DZIAŁ 91

ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   szkiełek do zegarów lub zegarków, lub ciężarków do zegarów (klasyfikowanych według ich materiału składowego);

(b)   łańcuszków do zegarków (pozycja 7113 lub 7117, w zależności od danego przypadku);

(c)   części ogólnego użytku określonych w uwadze 2 do sekcji XV, z metalu nieszlachetnego (sekcja XV) lub podobnych towarów z tworzyw sztucznych (dział 39), lub z metalu szlachetnego, lub metalu pokrytego metalem szlachetnym (zazwyczaj pozycja 7115); sprężyny zegarków lub zegarów należy jednak klasyfikować tak, jak części zegarów lub zegarków (pozycja 9114);

(d)   kulek łożyskowych (pozycje 7326 lub 8482, w zależności od danego przypadku);

(e)   artykułów objętych pozycją 8412, skonstruowanych w taki sposób, by mogły działać bez mechanizmu wychwytowego;

(f)    łożysk kulkowych (pozycja 8482);

(g)   artykułów objętych działem 85, ale jeszcze niepołączonych ze sobą lub z innymi elementami w mechanizmy zegarowe lub zegarkowe, lub w artykuły nadające się wyłącznie lub głównie do wykorzystania jako części takich mechanizmów (dział 85).

  1. Pozycja 9101 obejmuje wyłącznie zegarki w kopertach, wykonanych całkowicie ze szlachetnego metalu lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym, lub z tych samych materiałów połączonych z naturalnymi lub hodowlanymi perłami, lub z kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi (naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi), objętymi pozycjami od 7101 do 7104. Zegarki w kopertach z metali nieszlachetnych inkrustowanych metalem szlachetnym objęte są pozycją 9102.
  2. W niniejszym dziale, wyrażenie „mechanizm zegarkowy” oznacza mechanizmy regulowane za pomocą balansu i sprężyny włosowej, rezonatora kwarcowego lub innych układów umożliwiających odmierzanie przedziałów czasowych, z odczytem lub układem, do którego można dołączyć odczyt mechaniczny. Takie mechanizmy zegarkowe powinny mieć grubość nieprzekraczającą 12 mm, a ich szerokość, długość lub średnica nie powinna przekraczać 50 mm.
  3. Z zastrzeżeniem uwagi 1, mechanizmy i pozostałe części, nadające się do stosowania zarówno w zegarach lub zegarkach, jak i w pozostałych artykułach (na przykład w przyrządach precyzyjnych), należy klasyfikować do niniejszego działu.

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje aparaty przeznaczone głównie do odmierzania czasu lub do wykonywania pewnych operacji w funkcji czasu. Zalicza się do nich te, które nadają się do noszenia przy sobie (zegarki i stopery), lub nie (zwykłe zegary, zegary z mechanizmem zegarkowym, zegary alarmowe, chronometry morskie, zegary do pojazdów silnikowych itp.), jak również aparaty do kontrolnej rejestracji czasu, przyrządy do mierzenia przedziałów czasu oraz wyłączniki zegarowe; niniejszy dział zasadniczo obejmuje także części do tych wyrobów.

Artykuły objęte niniejszym działem mogą być wykonane z dowolnego materiału (włącznie z metalem szlachetnym) i mogą być ozdobione lub przybrane perłami naturalnymi lub hodowlanymi bądź naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 9111 i 9112).

Zegary i zegarki stanowiące kombinację z jakimś innym przedmiotem (mebel, lampa, kałamarz, przycisk do papieru, uchwyt do bloczków papieru, pojemnik na tytoń, zapalniczka do papierosów lub cygar, torba ręczna, puderniczka, papierośnica, ołówek automatyczny, laska, itp.) klasyfikuje się zgodnie z regułami interpretacji nomenklatury. Zegary lub zegarki z dodanym tylko oświetleniem wewnętrznym, nadal zalicza się do niniejszego działu.

Oprócz wyłączeń wyszczególnionych w Notach wyjaśniających do każdej pozycji niniejszego działu, z niniejszego działu wyłącza się, między innymi:

(a)Zegary słoneczne i klepsydry (klasyfikowane według materiału, z którego są wykonane).

(b)Automaty grające (mechaniczne ptaki śpiewające itp.) oraz pozytywki bez tarczy zegarowej (pozycja 9208).

(c)Zegarki i zegary będące zabawkami oraz akcesoria do przyozdabiania choinek bożonarodzeniowych, mające postać zegarków lub zegarów, jak te, które nie zawierają mechanizmu zegarowego ani zegarkowego (pozycja 9503 lub 9505).

(d)Automaty i inne ruchome eksponaty stosowane do dekoracji wystaw sklepowych (pozycja 9618).

(e)Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki (dział 97).

Zegar lub zegarek składa się z dwóch podstawowych części: mechanizmu i obudowy (koperty, skrzynki, szafki itp.).

Mechanizm zegarkowy lub zegarowy zawiera następujące części:

(1)Korpus lub szkielet, zwykle składający się z płytek i mostków. Płytka, do której przymocowane są mostki za pomocą wkrętów i kołków, jest płytką podstawową mechanizmu. Niektóre korpusy i szkielety zawierają jedną lub więcej dodatkowych płytek (zwanych np. płytką tarczy, wieczkiem płytki spodniej), służących do mocowania określonych części mechanizmu (przekładni wskazań, mechanizmu budzikowego itp.).

(2)Urządzenie napędowe mechanizmu, zazwyczaj składające się z obciążników lub sprężyn; źródłem energii napędowej może być także prąd elektryczny albo zmiany temperatury lub ciśnienia atmosferycznego.

(3)Zespół przekładni napędowej, tzn. kółek zębatych łączących urządzenie napędowe z wychwytem i umożliwiający pomiar czasu.

(4)Przekładnia wskazań, tzn. zespół części sprzęgających ruch wskazówki minutowej z godzinową. W mechanizmach z płytką tarczy przekładnia wskazań zwykle znajduje się między płytką tarczy a płytką podstawową.

(5)Wychwyt, który dostarcza do wahadła lub balansu i sprężyny włosowej niezbędną energię oraz zapewnia kontrolowaną pracę przekładni napędowej.

Typowymi wychwytami zegarowymi są wychwyty kotwicowe lub widełkowe, kołkowe, cylindrowe, chronometrowe itp.

(6)Regulator chodu sterujący ruchem powodowanym przez mechanizm napędowy. Może składać się z wahadła, kombinacji balansu ze sprężyną włosową, kamertonu, piezoelektrycznego rezonatora kwarcowego lub innego odpowiedniego układu zdolnego do wyznaczania interwałów czasu.

(7)Mechanizm naciągowy i nastawczy (którym manipuluje się za pomocą nastawnika wciskanego, wyciąganego lub wahliwego).

Cały mechanizm wraz z tarczą i wskazówkami jest montowany w obudowie lub kopercie.

Balans oraz elementy wychwytu i przekładni napędowej są wyposażone w precyzyjnie wykonane czopy. W tańszych zegarach i zegarkach czopy te są łożyskowane bezpośrednio w metalu płytki podstawowej i mostków, ale w lepszych jakościowo mechanizmach łożyskuje się je w kamieniach szlachetnych i półszlachetnych zapewniających większą odporność łożysk.

Zegary i zegarki mogą być wyposażone w mechanizm bicia, mechanizm dzwoniący lub grający kuranty. Każde z tych urządzeń wymaga zastosowania specjalnego mechanizmu.

Zegary i zegarki mechaniczne mogą być wyposażone w mechanizm naciągowy ręczny, elektryczny lub automatyczny.

***

Aparaty objęte niniejszym działem mogą być elektryczne (włączając elektroniczne), np.:

(A)Zegary z baterią suchą lub akumulatorem, z małym zapasem czasu pracy (rzędu kilku minut). Mają konwencjonalny balans ze sprężyną włosową lub wahadło, a sprężyna napędowa jest okresowo naciągana przez elektromagnes.

(B)Zegary podłączone do sieci zasilania elektrycznego, z dużym zapasem czasu pracy (rzędu godzin). Także są wyposażone w normalny balans ze sprężyną włosową lub w wahadło, przy czym naciąganie sprężyny napędowej lub podnoszenie obciążnika odbywa się za pomocą silnika elektrycznego (synchronicznego, indukcyjnego itp.).

(C)Zegary wahadłowe napędzane baterią suchą, akumulatorem lub z sieci elektrycznej; ruch wahadła jest podtrzymywany za pomocą urządzenia elektromagnetycznego.

(D)Zegary i zegarki zasilane z baterii suchej lub z akumulatora, z regulatorem chodu (kamerton, rezonator kwarcowy itp.), którego oscylacje są podtrzymywane przez obwód elektroniczny.

(E)Zegary z silnikiem synchronicznym zasilanym prądem o kontrolowanej regulowanej częstotliwości; z tego względu zegary takie nie zawierają regulatora chodu i składają się wyłącznie z silnika i przekładni (tzw. zegary zależne).

Elektryczne układy zegarowe bardziej szczegółowo omówiono w Notach wyjaśniających do pozycji 9105.

Niektóre zegary elektryczne są wyposażone w urządzenia do zdalnego ustawiania prawidłowych wskazań czasu.

***

W związku z definicją mechanizmu zegarkowego, podaną w uwadze 3. do niniejszego działu, stosuje się następujące metody pomiarów:

(a)Pomiar grubości

Grubość mechanizmu zegarkowego jest to odległość mierzona od płaszczyzny powierzchni zewnętrznej wspornika tarczy (lub widocznej powierzchni wyświetlacza lub wskaźnika, jeśli jest on wbudowany w mechanizm) do najbardziej odległej przeciwległej płaszczyzny, bez uwzględniania wszelkich śrub, nakrętek lub innych zamocowanych elementów wystających poza tę płaszczyznę.

(b)Pomiar szerokości, długości lub średnicy

Szerokość, długość lub średnicę (wyznaczone przez osie symetrii) należy mierzyć bez uwzględniania wałka naciągowego i koronki.

 


 


9101-Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym.

-Zegarki naręczne, zasilane elektrycznie, nawet ze stoperem:

9101 11- -Wyłącznie z odczytem wskazówkowym

9101 19- -Pozostałe

-Pozostałe zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera:

9101 21- -Z naciągiem automatycznym

9101 29- -Pozostałe

-Pozostałe:

9101 91- -Zasilane elektrycznie

9101 99- -Pozostałe

Do niniejszej pozycji odnoszą się Noty wyjaśniające do pozycji 9102, z uwzględnieniem istniejących różnic.

Zgodnie z uwagą 2. do niniejszego działu, objęte niniejszą pozycją zegarki muszą mieć koperty wykonane całkowicie z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym. Mogą być wysadzane kamieniami szlachetnymi lub perłami naturalnymi lub hodowlanymi, jak również mogą być wyposażone w pokrywkę lub bransoletę z metalu szlachetnego (z kamieniami szlachetnymi lub nie).

Zgodnie z uwagą 7. do działu 71., wyrażenie „metal platerowany metalem szlachetnym” oznacza materiał wykonany z metalu nieszlachetnego, którego jedna lub więcej powierzchni jest pokryta powłoką z metalu szlachetnego przez lutowanie, lutowanie twarde, spawanie, walcowanie na zimno lub podobnymi metodami mechanicznymi.

Jednakże zegarki w kopercie z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym, mające denko ze stali, a także zegarki z kopertą z metalu nieszlachetnego inkrustowanego metalem szlachetnym, obejmuje pozycja 9102.

 


 


9102-Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne niż te objęte pozycją 9101.

-Zegarki naręczne, zasilane elektrycznie, nawet ze stoperem:

9102 11- -Wyłącznie ze wskaźnikiem mechanicznym

9102 12- -Wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicznym

9102 19- -Pozostałe

-Pozostałe zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera:

9102 21- -Z naciągiem automatycznym

9102 29- -Pozostałe

-Pozostałe:

9102 91- -Zasilane elektrycznie

9102 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje mechaniczne i elektryczne (przeważnie elektroniczne) przyrządy do mierzenia czasu, które są noszone na sobie lub przy sobie oraz przystosowane do pracy w każdej pozycji; wskazują czas lub mierzą przedziały czasu, bez względu na grubość mechanizmu zegarkowego. Należą do nich zegarki naręczne, kieszonkowe, do noszenia w torebce, zegarki zamontowane w broszkach, pierścionkach itp.

Jednakże „zegarków” mających podstawkę, nawet zwyczajną, nie uznaje się za zegarki.

Niniejsza pozycja obejmuje nie tylko zegarki z prostym mechanizmem, ale również z układami złożonymi (tzn. zawierające dodatkowe elementy oprócz tych, które służą do wskazywania godzin, minut i sekund), jak np.: chronografy, zegarki z budzikiem, repetiery (zegarki bijące), zegarki automatyczne, zegarki z kalendarzem oraz zegarki wskazujące rezerwę czasu pracy (chodu).

Niniejsza pozycja obejmuje zegarki ozdobne i mające cechy specjalne, jak zegarki wodoszczelne, wstrząsoodporne, antymagnetyczne; zegarki nakręcane raz na osiem dni, zegarki z naciągiem samoczynnym; zegarki ze świecącymi tarczami i wskazówkami; zegarki ze wskazówką sekundową centralną lub ze specjalnymi tarczami; zegarki bez wskazówek; zegarki sportowe (np. dla płetwonurków, z wbudowanym wskaźnikiem głębokości); zegarki dla niewidomych.

Zegarki chronometryczne są to zegarki o wysokiej dokładności, sprawdzone w różnych temperaturach i położeniach pracy. Do grupy tej należą pokładowe zegary obserwacyjne, z wyjątkiem chronometrów morskich i podobnych (pozycja 9105).

Zegarki chronograficzne oprócz pokazywania godziny, mogą także służyć do mierzenia względnie krótkich odstępów czasu. Te ze wskazówkami mają - oprócz trzech wskazówek zwyczajnych (godzinowej, minutowej, sekundowej) - dodatkowo dwie wskazówki specjalne, tzn. wskazówkę sekundową centralną, która wykonuje jeden pełny obrót na minutę i może być uruchamiana, zatrzymywana i ustawiana z powrotem w położeniu zerowym za pomocą szyjki lub pokrętła - oraz wskazówkę dodatkową, która rejestruje w minutach czas działania wskazówki sekundowej centralnej. Niektóre zegarki chronograficzne mają wskazówki sekundowe wtórne.

Niniejsza pozycja obejmuje także stopery (sekundomierze). Stopery ze wskazówkami różnią się od opisanych wyżej zegarków chronograficznych tym, że nie mają zwykłych wskazówek (godzinowej, minutowej i sekundowej), lecz tylko wskazówkę sekundową centralną (ze wskazówką sekundową wtórną lub bez) i wskazówkę rejestrująca minuty. Jednakże stopery elektroniczne często bywają wyposażane w urządzenie pomocnicze do wskazywania czasu.

Zegarki chronograficzne i stopery mogą mierzyć czas z dokładnością do jednej piątej, dziesiątej, setnej lub tysięcznej części sekundy. Niekiedy są wyposażone w specjalne urządzenia, tak że prędkość biegacza, pojazdu silnikowego, dźwięku itp., szybkość tętna, zdolność wytwórcza maszyny itp., może być wyznaczona bez wykonywania obliczeń. Niektóre z nich mogą mieć także urządzenia do rejestrowania (zapisywania) czasu.

Bransoletki zgłoszone do odprawy celnej wraz z zegarkami do nich (nawet zamontowanymi) zalicza się do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje następujących wyrobów zgłoszonych do odprawy celnej oddzielnie: kopert zegarków i części kopert zegarków (pozycja 9111), mechanizmów zegarkowych (pozycja 9108 lub 9110), pasków i tasiemek do zegarków i bransoletek zegarków (pozycja 9113) oraz części mechanizmów zegarków (pozycja 9110 lub 9114).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Krokomierzy (pozycja 9029).

(b)Zegarów z mechanizmami zegarkowymi (pozycja 9103).

(c)Zegarów do tablic przyrządów i podobnych zegarów przeznaczonych do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych lub jednostek pływających (pozycja 9104).

 


 


9103-Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją 9104.

9103 10-Zasilane elektrycznie

9103 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje zegary (włącznie z budzikami, ale z wyjątkiem zegarów objętych pozycją 9104), pod warunkiem że są wyposażone w mechanizm zegarkowy i zasadniczo przeznaczone do wskazywania czasu. Zgodnie z uwagą 3. do niniejszego działu, wyrażenie „mechanizm zegarkowy” w niniejszej pozycji oznacza urządzenie regulowane za pomocą balansu i sprężyny włosowej, rezonatora kwarcowego lub innego układu zdolnego do wyznaczania interwałów czasu, z wyświetlaczem lub układem, który umożliwia wbudowanie odczytu mechanicznego. Grubość mechanizmów zegarkowych nie może przekraczać 12 mm a ich szerokość, długość lub średnica nie może przekraczać 50 mm.

Należy podkreślić jednak, że niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Zegarów do tablic przyrządów i podobnych zegarów przeznaczonych do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych lub jednostek pływających; są one objęte pozycją 9104 niezależnie od typu i grubości mechanizmu.

(b)Zegarów (włączając budziki), które nie spełniają warunków wyszczególnionych w pierwszym paragrafie, jak np.: zegarów wahadłowych, zegarów z regulatorem umożliwiającym wyznaczanie interwałów czasu, których grubość przekracza 12 mm lub, których szerokość, długość lub średnica przekracza 50 mm, oraz zegarów z mechanizmami bez regulatora (np. napędzanych silnikiem synchronicznym); objęte są one pozycją 9105.

Budziki są wyposażone w mechanizm bicia (zazwyczaj z kopertą zegara wykorzystywaną jako gong), który nastawia się na określony czas za pomocą specjalnej wskazówki (pory budzenia). Mechanizm bicia jest niekiedy zastępowany urządzeniem grającym.

Pod warunkiem że zegary takie mają mechanizm zegarkowy, niniejsza pozycja obejmuje m.in.:

(i)Zegary domowe i biurowe (włączając budziki) na nóżkach, stojakach itp.

(ii)Zegary podróżne wraz z etui.

(iii)Zegary kalendarzowe.

(iv)Zegary nakręcane raz na osiem dni.

(v)Zegary wybijające godziny.

(vi)Zegary ze świecącymi wskazówkami i tarczami.

Niniejsza pozycja nie obejmuje następujących wyrobów zgłoszonych do odprawy celnej oddzielnie: mechanizmów (pozycja 9108 lub 9110), obudów zegarów (pozycja 9112) i części mechanizmów (zasadniczo pozycja 9110 lub 9114).

 


 


9104-Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie zegary, kompletne z obudową i mechanizmem, specjalnie skonstruowane do montowania w tablicach przyrządów, na kierownicach, lusterkach wstecznych itp., pojazdów (pojazdów silnikowych, motorowerów itp.), w statkach powietrznych, kosmicznych lub w jednostkach pływających, niezależnie od typu i grubości mechanizmu. Są to zwykle zegary elektryczne (głównie elektroniczne), zegary z naciągiem samoczynnym lub zegary mechanicznie nakręcane raz na osiem dni.

Niniejsza pozycja obejmuje także chronografy do pojazdów, które oprócz zwykłych wskazówek mają wskazówkę chronografu, wskazówkę rejestrującą minuty i rejestrator czasu pracy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje następujących wyrobów zgłoszonych do odprawy celnej oddzielnie: mechanizmów (pozycje od 9108 do 9110), obudów zegarów (pozycja 9112) i części mechanizmów (zasadniczo pozycja 9110 lub 9114).

 


 


9105-Pozostałe zegary.

-Budziki:

9105 11- -Zasilane elektrycznie

9105 19- -Pozostałe

-Zegary ścienne:

9105 21- -Zasilane elektrycznie

9105 29- -Pozostałe

-Pozostałe:

9105 91- -Zasilane elektrycznie

9105 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje zegary niezaklasyfikowane do żadnej innej pozycji niniejszego działu, zasadniczo przeznaczone do wskazywania czasu; z tego względu muszą one być wyposażone w mechanizmy, inne niż zegarkowe. Zegary i budziki z mechanizmami zegarkowymi (zgodnie z definicją podaną w uwadze 3. do niniejszego działu) są z niniejszej pozycji wyłączone (pozycja 9103).

Zegary klasyfikowane do niniejszej pozycji mogą być typu obciążnikowego, sprężynowego, elektrycznego lub elektronicznego; przeważnie są regulowane za pomocą wahadła, balansu ze sprężyną włosową, kamertonem lub rezonatorem kwarcowym. Częstokroć są wyposażone w mechanizm wybijający (co godzinę, co pół godziny lub co kwadrans) działający na dzwonek, gong lub na mechanizm kurantowy.

Z zastrzeżeniem powyższych warunków niniejszą pozycją są objęte:

Zegary publiczne; zegary sklepowe, domowe, itp.; zegary okresowe; specjalne zegary wykonane w formie ozdobnej (zegary Neuchâtel, paryskie, z kukułką, kuranty Westminster itp.); zegary „marionetki”; zegary inkasujące monety, zegary astronomiczne lub do obserwacji; zegary z naciągiem samoczynnym (np. wykorzystujące w tym celu wahania temperatury lub ciśnienia atmosferycznego); zegary budziki; zegary z centralną wskazówką sekundową; zegary elektroniczne; zegary z rezonatorem kwarcowym.

Niniejsza pozycja obejmuje również zegary elektrycznych sieci zegarowych stosowanych w miastach, fabrykach, centralach telefonicznych, na lotniskach, dworcach, w bankach, hotelach, szkołach, szpitalach itp. Układy te składają się z dokładnego zegara pierwotnego (tzw. zegara-matki) oraz zegarów wtórnych (zależnych), które są zdalnie sterowane przez zegar pierwotny. Zegar pierwotny ma zazwyczaj mechaniczny lub elektryczny mechanizm zegarowy oraz urządzenie stykowe, przesyłające impulsy napędowe sterujące zegarami wtórnymi. Zegary wtórne, wskazujące godziny i minuty, odbierają impulsy napędowe co minutę lub co pół. Wyposażone są w elektromagnes z obrotową lub wahliwą zworą, która napędza przekładnię napędową i przekładnię wskazań; każdy impuls przekazany z zegara pierwotnego powoduje przemieszczenie wskazówki minutowej o minutę lub pół. Przekładnia napędowa może być także napędzana elektrycznie naciąganą sprężyną lub bezpośrednio silnikiem elektrycznym. Zegary wtórne, wskazujące sekundy, wyposażone są, oprócz wskazówki godzinowej i minutowej, w centralną wskazówkę sekundową. W tym przypadku zegar pierwotny musi być wyposażony, poza stykiem minutowym, w specjalne urządzenie wysyłające impuls co sekundę. Należy jednak podkreślić, że niniejsza pozycja nie obejmuje zegarów wtórnych zawierających tylko wskazówkę minutową i sekundową lub tylko wskazówkę sekundową (służących do regulowania zegarków itp.); takie zegary wtórne objęte są pozycją 9106.

Zegary wtórne mogą być przeznaczone do użytku zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu; mogą mieć dwie lub więcej tarcz oraz mogą być przeznaczone do montowania na powierzchniach płaskich, jak np. stoły.

Zegary pierwotne są niekiedy stosowane do sterowania innymi urządzeniami elektrycznymi, jak rejestratory kontrolne czasu, urządzenia do kontroli pracy stróżów nocnych, urządzenia przełączające, zapisujące, sygnalizujące (dzwonki, syreny, lampy), latarnie nawigacyjne, naziemne lampy sygnalizacyjne.

Niniejsza pozycja obejmuje również grupę zegarów synchronicznych zasilanych z sieci oraz instalacje pneumatyczne sterowane sprężonym powietrzem, stosowane do przekazywania i synchronizowania czasu.

Niniejsza pozycja obejmuje także chronometry morskie lub podobne chronometry, tzn. wysokiej dokładności zegary stacjonarne, stosowane głównie na statkach i okrętach (choć niektóre chronometry są stosowane także do celów naukowych). Przyrządy te są przeważnie większe niż zegarki chronometryczne i są montowane w skrzynkach, które mogą być wyposażone w zawieszenia przegubowe (Cardana). Czas pracy po jednym nakręceniu wynosi zwykle dwa lub osiem dni; przeważnie mają wychwyt chronometrowy, bęben wyrównawczy, urządzenie do zamiany siły sprężyny głównej na stały nacisk oraz wskaźnik rezerwy chodu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje następujących wyrobów zgłoszonych do odprawy celnej oddzielnie: obudów zegarów (pozycja 9112), mechanizmów (pozycja 9109 lub 9110) i części mechanizmów (generalnie pozycja 9110 lub 9114).

Z niniejszej pozycji wyłącza się także:

(a)Zegary pokładowe (pozycja 9101 lub 9102).

(b)Zegary do tablic przyrządów i podobne zegary przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych lub jednostek pływających (pozycja 9104).

 


 


9106-Aparatura do rejestrowania aktualnego czasu oraz aparatura odmierzająca, rejestrująca lub w inny sposób wskazująca upływ czasu, z mechanizmami zegarowymi lub zegarkowymi, lub z silnikiem synchronicznym (na przykład czasomierze rejestrujące, dawkowniki czasu).

9106 10-Dawkowniki czasu; czasomierze rejestrujące

9106 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje następujące aparaty, pod warunkiem że są napędzane przez mechanizm zegarowy lub zegarkowy (włączając mechanizmy zegarowe wtórne i synchroniczne) lub silnikiem synchronicznym z przekładnią redukcyjną lub bez:

(i)                      Szeroki asortyment aparatów do rejestrowania czasu, podczas którego realizowane są pewne działania lub operacje.

oraz(ii)Aparaty, niewyspecyfikowane gdzie indziej, do mierzenia, rejestrowania lub innego wskazywania interwałów czasu.

Aparaty takie mają tarcze wskazujące godziny, minuty lub sekundy. Jednakże niektóre przyrządy, objęte niniejszą pozycją, niekiedy nie mają tarcz jak rejestratory czasu pracy, urządzenia do kontroli pracy stróży nocnych, czasomierze dla gołębi pocztowych.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Zegary rejestrujące do rejestrowania w fabrykach, warsztatach itp. czasu wejścia i wyjścia pracowników. Składają się z obudowy zawierającej zegar, napędzany mechanizmem zegarowym datownik, młoteczek i taśmę barwiącą. Pracownik wsuwa swoją kartę zegarową do zegara i mechanicznie lub elektrycznie uruchamia młoteczek, który stempluje na niej datę, godzinę i minutę. Godziny obecności w pracy można obliczyć na podstawie danych na karcie zegarowej. Najczęściej stosowane są zegary nakręcane raz na 8 dni lub zegary elektryczne. Mogą być to zegary niezależne, podłączone do zegara pierwotnego, lub mogą same służyć jako zegary pierwotne. W tym ostatnim przypadku służą niekiedy do uruchamiania syreny lub mechanizmu bijącego (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 9105).

(2)Zegary kontrolne, podobne do zegarów rejestrujących opisanych powyżej w punkcie (1), ale rejestrujące dodatkowo miesiąc, rok, numer kolejny lub inne dane; niektóre z tych przyrządów są także wyposażone w urządzenie sumujące godziny pracy (np. dnia lub tygodnia). Przyrządy te mogą też służyć do stemplowania przesyłek pocztowych lub dokumentów księgowych, datowania kwitów, itp.

(3)Urządzenia do kontroli pracy stróżów nocnych, zwykle przenośne, zawierają mechanizm zegarowy napędzający tarczę papierową lub datownik. Za pomocą specjalnego przycisku stróż rejestruje swoje okresowe wizyty (godzinę, minutę, numer stanowiska) w punktach kontrolnych, perforując lub stemplując obrotową tarczę lub drukując na papierowej taśmie za pomocą taśmy barwiącej.

(4)Czasomierze dla gołębi pocztowych stosowane w konkursach do rejestrowania czasu przybycia gołębi do punktu docelowego. Są to urządzenia przenośne zawierające zegar, bęben do obrączek oraz urządzenie oznaczające dzień, godzinę, minutę i sekundę przybycia, przez drukowanie na taśmie lub perforowanie tarczy lub paska papieru.

(5)Zegary główne sterowania częstotliwościowego stosowane w układach z zegarami z silnikami synchronicznymi, z wyłącznikami czasowymi itp. Przyrządy te mają tarczę wskazującą czas urzędowy, czas zegara synchronicznego oraz różnicę między tymi dwoma czasami. Składają się zasadniczo z mechanizmu wskazującego różnicę czasu, mechanizmu zegara wtórnego sterowanego przez zegar główny i wskazującego czas urzędowy, mechanizmu zegarowego z silnikiem synchronicznym oraz z różnych styków i urządzeń sygnalizacyjnych lub regulujących.

(6)Czasomierze do mierzenia czasu trwania krótkotrwałych zjawisk limitowanych czasem otwarcia i zwarcia styków elektrycznych. Są stosowane do sprawdzania liczników energii elektrycznej, do psychotechnicznych pomiarów czasu reakcji u ludzi itp. Do ich zasadniczych elementów należą umieszczone w jednej obudowie: silnik synchroniczny, sprzęgło elektromagnetyczne oraz miernik z tarczą wskazującą sekundy i setne części sekundy. Podczas działania przyrządu silnik synchroniczny pracuje przez cały czas i jest sprzęgany z miernikiem na czas trwania zjawiska.

Niniejsza pozycja nie obejmuje czasomierzy elektrycznych lub elektronicznych bez mechanizmu typu zegarowego lub bez silnika synchronicznego (pozycja 9031).

(7)Czasomierze tablicowe lub stadionowe wskazujące na imprezach sportowych czasy osiągane podczas wyścigów lub czas trwania gry.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak zegarów stadionowych z tarczami zegarowymi (pozycja 9105).

(8)Stopery i inne czasomierze stosowane do pomiaru czasu trwania pewnych procesów. Zawierają tarczę ze skalą w sekundach, tarczę sumującą minuty oraz dźwignię uruchamiającą i zatrzymującą.

(9)Czasomierze do rejestrowania czasu trwania rozmów telefonicznych. Działają na zasadzie podobnej do stoperów i niekiedy mogą być wyposażone w mechanizm bicia.

(10)Rejestratory czasu stosowane w zawodach sportowych, wyposażone w mechanizm z silnikiem synchronicznym sterowanym zwykle przez rezonator kwarcowy. Służą one do rejestracji czasu z dokładnością do setnych części sekundy, jak również do rejestracji kolejności przybycia lub startu; rejestracja może się odbywać metodą fotograficzną lub przez perforowanie taśmy papierowej przesuwającej się ze stałą prędkością.

Elementy stanowiące wyposażenie pomocnicze aparatów do pomiaru czasu (stojaki lub uchwyty czasomierzy, bramki startowe, urządzenia z fotokomórką, przyrządy przesyłowe do transmisji dźwiękowej, elektrycznej lub radiotelegraficznej, itp.) klasyfikuje się do ich właściwych pozycji.

(11)Minutniki sygnalizacyjne do odmierzania krótkich okresów czasu. Sygnalizują one dzwonkiem upłynięcie nastawionej liczby minut (zazwyczaj do 60); wyposażone są w mechanizm budzikowy i tarczę ze skalą, zwykle o zakresie 0-10, 0-30 lub 0-60 minut. Stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola czasu trwania procesu.

Jednakże iniejsza pozycja nie obejmuje wyłączników czasowych (pozycja 9107), które różnią się od minutników sygnalizacyjnych tym, że zamiast sygnalizacji upłynięcia zadanego czasu przez uruchomienie mechanizmu dzwonienia, zwierają lub rozwierają styk w obwodzie elektrycznym.

(12)Zegary wtórne (sterowane przez zegary pierwotne) zawierające tylko wskazówkę minutową i sekundową lub tylko wskazówkę sekundową (służące do regulowania zegarków itp.).

(13)Liczniki bilardowe z mechanizmem zegarowym służącym do wskazywania czasu gry lub opłaty należnej za czas gry.

(14)Zegary szachowe, zawierające dwa mechanizmy zegarowe lub zegarkowe z tarczami wskazującymi czas w godzinach i minutach oraz dwa przyciski lub dźwignie do uruchamiania i zatrzymywania tych mechanizmów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje następujących wyrobów zgłoszonych do odprawy celnej oddzielnie: obudów do wyżej opisanych aparatów (klasyfikowanych albo do pozycji 9112, albo do ich właściwych pozycji, zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 9112), mechanizmów zegarowych i zegarkowych (pozycje od 9108 do 9110) i części takich mechanizmów (zasadniczo pozycja 9110 lub 9114).

Niniejsza pozycja nie obejmuje także:

(a)Przyrządów i aparatów objętych działem 90., nawet mających mechanizm zegarowy lub zegarkowy, lecz niewyposażonych w tarczę wskazującą czas, jak np. mareografy i sejsmografy (pozycja 9015), barografy i termografy (pozycja 9025), manometry (pozycja 9026), gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki energii elektrycznej (pozycja 9028), liczniki obrotów, liczniki produkcji, prędkościomierze, tachometry, taksometry, krokomierze oraz przyrządy i aparaty do pomiarów krótkich odstępów czasu metodą zliczania (pozycja 9029), krzywomierzy (pozycja 9031).

(b)Zegarków chronometrycznych i chronograficznych oraz stoperów (pozycja 9101 lub 9102).

(c)Metronomów (pozycja 9209).

 


 


9107-Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarkowe lub w silnikami synchronicznymi.

Niniejsza pozycja obejmuje urządzenia, które nie mają charakteru zegarów objętych pozycją 9105, lecz służą głównie do automatycznego zwierania lub rozwierania styków elektrycznych w ustalonych chwilach czasowych, zwykle zadanych zgodnie z zaprogramowanym cyklem dziennym lub tygodniowym. Aparaty te są objęte niniejszą pozycją, pod warunkiem że mają mechanizm zegarowy lub zegarkowy (włączając mechanizm zegara wtórnego lub synchronicznego) lub silnik synchroniczny z przekładnią lub bez przekładni.

Wyłączniki czasowe są stosowane do sterowania oświetleniem (miejsc publicznych, wystaw sklepowych, klatek schodowych, podświetlanych znaków itp.), obwodami grzewczymi (podgrzewacze wody itp.), instalacjami chłodniczymi, pompami, dwutaryfowymi licznikami energii elektrycznej itp. Składają się zasadniczo z napędzanego mechanicznie lub elektrycznie mechanizmu typu zegarowego lub zegarkowego, albo z silnika synchronicznego, zwykle z tarczą ze wskazówkami lub bez wskazówek, sterownika czasowego (dźwignie i kołki), jak również z układów sterujących przekaźnikami, przełącznikami lub komutatorami. Całość umieszczona jest w obudowie wyposażonej w zaciski przyłączy. Tarcza jest zwykle wyskalowana w godzinach, a niekiedy również w dniach i miesiącach; dźwignie lub kołki na jej obwodzie uruchamiają urządzenie stykowe w żądanym czasie.

Wyłączniki czasowe mogą być uruchamiane termostatami, regulatorami ciśnienia, regulatorami poziomu wody itp.

Niniejsza pozycja obejmuje wyłączniki do włączania i wyłączania obwodów zasilających aparaty elektryczne (odbiorniki telewizyjne, żelazka, pralki, oświetlenie bilardów itp.) włączające zasilanie po wrzuceniu monety i wyłączające zasilanie, przez odpowiednie działanie silnika synchronicznego, po czasie zależnym od liczby wrzuconych monet.

Niniejsza pozycja nie obejmuje następujących wyrobów zgłoszonych do odprawy celnej oddzielnie: obudów do wyżej opisanych urządzeń (klasyfikowanych albo do pozycji 9112, albo do ich właściwych pozycji, zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 9112), mechanizmów zegarowych i zegarkowych (pozycje od 9108 do 9110) i części takich mechanizmów (zasadniczo pozycja 9110 lub 9114).

 


 


9108-Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane.

-Zasilane elektrycznie:

9108 11- -Wyłącznie z odczytem mechanicznym lub z układem, do którego można podłączyć odczyt mechaniczny

9108 12- -Wyłącznie z odczytem optoelektronicznym

9108 19- -Pozostałe

9108 20-Z naciągiem automatycznym

9108 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja odnosi się do zmontowanych mechanizmów zegarkowych bez kopert w stanie zmontowanym, tzn. kompletnych, gotowych do użycia. Mechanizmy takie można podzielić na pięć podstawowych typów:

(1)mechanizmy mechaniczne;

(2)mechanizmy elektroniczne typu balansowo-sprężynowego;

(3)mechanizmy elektroniczne z rezonatorem giętnym (z kamertonem);

(4)mechanizmy z rezonatorem kwarcowym z odczytem analogowym (ze wskazówkami);

(5)mechanizmy z rezonatorem kwarcowym z odczytem cyfrowym (wyświetlacze zbudowane z diod elektroluminescencyjnych (LED) lub z elementów ciekłokrystalicznych (LCD)).

Mechaniczne lub elektroniczne mechanizmy z analogowym odczytem czasu mogą być zgłaszane do odprawy celnej bez tarcz lub wskazówek. W mechanizmach elektronicznych (półprzewodnikowych) z cyfrowym odczytem czasu wyświetlacz stanowi integralną część mechanizmu, bez którego mechanizm taki nie może działać i z tego względu nie może być uważany za kompletny i zmontowany w rozumieniu niniejszej pozycji.

Zgodnie z uwagą 3. do niniejszego działu, wyrażenie „mechanizm zegarkowy” w rozumieniu niniejszej pozycji oznacza urządzenie regulowane za pomocą balansu i sprężyny włosowej, rezonatora kwarcowego lub innego układu zdolnego do wyznaczania interwałów czasu, z odczytem lub układem, który umożliwia wbudowanie odczytu mechanicznego. Grubość takich mechanizmów zegarkowych nie może przekraczać 12 mm, a ich szerokość, długość lub średnica nie może przekraczać 50 mm. Z tych względów mechanizmy takie są przeznaczone przede wszystkim do zegarków i zegarów objętych pozycjami od 9101 do 9103, ale klasyfikuje się je do niniejszej pozycji, nawet jeśli są przeznaczone do wbudowania w inne wyroby objęte niniejszym działem, a nawet w przyrządy lub aparaty objęte innymi działami (przyrządy pomiarowe lub przyrządy precyzyjne, krokomierze, urządzenia do detonowania materiałów wybuchowych itp.).

Z niniejszej pozycji są wyłączone mechanizmy niespełniające powyższych warunków (pozycja 9109 lub 9110) oraz objęte pozycją 8412 silniki napędzane sprężyną.

Objęte niniejszą pozycją mechanizmy mogą być niewypolerowane, wypolerowane, platerowane niklem, platerowane rodem, srebrzone, złocone, lakierowane itp.

Do niniejszej pozycji klasyfikuje się mechanizmy zegarkowe zasilane baterią lub akumulatorem, nawet gdy są pozbawione baterii lub akumulatora.

 


 


9109-Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane.

9109 10-Zasilane elektrycznie

9109 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie mechanizmy zegarowe w stanie zmontowanym, tzn. kompletne i gotowe do użycia; te z odczytem analogowym (wskazówki) mogą być pozbawione tarcz lub wskazówek.

Objęte niniejszą pozycją mechanizmy są przeznaczone głównie do towarów objętych pozycjami od 9104 do 9107, ale klasyfikuje się je do niniejszej pozycji, nawet jeśli są przeznaczone do wbudowania w przyrządy lub aparaty objęte innymi działami (przyrządy pomiarowe lub przyrządy precyzyjne, liczniki, urządzenia do odpalania materiałów wybuchowych itp.).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Silników o napędzie sprężynowym lub obciążnikowym, itp., niewyposażonych ani nie przystosowanych do zamontowania wychwytu, objętych pozycją 8412 (np. przeznaczonych do napędu pozytywek).

(b)Mechanizmów zegarkowych zdefiniowanych w uwadze 3. do niniejszego działu (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 9108).

Niniejsza pozycja obejmuje między innymi: mechanizmy regulowane za pomocą balansu ze sprężyną włosową lub za pomocą innego regulatora umożliwiającego wyznaczanie interwałów czasu, których grubość przekracza 12 mm, lub których szerokość, długość lub średnica przekracza 50 mm; mechanizmy wahadłowe; mechanizmy zegarów elektrycznych, nawet z regulatorami (mechanizmy zegarów wtórnych lub mechanizmy zegarów synchronicznych itd.).

Aby mechanizm zegara synchronicznego lub wtórnego mógł być zaklasyfikowany do niniejszej pozycji, musi mieć, oprócz silnika synchronicznego lub elektromagnesu, przekładnię napędową zawierającą koło napędowe, koło pośrednie, koło sekundowe, koło minutowe i koło godzinowe. Elektromagnesy i silniki synchroniczne, zgłoszone do odprawy celnej oddzielnie, klasyfikuje się do ich właściwych pozycji, nawet jeśli są wyposażone w przekładnie redukcyjne regulujące prędkość wałka.

Mechanizmy objęte niniejszą pozycją mogą być niewypolerowane, wypolerowane, platerowane niklem, platerowane rodem, srebrzone, złocone, lakierowane itp.

 


 


9110-Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe.

-Zegarków:

9110 11- -Kompletne mechanizmy, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów)

9110 12- -Niekompletne mechanizmy, zmontowane

9110 19- -Mechanizmy wstępnie zmontowane

9110 90-Pozostałe

Przez zestawy mechanizmów rozumie się kompletne zestawy części składowych mechanizmu zegarowego lub zegarkowego, niezmontowane lub zmontowane częściowo (sprzedawane w tej postaci). W przypadku mechanizmów z odczytem mechanicznym - tarcze i wskazówki mogą wchodzić w skład zestawu lub nie.

Przez niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe rozumie się mechanizmy zmontowane, w których brak jest pewnych części, innych niż tarcza, wskazówki lub trzpień do naciągania (np. wychwytu lub mostka bębenka ze sprężyną naciągową).

Niekompletny, całkowicie elektroniczny mechanizm zegarkowy lub zegarowy oznacza mechanizm, który jest zmontowany, ale w którym brakuje pewnych części, innych niż bateria (np. wyświetlacza, części obwodu elektronicznego lub jego elementów).

Niekompletny, elektroniczny mechanizm zegarkowy lub zegarowy z odczytem mechanicznym oznacza mechanizm, który jest zmontowany, ale w którym brakuje pewnych części - innych niż tarcza, wskazówki, trzpień nastawnika lub bateria (np. części obwodu elektronicznego lub jego elementów, silnika).

Przez wstępnie zmontowany mechanizm zegarkowy lub zegarowy należy rozumieć niezmontowane części mechanizmu zegarkowego lub zegarowego składające się z płytki głównej (i dodatkowych płytek), mostków, przekładni napędowej, przekładni wskazań, mechanizmu nastawiania i naciągania oraz dodatkowych mechanizmów, jak urządzenie do naciągania samoczynnego, mechanizm kalendarza, chronograf, mechanizm budzikowy, itp., lecz z wyłączeniem wychwytu, balansu i sprężyny włosowej lub innego regulatora, sprężyny głównej, tarczy i wskazówek. Części takie mogą być prezentowane z bębnem sprężyny lub bez.

 


 


9111-Koperty zegarków i ich części.

9111 10-Koperty z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym

9111 20-Koperty z metali nieszlachetnych, nawet pozłacane lub posrebrzane

9111 80-Pozostałe koperty

9111 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Koperty do zegarków objęte pozycją 9101 lub 9102 (zegarków kieszonkowych, zegarków naręcznych, zegarków chronograficznych itp.), ze szkiełkami lub bez, prezentowane bez mechanizmów zegarkowych.

(B)Części kopert, właczając:

(1)Korpus koperty tj. mogą mieć zawiasy mocowania denka, a w zegarkach kieszonkowych także zawiasy pokrywki i ramki szkiełka.

(2)Szyjkę zegarka, przylutowaną do korpusu, z uszkiem (w zegarkach kieszonkowych) oraz przepustami.

(3)Kopułkę, osłonę wewnętrzną zabezpieczającą mechanizm (nie występuje w zwykłych zegarkach).

(4)Ramkę mocowania szkiełka, przy czym obrzeże podtrzymujące szkiełko nosi nazwę nadstawki.

(5)Denko, które zamyka zegarek od strony spodniej (przeciwnej niż szkiełko); w zwykłych zegarkach występuje tylko jedno denko, lecz w zegarkach myśliwskich występuje także podobna część (wieczko) zabezpieczająca szkiełko zegarka.

Koperty do zegarków naręcznych nie mają szyjki ani uszka, lecz łapki do mocowania pasków. Łapki te składają się z kilku części, w tym z pręcika, który może być stały lub teleskopowy, mocowany na sprężynkę. Niektóre zegarki naręczne typu damskiego mają zamiast łapek pazurki do mocowania np. łańcuszka.

Koperty zegarków naręcznych często składają się tylko z dwóch części, z korpusu i denka stanowiących jeden element. Niekiedy denko i ramka szkiełka są częściami kopułki, lub ramka szkiełka stanowi jedną część z korpusem. Mechanizm zegarka jest niekiedy umieszczany w dodatkowej kopułce zabezpieczającej.

Koperty zegarków i części tych kopert mogą być wykonane z rozmaitych materiałów, przeważnie z metalu nieszlachetnego (stalowa, niklowa itp., polerowana, chromowana, srebrzona lub złocona), z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym, a niekiedy z tworzywa sztucznego, kości słoniowej, agatu, macicy perłowej lub szylkretu. Koperty mogą być zdobione (wykończone toczeniem, rytowane, grawerowane, wysadzane perłami naturalnymi lub hodowlanymi, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi itp.).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Prostych osłon zabezpieczających i szkiełek do zegarków; klasyfikuje się je do ich odpowiednich pozycji.

(b)Części ogólnego użytku, zgodnie z definicją podaną w uwadze 2. do sekcji XV (włączając sprężyny do kopert zegarków), z metali nieszlachetnych (sekcja XV) i podobnych wyrobów z tworzyw sztucznych (dział 39).

(c)Obudów zegarów oraz obudów podobnego typu dla innych wyrobów objętych niniejszym działem oraz ich części (pozycja 9112).

 


 


9112-Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części.

9112 20-Obudowy

9112 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje obudowy zegarów oraz, pod warunkiem że są one podobne do obudów zegarów, obudowy dla innych wyrobów objętych niniejszym działem; z uwzględnieniem tego zastrzeżenia niniejsza pozycja obejmuje obudowy do budzików, chronometrów morskich, zegarów do pojazdów silnikowych, zegarów rejestrujących, zegarów kontrolnych, zegarów stemplujących godzinę i datę, czasomierzy (minutników, sekundomierzy itp.) lub do innych zegarów objętych niniejszym działem. Obudowy takie klasyfikuje się do niniejszej pozycji, nawet jeśli są pozbawione szkieł i nawet jeśli są nie wykończone. Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje obudów niepodobnych do normalnych obudów zegarów; raczej podobnych do obudów typu stosowanego do aparatury naukowej, liczników energii elektrycznej itp. (tego rodzaju obudowami bywają niekiedy obudowy do czasomierzy, zegarów kontrolnych lub wyłączników czasowych); obudowy takie klasyfikuje się do ich odpowiednich pozycji.

Objęte niniejszą pozycją obudowy mają różnorodne formy; zazwyczaj wykonane są z metalu (włączając metale szlachetne), drewna, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej, szylkretu, macicy perłowej, marmuru, alabastru, materiałów ceramicznych, onyksu, agatu lub kości słoniowej. Obudowy mogą być zdobione, wysadzane perłami naturalnymi lub hodowlanymi, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi naturalnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi, lub mogą być połączone z dodatkowymi zdobieniami, rzeźbami, statuetkami, figurkami zwierząt itp.

Niniejsza pozycja obejmuje również części obudów zegarów, jak ramki szkiełek, korpusy, podstawy, stojaki i nóżki.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Osłon zabezpieczających, zwykle ze szkła, prezentowanych oddzielnie (pozycja 7020).

(b)Części ogólnego użytku, zgodnie z definicją podaną w uwadze 2. do sekcji XV (włącznie ze sprężynami do kopert zegarków), z metali nieszlachetnych (sekcja XV) i podobnych wyrobów z tworzyw sztucznych (dział 39).

(c)Kopert zegarków (pozycja 9111).

 


 


9113-Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części.

9113 10-Z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym

9113 20-Z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego złotem lub srebrem

9113 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkiego rodzaju paski i bransoletki do zegarków, tzn. wszelkie wyroby, które zapewniają mocowanie zegarka do nadgarstka.

Paski i bransoletki do zegarków mogą być wykonane z dowolnego materiału, na przykład z metalu nieszlachetnego, szlachetnego, skóry wyprawionej, tworzyw sztucznych lub z materiału włókienniczego. Mogą mieć również charakter wyraźnie ozdobny, niewpływający na sposób ich klasyfikacji.

Niniejsza pozycja obejmuje także części pasków lub bransoletek do zegarków, niezależnie od materiału, z jakiego są wykonane.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Innych urządzeń do mocowania zegarków (łańcuszków i opasek na szyję, łańcuszków do zegarków kieszonkowych, pierścieni, broszek, itp.), które klasyfikuje się do ich odpowiednich pozycji.

(b)Sprzączek i klamerek z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym (pozycja 7115) lub z metalu nieszlachetnego (pozycja 8308).

(c)Pasków i bransoletek do zegarków prezentowanych razem z zegarkami, ale niepołączonych z nimi (pozycja 9101 lub 9102).

 


 


9114-Pozostałe części zegarów lub zegarków.

9114 10-Sprężyny, włączając sprężyny włosowe

9114 30-Tarcze

9114 40-Płyty i mostki

9114 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie części zegarów lub zegarków, inne niż:

(a)Części wyłączonych uwagą 1. do niniejszego działu:

(1)Obciążników, szkiełek do zegarów lub zegarków, łańcuszków do zegarków, łożysk kulkowych i kulek łożyskowych (np. do zegarków z naciągiem samoczynnym).

(2)Części ogólnego użytku, zgodnie z definicją podaną w uwadze 2. do sekcji XV, np. wkrętów (do mostków, wieńca, tarczy, koła zapadkowego, zapadki, do płytki nakrywkowej lub tarczy przesuwki, wodzika, nastawnika, itp.), kołków stożkowych, łańcuchów do zegarów, cyfr do tarcz, z metali nieszlachetnych (sekcja XV) lub podobnych artykułów z tworzyw sztucznych (dział 39) lub z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym (generalnie pozycja 7115).

Części te zalicza się do ich odpowiednich pozycji. Jednakże sprężyny do zegarów i zegarków (sprężyny napędowe, sprężyny włosowe itp.) klasyfikuje się do niniejszej pozycji.

(b)Części w sposób szczegółowy włączonych do innych pozycji niniejszego działu (np. kompletne i zmontowane mechanizmy objęte pozycją 9108 lub 9109, zestawy mechanizmów, niekompletne mechanizmy zegarków lub zegarów, zmontowane lub częściowo zmontowane mechanizmy zegarków lub zegarów objęte pozycją 9110, koperty i obudowy objęte pozycją 9111 lub 9112 oraz paski i bransoletki do zegarków objęte pozycją 9113).

Z uwzględnieniem wyjątków określonych powyżej w punkcie (a) lub (b), do niniejszej pozycji zalicza się (patrz uwaga 4 do niniejszego działu) części nadające się zarówno do zegarów lub zegarków, jak i do innych wyrobów, jak np. do zabawek, liczników lub przyrządów pomiarowych lub precyzyjnych (sprężyny, przekładnie, kamienie, wskazówki itp.). Natomiast niniejsza pozycja nie obejmuje części, które nie są w sposób oczywisty częściami zegarów lub zegarków (np. urządzenia drukujące lub sumujące do zegarów rejestrujących oraz niektórych innych części stosowanych w wyrobach objętych pozycja 9106 lub 9107).

Niniejsza pozycja obejmuje części zegarów lub zegarków rozpoznawalne jako półwyroby, ale nie obejmuje elementów metalowych nie rozpoznawalnych jako części zegarów lub zegarków (np. płytki, mostki itp. bezpośrednio po wstępnej obróbce maszynowej lub zgrubnie wycięte na kształt, bez wywierconych otworów, wyżłobień itp.). Części takie klasyfikuje się według materiału, z jakiego są wykonane.

Części zegarów lub zegarków, objęte niniejszą pozycją, mogą być niewypolerowane, wypolerowane, niklowane, platerowane rodem, srebrzone, złocone, lakierowane itp. lub wyposażone w kamienie.

Z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń, do objętych niniejszą pozycją podstawowych części zegarów i zegarków należą:

(A) CZĘŚCI MECHANIZMÓW ZEGARKOWYCH

(bez względu na złożoność)

Obejmują one:

(1)Szkielet: płytka podstawowa (wraz z wszelkimi dodatkowymi płytkami), mostki (bębna sprężyny, koła godzinowego, koła pośredniego, koła sekundowego, balansu (koło pośredniczące), wychwytu, koła nastawczego itp.).

(2)Mechanizm napędowy: sprężyna napędowa, bęben sprężyny, pokrywa bębna, wałek napędowy i koło zapadkowe, zapadka, sprężyna zapadkowa.

(3)Przekładnia napędowa: zębnik i koło godzinowe, zębnik i koło pośrednie, zębnik i koło sekundowe.

(4)Przekładnia wskazań: ćwiertnik, zębnik i koło minutowe, koło godzinowe.

(5)Wychwyt (kotwicowy, kołkowy, cylindrowy, chronometrowy itp.): koło wychwytowe i zębniki wychwytowe, widełki, oś palety, przerzutniki, kamienie palety, kołek impulsowy, cylinder.

(6)Regulator: balans, oś balansu, sprężyna włosowa (płaska, włos bregetowski, cylindryczna), kamerton, kołek, pierścień, przesuwka, klocek włosa, płytka nakrywkowa lub tarcza przesuwki, sprężyna przesuwki, dolny kamień nakrywkowy, w tym także specjalne części urządzeń wtrząsoodpornych.

(7)Mechanizm naciągowy i nastawczy: wieniec, wałek naciągowy i zębnik naciągowy, sprzęgnik, koła nastawcze, koło zapadkowe tarczowe, rdzeń koła tarczowego, wodzik (dźwignia beczułki), nastawnik, sprężyna nastawnika i sprężyny wodzika.

(8)Części mechanizmów elektronicznych: układy do zegarków zawierające, przykładowo, płytkę izolacyjną będącą nośnikiem połączeń w postaci obwodów drukowanych, elementy dyskretne (np. cewki, kondensatory, rezystory, diody i tranzystory), a także układy scalone.

(9)Obsady wychwytu składające się z płytki, mostków, wychwytu, balansu ze sprężyną włosową i regulatora mechanizmu zegarkowego lub zegarowego, z przekładnią napędową lub bez. Klasyfikuje się je do niniejszej pozycji, nawet jeśli są zmontowane z wyregulowanym wychwytem.

Zmontowane obsady wychwytu mogą być przeznaczone do wielu różnych urządzeń z mechanizmem zegarkowym lub zegarowym (zegary rejestrujące, wyłączniki czasowe, itp.), a niekiedy także do małych zegarów lub budzików.

(B) CZĘŚCI MECHANIZMÓW ZEGAROWYCH LUB

MECHANIZMÓW BUDZIKÓW

Wiele z części tych mechanizmów jest w zasadzie podobnych do odpowiednich części mechanizmów zegarkowych, ale są większe.

Do specyficznych części mechanizmów zegarowych należą bębny obciążników, wahadła, łącznie z wahadłami skompensowanymi (rtęciowe, z trzonkiem z inwaru, itp.), widełki, wrzeciona, koła wrzecionowe, wychwyty cofające, wychwyty spoczynkowe (Grahama) itp., niezależne klucze naciągowe. Do części mechanizmów budzikowych należą stałe klucze naciągowe i pokrętła do ustawiania.

(C) CZĘŚCI MECHANIZMU BICIA

(1)Mechanizm bicia budzików: zastawka lub zaczep, pierścień zębaty, koło zwalniające, koło wychwytowe, oś przesuwki, paleta, młoteczek uderzeniowy, itp.

(2)Mechanizm bicia zegara wybijającego (z kołem zapadkowym, zębatkowym itp.): bęben i koło bębna, koło zapadkowe, bęben napędowy z wieńcem zębatym, koło kołeczkowe, koło pośrednie, koło zalotowe, wiatrak mechanizmu bicia, zaczepy, dźwignie lub sprężyny odskokowe, zębatka mechanizmu bicia, krzywka stopniowa mechanizmu bicia, młoteczek, element podnoszący, wałek, koło zamachowe, paleta zbierająca, zębatka, dzwon, gong, kurant.

(D) KAMIENIE

Kategoria ta obejmuje wyłącznie kamienie obrobione, tzn. te, które są wytoczone, wycięte, wypolerowane, przewiercone, wydrążone, itp., lub zamontowane (osadzone w panewce lub wkręcie). Niniejsza pozycja nie obejmuje kamieni surowych lub wstępnie wyciętych (dział 71). Kamienie zegarmistrzowskie mają zwykle bardzo małe wymiary; ich średnica i grubość rzadko kiedy przekracza, odpowiednio, 2 mm i 0,5 mm.

Podstawowym tworzywem do kamieni stosowanych w zegarmistrzostwie są naturalne lub syntetyczne rubiny, szafiry i granaty, czasem diamenty. W tańszych wyrobach zegarmistrzowskich stosuje się niekiedy szkło lub zastępuje się kamienie panewkami metalowymi.

Kamienie zegarów lub zegarków noszą nazwy pochodzące od nazw części, w których są osadzone, jak np. kamienie koła godzinowego, kamienie koła pośredniego, kamienie koła sekundowego, kamienie koła wychwytowego, kamienie osi palety i kamienie balansu. Łożysko czopa cylindrycznego składa się z kamienia przewierconego lub z kamienia przewierconego i kamienia litego (nakrywkowego). Występują też łożyska zawierające kamienie z wnęką stożkową.

Oprócz kamieni okrągłych stosowanych na łożyska, w zegarach i zegarkach z wychwytem kotwicowym występują zazwyczaj trzy kamienie specjalne: dwa kamienie wychwytu (ścięte ukośnie i przymocowane do obu końców wychwytu) oraz kamień impulsowy (zwykle o przekroju półokrągłym lub trójkątnym, przeznaczony do przerzutnika).

Kamienie mogą być mocowane przez obciskanie, przez użycie kamieni oprawionych, lub najczęściej przez wciskanie.

(E) TARCZE

Na tarczach są zazwyczaj naniesione podziałki lub cyfry oznaczające godziny, minuty i sekundy. Tarcze mogą być płaskie lub wypukłe. Zwykle są srebrzone, złocone, malowane, oksydowane lub z inaczej powleczonego mosiądzu, z emaliowanej miedzi, ze złota lub srebra, a czasem z papieru, szkła, tworzywa sztucznego lub gliny garncarskiej. Cyfry i napisy wykonuje się różnymi metodami (kalkomania, malowanie, wytłaczanie itp.). Cyfry lub podziałki tarczy mogą być świecące.

Tarcze mocowane są do płytki podstawowej (lub do dodatkowej płytki, zwanej „płytką tarczy”) za pomocą wkrętów, kołków lub metalowego pierścienia zewnętrznego.

(F) WSKAZÓWKI

Są to wskazówki godzin, minut i sekund. Niniejsza pozycja obejmuje także wskazówki specjalne do zegarków chronometrycznych, wskazówki do budzików, itp. Wskazówki zegarów i zegarków mogą być płaskie lub wypukłe, wykonane ze stali, mosiądzu lub miedzi. Zazwyczaj są wypolerowane, oksydowane, niklowane, chromowane, srebrzone, złocone lub lakierowane; czasem wykonane są ze złota lub nawet z kości. Wskazówki świecące mają „okienka” wypełnione mieszanką na bazie soli promieniotwórczych (radiotor, mezotor itp.). Istnieje wiele typów wskazówek dostosowanych do stylu i typu tarcz.

__________