DZIAŁ 75

NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU

Uwaga
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Sztaby i pręty:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączają „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Niniejsze wyrażenie obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(b)   Kształtowniki:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione, kute lub kształtowane, w zwojach lub nie, o jednolitym przekroju poprzecznym na całej swej długości, które nie odpowiadają definicjom sztab, prętów, drutu, blach grubych, blach cienkich, taśm, folii, rur lub przewodów rurowych. Niniejsze wyrażenie obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(c)   Drut:

Wyroby walcowane, wyciskane lub ciągnione, w zwojach lub nie, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

(d)   Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folia:

Wyroby o powierzchniach płaskich (inne niż nieobrobione wyroby objęte pozycją 7502), w zwojach lub nie, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, i które są:

-       o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), o grubości nieprzekraczającej jednej dziesiątej szerokości,

-       o kształcie innym niż prostokątny lub kwadratowy, o dowolnych rozmiarach, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

Pozycja 7506 obejmuje, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powlekane, pod warunkiem że nie przyjęły podczas obróbki charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(e)   Rury i przewody rurowe:

Wyroby drążone, w zwojach lub nie, posiadające jednolity przekrój poprzeczny i tylko jedną całkowicie zamkniętą pustą przestrzeń na całej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego o jednolitej grubości ścianek. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogące mieć również krawędzie zaokrąglone na całej swojej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny i posiada ten sam kształt i ustawienie. Rury i przewody rurowe o powyżej opisanych kształtach przekroju poprzecznego mogą być polerowane, powleczone, gięte, gwintowane, nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

Uwagi do podpozycji
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Nikiel niestopowy:

Metal zawierający przynajmniej 99 % masy niklu plus kobaltu, pod warunkiem że:

1)     zawartość masy kobaltu nie przekracza 1,5 %, oraz;

2)     zawartość masy każdego innego pierwiastka nie przekracza wartości granicznych podanych w poniższej tabeli:

Inne pierwiastki

Pierwiastek

Wartość graniczna % masy

Fe

Żelazo

0,5

O

Tlen

0,4

Każdy inny pierwiastek

0,3

(b)   Stopy niklu:

Substancje metalowe, w których nikiel przeważa masą nad każdym z innych pierwiastków, pod warunkiem że:

1)          zawartość masy kobaltu przekracza 1,5 %;

2)          zawartość masy przynajmniej jednego z innych pierwiastków jest większa od wartości granicznej podanej w powyższej tabeli;

3)          całkowita zawartość masy pierwiastków innych niż nikiel plus kobalt przekracza 1 % masy.

  1. Niezależnie od postanowień uwagi 1 c) do niniejszego działu, w podpozycji 7508 10 określenie „drut” odnosi się tylko do wyrobów, nawet w zwojach, o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, którego żaden wymiar nie przekracza 6 mm.