7602-Odpady i złom aluminium.

Postanowienia dotyczące odpadów i złomu zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 7204 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Odpady i złom aluminium stanowią ważne źródło surowca dla hutnictwa aluminium. Są one także stosowane jako czynnik odtleniający lub odwęglający w hutnictwie innych metali.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Popiołu, żużla, popiołów odlewniczych itp. pozostałości z produkcji żelaza i stali, zawierających możliwe do odzyskania aluminium w postaci krzemianów (pozycja 2618 lub 2619).

(b)Popiołu i pozostałości z produkcji aluminium (pozycja 2620).

(c)Wlewków i podobnych postaci nieobrobionych odlewanych z przetopionych odpadów i złomu aluminium (pozycja 7601).