Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2925

Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną

2925 11 00

Sacharyna i jej sole

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2925, pkt (A), akapit pierwszy, pkt (1).

 

Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

Posiedzenie KKC

2925 29 00

Monohydrat kreatyny w postaci proszku

Produkt w postaci proszku zawierający minimum 99 % monohydratu kreatyny, resztę stanowią zanieczyszczenia, należy klasyfikować do kodu CN 2925 29 00.

Produkt jest bezbarwnym, krystalicznym proszkiem, nadającym się do spożycia przez ludzi i przeznaczony do stosowania jako suplement diety. Pakowany jest w pojemniki 500 g, do sprzedaży detalicznej.

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 1 (a) do działu 29 Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 2925 i 2925 29 00.

1. posiedzenie

11-13 marca 2009 r.

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2925 29

  1. Glicynia metforminy (Wykaz 103)

47. (marzec 2011 r.)