DZIAŁ 93

BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   towarów objętych działem 36 (na przykład spłonek, detonatorów, rakiet sygnalizacyjnych);

(b)   części ogólnego użytku określonych w uwadze 2 do sekcji XV, z metalu nieszlachetnego (sekcja XV) oraz podobnych towarów z tworzyw sztucznych (dział 39);

(c)   opancerzonych pojazdów bojowych (pozycja 8710);

(d)   celowników teleskopowych i pozostałych urządzeń optycznych, odpowiednich do stosowania z bronią, chyba że zamontowane na broni palnej lub przedstawione z bronią palną, na której mają być one zamontowane (dział 90);

(e)   łuków, strzał, floretów szermierczych, broni o charakterze zabawek (dział 95);

(f)    przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków (pozycja 9705 lub 9706).

  1. W pozycji 9306 określenie „części” nie obejmuje aparatury radiowej lub radarowej, objętej pozycją 8526.

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(1)Wszelkiego rodzaju broń przeznaczoną do działań wojennych na lądzie, morzu lub w powietrzu, przeznaczoną do użycia przez wojskowe siły zbrojne, przez policję lub przez inne służby o charakterze zorganizowanym (celnicy, straż graniczna itp.).

(2)Broń przeznaczoną do użycia przez osoby prywatne do obrony, polowania, strzelectwa (np. zminiaturyzowane strzelnice terenowe, strzelnice sportowe, stanowiska na otwartej przestrzeni itp.).

(3)Inne urządzenia działające na zasadzie odpalenia ładunku wybuchowego (np. wyrzutnie do miotania liny i rakietnice).

(4)Amunicję i pociski (inne niż wyroby objęte działem 36.).

Z kilkoma wyjątkami (Noty wyjaśniające do pozycji 9305 i 9306), dział ten obejmuje także części i akcesoria broni oraz części amunicji.

Celowniki optyczne oraz inne przyrządy optyczne, nadające się do stosowania z bronią oraz montowane na niej lub występujące wraz z bronią palną do zamontowania, na której są one przeznaczone, są klasyfikowane wraz z bronią. Jeśli takie urządzenia optyczne są przedstawione w inny sposób, są one wyłączone (dział 90).

Pojazdy są wyłączone z niniejszego działu, nawet jeśli są one przeznaczone wyłącznie do użytku wojskowego i bez względu na to, czy są one wyposażone w broń, czy też nie. Z niniejszego działu zatem wyłączone są np. opancerzone pojazdy kolejowe (dział 86), czołgi i samochody pancerne (pozycja 8710), samoloty wojskowe (pozycja 8801 lub 8802) i okręty wojenne (pozycja 8906). Natomiast występujące osobno uzbrojenie do tych pojazdów itp. (działa, karabiny maszynowe itp.) objęte jest tym działem (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 9301, dotyczące niektórych rodzajów uzbrojenia instalowanych na pojazdach szynowych lub drogowych).

Z niniejszego działu wyłączone są także następujące wyroby:

(a)Hełmy stalowe oraz inne elementy wyposażenia wojskowego noszone na głowie (dział 65).

(b)Osobiste pancerze ochronne, np. napierśniki, zbroje, kamizelki kuloodporne itp. (klasyfikowane według materiałów, z których są wykonane).

(c)Kusze, łuki i strzały do łucznictwa oraz broń mająca charakter zabawek (dział 95).

(d)Przedmioty kolekcjonerskie i antyki (pozycja 9705 lub 9706).

Broń i jej części z tego działu mogą zawierać metal szlachetny, metal pokryty metalem szlachetnym, perły naturalne lub hodowane, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone), szylkret, masę perłową, kość słoniową i podobne materiały.

 


 


9301-Broń wojskowa, inna niż rewolwery, pistolety i broń biała, objęte pozycją 9307.

9301 10-Broń artyleryjska (na przykład armaty, haubice i moździerze)

9301 20-Wyrzutnie rakiet; miotacze ognia; granatniki; wyrzutnie torped i podobne miotacze

9301 90-Pozostała

Pozycja ta obejmuje wszelką broń wojskową, inną niż rewolwery i pistolety objęte pozycją 9302 oraz broń objętą pozycją 9307. Obejmuje też ona osobno występującą broń i broń palną zaprojektowaną jako część uzbrojenia jednostek pływających, pociągów pancernych, samolotów, czołgów lub samochodów pancernych.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Broń artyleryjską i broń wsparcia piechoty, tj., wszelkie rodzaje armat i dział (stacjonarne lub na kołach, gąsienicach itp.), w rodzaju artylerii polowej, średniego zasięgu, ciężkiej i wielkiej mocy, armat dalekonośnych, armat przeciwlotniczych, armat przeciwpancernych, haubic i moździerzy.

Pozycja ta (a nie dział 86) obejmuje również armaty dalekonośne, instalowane na wagonach kolejowych. Do tej pozycji klasyfikują się także działa holowane i samobieżne, które należy odróżnić od czołgów oraz innych opancerzonych pojazdów bojowych, objętych pozycją 8710.

(2)Broń mogącą prowadzić ogień ciągły z bardzo wysoką szybkostrzelnością, niektóre rodzaje tej broni może obsługiwać jedna osoba.

Grupa ta obejmuje karabiny maszynowe, pistolety maszynowe oraz inną broń strzelającą ogniem ciągłym.

(3)Wojskową broń palną, taką jak karabiny i karabinki.

(4)Pozostałe specjalistyczne wyrzutnie wojskowe, na przykład wojskowe wyrzutnie rakietowe, inne niż te objęte pozycją 9303, urządzenia do miotania bomb głębinowych, wyrzutnie torpedowe, miotacze płomieni (urządzenia do miotania zapalonego, lotnego płynu na nieprzyjaciela), inne niż wyspecjalizowane wypalacze do niszczenia roślin (pozycja 8424).

 


 


9302-Rewolwery i pistolety, inne niż te objęte pozycją 9303 lub 9304.

Pozycja ta obejmuje rewolwery i pistolety, bez względu na ich kaliber, zdolne do wyrzucania dowolnego pocisku (innego niż rakiety sygnalizacyjne) poprzez odpalenie ładunku wybuchowego i przeznaczonych do trzymania i strzelania z ręki.

Rewolwery stanowią jednolufową broń palną, w skład której wchodzi obrotowy bęben.

Pistolety mają jedną lub więcej luf. Mogą one również mieć lufy wymienne. Pistolety samopowtarzalne mają magazynek, który można załadować kilkoma nabojami, jednakże dla wystrzelenia każdego naboju trzeba nacisnąć spust.

Niniejsza pozycja obejmuje także miniaturowe pistolety i rewolwery oraz też broń wykonaną w kształcie innych przedmiotów, np. ołówków, scyzoryków lub papierośnic, pod warunkiem że zasadniczo stanowią one broń palną.

Niniejsza pozycja nie obejmuje broni strzelającej ogniem ciągłym (tj. takiej, która używa amunicji pistoletowej i która przy jednym naciśnięciu spustu strzela aż do opróżnienia magazynku lub zwolnienia nacisku na spust); te rodzaje broni są klasyfikowane do pozycji 9301 jako pistolety maszynowe. Można z nich prowadzić ogień z ręki, ale zwykle są one wyposażone w rozkładaną kolbę.

Pozycja niniejsza nie obejmuje także:

(a)Przyrządów do humanitarnego uboju z wysuwanym bolcem, rakietnic do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistoletów lub rewolwerów do strzelania ślepymi nabojami (z lufą bez otworu lub zaślepioną lub ze stożkowymi cylindrami), stosowanych jako pistolety startowe na wyścigach, teatralnych atrap pistoletów, pistoletów na proch czarny, ładowanych odprzodowo nieprzeznaczonych do strzelania nabojami ani nienadających się do strzelania nabojami (pozycja 9303).

(b)Pistoletów sprężynowych, pneumatycznych lub gazowych (pozycja 9304).

 


 


9303-Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt, działające na zasadzie odpalania ładunku prochowego (na przykład strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, rakietnice oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, do uboju zwierząt, wyrzutnie linki).

9303 10-Broń palna ładowana przez lufę

9303 20-Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, włączając broń mającą przynajmniej jedną lufę gładką

9303 30-Pozostałe strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu

9303 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje wszelkie rodzaje broni palnej nieobjętej pozycjami 9301 i 9302; należą do niej pewne urządzenia niebędące bronią, lecz działające na zasadzie odpalenia ładunku wybuchowego.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Sportowe oraz myśliwskie i przeznaczone do strzelania do celu strzelby, karabiny i karabinki wszelkich kalibrów, o lufach gładkich lub gwintowanych. Broń sportowa i myśliwska ma często więcej niż jedną lufę, a niekiedy ma jedną lufę gładką zaś drugą gwintowaną i obydwie one mogą być wymienne (gładka i gwintowana). Broń ta często jest ozdobnie grawerowana na częściach metalowych i ma rzeźbiona kolbę. Broń do sportowego strzelania do celu ma zwykle jedną lufę.

Z broni tej może wystrzeliwać jeden nabój za każdym razem i może ona wymagać ręcznego przeładowania po oddaniu każdego strzału albo też może być wyposażona w magazynek i być typu samopowtarzalnego lub mieć mechanizm samopowtarzalny do prowadzenia ognia z wysoką szybkostrzelnością.

Grupa ta obejmuje też broń sportową wykonaną w sposób przypominający laski spacerowe.

(2)Strzelby do polowania na kaczki z łodzi, specjalnie przeznaczone do polowania na ptactwo wodne. Zwykle są one wyposażone w podpórkę, którą mocuje się w łodzi.

(3)Broń palna ładowana odprzodowo (na „proch czarny”) nieprzeznaczona do strzelania nabojami ani nienadająca się do tego.

(4)Rakietnice oraz inne urządzenia przeznaczone do wyrzucania jedynie rakiet sygnalizacyjnych.

(5)Atrapy, imitacje lub bezpieczne pistolety i rewolwery, które mogą strzelać jedynie ślepą amunicją. Mogą one mieć lufy bez otworu lub zaślepione, z wentylem umożliwiającym ucieczkę gazów. Niektóre rewolwery mogą mieć ukształtowane stożkowo komory nabojowe bębna, natomiast niektóre pistolety startowe albo pistolety atrapy teatralne nie mają lufy. Gdy broń ta jest stosowana w charakterze pistoletów startowych na wyścigach, może ona być wyposażona w urządzenia elektryczne uruchamiające sprzęt do pomiaru czasu.

(6)Przyrządy z wysuwanym bolcem do humanitarnego uboju. Przypominają one pistolety do strzelania ślepą amunicją. Wybuch wyrzuca do przodu bolec, przesuwający się w lufie, w celu uśmiercenia lub ogłuszenia zwierzęcia. Bolec nie opuszcza lufy, ale jest wsuwany do niej z powrotem w celu następnego użycia.

Niniejsza pozycja nie obejmuje pistoletów strzelających pociskami (przeważnie dużego kalibru), sporadycznie stosowanych do uboju zwierząt (pozycja 9302).

(7)Wyrzutnie do miotania lin stosowane głównie na pokładach statków lub na łodziach ratunkowych w celach ratunkowych lub do nawiązywania łączności.

(8)Urządzenia do miotania harpunów stosowane do wyrzucania harpuna przymocowanego do linki, w celu łowienia ryb, ssaków morskich, żółwi itp.

(9)Sygnalizacyjna broń palna, moździerze oraz podobny sprzęt, strzelający ślepą amunicją, stosowany do podnoszenia alarmu (np. na łodziach ratunkowych), do świętowania uroczystości lub ostrzegania o obecności kłusowników itp.

(10)„Armatka przeciwgradowa, rodzaj armaty, w skład której wchodzi element z blachy stalowej w kształcie stożka ściętego, przeznaczona do strzelania do chmur gradowych w celu wywołania deszczu.

Pozycja ta nie obejmuje narzędzi do nitowania, wstrzeliwania kołków w ściany itp. działających na zasadzie wykorzystania ładunku wybuchowego (pozycja 8205).

 


 


9304-Pozostała broń (na przykład pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki), z wyłączeniem tej objętej pozycją 9307.

Niniejsza pozycja obejmuje broń inną niż broń palna objęta pozycjami od 9301 do 9303 oraz broń objęta pozycją 9307.

Obejmuje ona następujące wyroby:

(1)Pałki, sprzęt do obrony przed atakiem, krótkie laski z obciążeniem i temu podobne dla policji oraz obciążone laski spacerowe.

(2)Kastety, tj. kawałki metalu dopasowane kształtem do zaciśniętej pięści, służące do zadawania ciosów.

(3)Proce przeznaczone do strzelania do ptaków lub szkodników. Mogą one mieć postać laski spacerowej.

Proce-zabawki nie są objęte (pozycja 9503).

(4)Pneumatyczne strzelby, karabinki oraz pistolety. Broń ta może przypominać normalne karabiny i pistolety, lecz są one wyposażone w urządzenie do sprężania słupa powietrza, który po naciśnięciu spustu zostaje uwalniany do lufy broni, tym samym powodując wyrzucenie amunicji.

Włączone tu są także strzelby i karabinki oraz pistolety działające na tej samej zasadzie, lecz wykorzystujące inny gaz niż powietrze.

(5)Podobna broń działająca na zasadzie zwalniania silnego mechanizmu sprężynowego.

(6)Broń długa i pistolety wykorzystujące energię sprężonego dwutlenku węgla do wyrzucania na odległość automatycznej strzykawki, zawierającej środek usypiający lub lekarstwo (serum, szczepionka itp.), która ma dosięgnąć poruszające się swobodnie zwierzęta.

(7)Pojemniki aerozolowe zawierające gaz łzawiący.

 


 


9305-Części i akcesoria artykułów objętych pozycjami od 9301 do 9304.

9305 10-Rewolwerów lub pistoletów

9305 20-Strzelb myśliwskich lub karabinów, objętych pozycją 9303

-Pozostałe:

9305 91- -Broni wojskowej objętej pozycją 9301

9305 99- -Pozostałe

Części i akcesoria należące do tej pozycji obejmują:

(1)Części broni wojskowej, tj. wkładki przewodu lufy, mechanizmy odrzutu i zamki do dział wszelkiego rodzaju; wieżyczki, podwozia, trójnogi oraz inne specjalne podstawy do dział, karabinów maszynowych, pistoletów maszynowych itp., nawet wyposażone w mechanizmy celownicze i ładujące.

(2)Metalowe odlewy, wytłoczki i odkuwki do wojskowej broni strzeleckiej, broni sportowej i przeznaczonej do strzelania do celu, broni myśliwskiej itp., rewolwerów i pistoletów, np. lufy, zamki, trzony zamkowe, osłony spustu, łódki, dźwignie, kurki, napinacze, spusty, zaczepy, wyciągi, wyrzutniki, szkielety (pistoletów), płytki, okładziny kolby, bezpieczniki, bębny (do rewolwerów), muszki i szczerbinki, magazynki.

(3)Ochronne osłony i futerały do kolb, celowników, luf lub zamków.

(4)Wkładki przewodu lufy itp. (wkładki umieszczane w przewodzie lufy dział większego kalibru do szkolenia na pomniejszonych poligonach strzeleckich).

(5)Kolby oraz inne części drewniane broni krótkiej oraz karabinów i karabinków oraz kolby i okładziny (drewniane, metalowe, ebonitowe itp.) do rewolwerów i pistoletów.

(6)Pasy, taśmy, zaczepy do ustawiania broni, zaczepy pasów do broni krótkiej, karabinków lub karabinów.

(7)Tłumiki.

(8)Zdejmowane amortyzatory odrzutu do broni sportowej lub przeznaczonej do strzelania do celu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Części ogólnego użytku zgodnych z definicją podaną w uwadze 2. do sekcji XV (np. śruby, nity i sprężyny), z metalu nieszlachetnego (sekcja XV) i podobnych wyrobów z tworzyw sztucznych (dział 39).

(b)Futerałów do broni (pozycja 4202).

(c)Fotokarabinów lotniczych (pozycja 9007).

(d)Celowników optycznych i podobnych celowników do broni (pozycja 9013).

(e)Akcesoriów opisanych bardziej szczegółowo w innych pozycjach nomenklatury, takich jak przeciągacze, wyciory oraz inne narzędzia do czyszczenia broni (pozycje 8205, 9603 itp.).

 


 


9306-Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i podobne uzbrojenie wojenne oraz ich części; naboje i pozostała amunicja oraz granaty i ich części, włączając przybitki do nabojów śrutowych i kulowych.

-Naboje do strzelb myśliwskich oraz części takich ładunków; śrut broni pneumatycznej:

9306 21- -Naboje

9306 29- -Pozostałe

9306 30-Pozostałe naboje oraz ich części

9306 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje:

(A)Amunicję tj.:

(1)Pociski (burzące, odłamkowe, przeciwpancerne, oświetlające, sygnalizacyjne, smugowe, zapalające, dymne itp.) oraz wszystkie inne rodzaje amunicji do dział i moździerzy.

(2)Naboje wszelkich rodzajów: łącznie z nabojami dla nitownic lub do rozruchu spalinowych silników wysokoprężnych, nabojami z pociskami pełnymi, smugowymi, zapalającymi, przeciwpancernymi, naboje kulowe i śrutowe do broni sportowej itp.

(3)Pociski walcowe, śrut (z wnęką, kulisty, z przewężeniem itp.), bolce strzałkowe do strzelb, karabinów lub pistoletów pneumatycznych, gazowych albo sprężynowych, inne niż wyroby klasyfikowane jako zabawki do pozycji 9503.

(B)Pociski balistyczne, których ładunek użyteczny powraca na powierzchnię ziemi po osiągnięciu szczytowego punktu toru i które nadają temu ładunkowi użytecznemu prędkość końcową nieprzekraczającą 7 000 m/s.

(C)Amunicja zawierająca własne urządzenie napędowe po wyrzuceniu, np. torpedy, latające bomby (pociski przypominające samolot), kierowane pociski lotnicze oraz amunicja rakietowa.

(D)Inne rodzaje amunicji bojowej, na przykład miny lądowe i morskie, bomby głębinowe, granaty ręczne i nasadkowe, bomby lotnicze.

(E)Harpuny, nawet wyposażone w głowice wybuchowe, do urządzeń miotających harpuny itp.

(F)Części amunicji oraz amunicji bojowej, na przykład:

(1)Korpusy granatów, min, bomb, pocisków i torped.

(2)Łuski oraz inne części nabojów, na przykład dna (z mosiądzu), wewnętrzne kubki oraz wewnętrzne dna i wykładziny (z metalu lub tektury) oraz przybitki (z filcu, papieru, korka itp.).

(3)Pociski i śrut ołowiany, przygotowany do amunicji.

(4)Zapalniki (głowicowe i denne) czasowe, uderzeniowe lub zbliżeniowe (elektroniczne), do pocisków, torped itp.; części zapalników, włącznie z kapturkami ochronnymi.

(5)Części mechaniczne do niektórych rodzajów amunicji, takie jak specjalne śruby napędowe i żyroskopy do torped.

(6)Głowice bojowe i komory wypornościowe do torped.

(7)Iglice, zawleczki zabezpieczające, dźwignie oraz inne części granatów.

(8)Stateczniki do bomb.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Materiały miotające i materiały wybuchowe, nawet będące w postaci gotowej do użycia w amunicji (pozycje 3601 i 3602); elementy zabezpieczające, zapalniki detonujące, spłonki uderzeniowe i detonatory, zapłonniki i detonatory elektryczne, włącznie ze spłonkami do pocisków (pozycja 3603).

(b)Rakiety sygnalizacyjne i rakiety do wywoływania deszczu (pozycja 3604).

(c)Ładunki do gaśnic i naładowanych granatów gaśniczych (pozycja nr 3813).

(d)Silniki objęte pozycją 8411 lub 8412, do rakiet, torped i podobnych pocisków.

(e)Urządzenia radiowe lub radiolokacyjne objęte pozycją 8526 (patrz uwaga 2. do niniejszego działu).

(f)Mechanizmy zegarowe lub ich części do amunicji lub części amunicji (np. do zapalników) (pozycje od 9108 do 9110 i 9114).

 


 


9307-Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do niej.

Niniejsza pozycja obejmuje takie rodzaje broni, jak szpady (włącznie z laską z ukrytą szpadą), kordy, bagnety, oszczepy, piki, halabardy, noże komandoskie kukri i sztylety. Ich ostrza wykonane są ze stali wysokiej jakości, a w niektórych przypadkach w skład broni wchodzi mniej lub bardziej skomplikowana tarcza lub głownia.

Te rodzaje broni klasyfikowane są do tej pozycji, nawet jeśli są one stosowane jedynie do celów ceremonialnych, ozdobnych lub jako rekwizyty teatralne.

Większość tych broni ma ostrze stałe, jednakże niektóre sztylety mogą mieć ostrze ruchome, normalnie schowane w rękojeści. Ostrze można otwierać i blokować w tym położeniu ręką lub przy użyciu mechanizmu sprężynowego.

Niniejsza pozycja obejmuje także części, na przykład ostrza szpad (włącznie z surówkami do ich wyrobu, jeśli nawet są jedynie odkute), głownie, głowice i rękojeści oraz pochwy do szpad, bagnetów, sztyletów itp.

Ta pozycja nie obejmuje:

(a)Pasów i podobnego wyposażenia przeznaczonych do podtrzymywania szpad, bagnetów itp., ze skóry wyprawionej (pozycja 4203) lub z materiału włókienniczego (pozycja 6217); sznurów ozdobnych szabli (generalnie pozycja 4205 lub 6307).

(b)Noży myśliwskich, biwakowych i innych, będących wyrobami nożowniczymi (pozycja 8211) lub pochwami do takich noży (generalnie pozycja 4202).

(c)Pochew z metalu szlachetnego lub pokrytych metalem szlachetnym (pozycja 7115).

(d)Floretów szermierczych (pozycja 9506).

__________