Artykuły gotowe.

W uwadze 7. do tej sekcji, w działach od 56. do 63 wyrażenie „gotowe” oznacza:

(1)Jedynie pocięte, inaczej niż w kwadraty lub prostokąty, na przykład wykroje ubiorów z materiału włókienniczego; artykuły z ząbkowaniami (np. niektóre ściereczki do kurzu) są również uważane są za gotowe.

(2)Wytworzone do stanu końcowego, gotowe do użytku (lub zaledwie wymagające rozdzielenia przez pocięcie nitek działowych) bez zszywania lub innej operacji wykończających. Towary tego rodzaju obejmują wyroby dziane do odpowiedniego kształtu i niektóre ściereczki do kurzu, ręczniki, obrusy, chusty kwadratowe, narzuty itd. z nitkami wzdłuż osnowy pozostawionymi bez zakończenia tkania lub krawędzie wątku przecięte w celu utworzenia frędzli. Tego typu artykuły mogą być oddzielnie tkane na krośnie, ale mogą być również po prostu cięte wzdłuż materiału, który w regularnych odstępach ma pasma nieprzetkanych nitek (głównie nitek osnowy). Materiał w długościach, rodzaju opisanego powyżej, z którego można otrzymać artykuły gotowe poprzez proste przecięcie nitek działowych, również uważane są za artykuły „gotowe”.

Jednakże prostokątne (włączając kwadratowe) artykuły cięte z większych sztuk bez innej pracy i nieposiadające frędzli utworzonych przez przecięcie dzielącej nici, w znaczeniu tej uwagi, nie są uważane za „produkty w stanie wykończonym”. Fakt, że te artykuły mogą być prezentowane jako złożone lub pakowane (np. do sprzedaży detalicznej), nie wpływa na ich klasyfikację.

(3)Pocięte na wielkość i przynajmniej z jednym brzegiem zgrzewanym, z widocznie zwężonym lub ściętym obrzeżem i pozostałymi brzegami obrobionymi, jak opisano w dowolnym innym podpunkcie niniejszej uwagi, lecz z wyłączeniem materiałów, których cięte brzegi zostały zabezpieczone przed strzępieniem przez cięcie na gorąco lub innymi prostymi sposobami.

(4)Obrębiane lub wykończone okrętką, lub frędzlami (nawet zawierają dodatkową nitkę) na dowolnym brzegu (np. chusteczki do nosa z brzegami wykończonymi okrętką i nakrycia stołu wykończone frędzlami), ale z wyłączeniem materiałów, których cięte brzegi zostały zabezpieczone przed strzępieniem przez obrębienie lub innymi prostymi sposobami.

(5)Cięte do kształtu i posiadające wyciągniętą nitkę. W tym kontekście „wyciągnięta nitka” oznacza po prostu po tkaniu usunięcie z materiału pewnych nitek osnowy lub wątku, bez dalszych czynności (np. haftowania). Kawałek materiału obrobiony w ten sposób często przeznaczony jest do dalszego przetworzenia na bieliznę.

(6)Połączone przez szycie, klejenie lub inaczej. Artykuły te, których jest bardzo dużo, obejmują odzież. Należy jednak zauważyć, że towary w kawałku, składające się z dwóch lub więcej długości tego samego materiału, złączonych końcami lub złożonych z dwóch lub więcej materiałów włókienniczych połączonych warstwowo, nie są uważane za „gotowe”. Ani wyroby włókiennicze w jednym kawałku, złożone z jednej lub więcej warstw materiałów włókienniczych połączonych za pomocą impregnatu, przez igłowanie lub inaczej.

(7)Dziane do kształtu, zarówno prezentowane jako oddzielne sztuki, jak i w postaci pewnej ilości sztuk w długości.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji.

Wyroby objęte działami od 56. do 63., mające powierzchnię włosową lub pętelkową

Postanowienia uwagi wyjaśniającej do podpozycji 2 (B) (b) do sekcji XI stosuje się, nawet gdy materiał podłoża jest częściowo widoczny po stronie włosowej lub pętelkowej.

(III) WYROBY WŁÓKIENNICZE POŁĄCZONE Z NITKAMI GUMOWYMI

Zgodnie z uwagą 10. do tej sekcji, wyroby elastyczne złożone z materiałów włókienniczych połączonych z nitkami gumowymi klasyfikowane są do sekcji XI.

Nić gumowa i sznurek pokryte materiałem włókienniczym objęte są pozycją 5604.

Pozostałe wyroby włókiennicze połączone z nitkami gumowymi klasyfikowane są, w szczególności, do działów od 50. do 55. lub od 60. do 63., w zależności od przypadku.

(IV) STANDARDOWA ATMOSFERA DO KONDYCJONOWANIA

I TESTOWANIA TEKSTYLIÓW

(A)Zakres i obszar zastosowania.

Poniżej podano cechy charakterystyczne i atmosferę wzorcową stosowaną do kondycjonowania i określenia fizycznych i mechanicznych właściwości tekstyliów, które mogą być pomocne.

(B)Definicje.

(a)Wilgotność względna: Stosunek rzeczywistego ciśnienia pary wodnej w atmosferze do ciśnienia pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze. Stosunek ten jest zazwyczaj podawany w procentach.

(b)Umiarkowana atmosfery standardowa: Atmosfera, której wilgotność względna wynosi 65 % i temperatura 20oC.

(c)Umiarkowana atmosfery standardowa do testowania: Atmosfera, której wilgotność względna wynosi 65 % i temperatura 20oC.

UWAGA - Przymiotnik „umiarkowana” użyty powyżej został wybrany do ograniczo-nego zastosowania w przemyśle włókienniczym.

(C)Kondycjonowanie wstępne.

Przed kondycjonowaniem materiałów włókienniczych może być wymagane kondycjonowanie wstępne. W takim przypadku, materiały włókiennicze należy doprowadzić do stanu równowagi w atmosferze o wilgotności względnej od 10 do 25% i temperaturze nieprzekraczającej 50oC.

Warunki te można otrzymać podgrzewając powietrze o wilgotności względnej 65% i temperaturze od 20oC do 50oC.

(D)Kondycjonowanie.

Przed poddaniem materiałów włókienniczych próbom w celu określenia ich fizycznych lub mechanicznych właściwości, należy je kondycjonować w umiarkowanej atmosferze standardowej w taki sposób, aby powietrze swobodnie przepływało przez nie i pozostawiając je tak długo, aż znajdzie się w równowadze z atmosferą.

Jeśli testy nie wymagają innej metody, należy uznać, że materiały włókiennicze znajdują się w równowadze, gdy kolejne, w odstępach dwugodzinnych, pomiary masy materiałów włókienniczych wystawionych na swobodny przepływ powietrza nie wykażą postępujących zmian większych niż o 0,25 % masy.

(E)Testowanie.

Poza specjalnymi przypadkami (na przykład próby mokre), fizyczne i mechaniczne testy materiałów włókienniczych przeprowadza się po zakończeniu kondycjonowania w umiarkowanej standardowej atmosferze do wykonywania testu.

__________