7603-Proszki i płatki aluminium.

7603 10-Proszki o strukturze innej niż płytkowa

7603 20-Proszki o strukturze płytkowej; płatki

Niniejsza pozycja obejmuje proszki aluminium zdefiniowane w uwadze 8 (b) do sekcji XV oraz płatki aluminium. Ogólnie wyroby te odpowiadają proszkom i płatkom miedzi i Noty wyjaśniające do pozycji 7406 stosuje się więc, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji. Proszki i płatki aluminium mają ponadto zastosowanie w pirotechnice jako czynniki wytwarzające ciepło (np. w mieszankach termitowych), do ochrony metali przed korozją (np. naglinowywanie dyfuzyjne, metaliczna obróbka cieplno-chemiczna), w paliwach rakietowych oraz jako składnik specjalnych cementów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Proszków lub płatków przygotowanych jako barwniki, farby lub podobne (np. połączonych z substancjami barwiącymi lub w postaci zawiesiny, dyspersji lub pasty, ze spoiwami lub rozpuszczalnikami) (dział 32).

(b)Śrutu aluminiowego (pozycja 7601).

(c)Ozdób wyciętych z folii aluminiowej (pozycja 8308).