DZIAŁ 76

ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM

Uwagi
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Sztaby i pręty:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas tej obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(b)   Kształtowniki:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione, kute lub kształtowane, w zwojach lub nie, o jednolitym przekroju poprzecznym na całej swej długości, które nie odpowiadają definicjom sztab, prętów, drutu, blach grubych, blach cienkich, taśm, folii, rur lub przewodów rurowych. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(c)   Drut:

Wyroby walcowane, wyciskane lub ciągnione, w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

(d)   Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folia:

Wyroby o powierzchniach płaskich (inne niż nieobrobione plastycznie wyroby objęte pozycją 7601), w zwojach lub nie, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając „zmodyfikowany prostokąt”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, które są:

-       o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), o grubości nieprzekraczającej jednej dziesiątej szerokości,

-       o kształcie innym niż prostokątny lub kwadratowy, o dowolnych rozmiarach, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

Pozycje 7606 i 7607 obejmują, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(e)   Rury i przewody rurowe:

Wyroby drążone, w zwojach lub nie, posiadające jednolity przekrój poprzeczny i tylko jedną całkowicie zamkniętą pustą przestrzeń na całej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, i o jednolitej grubości ścianek. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogące mieć również krawędzie zaokrąglone na całej swojej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny i posiada ten sam kształt i ustawienie. Rury i przewody rurowe, o powyżej opisanych kształtach przekroju poprzecznego mogą być polerowane, powlekane, gięte, gwintowane, nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

Uwagi do podpozycji
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Aluminium niestopowe:

Metal zawierający przynajmniej 99 % masy aluminium, pod warunkiem że zawartość masy dowolnego innego pierwiastka nie przekracza wartości granicznej podanej w poniższej tabeli:

Inne pierwiastki

Pierwiastek

Wartość graniczna % masy

Fe + Si (żelazo plus krzem)

Każdy inny pierwiastek (1)

1

0,1(2)

(1) Inne pierwiastki, na przykład Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

(2) Miedź jest dopuszczalna w proporcji większej niż 0,1 %, ale nie większej niż 0,2 %, pod warunkiem że ani zawartość chromu, ani i manganu nie przekracza 0,05 % masy.

(b)   Stopy aluminium:

Substancje metalowe, w których aluminium przeważa masą nad każdym innym pierwiastkiem, pod warunkiem że:

1)     zawartość masy przynajmniej jednego z innych pierwiastków lub zawartość żelaza plus krzemu jest większa od wartości granicznych wyszczególnionych w powyższej tabeli; lub

2)     całkowita zawartość masy takich innych pierwiastków przekracza 1 %.

  1. Niezależnie od postanowień uwagi 1 c) do niniejszego działu, w podpozycji 7616 91 określenie „drut” odnosi się tylko do wyrobów, nawet w zwojach, o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, którego żaden wymiar nie przekracza 6 mm.

Uwaga dodatkowa

1.W podpozycji 7601 20 20, następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

-„kęsiska płaskie”: nieobrobione plastycznie wyroby, które na całej swojej długości mają jednolity i pełny przekrój poprzeczny o kształcie prostokąta lub innego wielokąta, o szerokości przekraczającej 800 mm, grubości przekraczającej 280 mm oraz długości zawsze większej od szerokości i grubości. Wyroby te są przeznaczone do walcowania;

-„kęsy”: nieobrobione plastycznie wyroby, które na całej swojej długości mają jednolity i pełny przekrój poprzeczny o kształcie koła (włączając „koła spłaszczone”), o średnicy przekraczającej 125 mm. Wyroby te są przeznaczone do wyciskania.