UWAGI OGÓLNE

Dział obejmuje statki, łodzie i inne jednostki pływające wszelkiego rodzaju oraz konstrukcje pływające, takie jak koferdamy, przystanie i pławy. Obejmuje on również pojazdy na poduszce powietrznej (poduszkowce) przeznaczone do poruszania się nad wodą (morzem, zalewami, jeziorami), zdolne albo niezdolne do lądowania na plażach lub przystaniach albo do poruszania się ponad lodem (patrz uwaga 5 do sekcji XVII).

Dział obejmuje również:

(A)            Statki niewykończone lub niekompletne (np. niewyposażone w urządzenia napędowe, instrumenty nawigacyjne, urządzenia podnośnikowe i manewrujące albo wyposażenie wnętrza).

(B)                  Kadłuby statków z dowolnego materiału.

Prezentowane w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym kompletne statki oraz kadłuby, statki niekompletne lub niewykończone (zmontowane lub nie) klasyfikowane są jak statki specjalnego przeznaczenia, jeżeli noszą zasadnicze cechy tego rodzaju statków. W innych przypadkach takie towary klasyfikowane są do pozycji 8906.

W przeciwieństwie do postanowień odnoszących się do urządzeń transportowych klasyfikowanych do innych działów sekcji XVII, dział nie obejmuje wszystkich prezentowanych oddzielnie części (innych niż kadłuby) i akcesoriów albo konstrukcji pływających, nawet jeżeli w oczywisty sposób można je zakwalifikować jako takie. Te części i akcesoria klasyfikowane są do odpowiednich pozycji w nomenklaturze, na przykład:

(1)Części i akcesoria wyszczególnione w uwadze 2. do sekcji XVII.

(2)Wiosła drewniane (pozycja 4421).

(3)Liny i linki z materiału włókienniczego (pozycja 5607).

(4)Żagle (pozycja 6306).

(5)Maszty, włazy, schodnie i furty wejściowe, szyny i grodzie statków lub łodzi oraz części kadłubów, noszące cechy konstrukcji metalowych objętych pozycją 7308.

(6)Kable z żeliwa lub stali (pozycja 7312).

(7)Kotwice z żeliwa lub stali (pozycja 7316).

(8)Śruby i koła łopatkowe (pozycja 8487).

(9)Stery (pozycje 4421, 7325, 7326 itd.) oraz inne urządzenia kierujące lub sterowe do statków lub łodzi (pozycja 8479).

Z działu wyłączone są ponadto:

(a)Modele statków używane do celów dekoracyjnych (np. galeony i inne statki żaglowe objęte pozycją 4420, 8306 itd.).

(b)Aparatura demonstracyjna lub modele objęte pozycją 9023.

(c)Torpedy, miny i podobna amunicja bojowa (pozycja 9306).

(d)Zabawki na kółkach, w kształcie łodzi, przeznaczone dla dzieci i inne zabawki (pozycja 9503).

(e)Narty wodne i podobne towary (pozycja 9506).

(f)                  Małe łodzie do użytku na karuzelach i w innych miejscach rozrywki na wolnym powietrzu (pozycja 9508).

(g)                Antyki o wieku przekraczającym 100 lat (pozycja 9706).

Pojazdy silnikowe ziemno-wodne (amfibie) oraz na poduszce powietrznej, przeznaczone do poruszania się zarówno lądowo, jak i niektórymi szlakami wodnymi (bagnami itd.), klasyfikowane są jak pojazdy silnikowe do działu 87., a hydroplany i łodzie latające objęte są pozycją 8802.

 


 


8901-Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów.

8901 10-Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju

8901 20-Tankowce

8901 30-Chłodniowce, inne niż te objęte podpozycją 8901 20

8901 90-Pozostałe jednostki pływające do przewozu towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów

Pozycja obejmuje wszystkie jednostki pływające do przewozu osób lub towarów, inne niż jednostki pływające objęte pozycją 8903 i łodzie ratownicze (inne niż łodzie wiosłowe), transportowe wojska oraz okręty szpitalne (pozycja 8906); mogą być one przeznaczone do żeglugi morskiej albo żeglugi śródlądowej (np. na jeziorach, kanałach, rzekach, zalewach).

Pozycja obejmuje:

(1)Liniowce pasażerskie i statki wycieczkowe.

(2)Promy wszelkiego rodzaju, w tym promy kolejowe, samochodowe i małe promy rzeczne.

(3)Tankowce (do przewozu benzyny, metanu, wina itd.).

(4)Chłodniowce do przewozu mięsa, owoców itd.

(5)Statki towarowe wszelkiego rodzaju (inne niż tankowce i chłodniowce), nawet wyspecjalizowane do przewozu konkretnych towarów. Obejmuje rudowce i inne masowce (do przewozu np. zboża, węgla), kontenerowce, statki typu Ro-Ro (roll-on-roll-off) i barkowce.

(6)Barki wszelkiego rodzaju, lichtugi i pontony będące płaskodennymi jednostkami pływającymi używanymi do przewozu towarów, niekiedy również osób.

(7)Jednostki pływające typu łodzi z napędem śmigłowym, wodoloty i poduszkowce.

 


 


8902-Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa.

Pozycja obejmuje wszystkie typy statków rybackich przeznaczonych do rybołówstwa przemysłowego na morzu lub na wodach śródlądowych, jednak oprócz rybackich łodzi wiosłowych (pozycja 8903). Są to trawlery i tuńczykowce.

Niniejsza pozycja obejmuje również statki przetwórnie (do konserwowania ryb itd.).

Statki rybackie, które mogą być wykorzystywane jako statki wycieczkowe, zwykle w czasie sezonu turystycznego, są również klasyfikowane do tej pozycji.

Jednakże jednostki pływające przeznaczone do uprawiania sportu wędkarskiego nie są objęte tą pozycją (pozycja 8903).

 


 


8903-Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki.

8903 10-Nadmuchiwane

-Pozostałe:

8903 91- -Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez

8903 92- -Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym

8903 99- -Pozostałe

Pozycja obejmuje wszystkie jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe oraz wszystkie łodzie wioślarskie i kanadyjki.

Pozycją tą objęte są jachty, łodzie z napędem strugowodnym i inne łodzie żaglowe i motorowe, bączki, kajaki, łodzie wiosłowe, skiffy, rowery wodne (pływaki napędzane pedałami), jednostki pływające przeznaczone do uprawiania sportu wędkarskiego, łodzie nadmuchiwane, które można składać lub demontować.

Niniejsza pozycja obejmuje również łodzie ratownicze napędzane wiosłami (inne łodzie ratownicze obejmuje pozycja 8906).

Jednakże deski z żaglem nie są objęte tą pozycją (pozycja 9506).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8903 92

„Silniki przyczepne” opisane są w Notach wyjaśniających do pozycji 8407.

 


 


8904-Holowniki i pchacze.

Pozycja obejmuje:

(A)Holowniki. Jednostki pływające przeznaczone pierwotnie do ciągnięcia innych jednostek pływających mogące służyć do nawigacji morskiej albo na rzekach śródlądowych, różniące się od innych jednostek pływających specjalnym kształtem i wzmocnieniami kadłuba, silnikami o wysokiej mocy nieproporcjonalnie dużej w stosunku do rozmiarów jednostki pływającej oraz różnymi urządzeniami pokładowymi przeznaczonymi do podtrzymywania liny holowniczej itd.

(B)Pchacze. Jednostki pływające przeznaczone specjalnie do pchania barek, lichtug itd., różniące się przede wszystkim dziobem (przystosowanym do pchania) oraz podniesioną sterówką (która może być umieszczona na elementach teleskopowych).

Pozycja obejmuje również „holowniki-pchacze” przeznaczone do użytku zarówno jako jednostki pchające, jak i holowniki. Posiadają one dziób charakterystyczny dla pchaczy, jednak rufa pochylona jest w sposób, który pozwala na poruszanie się wstecz i ciągnięcie barek itd.

Pozycja obejmuje również holowniki przeznaczone do asystowania statkom znajdującym się w zagrożeniu.

Jednostki pływające objęte niniejszą pozycją nie są przeznaczone do przewozu osób lub towarów. Mogą być wyposażone w specjalne pomocnicze urządzenia gaśnicze, pompowe, podgrzewające ładunek itd. Jednakże statki pożarnicze są wyłączone (pozycja 8905).

 


 


8905-Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne.

8905 10-Pogłębiarki

8905 20-Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

8905 90-Pozostałe

Pozycja obejmuje:

(A)Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i inne jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji.

Zwykle wykonują one swoje główne zadanie w bezruchu. Są to: latarniowce; statki wiertnicze; statki pożarnicze; pogłębiarki wszelkiego rodzaju (np. chwytakowe albo ssące); statki ratownicze do podnoszenia zatopionych statków; przycumowane na stałe pływaki do użytku przez ratownictwo morskie z powietrza; batyskafy; pontony wyposażone w urządzenia do podnoszenia albo manewrowania (np. żurawie, dźwigi, podnośniki ziarna) oraz pontony przeznaczony głównie do użytku jako podstawa dla tych maszyn.

Pozycja ta obejmuje również barki mieszkalne, statki pralnie oraz młyny pływające.

(B)Doki pływające.

Doki pływające są pływającymi warsztatami używanymi zamiast suchych doków.

Są to z reguły konstrukcje o przekroju w kształcie litery U składające się z platformy i ścian bocznych wyposażone w przedziały pompujące, które pozwalają na częściowe ich zanurzenie w celu umożliwienia wejścia jednostki pływającej wymagającej naprawy. W pewnych wypadkach mogą być holowane.

Doki pływające innego typu działają na podobnej zasadzie, jednakże mają własny napęd i wyposażone są w silniki o dużej mocy. Są one używane do naprawy albo przewozu pojazdów ziemno-wodnych albo innych statków.

(C)Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne.

Platformy te są przeznaczone głównie do odkrywania i eksploatacji przybrzeżnych wierceń albo produkcji, takich jak żurawie, dźwigi, pompy, zespoły cementacyjne, zasobów ropy naftowej albo gazu ziemnego. Oprócz urządzeń niezbędnych do silosów itd.. platformy te mają pomieszczenia mieszkalne dla załogi.

Platformy te, holowane albo w niektórych wypadkach przemieszczane własnym napędem na miejsce poszukiwań albo produkcji oraz niekiedy zdolne do przepływania z miejsca na miejsce, mogą być podzielone na następujące główne grupy:

(1)Platformy samopodnoszące, które oprócz samej platformy roboczej, wyposażone są w urządzenia (kadłuby, kesony itd.) pozwalające im na pływanie, oraz w wysuwane nogi, które opuszczane są na miejscu pracy tak, że oparte są o dno morskie i podnoszą platformę roboczą ponad poziom wody.

(2)Platformy podwodne, których podwodne części konstrukcji są zatopione w miejscu robót, zaś ich zbiorniki balastowe spoczywają na dnie morskim w celu zapewnienia wysokiego stopnia stabilności platformy roboczej znajdującej się powyżej poziomu wody. Zbiorniki balastowe mogą mieć dodatkowe osłony albo pale, które wchodzą głębiej lub płycej w dno morskie.

(3)Platformy półpodwodne, podobne do platform podwodnych, lecz różniące się od nich w ten sposób, że części podwodne nie spoczywają na dnie morskim. Podczas pracy te platformy pływające są utrzymywane w stałym położeniu przez liny kotwiczne albo poprzez urządzenia do dynamicznego ustalania położenia.

Stałe platformy używane do odkrywania i eksploatacji przybrzeżnych zasobów ropy i gazu ziemnego, które nie są platformami pływającymi ani podwodnymi, nie są objęte tą pozycją (pozycja 8430).

Pozycja ta nie obejmuje również promów (pozycja 8901), statków-przetwórni do przetwórstwa produktów rybołówstwa (pozycja 8902), statków kablowych i meteorologicznych (pozycja 8906).

 


 


8906-Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie.

8906 10-Okręty wojenne

8906 90-Pozostałe

Pozycja obejmuje wszelkie jednostki pływające nie objęte bardziej szczegółowymi pozycjami od 8901 do 8905.

Obejmuje ona:

(1)Okręty wojenne wszelkiego rodzaju, w tym:

(a)Okręty przeznaczone do prowadzenia działań wojennych, wyposażone w różne rodzaje broni zaczepnej i posiadające osłony ochronne zabezpieczające przed pociskami (np. opancerzenie z płyt albo wielokrotne grodzie wodoszczelne), albo w urządzenia podwodne (antymagnetyczne wykrywacze min), generalnie wyposażone również w urządzenia detekcyjne i nasłuchowe, takie jak radar, sonar, aparatura detekcyjna na podczerwień i urządzenia szyfrujące do transmisji radiowej.

Okręty tej kategorii różnią się od statków handlowych większą prędkością i właściwościami manewrowymi, liczebnością załogi, większą pojemnością zbiorników paliwa oraz specjalnymi magazynami do przewozu i użycia amunicji na morzu.

(b)Niektóre specjalnie wyposażone okręty, które nie są uzbrojone ani nie posiadają opancerzenia z płyt, ale można je uznać za częściowo lub w pełni przeznaczone do użycia w działaniach wojennych, takie jak okręty desantowe albo niektóre pływające jednostki pomocnicze (do przewozu amunicji, min itd.), transportowce wojska.

(c)Okręty podwodne.

(2)Okręty noszące cechy okrętów wojennych, używane jednak przez organy władzy publicznej (np. służby celne i policję).

(3)Łodzie ratownicze umieszczane na pokładach statków, jak również takie, które rozmieszcza się w określonych miejscach wzdłuż wybrzeża morskiego w celu niesienia pomocy statkom znajdującym się w stanie zagrożenia, oprócz łodzi ratowniczych z napędem wiosłowym, objętych pozycją 8903.

(4)Statki naukowo-badawcze; statki-laboratoria; statki meteorologiczne.

(5)Jednostki pływające do przewozu i cumowania pław; kablowce do układania kabli pod wodą, np. kabli dla telekomunikacji.

(6)Statki pilotowe.

(7)Lodołamacze.

(8)Statki szpitalne.

(9)Szalandy do usuwania materiału powstającego przy pogłębianiu itd.

Pozycja obejmuje również „dracones” (pływające holowane pojemniki elastyczne do ładunków ciekłych), tj. składane urządzenia do wodnego transportu (przez zwykłe holowanie) cieczy i innych towarów, składające się z elastycznej obudowy z powlekanej tkaniny, identyfikacji na podstawie wyglądu (zwykle w kształcie cygara) oraz różne urządzenia, takie jak stabilizatory, urządzenia do holowania i niekiedy rury pływakowe.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Pontony (płaskopokładowe jednostki pływające używane do przewozu osób albo towarów, pozycja 8901).

(b)Pontony służące jako bazy dla żurawi pływających itd. (pozycja 8905).

(c)Pontony typu wydrążonego cylindra do podtrzymywania tymczasowych mostów itd. oraz tratw wszelkiego rodzaju (pozycja 8907).

 


 


8907-Pozostałe konstrukcje pływające (na przykład tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne).

8907 10-Tratwy nadmuchiwane

8907 90-Pozostałe

Pozycja obejmuje niektóre konstrukcje pływające nieposiadajace cech jednostek pływających, które podczas użytkowania pozostają w bezruchu. Są to:

(1)Pontony w rodzaju wydrążonego cylindra do podtrzymywania tymczasowych mostów itd. Oprócz pontonów mających cechy jednostek pływających są wyłączone (pozycja 8901 lub 8905).

(2)Zbiorniki pływające używane do przechowywania żywych skorupiaków lub ryb.

(3)Zbiorniki pływające używane w niektórych portach do zaopatrywania statków w olej, wodę itd.

(4)Koferdamy będące elementami używanymi w budowie mostów itd.

(5)Przystanie pływające.

(6)Boje (pławy), takie jak beczki cumownicze, boje znakujące, świetlne, dzwoniące.

(7)Znaki nabrzeżne stosowane do znakowania kanałów, niebezpieczeństw dla nawigacji itd.

(8)Urządzenia do ściągania statków z mielizny.

(9)Trały parawany używane do oczyszczania z min.

(10)Tratwy wszelkich rodzajów, w tym okrągłe nadmuchiwane automatycznie przy zetknięciu z powierzchnią morza, do przewozu rozbitków.

(11)Konstrukcje pływające służące jako doki-wrota.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Dzwonów nurkowych stanowiących komorę metalową opuszczaną lub podnoszoną za pomocą siły zewnętrznej (tj. urządzenia dźwigowego); są one ogólnie klasyfikowane do pozycji 8479).

(b)Pasów ratunkowych i kamizelek ratunkowych (klasyfikowanych zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane).

(c)Desek z żaglem (pozycja 9506).

 


 


8908-Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania.

Pozycja ta jest zastrzeżona dla statków i pozostałych konstrukcji pływających przeznaczonych do złomowania objętych pozycjami od 8901 do 8907. Takie statki mogą być przestarzałe, uszkodzone lub pozbawione ich instrumentów, mechanizmów itd.

__________