DZIAŁ 87

POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje taboru szynowego przeznaczonego wyłącznie do poruszania się po szynach.
  2. W niniejszym dziale określenie „ciągniki” oznacza pojazdy skonstruowane zasadniczo do ciągnięcia lub pchania innych pojazdów, urządzeń lub ładunków, nawet wyposażone w osprzęt umożliwiający, w połączeniu z podstawowym wykorzystaniem ciągnika, transport narzędzi, nasion, nawozów lub pozostałych towarów.

Maszyny i narzędzia robocze, przeznaczone do montowania na ciągnikach objętych pozycją 8701, jako wymienne wyposażenie, pozostają zaklasyfikowane w swoich odpowiednich pozycjach, nawet jeżeli są zgłaszane z ciągnikiem, i nawet gdy są na nim zamontowane.

  1. Podwozia samochodowe wyposażone w kabiny objęte są pozycjami od 8702 do 8704, a nie podpozycją 8706.
  2. Pozycja 8712 obejmuje wszelkie dwukołowe rowery dziecięce. Pozostałe rowerki dziecięce objęte są pozycją 9503.

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje następujące pojazdy, z wyjątkiem niektórych maszyn samobieżnych objętych sekcją XVI (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 8701, 8705 i 8716):

(1)Ciągniki (pozycja 8701).

(2)Pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu osób (pozycja 8702 lub 8703) lub towarów (pozycja 8704) lub specjalistyczne (pozycja 8705).

(3)Wózki z własnym napędem do transportu wewnątrzzakładowego, niewyposażone w osprzęt do podnoszenia, używane w fabrykach, magazynach, na terenach doków albo lotniskach, do przewozu towarów na krótkie odległości, oraz wózki ciągnikowe typu używanego na peronach kolejowych (pozycja 8709).

(4)Bojowe pojazdy pancerne samobieżne (pozycja 8710).

(5)Motocykle i przyczepy motocyklowe boczne; rowery i wózki inwalidzkie, nawet napędzane silnikiem (pozycje od 8711 do 8713).

(6)Wózki dziecięce (pozycja 8715).

(7)Przyczepy i naczepy, oraz inne pojazdy bez napędu mechanicznego, tj. pojazdy ciągnące inne pojazdy, pchane lub ciągnione ręcznie albo ciągnione przez zwierzęta (pozycja 8716).

Dział niniejszy obejmuje poduszkowce przeznaczone do poruszania się ponad lądem albo ponad lądem i niektórymi szlakami wodnymi (bagna itd.) (patrz uwaga 5. do sekcji XVII).

Na klasyfikację pojazdu silnikowego nie mają wpływu operacje, które są przeprowadzane po złożeniu wszystkich części w kompletny pojazd silnikowy, takie jak: zamocowanie numeru identyfikacyjnego pojazdu, napełnienie układu hamulcowego i odprowadzenie powietrza z hamulców, napełnienie układu wspomagania układu kierowniczego (wspomaganie kierownicy) oraz układu chłodzenia i klimatyzacji, regulacja reflektorów, regulacja geometrii kół (wyrównanie) i regulacja hamulców. Obejmuje to klasyfikacja przez zastosowanie Ogólnej reguły interpretacji 2 (a).

Niekompletny lub niedokończony pojazd, nawet niezmontowany, klasyfikowany jest jako odpowiedni kompletny lub gotowy pojazd, pod warunkiem że posiada on zasadniczy charakter tego ostatniego (patrz reguła 2 (a) Ogólnych reguł interpretacji), jak na przykład:

(A)Pojazd silnikowy jeszcze niewyposażony w koła lub opony i akumulator.

(B)Pojazd silnikowy niewyposażony w silnik lub bez wyposażenia wnętrza.

(C)Rower bez siodełka i opon.

Niniejszy dział obejmuje również części i akcesoria, które można zidentyfikować jako przystosowane do użycia wyłącznie lub zasadniczo z pojazdami objętymi nim, odpowiednio do postanowień zawartych w uwagach do sekcji XVII (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji).

***

Należy zaznaczyć, że pojazdy silnikowe ziemno-wodne (amfibie) klasyfikowane są jako pojazdy silnikowe objęte niniejszym działem. Jednakże samoloty zbudowane specjalnie tak, aby mogły być używane jako pojazdy drogowe, klasyfikowane są jako samoloty (pozycja 8802).

Dział niniejszy nie obejmuje również:

(a)Pojazdów i ich części w przekroju poprzecznym, przeznaczonych do celów demonstracyjnych, nienadających się do innych celów (pozycja 9023).

(b)Zabawek na kółkach przeznaczonych do jazdy dla dzieci oraz rowerów dziecięcych (innych niż dziecięce rowery dwukołowe) (pozycja 9503).

(c)Zimowego sprzętu sportowego, takiego jak: bobsleje, tobogany itp. (pozycja 9506).

(d)Pojazdów używanych na karuzelach i innych terenach rozrywkowych (pozycja 9508).

 


 


 8701-Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709) (+).

8701 10-Ciągniki jednoosiowe

8701 20-Ciągniki drogowe do naczep

8701 30-Ciągniki gąsienicowe

-Pozostałe, o mocy silnika:

8701 91- -Nieprzekraczającej 18 kW

8701 92- -Przekraczającej 18 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW

8701 93- -Przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW

8701 94- -Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 130 kW

8701 95- -Przekraczającej 130 kW

W niniejszej pozycji ciągniki oznaczają pojazdy kołowe lub gąsienicowe skonstruowane przede wszystkim do ciągnięcia albo pchania innego pojazdu, urządzenia lub ładunku. Mogą one być wyposażone w pomocnicze urządzenia, umożliwiające w połączeniu z głównym zastosowaniem ciągnika transport narzędzi, ziarna siewnego, nawozów lub innych towarów, albo urządzenia, umożliwiające, jako funkcję pomocniczą, mocowanie narzędzi roboczych.

Pozycja niniejsza nie obejmuje zespołów napędowych specjalnie zaprojektowanych, skonstruowanych albo wzmocnionych tak, aby stanowiły integralną część maszyny wykonującej funkcję taką, jak: podnoszenie, wykopy, niwelowanie itd., nawet jeżeli podstawa napędowa wykorzystuje ciągnięcie albo pchanie do wykonywania tej czynności.

Niniejsza pozycja obejmuje ciągniki (inne niż używane na peronach kolejowych objętych pozycją 8709) różnego typu (ciągniki do prac rolniczych albo leśnych, ciągniki drogowe, ciężkie ciągniki do prac inżynieryjno-budowlanych, ciągniki wyposażone we wciągarkę itd.), bez względu na rodzaj napędu (tłokowy silnik spalinowy wewnętrznego spalania, silnik elektryczny itd.). Obejmuje ona również ciągniki, które mogą poruszać się zarówno po szynach, jak i po drodze, ale nie takie, które przeznaczone są wyłącznie do poruszania się po szynach.

Ciągniki objęte niniejszą pozycją mogą być wyposażone w nadwozie (karoserię) lub mogą posiadać siedzenia dla załogi lub kabinę kierowcy. Mogą być wyposażone w urządzenie umożliwiające podnoszenie i opuszczanie narzędzi rolniczych, w urządzenie sprzęgające do przyczep lub naczep (zwłaszcza w ciągnikach i podobnych pojazdach) albo w wał odbioru mocy do napędu maszyn, takich jak młocarnie i piły tarczowe.

Podwozie ciągnika może być zamontowane na kołach, gąsienicach albo na kombinacji kół i gąsienic. W tym ostatnim wypadku tylko przednia oś kierująca jest wyposażona w koła.

Pozycja niniejsza obejmuje również ciągniki jednoosiowe. Są to małe ciągniki rolnicze wyposażone w jedną oś napędową z jednym albo dwoma kołami. Podobnie jak zwykłe ciągniki, są one przeznaczone do użytku z wymiennymi narzędziami, które mogą pracować dzięki napędowi przenoszonemu przez uniwersalny wał odbioru mocy. Zwykle nie są one wyposażone w siedzenie, a kierowanie odbywa się za pomocą dwóch rękojeści. Jednakże niektóre typy mają również jedno- albo dwukołowy tylny wózek z miejscem do siedzenia dla kierowcy.

Podobne ciągniki jednoosiowe są wykorzystywane do celów przemysłowych.

Niniejsza pozycja obejmuje ciągniki wyposażone we wciągarki (np. takie jak wykorzystywane do ciągnięcia pojazdów, które utknęły, do karczowania i wywózki drzew albo do przewozu narzędzi rolniczych na większe odległości).

Dalej pozycja obejmuje ciągniki typu bramowego (ciągniki podwyższone), używane na przykład w winnicach i na plantacjach leśnych.

***

Pozycja nie obejmuje również ciężarówek pomocy drogowej wyposażonych w dźwigi, wciągniki wielokrążkowe, wciągarki itd. (pozycja 8705).

CIĄGNIKI WYPOSAŻONE W INNE MECHANIZMY

Należy zaznaczyć, że maszyny rolnicze przeznaczone do montowania w ciągnikach jako wyposażenie wymienne (pługi, brony, pielniki itd.) klasyfikowane są w ich odpowiednich pozycjach, nawet jeżeli zamontowane są na ciągniku w chwili prezentacji. Jednostka napędowa w takich przypadkach jest klasyfikowana osobno w niniejszej pozycji.

Ciągniki i przemysłowe narzędzia robocze są również klasyfikowane osobno, jeżeli ciągnik przeznaczony jest zasadniczo do ciągnięcia lub pchania innego pojazdu albo ładunku i ma, podobnie jak ciągnik rolniczy, proste urządzenia do obsługi narzędzi roboczych (podnoszenie, opuszczanie itd.). W takim wypadku wymienne narzędzia robocze są klasyfikowane do ich odpowiednich pozycji, nawet jeżeli są prezentowane z ciągnikiem i nawet gdy są na nim zamontowane, podczas gdy ciągnik wraz z wyposażeniem roboczym klasyfikowany jest w niniejszej pozycji.

W wypadku ciągników przegubowych naczepowych, ciągników połączonych z naczepami, oraz ciągników przystosowanych do dużych obciążeń połączonych podobnie z naczepami, z maszynami roboczymi objętymi działem 84., element ciągnący klasyfikowany jest w niniejszej pozycji, podczas gdy naczepa albo maszyna robocza klasyfikowana jest w odpowiadającej jej pozycji.

Z drugiej jednak strony, niniejsza pozycja nie obejmuje zespołów napędowych maszyn, których dotyczą na przykład pozycje 8425, 8426, 8429, 8430 i 8432. W nich bowiem zespół napędowy, urządzenia sterujące, narzędzia robocze oraz ich urządzenia uruchamiające są specjalnie przeznaczone do montowania łącznie, stanowiąc integralny układ mechaniczny. Takimi urządzeniami są ładowarki, spychacze, pługi motorowe itd.

Ogólna zasada stanowi, że zespoły napędowe będące integralną częścią maszyny przeznaczonej do transportu bliskiego, wykopów itd. mogą być odróżnione od ciągników objętych niniejszą pozycją na podstawie ich specjalnych cech konstrukcyjnych (kształtu, podwozia, sposobu poruszania się itp.). W wypadku zespołów napędowych typu ciągnikowego należy brać pod uwagę różne elementy techniczne odnoszące się zasadniczo do konstrukcji kompletnego układu oraz do wyposażenia specjalnie przeznaczonego do wykonywania funkcji innych niż ciągnięcie albo pchanie. Na przykład zespołami napędowymi nieobjętymi niniejszą pozycją są elementy, takie jak bloki podporowe, płyty lub belki, platformy dźwigów obrotowych, stanowiące część zespołu napędowego lub przymocowane, zwykle przyspawane do ramy podwozia w celu podtrzymywania urządzeń uruchamiających narzędzia robocze. Dodatkowo takie zespoły napędowe mogą obejmować następujące części typowe: specjalne skrzynie biegów, w których np. prędkość maksymalna biegu wstecznego jest nie mniejsza od prędkości maksymalnej biegu do przodu, sprzęgło hydrauliczne i przemiennik momentu obrotowego, przeciwwagę wyrównawczą, dłuższe gąsienice w celu zwiększenia stabilności podstawy, specjalną ramę do silnika umieszczonego z tyłu itd.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8701 10

Patrz Noty wyjaśniające do pozycji 8701, punkty 6 i 7.

Podpozycja 8701 20

W niniejszej podpozycji wyrażenie „ciągniki drogowe” odnosi się do pojazdów silnikowych, które są przeznaczone do ciągnięcia naczep na długich dystansach. Ciągnik drogowy i naczepa tworzą kombinację znaną pod różnymi nazwami (na przykład „ciężarówka z naczepą”, „ciągnik z naczepą” itp.). Pojazdy te zwykle zawierają silniki wysokoprężne i mogą być napędzane z prędkością przekraczającą prędkość ruchu miejskiego w sieci drogowej (tj. ulicach w znaczeniu ogólnym, włącznie z alejami, bulwarami i autostradami), z przyczepami w pełni załadowanymi. Takie pojazdy mają zamkniętą kabinę dla kierowcy i pasażerów (czasami z miejscami do spania), reflektory i wymiary dopuszczone wewnątrz kraju, i są zwykle wyposażone w siodło pozwalające na szybką przełączenie pomiędzy naczepami wykonującymi różne funkcje.

Podobne pojazdy używane do ciągnięcia naczep na krótkich dystansach są wyłączone z tej podpozycji (na ogół podpozycje od 8701 91do  8701 95).

Podpozycja 8701 30

Niniejsza podpozycja obejmuje również ciągniki kombinowane kołowo-gąsienicowe.

Podpozycje od 8701 91do  8701 95

Podpozycja niniejsza obejmuje pojazdy używane do ciągnięcia naczep na krótkich dystansach. Tego typu pojazdy są znane pod różnymi nazwami (na przykład „ciągniki terminalowe”, „ciągniki portowe” itd.) i są one przeznaczone do ustawienia lub przemieszczenia przyczep na zdefiniowanym obszarze. Nie nadają się one do użytku do długiego ciągnięcia na drodze, do czego są przeznaczone ciągniki drogowe objęte podpozycją 8701 20. Różnią się one od ciągników drogowych tym, że są one zwykle wyposażone w silniki wysokoprężne o maksymalnej prędkości zwykle nieprzekraczającej 50 km/h i na ogół są wyposażone w małą, jednosiedzeniową, zamkniętą kabinę tylko dla kierowcy.

 


 


8702-Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą.

8702 10-Jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)

8702 20-Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu

8702 30-Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu

8702 40-Jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu

8702 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu dziesięciu lub więcej osób (włącznie z kierowcą).

Pozycja ta obejmuje autobusy, autokary, trolejbusy i żyrobusy.

Pojazdy objęte niniejszą pozycją mogą mieć dowolny typ silnika (silnik tłokowy wewnętrznego spalania, silnik elektryczny, kombinacja silnika tłokowego wewnętrznego spalania oraz jednego lub więcej silników elektrycznych, itp.).

Pojazdy, które posiadają połączenie  silnika tłokowego wewnętrznego spalania z jednym lub kilkoma silnikami elektrycznymi są znane jako „Elektryczne Pojazdy Hybrydowe (EPH)”.W celu mechanicznego napędu tych pojazdów zużywane jest  zarówno paliwo jak i energia elektryczna o odpowiedniej mocy magazynowana w urządzeniach (np. w akumulatorach elektrycznych, kondensatorach, kołach zamachowych/prądnicach). Istnieją różne rodzaje elektrycznych pojazdów hybrydowych (HEV), które można odróżnić w zależności od konfiguracji układu napędowego (takich jak: równoległe hybrydy, hybrydy w serii, typu Split lub hybrydy szeregowo-równoległe) i stopnia hybrydyzacji (czyli pełne hybrydy, łagodne hybrydy i hybrydy plug-in).

Pojazdy elektryczne są napędzane za pomocą silnika elektrycznego lub silników elektrycznych zasilanych zestawami akumulatorowymi.

Trolejbusy uzyskują prąd z przewodów napowietrznych zaś „żyrobusy” działają na zasadzie, czerpania energii kinetycznej z koła zamachowego o dużym momencie bezwładności, używanej do napędzania generatora elektrycznego, który dostarcza prąd do silnika.

Pozycja obejmuje również autokary, które mogą być przekształcone w pojazdy szynowe przez wymianę kół i zablokowanie układu kierowniczego bez zmiany silnika.


 


8703-Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.

8703 10-Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu; pojazdy golfowe i podobne pojazdy

-Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:

8703 21- -O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3

8703 22- -O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3, ale nieprzekraczającej 1 500 cm3

8703 23- -O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 3 000 cm3

8703 24- -O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm3

-Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):

8703 31- -O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm3

8703 32- -O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 2 500 cm3

8703 33- -O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3

8703 40-Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej

8703 50-Pozostałe pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej

8703 60-Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej

8703 70-Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej

8703 80-Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu

8703 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje pojazdy silnikowe różnego typu (włącznie z pojazdami silnikowymi ziemno-wodnymi (amfibiami)) przeznaczone do przewozu osób; jednakże nie obejmuje ona pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702. Pojazdy objęte niniejszą pozycją mogą mieć dowolny typ silnika (silnik tłokowy wewnętrznego spalania, silnik elektryczny, turbina gazowa, połączenie silnika spalinowego tłokowego oraz jednego lub więcej silników elektrycznych itp.).

Pozycja również obejmuje lekkie trzykołowe pojazdy, takie jak:

-te wyposażone w silnik motocyklowy i koła itp., które ze względu na ich konstrukcję mechaniczną posiadają cechy konwencjonalnych samochodów osobowych, to jest układu kierowniczego typu samochodu osobowego lub zarówno bieg wsteczny, jak i mechanizm różnicowy;

-zmontowane na podwoziu w kształcie litery T, których dwa koła tylne są niezależnie napędzane oddzielnymi silnikami elektrycznymi zasilanymi z akumulatora. Pojazdy te są zwykle sterowane jednym centralnym drążkiem sterującym, za pomocą którego kierowca może pojazd uruchamiać, rozpędzać, hamować, cofać, jak również kierować nim w prawo lub w lewo przez różnicowy moment obrotowy kół napędowych albo przez skręt przedniego koła.

Pojazdy objęte niniejszą pozycją mogą być typu kołowego lub gąsienicowego.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu; samochodziki golfowe i tym podobne pojazdy.

(a)Pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu (na przykład, skutery śnieżne).

(b)Samochody golfowe i podobne pojazdy.

(2)Inne pojazdy.

(a)Samochody osobowe (na przykład, limuzyny, taksówki, samochody sportowe i wyścigowe).

(b)Specjalistyczne środki transportu, takie jak ambulanse, pojazdy więzienne i karawany.

(c)Samochody kempingowe (kempery itp.), pojazdy do transportu osób specjalnie przystosowane do zamieszkania (z miejscami do spania, gotowania, toalety itp.)

(d)Czterokołowe pojazdy silnikowe z podwoziem rurowym, posiadające układ kierowniczy typu samochodowego (np. układ kierowniczy oparty na zasadzie Ackermana).

Dla potrzeb niniejszej pozycji wyrażenie „samochody osobowo-towarowe” oznacza pojazdy o maksymalnej liczbie miejsc siedzących dla dziewięciu osób (włącznie z kierowcą), których wnętrze bez zmian konstrukcyjnych może być używane zarówno do przewozu osób, jak i towarów.

Klasyfikacja pewnych pojazdów silnikowych w niniejszej pozycji jest wyznaczona przez określone cechy, które wskazują, że pojazdy przeznaczone są głównie raczej do przewozu osób, niż do transportu towarów (pozycja 8704). Te cechy są szczególnie pomocne przy ustalaniu klasyfikacji pojazdów silnikowych, które na ogół mają masę brutto pojazdu mniejszą niż 5 ton i które posiadają pojedynczy, zamknięty, wewnętrzny obszar, stanowiący przestrzeń dla kierowcy i dla pasażerów oraz pozostałą przestrzeń, która może być wykorzystana zarówno do przewozu osób, jak i towarów. Do tej kategorii pojazdów silnikowych włączone są te, powszechnie znane jako pojazdy „wielozadaniowe” (np. pojazdy typu van, pojazdy sportowo-użytkowe (SUV - Sports Utility Vehicles), niektóre pojazdy typu pickup). Następujące właściwości wskazują na cechy konstrukcyjne stosowane na ogół w pojazdach objętych tą pozycją:

(a)obecność stałych siedzeń z wyposażeniem bezpieczeństwa dla każdej osoby (np. pasy bezpieczeństwa lub punkty kotwiące oraz wyposażenie do zainstalowania pasów bezpieczeństwa) lub obecność stałych punktów kotwiących i wyposażenia do zainstalowania siedzeń i wyposażenia bezpieczeństwa w przestrzeni tylnej za przestrzenią dla kierowcy i przednich pasażerów; takie siedzenia mogą być zamocowane na stałe, składane, zdejmowane z punktów kotwiących lub składające się;

(b)obecność tylnych okien wzdłuż dwóch ścian bocznych;

(c)obecność przesuwnych, wahadłowych lub podnoszonych drzwi (jedne lub więcej), z oknami na bocznych ścianach lub z tyłu;

(d)brak stałego panelu lub przegrody pomiędzy przestrzenią dla kierowcy i przednich pasażerów, a przestrzenią tylną, która może być używana do przewozu zarówno osób, jak i towarów;

(e)obecność elementów komfortowych oraz wykończenie wnętrza i wyposażenie w całym wnętrzu pojazdu, które kojarzone są z przestrzenią pasażerską pojazdu (np. dywaniki, wentylacja, oświetlenie wnętrza, popielniczki).

(3)Niniejsza pozycja obejmuje również lekkie pojazdy trójkołowe, takie jak:

-wyposażone w silnik i koła motocyklowe itp., które ze względu na swoją konstrukcję mechaniczną, posiadają cechy konwencjonalnych samochodów osobowych, czyli układ kierowniczy typu samochodowego lub bieg wsteczny oraz mechanizm różnicowy;

-zamontowane na podwoziu w kształcie litery T, którego dwa tylne koła są napędzane niezależnie przez oddzielne silniki elektryczne zasilane z akumulatorów. Pojazdy te są zwykle obsługiwane za pomocą jednego centralnego drążka sterującego, za pomocą którego kierowca może pojazd uruchamiać, rozpędzać, hamować, cofać, jak również kierować nim w prawo lub w lewo przez różnicowy moment obrotowy kół napędowych albo przez skręt przedniego koła.

Pojazdy trzykołowe o wyżej opisanym charakterze są klasyfikowane do pozycji 8704, jeżeli są one przeznaczone do przewozu towarów.

Pojazdy objęte niniejszą pozycją mogą być kołowe lub gąsienicowe.

Pojazdy, które posiadają połączenie  silnika tłokowego wewnętrznego spalania z jednym lub kilkoma silnikami elektrycznymi są znane jako „Elektryczne Pojazdy Hybrydowe (EPH)”. W celu mechanicznego napędu tych pojazdów zużywane jest  zarówno paliwo jak i energia elektryczna o odpowiedniej mocy magazynowana w urządzeniach (np. w akumulatorach elektrycznych, kondensatorach, kołach zamachowych/prądnicach). Istnieją różne rodzaje elektrycznych pojazdów hybrydowych (HEV), które można odróżnić w zależności od konfiguracji układu napędowego (takich jak: równoległe hybrydy, hybrydy  w serii, typu Split lub hybrydy szeregowo-równoległe) i stopnia hybrydyzacji (czyli pełne hybrydy, łagodne hybrydy i hybrydy plug-in).

Pojazdy elektryczne są napędzane za pomocą silnika elektrycznego lub silników elektrycznych zasilanych zestawami akumulatorowymi.

Pojazdy hybrydy plug-in (PHEVs) mogą naładować swoje akumulatory elektryczne, podłączając je do gniazdka elektrycznego lub sieci elektroenergetycznej stacji ładowania.

Pojazdy napędzane przez jeden lub więcej silników elektrycznych zasilanych elektrycznym zestawem akumulatorowym są znane jako „Electric Vehicles (EVS)”.

Pojazdy wyspecjalizowane do użytku rozrywkowego, np. samochodziki elektryczne w wesołych miasteczkach, klasyfikowane są do pozycji 9508.

Pojazdy trójkołowe o charakterze opisanym powyżej są klasyfikowane do pozycji 8704, jeżeli są one przeznaczone do transportu towarów.


 


8704-Pojazdy silnikowe do transportu towarów (+).

8704 10-Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi

-Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym):

8704 21- -O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton

8704 22- -O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton, ale nieprzekraczającej 20 ton

8704 23- -O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 20 ton

-Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym:

8704 31- -O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton

8704 32- -O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton

8704 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje w szczególności:

Zwykłe ciężarówki (samochody ciężarowe) i furgony (płaskie, pokryte brezentem, zamknięte itd.); ciężarówki i furgony dostawcze wszelkiego rodzaju, meblowozy; ciężarówki (samochody ciężarowe) z urządzeniami do automatycznego rozładunku (wyładowcze ciężarówki (samochody ciężarowe) itp.); cysterny (nawet wyposażone w pompy); ciężarówki (samochody ciężarowe) chłodnie i ciężarówki (samochody ciężarowe) izotermiczne; wieloplatformowe ciężarówki (samochody ciężarowe) do przewozu kwasu w butlach, butli z butanem itp.; niskopodłogowe ciężkie ciężarówki (samochody ciężarowe), z pochylniami ładunkowymi do transportu czołgów, urządzeń podnoszących lub urządzeń wydobywczych, transformatorów elektrycznych itp.; ciężarówki (samochody ciężarowe) specjalnie skonstruowane do przewozu świeżego betonu, inne niż betoniarki samochodowe objęte pozycją 8705; śmieciarki, nawet wyposażone w urządzenia do załadunku, zgniatania, zwilżania itp.

Klasyfikacja pewnych pojazdów silnikowych w niniejszej pozycji jest wyznaczona przez określone cechy, które wskazują, że pojazdy przeznaczone są głównie raczej do transportu towarów, niż do przewozu osób (pozycja 8703). Te cechy są szczególnie pomocne przy ustalaniu klasyfikacji pojazdów silnikowych, na ogół pojazdów mających masę brutto mniejszą niż 5 ton, które posiadają albo oddzielną, zamkniętą tylną przestrzeń, albo otwartą platformę, normalnie wykorzystywaną do transportu towarów, ale mogącą posiadać tylne siedzenia typu ławki, które są bez pasów bezpieczeństwa, punktów kotwiących lub udogodnień dla pasażerów i które są składane płasko na boki, aby pozwolić na pełne wykorzystanie tylnej platformy do transportu towarów. Do tej kategorii pojazdów silnikowych włączone są te, powszechnie znane jako pojazdy „wielozadaniowe” (np. pojazdy typu van, pojazdy typu pickup oraz niektóre pojazdy sportowo-użytkowe (SUV - Sports Utility Vehicles)). Następujące właściwości wskazują na cechy konstrukcyjne stosowane na ogół w pojazdach objętych tą pozycją:

a)           obecność siedzeń typu ławki bez wyposażenia bezpieczeństwa (np. pasów bezpieczeństwa lub punktów kotwiących i wyposażenia do zainstalowania pasów bezpieczeństwa) lub udogodnień dla pasażerów w przestrzeni tylnej za przestrzenią dla kierowcy i przednich pasażerów. Siedzenia takie są zwykle składane lub składające się, aby pozwolić na pełne wykorzystanie tylnej podłogi (pojazdy typu van) lub oddzielnej platformy (pojazdy typu pickup) do transportu towarów;

b)obecność oddzielnej kabiny dla kierowcy i pasażerów oraz oddzielnej, otwartej platformy z bocznymi burtami i opuszczaną tylną klapą (pojazdy typu pickup);

c)brak tylnych okien wzdłuż dwóch ścian bocznych; obecność przesuwnych, wahadłowych lub podnoszonych drzwi (jedne lub więcej), bez okien na bocznych ścianach lub z tyłu, do załadunku i rozładunku towarów (pojazdy typu van);

d)obecność stałego panelu lub przegrody pomiędzy przestrzenią dla kierowcy i przednich pasażerów a przestrzenią tylną;

e)brak elementów komfortowych oraz wykończenia wnętrza i wyposażenia w przestrzeni ładunkowej pojazdu, które kojarzone są z przestrzenią pasażerską pojazdu (np. dywaniki, wentylacja, oświetlenie wnętrza, popielniczki).

Pozycja obejmuje również lekkie pojazdy trójkołowe, takie jak:

-                    te z zainstalowanym silnikiem motocyklowym i kołami itp., które na podstawie swojej konstrukcji mechanicznej, posiadają cechy konwencjonalnych samochodów osobowych, to jest układ kierowniczy typu samochodu lub zarówno biegi wsteczne, jak i mechanizm różnicowy;

-                    te montowane na podwoziu w kształcie litery T, których dwa tylne koła napędzane są niezależnie przez oddzielne silniki elektryczne zasilane z baterii. Pojazdy te normalnie są obsługiwane za pomocą pojedynczego, centralnego drążka sterowania, którym kierowca może ruszyć, przyspieszyć, hamować, zatrzymać i cofać pojazd, jak również kierować go w prawo lub w lewo, przy zastosowaniu różnicowego momentu obrotowego na koła napędowe lub przez skręt przedniego koła.

Trójkołowe pojazdy o opisanym powyżej charakterze są klasyfikowane do pozycji 8703, jeżeli są one przeznaczone do przewozu osób.

Pozycja ta obejmuje również:

(1)Pojazdy samowyładowcze, masywnie skonstruowane pojazdy o nadwoziu samowyładowczym lub z otwieranym dnem, przeznaczone do transportu wydobytych materiałów lub innych materiałów. Pojazdy te, które mogą mieć podwozie sztywne lub przegubowe, są na ogół wyposażone w terenowe koła i mogą pracować na miękkim podłożu. Zarówno ciężkie, jak i lekkie pojazdy samowyładowcze objęte są niniejszą grupą; te ostatnie mają czasem dwustronne siedzenie, dwa siedzenia skierowane w przeciwne strony lub dwa koła kierownicy, aby umożliwić kierowanie pojazdem przez kierowcę stojącego przodem do skrzyni ładunkowej podczas rozładunku.

(2)Wozy przodkowe. Pojazdy te używane są w kopalniach do transportu węgla lub rudy z wrębiarek do przenośników taśmowych. Są to ciężkie, podwieszone pojazdy, wyposażone w opony i silniki tłokowe wewnętrznego spalania lub silniki elektryczne; rozładowują się one automatycznie za pomocą przenośnika taśmowego, który tworzy podłogę pojazdu.

(3)Pojazdy samozaładowcze wyposażone we wciągarki, urządzenia podnośnikowe itp., ale przeznaczone zasadniczo do celów transportowych.

(4)Ciężarówki (samochody ciężarowe) drogowo-kolejowe specjalnie wyposażone do jazdy po drogach i po torach. Pojazdy te, których koła drogowe opierają się na torach kolejowych, wyposażone są z przodu i z tyłu w urządzenie typu wózka zwrotnego, które może być podniesione za pomocą podnośnika, aby umożliwić pojazdowi poruszanie się po drodze.

Podwozie pojazdu silnikowego, wyposażone w silnik i kabinę, jest tu również klasyfikowane.

***

Niniejsza pozycja także wyklucza:

(a)Wozy bramowe używane w fabrykach, magazynach, na terenach portowych lub lotniskach itp., w celu obsługiwania długich ładunków lub kontenerów (pozycja 8426).

(b)Ładowarki-transportery używane w kopalniach (pozycja 8429).

(c)Motocykle, skutery lub rowery z napędem, wyposażone do przewozu towarów, takie jak: motocykle dostawcze, trójkołowe, itp., które nie mają cech pojazdów trójkołowych objętych niniejszą pozycją (pozycja 8711).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8704 10

Te pojazdy samowyładowcze można na ogół odróżnić od innych pojazdów do transportu towarów (w szczególności, wyładowczych ciężarówek (samochodów ciężarowych)), poprzez następujące cechy:

-skrzynia ładunkowa wykonana jest z bardzo mocnych blach stalowych; jej przednia część przedłużona jest ponad kabinę kierowcy w celu jej ochrony; cała podłoga lub część podłogi pochyla się ku górze w kierunku tyłu;

-w pewnych przypadkach kabina kierowcy ma jedynie połowę szerokości;

-brak zawieszenia osi;

-duża skuteczność hamowania;

-ograniczona prędkość i obszar działania;

-specjalne opony terenowymi;

-stosunek ciężaru własnego do ładowności nieprzekraczający 1:1,6, z powodu ich bardzo masywnej budowy;

-nadwozie może być podgrzewane gazami spalinowymi w celu zabezpieczenia materiałów przed przywieraniem lub przymarzaniem.

Należy jednak zauważyć, że pewne pojazdy samowyładowcze są specjalnie przeznaczone do pracy w kopalniach lub tunelach, na przykład te z nadwoziem z otwieranym dnem. Mają one niektóre z cech wymienionych wyżej, ale nie mają kabiny ani przedłużonej przedniej części ochronnej nadwozia.

Podpozycje 8704 21, 8704 22, 8704 23, 8704 31 i 8704 32

Masa całkowita pojazdu jest to masa określona przez producenta jako maksymalna masa obliczeniowa pojazdu. Masa ta jest sumą masy pojazdu, maksymalnej masy ładunku, masy kierowcy i masy zbiornika całkowicie napełnionego paliwem.

 


 


8705-Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne).

8705 10-Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)

8705 20-Samojezdne wieże wiertnicze

8705 30-Pojazdy strażackie

8705 40-Betoniarki samochodowe

8705 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje pojazdy silnikowe, specjalnie skonstruowane albo przystosowane, wyposażone w różne urządzenia umożliwiające wykonywanie pewnych funkcji nietransportowych, co oznacza, iż głównym przeznaczeniem pojazdu z niniejszej pozycji nie jest przewóz osób albo towarów.

Pozycja ta obejmuje:

(1)Ciężarówki (samochody ciężarowe) pomocy drogowej na podwoziu ciężarowym (samochodów ciężarowych), z podłogą albo bez, wyposażone w mechanizmy podnoszące (dźwigi nieobrotowe, stojaki, koła pasowe albo wciągarki) przeznaczone do podnoszenia i holowania uszkodzonych samochodów.

(2)Pojazdy wyposażone w pompy, w których to pojazdach pompa jest zwykle napędzana silnikiem pojazdu (np. pojazdy pożarnicze).

(3)Ciężarówki (samochody ciężarowe) wyposażone w drabiny albo platformy podnoszące służące do konserwacji przewodów napowietrznych, oświetlenia ulic itp.; ciężarówki (samochody ciężarowe) z regulowanym ramieniem i platformą do użytku w filmie i w telewizji.

(4)Ciężarówki (samochody ciężarowe) używane do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk (np. zmywarki, polewarki, polewarko-zmywarki i pojazdy do opróżniania szamb).

(5)Pługi i dmuchawy śnieżne z wbudowanymi urządzeniami, tj. pojazdy zbudowane wyłącznie do usuwania śniegu i zwykle wyposażone w turbiny, łopatki itp. napędzane albo silnikiem pojazdu, albo osobnym silnikiem.

Wymienne pługi i dmuchawy wszelkiego typu są we wszystkich przypadkach wyłączone (pozycja 8430), nawet zamontowane na pojeździe.

(6)Wszelkiego rodzaju ciężarówki (samochody ciężarowe) do rozpylania, nawet wyposażone w urządzenia grzewcze, do rozkładania smoły albo żwiru, do użytku rolniczego itp.

(7)Ciężarówki (samochody ciężarowe) z żurawiami nieprzeznaczone do przewozu towarów, składające się z podwozia pojazdu silnikowego, na którym na stałe zamontowano kabinę i żuraw obrotowy. Jednakże ciężarówki (samochody ciężarowe) mające własne urządzenia ładunkowe są wyłączone (pozycja 8704).

(8)Ruchome wieże wiertnicze (tj. ciężarówki (samochody ciężarowe) wyposażone w zestaw wiertniczy, wciągarki i inne urządzenia do wiercenia).

(9)Ciężarówki (samochody ciężarowe) wyposażone w mechanizmy do stertowania (tj. z platformą, która porusza się na wsporniku pionowym i zwykle napędzana jest silnikiem pojazdu). Jednakże pozycja nie obejmuje pojazdów silnikowych samoładujących, wyposażonych we wciągarki, urządzenia podnoszące itd., ale skonstruowanych zasadniczo do transportu towarów (pozycja 8704).

(10)Betoniarki (samochody ciężarowe) składające się z kabiny i podwozia pojazdu silnikowego, na którym na stałe zamontowano urządzenie do mieszania betonu, umożliwiające wytwarzanie i przewóz betonu.

(11)Generatory przewoźne, składające się z ciężarówki (samochody ciężarowe), na której zamontowano generator prądu elektrycznego napędzany albo silnikiem pojazdu, albo oddzielnym silnikiem.

(12)Ruchome przychodnie rentgenowskie (np. wyposażone w gabinet do badania, ciemnię oraz pełny zestaw sprzętu radiologicznego).

(13)Ruchome kliniki (medyczne lub dentystyczne) z salą operacyjną, urządzeniami anestezjologicznymi i inną aparaturą chirurgiczną.

(14)Ciężarówki (samochody ciężarowe) z ruchomymi reflektorami, zamontowanymi na pojeździe, zasilanymi prądem dostarczanym przez prądnicę napędzaną silnikiem pojazdu.

(15)Radiowe wozy transmisyjne.

(16)Telegraficzne, radiotelegraficzne albo radiotelefoniczne pojazdy nadawczo-odbiorcze; ruchome stacje radiolokacyjne.

(17)Samochody totalizatora, wyposażone w urządzenia liczące do automatycznego obliczania wygranych i zakładów w wyścigach konnych.

(18)Ruchome laboratoria (np. do sprawdzania działania maszyn rolniczych).

(19)Ciężarówki (samochody ciężarowe) badawcze, wyposażone w aparaturę rejestrującą do określenia mocy pociągowej pojazdów silnikowych je ciągnących.

(20)Ruchome piekarnie z pełnym wyposażeniem (ugniatarka, piec itp.); kuchnie polowe.

(21)Ciężarówki-warsztaty, wyposażone w różne maszyny i narzędzia, aparaty spawalnicze itp.

(22)Ruchome banki, biblioteki oraz ruchome salony wystawowe.

Pozycja nie obejmuje również:

(a)Samobieżnych walców drogowych (pozycja 8429).

(b)Wałów rolniczych (pozycja 8432).

(c)Małych urządzeń samobieżnych kierowanych przez pieszego, wyposażonych w silnik pomocniczy, np. zamiatarek parków, ogrodów itp. oraz urządzeń do malowania pasów na drogach) (pozycja 8479).

(d)Samochodów mieszkalnych (pozycja 8703).

PODWOZIA POJAZDÓW SILNIKOWYCH LUB CIĘŻARÓWKI (SAMOCHODY CIĘŻAROWE) POŁĄCZONE Z MASZYNAMI ROBOCZYMI

Należy zauważyć, że aby być zaklasyfikowanym do niniejszej pozycji, pojazd mający mechanizm do podnoszenia albo manewrowania, niwelacji gruntu, urządzenia do wykopywania albo wiercenia itp., musi stanowić, co jest w rzeczywistości zasadniczo kompletnym podwoziem pojazdu silnikowego lub ciężarówki (samochód ciężarowy), jako że zawiera on conajmniej następujące elementy mechaniczne: silnik napędowy, skrzynię biegów, sterowanie zmianą biegów oraz urządzenia do kierowania i hamowania.

Przy tym maszyny samobieżne (np. dźwigi, koparki), w których co najmniej jeden element napędowy lub centralny wspomniany wyżej umieszczony jest w kabinie maszyny roboczej na podwoziu kołowym albo gąsienicowym, bez względu na to, czy całość może być napędzana na drodze własną siłą czy nie, są klasyfikowane na przykład do pozycji 8426, 8429 lub 8430.

Podobnie niniejsza pozycja wyklucza maszyny kołowe samobieżne, w których podwozie i maszyna robocza są specjalnie zaprojektowane dla siebie i tworzą jednolity układ mechaniczny (np. samobieżne równiarki). W tym przypadku maszyna nie jest po prostu zamontowana na podwoziu pojazdu silnikowego, lecz całkowicie zintegrowana z podwoziem, które nie może być wykorzystane do innych celów i może zawierać zasadnicze cechy pojazdu określone powyżej.

Należy jednak zaznaczyć, że samobieżne pługi i dmuchawy śnieżne z wbudowanymi urządzeniami zawsze objęte są niniejszą pozycją.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8705 10

Zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 8705, punkt (7).

 


 


8706-Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705.

Niniejsza pozycja obejmuje ramy-podwozia lub ramy scalonych podwozio-nadwozi (konstrukcja jednoczęściowa lub skorupowa) do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, wyposażone w ich silniki oraz w ich skrzynie biegów, układy kierownicze i osie (z kołami lub bez). Oznacza to, że towary objęte niniejszą pozycją są pojazdami silnikowymi bez nadwozi.

Podwozia klasyfikowane w niniejszej pozycji mogą jednakże być wyposażone w maski silnika (maski), szyby przednie, błotniki, stopnie nadwozia i tablice wskaźników (nawet wyposażone w przyrządy). Podwozia są klasyfikowane również w niniejszej pozycji bez względu na to, czy wyposażone są w opony, gaźniki i akumulatory lub inne wyposażenie elektryczne, czy też nie. Jeśli jednak artykuł jest kompletnym lub zasadniczo kompletnym ciągnikiem albo innym pojazdem, nie jest objęty niniejszą pozycją.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Podwozi wyposażonych w silniki i kabiny, nawet z kabiną kompletną (np. bez siedzeń) (pozycje od 8702 do 8704) (patrz uwaga 3 do niniejszego działu).

(b)Podwozi niewyposażonych w silniki, nawet wyposażone w części mechaniczne (pozycja 8708).

 


 


8707-Nadwozia (włączając kabiny) do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705.

8707 10-Do pojazdów objętych pozycją 8703

8707 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje nadwozia (włączając kabiny) do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705.

Pozycja obejmuje nie tylko nadwozia przeznaczone do montowania na podwoziu, ale również nadwozia do pojazdów bez podwozi (w których to pojazdach nadwozie samo podtrzymuje silnik i osie); obejmuje ona również nadwozia o budowie modułowej, w których pewne elementy podwozia są wbudowane w nadwozie.

Pozycja obejmuje szereg nadwozi do pojazdów różnego typu (np. pojazdów osobowych, ciężarówek (samochodów ciężarowych) i pojazdów specjalistycznych). Są one wykonane ze stali, stopów lekkich, drewna albo tworzyw sztucznych.

Mogą one być kompletnie wyposażone (np. w kompletny sprzęt i akcesoria, takie jak tablice wskaźników, bagażniki, siedzenia i poduszki, dywaniki, półki bagażowe i wyposażenie elektryczne).

Niniejszą pozycją są również objęte nadwozia niekompletne, na przykład takie, których części, takie jak szyby przednie lub drzwi, muszą być zamontowane, lub takie, których tapicerka lub prace lakiernicze nie zostały w pełni wykonane.

Kabiny kierowców [np. ciężarówek (samochodów ciężarowych) i ciągników] również klasyfikowane są do niniejszej pozycji.

 


 


8708-Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705.

8708 10-Zderzaki i ich części

-Pozostałe części i akcesoria nadwozi (włączając kabiny):

8708 21- -Pasy bezpieczeństwa

8708 29- -Pozostałe

8708 30-Hamulce i hamulce ze wspomaganiem; ich części:

8708 40-Skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części

8708 50-Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane; ich części

8708 70-Koła jezdne oraz ich części i akcesoria

8708 80-Układy zawieszenia oraz ich części (włączając amortyzatory)

-Pozostałe części i akcesoria:

8708 91- -Chłodnice oraz ich części

8708 92- -Tłumiki i rury wydechowe; ich części

8708 93- -Sprzęgła i ich części

8708 94- -Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy; ich części

8708 95- -Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania; ich części

8708 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje części i akcesoria pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, z zastrzeżeniem, że części i akcesoria spełniają jednocześnie obydwa następujące warunki:

(i)Muszą być możliwe do identyfikacji jako przystosowane do użycia wyłącznie lub zasadniczo wraz z wymienionymi wyżej pojazdami.

oraz (ii)Nie mogą być wyłączone postanowieniami uwag do sekcji XVII (zobacz odpowiednie Uwagi ogólne Not wyjaśniających).

Części i akcesoria niniejszej pozycji obejmują:

(A)Zmontowane ramy podwozia pojazdów silnikowych (nawet wyposażone w koła, ale bez silników) oraz ich części (podłużnice, usztywniacze, poprzeczki, mocowania układu zawieszenia, wsporniki nadwozia, silnika, stopni nadwozia, akumulatora lub zbiornika paliwa itp.).

(B)Części nadwozi i związane z nimi akcesoria, np. płyty podłogowe, boki, osłony przednie i ściany tylne, schowki bagażowe itp.; drzwi i ich części; maski silnika (maski); okna z obramowaniem, okna wyposażone w rezystory grzejne i złącza elektryczne, obramowania okien; stopnie nadwozia; błotniki (zderzaki), osłony przeciwbłotne; tablice wskaźników; osłony chłodnicy; wsporniki tablicy rejestracyjnej; zderzaki i osłony zderzaków; wieszaki kolumny kierownicy; zewnętrzne półki bagażowe; osłony przeciwsłoneczne; urządzenia grzewcze i odmrażające nieelektryczne, wykorzystujące ciepło wytwarzane przez silnik pojazdu; pasy bezpieczeństwa przeznaczone do trwałego zamocowania w pojazdach silnikowych do zabezpieczenia osób; dywaniki podłogowe (inne niż wykonane z tkaniny albo nieutwardzonego kauczuku wulkanizowanego) itd. Zestawy, w tym zespoły konstrukcyjne podwozia-nadwozia, nienoszące jeszcze cech nadwozi niekompletnych, np. jeszcze niewyposażone w drzwi, błotniki (zderzaki), maski silnika (maski) i pokrywy bagażnika, są klasyfikowane do niniejszej pozycji, a nie do pozycji 8707.

(C)Sprzęgła stożkowe, tarczowe, hydrauliczne, automatyczne itp., ale nie sprzęgła elektromagnetyczne objęte pozycją 8505, obudowy, tarcze i dźwignie sprzęgła, oraz zamontowane okładziny.

(D)Skrzynie biegów (przekładnie) wszelkiego typu (mechaniczne, przyspieszające, preselekcyjne, elektromechaniczne, automatyczne itp.); przemienniki momentu obrotowego; obudowy skrzyni biegów (przekładni); wały (inne niż wewnętrzne części silników lub silników elektrycznych); koła zębate trzpieniowe; sprzęgła kłowe biegu bezpośredniego i drążki wybieraka itd.

(E)Wały napędowe z mechanizmem różnicowym, osie nienapędowe (tylne i przednie), obudowy mechanizmów różnicowych; moduły przekładni obiegowych, piasty, zwrotnice (czopy osi), wsporniki zwrotnic.

(F)Inne części i podzespoły przekładni, (na przykład wałki napędowe, półosie napędowe, koła zębate, przekładnie zębate, łożyska ślizgowe wałka, kompletne przekładnie zwalniające, złącza uniwersalne). Jednakże pozycja nie obejmuje wewnętrznych części silników, takich jak korbowody, drążki popychaczy i popychacze zaworów objęte pozycją 8409 oraz wały korbowe, wałki rozrządu i koła zamachowe objęte pozycją 8483.

(G)Części układów kierowniczych (na przykład obudowy wału kierowniczego, drążki poprzeczne i ramiona kierownicze, drążki poprzeczne zwrotnicy, obudowy, zębatki, mechanizmy wspomagania kierownicy).

(H)           Hamulce (klockowe, segmentowe, tarczowe itp.) oraz ich części (tarcze, bębny, cylindry, zamontowane okładziny, zbiorniki oleju dla hamulców hydraulicznych itp.); hamulce ze wspomaganiem i ich części.

(IJ)Amortyzatory układu zawieszenia (cierne, hydrauliczne itp.) oraz inne części układu zawieszenia (inne niż resory), drążki skrętne.

(K)Koła jezdne (tłoczone ze stali, szprychowe itp.), nawet wyposażone w opony; gąsienice i zestawy kół do pojazdów gąsienicowych; obręcze, tarcze, kołpaki, piasty i szprychy.

(L)Urządzenia kierujące, na przykład koła kierownicy, kolumny kierownicy i obudowy przekładni kierownicy, osie koła kierownicy; drążki zmiany biegów i hamulca ręcznego; pedały przyspieszenia, hamulca i sprzęgła; łączniki do hamulców, sprzęgieł.

(M)Chłodnice, tłumiki i rury wydechowe, zbiorniki paliwa itp.

(N)Linki sprzęgła, hamulca, przyspieszenia i podobne linki składające się z elastycznej obudowy i ruchomej linki wewnętrznej; przycięte na odpowiednią długość i zaopatrzone w końcówki mocujące.

(O)Powietrzne poduszki bezpieczeństwa wszystkich typów z systemem nadmuchiwania (np. umieszczane w kierownicy, poduszki dla pasażera, poduszki instalowane w panelach drzwi do zabezpieczenia przed uderzeniami lub poduszki instalowane w podsufitce samochodu do dodatkowego zabezpieczenia głowy) i ich części. Nadmuchiwane systemy zawierające urządzenia nadmuchujące w pojemniku, które kieruje napełnieniem poduszek gazem. Pozycja wyklucza oddzielnie zgłoszone czujniki lub elektroniczne urządzenia kontrolne, jeśli nie są częściami systemu nadmuchującego.

Pozycja nie obejmuje cylindrów hydraulicznych lub pneumatycznych, objętych pozycją 8412.

 


 


8709-Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów.

-Pojazdy:

8709 11- -Elektryczne

8709 19- -Pozostałe

8709 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje grupę pojazdów z własnym napędem, używanych w fabrykach, magazynach, na terenach portów i lotnisk do bliskiego transportu różnych ładunków (towarów lub kontenerów) lub na peronach kolejowych do ciągnięcia małych przyczep.

Pojazdy takie występują w wielu typach i wielkościach. Mogą być napędzane silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatorów, silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania albo innym silnikiem.

Główne cechy pojazdów objętych niniejszą pozycją, które ogólnie wyróżniają je wśród pojazdów objętych pozycją 8701, 8703 lub 8704, mogą być określone następująco:

(1)Konstrukcja oraz specjalne cechy ich budowy powodują nieprzydatność do przewozu osób, do przewozu towarów drogami albo innymi szlakami publicznymi.

(2)Prędkość maksymalna po załadowaniu nie przekracza 30 do 35 km/h.

(3)Promień skrętu jest w przybliżeniu równy długości pojazdu.

Pojazdy objęte niniejszą pozycją zwykle nie mają zamkniętej kabiny kierowcy. Miejscem dla kierowcy jest często jedynie platforma, na której stoi on w czasie kierowania pojazdem. Niektóre typy mogą być wyposażone w ramę ochronną, ekran metalowy lub podobne elementy ponad siedzeniem kierowcy.

Pojazdy objęte niniejszą pozycją mogą być kierowane przez pieszego.

Wózki do transportu wewnątrzzakładowego są wózkami z własnym napędem do transportu towarów, wyposażonymi np. w platformę albo pojemnik, na które ładowane są towary.

Małe cysterny używane zwykle na dworcach kolejowych, nawet wyposażone w pomocnicze pompy, są również klasyfikowane w niniejszej pozycji.

Ciągniki używane na peronach kolejowych są przeznaczone pierwotnie do ciągnięcia albo pchania innych pojazdów, np. małych przyczep. Samodzielnie nie przewożą one towarów, są na ogół lżejsze i mają niższą moc niż ciągniki objęte pozycją 8701. Ciągniki tego typu mogą być również używane na nabrzeżach portowych, w magazynach, itp.

CZĘŚCI

Pozycja ta obejmuje również części wymienionych pojazdów, pod warunkiem że części te spełniają obydwa następujące warunki:

(i)                      Muszą być możliwe do identyfikacji jako przystosowane wyłącznie albo zasadniczo do takich pojazdów;

oraz  (ii)Nie mogą być wyłączone z niniejszej pozycji postanowieniami uwag do sekcji XVII (zobacz odpowiednie Uwagi ogólne Not wyjaśniających).

Części objęte niniejszą pozycją to:

(1)Podwozia.

(2)Nadwozia, platformy, burty odłączalne, nadwozia wyładowcze (wywrotne).

(3)Koła, nawet wyposażone w opony.

(4)Sprzęgła.

(5)Skrzynie biegów (przekładnie), mechanizmy różnicowe.

(6)Osie.

(7)Koła kierownicy lub drążki sterownicze.

(8)Układy hamulcowe i ich części.

(9)Linki sprzęgła, hamulca i przyspieszenia oraz podobne linki, składające się z elastycznej obudowy oraz ruchomej linki wewnętrznej; linki te są przycięte na odpowiednią długość i zaopatrzone w końcówki mocujące.

Pozycja wyłącza:

(a)Wózki bramowe i wózki wewnątrzzakładowe wyposażone w żuraw (pozycja 8426).

(b)Wózki widłowe i inne wózki samobieżne wyposażone w urządzenia do podnoszenia lub manewrowania (pozycja 8427).

(c)Pojazdy samowyładowcze (pozycja 8704).

 


 


8710-Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów.

Niniejsza pozycja obejmuje czołgi i inne opancerzone pojazdy bojowe z własnym napędem, z uzbrojeniem lub bez, oraz części tych pojazdów.

Czołgi są pojazdami pancernymi gąsienicowymi uzbrojonymi w broń różnego rodzaju (armaty, karabiny maszynowe, miotacze ognia itp.) umieszczoną zwykle w wieżyczce obrotowej o poziomej osi obrotu. Wyposażone są niekiedy w specjalny żyroskopowy mechanizm stabilizujący, utrzymujący przyrządy celownicze na celu niezależnie od ruchu pojazdu. Mogą być one również wyposażone w urządzenia przeciwminowe, takie jak trał (obrotowy bęben utrzymywany na ramionach z przodu czołgu, do którego przymocowane są łańcuchy z zakończeniami kulkowymi) albo pewna liczba ciężkich rolek przymocowanych z przodu czołgu.

Pozycja obejmuje również czołgi pływające (amfibie).

Pojazdy opancerzone są szybsze i lżejsze niż czołgi, w związku z tym nie mogą przenosić tak ciężkiego uzbrojenia ani pomieścić tak dużych armat, jak czołgi. Czasami są one jedynie częściowo uzbrojone. Są one używane głównie przez policję w celach rozpoznawczych oraz do transportu w rejonach walk. Niektóre pojazdy opancerzone wyposażone są w gąsienice, ale większość to pojazdy typu kołowego. Mogą pływać (np. lądowe gąsienicowe pojazdy opancerzone).

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(A)Czołgi wyposażone w dźwigi do ściągania pojazdów pancernych.

(B)Pancerne pojazdy dostawcze, zwykle gąsienicowe, na których można zmontować nawet uzbrojenie; używane do transportu paliw, amunicji itp. na obszarach walk.

(C)Małe czołgi zdalnie sterowane, które transportują amunicję do pojazdów pancernych albo do stanowisk artyleryjskich.

(D)Opancerzone pojazdy bojowe na trwałe wyposażone w specjalny sprzęt burzący.

(E)Opancerzone transportery piechoty.

Pozycja wyklucza zwykłe samochody i ciężarówki lekko opancerzone albo wyposażone w pomocnicze pancerze możliwe do demontażu (stosowne pozycje od 8702 do 8705).

Samobieżna broń artyleryjska objęta jest pozycją 9301. Charakteryzuje się ona przeznaczeniem do odpalania w stanie bezruchu, a obrót działa broni jest ograniczony.

CZĘŚCI

Niniejsza pozycja obejmuje również części wymienionych pojazdów, pod warunkiem że części te spełniają obydwa następujące warunki:

(i)Muszą być możliwe do identyfikacji jako przystosowane wyłącznie albo zasadniczo do takich pojazdów.

oraz  (ii)Nie mogą być wyłączone z niniejszej pozycji postanowieniami uwag do sekcji XVII (zobacz odpowiednieUwagi ogólne Not wyjaśniających).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Nadwozia pojazdów pancernych i ich części (wieżyczki, drzwi opancerzone, pokrywy itp.).

(2)Gąsienice specjalnie skonstruowane do czołgów.

(3)Specjalne koła jezdne drogowe do samochodów opancerzonych.

(4)Koła napędowe do gąsienic czołgowych.

(5)Płyty pancerne, obrobione w takim stopniu, że mogą być zidentyfikowane jako części pojazdów objętych niniejszą pozycją.

(6)Linki sprzęgła, hamulca i przyspieszenia oraz podobne linki, składające się z elastycznej obudowy i ruchomej linki wewnętrznej. Linki są przycięte na odpowiednią długość i zaopatrzone w końcówki mocujące.

 


 


8711-Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne.

8711 10-Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3

8711 20-Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, ale nieprzekraczającej 250 cm3

8711 30-Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 250 cm3, ale nieprzekraczającej 500 cm3

8711 40-Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 500 cm3, ale nieprzekraczającej 800 cm3

8711 50-Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej przekraczającej 800 cm3

8711 60-Z silnikiem elektrycznym do napędu

8711 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje grupę dwukołowych pojazdów silnikowych, przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób.

Oprócz motocykli zwykłego typu pozycja dodatkowo obejmuje skutery, których cechami są małe koła i pozioma platforma, która łączy przednią i tylną część pojazdu; mopedy, wyposażone zarówno we wbudowany silnik, jak i w układ pedałów; rowery wyposażone w silnik pomocniczy.

Motocykle z tej pozycji, które są napędzane przez jeden lub więcej silników elektrycznych, są znane jako „Skutery elektryczne”. Te skutery napędzane są energią elektryczną z akumulatora zasilającego silnik elektryczny. Akumulatory elektryczne tych motocykli typu „plug-in” można ładować, podłączając je do gniazdka elektrycznego lub sieci elektroenergetycznej stacji ładowania.

Motocykle mogą być wyposażone w osłony chroniące kierowcę przed deszczem i wiatrem albo w przyczepę boczną.

Trójkołowe pojazdy (np. typu „dostawcze trójkołowe”) są również klasyfikowane tutaj, pod warunkiem że nie mają one charakteru pojazdów silnikowych objętych pozycją 8703 lub pozycją 8704 (zob. Noty wyjaśniające do pozycji 8703 i 8704).

Pozycja obejmuje ponadto wszelkiego rodzaju przyczepy boczne pojazdu, który przeznaczony jest do przewozu osób lub towarów, a które nie mogą być używane niezależnie. Są one wyposażone w koło z jednej strony, a z drugiej w osprzęt umożliwiający przymocowanie przyczepy do roweru lub motocykla.

Pozycja wyłącza:

(a)Czterokołowe pojazdy silnikowe do transportu osób, z podwoziem rurowym, posiadające układ kierowniczy typu samochodowego (np. układ kierowniczy oparty na zasadzie Ackermana) (pozycja 8703).

(b)Przyczepy przeznaczone do przymocowania do roweru lub motocykla (pozycja 8716).


 


8712-Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe.

Niniejsza pozycja obejmuje rowery bez silników, tj. pojazdy napędzane pedałami wyposażone w jedno lub więcej kół (na przykład rowery dwukołowe (włączając te dla dzieci), trójkołowe i czterokołowe).

Pozycja obejmuje oprócz rowerów o tradycyjnej konstrukcji również różne typy rowerów specjalistycznych, tzn.:

(1)Trójkołowe rowery dostawcze, zwykle o konstrukcji przegubowej ze zbiornikiem na paliwo (czasem izolowanym termicznie) umieszczonym powyżej dwóch kół prowadzących.

(2)Tandemy.

(3)Rowery jednokołowe (jednoślady) i dwukołowe specjalnie przeznaczone dla artystów estradowych, charakteryzujące się niewielką wagą, kołem ze stałą przekładnią itd.

(4)Rowery dwukołowe specjalnie przeznaczone dla niepełnosprawnych (np. wyposażone w specjalne urządzenie pozwalające na pedałowanie jedną stopą).

(5)Rowery dwukołowe wyposażone w stabilizatory przymocowane do piasty tylnego koła.

(6)Rowery wyścigowe.

(7)Rowery czterokołowe, wyposażone w kilka miejsc siedzących i kilka par pedałów, charakteryzujące się lekką konstrukcją.

(8)Napędzane pedałami hulajnogi podobne do rowerów, przeznaczone do jeżdżenia przez dzieci, młodzież i dorosłych, z nastawną kolumną kierownicy typu rowerowego i kierownicą typu rowerowego, nadmuchiwanymi oponami, ramą i hamulcami ręcznymi, wyposażone w pojedynczy pedał przymocowany do łańcucha i system koła łańcuchowego.

Rowery objęte niniejszą pozycją wyposażone w przyczepy boczne są klasyfikowane do niej, lecz przyczepy boczne prezentowane osobno są wyłączone (pozycja 8711).

Pozycja ta również nie obejmuje:

(a)Rowerów wyposażonych w silnik pomocniczy (pozycja 8711).

(b)Rowerów dziecięcych innych niż dwukołowe (pozycja 9503).

(c)Specjalnych rowerów przystosowanych wyłącznie do użytku w lunaparkach (pozycja 9508).

 


 


8713-Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób.

8713 10-Bez mechanicznego napędu

8713 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wózki, wózki inwalidzkie lub podobne pojazdy, specjalnie przeznaczone do przewozu niepełnosprawnych (osób chorych, sparaliżowanych, inwalidów itp.), nawet wyposażone w napęd mechaniczny.

Pojazdy wyposażone w napęd mechaniczny są zwykle napędzane lekkim silnikiem lub ręcznie przez mechanizm dźwigniowy lub korbowy. Inne wózki inwalidzkie są pchane ręcznie lub napędzane przez bezpośrednie poruszanie kół rękoma.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Zwykłych pojazdów przystosowanych do użytku przez inwalidów (na przykład samochodów osobowych wyposażonych w sprzęgło, przyspiesznik itp. obsługiwane ręcznie (pozycja 8703) lub rowerów dwukołowych ze specjalnymi urządzeniami umożliwiającymi napędzanie jedną stopą (pozycja 8712)).

(b)Wózków-noszy na kółkach (pozycja 9402).

 


 


8714-Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713.

8714 10-Motocykli (włącznie z motorowerami)

8714 20-Wózków dla osób niepełnosprawnych

-Pozostałe:

8714 91- -Ramy i widelce oraz ich części

8714 92- -Obręcze kół i szprychy

8714 93- -Piasty, inne niż piasty hamujące („torpedo”) oraz koła łańcuchowe wolnych kół

8714 94- -Hamulce, włączając piasty hamujące i ich części

8714 95- -Siodełka

8714 96- -Pedały i mechanizmy korbowe oraz ich części

8714 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje części i akcesoria używane w motocyklach (włączając mopedy), rowerach wyposażonych w silnik pomocniczy, przyczepach bocznych, rowerach bez silnika albo w wózkach inwalidzkich, z zastrzeżeniem, że części i akcesoria spełniają obydwa następujące warunki:

(i)         Muszą być możliwe do identyfikacji jako przystosowane wyłącznie albo zasadniczo do wyżej wymienionych pojazdów;

oraz  (ii)Nie mogą być wyłączone z niniejszej pozycji postanowieniami uwag do sekcji XVII (zobacz odpowiednie Uwagi ogólne Not wyjaśniających).

Części i akcesoria objęte niniejszą pozycją to:

(1)Nadwozia i części dostawczych rowerów trójkołowych, przyczep bocznych albo wózków inwalidzkich (dachy, drzwi, podłogi itp.).

(2)Podwozia i ramy oraz ich części.

(3)Przekładnie zębate, skrzynie biegów, sprzęgła i inne mechanizmy przenoszenia napędu w motocyklach i ich części.

(4)Koła i ich części (kołpaki, obręcze, szprychy itp.).

(5)Tylne kółka zębate wolnego koła.

(6)Przerzutki i inne mechanizmy przekładniowe oraz ich części.

(7)Układy korbowe i ich części (koła korbowe, korby, osie itp.), pedały i ich części (osie itp.), noski.

(8)Rozruszniki nożne, dźwignie i inne mechanizmy sterujące.

(9)Hamulce wszelkiego rodzaju (hamulce wspornikowe, szczękowe, bębnowe, piasty hamujące, hamulce tarczowe) oraz ich części (dźwignie, dźwignie opraw bloków, bębny i szczęki hamulcowe do piast hamujących, hamulców tarczowych, jarzma do hamulców szczękowych).

(10)Kierownice, trzony i uchwyty kierownic (z korka, tworzyw sztucznych itp.).

(11)Siodła (siedzenia) i podpory do siodeł; pokrowce na siodła.

(12)Widelce, w tym teleskopowe i ich części (koronki widełek, trzpienie).

(13)Rury i obejmy ram rowerowych.

(14)Amortyzatory hydrauliczne i ich części.

(15)Błotniki i ich wsporniki (podpory, pręty mocujące itp.).

(16)Reflektory (zamontowane).

(17)Ochraniacze ubrania (inne niż siatki objęte pozycją 5608); osłony łańcuchów napędowych; podnóżki i osłony stóp.

(18)Stojaki motocykli.

(19)Odchylane osłony i pokrywy koła zapasowego do skuterów.

(20)Tłumiki i ich części.

(21)Zbiorniki paliwa.

(22)Osłony przeciwwiatrowe.

(23)Półki bagażowe; wsporniki lamp; uchwyt bidonu.

(24)Dźwignie i korby napędowe, tylne oparcia foteli i kolumny kierunkowe oparć foteli, podnóżki, wsporniki nóg, oparcia boczne itd. do wózków inwalidzkich.

(25)Linki sprzęgła, hamulca i przyspieszenia oraz podobne linki, składające się z elastycznej obudowy oraz ruchomej linki wewnętrznej przycięte na odpowiednią długość i zaopatrzone w końcówki mocujące.

 


 


8715-Wózki dziecięce i ich części.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(I)Wózki dziecięce, nawet składane, wyposażone w dwa lub więcej koła i zwykle pchane ręcznie (krzesełka na kółkach, wózki dziecięce, wózki spacerowe itp.).

(II)Części wyżej wymienionych wózków, pod warunkiem że spełniają obydwa następujące warunki:

(i)Muszą być możliwe do identyfikacji jako przystosowane wyłącznie lub zasadniczo do wózków objętych niniejszą pozycją;

oraz(ii)Nie mogą być wyłączone z niniejszej pozycji postanowieniami uwag do sekcji XVII (zobacz odpowiednie Uwagi ogólne Not wyjaśniających).

Ponadto pozycja obejmuje następujące części:

(1)Nadwozia do montażu na podwoziach; w tym typy nadwozi wymiennych, które mogą być wykorzystane jako kołyski.

(2)Podwozia i ich części.

(3)Koła (nawet wyposażone w opony) oraz ich części.

 


 


8716-Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części.

8716 10-Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)

8716 20-Przyczepy lub naczepy do celów rolniczych, samozaładowcze lub samowyładowcze

-Pozostałe przyczepy lub naczepy, do przewozu towarów:

8716 31- -Przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny

8716 39- -Pozostałe

8716 40-Pozostałe przyczepy i naczepy

8716 80-Pozostałe pojazdy

8716 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje grupę pojazdów napędzanych niemechanicznie (innych niż objęte poprzednimi pozycjami), wyposażonych w jedno lub więcej kół, skonstruowanych do przewozu towarów albo osób. Obejmuje ona również pojazdy nienapędzane mechanicznie i niewyposażone w koła (np. ciężkie sanie transportowe, specjalne sanki poruszające się po bieżniach drewnianych).

Pojazdy objęte niniejszą pozycją przeznaczone są do ciągnięcia przez inne pojazdy (ciągniki, ciężarówki, motocykle, rowery itp.), pchania lub ciągnięcia ręcznego, popychania stopą albo do ciągnięcia przez zwierzęta.

Pozycja obejmuje:

(A)Przyczepy i naczepy.

W rozumieniu niniejszej pozycji określenia „przyczepy” i „naczepy” odnoszą się do pojazdów (innych niż przyczepy boczne) przeznaczonych wyłącznie do przyczepiania do innego pojazdu za pomocą specjalnych urządzeń sprzęgających automatycznych i nieautomatycznych.

Najważniejszym typem przyczep i naczep objętych tą grupą są przyczepy i naczepy przeznaczone do użytku z pojazdami silnikowymi. Przyczepy mają zwykle dwa lub więcej zestawów kół oraz system sprzęgający montowany do skrętnych kół przednich, które kierują pojazdami. Naczepy wyposażone są tylko w koła tylne, zaś przedni koniec spoczywa na platformie pojazdu ciągnącego, do którego naczepa jest przymocowana za pomocą specjalnego urządzenia sprzęgającego.

W rozumieniu niżej przytoczonych Not wyjaśniających określenie „przyczepy” obejmuje naczepy.

Niniejsza pozycja obejmuje następujące przyczepy:

(1)Przyczepy typu mieszkalnego (przyczepy turystyczne), przeznaczone do mieszkania albo biwakowania.

(2)Samozaładowcze przyczepy rolnicze wyposażone w automatyczne urządzenia ładunkowe, a ponadto w miarę możliwości również w nasadki do siekania paszy, łodyg kukurydzy itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje przyczep samo załadowczych trwale zamontowanych na sprzęcie żniwnym, do cięcia, siekania i transportowania trawy, kukurydzy itp. (pozycja 8433).

(3)Przyczepy samowyładowcze do przewożenia różnych produktów (pasz, obornika itp.) z ruchomą podłogą do wyładunku; pojazdy te mogą być wyposażone w różne urządzenia (rozdrabniacz obornika, siekacz paszy itp.), które umożliwiają przystosowanie ich do użytku jako rozrzutnik obornika, zbiornik na pasze albo wypielacz.

(4)Inne przyczepy do przewozu towarów, takie jak:

(a)Przyczepy-cysterny (nawet wyposażone w pompy).

(b)Przyczepy rolnicze, przyczepy do wykonywania robót publicznych itd. (nawet z urządzeniem samowyładowczym).

(c)Przyczepy-chłodnie lub przyczepy izolowane termicznie do transportu towarów łatwo psujących się.

(d)Przyczepy-meblowozy.

(e)Przyczepy jedno- lub dwupoziomowe do przewozu inwentarza, samochodów, rowerów itp.

(f)Przyczepy przystosowane do transportu niektórych towarów (np. szkła płaskiego i wyrobów szklanych).

(g)Przyczepy szynowo-drogowe (intermodalne) (przeznaczone głównie do użytku jako przyczepy drogowe, ale skonstruowane tak, że mogą być przywożone na specjalnych wagonach kolejowych wyposażonych w szyny prowadzące).

(h)Przyczepy wyposażone w szyny do przewozu wagonów kolejowych.

(ij)Przyczepy z ramą kutą, z pochylniami załadowczymi do przewozu ciężkiego sprzętu (czołgów, dźwigów, spychaczy, transformatorów elektrycznych itp.).

(k)Dwu- i czterokołowe wózki do przewozu dłużyc drewna.

(l)Przyczepy rozworowe do przewozu drewna.

(m)Małe przyczepy ciągnięte przez rowery lub motocykle.

(5)Inne przyczepy, takie jak:

(a)Przyczepy pojazdów silnikowych specjalnie przeznaczonych do przewozu osób.

(b)Przyczepy dla wesołych miasteczek (inne niż te objęte pozycją 9508).

(c)Przyczepy wystawowe.

(d)Przyczepy biblioteczne.

(B)Pojazdy napędzane siłą rąk lub nóg.

Niniejsza grupa obejmuje:

(1)Wózki różnego rodzaju, w tym wyspecjalizowane, przeznaczone do użytku w określonych gałęziach przemysłu (włókienniczym lub ceramicznym, mleczarskim itd.).

(2)Taczki, wózki bagażowe, wózki wywrotne.

(3)Wózki do rozwożenia żywności, wózki bufetowe (inne niż typu objętego pozycją 9403), w rodzaju stosowanych na dworcach kolejowych.

(4)Wózki ręczne, np. do usuwania odpadków.

(5)Riksze.

(6)Małe wózki izolowane termicznie do użytku przez sprzedawców lodów.

(7)Wózki handlowe wszelkich typów. Te lekkie pojazdy są czasem wyposażone w koła pneumatyczne.

(8)Sanki (ciągnięte ręcznie) do przewozu drewna w terenie górzystym.

(9)„Sanki do jazdy na stojąco”, napędzane przez bezpośredni nacisk stopy jadącego na ziemię pokrytą śniegiem, przeznaczone szczególnie do transportu osób w regionach subarktycznych.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Pomoce do chodzenia znane jako „balkoniki do chodzenia”, które zazwyczaj składają się z ramy z metalowych rurek na trzech lub czterech kółkach (z których niektóre lub wszystkie mogą być obrotowe), uchwytów i ręcznych hamulców (pozycja 9021).

(b)Małe pojemniki na kółkach (na przykład kosze na kółkach), z materiałów do wyplatania, metalu itp., niezawierające podwozia, w rodzaju używanych w sklepach (klasyfikacja według ich materiału składowego).

(C)Pojazdy ciągnięte przez zwierzęta.

Niniejsza grupa obejmuje:

(1)Powozy na uroczyste okazje (ceremonialne), powozy kryte, kolaski, dorożki kabriolety.

(2)Karawany.

(3)Wózki do wyścigów kłusaków (sulky).

(4)Dziecięce wózki ciągnięte przez osiołki i kucyki, używane w ogrodach, parkach itp.

(5)Pojazdy dostawcze wszelkiego rodzaju, meblowozy.

(6)Wózki wszelkiego rodzaju, w tym wyposażone w wywrotkę.

(7)Sanki i sanie.

POJAZDY WYPOSAŻONE W MECHANIZMY I INNE ELEMENTY

Przy klasyfikacji zestawów składających się z pojazdów z trwale wbudowanymi maszynami lub urządzeniami należy kierować się zasadniczą główną cechą całości. Pozycja obejmuje więc takie zestawy, których zasadnicze cechy wywodzą się z samego pojazdu. Z drugiej strony zestawy, których zasadnicze cechy wywodzą się z maszyny albo urządzenia, są wyłączone.

Z powyższego wynika, że:

(I)Wózki lub przyczepy z wbudowanymi zbiornikami, nawet wyposażone w pomocnicze pompy do napełniania lub opróżniania, są klasyfikowane do niniejszej pozycji.

(II)Następujące artykuły są np. wyłączone i objęte pozycją właściwą dla maszyny lub urządzenia:

(a)Urządzenia do opryskiwania objęte pozycją 8424 na wózku ręcznym, ciągnione przez zwierzęta lub przyczepy.

(b)Maszyny i urządzenia zamontowane na prostym podwoziu kołowym, przeznaczone do ciągnięcia, takie jak przewoźne pompy i sprężarki (pozycja 8413 lub 8414) oraz dźwigi i drabiny przewoźne (pozycja 8426 lub 8428).

(c)Przyczepne betoniarki (pozycja 8474).

CZĘŚCI

Niniejsza pozycja obejmuje również części pojazdów wyżej wymienionych, pod warunkiem że części spełniają obydwa następujące warunki:

(i)         Muszą być możliwe do identyfikacji jako przystosowane wyłącznie albo zasadniczo do takich pojazdów;

oraz(ii)Nie mogą być wyłączone z niniejszej pozycji postanowieniami uwag do sekcji XVII (zobacz odpowiednie Uwagi ogólne Not wyjaśniających).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Podwozia i ich części składowe (podłużnice kształtowe, poprzecznice itp.).

(2)Osie.

(3)Nadwozia i ich części.

(4)Koła drewniane lub stalowe i ich części, właczając koła wyposażone w opony.

(5)Urządzenia sprzęgające.

(6)Hamulce i ich części.

(7)Wałki, jarzma rozpakowujące i podobne części.

***

Zimowy sprzęt sportowy, taki jak tobogany, bobsleje itp., jest wyłączony (pozycja 9506).

__________