DZIAŁ 86

LOKOMOTYWY POJAZDÓW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; KOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHANICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE)

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   podkładów kolejowych lub tramwajowych, z drewna lub betonu oraz betonowych odcinków prowadnic dla pociągów poruszających się na poduszce powietrznej (pozycja 4406 lub 6810);

(b)   materiałów konstrukcyjnych do budowy torów dla trakcji szynowej, z żeliwa lub stali, objętych pozycją 7302;

(c)   elektrycznych urządzeń sygnalizacyjnych, zabezpieczających i sterujących ruchem, objętych pozycją 8530.

  1. Pozycja 8607 obejmuje między innymi:

(a)   osie, koła, zestawy kołowe (podwozia), obręcze kół, pierścienie skurczowe, piasty i pozostałe części kół;

(b)   ramy, ostoje, podwozia, wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela (wózki dyszlowe);

(c)   maźnice, przekładnie hamulcowe;

(d)   zderzaki; haki i pozostałe układy sprzęgające oraz połączenia korytarzowe;

(e)   nadwozia wagonów.

  1. Z zastrzeżeniem ustaleń uwagi 1 podanej powyżej, pozycja 8608 obejmuje między innymi:

(a)   kompletne tory, obrotnice, kozły oporowe, skrajnie ładunku;

(b)   semafory, mechaniczne tarcze sygnalizacyjne, urządzenia sterujące pracą zapór na przejazdach jednopoziomowych, układy sygnalizacji i sterowania rozjazdami i zwrotnicami oraz pozostałe mechaniczne (włączając elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczające i sterujące ruchem, nawet zawierające sprzęt oświetleniowy, dla trakcji szynowej, dróg lądowych, śródlądowych dróg wodnych, miejsc postojowych, portów lub lotnisk.


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje lokomotywy i tabor oraz ich części i niektóre elementy osprzętu i torów dla wszelkiego rodzaju kolei lub tramwajów (włączając również dla kolei wąskotorowych, jednoszynowych itp.). Obejmuje on również kontenery i pojemniki specjalnie zaprojektowane i przystosowane do przewozu jednym albo więcej niż jednym rodzajem transportu. Obejmuje on również mechaniczne (włączając elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczające oraz sterujące ruchem (włączając te dla parkingów).

W całym niniejszym rozdziale określenia „kolej” i „tramwaj” odnoszą się nie tylko do konwencjonalnych kolei i tramwajów, w przypadku których zastosowano szyny stalowe, ale również do podobnie prowadzonych systemów, jak np. z zastosowaniem poduszki magnetycznej lub torów betonowych.

Te różnorodne towary klasyfikowane są następująco:

(A)Pojazdy szynowe z własnym napędem, takie jak lokomotywy, silnikowe wagony kolejowe i tramwajowe (pozycje od 8601 do 8603). Pozycja 8602 obejmuje również tendry. Lokomotywy o dwóch rodzajach napędu klasyfikowane są w pozycji odpowiadającej głównemu rodzajowi napędu.

(B)Pojazdy do obsługi technicznej kolei lub tramwajów, z własnym napędem i bez własnego napędu (pozycja 8604).

(C)Różne rodzaje pojazdów ciągniętych (wagony pasażerskie lub wagony bagażowe kolejowe albo tramwajowe, wagony towarowe kolejowe albo tramwajowe, wagony i wózki itd.) (pozycje 8605 i 8606).

(D)Części kolejowych albo tramwajowych lokomotyw i taboru (pozycja 8607), a także osprzęt i elementy torów kolejowych albo tramwajowych, oraz mechaniczne (również elektromechaniczne) urządzenia do sygnalizowania albo sterowania pojazdami drogowymi, szynowymi i innymi, statkami albo samolotami (pozycja 8608).

(E)Pojemniki specjalnie zaprojektowane i przystosowane do przewozu jednym lub więcej niż jednym rodzajem transportu (pozycja 8609).

Dział niniejszy obejmuje również poduszkowce zaprojektowane do poruszania się po torze (pociągi poduszkowe), części tych pojazdów oraz osprzęt, elementy poduszkowców i mechaniczne (a także elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczające oraz sterujące ruchem systemów transportowych z zastosowaniem pociągów poduszkowych (patrz uwaga 5. do sekcji XVII).

Pojazdy niekompletne lub niewykończone klasyfikowane są wraz z odpowiednimi pojazdami kompletnymi lub ukończonymi, pod warunkiem iż noszą one ich istotne cechy. Mogą do nich należeć:

(1)Lokomotywy lub napędzane silnikiem wagony kolejowe lub tramwajowe, niewyposażone w układ napędowy, instrumenty pomiarowe, aparaty zabezpieczające lub urządzenia obsługowe.

(2)Wagony pasażerskie niewyposażone w siedzenia.

(3)Ostoje wózków kompletne wraz z zawieszeniem i kołami.

Jednakże nadwozia napędzanych silnikiem wagonów kolejowych albo tramwajowych, nadwozia furgonów, wagonów, wózków lub tendrów, niezamontowanych na ostojach, klasyfikowane są jako części kolejowych lub tramwajowych lokomotyw albo taboru (pozycja 8607).

Dział nie obejmuje:

(a)Modeli taboru kolejowego do celów demonstracyjnych, objętych pozycją 9023.

(b)Ciężkiej artylerii zamontowanej na wózkach kolejowych (pozycja 9301).

(c)Pociągów-zabawek (pozycja 9503).

(d)Urządzeń niestanowiących właściwego taboru, zaprojektowanych specjalnie do użytku na karuzelach i w innych miejscach zorganizowanej rozrywki (pozycja 9508).

 


 


8601-Lokomotywy szynowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego lub z akumulatorów.

8601 10-Zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej

8601 20-Zasilane z akumulatorów

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie rodzaje lokomotyw elektrycznych, do zasilania których energia elektryczna uzyskiwana jest bądź z akumulatorów o dużej mocy umieszczonych na pojeździe, bądź z zewnętrznego przewodu, którym może być szyna lub kabel napowietrzny.

 


 


8602-Pozostałe lokomotywy; tendry.

8602 10-Lokomotywy spalinowo-elektryczne

8602 90-Pozostałe

(A) LOKOMOTYWY

Grupa niniejsza obejmuje wszystkie typy lokomotyw szynowych, innych niż zasilane z zewnętrznego źródła elektryczności albo przez akumulatory elektryczne (pozycja 8601), niezależnie od rodzaju jednostki napędowej (silnik parowy, silnik wysokoprężny, turbina gazowa, silnik benzynowy, silnik pneumatyczny itp.).

Obejmują one:

(1)Lokomotywy spalinowe z silnikiem wysokoprężnym trzech rodzajów:

(a)Lokomotywy spalinowo-elektryczne, w których silnik wysokoprężny napędza generator dla wytworzenia energii elektrycznej, która z kolei napędza silniki trakcyjne poruszające koła.

(b)Lokomotywy spalinowo-hydrauliczne, w których energia z silnika wysokoprężnego przesyłana jest do kół przy zastosowaniu układu hydraulicznego.

(c)Lokomotywy spalinowo-mechaniczne, w których energia silnika wysokoprężnego dociera do kół poprzez sprzęgło albo sprzęgło hydrauliczne i skrzynkę przekładniową.

(2)Parowozy wszelkich typów, w tym lokomotywy turbinowe wykorzystujące napęd elektryczny, parowozy tendrzaki i parowozy bezpaleniskowe, np. wyposażone w zbiornik pary zamiast kotła, który napełniany jest z instalacji przemysłowej.

***

Pozycja obejmuje niektóre lokomotywy średniej mocy niewyposażone w wózki zwrotne i wyposażone zwykle tylko w dwie osie napędowe. Są one wykorzystywane głównie na stacjach kolejowych do przemieszczania wagonów oraz przez zakłady przemysłowe posiadające połączenia kolejowe.

(B) TENDRY

Tendry są pojazdami sprzężonymi z parowozami, które przewożą wodę i paliwo potrzebne do pracy kotła. Składają się one głównie z ramy osadzonej na dwóch lub więcej osiach oraz nadbudówki blaszanej mieszczącej zamknięty zbiornik na wodę i zbiornik na węgiel albo zbiornik na paliwo-olej.

***

Ciągniki przystosowane zarówno do poruszania się po drodze, jak i po szynach są wyłączone (pozycja 8701).

 


 


8603-Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, inne niż te objęte pozycją 8604.

8603 10-Zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej

8603 90-Pozostałe

Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym różnią się od lokomotyw, ponieważ poza wyposażeniem w jednostkę napędową są one również przystosowane do przewozu pasażerów lub ładunku. Pojazdy te mogą być zaprojektowane do jazdy pojedynczo, albo w zestawach, powstałych poprzez połączenie dwóch albo więcej pojazdów tego samego typu, lub też jednej albo więcej przyczep.

Główną cechą tych pojazdów jest kabina operatora z przodu, albo z przodu i z tyłu, albo u góry (kiosk) na środku.

Różne typy kolejowych albo tramwajowych wagonów osobowych i wagonów towarowych, których dotyczy niniejsza pozycja, obejmują:

(A)Wagony osobowe z napędem elektrycznym, w których energia elektryczna pobierana jest z zewnętrznego źródła stacjonarnego, np. przez pantograf albo odbierak drążkowy w przypadku przewodu napowietrznego, albo przez ślizgacze łyżwowe odbieraka zamontowane na wózku zwrotnym, w przypadku trzeciej szyny.

Tramwajowe wagony osobowe. Niekiedy wyposażone w dwie szyny odbieraka umieszczone w szynie rowkowej; prąd pobierany jest poprzez specjalne urządzenia zwane „pługiem”.

(B)Wagony silnikowe, tzn. niezależne pojazdy poruszające się własnym napędem i wyposażone w silniki wysokoprężne albo inne silniki wewnętrznego spalania itd.

Niektóre wagony silnikowe wyposażone są w ogumienie pełne lub pneumatyczne, a inne posiadają urządzenia z zębatką.

(C)Pojazdy z własnym napędem działające za pomocą baterii akumulatorowych.

Niniejsza pozycja obejmuje również pojazdy szynowe typu elektro-żyroskopowego. Zasada działania oparta jest na gromadzeniu energii kinetycznej szybko obracającego się koła zamachowego. Energia ta jest następnie przesyłana poprzez prądnicę elektryczną do silnika napędowego w postaci prądu elektrycznego. Zakres zastosowania tego systemu ma raczej ograniczony charakter, ale może on dotyczyć lekkich wagonów albo tramwajów.

Należy zwrócić uwagę, że pozycja ta wyklucza wagony motorowe, które można przekształcić w pojazdy szynowe poprzez zmianę kół, blokadą kierownicy, bez zmiany silnika (pozycja 8702).

 


 


8604-Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe, nawet z napędem własnym (na przykład wagony warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbijaki podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony próbno-kontrolne i drezyny).

Pojazdy objęte niniejszą pozycją, z własnym napędem lub bez, są zaprojektowanie specjalnie do użytku np. przy instalacji, obsłudze i konserwacji nawierzchni kolejowej oraz konstrukcji wokół toru.

Pozycja ta obejmuje:

(1)Wagony warsztatowe wyposażone w narzędzia, obrabiarki, prądnice, urządzenia podnośnikowe (podnośniki, wyciągi itp.), sprzęt spawalniczy, łańcuchy, przewody itp.

(2)Wagony ratownicze i inne pojazdy dźwigowe; lokomotywy i pojazdy dźwigowe do podnoszenia wagonów; pojazdy dźwigowe do podnoszenia i przemieszczania szyn, pojazdy dźwigowe do za- i wyładunku na peronie stacji.

(3)Wagony wyciągowe.

(4)Wagony wyposażone w specjalne urządzenia do czyszczenia albo ubijania podsypki.

(5)Wagony wyposażone w urządzenie do mieszania cementu do użytku na torach

(do wykonywania fundamentów masztów przewodów elektrycznych).

(6)Wagony do kalibrowania wag pomostowych.

(7)Wagony z rusztowaniem do instalowania i konserwacji przewodów elektrycznych.

(8)Wagony wykonujące opryski przeciw chwastom.

(9)Pojazdy z własnym napędem do konserwacji toru (w szczególności szynowe do regulacji toru), wyposażone w jeden albo więcej silników, które nie tylko napędzają maszynę roboczą zamontowaną na pojeździe (do układania toru, ubijaki podsypki, itd.) i napędzają pojazd podczas wykonywania zadania, lecz również umożliwia szybkie przemieszczanie się pojazdu po torze, jako jednostki o własnym napędzie, wówczas, gdy maszyny robocze nie pracują.

(10)Wagony do kontroli toru wyposażone w specjalistyczny sprzęt, taki jak instrumenty do kontroli działania silnika, hamulców itd. (na przykład do pomiaru ciągniętego ładunku, wykrywania uszkodzeń toru, podstawy toru, mostów itd.); wagony do kontroli toru, które rejestrują w czasie ruchu wszelkie nieregularności toru.

(11)Pojazdy inspekcyjne o napędzie mechanicznym, w tym drezyny motorowe, używane przez personel kolejowy do konserwacji toru. Są one zwykle wyposażone w silniki spalinowe wewnętrznego spalania, i stanowią szybki środek transportu zarówno dla personelu prowadzącego konserwację, jak również transportu materiałów, które trzeba dostarczyć albo zabrać z toru.

(12)Pojazdy inspekcyjne o napędzie niemechanicznym, włączając drezyny używane przez

personel inspekcyjny (np. o napędzie ręcznym lub nożnym).

***

Jeżeli maszyny, instrumenty pomiarowe i inny sprzęt zamontowane są na zwykłych platformach kołowych, nie zaś na właściwych ostojach (nie stanowią zatem właściwego taboru kolejowego lub tramwajowego), wówczas są one wyłączone z niniejszej pozycji i zaliczane do pozycji bardziej szczegółowych (pozycje 8425, 8426, 8428, 8429, 8430 itd.).

 


 


8605-Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu; wagony bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez własnego napędu (z wyłączeniem tych objętych pozycją 8604).

Niniejsza pozycja obejmuje grupę taboru kolejowego lub tramwajowego bez własnego napędu (włączając wagony tramwajowe doczepne oraz wagony kolei linowej naziemnej), które zwykle zestawiane są w postaci pociągów pasażerskich.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Wagony pasażerskie wszelkiego typu, w tym wagony sypialne, restauracyjne, salonowe, rekreacyjne ( przystosowane specjalnie do rozrywki, tańca itd.).

(2)Wagony kolei linowej naziemnej.

(3)Wagony doczepne tramwajowe.

(4)Specjalne wagony do podziemnego przewozu górników.

(5)Wagony mieszkalne dla personelu kolejowego.

(6)Wagony bagażowe i kombinowane pasażersko-bagażowe.

(7)Wagony pocztowe.

(8)Wagony sanitarne, szpitalne, rentgenowskie i podobne.

(9)Wagony więzienne.

(10)Wagony opancerzone.

(11)Wagony specjalnie wyposażone w aparaturę radiową lub telegraficzną.

(12)Wagony szkoleniowe wyposażone w aparaturę, maszyny lub modele w skali zmniejszonej (np. do szkolenia personelu).

(13)Wagony wystawowe.

 


 


8606-Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu.

8606 10-Cysterny i temu podobne

8606 30-Wagony samowyładowcze, inne niż te objęte podpozycją 8606 10

-Pozostałe:

8606 91- -Kryte i zamknięte

8606 92- -Odkryte z niezdejmowanymi bokami, o wysokości przekraczającej 60 cm

8606 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje pojazdy do transportu towarów siecią szynową (o dowolnej szerokości toru). Obejmuje ona również małe pojazdy albo wagony do transportu towarów po szynach, w kopalniach, na terenach budowy, w fabrykach, magazynach itd.. Te ostatnie różnią się zwykle od właściwych wagonów, wózków itd.. tym, że nie są wyposażone w resory.

Oprócz zwykłych wagonów odkrytych (wagony-platformy, wagony wywrotki itd..) oraz krytych pozycja niniejsza obejmuje również następujące typy wagonów specjalistycznych:

(1)Wagony cysterny i podobne (np. wagony zbiornikowe, wagony beczkowozy).

(2)Wagony izolowane albo chłodzone.

(3)Wagony samowyładowcze (wywrotki, wagony dennozsypne itd.).

(4)Wagony niskopodwoziowe do transportu ładunków ciężkich.

(5)Wagony do przewozu tarcicy.

(6)Wagony zbiornikowe wyłożone kamionką itd., zbiorniki do transportu chemikaliów.

(7)Boksy dla koni.

(8)Wagony dwupoziomowe (np. do przewozu samochodów).

(9)Wagony specjalnie wyposażone do przewozu żywego drobiu albo żywych ryb.

(10)Wagony platformy do przewozu innych wagonów.

(11)Wagony wąskotorowe wszelkiego typu.

(12)Wagony kopalniane.

(13)Wózki do transportu szyn, dźwigarów itd.

(14)Wagony wyposażone w szyny do przewozu doczepnych wagonów kolejowych.

(15)Wagony specjalnie zaprojektowane do przewozu produktów o wysokiej radioaktywności.

Przyczepy „drogowo-kolejowe” przeznaczone do transportu specjalnymi wagonami wyposażonymi w szyny ochronne są wyłączone (pozycja 8716).

 


 


8607-Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego.

-Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i koła, i ich części:

8607 11- -Wózki zwrotne napędzane i jednoosiowe wózki Bissela

8607 12- -Pozostałe wózki zwrotne i wózki Bissela

8607 19- -Pozostałe (włącznie z częściami)

-Hamulce i ich części:

8607 21- -Hamulce pneumatyczne i ich części

8607 29- -Pozostałe

8607 30-Haki i pozostałe układy sprzęgające, bufory, i ich części

-Pozostałe:

8607 91- -Lokomotyw

8607 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, pod warunkiem że spełniają one jednocześnie obydwa następujące warunki:

(i)Muszą być identyfikowane jako dostosowane do użytku wyłącznie albo głównie z podanymi powyżej pojazdami.

(ii)Nie mogą być wykluczone postanowieniami uwag do sekcji XVII.

Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego obejmują:

(1)Wózki zwrotne o dwóch i więcej osiach oraz wózki jednoosiowe Bissela składające się z ramy i tylko jednej osi.

(2)Osie proste i wygięte, nawet zmontowane.

(3)Koła i ich części (piasty kół, obręcze metalowe kół itd.).

(4)Maźnice i ich części (np. korpusy maźnicy).

(5)Wszystkie typy przekładni hamulcowych, w tym:

(a)Hamulce ręczne sterowane bezpośrednio z pojedynczego pojazdu (hamulce dźwigniowe i śrubowe).

(b)Hamulce zespolone sterowane z jednego miejsca dla wszystkich pojazdów składu; obejmują hamulce na sprężone powietrze i hamulce podciśnieniowe.

(c)Części przekładni hamulcowej, obejmujące szczęki, cylindry, dźwignie itd.

(6)Zderzaki.

(7)Sprzęgi (np. hakowe, śrubowe lub łańcuchowe, urządzenia sprzęgowe); niektóre układy sprzęgające mogą być automatyczne.

(8)Ramy i ich części (podłużnice wagonu, dźwigary poprzeczne, prowadnice maźnic itd.), ramy odlewane w całości.

(9)Połączenia korytarzowe i platformy łączące.

(10)Nadwozia (niezamontowane na ostojach) do taboru kolejowego i tramwajowego z silnikiem i bez własnego napędu (np. do wagonów osobowych, towarowych itd.), części tych nadwozi (np. drzwi wagonów, ściany działowe, brzegi wagonów na zawiasach, słupki boczne, stopnie nadwozia, zbiorniki wody do tendrów).

(11)Węże z głowicami łączącymi do systemów hamulcowych i instalacji grzewczych.

(12)Amortyzatory hydrauliczne do wózków zwrotnych.

Należy jednak zaznaczyć, że kątowniki, kształtowniki, odcinki, arkusze, płyty i inne części ram, jak również rury i rurki itd. z metalu nieszlachetnego klasyfikowane są w sekcji XV, chyba że zostały obrobione do stanu, który pozwala jasno uznać je za części lokomotyw i taboru.

 


 


8608-Osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych; mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części.

(A) OSPRZĘT TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH

Grupa ta obejmuje:

(1)Gotowe tory, tzn. szyny przymocowane już do podkładów albo innych podpór; mogą mieć formę skrzyżowań, zwrotnic albo rozjazdów, zakrętów, odcinków prostych itd.

(2)Obrotnice, uruchamiane elektrycznie i pozostałe, tj. duże platformy, zwykle okrągłe, które mogą obracać się wokół osi, i które wyposażone są w tory kolejowe albo tramwajowe; większość jest również wyposażona w rolki unoszące platformę na jej obwodzie.

Lokomotywy itd. mogą być dzięki temu obracane na obrotnicy i kierowane w wybraną stronę. Pozycja obejmuje również obrotnice ręczne dla kolejek wąskotorowych na terenach budowy, w kamieniołomach itd.

Jednakże z pozycji wyłącza się lokomotywy i przesuwnice wagonów, które przemieszczają pojazdy szynowe z jednego toru na inny. Takie i inne maszyny do manewrowania taborem (np. wywrotnice wagonowe, pchacze wagonów itd.) objęte są pozycją 8428.

(3)Kozły oporowe, tj. hydrauliczne lub sprężynowe urządzenia zatrzymujące, umieszczone na końcu każdego biegu torów w celu zminimalizowania uderzenia, jeżeli tabor nie zatrzyma się przed dojechaniem do końca toru. Zaprojektowane są bądź do osadzenia w murze (np. stacji końcowej), bądź w solidnej ramie (np. w miejscu przetaczania wagonów).

(4)Skrajnie ładunkowe, tj. łukowate konstrukcje, które zapewniają, że pociągi przejeżdżające pod nimi nie przekraczają maksymalnej wysokości i szerokości określonej dla danej trasy.

Pozycja ta nie obejmuje podkładów drewnianych (pozycja 4406), podkładów betonowych (pozycja 6810) ani podkładów, szyn lub innych części służących do budowy drogi żeliwnych lub stalowych wyszczególnionych w pozycji 7302 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

Maszty i bramy dla przewodów napowietrznych nie są traktowane jako osprzęt ani elementy lokomotyw i tramwajów i klasyfikowane są zgodnie z zasadniczymi materiałami, z których zostały wykonane do pozycji 6810, 7310 itd.

(B) MECHANICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE) URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE, BEZPIECZEŃSTWA I STEROWANIA RUCHEM SZYNOWYM, DROGOWYM, NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH, MIEJSCACH POSTOJOWYCH, W PORTACH LUB NA LOTNISKACH

Niniejsza grupa obejmuje zasadniczo aparaturę, w której sygnał itp. wysyłany jest z punktu sterowania, zwykle na odległość, poprzez ruch dźwigni, korb, prętów, drutów, łańcuchów itp. albo poprzez urządzenia hydropneumatyczne lub silniki elektryczne. Wyposażenie o napędzie elektropneumatycznym (np. dla kolei) jest również klasyfikowane w niniejszej pozycji. W tym typie wyposażenia sygnalizatory albo zwrotnice są uruchamiane silnikiem pneumatycznym, powietrze jest wpuszczane do cylindra silnika albo wypuszczane z niego za pomocą zaworu elektromagnetycznego, który z kolei sterowany jest elektryczną tablicą kontrolną w nastawni. Sygnalizator wraz z pneumatycznym urządzeniem uruchamiającym traktowany jest jako wyposażenie mechaniczne objęte niniejszą pozycją, jednakże elektryczna tablica kontrolna itp. objęta jest działem 85.

Określenie „wyposażenie sygnalizacyjne” odnosi się do aparatury, która jest przeznaczona do przekazywania instrukcji dla pojazdów, statków albo samolotów. Nie obejmuje ono drogowych, kolejowych, itp. tablic sygnalizacyjnych bez części mechanicznych (np. tablic sygnalizacyjnych ograniczenie prędkości, kierunkowych albo sygnalizujących nachyleniu); są one klasyfikowane zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane (np. pozycja 4421 lub 8310).

Do grupy tej należą następujące typy urządzeń, pod warunkiem że są one poruszane mechanicznie albo elektromechanicznie, zgodnie z powyższym opisem:

(1)Wyposażenie nastawni. Kompletny zestaw składa się z określonej liczby drążków sterujących wraz z kołami, prętami, drutami transmisyjnymi itd. zamontowanymi w ramie. W większości wypadków ma również wbudowane są również blokady w celu zapobieżenia wzajemnie sprzecznemu nastawieniu sygnalizatorów albo zwrotnic.

(2)Ramiona sygnalizatorów, tarcze sygnalizacyjne, kompletne słupy sygnalizacyjne albo bramy sygnałowe.

(3)Mechanizmy dźwigni sterującej lub jarzmowej przymocowane do współzależnych sygnalizatorów w celu zapewnienia ich skoordynowanego działania.

(4)Mechanizmy torowe (ramy naziemne itd., typu dźwigniowego, pedałowego, korbowego i innych typów) do napędu zwrotnic, sygnalizatorów itd.

(5)Wykrywacz zwrotnic. Są one uruchamiane przez ruch samej zwrotnicy; ich ruchy są przekazywane z powrotem do nastawni, w celu poinformowania nastawniczego, że zwrotnice są w żądanym położeniu.

(6)Urządzenia do zamykania zwrotnic i pręty zamykające. Urządzenia te, przymocowane są do toru, zapewniają automatyczne zamykanie zwrotnic przez przejeżdżający pociąg tak, że manewr ten nie może być zmieniony sygnałem z nastawni, dopóki pociąg jest na torze.

(7)Hamulce szynowe. Urządzenia stosowane są w celu zwalniania albo zatrzymywania taboru (np. do zwalniania przetaczanych wagonów wjeżdżających na bocznicę stacji rozrządowej). Składają się one zwykle z pary prętów przymocowanych do każdej z szyn toru; są sterowane hydraulicznie albo pneumatycznie i mogą wywierać ciśnienie hamujące na koła taboru przejeżdżającego po torze.

(8)Wykolejnice i klocki blokujące. Jeżeli ślizgają się swobodnie poza szyną, to pozwalają na przejazd wagonu, jeżeli zaś przesunięte są na powierzchnię ślizgową szyny, działają jak klocek blokujący albo jak łopatka wykolejająca, powodująca „wyskoczenie” wagonu z szyn.

(9)Urządzenia do zatrzymywania pociągów. Składają się one zwykle z pręta w kształcie litery T zamocowanego wzdłuż toru i sterowanego pneumatycznie. Pręt jest połączony z sygnalizatorem tak, że w wypadku, kiedy sygnalizator wskazuje niebezpieczeństwo, pręt jest podniesiony do położenia, w którym „przełącza” dźwignię sterującą hamulcem każdego pociągu przejeżdżającego obok sygnalizatora.

(10)Automatyczna aparatura do sygnalizacji mgielnej. Urządzenie to, również głównie pneumatyczne, automatycznie umieszcza na torze sygnalizator mgły, ilekroć sygnalizator wskazuje niebezpieczeństwo.

(11)Mechanizmy sterujące podnoszeniem i opuszczaniem lub otwieraniem i zamykaniem zapór na skrzyżowaniach jednopoziomowych. Mechanizmy te składają się zwykle z koła poruszanego ręcznie korbą oraz przekładni albo z systemu dźwigni sterowanego z nastawni, podobnie jak przekładnia sterowania sygnalizatorami albo zwrotnicami.

Same skrzyżowania jednopoziomowe klasyfikowane są zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane (pozycja 7308, jeżeli wykonane są z żeliwa lub stali, lub pozycja 4421, jeżeli z drewna), jednakże sygnalizatory sterowane mechanicznie albo elektromechanicznie, wskazujące czy zapory są otwarte czy zamknięte, są objęte niniejszą pozycją.

(12)Sygnalizatory sterowane ręcznie lub elektromechanicznie do pokazywania sygnałów „Stój” i „Ruszaj” dla ruchu drogowego i żeglugi.

CZĘŚCI

Pozycja obejmuje również możliwe do identyfikacji części aparatury omówionej powyżej (np. platformy obrotnic, ramiona i tarcze sygnalizatora, drążki sterujące, obudowy urządzeń do zamykania zwrotnic, szczelinowe mechanizmy blokujące).

***

Niniejsza pozycja wyłącza również:

(a)Łańcuchy i inne części ogólnego użytku zgodnie z określeniem w uwadze 2 do sekcji XV, wykonane z metalu nieszlachetnego (sekcja XV), oraz podobne wyroby z tworzyw sztucznych (dział 39); materiały uniwersalne (takie jak drut i walcówka) oraz konstrukcje metalowe i części metalowe takich konstrukcji objęte sekcją XV. Należy zaznaczyć, że pręty zwrotnic, które biegną poniżej szyn w celu podłączenia torowego mechanizmu sterowania z iglicą zwrotnicową objęte są pozycją 7302 wraz z pewnymi innymi specjalnymi konstrukcjami torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali.

(b)Lampy sygnalizacyjne (pozycja 8530 lub 9405).

(c)Syreny, rogi mgielne i inne dźwiękowe instrumenty sygnalizacyjne (klasyfikowane do odpowiednich pozycji).

(d)Aparatura do sygnalizacji na pokładach pojazdów, statków itd. (np. alarmowa aparatura sygnalizacyjna w pociągach, aparaty sygnalizujące pogotowie ratunkowe dla statków itd.) (klasyfikowane do odpowiednich pozycji).

 


 


8609-Pojemniki (włączając do transportu cieczy) specjalnie skonstruowane i wyposażone do przewozu jednym lub więcej środkami transportu.

Te pojemniki i kontenery (włączając wagony-dźwigi) są zbiornikami specjalnie zaprojektowanymi i wyposażonymi do przewozu co najmniej jednym rodzajem transportu (np. drogowego, kolejowego, drogą wodną albo lotniczą). Są one wyposażone w osprzęt (haki, pierścienie, kółka samonastawne, podpory itd.) w celu ułatwienia manipulowania i przymocowania ich na transportującym pojeździe, w samolocie albo na statku. Są one zatem przystosowane do przewozu ”od drzwi do drzwi” bez przeładunku, zaś dzięki solidnej konstrukcji powinny według założenia być używane wielokrotnie.

Częściej stosowany typ, który może być wykonany z drewna albo metalu, składa się z dużej skrzyni wyposażonej w drzwi, albo z wyjmowanymi bokami.

Podstawowe typy pojemników obejmują:

(1)Pojemniki do przeprowadzki mebli.

(2)Pojemniki izolowane do towarów i żywności łatwo psującej się.

(3)Zbiorniki (najczęściej cylindryczne) do transportu cieczy albo gazów. Są one objęte niniejszą pozycją wyłącznie wówczas, kiedy posiadają wspornik umożliwiający ich przymocowanie do przewożącego pojazdu albo statku; w przeciwnym wypadku są one klasyfikowane zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane.

(4)Otwarte zbiorniki do masowego przewozu węgla, rudy, płyt chodnikowych, cegieł, płytek ściennych i podłogowych itd. Mają one często podłogę albo boki na zawiasach, co ułatwia rozładunek.

(5)Zbiorniki specjalne do konkretnych towarów, szczególnie do towarów wrażliwych, takich jak artykuły szklane, ceramiczne itd., albo do przewozu zwierząt żywych.

Pojemność zbiorników wynosi zwykle od 4 do 145 m3. Jednakże niektóre typy są mniejsze, chociaż ich objętość nie jest zwykle mniejsza niż 1 m3.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Skrzyń, klatek itd., które chociaż zaprojektowane do przewozu towarów „od drzwi do drzwi” nie posiadają specjalnej konstrukcji opisanej powyżej, która umożliwiałaby ich przymocowanie do przewożącego pojazdu, samolotu albo statku; te opakowania są klasyfikowane zgodnie z materiałem, z którego zostały wykonane.

(b)Ciągników drogowo-szynowych (zaprojektowane głównie jako ciągniki drogowe, ale w taki sposób, że mogą być przewożone na specjalnych wagonach kolejowych wyposażonych w prowadnice szynowe (pozycja 8716).

__________