DZIAŁ 92

INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   części ogólnego użytku określonych w uwadze 2 do sekcji XV, z metali nieszlachetnych (sekcja XV) oraz podobnych towarów z tworzyw sztucznych (dział 39);

(b)   mikrofonów, wzmacniaczy, głośników, słuchawek nagłownych, wyłączników, stroboskopów oraz pozostałych pomocniczych przyrządów, aparatury lub wyposażenia, objętych działem 85 lub 90, używanych z instrumentami objętymi niniejszym działem, ale niezawartych ani nieumieszczonych w tej samej szafce co instrumenty objęte niniejszym działem;

(c)   instrumentów i aparatury, o charakterze zabawek (pozycja 9503);

(d)   szczotek do czyszczenia instrumentów muzycznych (pozycja 9603) lub statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów (pozycja 9620); lub;

(e)   przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków (pozycja 9705 lub 9706).

  1. Smyczki, pałeczki i podobne urządzenia, stosowane do grania na instrumentach muzycznych, objęte pozycją 9202 lub 9206 i zgłaszane z takimi instrumentami w ilości odpowiadającej tym instrumentom, i w sposób oczywisty przeznaczone do wykorzystania z tymi instrumentami, należy klasyfikować do tych samych pozycji, do których klasyfikuje się te instrumenty.

Karty, tarcze i walce objęte pozycją 9209 i zgłaszane razem z instrumentem należy traktować jako oddzielne artykuły, a nie jako części tego instrumentu.


 

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(A)instrumenty muzyczne (pozycje od 9201 do 9208).

(B)części i akcesoria do tych instrumentów (pozycja 9209).

Niektóre instrumenty muzyczne (fortepiany, gitary itp.) mogą mieć elektryczny przetwornik dźwięku (elektroakustyczny) i urządzenie wzmacniające; lecz zalicza się je do odpowiednich pozycji niniejszego działu, pod warunkiem że bez tego wyposażenia elektrycznego mogą w dalszym ciągu służyć jako instrumenty tradycyjne. Jednakże wyposażenie elektryczne jako takie, o ile nie stanowi ono integralnej części instrumentu lub nie jest umieszczone w obudowie instrumentu, jest z niniejszego działu wyłączone (pozycja 8518).

Instrumenty elektryczne lub elektroniczne (inne niż fortepiany automatyczne objęte pozycją 9201), nienadające się do grania bez wyposażenia elektrycznego lub elektronicznego, zalicza się do pozycji 9207 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające). Z tego względu ta ostatnia pozycja obejmuje, przykładowo, gitary, organy, fortepiany, akordeony i dzwony orkiestrowe elektrostatyczne, elektroniczne i podobne.

Instrumenty i urządzenia objęte niniejszym działem mogą być wykonane z dowolnego materiału, w tym także z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym, albo ozdobione kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi (naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi).

Zgodnie z uwagą 2. do niniejszego działu, smyczki i kostki do instrumentów muzycznych strunowych objętych pozycją 9202, jak również pałeczki (w tym także z miękką główką) i młoteczki do instrumentów perkusyjnych objętych pozycją 9206, jeśli są prezentowane wraz z takimi instrumentami w liczbach odpowiadających tym instrumentom i w sposób oczywisty przeznaczone do wykorzystania z tymi instrumentami, należy zaliczać do tych samych pozycji, co odnośne instrumenty, a nie do pozycji 9209. Jednakże karty, krążki i walce objęte pozycją 9209 i prezentowane razem z instrumentem należy traktować jako oddzielne artykuły, a nie jako części składowe takiego instrumentu.

Oprócz wyłączeń wymienionych w Notach wyjaśniających do niniejszego działu, niniejszy dział nie obejmuje również:

(a)Elektronicznych modułów grających (pozycja 8543).

(b)Instrumentów muzycznych, które ze względu na rodzaj materiału, z jakiego są wykonane, brak odpowiedniego wykończenia, brak atrybutów brzmienia właściwych instrumentom muzycznym lub inne cechy mogą być bezsprzecznie uznane za zabawki dział 95). Dotyczy to niektórych harmonijek, skrzypiec, akordeonów, trąbek, bębenków, pozytywek.

(c)Przedmiotów kolekcjonerskich (pozycja 9705) (np. instrumentów o wartości historycznej lub etnograficznej) i antyków o wieku przekraczającym 100 lat (pozycja 9706).

 


 


9201-Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe.

9201 10-Pianina

9201 20-Fortepiany

9201 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Fortepiany, klawiszowe, ze strunami uderzanymi młoteczkami, nawet wyposażone w elektryczne przetworniki dźwięku i urządzenie wzmacniające, tzn.:

(a)Pianina mające płytę rezonansową, na której struny zamontowane są w kierunku pionowym, a w przypadku tzw. pianin o strunach skrzyżowanych, mające struny basowe biegnące skośnie w stosunku do pozostałych.

(b)Fortepiany (koncertowe i małe), w których struny są zamontowane poziomo w wydłużonej obudowie.

Grupa ta obejmuje fortepiany automatyczne, nawet bezklawiszowe, które grają sterowane np. za pomocą perforowanych krążków z papieru lub tektury; mogą być napędzane mechanicznie, pneumatycznie lub elektrycznie.

Jednakże tzw. „fortepiany elektryczne” i elektroniczne instrumenty muzyczne, które można przyłączać do fortepianów w celu uzyskania, podczas gry na nich, efektów dźwiękowych innego instrumentu, zalicza się do pozycji 9207 (zobacz Uwagi ogólne do niniejszego działu Not wyjaśniających).

(2)Klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe jak szpinety i klawikordy.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 9201 10 i 9201 20

Podpozycje te obejmują także pianina automatyczne.

 


 


9202-Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (na przykład gitary, skrzypce, harfy).

9202 10-Smyczkowe

9202 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Instrumenty strunowe smyczkowe

Do głównych instrumentów tej grupy należą skrzypce, wiole i altówki (skrzypce nieco większe od normalnych skrzypiec), wiolonczele i wiole basowe oraz kontrabasy.

(B)Inne instrumenty strunowe

Grupa ta obejmuje:

(1)Instrumenty strunowe szarpane, w których struny wprowadza się w drgania przez chwilowe przemieszczenie struny placami lub za pomocą małej skośnej płytki (kostki) wykonanej z drewna, kości słoniowej, szylkretu, tworzywa sztucznego, itp. Przykładowo obejmuje:

(a)Mandoliny (neapolitańskie o silnie wypukłym spodzie korpusu, mandoliny płaskie, mandole itp.).

(b)Gitary.

(c)Niemieckie lutnie (rodzaj mandolin).

(d)Banjo (instrument o długiej szyjce, z płaskim okrągłym korpusem rezonansowym i bębenkiem uformowanym z obciągniętej skóry.

(e)Ukulele (małe gitary z grubą szyjką).

(f)Cytry lub sitary - instrumenty składające się z korpusu rezonansowego o kształcie zbliżonym do trapezu i dużej ilości strun, zwykle metalowych.

(g)Bałałajki.

(h)Harfy. Instrumenty ze strunami szarpanymi palcami, mające trójkątną ramę i struny o różnej, stopniowanej długości.

(2)Pozostałe instrumenty, takie jak:

(a)Harfy eolskie. Stosowane w ogrodach itp., składające się z pewnej liczby strun zamontowanych na pudle rezonansowym i które pod wpływem wiatru wydają naturalne harmoniczne dźwięki.

(b)Cymbały. Instrumenty składające się z ramy, na której zamontowane są stalowe struny, w które uderza się miękkimi młoteczkami; najczęściej używane w orkiestrach cygańskich.

W niektórych instrumentach, a zwłaszcza w gitarach, dźwięk może być wzmacniany elektronicznie, co nie powoduje wyłączenia takich instrumentów z niniejszej pozycji; jednakże instrumenty elektroniczne, jak np. gitary bez pudeł rezonansowych, klasyfikuje się do pozycji 9207 (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

 


 


[9203]


 


[9204]

 


 


9205-Dęte instrumenty muzyczne (na przykład organy piszczałkowe klawiszowe, akordeony, klarnety, trąbki, kobzy, dudy), inne niż szafy grające i katarynki.

9205 10-Instrumenty dęte blaszane

9205 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje muzyczne instrumenty dęte, które nie są wyszczególnione w pozycji 9208 (szafy grające, mechaniczne katarynki, instrumenty do sygnalizacji dźwiękowej itp.), mimo że pod pewnymi względami mogłyby być także uważane za instrumenty dęte.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Instrumenty dęte blaszane.

Określenie „dęte blaszane” odnosi się raczej do jakości dźwięku instrumentów używanych w określonej sekcji orkiestry, niż do materiału, z którego wykonane są instrumenty. Grupa ta obejmuje instrumenty, zazwyczaj z metalu (mosiądzu, stopu niklu ze srebrem, srebra itp.), w kształcie stożkowatej rury z kielichowym zakończeniem; mogą być zwinięte pod różnymi kątami. Wyposażone są w wydrążone ustniki, w które dmie się i zwykle są wyposażone w wentyl. Obejmują kornety, trąbki (trąbki zwykłe, trąbki orkiestrowe itp.), trąbki sygnałowe, sakshorny, trąbki sygnałowe barytonowe i basowe, bombardony (tuby basowe), suzafony basowe, puzony (wentylowe lub suwakowe), rogi orkiestrowe (np. waltornie).

(B)Inne muzyczne instrumenty dęte.

Grupa ta obejmuje:

(1)Organy piszczałkowe (typu organów kościelnych). Są to instrumenty dęte, w których ruch klawiszy do rur jest przekazywany elektrycznie, elektropneumatycznie lub mechanicznie.

Pozycja obejmuje także konsolę i obudowę organów (tj. stolarkę, w której mieszczą się organy i która zazwyczaj jest ozdobna), jeżeli są prezentowane razem z organami. Jeśli są prezentowane oddzielnie, są one wyłączone (pozycja 9209).

Pozycja ta nie obejmuje orkiestrionów (rodzaj mechanicznej szafy grającej), katarynek i podobnych instrumentów piszczałkowych, które nie są wyposażone w klawisze, a które obsługuje się raczej automatycznie lub ręcznie (pozycja 9208). Organy elektroniczne są klasyfikowane do pozycji 9207.

(2)             Fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z niezależnym metalowym instrumentem stroikowym, ale bez piszczałek.

(3)             Akordeony i podobne instrumenty, koncertyny (odmiana harmonii ręcznej), bandoneony i akordeony pedałowe.

Pozycja wyłącza akordeony elektroniczne ( zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 9207 i Uwaga ogólna do tego działu).

(4)Organki ustne (harmonijki).

(5)Tak zwane instrumenty „dęte drewniane”. Instrumenty te zasadniczo składają się z rury (z drewna lub trzciny, metalu, tworzywa sztucznego, ebonitu, szkła) z otworami, na ogół wyposażonymi w klawisze i pierścienie. Zazwyczaj wydobywa się z nich dźwięk za pomocą stroików. Grupa ta obejmuje flety poprzeczne, flety podłużne, piszczałki, flażolety, oboje, klarnety, rożki angielskie, fagoty, saksofony i sarusofony.

Grupa obejmuje także okaryny (małe instrumenty kształtem przypominające jajo, wykonane z metalu lub gliny, wydające dźwięki podobne do fletu) i świstawki suwakowe (wykonane z metalu lub ebonitu).

(6)Pozostałe instrumenty dęte (np. dudy, dudy bretońskie lub musette (rodzaj dud), składające się z wiatrownicy (kondensatora) lub worka wykonanego ze skóry lub z pęcherza oraz z trzech do pięciu piszczałek - z czego jedna piszczałka to przebierka (z otworami do grania), a pozostałe to piszczałki basowe).

 


 


9206-Perkusyjne instrumenty muzyczne (na przykład bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy).

Przez perkusyjne instrumenty muzyczne rozumie się instrumenty, w które uderza się przedmiotem tego samego rodzaju, pałeczką lub podobnym przedmiotem, lub gołą ręką. Instrumenty te również znane są pod nazwą „perkusyjne”.

Głównymi instrumentami objętymi tą pozycją są:

(A)Membranofony, tj.:

(1)Bębenki i tamburyny.

(2)Bębny (werble, basowe, tołumbusy itp.). Składają się z drewnianego lub metalowego cylindra z naciągniętą po obu stronach (bębny obustronne) skórą oślą lub cielęcą, w którą uderza się jedną lub dwiema pałeczkami prostymi lub z główkami ze skóry wyprawionej.

(3)Kotły. Składają się z obciągniętego membraną (skóra oślą, cielęca) miedzianego korpusu w kształcie wydrążonej półkuli (mogącego mieć nawet znaczne wymiary i zwykle spoczywającego na podłodze). W przeciwieństwie do bębnów, kotły są dostrojone do określonego tonu. Gra się na nich uderzając pałeczkami.

(4)Bębenki baskijskie. Małe bębenki składające się z obręczy obciągniętej skórą i wyposażone w dzwoneczki lub miedziane blaszki, które wydają dźwięk przez potrząsanie tym instrumentem na rozmaite sposoby lub uderzanie dłonią, palcami itp.

(5)Tam-tamy.

(B)Inne instrumenty perkusyjne, takie jak:

(1)Czynele. Jest to rodzaj okrągłych talerzy wprawianych w drgania przez uderzenie jeden o drugi lub wzajemne pocieranie; w niektórych wypadkach wykorzystuje się jeden talerz uderzany miękką pałeczką.

(2)Gongi (np. gongi chińskie), składające się z metalowych płytek, w które uderza się zwykle ciężkimi pałeczkami z końcówkami skórzanymi lub filcowymi.

(3)Trójkąty, mające postać stalowego pręta wygiętego na kształt trójkąta równobocznego, wprowadzane w drgania przez uderzanie stalową pałeczką.

(4)Idiofony w rodzaju sistrum (buńczuki, idiofony chińskie) wyposażone w brzękadła i małe dzwoneczki, wydające dźwięk z chwilą, gdy się potrząśnie drzewcem, na którym osadzony jest taki instrument.

(5)Kastaniety, składające się z małych wklęsłych krążków lub elementów w kształcie muszelek wykonanych z drewna lub kości słoniowej, wydające dźwięk przez uderzanie ich o siebie; mocuje się je do palców lub na uchwycie.

(6)Ksylofony, składające się z szeregu małych deseczek o stopniowanej długości, zamontowanych na dwóch podporach i wprawiane w drgania uderzeniami pałeczek.

(7)Wibrafony, podobne do ksylofonów, lecz zamiast drewnianych mające wąskie metalowe płytki (ze stali lub duraluminium); (zarówno wibrafony, jak i ksylofony często są wyposażone w metalowe języczki rezonansowe lub rury umieszczone pod stolikiem instrumentu). Niniejsza pozycja obejmuje również podobne instrumenty z płytkami ze szkła.

(8)Czelesty i podobne instrumenty używane w grupie instrumentów perkusyjnych i zastępujące normalne dzwony. Wyglądem zewnętrznym przypominają małe pianino z pedałem i tłumikami. Dźwięk powstaje na skutek uderzania w grube płyty stalowe młoteczkami poruszanymi mechanicznie klawiszami.

(9)Dzwony, zestawy dzwonów, dzwony grające i dzwony rurowe (szereg rur zawieszonych na ramie i uderzanych gołą ręką lub młotkiem).

(10)Marakasy i podobne instrumenty w postaci wydrążonych kul lub walców, wydające dźwięk przy potrząsaniu.

(11)Klawesy, składające się w pary pałeczek z twardego drewna.

(12)Fleksatony, składające się z płytki metalowej zamontowanej na trzonku oraz z dwóch drewnianych kul umieszczonych po obu stronach płytki. Przy potrząsaniu tym instrumentem kule uderzają w płytkę powodując jej drgania, których częstotliwość reguluje się przez wyginanie płytki kciukiem.

Niektóre z wyżej wymienionych instrumentów występują niekiedy w kombinacji z innymi, co pozwala jednej osobie grać równocześnie na kilku instrumentach. Przykładowo, w orkiestrach jazzowych bęben jest uderzany młoteczkiem uruchamianym pedałem i jest dodatkowo wyposażony w czynele, gong, drewniane pudła rezonansowe zawierające dzwonki lub tworzące ksylofon itp.

Do niniejszej pozycji klasyfikowane są także dzwony nadające się do wygrywania melodii, przeznaczone do budynków publicznych.

Jednakże elektroniczne instrumenty perkusyjne klasyfikowane są do pozycji 9207.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Drzwiowych lub stołowych dzwonów i dzwonków, kurantów itd., które nie są instrumentami muzycznymi (pozycja 8306 lub 8531).

(b)Kurantów i innych bijących mechanizmów zegarów (pozycja 9114).

 


 


9207-Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie (na przykład organy, gitary, akordeony).

9207 10-Instrumenty klawiszowe, inne niż akordeony

9207 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje instrumenty muzyczne, w których dźwięk jest wytwarzany lub wzmacniany elektrycznie (włącznie z elektronicznymi), tzn. takie, które bez swoich elektrycznych lub elektronicznych elementów składowych nie nadają się do grania z normalną słyszalnością, nawet pomimo tego, że urządzenia drgające, w jakie są wyposażone, mogą wytwarzać słabe dźwięki. Jest to cecha odróżniająca te instrumenty muzyczne od innych (np. fortepianów, akordeonów, gitar), które pomimo tego, że mogą być wyposażone w elektryczny przetwornik akustyczny i urządzenie wzmacniające, w dalszym ciągu zachowują cechy niezależnych instrumentów muzycznych i nadają się do grania bez wyposażenia elektrycznego, w taki sam sposób jak odpowiadające im instrumenty konwencjonalne. Niniejsza pozycja nie obejmuje fortepianów elektrycznych (pozycja 9201).

Instrumenty objęte niniejszą pozycją zawierają na ogół:

(A)Generatory elektromagnetyczne.

Jednym z układów opartych na tej zasadzie jest generator zawierający wałek napędowy połączony sprzęgłem podatnym z silnikiem synchronicznym, który napędza go ze stałą prędkością obrotową. Wzdłuż wałka zamontowane są przekładnie zębate o różnych przełożeniach, a każda z nich napędza koło zębate zwane „tonowym”. Gdy jest włączone zasilanie elektryczne instrumentu, silnik synchroniczny obraca poszczególne koła tonowe z różnymi prędkościami obrotowymi, odpowiednio do średnic kół przekładni. Obok każdego koła tonowego i równolegle do niego jest zamontowany magnes stały z cewką umieszczoną na jednym z jego końców. Gdy koło tonowe obraca się, zęby rozmieszczone równomiernie na jego obwodzie przechodzą pod biegunem magnesu, wywołując zmiany pola, które z kolei wzbudzają w cewce słabe zmiany prądu. Prądy wzbudzane w poszczególnych cewkach mają ustalone częstotliwości; są wzmacniane i przesyłane do głośników.

Taka zasada pracy wykorzystywana jest zwłaszcza w instrumentach typu „organowego”.

W innym układzie „języczek” typu stroika stosowanego w fisharmonii porusza się w pobliżu bieguna magnesu stałego, a drgania języczka, powodując zmiany pola magnetycznego, wzbudzają prąd w cewce nawiniętej na magnes. Prąd ten jest wzmacniany i przesyłany do głośnika.

(B)Generatory elektrostatyczne, dzielą się na:

(1)Generatory strunowe. W generatorach takich drgania, wytwarzane przez uderzenia młotka w drut, przez który płynie prąd elektryczny, powodują wahania reaktancji pojemnościowej między struną i znajdującymi się blisko niej elementami metalowymi (kołki). Wahania te odpowiadają dokładnie drganiom struny i po wzmocnieniu umożliwiają ich wierne odtworzenie.

(2)Generatory stroikowe wibracyjne, w których prąd, zamiast przez struny, płynie przez drgające języczki.

(3)Generatory z kondensatorami zmiennymi, w których kondensatory są obracane ze stałą prędkością obrotową przez silnik elektryczny.

(C)Generatory lampowe, włączając oscylatory na lampach wyładowczych.

(D)Generatory fotoelektryczne, w których promień światła przechodzi przez perforowaną tarczę i pada na fotokomórkę. Przy starannym dobraniu liczby otworów w tarczy uzyskuje się odpowiednie zmiany prądu, które po wzmocnieniu wytwarzają wymagany dźwięk.

Niektóre z tych instrumentów zwane są fortepianami, organami, akordeonami, dzwonami, itp., elektromagnetycznymi, elektrostatycznymi, elektronicznymi, radioelektrycznymi, fotoelektrycznymi, ale niemal zawsze są znane pod swoimi zastrzeżonymi nazwami handlowymi. Są to instrumenty, które przez zwykłą zmianę rejestru pozwalają wiernie odtworzyć brzmienie większości instrumentów muzycznych. Mogą być określane jako „homofoniczne”, gdy wytwarzają tylko ciąg oddzielnych tonów - lub jako „polifoniczne”, gdy umożliwiają uzyskaniu kilku tonów jednocześnie (np. „organy”).

Na niektórych z tych instrumentów można grać oddzielnie, zaś na innych w połączeniu ze zwykłym fortepianem - prawą ręka gra się wtedy na tym instrumencie, a lewą akompaniuje na fortepianie. Instrumenty takie klasyfikuje się do niniejszej pozycji, nawet jeżeli prezentowane są z fortepianem.

Urządzenia elektryczne lub elektroniczne (w szczególności wzmacniacz i głośniki) wyłączone są z niniejszej pozycji i klasyfikuje się je do ich odpowiednich pozycji (dział 85), jeśli nie są wbudowane w instrument muzyczny, pomimo tego, że zasadniczo są niezbędne do normalnego działania instrumentów muzycznych objętych niniejszą pozycją. Jeśli jednak są wbudowane w instrument muzyczny lub znajdują się we wspólnej obudowie z instrumentem muzycznym, klasyfikuje się je do tej samej pozycji co taki instrument muzyczny, nawet jeśli są zapakowane oddzielnie w celu ułatwienia transportu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje konwencjonalnych zegarów (z tarczami godzinowymi), stosowanych w niektórych kurantach elektronicznych do automatycznego wybijania godzin, itp. (dział 91).

 


 


9208-Pozytywki, szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz pozostałe instrumenty muzyczne, nieobjęte żadną inną pozycji niniejszego działu; wabiki dowolnego rodzaju; gwizdki, rogi oraz pozostałe dęte instrumenty sygnalizacyjne.

9208 10-Pozytywki

9208 90-Pozostałe

(A) INSTRUMENTY MUZYCZNE NIE OBJĘTE ŻADNYMI INNYMI

POZYCJAMI NINIEJSZEGO DZIAŁU

Obejmują one:

(1)Pozytywki. Składają się z małych, automatycznych mechanizmów grających wbudowanych w pudełka lub inne obudowy. Podstawowym elementem składowym jest zestaw cylindrów z kołkami (rozmieszczonymi odpowiednio do granej melodii). Obracając się wraz z cylindrem, kołki dotykają metalowych języczków ustawionych jak ząbki grzebienia, wprawiając je w drgania i tym samym powodując powstawanie określonych dźwięków. Części te są zamontowane na płytce, a cylinder jest obracany albo przez sprężynę (mechanizm zegarowy) nakręcaną kluczykiem, albo bezpośrednio ręczną korbką. W niektórych typach pozytywek cylinder może być zastąpiony cienką blaszaną tarczą z odpowiednimi wgłębieniami.

Artykuły zawierające mechanizm grający, lecz mające zasadniczo funkcje użytkowe lub ozdobne (na przykład zegary, miniaturki mebli drewnianych, wazony szklane ze sztucznymi kwiatami, figurki ceramiczne) nie są uważane za pozytywki w znaczeniu tej pozycji. Artykuły takie klasyfikuje się do tych samych pozycji, do których zalicza się odpowiadające im artykuły niezawierające mechanizmów grających.

Podobnie artykuły, takie jak zegarki naręczne, kubki i karty z życzeniami, zawierające elektroniczne moduły grające, również nie są uważane za towary objęte niniejszą pozycją. Artykuły takie klasyfikowane są do tych samych pozycji, do których zalicza się odpowiadające im artykuły niezawierające takich modułów.

(2)Szafy grające, jak np. orkiestriony i podobne instrumenty. Niektóre szafy grające są stosunkowo dużymi instrumentami wyposażonymi w dwie atrapy klawiatur, z których jedna gra uderzając w metalowe struny podobnie jak w pianinie, a druga obsługuje piszczałki organowe; mają też dodatkowo struny katgutowe, na których grają mechaniczne smyczki. Instrumenty takie mogą też zawierać bębny, czynele, akordeony, itp., przez co mogą dawać efekty dźwiękowe przypominające brzmieniem orkiestrę. Najczęściej używa się ich w parkach rozrywkowych i na jarmarkach. Mogą być napędzane ręcznie lub mechanicznie i sterowane za pomocą taśm perforowanych, walców lub kart.

(3)Katarynki. Składają się z obudowy zawierającej zestaw bębnów (lub cylindrów) z miedzianymi kołkami, które obracane ręcznie odpowiednio sterują wentylami drewnianych lub metalowych piszczałek.

(4)Mechaniczne ptaki śpiewające. Są to małe automaty zwykle umieszczone w klatce. Umieszczony w podstawie klatki silnik sprężynowy (mechanizm zegarowy) napędza zestaw tłoczków i mieszków, wywołując w ten sposób modulowane dźwięki oraz poruszając główką i korpusem imitacji ptaka.

(5)Piły grające. Mają specjalną wstęgę stalową, wprowadzaną w drgania za pomocą smyczka lub pałeczki z filcową główką.

(6)Inne instrumenty fantazyjne, takie jak grzechotki i syrenki ustne.

Karty, walce i tarcze, nawet prezentowane z instrumentem objętym niniejszą pozycją (patrz uwaga 2 do niniejszego działu), zawsze zalicza się do pozycji 9209.

(B) WABIKI WSZELKIEGO RODZAJU NAŚLADUJĄCE ODGŁOSY ORAZ DĘTE INSTRUMENTY SYGNALIZACYJNE

(1)Wabiki naśladujące głosy i efekty itd. są małymi instrumentami, w które dmucha się ustami lub obsługuje ręcznie; służą do naśladowania głosów ptaków i zwierząt w celu przywabienia zwierzyny.

(2)Dęte instrumenty sygnalizacyjne, takie jak:

(i)Rogi i rogi przywołujące, wykonane z rogu, kości, metalu itp.

(ii)Gwizdki (ustne) z metalu, drewna, itp., sygnalizacyjne itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Dzwonków drzwiowych, stołowych, rowerowych itp. (pozycja 8306 lub 8531).

(b)Rogów i klaksonów uruchamianych powietrzem z gruszki, syren okrętowych, ręcznych syren dachowych przenośnych lub stałych; klasyfikuje się je według materiału, z którego są wykonane lub do sekcji XVI lub XVII, w zależności od konkretnego wyrobu.

(c)Elektrycznych urządzeń i aparatów do sygnalizacji dźwiękowej (pozycja 8512 lub 8531, w zależności od konkretnego wyrobu).

 


 


9209-Części (na przykład mechanizmy pozytywek) i akcesoria instrumentów muzycznych (na przykład karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów muzycznych); metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów.

9209 30-Struny do instrumentów muzycznych

-Pozostałe:

9209 91- -Części i akcesoria pianin i fortepianów

9209 92- -Części i akcesoria instrumentów muzycznych objętych pozycją 9202

9209 94- -Części i akcesoria instrumentów muzycznych objętych pozycją 9207

9209 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Metronomy, widełki strojeniowe oraz kamertony dęte

Do grupy tej należą metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte, niezależnie od ich przeznaczenia, muzycznego lub nie.

Metronomy są małymi urządzeniami mechanicznymi stosowanymi do dokładnego wskazywania tempa, w jakim należy grać. Zazwyczaj mają obudowę w kształcie piramidy i mogą być wyposażone w dzwonek. Podstawowym elementem metronomu jest bijące wahadło z osią obrotu znajdującą się w dolnej części. Częstość wahań można nastawiać przez odpowiednie ustawienie ciężarka względem skali z podziałką, umieszczonej za prętem wahadła.

Grupa ta obejmuje również metronomy techniczne, wyposażone w styki elektryczne.

Widełki strojeniowe mają zazwyczaj postać prętów metalowych wygiętych w kształt litery „U”, które drgając wydają dźwięk o jednej określonej wysokości. Grupa ta obejmuje także duże kamertony koncertowe, składające się z metalowego języczka zamontowanego w pudle rezonansowym i uderzanego młoteczkiem.

Kamertony dęte (ustne) składają się z jednego lub więcej stroików lub piszczałek; zazwyczaj mogą wydawać dźwięki o kilku wysokościach (4 lub 6).

Grupa ta obejmuje także kamertony stosowane w medycynie (szczególnie w badaniach słuchu, kiedy to występują w postaci zestawów pokrywających szeroki zakres częstotliwości dźwięku), do obserwacji stroboskopowych. Niektóre kamertony są wyposażone w urządzenia elektryczne do podtrzymywania drgań.

(B)Mechanizmy pozytywek.

Patrz Noty wyjaśniające do pozycji 9208.

(C)Struny do instrumentów muzycznych.

Grupa ta obejmuje struny do instrumentów strunowych (fortepianów, harf, skrzypiec, wiolonczel, mandolin itp.). Zazwyczaj wykonane są z:

(1)Katgutu (głównie jelita baranie). Struny katgutowe składają się zazwyczaj z pewnej liczby żył, odpowiedniej do wymaganej grubości struny. Każda żyła składa się z wyciętego wzdłużnie paska jelita lub z całego jelita.

(2)Jedwabiu. Struny jedwabne składają się zazwyczaj ze 140 włókien jedwabiu i wyglądem przypominają struny z jelit. Pokryte są cienką powłoką gumy arabskiej i wypolerowane białym woskiem.

(3)Przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) (zazwyczaj nylon).

(4)Drut stalowy (zazwyczaj ze stali nierdzewnej), aluminiowy, srebrny, miedziany itp. Struny metalowe mają postać jednej żyły, albo żyły wewnętrznej owiniętej drutem metalowym. Struny tego typu są znane jako struny owijane metalowe.

(5)Struny nylonowe, jedwabne lub z jelit, owinięte drutem metalowym (aluminiowym lub z innego metalu nieszlachetnego, nawet srebrzonego, srebrnego, itp.). Drut metalowy jest owinięty wokół żyły wewnętrznej, a struny tego typu są znane jako struny owijane jelitowe, jedwabne, nylonowe.

Struny do instrumentów muzycznych rozpoznaje się po ich wykończeniu. (Struny stalowe wykonane są z polerowanego metalu o dokładnie kalibrowanej średnicy. Struny jelitowe są całkowicie jednolite i mają stałą średnicę; niektóre struny jelitowe są białe i przezroczyste, inne zaś - jak np. struny do harf - są niekiedy barwione na czerwono, niebiesko itp.). Struny do instrumentów muzycznych można także rozpoznać po sposobie ich opakowania (małe torebki papierowe, koperty itp., najczęściej z wydrukowaną instrukcją użytkowania). Niektóre struny (zwłaszcza metalowe) dodatkowo mają pętle lub małe kulki metalowe umożliwiające ich zamontowanie w instrumentach, do jakich są przeznaczone.

Niniejsza pozycja nie obejmuje drutów, jelit i pojedynczych włókien sztucznych (nawet obciętych na wymiar), nierozpoznawalnych jako struny do instrumentów muzycznych (klasyfikuje się je do ich odpowiednich pozycji).

(D)Inne części i akcesoria.

Grupa ta obejmuje części i akcesoria instrumentów muzycznych (innych niż określone powyżej w punktach (B) i (C), ale nie głośników i wzmacniaczy częstotliwości akustycznych (pozycja 8518) i ogólnie z wyjątkiem urządzeń elektrycznych (silników, fotokomórek itp.), niewyposażonych w części lub akcesoria do instrumentów muzycznych.

Grupa ta obejmuje:

(1)Części fortepianów, organów, fisharmonii i podobnych instrumentów, takie jak:

Kompletne klawiatury (tzn. pełne zestawy klawiszy zmontowane w ramie); mechanizmy fortepianowe (tzn. młoteczki wraz z dźwigniami i tłumikami); obudowy fortepianów, pianin lub fisharmonii; płyty rezonansowe; ramy drewniane lub żeliwne; mechanizmy pedałów i pedały; kołki na struny; języczki metalowe (lub stroiki) do fisharmonii; oddzielne klawisze, młotki, tłumiki, chwytniki, dźwignie i bródki do młoteczków, itp.; piszczałki do organów, zbiorniki wiatrowe, wiatrownice, miechy i inne elementy składowe (w tym także obudowy) organów.

Klawisze, ograniczniki, mieszki i klawiatury do akordeonów są także klasyfikowane tutaj.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak małych pasków z kości słoniowej, kości lub tworzywa sztucznego, przyciętych do kształtu prostokątnego, lecz wymagających wypolerowania krawędzi lub dalszej obróbki przed ich użyciem jako płytki pokrywające do klawiszy instrumentów muzycznych. Paski takie zalicza się do ich odpowiednich pozycji (pozycja 9601 lub dział 39).

(2)Części i akcesoria instrumentów muzycznych objętych pozycją 9202 (instrumenty strunowe), takie jak:

Pudła mandolin, gitar i podobnych instrumentów; „mechanizmy” gitar i mandolin (tzn. kołki, koła ślimakowe i ślimacznice na końcu szyjki, służące do napinania strun); części do skrzypiec, wiolonczel i podobnych instrumentów, np. płyty spodnie, płyty wierzchnie, szyjki (nawet nieobrobione), podstrunnice, podstawki, prożki, strunniki (na których mocuje się struny) i guziki strunników, boczki (między płytą spodnią i wierzchnią), kołki (rodzaj kluczyków przymocowanych do ślimaka i służących do ustawiania naciągu strun), regulatory naciągu strun, itp., podstawki do wiolonczeli i kontrabasów (służące do oparcia instrumentu na podłodze); smyczki i części smyczków (drzewca, żabki, główki, śruby do regulacji naciągu włosia itp.), włącznie z wiązkami włosia do smyczków; plektrony, tłumiki, podbródki.

(3)Części i akcesoria instrumentów muzycznych objętych pozycją 9207, takie jak:

Skrzynie (do fortepianów, organów i dzwonów elektrycznych), mechanizmy pedałów i pedały, klawiatury, koła tonowe (w szcególności do organów).

Patrz też Noty wyjaśniające do pozycji 9207 odnoszące się do części i akcesoriów elektronicznych.

(4)Części i akcesoria instrumentów dętych, tzw. „drewnianych”, objętych pozycją 9205, takie jak:

Części toczone z drewna do instrumentów dętych „drewnianych” (klarnety, flety i podobne instrumenty); metalowe korpusy instrumentów; suwaki; przedłużacze, ustniki rozmaitych typów i ich osłony; stroiki; wentyle; przyciski wentyli; klapki; pierścienie; tuleje; czary głosowe; tłumiki; poduszki pod klapki (do fletów, klarnetów itp.).

(5)Części i akcesoria do instrumentów perkusyjnych, takie jak:

Pałeczki, z miękką główką lub nie; młoteczki wszelkich typów; szczotki do bębnów; pedały; wsporniki talerzy; trzony i ściągacze do bębnów itp.; listwy lub płyty, stoliki i wsporniki do ksylofonów lub podobnych instrumentów; skóry do bębnów i podobnych instrumentów, obcięte na okrągłe lub w przybliżeniu okrągłe płaty i wyraźnie rozpoznawalne jako takie; sznurki (zwykle z włókna konopnego, jutowego lub sizalowego) przeznaczone do napinania skór w niektórych instrumentach (np. bębny); oraz struny jelitowe i metalowe stosowane do werbli (umieszczone na jednej z membran i wydające szeleszczący szmer), jeśli są rozpoznawalne jako takie.

***

Niniejsza pozycja obejmuje także:

(1)Stojaki muzyczne przymocowywane do instrumentów. Stojaki (inne niż jednonożne, dwunożne, trójnożne i podobne produkty z pozycji 9620) służące do trzymania instrumentu (np. werble lub saksofonu).

(2)Urządzenia do mechanicznej gry na instrumencie muzycznym. Są to pomocnicze urządzenia pozwalające na mechaniczną grę instrumentów klawiszowych za pomocą kart, tarcz lub walców. Mechanizmy te mogą być napędzane ręcznie korbami, pedałami lub miechami, lub mogą mieć napęd mechaniczny lub elektryczny. Mogą być montowane na zewnątrz lub wewnątrz instrumentu muzycznego (zwykle fortepianu lub fisharmonii).

(3)Karty, krążki i walce do mechanicznych instrumentów muzycznych; artykuły te zalicza się do niniejszej pozycji, nawet jeśli nie są prezentowane wraz z instrumentami, do których są przeznaczone (patrz uwaga 2 do niniejszego działu).

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Artykułów ogólnego użytku jak określono w uwadze 2. do sekcji XV, jak zawiasy, uchwyty, łączniki (np. do fortepianów), z metalu nieszlachetnego (sekcja XV) lub podobnych artykułów z tworzyw sztucznych (dział 39).

(b)Narzędzi do strojenia instrumentów muzycznych (pozycja 8205).

(c)Silników sprężynowych (mechanizmów zegarowych), niewyposażonych w inne części, przeznaczonych do pozytywek lub mechanicznych ptaków śpiewających (pozycja 8412).

(d)Mechanizmów zegarkowych lub zegarowych niewyposażonych w części ani akcesoria instrumentów muzycznych (pozycje od 9108 do 9110).

(e)Taboretów do fortepianów (pozycja 9401), stojaków i pulpitów do umieszczania na podłodze lub na ziemi (pozycja 9403) oraz świeczników do fortepianów (pozycja 9405).

(f)Kalafonii do smyczków, w postaci uformowanej (pozycja 9602).

(g)Szczotek do czyszczenia fletów, obojów itp. (pozycja 9603).

__________