3906-Polimery akrylowe w formach podstawowych.

3906 10-Poli(metakrylan metylu)

3906 90-Pozostałe

Określenie „polimery akrylowe” obejmuje polimery kwasu akrylowego lub metakrylowego, ich soli lub estrów, bądź też odpowiednich aldehydów, amidów lub nitryli.

Najważniejszym polimerem w tej kategorii jest poli(metakrylan metylu). Ze względu na swe doskonałe właściwości optyczne i odporność na czynniki fizyczne, stosowany jest jako tworzywo szkliste (stosowane zamiast szkła), w znakach ustawianych na zewnątrz pomieszczeń i innych podobnych artykułach pokazowych, do wytwarzania sztucznych oczu, soczewek kontaktowych oraz protez dentystycznych.

Polimery akrylonitrylu mogą być używane do produkcji włókien syntetycznych.

Odnośnie klasyfikacji polimerów (stosowane włącznie z kopolimerami), polimerów modyfikowanych chemicznie i mieszanin polimerów, zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Polimerów akrylowych, będących wymieniaczami jonowymi (pozycja 3914).

(b)Kopolimerów akrylonitrylu spełniających wymagania uwagi 4. do działu 40. (dział 40).