Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

 

XII. GLIKOZYDY ORAZ ALKALOIDY ROŚLINNE, NATURALNE LUB SYNTETYCZNE, ORAZ ICH SOLE, ETERY, ESTRY I POZOSTAŁE POCHODNE

2938

Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

Glikozydy objęte tą pozycją składają się ze składnika cukrowego i składnika nie cukrowego (aglikonu). Składniki te są ze sobą powiązane poprzez anomeryczny węgiel cukru. Tak więc produkty takie jak wakcynina i hamamelitanina objęte pozycją 2940 nie są uważane za glikozydy.

Najbardziej pospolitymi, występującymi w przyrodzie glikozydami są O-glikozydy. Jednakże w przyrodzie występują także N-glikozydy, S-glikozydy i C-glikozydy, w których anomeryczny atom węgla cukru jest związany z aglikonem poprzez atom azotu, atom siarki albo atom węgla (na przykład synigryna, aloina, skoparyna).

Następujące produkty są wykluczone z tej pozycji:

a) nukleozydy i nukleotydy objęte pozycją 2934 (zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2934, akapit trzeci, pkt (D) (5);

b) alkaloidy objęte pozycją 2939 (na przykład tomatyna);

c) antybiotyki objęte pozycją 2941 (na przykład tojokamycyna).

2938 90 10

Glikozydy naparstnicy

Poza związkami wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2938, akapit trzeci, pkt (2), niniejsza podpozycja obejmuje:

acetylodigitoksynę, acetylodigoksynę, acetylogitoksynę,

desacetyllanatozyd A, B, C i D,

digifoleinę, diginatynę, digninę, digipurpurinę, Digitalinum verum i germanicum,

gitalinę, gitaloksynę, gitoninę, gitoksynę, glukowerodoksynę,

lanafoleinę, lanatozyd A, B, C i D,

trigoninę, werodoksynę.

2938 90 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje związki wymienione w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2938, akapit trzeci, pkt od (4) do (9) oraz dwa ostatnie akapity.

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

2938 90 90

Keracyjanina

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 2938, 2938 90 i 2938 90 90.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/92 z dnia 22 maja 1992 r.

 

Rozporządzenie uchylone - patrz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (poz. 23 załącznika III)