DZIAŁ 88

STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI

Uwaga do podpozycji
  1. W podpozycjach od 8802 11 do 8802 40 wyrażenie „masa własna” oznacza masę maszyny w gotowości do latania, wyłączając masę załogi i paliwa oraz wyposażenia innego niż na stałe zamontowane elementy wyposażenia.

 


UWAGI OGÓLNE

Dział obejmuje balony i sterowce oraz inne statki powietrzne bez napędu (pozycja 8801), inne statki powietrzne, statki kosmiczne (włączając satelity) oraz kosmiczne rakiety nośne (pozycja 8802), wyposażenie uzupełniające, takie jak spadochrony (pozycja 8804), oraz maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu oraz naziemne symulatory lotów (pozycja 8805). Uwzględniając postanowienia uwag do sekcji XVII (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji), dział obejmuje również części do tych urządzeń.

Statki powietrzne niekompletne albo niewykończone (np. niewyposażone w silniki lub urządzenia wewnętrzne) klasyfikowane są tak, jak odpowiadający im kompletny lub ukończony statek powietrzny, pod warunkiem że mają zasadnicze cechy danego statku powietrznego.

 


 


8801-Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu.

(I) BALONY I STEROWCE

Grupa obejmuje statki powietrzne lżejsze od powietrza bez względu na zastosowanie (wojskowe, sportowe, naukowe, reklamowe itp.). Obejmuje on balony wolne albo na uwięzi (tj. przycumowane liną do ziemi) oraz sterowce napędzane mechaniczne.

Ta grupa obejmuje również balony następujących typów, stosowane w lotnictwie lub meteorologii:

(1)Balony-sondy. Używane są do wynoszenia sondujących urządzeń radiowych na duże wysokości. Mogą ważyć do 4500 g, jednak ich masa mieści się zwykle pomiędzy 350 i 1500 g.

(2)Balony pilotowane. Są wypuszczane w celu wyznaczenia prędkości i kierunku wiatru. Ich masa wynosi od 50 do 100 g.

(3)Balony pułapowe. Są one mniejsze niż balony w punktach (1) i (2) i ich masa mieści się zwykle od 4 do 30 g. Stosuje się je do określenia wysokości chmur.

W większości przypadków balony stosowane w meteorologii wykonane są z bardzo cienkiej gumy wysokiej jakości, która pozwala na znaczne rozszerzanie. Balony zabawki są wyłączone (pozycja 9503). Wyróżniają się one gorszą jakością, krótkimi końcówkami do nadmuchiwania, a także często spotykanymi napisami reklamowymi oraz dekoracjami.

(II) SZYBOWCE I LOTNIE

Szybowce są statkami powietrznymi cięższymi od powietrza, utrzymującymi się w powietrzu dzięki prądom atmosferycznym. Szybowce wyposażone w silniki lub przystosowane do wyposażenia w silnik klasyfikowane są do pozycji 8802.

Lotnie składają się z trójkątnych skrzydeł, umożliwiających jednej albo dwóm osobom zawieszonym na uprzęży wykonywanie manewrów w powietrzu. Skrzydła te składają się z materiału (zwykle tkaniny) rozpiętego na sztywnej konstrukcji, zwykle z rurek metalowych oraz z poziomego drążka sterującego w środku. Inne typy lotni mogą mieć różne kształty, lecz zawsze ich budową i własnościami aerodynamicznymi podobne są do trójkątnych skrzydeł.

(III) POZOSTAŁE STATKI POWIETRZNE BEZ NAPĘDU

Grupa obejmuje latawce, które są statkami powietrznymi cięższymi od powietrza, bez napędu mechanicznego. Latawce są przycumowane do ziemi liną, tak jak balony na uwięzi i mogą być używane, np. do wynoszenia instrumentów meteorologicznych.

Latawce będące wyłącznie zabawkami są wyłączone (pozycja 9503).

***

Pozycja wyklucza również modele, nawet zbudowane dokładnie w skali, używane na przykład do celów dekoracyjnych (np. pozycja 4420 lub 8306), do celów czysto demonstracyjnych (pozycja 9023) lub jako zabawki lub modele do celów rekreacyjnych (pozycja 9503).

 


 


8802-Pozostałe statki powietrzne (na przykład śmigłowce, samoloty); statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych.

-Śmigłowce:

8802 11- -O masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg

8802 12- -O masie własnej przekraczającej 2 000 kg

8802 20-Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg

8802 30-Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 2 000 kg, ale nieprzekraczającej 15 000 kg

8802 40-Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 15 000 kg

8802 60-Statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych

Pozycja obejmuje:

(1)Statki powietrzne cięższe od powietrza, napędzane mechanicznie. Grupa ta obejmuje samoloty (samoloty lądowe, hydroplany i samoloty wodno-lądowe), wiatrakowce (wyposażone w jeden albo więcej wirników obracających się swobodnie na pionowych osiach) oraz śmigłowce (wyposażone w jeden albo więcej wirników napędzany mechanicznie).

Samoloty takie mogą być stosowane do celów wojskowych, transportu osób i towarów lub do wykonywania takich zadań jako szkoleniowych, do fotografii lotniczej, prac agrotechnicznych, akcji ratowniczych, gaszenia ognia oraz do celów meteorologicznych lub innych celów naukowych.

Pozycja obejmuje statki powietrzne kierowane drogą radiową z ziemi albo z innego statku powietrznego, a także statki powietrzne skonstruowane specjalnie w taki sposób, aby mogły być używane jako pojazdy drogowe.

(2)Statki kosmiczne, które są pojazdami zdolnymi do poruszania się poza atmosferą ziemską (np. satelity telekomunikacyjne lub meteorologiczne).

(3)Pojazdy nośne statków kosmicznych, których zadaniem jest umieszczenie ładunku na trajektorii okrążającej ziemię („pojazdy nośne satelitów”) lub opadającej pod wpływem pola grawitacyjnego innego niż ziemskie („pojazdy nośne statków kosmicznych”). Pojazdy te nadają ładunkowi prędkość końcową przekraczającą 7000 m/s pod koniec wynoszenia.

(4)Pojazdy nośne statków powietrznych poruszających się z prędkością mniejszą od orbitalnej, które poruszają się po trajektorii parabolicznej i zwykle mają na pokładzie instrumenty do celów naukowych lub innych celów technicznych, nawet w postaci ładunku ponownie wykorzystywanego poza atmosferą ziemską. Gdy ładunki są uwalniane, pojazdy te nie nadają im końcowej prędkości nieprzekraczającej 7000 m/s. Ładunki powracają wtedy na powierzchnię ziemi na spadochronie i nadają się do ponownego użycia.

Pozycja wyklucza jednakże rakiety bojowe, pociski kierowane, np. pociski oraz podobną amunicję bojową, która nie nadaje ładunkowi prędkości przekraczającej 7000 m/s (pozycja 9306). Dostarczają one amunicję bojową, np. materiały wybuchowe, amunicję, środki chemiczne, a po pokonaniu trajektorii parabolicznej powodują uderzenie ładunku w cel.

Pozycja wyłącza również:

(a)Modele, nawet zbudowane w skali, używane na przykład do celów dekoracyjnych (pozycja 4420 lub 8306) lub do celów czysto demonstracyjnych (pozycja 9023).

(b)Zabawki lub modele do celów rekreacyjnych (pozycja 9503).

 


 


8803-Części towarów objętych pozycją 8801 lub 8802.

8803 10-Śmigła i wirniki oraz ich części

8803 20-Podwozia i ich części

8803 30-Pozostałe części samolotów lub śmigłowców

8803 90-Pozostałe

Pozycja obejmuje części towarów objętych pozycją 8801 lub 8802, pod warunkiem że części spełniają obydwa następujące warunki:

(i)Muszą być możliwe do identyfikacji jako przystosowane wyłącznie lub zasadniczo do towarów objętych niniejszą pozycją;

oraz(ii)Nie mogą być wyłączone z niniejszej pozycji postanowieniami uwag do sekcji XVII (patrz odpowiednie Uwagi ogólne Not wyjaśniających).

Części objęte tą pozycją to:

(I)Części balonów i sterowców, takie jak:

(1)Gondole.

(2)Powłoki i ich części (pasy lub panele).

(3)Opaski nośne.

(4)Balonety.

(5)Sztywne ramy i ich odcinki.

(6)Stateczniki i stery.

(7)Śmigła do sterowców.

(II)Części statków powietrznych, włączając szybowców i latawców, np.:

(1)Kadłuby; fragmenty kadłubów; także ich części wewnętrzne albo zewnętrzne (kopuły anteny radiolokatora, stożki ogonowe, owiewki, panele, ścianki działowe, przedziały bagażowe, podłogi, tablice przyrządów, wręgi, drzwi, rynny ewakuacyjne, okna, iluminatory itp.).

(2)Skrzydła i ich części składowe (dźwigary, żebra, poprzecznice).

(3)Powierzchnie sterowe, nawet ruchome (lotki, skrzela, przerywacze, klapy, stery wysokości, stery kierunkowe, stateczniki, klapy sterownicze itp.).

(4)Gondole, okapotowanie, gondole silnikowe pod skrzydłami i ich wsporniki.

(5)Podwozia (włączając hamulce i zespoły hamulcowe) i urządzenia do ich wciągania, koła (z oponami i bez) oraz płozy do lądowania.

(6)Pływaki hydroplanów.

(7)Śmigła, wirniki śmigłowców i wiatrakowców, łopaty śmigieł i łopatki wirników, urządzenia do regulacji skoku śmigieł i wirników.

(8)Drążki sterujące (kolumny sterownicy, orczyki i różnorodne inne dźwignie sterujące).

(9)Zbiorniki paliwa, w tym pomocnicze.

 


 


8804-Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) oraz spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich.

Pozycja obejmuje spadochrony używane do desantu wojskowego przeznaczone dla ludzi wraz ze sprzętem wojskowym, opuszczania na ziemię aparatury meteorologicznej, bomb oświetlających itp. Niektóre typy używane są jako hamulce ogonowe do zmniejszania prędkości statków powietrznych z napędem po wylądowaniu. W zależności od zastosowania mogą mieć różne rozmiary i być wykonane z jedwabiu, włókien chemicznych, lnu, bawełny, papieru itp.

Górna część spadochronu zwykłego typu, jaki używany jest do desantu ludzi, składa się z małego pilocika spadochronu, który otwiera się, kiedy pociągnięta zostaje linka wyzwalająca. Ten z kolei otwiera kopułę spadochronu zasadniczego, do którego przymocowana jest pewna liczba linek nośnych. Linki są zebrane na dole w dwa lub więcej przewodów, umocowanych do uprzęży zakładanej przez spadochroniarza, składającej się z kompletu pasków wyposażonych w sprzączki i karabińczyki. Pilocik spadochronu, spadochron zasadniczy oraz linki nośne są starannie zapakowane w pokrowcu, który otwiera się za pomocą linki wyzwalającej.

Pozycja obejmuje również paralotnie, które przeznaczone są do startu z krawędzi wzgórza, urwiska itp. Elementami paralotni są składana kopuła lub skrzydło, sznurowe linki podwieszenia służące do sterowania wśród prądów powietrza oraz uprząż dla pilota.

Ich podobieństwo do spadochronów nie obejmuje właściwości aerodynamicznych, w pewnych bowiem warunkach i przy korzystnych prądach powietrza paralotnie mogą pozwalać na wznoszenie się.

Pozycja obejmuje również spadochrony wirnikowe, tzn. aparaty z zespołem wirującego skrzydła stosowane w meteorologii do sterowania opadaniem radiowych instrumentów sondujących wystrzeliwanych przez rakiety.

Pozycja obejmuje również części i akcesoria spadochronów, takie jak pokrowiec, uprząż, ramy sprężynowe do otwierania spadochronu oraz części i akcesoria do spadochronów wirnikowych.

 


 


8805-Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu; części do powyższych maszyn i urządzeń.

8805 10-Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia wraz z ich częściami

-Naziemne trenażery i ich części:

8805 21- -Symulatory walki powietrznej i ich części

8805 29- -Pozostałe

Pozycja obejmuje trzy całkowicie odmienne rodzaje towarów, mianowicie:

(A)Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych.

Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych, zwykle stosowane na pokładach lotniskowców, składają się z konstrukcji metalowej, która prowadzi statek powietrzny przeznaczony do startu. Niezbędne do poderwania statku powietrznego przyspieszenie nadawane jest przez sprężone powietrze, parę, ładunek wybuchowy itp., prące na wózek albo ramię, na którym zamontowano statek powietrzny.

Z pozycji wyłączone są:

(a)Napędzane silnikiem wyciągarki stosowane do startu szybowców (pozycja 8425).

(b)Pochylnie i wieże do wystrzeliwania rakiet, które służą jedynie do prowadzenia rakiet podczas ich startu bez ich napędzania, rakiety wznoszące się własnym napędem (pozycja 8479).

(B)Maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne urządzenia.

Urządzenie to, używane na lotniskowcach i niektórych lotniskach, służy do zmniejszenia prędkości statku powietrznego w chwili lądowania w celu skrócenia długości drogi potrzebnej do jego zatrzymania.

Pozycja nie obejmuje jednakże innego sprzętu, takiego jak sprzęt zabezpieczający (na przykład siatki).

(C)Naziemne trenażery lotów.

Przykładami tych urządzeń stosowanych do szkolenia pilotów są:

(1)Symulatory lotu działające elektronicznie. Urządzenie elektroniczne steruje wskazaniami przyrządów pokładowych w taki sposób, aby były one zgodne z parametrami lotu i tworzyły realistyczne wrażenie odpowiadające zachowaniu się samolotu w danych warunkach lotu.

W przypadku zamontowania na podwoziu pojazdu silnikowego lub przyczepie, ten typ urządzeń klasyfikowany jest odpowiednio do pozycji 8705 lub 8716 (zobacz jednak Noty wyjaśniające do pozycji 8716).

(2)Urządzenia znane jako trenażery (zwane „link-trainers”), składające się z niewielkiej kabiny podpieranej obrotowo i wyposażonej tak jak kabina pilota, umożliwiające uczniowi wykonywanie wszystkich manewrów potrzebnych podczas zwykłego lotu.

CZĘŚCI

Pozycja obejmuje części wyżej wymienionych artykułów, pod warunkiem że części spełniają obydwa następujące warunki:

(i)Muszą być możliwe do identyfikacji jako przystosowane wyłącznie albo zasadniczo do artykułów objętych niniejszą pozycją;

oraz(ii)Nie mogą być wyłączone z niniejszej pozycji postanowieniami uwag do sekcji XVII (zobacz odpowiednie Uwagi ogólne Not wyjaśniających).

***

Jednakże pozycja wyłącza urządzenia przeznaczone głównie do rejestracji reakcji człowieka na ciężkie warunki lotu (np. duże przyspieszenia, niedobór tlenu). Urządzenia takie (np. przedziały zbudowane na obrotowym ramieniu, które symulują warunki lotu z prędkością naddźwiękową) mają właściwości aparatury do pomiaru odruchów i jako takie są klasyfikowane w pozycji 9019).

Urządzenia nieprzystosowane specjalnie do szkolenia w zakresie pilotażu, lecz do ogólnego szkolenia załóg samolotów (np. modele żyroskopów) są również wyłączone (pozycja 9023).

__________