UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Niektóre dzieła sztuki: obrazy, rysunki i pastele, wykonane w całości ręcznie, oraz kolaże i podobne artykuły dekoracyjne (pozycja 9701); oryginalne ryciny, sztychy i litografie (pozycja 9702); oryginalne rzeźby i posągi (pozycja 9703).

(B)Znaczki pocztowe lub skarbowe, lub podobne, znaczki opłat skarbowych, koperty pierwszego dnia obiegu, papeterię pocztową (stemplowaną) i podobne, kasowane lub, niekasowane, inne niż te objęte pozycją 4907 (pozycja 9704).

(C)Zbiory zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne i numizmatyczne i elementy tych zbiorów (pozycja 9705).

(D)Antyki o wieku przekraczającym 100 lat (pozycja 9706).

Należy jednak zauważyć, że wyroby takie są klasyfikowane do innych działów nomenklatury, jeżeli nie spełniają warunków określonych w uwagach lub pozycjach niniejszego działu.

Artykuły w rodzaju opisanych w pozycjach od 9701 do 9705 klasyfikowane są do tych pozycji, nawet jeśli ich wiek przekracza 100 lat.

 


 


9701-Obrazy, rysunki i pastele, wykonane wyłącznie ręcznie, inne niż rysunki objęte pozycją 4906 oraz inne niż artykuły przemysłowe malowane lub zdobione ręcznie; kolaże i podobne płyty dekoracyjne.

9701 10-Obrazy, rysunki i pastele

9701 90-Pozostałe

(A) OBRAZY, RYSUNKI I PASTELE, WYKONANE WYŁĄCZNIE RĘCZNIE, INNE NIŻ RYSUNKI OBJĘTE POZYCJĄ 4906 ORAZ INNE NIŻ ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE MALOWANE LUB ZDOBIONE RĘCZNIE

Grupa ta obejmuje obrazy, rysunki i pastele (dawne lub współczesne) wykonane wyłącznie ręcznie. Prace te mogą mieć postać obrazów olejnych, enkaustyki, obrazów temperowych, obrazów akrylowych, akwareli, obrazów gwaszowych, pasteli, miniatur, iluminowanych rękopisów, rysunków ołówkiem (włącznie z rysunkami Conte’a), rysunków węglem lub piórkiem itd., wykonanych na dowolnym materiale.

Ponieważ prace te muszą być wykonane wyłącznie ręcznie, pozycja niniejsza nie obejmuje wyrobów wykonanych w całości lub częściowo w inny sposób, na przykład obrazów, nawet na płótnie, wykonanych w procesie fotomechanicznym; obrazów wykonanych ręcznie na szkicu lub rysunku otrzymanym poprzez zwykły grawerunek lub druk; tak zwanych „autentycznych kopii” obrazów otrzymanych przy użyciu szeregu masek lub matryc, nawet jeśli autentyczność tych prac poświadczył artysta.

Jednakże pozycja ta obejmuje kopie obrazów, bez względu na ich wartość artystyczną, jeżeli zostały wykonane wyłącznie ręcznie.

Grupa ta nie obejmuje również:

(a)Planów i rysunków architektonicznych, technicznych i przemysłowych, będących oryginałami wykonanymi ręcznie (pozycja 4906).

(b)Wzorów lub rysunków projektowych ubrań, biżuterii, tapet, materiałów włókienniczych, mebli itd., będących oryginałami wykonanymi ręcznie (pozycja 4906).

(c)Scenografii teatralnej, tła studyjnego lub podobnych, malowanych na płótnie (pozycja 5907 lub 9706).

(d)Ręcznie zdobionych wyrobów przemysłowych, takich jak tapety z ręcznie malowanych tkanin, świąteczne półmiski, wazy, pamiątki, pudełka i szkatułki, wyroby ceramiczne (talerze, naczynia, miski itd.); wyroby te klasyfikowane są do właściwych im pozycji.

(B) KOLAŻE I PODOBNE ARTYKUŁY DEKORACYJNE

Grupa ta obejmuje kolaże i podobne artykuły dekoracyjne, złożone z kawałków rozmaitych materiałów zwierzęcych, roślinnych i innych, połączonych tak, aby tworzyły obraz lub wzór, lub motyw dekoracyjny i przyklejonych lub inaczej umocowanych na podłożu, np. z drewna, papieru lub materiału włókienniczego. Podłoże może być czyste, ręcznie pomalowane lub zadrukowane elementami obrazkowymi, które wchodzą w skład całego wzoru. Kolaże są różnej klasy, od tanich wyrobów produkowanych masowo jako pamiątki, do prac, których wykonanie wymaga dużej wprawy i które mogą być prawdziwymi dziełami sztuki.

Do celów niniejszej grupy określenie „podobne płyty dekoracyjne” nie obejmuje wyrobów złożonych z jednego elementu, nawet jeśli został on przyklejony lub umocowany na podłożu; wyroby takie obejmują inne pozycje nomenklatury, takie jak „ozdoby” z tworzyw sztucznych, drewna, metalu itd. Wyroby takie są klasyfikowane do właściwych im pozycjach (pozycje 4420, 8306 itd.).

***

Ramy, w które oprawione są obrazy, rysunki, pastele, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, należy klasyfikować z tymi wyrobami w niniejszej pozycji tylko wtedy, gdy ich rodzaj i wartość są odpowiednie dla tych wyrobów; w innym przypadku ramy należy klasyfikować oddzielnie we właściwych pozycjach jako wyroby z drewna, metalu itd. (patrz uwaga 5 do niniejszego działu).

 


 


9702-Oryginalne ryciny, sztychy i litografie.

Niniejsza pozycja obejmuje oryginalne ryciny, sztychy i litografie (dawne i współczesne), tj. odbitki czarno-białe lub barwne otrzymane bezpośrednio z jednej lub kilku płyt, wykonane w całości ręką artysty, niezależnie od rodzaju użytego materiału i sposobu ich wykonania, ale z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (patrz uwaga 2 do niniejszego działu).

Pod warunkiem że spełniają one pozostałe wymogi wymienione powyżej, pozycja ta obejmuje, jako prace oryginalne, litografie wykonane technikami przenoszenia (w których artysta najpierw wykonuje rysunek na specjalnym papierze, a następnie przenosi wzór na kamień).

Odbitki, jak zdefiniowano wyżej, są wykonywane z grawerowanych płyt, które mogły zostać wykonane różnymi metodami, np. sztychem kreskowym, rylcem, akwatintą (proces kwasowy) lub grawiurą punktową.

Oryginalne odbitki pozostają w niniejszej pozycji, nawet jeśli były retuszowane.

Często trudno jest odróżnić oryginał od kopii, falsyfikatu lub reprodukcji, lecz stosunkowo niewielka liczba odbitek oraz jakość papieru może być użyteczną wskazówką w rozpoznawaniu oryginałów; natomiast oznaki użycia rastra (w fotograwiurze i heliograwiurze) oraz, bardzo często, brak śladu pozostawionego na papierze przez płytę, mogą wskazywać na kopię lub reprodukcję.

Ramy, w które oprawione są ryciny, sztychy lub litografie, należy klasyfikować z tymi artykułami w niniejszej pozycji tylko wtedy, gdy są one w rodzaju i o wartości zwykłej dla tych artykułów; w innych przypadkach ramy należy klasyfikować oddzielnie do ich właściwych pozycji, jako artykuły z drewna, metalu itd. (patrz uwaga 5 do niniejszego działu).

Należy zauważyć, że pozycja ta wyklucza płyty (miedziane, cynkowe, kamienne, drewniane lub z dowolnego innego materiału), z których ryciny itd., są odbijane (pozycja 8442).

 


 


9703-Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materiałów.

Pozycja niniejsza obejmuje oryginalne rzeźby i posągi, dawne i współczesne. Mogą być one wykonane z dowolnego materiału (kamienia naturalnego lub odtworzonego, terakoty, drewna, kości słoniowej, metalu, wosku itd.) w postaci pełnej, płaskorzeźbie lub intaglio (posągi, popiersia, figurki, grupy, wizerunki zwierząt itd., włącznie z płaskorzeźbami do celów architektonicznych).

Prace te mogą być wykonane różnymi metodami, włącznie z: metodą, w której artysta rzeźbi dzieło bezpośrednio w twardym materiale; metodą, w której artysta modeluje miękki materiał w figury, które są następnie odlewane w brązie lub gipsie albo są wypalane lub w inny sposób utwardzane, bądź też są odtwarzane przez artystę w marmurze lub innym twardym materiale.

W tym ostatnim przypadku artysta zwykle postępuje w taki oto sposób:

Na początku przenosi swój pierwotny pomysł na model, zwany również makietą (zazwyczaj w zmniejszonej skali), wykonany w glinie lub innym plastycznym materiale; na jego podstawie modeluje następnie „formę glinianą”. Takie „formy gliniane” są rzadko sprzedawane i zostają zniszczone po ich użyciu do wykonania z góry ustalonej przez artystę, bardzo małej liczby kopii albo też trafiają do muzeów do celów badawczych. Najważniejszą tego rodzaju kopią jest „model gipsowy” wytwarzany bezpośrednio z „formy glinianej”. „Model gipsowy” służy jako wzór do wykonania dzieła w kamieniu lub drewnie albo do przygotowania form do wykonania odlewu z metalu lub wosku.

Ta sama rzeźba może więc mieć dwie lub trzy „kopie” w marmurze, drewnie, wosku, brązie itd. i kilka w terakocie lub gipsie. Zarówno pierwotny model, jak i „forma gliniana”, „model gipsowy” oraz te „kopie” stanowią oryginalne dzieła artysty; w rzeczywistości kopie te nie są nigdy identyczne, ponieważ artysta na każdym etapie dodatkowo modeluje pracę, wprowadza poprawki, a także ze względu na wpływ patyny na każdy taki wyrób. Rzadko ogólna liczba replik przekracza dwanaście.

Zatem niniejsza pozycja obejmuje nie tylko pierwotne modele wykonane przez rzeźbiarza, ale także kopie i reprodukcje tych modeli wykonane jak opisano wyżej, czy to przez samego rzeźbiarza, czy przez innego artystę.

Pozycja ta nie obejmuje następujących wyrobów, nawet jeśli zostały zaprojektowane lub stworzone przez artystów:

(a)Ozdobnych rzeźb o charakterze handlowym.

(b)Wyrobów stanowiących ozdoby osobiste i innych typowych wyrobów rzemieślniczych o charakterze handlowym (ozdób, podobizn religijnych itd.).

(c)Masowo wytwarzanych reprodukcji w gipsie, drewnie, cemencie, papierze maché itd.

Z wyjątkiem ozdób osobistych klasyfikowanych do pozycji 7116 lub 7117, wszystkie te wyroby klasyfikowane są w zależności od materiału, z jakiego się składają (pozycja 4420 dla drewna, pozycja 6801 lub 6815 dla kamienia, pozycja 6913 dla ceramiki, pozycja 8306 dla metalu nieszlachetnego itd.).

 


 


9704-Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat skarbowych, koperty pierwszego dnia obiegu, papeteria pocztowa (papier ostemplowany) i tym podobne, skasowane lub nieskasowane, inne niż te objęte pozycją 4907.

Pozycja ta obejmuje następujące wyroby, inne niż te objęte pozycją 4907:

(A)Znaczki pocztowe wszelkich rodzajów, tj. znaczki w rodzaju normalnie używanych do korespondencji lub paczek przesyłanych pocztą; „znaczki opłaty pocztowej” itd.

(B)Znaczki skarbowe wszelkich rodzajów, tj. znaczki na pokwitowania, znaczki rejestracyjne, znaczki na zezwolenia, znaczki konsularne, banderole itd.

(C)Odciśnięte pieczęcie pocztowe, tj. listy z pieczęcią pocztową, lecz bez znaczka pocztowego, z okresu przed wprowadzeniem znaczków pocztowych.

(D)Znaczki pocztowe przyklejone na koperty lub karty, włączając „koperty pierwszego dnia obiegu”, to znaczy koperty, zwykle oznaczone „pierwszy dzień obiegu”, z naklejonym znaczkiem pocztowym (lub kilkoma znaczkami pocztowymi) ostemplowanym z datą emisji, oraz „karty maksimum”. Te drugie są to karty z naklejonym znaczkiem pocztowym i reprodukcją rysunku znaczka. Znaczek pocztowy jest skasowany zwykłym lub specjalnym stemplem okolicznościowym ukazującym miejsce związane z wzorem znaczka oraz datę emisji.

(E)Papeterię pocztową (papier ostemplowany), tj. ostemplowane koperty, karty listowe, karty pocztowe, opaski na gazety itd.

Artykuły objęte niniejszą pozycją mogą występować w masie (oddzielne znaczki, arkusiki z datownikiem, całe arkusze) lub w postaci kolekcji. Albumy zawierające kolekcje takich artykułów traktuje się jako stanowiące część kolekcji, pod warunkiem że wartość albumu jest odpowiednia do danej kolekcji.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Kart maksimum i kopert pierwszego dnia obiegu (nawet ilustrowanych) bez znaczka pocztowego (pozycja 4817 lub dział 49).

(b)Nieskasowanych znaczków pocztowych i skarbowych, papeterii pocztowej (papieru ostemplowanego) i podobnych bieżącej lub nowej emisji w kraju przeznaczenia (pozycja 4907).

(c)Kwitów w postaci „znaczków oszczędnościowych” wydawanych przez prywatne lub publiczne podmioty handlowe ich klientom oraz znaczków wydawanych czasem przez sprzedawców detalicznych ich klientom, jako rabat od kwoty dokonanych zakupów (pozycja 4911).

 


 


9705-Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne.

Artykuły te bardzo często mają niewielką wartość samoistną, są jednak cenne ze względu na ich rzadkość, ułożenie lub formę prezentacji. Pozycja ta obejmuje następujące grupy wyrobów.

(A)Zbiory i okazy zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne i anatomiczne, takie jak:

(1)Martwe zwierzęta wszelkich gatunków, zakonserwowane na sucho lub w płynie; wypchane zwierzęta do kolekcji.

(2)Wydmuszki z jajek; owady w pudełkach, ramkach itd. (inne niż oprawione artykuły będące imitacją biżuterii lub ozdób); puste muszle, inne niż nadające się do użytku przemysłowego.

(3)Nasiona i rośliny, zakonserwowane na sucho lub w płynie; zielniki.

(4)Okazy minerałów (niebędące kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi objętymi działem 71.); skamieniałości.

(5)Okazy osteologiczne (szkielety, czaszki, kości).

(6)Okazy anatomiczne i patologiczne.

(B)Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie o wartości historycznej, etnograficznej, paleontologicznej lub archeologicznej, na przykład:

(1)Artykuły stanowiące materialne pozostałości działalności ludzkiej przydatne w badaniach nad życiem w dawnych epokach, takie jak: mumie, sarkofagi, broń, przedmioty kultu religijnego, szaty, przedmioty, które należały do sławnych osób.

(2)Artykuły przydatne w badaniach nad życiem, zwyczajami, obyczajami i charakterem współczesnych ludów prymitywnych, na przykład narzędzia, broń lub przedmioty kultu.

(3)Okazy geologiczne do badań nad skamieniałościami (szczątki lub odciski wymarłych organizmów znajdowane w warstwach geologicznych), zarówno zwierzęce, jak i roślinne.

(C)Zbiory i okazy numizmatyczne

Są to monety, banknoty, które nie są już prawnym środkiem płatniczym, inne niż te objęte pozycją 4907 i medale przedstawiane jako kolekcje lub jako oddzielne sztuki; w tym drugim przypadku każda przesyłka zawiera tylko kilka przykładów dowolnej, jednej monety lub medalu i są one klasyfikowane w niniejszej pozycji tylko wtedy, jeśli wyraźnie przeznaczone są do kolekcji.

Pozycja ta nie obejmuje monet i medali nietraktowanych jako okazy kolekcjonerskie lub nietworzących kolekcji numizmatycznej (np. dużych partii pojedynczej monety lub medalu); objęte one są na ogół działem 71., lecz wszelkie takie „monety” i „medale” sprasowane lub powyginane w taki sposób, że nadają się tylko do przetopienia itd. są przede wszystkim klasyfikowane do pozycji obejmujących złom i odpady metali.

Monety, które są prawnym środkiem płatniczym w kraju emisji, objęte są pozycją 7118, nawet jeśli przeznaczone są do sprzedaży w klaserach.

Monety i medale oprawione jako biżuteria nie są objęte niniejszą pozycją (dział 71 lub pozycja 9706).

Banknoty, które nie są już prawnym środkiem płatniczym i które nie są uważane za elementy kolekcji ani za tworzące kolekcję, klasyfikowane są do pozycji 4907.

***

Towary wytwarzane jako komercyjnie dla upamiętnienia, uczczenia, przedstawienia lub opisania wydarzenia albo innej sytuacji, nawet jeśli zostały wyprodukowane w ograniczonej liczbie lub mają ograniczony obieg, nie są objęte niniejszą pozycją i nie są traktowane jako kolekcje lub okazy numizmatyczne, jeżeli nie stały się nimi w związku ze swym wiekiem lub rzadkością.

 


 


9706-Antyki o wieku przekraczającym 100 lat.

Pozycja niniejsza obejmuje antyki liczące ponad sto lat, pod warunkiem że nie są objęte pozycjami od 9701 do 9705. Wartość tych wyrobów wynika z ich wieku oraz, co na ogół się z tym wiąże, z ich rzadkości.

Z uwzględnieniem tych warunków, pozycja ta obejmuje:

(1)Zabytkowe meble, ramy i boazerie.

(2)Wyroby przemysłu poligraficznego: inkunabuły i inne książki, nuty, mapy, ryciny (inne niż te objęte pozycją 9702).

(3)Wazy i inne wyroby ceramiczne.

(4)Artykuły włókiennicze: dywany, gobeliny, hafty, koronki i inne materiały.

(5)Biżuterię.

(6)Artykuły sztuki złotniczej (dzbany, kielichy, świeczniki, platery itd.).

(7)Witraże.

(8)Żyrandole i lampy.

(9)Wyroby żelazne i ślusarskie.

(10)Małe ozdoby (pudełka, pudełka na słodycze, tabakierki, tarki do tytoniu, szkatułki, wachlarze itd.).

(11)Instrumenty muzyczne.

(12)Zegary i zegarki.

(13)Wyroby gliptyki (kamee, kamienie rzeźbione) i wyroby sfragistyki (pieczęcie itd.).

Pod warunkiem że zachowały one swój pierwotny charakter, pozycja ta obejmuje antyki poddane naprawom i restauracji. Obejmuje ona, na przykład: zabytkowe meble zawierające współcześnie wytworzone części (np. wzmocnienia i uzupełnienia); stare gobeliny, skóry wyprawione lub materiały, rozpięte na współczesnym drewnie.

Pozycja ta nie obejmuje, bez względu na ich wiek, naturalnych lub hodowlanych pereł, lub kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, objętych pozycjami od 7101 do 7103.

__________