3911-Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i pozostałe produkty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych.

3911 10-Żywice naftowe, kumaronowe, indenowe lub kumaronowo-indenowe i politerpeny

3911 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje następujące produkty:

(1)Żywice naftowe, kumaronowe, indenowe lub kumaronowo-indenowe oraz politerpeny, stanowiące grupę żywic o niewysokim stopniu polimeryzacji, otrzymywanych przez polimeryzację bardziej lub mniej zanieczyszczonych frakcji, uzyskiwanych odpowiednio, z destylatów ropy naftowej poddanych głębokiemu krakowaniu, ze smoły węglowej, bądź też z terpentyny lub innych źródeł terpenów. Są one używane do wyrobu klejów i powłok, a także często są dodawane jako zmiękczacze kauczuku lub tworzyw sztucznych, stosowane, np. do wyrobu płytek podłogowych.

(2)Polisiarczki, będące polimerami charakteryzującymi się obecnością w łańcuchu polimeru wiązań monosiarczkowych, jak na przykład poli(siarczek fenylenu). W przeciwieństwie do tioplastów zaliczonych do działu 40., w których występują wiązania siarka-siarka, w polisiarczkach każdy atom siarki związany jest z dwoma atomami węgla. Polisiarczki stosowane są jako powłoki, a także w wyrobach wytłaczanych, np. części samochodowych i samolotowych, wirnikach pomp.

(3)Polisulfony, będące polimerami charakteryzującymi się obecnością wiązań sulfonowych w łańcuchu polimeru, jak na przykład produkt otrzymany w reakcji soli sodowej bisfenolu A (4,4'-izopropylideno-difenolu) z bis(4-chlorofenylo)sulfonem. Są one stosowane do osprzętu elektrycznego, sprzętu gospodarstwa domowego itp.

(4)Polimery z grupami izocyjanianowymi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, takie jak:

(a)Polimoczniki oparte na diizocyjanianie heksametylenu (HDI), syntetyzowane w wyniku reakcji HDI z wodą tak, by wyprodukować prepolimer o przeciętnie 3-4 jednostkach monomerycznych. Produkty te stosowane są do produkcji farb i lakierów.

(b)Poliizocyjanuraniany oparte na diizocyjanianie heksametylenu (HDI), syntetyzowane w wyniku reakcji HDI wytworzyć w celu otrzymania prepolimerów o wiązaniach izocyjanurowych pomiędzy jednostkami monomerycznymi. Prepolimery mają przeciętnie 3-5 jednostek monomerycznych. Produkty te stosowane są do produkcji farb i lakierów.

(5)Inne wyroby wyszczególnione w uwadze 3. do niniejszego działu obejmujące żywice poliksylenowe, poli(1,4-diizopropylobenzen), ketony poliwinylowe, polietylenoiminy i poliimidy.

Odnośnie klasyfikacji polimerów (włącznie z kopolimerami), polimerów modyfikowanych chemicznie i mieszanin polimerów, zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu.