UWAGI OGÓLNE

(I)OGÓLNA ZAWARTOŚĆ SEKCJI

(A)Z zastrzeżeniem określonych wyłączeń przewidzianych w uwagach do niniejszej sekcji oraz do działów 84. i 85., a z wyjątkiem towarów objętych bardziej specyficznie innymi sekcjami, niniejsza sekcja obejmuje wszystkie maszyny mechaniczne lub elektryczne, instalacje, wyposażenie, aparaty i urządzenia oraz ich części, razem z określonymi aparatami i instalacjami, które ani nie są mechaniczne, ani elektryczne (takie, jak kotły i instalacje kotłowni, aparaty do filtrowania itp.) oraz części takich aparatów i instalacji.

Głównymi wykluczeniami z niniejszej sekcji są:

(a)Cewki, kopki, szpule, rolki, etc., wykonane z dowolnych materiałów (klasyfikowane zgodnie z materiałem, z jakiego zostały wykonane). Jednakże nawojów osnowy tkackiej nie należy uważać za szpule, cewki lub podobne nośniki i objęte są pozycją 8448.

(b)Części ogólnego użytku, jak zdefiniowano w uwadze 2. do sekcji XV, takie jak drut, łańcuchy, śruby jednostronnie i dwustronnie gwintowane oraz sprężyny, wykonane z żelaza i stali (pozycje 7312, 7315, 7318 lub 7320) oraz podobne artykuły z innych metali nieszlachetnych (działy od 74. do 76. i od 78. do 81.), zamki objęte pozycją 8301, oprawy i okucia do drzwi, okien itp. objęte pozycją 8302. Podobne towary z tworzyw sztucznych również są wykluczone z niniejszej sekcji i objęte są działem 39.

(c)Narzędzia wymienne objęte pozycją 8207; inne podobne narzędzia wymienne klasyfikowane są zgodnie z materiałem, z jakiego zostały wykonane ich części robocze [np. do działu 40. (z gumy), działu 42. (ze skóry wyprawionej), działu 43. (ze skóry futerkowej), działu 45. (z korka) lub do działu 59. (tekstylia) albo do pozycji 6804 (z materiału ściernego itp.), lub do pozycji 6909 (z ceramiki) itp.].

(d)Pozostałe artykuły objęte działem 82. (np. narzędzia, nakładki do narzędzi, noże i ostrza tnące, nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów i pewne mechaniczne urządzenia domowe) oraz artykuły objęte działem 83.

(e)Artykuły objęte sekcją XVII.

(f)Artykuły objęte sekcją XVIII.

(g)Broń i amunicja (dział 93).

(h)Maszyny i urządzenia posiadające charakter zabawek, gier lub artykułów sportowych oraz możliwe do zidentyfikowania ich części i akcesoria (włączając silniki nieelektryczne, lecz wyłączając pompy do cieczy oraz urządzenia do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów, objęte odpowiednio pozycją 8413 lub 8421 i wyłączając także silniki oraz transformatory elektryczne i aparaturę do zdalnego sterowania drogą radiową, objęte odpowiednio pozycją 8501, 8504 lub 8526), które nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie jako zabawki, gry lub artykuły sportowe (dział 95).

(ij)Szczotki w rodzaju stosowanych jako części maszyn (pozycja 9603).

(B)Na ogół towary objęte niniejszą sekcją mogą być z dowolnego materiału. W większości przypadków są one z metalu nieszlachetnego, lecz sekcja obejmuje także określone urządzenia z innych materiałów (np. pompy, całkowicie z tworzyw sztucznych) oraz części z tworzyw sztucznych, drewna, metali szlachetnych itp.

Sekcja jednak nie obejmuje:

(a)Pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędowych, z tworzyw sztucznych (dział 39); wyrobów z gumy (np. pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe) (pozycja 4010), gumowych opon, dętek itp. (pozycje od 4011 do 4013) oraz podkładek itp. (pozycja 4016).

(b)Wyrobów ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (np. goniec czółenkowy dla osnowy tkackiej) (pozycja 4205) lub skór futerkowych (pozycja 4303).

(c)Artykułów włókienniczych, np. pasów przenośnikowych lub napędowych (pozycja 5910), podkładek filcowych oraz tarcz polerskich (pozycja 5911).

(d)Określonych towarów ceramicznych objętych działem 69. (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 84. i 85.).

(e)Określonych artykułów szklanych objętych działem 70. (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 84. i 85.).

(f)Artykułów całkowicie z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalne, syntetyczne lub odtworzone) (pozycja 7102, 7103, 7104 lub 7116), z wyjątkiem nieoprawionych obrobionych szafirów lub diamentów na igły gramofonowe (pozycja 8522).

(g)Pasów bez końca, z metalowego drutu lub taśmy (sekcja XV).

(II)CZĘŚCI

(Uwaga 2 do sekcji)

Na ogół części, które nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie z określonymi maszynami lub urządzeniami (włączając te objęte pozycją 8479 lub pozycją 8543), lub z grupą maszyn lub urządzeń objętych tą samą pozycją, są klasyfikowane do tej samej pozycji, co te maszyny lub urządzenia, pod warunkiem oczywiście wyłączeń wymienionych w Części (I) powyżej. Oddzielne pozycje są jednak przewidziane dla:

(A)Części silników objętych pozycją 8407 lub 8408 (pozycja 8409).

(B)Części maszyn objętych pozycjami od 8425 do 8430 (pozycja 8431).

(C)Części maszyn włókienniczych objętych pozycjami od 8444 do 8447 (pozycja 8448).

(D)Części maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8465 (pozycja 8466).

(E)Części maszyn biurowych objętych pozycjami od 8470 do 8472 (pozycja 8473).

(F)Części maszyn objętych pozycjami od 8501 lub 8502 (pozycja 8503).

(G)Części urządzeń objętych pozycjami od 8519 lub 8521 (pozycja 8522).

(H)Części urządzeń objętych pozycjami od 8525 do 8528 (pozycja 8529).

(IJ)Części urządzeń objętych pozycją 8535, 8536 lub 8537 (pozycja 8538).

Powyższe zasady nie mają zastosowania do części, które same w sobie stanowią artykuł objęty pozycją tej sekcji (inne niż pozycje 8487 i 8548); w każdym przypadku są one klasyfikowane do ich własnej, odpowiedniej pozycji, nawet jeśli zostały specjalnie zaprojektowane, aby pracować jako część określonej maszyny. W szczególności stosuje się to do:

(1)Pomp i sprężarek (pozycje 8413 i 8414).

(2)Urządzeń i aparatury do filtrowania objętych pozycją 8421.

(3)Urządzeń do podnoszenia i przenoszenia (pozycja 8425, 8426, 8428 lub 8486).

(4)Kranów, kurków, zaworów itp. (pozycja 8481).

(5)Łożysk kulkowych lub wałeczkowych oraz polerowanych kulek stalowych o tolerancji nieprzekraczającej 1% lub 0,05 mm, zależnie od tego, która z wartości jest mniejsza (pozycja 8482).

(6)Wałów napędowych, korb, obudów łożysk, łożysk ślizgowych, mechanizmów i przekładni zębatych (włączając przekładnie cierne i skrzynie przekładniowe oraz inne układy zmieniające prędkość), kół zamachowych, kół pasowych i wielokrążków, sprzęgieł nierozłącznych i rozłącznych (pozycja 8483).

(7)Uszczelek i podobnych przekładek, objętych pozycją 8484.

(8)Silników elektrycznych, objętych pozycją 8501.

(9)Transformatorów elektrycznych i innych maszyn i aparatów objętych pozycją 8504.

(10)Elektryczne akumulatory zmontowane w pakiety akumulatorowe (pozycja 8507).

(11)Elektrycznych oporowych elementów grzejnych (pozycja 8516).

(12)Kondensatorów elektrycznych (pozycja 8532).

(13)Aparatury elektrycznej do przełączania, zabezpieczania itp., obwodów elektrycznych (przełączniki, bezpieczniki, skrzynki przyłączowe itp.) (pozycje 8535 i 8536).

(14)Tablic, paneli, konsoli, pulpitów, szaf i innych aparatów do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej (pozycja 8537).

(15)Lamp objętych pozycją 8539.

(16)Lamp elektronowych objętych pozycją 8540 oraz diod, tranzystorów itp., objętych pozycją 8541.

(17)Węgli do urządzeń elektrycznych (np. węgle do lamp łukowych, elektrody węglowe i szczotki węglowe) (pozycja 8545).

(18)Izolatorów z dowolnego materiału (pozycja 8546).

(19)Elementów izolacyjnych do maszyn elektrycznych itp., objętych pozycją 8547.

Pozostałe części, które są możliwe do rozpoznania jako takie, ale nie nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie z określoną maszyną lub kategorią maszyny (tj. które mogą być wspólne dla pewnej liczby maszyn objętych różnymi pozycjami), klasyfikowane są do pozycji 8487 (jeśli nieelektryczne) lub do pozycji 8548 (jeśli elektryczne), o ile nie wykluczone postanowieniami przedstawionymi powyżej.

Powyższe postanowienia dotyczące klasyfikowania części nie mają zastosowania do części towarów objętych pozycją 8484 (uszczelki itp.), 8544 (izolowany drut), 8545 (węgle do urządzeń elektrycznych), 8546 (izolatory) lub 8547 (rurki kablowe); na ogół takie części klasyfikowane są do działu właściwego materiałowi.

Części maszyn pozostają klasyfikowane do tej sekcji, nawet obrobione lub gotowe do użytku. Jednak surowe odkuwki z żelaza lub stali klasyfikowane są do pozycji 7207.

(III)APARATY POMOCNICZE

(Zobacz Ogólne reguły interpretacji 2 (a) i 3 (b) oraz uwaga 3 i 4 do sekcji)

Pomocnicze przyrządy i aparatura (np. manometry, termometry, poziomowskazy lub inne przyrządy pomiarowe lub kontrolne, liczniki wyjściowe, wyłączniki czasowe, panele sterownicze, regulatory automatyczne), przedstawiane z maszyną lub urządzeniem, do których zwykle należą, są klasyfikowane z tą maszyną lub urządzeniem, jeśli są one przeznaczone do pomiaru, kontroli, sterowania lub regulacji jednej określonej maszyny lub urządzenia [które mogą stanowić zespół maszyn (zobacz Część (VI) poniżej) lub jednostkę funkcjonalną (zobacz Część (VII) poniżej)]. Jednak pomocnicze przyrządy i aparatura przeznaczone do pomiaru, kontroli, sterowania lub regulacji kilku maszyn (nawet tego samego typu), objęte są swoją własną, odpowiednią pozycją.

(IV)MASZYNY NIEKOMPLETNE

(Zobacz Ogólna reguła interpretacji 2 (a))

W całej sekcji jakiekolwiek odwołanie się do maszyny lub urządzenia obejmuje nie tylko kompletną maszynę, lecz także maszynę niekompletną (tj. zespół części tak dalece zaawansowany, że już posiada on główne, zasadnicze cechy maszyny kompletnej). Zatem maszyna pozbawiona tylko koła zamachowego, płyty fundamentowej, rolek kalandra, uchwytów narzędziowych itp., klasyfikowana jest do tej samej pozycji, co ta maszyna, a nie do jakiejkolwiek oddzielnej pozycji przewidzianej dla części. Podobnie maszyna lub urządzenie, zwykle zawierające silnik elektryczny (np. narzędzia elektromechaniczne objęte pozycją 8467), jest klasyfikowane do tej samej pozycji, co odpowiadająca maszyna kompletna, nawet jeśli przedstawiane bez tego silnika.

(V)MASZYNY NIEZMONTOWANE

(Zobacz Ogólna reguła interpretacji 2 (a))

Ze względu na wygodę transportu wiele maszyn i urządzeń jest przewożonych w stanie niezmontowanym. Mimo że w efekcie towary te są wtedy zbiorem części, są one klasyfikowane tak, jak gdyby były przedmiotową maszyną, a nie do jakiejkolwiek oddzielnej pozycji dla części. To samo stosuje się do niekompletnej maszyny, posiadającej cechy maszyny kompletnej (zobacz Część (IV) powyżej), przedstawianej jako niezmontowana (patrz także w związku z tym Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 84. i 85.). Jednak niezmontowane części składowe przekraczające ilość wymaganą dla kompletnej maszyny lub dla maszyny niekompletnej, posiadającej cechy charakterystyczne maszyny kompletnej, klasyfikowane są do ich własnej odpowiedniej pozycji.

(VI)MASZYNY WIELOFUNKCYJNE I ZESPOŁY MASZYN

(Uwaga 3 do sekcji)

Na ogół maszyny wielofunkcyjne klasyfikowane są zgodnie z zasadniczą funkcją tej maszyny.

Maszynami wielofunkcyjnymi są, na przykład obrabiarki do obróbki metali używające narzędzi wymiennych, które umożliwiają im wykonywanie różnych operacji maszynowych (np. frezowanie, wytaczanie, rozwiercanie, docieranie).

Tam, gdzie nie jest możliwe wyznaczenie zasadniczej funkcji oraz, jak postanowiono w uwadze 3. do sekcji, gdzie kontekst nie wymaga inaczej, koniecznym jest zastosowanie Ogólnej reguły interpretacji 3 (c); tak jest w przypadku, na przykład pod względem maszyn wielofunkcyjnych, które potencjalnie można zaklasyfikować do kilku pozycji od 8425 do 8430, do kilku pozycji od 8458 do 8463 lub do kilku pozycji od 8470 do 8472.

Zespoły maszyn, składające się z dwóch lub więcej różnego rodzaju maszyn lub urządzeń, zmontowanych razem, aby utworzyć jedną całość, kolejno lub równocześnie wykonujących oddzielne funkcje, które zazwyczaj są wzajemnie uzupełniające się i są opisane w różnych pozycjach sekcji XVI, są również klasyfikowane zgodnie z zasadniczą funkcją zespołu maszyn.

Przykładami takich zespołów maszyn są: maszyna drukarska z maszyną pomocniczą do podawania papieru (pozycja 8443); maszyna do produkcji pudełek kartonowych połączona z maszyną pomocniczą do drukowania nazw lub prostego wzoru (pozycja 8441); piece przemysłowe połączone z maszynami podnoszącymi i podającymi (pozycja 8417 lub 8514); maszyna do produkcji papierosów połączona z pomocniczymi maszynami do pakowania (pozycja 8478).

Do celów powyższych postanowień, maszyny różnych rodzajów uważa się za zmontowane razem, aby utworzyć jedną całość, gdy zawarte są jedna w drugiej lub zmontowane jedna na drugiej, albo zamontowane na wspólnej podstawie lub ramie, lub we wspólnej obudowie.

Zespoły maszyn nie powinny być uważane za zmontowane razem, aby utworzyć jedną całość, o ile maszyny są przeznaczone do stałego połączenia albo ze sobą, albo na wspólnej podstawie, ramie, obudowie itp. Wyłącza to zespoły, które mają tymczasowy charakter lub nie są zwykle konstruowane jako zespół maszyn.

Podstawy, ramy lub obudowy mogą być wyposażone w kółka tak, aby zespół maszyn mógł być przemieszczany podczas użytkowania zgodnie z wymaganiami, pod warunkiem że nie nabiera on przez to charakteru artykułu (np. pojazdu), bardziej szczegółowo objętego określoną pozycją nomenklatury.

Podłogi, fundamenty betonowe, ściany, przegrody, sufity itp., nawet jeśli zostały specjalnie wyposażone w celu umieszczenia maszyn lub urządzeń, nie powinny być uważane za wspólną podstawę łączącą takie maszyny lub urządzenia do utworzenia jednej całości.

Nie należy powoływać się na uwagę 3. do sekcji XVI, jeśli zespół maszyn jest objęty jako taki szczegółową pozycją, na przykład niektóre typy urządzeń klimatyzacyjnych (pozycja 8415).

Należy zwrócić uwagę, że maszyny wielofunkcyjne (np. obrabiarki zdolne do obrabiania metali i innych materiałów lub niciarki stosowane równie dobrze w przemyślne papierniczym, włókienniczym, skórzanym, tworzyw sztucznych itp.), należy klasyfikować zgodnie z postanowieniami uwagi 7. do działu 84.

(VII)JEDNOSTKI FUNKCJONALNE

(Uwaga 4 do sekcji)

Uwaga ta ma zastosowanie wówczas, gdy maszyna (włączając połączenie maszyn) składa się z oddzielnych elementów składowych, które są przeznaczone do wspólnego pełnienia ściśle określonej funkcji objętej jedną z pozycji działu 84. lub częściej, działu 85. Całość w takim razie należy klasyfikować do pozycji odpowiedniej dla tej funkcji, bez względu na to czy poszczególne elementy składowe (dla wygody lub z innych powodów) pozostają oddzielnie, czy połączone są ze sobą przewodami rurowymi (doprowadzającymi powietrze, sprężony gaz, olej itp.), poprzez urządzenia stosowane do przenoszenia napędu, przewodami elektrycznymi lub innymi urządzeniami.

Do celów tej uwagi wyrażenie „przeznaczone do wspólnego pełnienia ściśle określonej funkcji” obejmuje wyłącznie maszyny i połączenia maszyn zasadniczo do wykonania funkcji ściśle określonej dla jednostki funkcjonalnej jako całości, a więc wyklucza maszyny lub urządzenia spełniające funkcje pomocnicze, a które nie biorą udziału w funkcji tej całości.

Przykładami jednostek funkcjonalnych tego typu w rozumieniu uwagi 4. do niniejszej sekcji są:

(1)Układy hydrauliczne składające się z zespołu napędu hydraulicznego (zawierającego zasadniczo pompę hydrauliczną, silnik elektryczny, zawory sterujące i zbiornik oleju), cylindrów hydraulicznych oraz rur lub węży niezbędnych do podłączenia cylindrów do zespołu napędu hydraulicznego (pozycja 8412).

(2)Urządzenia chłodzące składające się z elementów składowych, które nie są zmontowane razem, aby utworzyć jedną całość i są połączone ze sobą przewodami rurowymi, poprzez które krąży chłodziwo (pozycja 8418).

(3)Systemy nawadniające składające się ze stanowiska sterującego złożonego z filtrów, wtryskiwaczy, zaworów dozujących itp., podziemnego systemu rur rozprowadzających i odgałęzień oraz sieci naziemnej (pozycja 8424).

(4)Maszyny mleczarskie z oddzielnymi częściami składowymi (pompa próżniowa, pulsator, kubki udojowe i naczynia zbiorcze), połączone ze sobą wężami lub rurkami (pozycja 8434).

(5)Maszyny browarnicze zawierające, między innymi, urządzenia do odkiełkowywania i słodowania, wygniatarki słodu, kadzie zacierne, klarownice (pozycja 8438). Jednakże urządzenia pomocnicze (np. rozlewarki, etykieciarki), nie są włączone i powinny być klasyfikowane do swojej własnej, odpowiedniej pozycji.

(6)Układy do sortowania listów składające się zasadniczo z pulpitów kodujących, kanałowych systemów wstępnego sortowania, sortowników pośrednich i sortowników końcowych, a całość sterowana jest maszyną do automatycznego przetwarzania danych (pozycja 8472).

(7)Instalacje do wytwarzania powłok asfaltowych składające się z oddzielnych elementów składowych, takich jak leje zasypowe, przenośniki, suszarki, sita wibracyjne, mieszalniki, zasobniki i jednostki sterujące, umieszczone obok siebie (pozycja 8474).

(8)Maszyny do montażu żarówek elektrycznych, w których części składowe połączone są ze sobą podajnikami i zawierają urządzenia do obróbki cieplnej szkła, pompy i urządzenia do testowania żarówek (pozycja 8475).

(9)Urządzenia do spawania składające się z głowic lub kleszczy spawalniczych z transformatorem, generatorem lub prostownikiem do zasilania energią elektryczną (pozycja 8515).

(10)Nadajniki radiowe i dołączone zasilacze sieciowe, wzmacniacze itp. (pozycja 8517).

(11)Urządzenia radarowe z dołączonymi zasilaczami sieciowymi, wzmacniaczami itp. (pozycja 8526).

(12)Systemy do odbioru telewizji satelitarnej składające się z odbiornika, talerza anteny parabolicznej, rotatora sterującego do talerza anteny, tuby zasilającej (falowodu), polaryzatora, przetwornika niskoszumowego blokowego (LNB) o częstotliwości wyjścia niższej od częstotliwości wejścia i sterownika zdalnego na podczerwień (pozycja 8528).

(13)Alarmy przeciwkradzieżowe zawierające, np. lampowy promiennik podczerwieni, fotokomórkę i dzwonek (pozycja 8531).

Należy zauważyć, że części składowe niespełniające warunków uwagi 4. do sekcji XVI objęte są swoimi własnymi, odpowiednimi pozycjami. Stosuje się to, na przykład do zamkniętych systemów nadzoru wideo, składających się z kombinacji różnej ilości kamer telewizyjnych i monitorów wideo połączonych kablami koncentrycznymi ze sterownikiem, przełącznikami, łącznicami akustycznymi lub odbiornikami akustycznymi i ewentualnie maszynami do automatycznego przetwarzania danych (do zapamiętywania danych) i/lub rejestratorami wideo (do nagrywania obrazów).

(VIII)MASZYNY RUCHOME

Co się tyczy maszyn z własnym napędem lub innych ruchomych maszyn, to należy odwołać się do Not wyjaśniających do pozycji dla maszyn (np. urządzenia podnoszące i przenoszące, pozycje od 8425 do 8428 oraz maszyny do kopania, pozycje 8429 i 8430) oraz do Not wyjaśniających do działów i pozycji z sekcji XVII.

(IX)MASZYNY I APARATURA DO STOSOWANIA W LABORATORIACH

Maszyny i aparatura w rodzaju objętych niniejszą sekcją pozostają klasyfikowane do tej sekcji, nawet jeśli wyspecjalizowane do stosowania w laboratoriach lub w połączeniu z przyrządami naukowymi i pomiarowymi, pod warunkiem że nie stanowią one nieprzemysłowej aparatury pokazowej objętej pozycją 9023 ani przyrządów pomiarowych, kontrolnych itp., objętych działem 90. Na przykład małe piece, aparaty destylacyjne, młynki, mieszalniki, transformatory elektryczne i kondensatory, do stosowania w laboratoriach, pozostają klasyfikowane do niniejszej sekcji.

__________