UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje cynk i jego stopy oraz pewne wyroby z nich.

Cynk otrzymuje się głównie z rudy siarczkowej (blendy cynkowej lub sfalerytu), aczkolwiek wykorzystuje się również rudy węglanowe i krzemianowe (smitsonit, hemimorfit itp.) (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 2608).

W każdym przypadku ruda jest najpierw wzbogacana, a następnie prażona lub spiekana w celu wytworzenia tlenku cynku (w przypadku rud siarczkowych i węglanowych) lub bezwodnego krzemianu cynku (w przypadku rud krzemianowych). Następnie cynk otrzymuje się przez redukcję termiczną lub (z wyjątkiem rud krzemianowych) elektrolizę.

(I)Redukcja termiczna odbywa się przez ogrzewanie tlenku lub krzemianu z koksem w zamkniętych retortach. Temperatura jest dostatecznie wysoka, by spowodować parowanie cynku, pary cynku zaś zbierają się w skraplaczach, skąd odbierana jest większość cynku surowego. Ten zanieczyszczony cynk może być użyty bezpośrednio do galwanizacji lub może być rafinowany różnymi metodami.

Część zanieczyszczonego metalu zbiera się także w odbieralnikach, będących przedłużeniem retort, w postaci bardzo drobnego proszku znanego jako pył cynkowy.

Nowoczesna odmiana tego procesu polega na ciągłej redukcji tlenku cynku i destylacji metalu w pionowych retortach. Proces ten daje bardzo czysty metal, nadający się do wykonywania odlewów ciśnieniowych.

(II)Elektroliza. Tlenek cynku rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie siarkowym. Ten roztwór siarczanu cynku jest następnie dokładnie oczyszczany w celu usunięcia kadmu, miedzi, żelaza itp. i poddawany elektrolizie, dając w efekcie cynk o bardzo wysokiej czystości.

Cynk otrzymuje się również w procesie przetopu odpadów i złomu cynku.

***

Cynk jest niebieskawobiałym metalem, który można walcować, ciągnąć, tłoczyć, wyciskać itp. w odpowiedniej temperaturze, jak również można go łatwo odlewać. Jest on odporny na korozję atmosferyczną i z tego powodu jest stosowany w budownictwie (np. na pokrycia dachów) oraz do wytwarzania powłok ochronnych na innych metalach, zwłaszcza na żelazie i stali (np. przez cynkowanie ogniowe, osadzanie elektrolityczne, szerardyzację, malowanie lub metalizację natryskową).

***

Cynk jest również wykorzystywany jako składnik wielu stopów. W wielu stopach dominują inne metale, lecz wymienione niżej główne stopy cynku mogą być klasyfikowane w niniejszym dziale na mocy postanowień uwagi 5. do sekcji XV:

(1)Stopy cynku i aluminium, zwykle z dodatkiem miedzi lub magnezu, używane na odlewy ciśnieniowe, zwłaszcza części samochodowych (korpusów gaźników, kratek chłodnic, desek rozdzielczych itp.), części rowerowych (pedałów, korpusów prądnic itp.), części radioodbiorników, chłodziarek itp. Stopy tych samych metali używane są do produkcji blach o większej wytrzymałości niż blachy cynkowe, narzędzi do tłoczenia oraz jako anody ochronne (tzw. anody protektorowe), służące do ochrony rurociągów, skraplaczy itp. przed korozją elektrochemiczną.

(2)Stopy cynku i miedzi (stopy na guziki metalowe) do odlewania, tłoczenia itp. Patrz uwagi 1 (a) i 1 (b) do podpozycji, dotyczące różnicy pomiędzy cynkiem i stopami cynku.

***

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Cynk surowy i nieobrobiony oraz odpady i złom cynku (pozycje 7901 i 7902).

(B)Pył cynkowy, proszek oraz płatki cynku (pozycja 7903).

(C)Wyroby otrzymywane na ogół przez walcowanie, ciągnienie lub wyciskanie nieobrobionego cynku objętego pozycją 7901 (pozycje 7904 i 7905).

(D)Rury, przewody rurowe i łączniki oraz inne artykuły objęte pozostałościową pozycją 7907, która obejmuje wszystkie pozostałe artykuły z cynku, inne niż te, objęte uwagą 1 do sekcji XV lub zawarte w dziale 82 lub 83, lub te, bardziej specyficznie objęte gdzie indziej w nomenklaturze.

***

Produkty i wyroby z cynku są często poddawane różnym obróbkom, mającym na celu polepszenie właściwości lub wyglądu zewnętrznego metalu itp. Są to na ogół obróbki, które omówiono w końcowej części Uwag ogólnych Not wyjaśniających do działu 72. i które nie wpływają na sposób klasyfikacji wyrobu.

***

Klasyfikację wyrobów złożonych wyjaśniono w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XV.