UWAGI OGÓLNE

(A)OGÓLNY ZAKRES DZIAŁU

Z zastrzeżeniem postanowień Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XVI, niniejszy dział obejmuje wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, nieobjęte bardziej specyficznie działem 85. oraz niebędące:

(a)Wyrobami z materiałów włókienniczych do zastosowań technicznych (pozycja 5911).

(b)Artykułami z kamienia itp., objętymi działem 68.

(c)Wyrobami ceramicznymi, objętymi działem 69.

(d)Szklanymi wyrobami laboratoryjnymi objętymi pozycją 7017; maszynami i urządzeniami oraz ich częściami, ze szkła (pozycja 7019 lub 7020).

(e)Piecami, grzejnikami centralnego ogrzewania i innymi towarami objętymi pozycją 7321 lub 7322 oraz podobnymi artykułami z innych metali nieszlachetnych.

(f)Elektromechanicznym sprzętem gospodarstwa domowego objętym pozycją 8509; kamerami i aparatami cyfrowymi objętymi pozycją 8525.

(g)Grzejnikami do artykułów objętych sekcją XVII (sekcja XVII).

(h)Ręcznymi zamiatarkami mechanicznymi bez silnika (pozycja 9603).

Na ogół dział 84 obejmuje maszyny i urządzenia mechaniczne, a dział 85 urządzenia elektryczne. Jednak niektóre maszyny są wyszczególnione w pozycjach działu 85. (np. elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego), z drugiej zaś strony dział 84 obejmuje niektóre urządzenia niemechaniczne (np. kotły parowe i ich urządzenia pomocnicze oraz urządzenia do filtrowania).

Należy zauważyć, że maszyny i urządzenia w rodzaju objętych działem 84. pozostają w tym dziale, nawet jeśli są elektryczne, na przykład:

(1)Maszyny napędzane silnikiem elektrycznym.

(2)Maszyny ogrzewane elektrycznie, na przykład elektryczne kotły grzewcze centralnego ogrzewania objęte pozycją 8403, maszyny objęte pozycją 8419 oraz inne maszyny (np. kalandry, kadzie i kotły do bielenia, używane w przemyśle włókienniczym lub prasy itp.), zawierające elektryczne elementy grzejne.

(3)Maszyny i urządzenia elektromagnetyczne (np. zawory elektromagnetyczne) lub zawierające urządzenia elektromagnetyczne (np. krosna z elektrycznymi mechanizmami automatycznego wyłączania, dźwignice z elektromagnetycznymi głowicami podnoszącymi i tokarki z uchwytami elektromagnetycznymi).

(4)Maszyny elektroniczne (np. elektroniczne kalkulatory lub maszyny do automatycznego przetwarzania danych) lub zawierających urządzenia fotoelektryczne albo elektroniczne (np. walcarki z układami fotoelektrycznymi lub elektronicznymi i obrabiarki zawierające różnorodne elektroniczne urządzenia sterujące).

Ze względu na to, że maszyny lub urządzenia (na przykład pompy) z materiałów ceramicznych i części ceramiczne maszyn lub urządzeń z dowolnego materiału (dział 69), szklane wyroby laboratoryjne (pozycja 7017) oraz maszyny i urządzenia oraz ich części, ze szkła (pozycja 7019 lub 7020) są wyłączone z tego działu, pociąga za sobą to, że nawet jeśli maszyna lub urządzenie mechaniczne ze względu na swój opis lub charakter jest objęte pozycją niniejszego działu, to nie należy go tutaj klasyfikować, jeśli posiada charakter ono artykułu z materiału ceramicznego lub ze szkła.

Stosuje się to, na przykład do artykułów z materiału ceramicznego lub ze szkła, zawierających mniej ważne elementy z innych materiałów, takie jak: zatyczki, złączki, kurki itp., taśmy zaciskające lub napinające, lub kołnierze, lub inne urządzenia mocujące lub wspierające (stojaki, trójnogi itp.).

Z drugiej strony jako reguła ma być przyjęte, że charakter artykułów ceramicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych lub maszyn, lub urządzeń i ich części z materiałów ceramicznych lub szklanych utraciły następujące:

(i)Połączenia części składowych z ceramiki lub ze szkła z dużą ilością części składowych z innych materiałów (np. z metalu); również artykuły składające się z dużej ilości części składowych z ceramiki lub ze szkła, zawartych lub na stałe zamontowanych w ramach, obudowach lub tym podobnych, z innych materiałów.

(ii)Połączenia statycznych części składowych z materiału ceramicznego lub szkła z mechanicznymi częściami składowymi, takimi jak silniki, pompy itp., z innych materiałów (np. z metalu).

(B)OGÓLNY UKŁAD DZIAŁU

(1)Pozycja 8401 obejmuje reaktory jądrowe, sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych oraz maszyny i aparaturę do rozdzielania izotopów.

(2)Pozycje od 8402 do 8424 obejmują inne maszyny i aparaty, które są klasyfikowane głównie przez odniesienie do ich funkcji, bez względu na dziedzinę przemysłu, w jakiej są wykorzystywane.

(3)Pozycje od 8425 do 8478 obejmują maszyny i aparaty, które, z pewnymi wyjątkami, są w nich klasyfikowane przez odwołanie się do dziedziny przemysłu, w której są wykorzystywane, niezależnie od ich specyficznej funkcji w tym przemyśle.

(4)Pozycją 8479 obejmuje maszyny i urządzenia mechaniczne nie objęte żadną z poprzednich pozycji tego działu.

(5)Pozycja 8480, oprócz skrzynek formierskich dla odlewni metalu i modeli odlewniczych, obejmuje formy (inne niż wlewnice) używane ręcznie lub w maszynach, do odlewania niektórych materiałów.

(6)Pozycje od 8481 do 8484 obejmują niektóre towary ogólnego użytku nadające się do stosowania jako części maszyn lub jako części towarów objętych innymi działami.

(7)Pozycja 8486 obejmuje maszyny i aparaty w rodzaju stosowanych wyłącznie lub zasadniczo do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych oraz maszyny i aparaty wyszczególnione w uwadze 9(C) do niniejszego działu.

(8)Pozycja 8487 obejmuje nieelektryczne części, nieklasyfiowane gdzie indziej.

(C)CZĘŚCI

Odnośnie części ogólnie, zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI.

Oddzielnie przedstawiane elektryczne części zazwyczaj objęte są jedną z pozycji działu 85., na przykład: silniki elektryczne (pozycja 8501); transformatory elektryczne (pozycja 8504); elektromagnesy, magnesy trwałe, elektromagnetyczne głowice podnoszące do dźwignic oraz uchwyty elektromagnetyczne (pozycja 8505); elektryczne urządzenia rozrusznikowe do silników tłokowych wewnętrznego spalania (pozycja 8511), przełączniki elektryczne, panele sterownicze, wtyki, skrzynki przyłączowe itp. (pozycje od 8535 do 8537); lampy elektronowe (pozycja 8540); diody, tranzystory i podobne elementy półprzewodnikowe (pozycja 8541); elektroniczne układy scalone i mikrozespoły (pozycja 8542); węgle do urządzeń elektrycznych (pozycja 8545); izolatory (pozycja 8546); oraz pewien osprzęt z materiału izolacyjnego (pozycja 8547). Towary takie klasyfikowane są w tych pozycjach, nawet gdy przeznaczone do stosowania wyłącznie lub głównie w określonej maszynie objętej niniejszym działem, chyba że zostały zawarte w innych częściach tej maszyny.

Pozostałe części elektryczne klasyfikowane są:

(1)Do pozycji 8409, 8431, 8448, 8466 lub 8473, jeśli odpowiadają opisowi w tych pozycjach.

(2)Jeśli nie, to w niniejszym dziale do tej samej pozycji co maszyna, do której są przeznaczone, pod warunkiem że są przeznaczone do stosowania wyłącznie lub głównie z tą maszyną; jeśli nie są tak przeznaczone, objęte są pozycją 8548.

(D)TOWARY OBJĘTE DWOMA LUB WIĘCEJ POZYCJAMI
NINIEJSZEGO DZIAŁU

(Uwagi do działu 2, 7 i 9(D))

Z zastrzeżeniem uwagi 1. do sekcji XVI oraz uwagi 1. do działu 84, maszyny i aparaty odpowiadające opisowi pozycji 8486 należy klasyfikować w tej pozycji, a nie do żadnej innej pozycji nomenklatury.

Pozycje od 8401 do 8424 obejmują maszyny i aparaty (opisane zazwyczaj przez powołanie się na ich funkcję), które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu. W pozostałych pozycjach maszyny i aparaty są opisane, w większości przypadków, przez odwołanie się do przemysłu lub innej dziedziny działalności, w których są one stosowane. Zgodnie z uwagą 2. do niniejszego działu, maszyny lub aparaty objęte dwoma lub więcej pozycjami, z których jedna jest w pierwszej grupie (tj. pozycje od 8401 do 8424), klasyfikowane są do tej pozycji z pierwszej grupy. Zatem silniki są zawsze klasyfikowane w pozycjach od 8406 do 8408 i od 8410 do 8412, bez względu na ich zastosowanie. Tę samą zasadę klasyfikacji stosuje się do pomp, nawet jeśli wyspecjalizowane w określonym celu (np. pompy przędzalnicze lub pompy rolnicze), do wirówek, kalandrów, pras filtracyjnych, pieców, wytwornic parowych itd.

Zrobiono pewne wyjątki (wymienione w uwadze 2. do działu) od tej ogólnej zasady w odniesieniu do pozycji 8419, 8422 i 8424. Zatem wymienione poniżej, chociaż potencjalnie objęte są pozycją 8419, w rzeczywistości są klasyfikowane do dalszych pozycji niniejszego działu:

(1)Kiełkowniki rolnicze, inkubatory i wylęgarnie drobiu (pozycja 8436).

(2)Urządzenia do nawilżania ziarna (pozycja 8437).

(3)Dyfuzory cukrownicze do ekstrakcji soku cukrowego (pozycja 8438).

(4)Maszyny do cieplnej obróbki przędzy włókienniczej, tkanin lub gotowych wyrobów włókienniczych (pozycja 8451).

(5)Maszyny, instalacje lub sprzęt laboratoryjny, w których zmiana temperatury, mimo że niezbędna, jest pomocniczą względem głównej funkcji mechanicznej.

Podobnie niżej wymienione, chociaż potencjalnie objęte są pozycją 8422, w rzeczywistości są klasyfikowane do dalszych pozycji niniejszego działu:

(1)Maszyny do szycia (np. do zszywania worków) (pozycja 8452).

(2)Maszyny przeznaczone do wkładania dokumentów lub korespondencji w opakowania lub w koperty i do ich zaklejania oraz maszyny do liczenia i pakowania monet (pozycja 8472).

Również następujące, chociaż potencjalnie objęte są pozycją 8424, w rzeczywistości są klasyfikowane do dalszych pozycji niniejszego działu:

(1)Drukarki atramentowe (pozycja 8443).

(2)Maszyny do cięcia strumieniem wody (pozycja 8456).

Zasada pierwszeństwa dla pozycji od 8401 do 8424 stosowana jest wyłącznie do maszyn uważanych jako całość. Zespoły maszyn lub maszyny wielofunkcyjne są klasyfikowane zgodnie z uwagą 3. do sekcji XVI, a jednostki funkcjonalne zgodnie z uwagą 4. do tej sekcji (zobacz Części (VI) i (VII) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XVI).

Maszyny, które są objęte dwoma lub więcej pozycjami, z których żadna nie jest wśród pozycji od 8401 do 8424, klasyfikowane są do tej pozycji, która zapewnia najbardziej szczegółowy opis towaru lub zgodnie z zasadniczym zastosowaniem maszyny. Maszyny wielozadaniowe, które w równym stopniu stosowane są do wielu różnych celów lub dziedzin przemysłu (np. niciarki używane w równym stopniu w przemyśle papierniczym, włókienniczym, skórzanym, tworzyw sztucznych itp.) klasyfikowane są do pozycji 8479.

(E)MASZYNY ZAWIERAJĄCE LUB PRACUJĄCE W POŁĄCZENIU Z MASZYNĄ DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH I WYKONUJĄCE SPECYFICZNĄ FUNKCJĘ

(Uwaga 5 (E))

Zgodnie z postanowieniami uwagi 5 (E) do działu 84. należy zastosować następujące zasady klasyfikacji w przypadku maszyny zawierającej lub pracującej w połączeniu z maszyną do automatycznego przetwarzania danych i wykonującej specyficzną funkcję:

(1)Maszynę zawierającą maszynę do automatycznego przetwarzania danych i wykonującą specyficzną funkcję inną niż przetwarzanie danych, należy klasyfikować do pozycji odpowiadającej funkcji tej maszyny lub, w razie braku określonej pozycji, do pozycji innej, a nie do pozycji 8471.

(2)Maszyny przedstawiane z maszyną do automatycznego przetwarzania danych i przeznaczone do pracy w połączeniu z nią, aby wykonać specyficzną funkcję inną niż przetwarzanie danych, należy klasyfikować w sposób następujący:

maszyna do automatycznego przetwarzania danych musi być klasyfikowana oddzielnie do pozycji 8471, a pozostałe maszyny do pozycji odpowiadających funkcjom, które one wykonują, chyba że przez zastosowanie uwagi 4. do sekcji XVI lub uwagi 3. do działu 90., całość klasyfikowana jest do innej pozycji działu 84., działu 85. lub działu 90.

 


 


8401-Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów.

 

8401 10-Reaktory jądrowe (Euratom)

8401 20-Maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów oraz części do tych urządzeń (Euratom)

8401 30-Sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane (Euratom)

8401 40-Części reaktorów jądrowych (Euratom)

(I)REAKTORY JĄDROWE

Zazwyczaj określenie reaktor jądrowy obejmuje wszystkie aparaty i urządzenia znajdujące się wewnątrz obszaru odgrodzonego osłoną biologiczną, ewentualnie łącznie z tą osłoną. Obejmuje on również dowolne inne aparaty i urządzenia na zewnątrz tej strefy, pod warunkiem że tworzą one integralną część urządzeń zawartych wewnątrz odgrodzonego obszaru.

Reaktor jądrowy zawiera zazwyczaj:

(A)Rdzeń składający się z:

(1)Materiału paliwowego (rozszczepialnego lub paliworodnego). Może być rozpuszczony lub rozproszony (w postaci zawiesiny) w moderatorze (reaktory jednorodne), lub też skupionego w sekcjach paliwowych (kasetach) (reaktory niejednorodne).

(2)Moderatora oraz, ewentualnie, reflektor neutronów (beryl, grafit, woda zwykła, woda ciężka i niektóre węglowodory, takie jak difenyl lub terfenyl).

(3)Płynu chłodzącego. Do odprowadzania ciepła wydzielanego w reaktorze (ditlenek węgla, hel, woda zwykła, woda ciężka, stopiony sód lub bizmut, mieszaniny stopionego sodu i bizmutu, stopione sole, niektóre węglowodory i itp.). Moderator często spełnia także rolę płynu chłodzącego.

(4)Prętów sterujących wykonanych z materiałów o dużej zdolności pochłaniania neutronów (jak bor, kadm, hafn), ewentualnie stopów lub mieszanin tych materiałów.

(B)Strukturę mechaniczną (na przykład zbiornik reaktora, prowadnice do wsuwania sekcji paliwowych (kaset), system rur i przewodów do obiegu chłodziwa, zawory, mechanizmy do manipulowania prętami sterującymi itp. Są często stosowane do tego celu).

(C)Aparaturę pomiarową, kontrolną i regulację automatyczną (źródła neutronów, komory jonizacyjne, termopary, kamery telewizyjne, ciśnieniomierze i przepływomierze itp.).

(D)Osłony termiczne i biologiczne (ze stali, betonu, ołowiu itp.).

W skład instalacji reaktora jądrowego mogą także wchodzić inne urządzenia, maszyny i aparaty, które mogą znajdować się za osłoną biologiczną. Nie nabierają one przez to cech części składowych reaktorów jądrowych; dlatego należy je klasyfikować do właściwych im pozycji (patrz wyjątki w punktach od (c) do (ij), poniżej).

Rodzaj, charakterystyczne własności oraz sposób montażu części składowych reaktorów jądrowych mogą się zasadniczo różnić między sobą. Z tego względu reaktory jądrowe klasyfikuje się według:

(1)Poziomu energii neutronów, powodującego zapoczątkowanie reakcji łańcuchowej (np. reaktory termiczne (lub wolne), pośrednie lub prędkie).

(2)Fazowego stanu materiału rozszczepialnego w rdzeniu reaktora (np. reaktory jednorodne lub niejednorodne).

(3)Przeznaczenia (np. reaktory doświadczalne, do produkcji izotopów, do badań materiałowych, do przemiany materiału paliworodnego w materiał rozszczepialny (reaktory-konwertory i reaktory powielające), reaktory napędowe, wytwarzające energię cieplną lub elektryczną itp.).

(4)Rodzaju stosowanych materiałów lub zasady działania (np. reaktory typu: na uran naturalny, uran wzbogacony, uranowo-torowe, sodowo-grafitowe, gazowo-grafitowe, z wodą pod ciśnieniem, z wodą ciężką pod ciśnieniem, z wodą wrzącą, basenowe, z moderatorem organicznym).

Zazwyczaj wymiary reaktora są obliczane według kryterium jego „krytyczności tak, aby ubytki neutronów nigdy nie mogły spowodować przerwania reakcji łańcuchowej. Jednakże do celów badawczych mogą być czasem stosowane reaktory „podkrytyczne”, wymagające dodatkowego źródła neutronów. Reaktory takie również włączone są do niniejszej pozycji.

Części reaktorów jądrowych, oddzielnie przedstawiane, są zazwyczaj klasyfikowane zgodnie z postanowieniami uwagi 2. do sekcji XVI.

W związku z tym do niniejszej pozycji klasyfikuje się, jako części reaktorów jądrowych, pręty sterujące i związane z nimi mechanizmy: elementy będące źródłami neutronów montowane w celu zapoczątkowania reakcji rozszczepienia w reaktorze; zbiornik reaktora, kraty do wsuwania sekcji paliwowych (kaset) i sprężarki do współpracy z reaktorami, w których wykorzystuje się wodę pod ciśnieniem.

Natomiast za części reaktorów jądrowych nie uważa się:

(a)Bloków z grafitu (pozycje 3801 lub 6815), berylu (pozycja 8112) lub tlenku berylu (pozycja 6914).

(b)Rur i przewodów wykonanych z metalu, niepoddanych obróbce z wyjątkiem nadania kształtu, przedstawionych do odprawy celnej w stanie niezmontowanym, nawet rozpoznawane jako elementy konstrukcyjne reaktorów jądrowych (sekcja XV).

(c)Kotłów wytwarzających parę wodną lub inne pary (pozycja 8402).

(d)Wymienników ciepła (pozycje 8404 lub 8419).

(e)Turbin na parę wodną i inne rodzaje pary (pozycja 8406).

(f)Pomp (pozycje 8413 lub 8414).

(g)Dmuchaw (pozycja 8414).

(h)Aparatury do usuwania substancji mineralnych z wody (głównie pozycje 8419 lub 8421).

(ij)Aparatury do wprowadzania i wyjmowania sekcji paliwowych oraz żurawi przejezdnych (pozycja 8426).

(k)Zdalnie sterowanych manipulatorów mechanicznych do przemieszczania produktów radioaktywych (pozycja 8428).

(II)URZĄDZENIA I APARATY DO ROZDZIELANIA IZOTOPÓW

Grupa ta obejmuje wszelkie aparaty i urządzenia mechaniczne, termiczne, elektryczne specjalnie zaprojektowane do wzbogacania pierwiastka chemicznego lub jego związku w jeden z jego izotopów lub do całkowitego rozdzielania izotopów składowych.

Najczęściej tego typu urządzenia stosowane są do produkcji ciężkiej wody (tlenku deuteru) lub wzbogacania uranu w U235.

Do aparatów i urządzeń, stosowanych do produkcji ciężkiej wody metodą wzbogacenia wody naturalnej, należą:

(1)Specjalistyczne urządzenia do frakcyjnej destylacji i rektyfikacji, zawierające bardzo dużą liczbę płytek zestawionych w grupy lub kaskady, których działanie jest oparte na wykorzystaniu nieznacznej różnicy między temperaturami punktu wrzenia wody ciężkiej i wody zwykłej do uzyskiwania górnych frakcji stopniowo zubażanych w wodę ciężką oraz dolnych frakcji stopniowo wzbogacanych.

(2)Urządzenia stosujące metodę niskotemperaturowej destylacji frakcyjnej ciekłego wodoru do oddzielania deuteru, który następnie może być przetwarzany w ciężką wodę.

(3)Urządzenia do produkcji ciężkiej wody lub związków deuteru, których zasada działania oparta jest na zjawisku wymiany izotopowej, czasem przebiegającej w obecności katalizatorów (np. metody „dwóch temperatur”) lub w wyniku kontaktu różnych ciekłych lub gazowych faz wodorowych.

(4)Ogniwa elektrolityczne przeznaczone do wytwarzania ciężkiej wody metodą elektrolizy oraz aparatura łącząca ten proces z wymianą izotopową między wytworzonym wodorem a samą wodą wyjściową.

Do wzbogacania uranu w U235 najczęściej są stosowane:

(1)Specjalne wirówki „gazowe” (heksafluorek uranu), w których cylindryczny wirnik, wykonany z tworzyw sztucznych lub stali, obraca się z bardzo dużą prędkością.

Wewnętrzne powierzchnie wirówek są zabezpieczone przed korozyjnym oddziaływaniem sześciofluorku uranu. W praktyce stosuje się dużą liczbę wirówek pracujących kaskadowo, działających przeciwprądowo lub współbieżnie.

(2)Urządzenia do rozdzielania izotopów uranu (typu dyfuzji gazowej). W tego typu urządzeniach gazowy heksafluorek uranu jest rozdzielany na dwie frakcje o nieznacznie odmiennej zawartości U235 w porównaniu z gazem początkowym, w wyniku dyfuzji przez porowatą membranę (barierę) we wnętrzu komory dyfuzyjnej (np. w kształcie rury). W wyniku wielokrotnego powtarzania tej operacji można otrzymać z sześciofluorku uranu uran U235.

(3)Urządzenia zwane „dyszowymi” (metoda Beckera), w których strumień gazu (sześciofluorek uranu oraz hel lub wodór) jest wtryskiwany z dużą prędkością do bardzo mocno wykrzywionej dyszy, na której wyjściu jest oddzielana wzbogacona frakcja sześciofluorku uranu.

Kalutrony używane do elektromagnetycznego rozdzielania izotopów również klasyfikowane w niniejszej pozycji.

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części maszyn i aparatów z tej grupy są także objęte niniejszą pozycją.

(III)NIENAPROMIENIOWANE SEKCJE PALIWOWE (KASETY)
DO REAKTORÓW JĄDROWYCH

Nienapromieniowane sekcje paliwowe (kasety) reaktorów jądrowych składają się z materiału rozszczepialnego lub paliworodnego, umieszczonego w osłonie wykonanej zwykle z metalu nieszlachetnego (np. cyrkonu, aluminium, magnezu, stali nierdzewnej), wyposażonej w specjalne mechanizmy ułatwiające obsługę.

Rozszczepialne elementy paliwowe mogą zawierać naturalny uran w postaci metalicznej lub związków chemicznych (np. tlenków, węglików, azotków); wzbogacony uran w uran 235 lub 233 lub pluton w postaci metalicznej lub związku chemicznego, bądź też tor wzbogacony w pluton. Elementy paliworodne (na przykład z torem lub zubożonym uranem) umieszczone na obrzeżach reaktora w celu odbijania neutronów, po wchłonięciu pewnej ilości neutronów stają się rozszczepialnymi elementami paliwowymi.

Wyróżnia się między innymi kilka typów sekcji paliwowych, na przykład:

(1)Pręty lub rury z materiałów paliwowych lub ich stopów w osłonie z metali nieszlachetnych. Osłony metalowe mogą być ożebrowane w celu ułatwienia wymiany ciepła, mogą mieć podporę i głowicę ułatwiające wkładanie i wyjmowanie prętów z reaktora.

(2)Zawiesiny paliwa rozszczepialnego w graficie w formie prętów, płyt lub kulek umieszczonych w graficie, ewentualnie inne zestawienia zawiesin i spieków. Są one wyposażone i mocowane w taki sam sposób, jak elementy paliwowe opisane w pkt. (1) powyżej.

(3)Zestaw składający się z:

(i)Szeregu wielowarstwowych płyt zawierających paliwo rozszczepialne lub paliworodne (spiek metali lub ceramiczny), pokrytych z zewnątrz metalem obojętnym.

(ii)             Rur z metalu obojętnego, wypełnionych tabletkami ditlenku lub węglika uranu.

lub

(iii)Koncentrycznych rur z metalu rozszczepialnego, pokrytych metalem obojętnym.

Wszystkie te rodzaje sekcji paliwowych (kasety) są wyposażone w elementy konstrukcyjne zapewniające zachowanie odpowiednich wzajemnych odległości oraz odpowiednie mocowania; często posiadają zewnętrzną obudowę. Wszystkie podzespoły wchodzące w skład sekcji paliwowych (kasety) są montowane na wspólnej podstawie i przymocowane są do wspólnej głowicy.

Podzespoły te (np. osłony ze stali nierdzewnej, wypełnione paliwem jądrowym i szczelnie zamknięte), przedstawiane oddzielnie, są klasyfikowane jako części elementów paliwowych (kasety).

Kuleczki paliwa jądrowego, powleczone warstwami węgla lub węgliku krzemu, przeznaczone do umieszczania w kulistych lub pryzmatycznych elementach paliwowych oraz wypalone elementy paliwowe (kasety) objęte są pozycją 2844.

***

Z pozycji tej są także wyłączone:

(a)Piece do oddzielania wypalonych paliw jądrowych metodą metalurgii ogniowej (pozycja 8417 lub 8514, w zależności od przypadku).

(b)Separatory wypalonych paliw i urządzenia przetwarzające odpady metodą destylacji frakcyjnej (inne niż stosowane do produkcji ciężkiej wody) (pozycja 8419).

(c)Filtry powietrza zaprojektowane do usuwania pyłów radioaktywnych (fizycznego lub elektrostatycznego), urządzenia oczyszczające wykorzystujące węgiel drzewny, używane do zatrzymywania radioaktywnego jodu, wymieniacze jonów do oddzielania pierwiastków radioaktywnych (włączając działające na zasadzie elektrodializy) oraz urządzenia do oddzielania wypalonych paliw i przetwarzania odpadów, bez względu na to, czy działają na zasadzie wymiany jonów, czy reakcji chemicznych (pozycja 8421).

 


 


8402-Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe.

-Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę:

8402 11- -Kotły wodnorurowe o wydajności przekraczającej 45 ton pary na godzinę

8402 12- -Kotły wodnorurowe o wydajności nieprzekraczającej 45 ton pary na godzinę

8402 19- -Pozostałe kotły parowe, włączając kotły hybrydowe

8402 20-Kotły wodne wysokotemperaturowe

8402 90-Części

(A)KOTŁY WYTWARZAJĄCE PARĘ WODNĄ LUB INNE PARY

Niniejsza grupa obejmuje urządzenia do wytwarzania pary wodnej lub innych par (np. pary rtęci itp.), wykorzystywanych do uruchamiania źródeł napędu (np. turbin parowych) lub innych maszyn, w których jako źródło energii wykorzystuje się parę wodną (np. młoty parowe, pompy), a także do zasilania parą urządzeń grzejnych, używanych do ogrzewania, gotowania, sterylizacji itp., włączając kotły parowe centralnego ogrzewania.

Zgłoszone do odprawy celnej oddzielnie, nawet jeśli bez wątpienia zostały specjalnie skonstruowane jako integralna część konkretnej maszyny, urządzenia lub pojazdu (np. kotły parowozowe) - objęte są niniejszą pozycją.

Kotły parowe mogą być ogrzewane paliwem stałym, ciekłym lub gazowym, jak również energią elektryczną.

Efektem wysiłków zmierzających do uzyskania lepszego wydatku ciepła i przyspieszenia procesu wytwarzania pary w kotłach ogrzewanych paliwem jest różnorodność konstrukcji kotłów. Do podstawowych typów tych kotłów zalicza się:

(1)Kotły płomiennorurowe (np. parowozowe); w ich korpusach są montowane rury, do których doprowadzane są spaliny.

(2)Kotły wodnorurowe, w których rurki z wodą otoczone są spalinami; wewnętrzne ścianki niektórych kotłów obudowane są również rurkami, którymi przepływa woda.

(3)Kotły hybrydowe, będące na ogół połączeniem wymienionych wyżej typów kotłów (1) i (2).

W niektórych kotłach system rurek jest połączony kolektorem z jednym lub wieloma, przeważnie cylindrycznymi, zbiornikami magazynującymi wodę lub oddzielającymi wodę od pary. W innych kotłach, zwanych kotłami z wymuszoną cyrkulacją i niekiedy nieposiadającymi odparowującego walczaka, krążenie wody wymuszane jest przez pompę.

Wymiary kotłów mogą być bardzo różne. Te o małych wymiarach są zwykle zgłaszane do odprawy na ogół w stanie zmontowanym, a ich poszczególne części składowe są umieszczone w korpusie lub zamontowane na wspólnej podstawie. Kotły o większych wymiarach składają się z reguły z określonej liczby oddzielnych elementów do zamontowania na miejscu w jednej obudowie lub obmurzu kotła.

(B)KOTŁY WODNE WYSOKOTEMPERATUROWE

Do grupy tej należą kotły, w których ciśnienie wody podwyższa się do odpowiedniej wartości, umożliwiającej podniesienie temperatury do poziomu (na ogół rzędu 180°C lub powyżej), znacznie przekraczającego punkt parowania wody w warunkach normalnych.

Ich budowa jest zbliżona do budowy kotłów wymienionych w części (A) powyżej. Niezbędne ciśnienie robocze otrzymuje się przez akumulację pary, na przykład w walczaku odparowującym, lub w niektórych kotłach, przez zastosowanie gazu obojętnego (na ogół azotu). Otrzymana w kotle przegrzana woda powinna być utrzymywana stale pod ciśnieniem; krąży ona w zamkniętym obwodzie (wypływając z kotła i powracając do niego).

Tego rodzaju kotły są używane najczęściej do zasilania energią cieplną odległych instalacji przemysłowych (tuneli do suszenia lakierów nadwozi pojazdów silnikowych, na przykład), instalacji grzejnych dużych zespołów budynków mieszkalnych lub systemów ogrzewania w aglomeracjach miejskich. W tym ostatnim przypadku ciepło jest dostarczane za pośrednictwem wymienników ciepła, w których przegrzana woda (medium pierwotne) przekazuje ciepło medium wtórnemu.

***

W celu zwiększenia mocy wyjściowej i sprawności oraz umożliwienia regulowania tych parametrów kotły objęte niniejszą pozycją wyposaża się w wiele różnorodnych urządzeń pomocniczych. Należą do nich przede wszystkim podgrzewacze wody i powietrza, przegrzewacze, schładzacze, odbieralniki i akumulatory pary, zdmuchiwacze sadzy, regeneratory gazów, ścianki wodnorurowe skrzyń paleniskowych oraz inne urządzenia objęte pozycją 8404, jak również filtry wody zasilającej, odpowietrzniki, odgazowywacze i zmiękczacze wody zasilającej, objęte pozycją 8421.

Takie urządzenia pomocnicze klasyfikowane są razem z kotłami w niniejszej pozycji, jeśli przedstawiane są razem z nimi, nawet jeśli już tworzą lub są przeznaczone, aby później tworzyć jedną całość z tymi kotłami; jeśli przedstawiane są oddzielnie, mają być one klasyfikowane do ich własnych, stosownych pozycji.

Dotyczy to również palenisk zgłoszonych do odprawy celnej wraz z kotłami. Są one objęte tą samą pozycją co kotły, pod warunkiem że stanowią z nimi całość. Nie ma przy tym znaczenia, czy paleniska są już wbudowane do kotłów, czy mają być połączone z nimi obmurowaniem.

Niniejsza pozycja wyklucza kotły przeznaczone jedynie do ogrzewania wody do temperatury poniżej jej normalnego punktu parowania oraz kotły centralnego ogrzewania objęte pozycją 8403 (nawet jeśli mogą również wytwarzać parę niskoprężną).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części kotłów z niniejszej pozycji są także nią objęte, np. korpusy i podstawy kotłów, wyposażenie wnętrz kotłów (rurki, nasadki rurek wodnych, komory, walczaki, kołpaki parowe, niezmechanizowane skrzynki paleniskowe, pokrywy wzierników, korki bezpieczeństwa).

Metalowe rury lub rurki, które zostały wygięte lub zakrzywione, ale nieobrobione w inny sposób, przedstawiane niezmontowane, niemożliwe do zidentyfikowania jako części kotłów, a zatem mają być klasyfikowane do sekcji XV.

 


 


8403-Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402.

8403 10-Kotły

8403 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje kotły centralnego ogrzewania wszelkich rozmiarów (inne niż do pieców z kotłami pomocniczymi objętymi pozycją 7321), stosujące wszelkiego rodzaju paliwo (np. drewno, węgiel, koks, gaz, olej opałowy), do ogrzewania domów, mieszkań, fabryk, warsztatów, szklarni itp. z zastosowaniem obiegu wody; obejmuje ona także elektryczne kotły centralnego ogrzewania.

Mogą być one wyposażone w regulatory i wskaźniki ciśnienia, wodowskazy, krany, kurki, palniki oraz inne tego typu elementy i akcesoria.

Pozycja obejmuje także kotły wytwarzające gorącą wodę, nawet jeśli mogą one wytwarzać także parę niskoprężną.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), niniejsza pozycja obejmuje także możliwe do zidentyfikowania części kotłów centralnego ogrzewania, takie jak poszycie kotła, ścianki, drzwi, pokrywy włazów lub wzierników kontrolnych itp.

Następujące nie są uważane za części:

(a)Przewody rurowe i elementy łączące kotły z grzejnikami (głównie pozycje od 7303 do 7307).

(b)Zbiorniki lub komory rozprężeniowe (pozycja 7309, 7310 lub 8479).

(c)Palniki piecowe (pozycja 8416).

(d)Krany, kurki itp. na przewodach rurowych pary lub gorącej wody (pozycja 8481).

 


 


8404-Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403 (na przykład podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną.

8404 10-Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403

8404 20-Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

8404 90-Części

(A)INSTALACJE POMOCNICZE DO STOSOWANIA
Z KOTŁAMI OBJĘTYMI POZYCJĄ 8402 LUB 8403

Obejmują one:

(1)Podgrzewacze do wstępnego podgrzewania wody zasilającej kocioł, wykorzystujące ciepło gazów spalinowych lub, w niektórych rodzajach podgrzewaczy, ciepło wytworzonej pary. Na ogół zawierają one głowice zmontowane razem z systemem ożebrowanych rurek żeliwnych lub stalowych, często umieszczonych w oddzielnej blaszanej komorze, do której wprowadzane są spaliny lub para. W podgrzewaczu typu bezprzeponowego para jest wprowadzana bezpośrednio do komory z wodą zasilającą.

(2)Podgrzewacze powietrza. Można również w nich wykorzystać ciepło gazów wylotowych. Są to najczęściej duże komory powietrzne z różnego rodzaju systemami wymiany ciepła, np. typu rurkowego, przez które przepływają gorące spaliny, ogrzewając powietrze w komorze; typu płytkowego, kiedy to powietrze i spaliny cyrkulują oddzielnie w przylegających wąskich przegrodach. W niektórych podgrzewaczach takie przegrody mogą się obracać.

(3)Przegrzewacze. Składają się z głowicy oraz systemu rurek stalowych o dużej wytrzymałości na wysokie ciśnienia, w których jest ogrzewana doprowadzana z kotła w celu usunięcia wilgoci i otrzymania pary suchej o wyższej temperaturze para nasycona. Przegrzewacze często stanowią element głównego segmentu kotła, w niektórych jednak przypadkach mają odrębny kanał spalinowy.

(4)Schładzacze. Są stosowane do zabezpieczenia się przed nadmiernym wzrostem temperatury w przegrzewaczach. Umieszczane zazwyczaj między dwiema sekcjami przegrzewacza, mają na ogół żeliwny korpus, w którym doprowadzona para jest chłodzona przepływającą wodą.

(5)Kolektory pary. Zbiorniki cylindryczne, przeznaczone do zbierania pary z grupy kotłów.

(6)Akumulatory pary. Duże cylindryczne stalowe zbiorniki o dużej wytrzymałości na wysokie ciśnienie i o dobrej izolacji cieplnej, w których gromadzi się zapas pary.

(7)Cieplarki lub zasobniki ciepła. Używane do gromadzenia nadwyżki ciepła z kotłów parowych.

(8)Ścianki palenisk wykonane z rurek wodnych, w systemie pionowym, na ogół połączonych z obiegiem zasilającej wody, montowane na przedniej, wewnętrznej powierzchni ścianek paleniska. Spełniają podwójną funkcję, zapobiegając przegrzaniu się ścianek paleniska i wstępnie podgrzewając wodę zasilającą.

(9)Zdmuchiwacze sadzy, automatyczne lub nieautomatyczne. Stosowane do usuwania sadzy i innych osadów z rurkowych elementów instalacji wytwarzania pary (np. przegrzewaczy, rurek wodnych i płomieniowych, podgrzewaczy wody itd.) strumieniem pary lub sprężonego powietrza. Zdmuchiwacze składają się z rurki (mocowanej na stałe lub wyjmowanej) z wmontowaną pewną liczbą dysz i zaworem sterującym, do której doprowadzone są para lub sprężone powietrze. W niektórych typach zdmuchiwaczy sadzy mogą być wciągane dysze.

(10)Urządzenia do odzyskiwania wartości opałowej gazów, w których gazy wylotowe są zawracane do palenisk w celu spalenia pozostałych cząstek.

(11)Urządzenia do odmulania kotłów.

(B)SKRAPLACZE DO SIŁOWNI NA PARĘ WODNĄ LUB INNĄ

Włączają one różnego rodzaju skraplacze pary, których funkcją jest obniżanie przeciwciśnienia w maszynie parowej, zwiększając jej moc w wyniku chłodzenia i skraplania pary wylotowej. Kategoria ta obejmuje:

(1)Skraplacze przeponowe. Składają się z systemu rurek umieszczonych w cylindrycznej obudowie. Para jest wprowadzana do cylindra, natomiast zimna woda krąży w rurkach (ewentualnie na odwrót), powodując skraplanie się pary.

(2)Skraplacze bezprzeponowe. Skraplanie następuje w wyniku bezpośredniego mieszania się pary z wodą. Pozycja ta obejmuje skraplacze wtryskowe, w których wtrysk wody powoduje powstanie w komorze kondensacyjnej podciśnienia (podobnie jak w pompach ssących strumieniowych).

(3)Skraplacze powietrzne. Zawierają one układ ożebrowanych rurek chłodzonych, wymuszonym prądem powietrza.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), niniejsza pozycja obejmuje również części wyżej wymienionych urządzeń i aparatów.

Metalowe rury lub rurki, które zostały wygięte lub zakrzywione, ale nieobrobione w inny sposób, przedstawiane niezmontowane, nie są możliwe do zidentyfikowania jako części towarów objętych niniejszą pozycją, a więc mają być klasyfikowane do sekcji XV.

***

Niniejsza pozycja wyklucza następujące, nawet do stosowania w kotłowniach:

(a)Pompy (włącznie z wtryskiwaczami wody w układach wymuszonego zasilania kotłów), dmuchawy, wentylatory i inne urządzenia objęte pozycjami 8413 lub 8414.

(b)Palniki palenisk, ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu i tym podobne (pozycja 8416).

(c)Skraplacze do instalacji destylacyjnych oraz inne (pozycja 8419).

(d)Urządzenia do filtrowania i oczyszczania wody, gazów itp. (pozycja 8421).

 


 


8405-Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich.

8405 10-Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich

8405 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje niezależne urządzenia i instalacje służące do wytwarzania wszelkich rodzajów gazów (np. gazu generatorowego, gazu wodnego i ich mieszaniny, acetylenu), bez względu na ich przeznaczenie (do oświetlenia, ogrzewania przemysłowego, zasilania silników gazowych, spawania lub cięcia metali, syntezy chemicznej itp.).

Niniejsza pozycja obejmuje również wytwornice gazu generatorowego zaprojektowane specjalnie do stosowania w pojazdach silnikowych, ale wyklucza wytwornice acetylenowe, które w rzeczywistości lampami oświetleniowymi wymagającymi tylko obsadzenia palnika (pozycja 9405).

(A)WYTWORNICE GAZU GENERATOROWEGO

Urządzenia te zwykle składają się z zamkniętego cylindra, na ogół wyłożonego wykładziną ogniotrwałą lub wyposażonego w podwójną ściankę z obiegiem chłodzącej wody, oraz rusztu (zamontowanego na trwałe, wibracyjnego lub obrotowego), przez który przepływa strumień powietrza (lub mieszaniny powietrza i pary wodnej), zasysanego lub nadmuchiwanego. Spalane na ruszcie, z przepływem powietrza i pary, jest regulowany tak, żeby spalanie nie było całkowite. Rozkład wody i niepełne spalanie paliwa powoduje powstanie tlenku węgla i wodoru. Powstała mieszanina tlenku węgla, wodoru i azotu (gaz generatorowy) jest doprowadzana do górnej części urządzenia.

W niektórych typach urządzeń, zwanych generatorami odwrotnego spalania, powietrze jest nadmuchiwane od góry i wzdłuż bocznych ścianek cylindra, natomiast gaz gromadzi się w części dolnej pod rusztem; proces taki umożliwia dokładniejsze spalanie smół i innych podobnych substancji.

(B)WYTWORNICE GAZU WODNEGO

Urządzenia te są podobnie zbudowane jak opisane wyżej wytwornice, jednak ich konstrukcja umożliwia wdmuchiwanie do wnętrza powietrza na przemian z rozpylaniem wody lub pary wodnej. Powstały z fazy wodnej gaz jest mieszaniną wodoru i tlenku węgla (gaz wodny), posiadającą wyższą wartość opałową niż gaz generatorowy. Gazy wodny i generatorowy (powstający w fazie powietrznej) mogą być odprowadzane oddzielnie i mieszane później.

***

Zarówno wytwornice gazu generatorowego, jak i wytwornice gazu wodnego mogą być przystosowane do spalania wielu rodzajów stałego paliwa (np. węgla, koksu, węgla brunatnego, drzewnego, drewna, odpadów roślinnych lub innych odpadów).

Do niektórych szczególnych zastosowań (zwłaszcza do zasilania silników gazowych) gaz generatorowy i wodny muszą być oczyszczone, tzn. pozbawione zanieczyszczeń (pyłów, smół, związków siarki itp.), a niekiedy ponownie nagrzane lub ochłodzone. Z tego powodu wytwornice często są wyposażone w oczyszczalniki (zawierające sita, wkładki odpowietrzające, płuczki gazu itp.), urządzenia chłodzące i suszące, przegrzewacze itp. Takie oczyszczalniki oraz inne urządzenia pomocnicze są klasyfikowane z generatorami, gdy są z nimi przedstawiane, pod warunkiem że wyraźnie są one odpowiednie stosowania z nimi. Jeśli przedstawiane są oddzielnie, to objęte są swoimi własnymi, odpowiednimi pozycjami (np. oczyszczalniki do pozycji 8421).

(C)WYTWORNICE ACETYLENU METODĄ WODNĄ

Wytwornice acetylenu mają na ogół bardzo prostą konstrukcję, składającą się zwykle z ze zbiornika zanurzonego w wodzie (tzw. dzwonu), którego ruch przy ładowaniu i rozładowywaniu automatycznie steruje gazogeneratorem. Rozróżnia się trzy rodzaje wytwornic:

(1)Działające na zasadzie okresowego zanurzania bloku karbidu w wodzie.

(2)Działające na zasadzie stopniowego dodawania karbidu do wody.

(3)Działające na zasadzie zraszania karbidu wodą.

(D)INNE WYTWORNICE GAZU METODĄ WODNĄ

Obejmują one wytwornice tlenu (np. stosowane w podwodnych jednostkach pływających) oraz wytwornice etylenu (np. oparte na oddziaływaniu wody na niektóre substancje chemiczne).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (patrz Uwagi ogólne do sekcji XVI Not wyjaśniających), części urządzeń objętych niniejszą pozycją są również do niej klasyfikowane (np. korpusy wytwornic gazu, ruszty, kolektory gazu, mieszalniki wody z karbidem).

***

Niniejsza pozycja również wyłącza:

(a)Bezkorbowe generatory dla turbin gazowych (pozycja 8414).

(b)Piece koksownicze (np. miejskie generatory gazu) (pozycja 8417).

(c)Elektryczne urządzenia wytwarzające i rozpraszające ozon, przeznaczone do zastosowań innych niż lecznicze (np. przemysłowe, ozonowanie pomieszczeń), oraz elektrolityczne gazogeneratory do wytwarzania, na przykład, ditlenku azotu, siarkowodoru lub kwasu pruskiego (cyjanowodoru) (pozycja 8543) oraz sprzęt do ozonoterapii (pozycja 9019).

 


 


8406-Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary.

8406 10-Turbiny do napędu morskich jednostek pływających

-Pozostałe turbiny:

8406 81- -O mocy wyjściowej przekraczającej 40 MW

8406 82- -O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 40 MW

8406 90-Części

Pozycja ta obejmuje turbiny parowe napędzane energią kinetyczną rozprężającej się pary, przekazywaną na łopatki koła napędowego. Do ich podstawowych elementów należą:

(1)Wirnik składający się z wału, zamontowanego na nim koła (lub kilku kół), na którego obrzeżu jest rozmieszczony rząd blisko położonych względem siebie skrzydełek lub łopatek, na ogół specjalnie wyprofilowanych, o zakrzywionym przekroju, zwanych „czerpakami”.

(2)Kadłub składający się z obudowy (w którym obraca się wirnik) zawierającej system zamocowanych na stałe łopatek lub dysz kierujących parę na układ łopatek turbiny.

W tzw. turbinach „akcyjnych” kadłub jest wyposażony w dysze, w których para rozpręża się i z dużą prędkością napiera na układ łopatek wirnika. W turbinach reakcyjnych łopatki wirnika obracają się między podobnie wymodelowanymi stałymi łopatkami odwrotnie zamontowanymi wokół obudowy i tak rozmieszczonymi, by para przepływała osiowo przez łopatki obudowy oraz na sąsiednie łopatki wirnika.

W celu zwiększenia wydajności te dwa układy są często razem łączone w „turbiny złożone”, a jeszcze częściej montuje się szereg wirników na wspólnym wale (turbiny wielostopniowe), by uzyskać stopniowe rozprężanie pary.

Duża prędkość obrotowa turbin sprawia, że są one szczególnie przydatne do bezpośredniego napędzania maszyn takich jak źródła energii elektrycznej (turbogeneratory), sprężarki, wentylatory i pompy odśrodkowe. Do niektórych zastosowań (np. statki parowe i niektóre parowozy) turbiny są wyposażane w przekładnię nawrotną lub redukcyjną. Przekładnie takie, gdy są przedstawiane oddzielnie, są wyłączone (pozycja 8483).

Niniejsza pozycja obejmuje także turbiny na parę rtęci. Mają one podobną konstrukcję i zastosowanie jak wyżej opisane turbiny parowe.

CZĘŚCI

Podstawowym elementem składowym turbiny jest mechanizm sterujący, przeznaczony do regulacji dopływu pary wodnej (lub innej pary) do turbiny w celu ustawienia odpowiedniego obciążenia i utrzymania stałej prędkości obrotowej.

Niniejsza pozycja obejmuje tego rodzaju regulatory oraz, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), inne części turbin (np. wirniki i kadłuby oraz ich segmenty, łopatki wirników i kadłubów).

 


 


8407-Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy (+).

8407 10-Silniki lotnicze

-Silniki do napędu morskich jednostek pływających:

8407 21- -Silniki przyczepne

8407 29- -Pozostałe

-Silniki z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 87:

8407 31- -O pojemności jednego cylindra nieprzekraczającej 50 cm3

8407 32- -O pojemności jednego cylindra przekraczającej 50 cm3, ale nieprzekraczającej 250 cm3

8407 33- -O pojemności jednego cylindra przekraczającej 250 cm3, ale nieprzekraczającej 1 000 cm3

8407 34- -O pojemności jednego cylindra przekraczającej 1 000 cm3

8407 90-Pozostałe silniki

Niniejsza pozycja obejmuje silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy (silniki Wankla zawierające „tłoki” w formie trójpłatowej tarczy), inne niż te objęte działem 95. Obejmuje ona takie silniki dla pojazdów silnikowych.

Tłokowe silniki spalinowe zazwyczaj posiadają następujące elementy: cylinder, tłok, korbowód, wał korbowy, koło zamachowe, zawory wlotowy i wylotowy itp. Wykorzystuje się w nich siłę rozprężania gazu lub pary spalanych we wnętrzu cylindra.

Charakterystyczną cechą tych silników jest ich wyposażenie w świece zapłonowe, zamontowane w głowicy cylindra, oraz zsynchronizowany z cyklem pracy silnika obwód elektryczny (iskrownik, cewki oraz przerywacze) do zasilania prądem o wysokim napięciu.

W najczęściej używanych rodzajach silników paliwo i powietrze są mieszane (np. w gaźniku) przed wprowadzeniem do cylindra przy suwie ssania tłoka; w niektórych jednak wypadkach (np. w niektórych silnikach lotniczych i samochodowych) paliwo jest bezpośrednio wprowadzane do głowicy cylindra za pomocą wtryskiwacza.

Oprócz benzyny, która jest najczęściej używanym paliwem, stosuje się także naftę, alkohol, wodór, gaz węglowy, metan itp.

Silniki gazowe są najczęściej zasilane gazem z wytwornic gazu generatorowego, które czasem stanowią integralny element silnika, jednakże częściej pracują niezależnie. W tym drugim wypadku wytwornice zawsze są klasyfikowane do pozycji 8405.

***

Silniki te mogą mieć jeden lub wiele cylindrów. W tym drugim przypadku korbowody są sprzężone z jednym wałem korbowym, cylindry zaś, zasilane oddzielnie, mogą być rozmieszczone w różny sposób, np. w linii pionowej (w tym samym lub przeciwnym kierunku), w dwóch symetrycznych ukośnie przeciwległych rzędach (silniki widlaste), poziomo przeciwległych po obu stronach wału korbowego, ewentualnie (np. w niektórych silnikach lotniczych) w kształcie gwiazdy. Tłokowy silnik obrotowy (silnik Wankla) działa na tej samej zasadzie, co wyżej opisane tradycyjne silniki tłokowe. Jednakże zamiast wału korbowego obracanego oscylującym tłokiem i korbowodem, silnik z tłokiem obrotowym ma tarczę trójpłatową („tłok”) w specjalnie uformowanej obudowie (w kształcie epitrochoidy), która bezpośrednio obraca wał napędowy.

„Tłok” dzieli obudowę (komorę spalania) na kilka sekcji a każdy pełny obrót stanowi dla każdego wykorbienia cykl czterosuwowy. Silniki te mogą posiadać jedną lub wiele komór z „tłokami’’.

Silniki objęte tą pozycją mogą mieć wiele różnych zastosowań, np. w maszynach rolniczych; do napędu prądnic elektrycznych, pomp lub sprężarek, napędu samolotów, samochodów, motocykli, traktorów lub łodzi.

Silniki objęte tą pozycją mogą być wyposażone w pompy wtryskiwania paliwa, elementy zapłonowe, zbiorniki paliwa lub oleju, chłodnice wodne, chłodnice oleju, pompy wody, oleju lub paliwa, dmuchawy, filtry powietrza, oleju, sprzęgła lub napędy mechaniczne oraz układy rozruchowe (elektryczne lub inne). Mogą być również wyposażone w przekładnie zmiany prędkości, a także w giętki wał.

Niniejsza pozycja obejmuje „przyczepne” zespoły napędowe dla małych łodzi, składające się z silnika (objętego niniejszą pozycją), śruby napędowej oraz mechanizmu kierowniczego. Całość stanowi jeden niepodzielny układ. Silniki te, przystosowane do przyłączania do zewnętrznej części kadłuba tylnej części łodzi, mogą być łatwo odłączane i dołączane. Są także regulowane, tzn. mogą być obracane w miejscu przymocowania. Jednakże silniki przeznaczone do mocowania od wewnętrznej części kadłuba tylnej części łodzi, wraz z blokiem wspierającym śrubę sterującą mocowaną w odpowiednim miejscu zewnętrznej strony łodzi, nie są uważane za silniki przyczepne.

Niniejsza pozycja obejmuje także przemieszczające się zespoły napędowe zawierające silniki montowane w obudowie mającej kółka lub płozy, włącznie z tymi, które mają mechanizm napędzający, umożliwiający przemieszczanie się ich na pewne odległości (ale niestanowiące pojazdów objętych działem 87.).

***

Niniejsza pozycja wyklucza silniki tłokowe z zapłonem iskrowym o zmiennym stopniu sprężania, specjalnie zaprojektowanych do oznaczania liczby oktanowej i cetanowej paliw silnikowych (dział 90).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części silników z tej pozycji klasyfikowane są do pozycji 8409.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8407 10

Przez określenie „silniki lotnicze” należy rozumieć silniki przeznaczone lub przystosowane do montowania ze śmigłem lub wirnikiem.

Podpozycje 8407 31, 8407 32, 8407 33 oraz 8407840734

W wypadku silnika zawierającego kilka cylindrów ich pojemność jest określana jako iloczyn liczby cylindrów i pojemności tej części jednego cylindra, która jest obejmowana przez tłok między najwyższym i najniższym punktem zwrotnym.

 


 


8408-Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne).

8408 10-Silniki do napędu jednostek pływających

8408 20-Silniki w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 87

8408 90-Pozostałe silniki

Niniejsza pozycja obejmuje silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (inne niż te objęte działem 95.), włącznie z tymi do pojazdów silnikowych.

Silniki te mają budowę mechaniczną podobną do silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i takie same zasadnicze elementy (tj. cylinder, tłok, korbowód, wał korbowy, koło zamachowe, zawór ssania i wydechu itp.), ale różnią się tym, że powietrze (lub czasem jego mieszanina z innym gazem), najpierw jest podawane do cylindra, gdzie natychmiast jest sprężane. Rozpylone ciekłe paliwo jest następnie wtryskiwane do komory spalania, gdzie jest samoczynny zapłon pod wpływem wytworzonego ciepła; stopień sprężania jest znacznie wyższy niż w silniku z zapłonem iskrowym.

Oprócz silników wysokoprężnych (diesla) stosuje się także średnioprężne silniki z zapłonem samoczynnym, pracujące przy niższym stopniu sprężania. Uruchomienie takiego silnika wymaga wstępnego ogrzania głowicy cylindra palnikiem lub świecą żarową.

Do spalinowych silników tłokowych z zapłonem samoczynnym używa się ciężkich paliw ciekłych m.in. ciężkich frakcji ropy naftowej i smoły węglowej, olejów łupkowych, olejów roślinnych (arachidowego, rycynowego, palmowego itp.).

***

Silniki objęte tą pozycją mogą mieć jeden lub wiele cylindrów. W tym drugim przypadku korbowody są sprzężone z jednym wałem korbowym, cylindry zaś, zasilane oddzielnie, mogą być rozmieszczone w różny sposób, np. w systemie pionowym (w tym samym lub przeciwnym kierunku), w dwóch symetrycznych ukośnie przeciwległych rzędach (silniki widlaste), poziomo przeciwległych po przeciwnych stronach wału korbowego.

Silniki objęte tą pozycją mogą mieć wiele różnych zastosowań, np. w maszynach rolniczych, do napędu pojazdów samochodowych, traktorów, parowozów, statków, w elektrowniach itp.

Silniki objęte tą pozycją mogą być wyposażone w pompy do wtryskiwania paliwa, elementy zapłonowe, zbiorniki paliwa lub oleju, chłodnice wodne, chłodnice oleju, pompy wody lub oleju, dmuchawy, filtry powietrza lub oleju, sprzęgła i napędy mechaniczne lub układy rozruchowe (elektryczne lub inne). Mogą też być wyposażone w przekładnie zębate do zmiany prędkości, a także w giętki wał.

Pozycja obejmuje także przemieszczające się zespoły napędowe zawierające silniki montowane w obudowie z kółkami lub na płozach, włączając te, które posiadają mechanizm napędzający, umożliwiający przemieszczanie się ich na pewne odległości (ale niestanowiące pojazdów objętych działem 87.).

***

Niniejsza pozycja wyklucza silniki tłokowe z zapłonem samoczynnym o zmiennym stopniu sprężania przeznaczone specjalnie do oznaczania liczby oktanowej i cetanowej paliw silnikowych (dział 90).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części silników objętych tą pozycją klasyfikowane są do pozycji 8409.


 


8409-Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408.

8409 10-Do silników lotniczych

-Pozostałe:

8409 91- -Nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym

8409 99- -Pozostałe

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), niniejsza pozycja obejmuje części do tłokowych silników spalinowych objętych pozycją 8407 lub 8408 (np. tłoki, cylindry i bloki cylindrów; głowice cylindrów; tuleje cylindrowe; zawory wlotowe lub wylotowe; kolektory wlotowe i wylotowe; pierścienie tłokowe; korbowody; gaźniki; dysze wtrysku paliwa).

Jednakże pozycja ta wyklucza:

(a)Pompy wtryskowe (pozycja 8413).

(b)Wały korbowe i wały rozrządu (pozycja 8483); skrzynie biegów (pozycja 8483).

(c)Elektryczne układy zapłonowe lub rozruchowe (włączając świece zapłonowe i świece żarowe) (pozycja 8511).

 


 


8410-Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory.

-Turbiny hydrauliczne i koła wodne:

8410 11- -O mocy nieprzekraczającej 1 000 kW

8410 12- -O mocy przekraczającej 1 000 kW, ale nieprzekraczającej 10 000 kW

8410 13- -O mocy przekraczającej 10 000 kW

8410 90-Części, włączając regulatory

Niniejsza pozycja obejmuje turbiny hydrauliczne i koła wodne, które bez pomocy innych urządzeń przetwarzają energię zawartą w cieczy będącej w ruchu lub pod ciśnieniem (np. prąd lub spadek wody; ciśnienie wody, oleju lub innych cieczy). Tego rodzaju urządzenia napędowe mogą, więc działać w wyniku bezpośredniego przemieszczania masy wodnej na łopatki, skrzydełka lub elementy śrubowe przymocowane do koła.

(A)TURBINY HYDRAULICZNE

Turbiny hydrauliczne składają się z wirnika umieszczonego w kadłubie, który kieruje strumień wody na łopatki lub podobne elementy wirnika.

Turbiny dzielą się na trzy podstawowe rodzaje:

(1)Turbiny Peltona, pracujące w warunkach wysokich ciśnień spadającej wody o stosunkowo małej objętości. Wirnik składa się z koła i umocowanych promieniście na jego obwodzie dużej liczby czarek. Kadłub jest jedynie mocną obudową zawierającą jedną lub dwie dysze kierujące wodę na czarki.

(2)Turbiny Francisa, pracujące przy średnich i niskich ciśnieniach i dużych objętościach wody. Składają się z jednolitego żeliwnego wirnika z dużymi, zamontowanymi na stałe łopatami śrubowymi oraz z kadłuba zawierającego system rurek, zwykle spiraloidalny, z dużymi kierującymi łopatkami o zmiennym kącie ustawienia, zapewniającymi styczny przepływ wody na całym obwodzie wirnika oraz osiowy jej wylot.

(3)Turbiny Kaplana, pracujące przy niskich ciśnieniach wody, są bardzo podobne do wyżej opisanych turbin Francisa. Zarówno kadłub, jak i wirnik wyposażone są w łopatki, których kąt ustawienia można regulować.

Turbiny hydrauliczne znajdują zastosowanie w siłowniach hydro-elektrycznych.

(B)KOŁA WODNE

Koła wodne są urządzeniami o bardzo prostej konstrukcji, składającej się z dużego koła wyposażonego w płaskie lub wklęsłe, drewniane lub metalowe łopatki na całym obwodzie. Na wale koła jest zwykle zamontowana przekładnia przyspieszająca. Wytworzona energia mechaniczna zwykle jest wykorzystywana do bezpośredniego zasilania niewielkich warsztatów, tartaków, młynów itp.

Koła łopatkowe do napędzania łodzi, mimo że podobne z wyglądu, są wyłączone z tej pozycji (pozycja 8487).

Z niniejszej pozycji także wyłączone hydrometryczne koła łopatkowe (pozycja 9015).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych, dotyczących klasyfikacji części (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części turbin hydraulicznych lub kół wodnych ujętych w niniejszej pozycji są również klasyfikowane do tej pozycji (np. wirniki, kadłuby, łopatki i czarki kadłubów i wirników, obudowy do komór spiralnych, regulatory automatyczne regulujące przepływ wody i kąt ustawienia łopatek regulowanych wirników lub kadłubów, zależnie od typu, w celu utrzymania jednakowej prędkości obrotów niezależnie od zmiennego obciążenia, iglice zaworów dla regulatorów).

 


 


8411-Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe (+).

-Silniki turboodrzutowe:

8411 11- -O ciągu nieprzekraczającym 25 kN

8411 12- -O ciągu przekraczającym 25 kN

-Silniki turbośmigłowe:

8411 21- -O mocy nieprzekraczającej 1 100 kW

8411 22- -O mocy przekraczającej 1 100 kW

-Pozostałe turbiny gazowe:

8411 81- -O mocy nieprzekraczającej 5 000 kW

8411 82- -O mocy przekraczającej 5 000 kW

-Części:

8411 91- -Silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych

8411 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe.

Objęte tą pozycją turbiny są z reguły silnikami spalinowymi niewymagającymi żadnego zewnętrznego źródła ciepła jak np. turbiny parowe.

(A)SILNIKI TURBOODRZUTOWE

Silniki turboodrzutowe zawierają sprężarkę, układ spalania, turbinę oraz dyszę, stanowiącą kanał zbieżny umieszczony w rurze wylotowej. Gorący sprężony gaz, wydostający się z turbiny, jest przetwarzany w dyszy w strumień gazu wydalanego z dużą prędkością. Jest to przyczyną powstania siły ciągu, która może być wykorzystywana do napędzania samolotów. W najprostszym rozwiązaniu sprężarka i turbina są umieszczone na jednym wale. W bardziej złożonych rozwiązaniach sprężarka jest wykonana w dwóch częściach (sprężarki dwustopniowe), z których każda jest napędzana własną turbiną przez współosiowy układ wałów. W innym rodzaju silnika jest dodawany wentylator tunelowy, przeważnie na wejściu do sprężarki, napędzany trzecią turbiną albo poprzez przyłączenie do pierwszego stopnia sprężarki. Wentylator ten działa podobnie jak dysza napędowa, której wychodzące powietrze okrąża sprężarkę i turbinę i dodaje do dyszy wylotowej dodatkowy ciąg. Wersja ta zwana jest czasem dwuprzepływowym wentylatorowym silnikiem turboodrzutowym.

W niektórych silnikach turboodrzutowych są montowane dodatkowe jednostki, po kilka sztuk, zwane „dopalaczami”, w celu zwiększenia ich mocy wyjściowej przez krótki okres. Urządzenia te mają własne zasilanie paliwem. Wykorzystują nadmiar tlenu wydostający się z gazami spalinowymi silnika turboodrzutowego.

(B)SILNIKI TURBOŚMIGŁOWE

Silniki turbośmigłowe są podobne pod względem konstrukcji do turboodrzutowych, mają dodatkową, działającą współbieżnie (z prądem) turbinę z turbosprężarką, sprzężoną z tradycyjnym śmigłem takim, jakie są używane w samolotach napędzanych silnikami tłokowymi. Turbina jest zwana czasem „turbiną swobodną”, co oznacza, że nie jest mechanicznie sprzężona ze sprężarką ani z wałem turbosprężarki. Tak więc, większość gorącego sprężonego gazu opuszczającego turbosprężarkę jest przetwarzana w napęd wału przez turbinę swobodną, a nie w energię rozprężania w dyszy, tak jak w silnikach turboodrzutowych. W niektórych wypadkach gazy opuszczające turbinę swobodną mogą rozprężać się w dyszy, dostarczając dodatkowej mocy strumienia i wspomagając śmigło.

(C)INNE TURBINY GAZOWE

Do grupy tej należą przemysłowe turbiny gazowe specjalnie zaprojektowane do użytku przemysłowego albo do silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych zaadaptowanych do innych zastosowań niż dostarczanie siły ciągu w lotnictwie.

W turbinach gazowych zachodzą dwa rodzaje procesów termodynamicznych:

(1)Cykl prosty, w którym powietrze jest zasysane i sprężane w sprężarce, ogrzewane w układzie spalania, a po przejściu przez turbinę wydalane do atmosfery.

(2)Cykl z odzyskiwaniem, w którym zassane i sprężone powietrze przechodzi rurami regeneracyjnego wymiennika ciepła. Jest ono wstępnie ogrzane ciepłem gazów wylotowych turbiny i przechodzi do układu spalania, w którym jest dalej ogrzewane poprzez dodanie paliwa. Mieszanina powietrza i gazu przechodzi przez turbinę i jest wyrzucana z wymiennika (od strony gorącego gazu) do atmosfery.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje turbin gazowych:

(a)Turbiny gazowe z jednym wałem napędowym, na którym są zamontowane sprężarka i turbina. Turbina dostarcza energii niezbędnej do rotacji sprężarki i napędzania maszyn za pośrednictwem sprzęgła. Tego rodzaju turbiny najczęściej są stosowane w instalacjach, w których jest niezbędne utrzymywanie stałej prędkości, m.in. w siłowniach elektrycznych.

(b)Turbiny gazowe z dwoma wałami, w których to turbinach sprężarka, układ spalania i turbina sprężarki umieszczone są na jednym wale jako jeden układ, nazywany generatorem gazu, natomiast druga turbina osadzona jest na oddzielnym wale. Na drugą turbinę działa ogrzany i sprężony gaz z wylotu generatora gazu. Turbina ta, zwana turbiną mocy, jest sprzężona z jednostką napędzaną, np. sprężarką lub pompą. Turbiny gazowe z dwoma wałami są stosowane zwykle tam, gdzie zmienne zapotrzebowanie na obciążenie wymaga zmiany mocy i prędkości obrotowej turbiny gazowej.

Tego rodzaju turbiny gazowe są używane do napędu jednostek pływających i parowozów, wytwarzania energii elektrycznej, do mechanicznego napędu w przemyśle naftowym, gazowniczym, petrochemicznym oraz w przepompowniach.

Do grupy tej należą także inne turbiny gazowe bez komory spalania, zawierające sam kadłub i wirnik, wykorzystujące energię gazów dostarczanych przez inne maszyny lub urządzenia (np. wytwornice gazu, silniki wysokoprężne, bezkorbowe generatory gazu) oraz turbiny na sprężone powietrze lub inny gaz.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części silników i urządzeń napędowych ujętych w niniejszej pozycji są również klasyfikowane do tej pozycji (m.in. wirniki turbin gazowych, komory spalania oraz wentylatory silników turboodrzutowych, regulatory dopływu paliwa, dysze paliwowe, części silników turboodrzutowych (np. pierścienie kadłuba z łopatkami lub bez, koła i tarcze wirnikowe turbin, ze skrzydełkami lub bez, łopatki i skrzydełka), regulatory ilości paliwa, wtryskiwacze).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 8411 11 i 8411 12

Ciąg należy rozumieć jako iloczyn średniego przepływu masy wylotowej na sekundę oraz różnicy pomiędzy prędkością wylotową gazów i prędkością powietrza wlotowego.

 


 


8412-Pozostałe silniki i siłowniki.

8412 10-Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe

-Silniki i siłowniki hydrauliczne:

8412 21- -Liniowe (cylindry)

8412 29- -Pozostałe

-Silniki i siłowniki pneumatyczne:

8412 31- -Liniowe (cylindry)

8412 39- -Pozostałe

8412 80-Pozostałe

8412 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje silniki i siłowniki nieobjęte poprzednimi pozycjami (pozycje od 8406 do 8408, 8410 lub 8411) ani pozycją 8501 lub 8502. Obejmuje natomiast nieelektryczne silniki i siłowniki, inne niż turbiny na parę wodną oraz inne pary, silniki tłokowe spalinowe z zapłonem iskrowym lub samoczynnym, turbiny hydrauliczne, koła wodne, silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe lub inne turbiny gazowe.

Pozycja obejmuje nie tylko silniki odrzutowe (inne niż turboodrzutowe), silniki i siłowniki pneumatyczne, wiatrowe, sprężynowe, obciążeniowe itp., ale także niektóre silniki i siłowniki hydrauliczne oraz parowe zespoły napędowe.

(A)SILNIKI ODRZUTOWE INNE NIŻ TURBOODRZUTOWE

(1)Silniki odrzutowe strumieniowe.

Jest to silnik o prostej konstrukcji, mogący napędzać bardzo szybko poruszające się maszyny. Silnik strumieniowy nie ma turbosprężarki, a zasilające powietrze wtłaczane jest w wyniku samej prędkości ruchu i sprężane w komorze spalania pod wpływem pędu. Siła napędu jest uzyskiwana w wyniku odrzutu gazów wylotowych rozprężających się w dyszy.

(2)Silnik odrzutowy pulsacyjny.

Silniki te różnią się od strumieniowych tym, że zamiast ciągłego strumienia gazu wydostaje się przez dyszę wylotową strumień pulsujący, ponieważ spalanie w komorze odbywa się w sposób przerywany. W odróżnieniu od strumieniowych, silniki pulsacyjne można uruchamiać w stanie spoczynku, ponieważ pulsowanie zapewnia zasysanie powietrza zasilającego.

Silniki te stosowane są w lotnictwie, zwłaszcza jako silniki pomocnicze przy starcie.

(3)Silniki rakietowe.

Są to silniki odrzutowe, w których spalanie paliw jest niezależne od dostarczania powietrza z zewnątrz, ponieważ wsad paliwowy zawiera zarówno paliwo, jak i czynnik utleniający.

Rozróżnia się dwa główne rodzaje tych silników:

(i)Na ciekłe paliwo napędowe. Silniki takie zawierają m.in. komorę spalania z jednym lub kilkoma zbiornikami paliwa, połączonymi ze sobą systemem rur i pomp, oraz rurę wylotową. Pompy są napędzane turbiną niezależnie zasilaną generatorem gazu. Najważniejszą częścią tego rodzaju silników rakietowych jest system wtryskiwania. Paliwami są najczęściej: alkohol etylowy, wodzian hydrazyny itp., natomiast utleniaczami: nadtlenek wodoru, nadmanganian potasu, ciekły tlen, kwas azotowy itp.

(ii)Na paliwo stałe. Silniki takie zawierają m.in. cylindryczną komorę ciśnieniową i rurę wylotową. Komora spalania i układ zasilania paliwem stanowią jedną całość. Paliwo napędowe składa się z utleniacza (zwykle nadchloran amonowy) oraz paliwa właściwego (najczęściej poliuretany). W niektórych typach tych silników jako paliwo są stosowane paliwa stałe, w rodzaju objętych działem 36.

Rakiety są klasyfikowane do niniejszej pozycji wyłącznie wtedy, gdy stanowią właściwe jednostki napędowe (np. silniki pomocnicze i startowe do samolotów lub montowane na pociskach kierowanych lub satelitach i statkach kosmicznych).

Natomiast pozycja nie obejmuje:

(a)Rakiet przeciwgradowych, rakiet do lin sygnałowych i podobnych rakiet pirotechnicznych (pozycja 3604).

(b)Rakiet nośnych do satelitów i statków kosmicznych (pozycja 8802).

(c)Pocisków kierowanych, zawierających jednostki napędowe (pozycja 9306).

(B)SILNIKI I SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

Niniejsza grupa obejmuje:

(1)Niektóre silniki, inne niż turbiny lub koła objęte pozycją 8410, wytwarzające energię w wyniku wykorzystania naporu fal lub przypływów morza (wirnik Sawoniusza z dwoma układami łopatek półcylindrycznych).

(2)Maszyny działające w oparciu o ciśnienie słupa wody, w których wykorzystywane jest ciśnienie słupa wody na tłoki. Woda oddziaływuje na dwa lub wiele tłoków poruszających się wewnątrz cylindrów, które z kolei napędzają wał.

(3)Silniki (cylindry) hydrauliczne zawierające, np. kadłub z mosiądzu lub stali i tłok poruszający się pod wpływem ciśnienia oleju (lub innej cieczy) oddziałującego z jednej strony (silniki jednostronnego działania) lub z obu stron (silniki dwustronnego działania) tłoka. Energia będącego pod ciśnieniem gazu przetwarzana jest na ruch liniowy. Cylindry takie używane są w obrabiarkach, maszynach budowlanych, mechanizmach kierujących i innych.

(4)Siłowniki hydrauliczne, przedstawiane oddzielnie, składające się z metalowego korpusu, w którym porusza się tłok przetwarzający ruch liniowy, będący wynikiem działania ciśnienia cieczy, w ruch obrotowy. Używane są do sterowania zaworem czopowym lub innymi urządzeniami zawierającymi mechanizm obrotowy.

(5)Serwomotory hydrauliczne pełniące rolę końcowych lub pośrednich organów wykonawczych w systemach sterowania ze sprzężeniem zwrotnym lub układach regulacyjnych. Używane są, np. w samolotach.

(6)Systemy hydrauliczne zawierające jednostkę napędu hydraulicznego (składającego się głównie z pompy hydraulicznej, silnika elektrycznego, zaworów sterujących oraz zbiornika oleju), cylindry hydrauliczne oraz rurki lub węże łączące cylindry z hydrauliczną jednostką napędową, razem tworzące jednostkę funkcjonalną zdefiniowaną w uwadze 4. do sekcji XVI (patrz Uwagi ogólne do niniejszej sekcji Not wyjaśniających). Systemy takie są używane, np. do sterowania urządzeń inżynierii lądowej i wodnej.

(7)Odrzutowe silniki „hydrauliczne” (do motorówek), składające się z pompy o dużej mocy, pobierającej wodę z morza lub rzeki i wyrzucającej ją z dużą prędkością z nastawialnej rury (lub rur) zamontowanej pod kadłubem lub w tylnej części łodzi.

(C)SILNIKI I SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE

Ze względu na wykorzystanie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza (lub innych gazów) silniki te pod względem działania i budowy można porównać do tłokowych silników parowych, a w niektórych wypadkach, do turbin parowych. Często są wyposażone w palniki lub urządzenia grzejne zwiększające ciśnienie powietrza (a tym samym energię rozprężania) i chronią cylindry przed oblodzeniem w wyniku gwałtownego spadku temperatury.

Silniki te są używane przede wszystkim w urządzeniach kopalnianych, m.in. wyciągach szybowych i wyciągarkach, ponieważ nie powodują zagrożenia wybuchem gazu. Używane są również w parowozach, samolotach, jednostkach pływających i innych, pomocniczo jako silniki rozruchowe dla silników spalinowych oraz do napędu torped.

Grupa ta obejmuje także:

(1)Silniki łopatkowe, silniki przekładniowe, silniki tłokowe osiowe i gniazdowe do przekładni pneumatycznych.

(2)Silniki (cylindry) pneumatyczne zawierające, np. mosiężny lub stalowy kadłub i tłok poruszający się pod działaniem sprężonego powietrza przyłożonego z jednej strony (jednostronnego działania) lub z obu stron (dwustronnego działania) tłoka. Energia będącego pod ciśnieniem gazu przetwarzana jest na ruch liniowy. Cylindry takie są używane w obrabiarkach, maszynach budowlanych, mechanizmach kierujących itp.

(3)Siłowniki pneumatyczne, przedstawiane oddzielnie, składające się z metalowego korpusu, w którym porusza się tłok, który za pośrednictwem sworznia prostopadłego do trzpienia tłoka przetwarza ruch liniowy, będący wynikiem działania ciśnienia gazu, w ruch obrotowy. Siłowniki takie są używane do sterowania zaworami czopowymi lub innymi urządzeniami zawierającymi mechanizm obrotowy.

(D)SILNIKI WIATROWE I WIATRAKI

Grupa ta obejmuje urządzenia napędowe (silniki lub turbiny wiatrowe) bezpośrednio przetwarzające w energię mechaniczną siłę wiatru oddziałującą na łopatki (często o regulowanym nachyleniu) śmigła lub wirnika.

Montowane zwykle na dość wysokim słupie metalowym, śmigła lub wirniki mają ramię prostopadłe do ich płaszczyzny, tworząc łopatkę lub podobne elementy, służące do ustawiania mechanizmu zgodnie z kierunkiem wiatru. Siła napędowa zwykle jest przekazywana za pośrednictwem przekładni redukcyjnej przez pionowy wał do urządzeń odbierających energię na poziomie ziemi. Niektóre silniki wiatrowe, zwane depresyjnymi, mają wklęsłe łopatki, w których w wyniku obrotu wytwarza się spadek ciśnienia, który przesłany szczelnymi przewodami do poziomu ziemi może służyć do napędu turbin reakcyjnych małej mocy.

Silniki wiatrowe są zazwyczaj o małej mocy i najczęściej używane na obszarach wiejskich do napędzania pomp nawadniających i osuszających oraz do prądnic o małej mocy.

Układy generatorów elektrycznych, składające się z silników wiatrowych i prądnic elektrycznych (również przeznaczonych do pracy w strumieniach zaśmigłowych samolotów), są wyłączone z niniejszej pozycji (pozycja 8502).

(E)SILNIKI SPRĘŻYNOWE LUB Z PRZECIWCIĘŻARAMI ITD.

Obejmują one mechanizmy, w których - podobnie jak w mechanizmach zegarowych -wykorzystuje się siłę rozprężania skręconych sprężyn, jak również te, które są napędzane siłą ciężkości (np. przeciwciężaru lub innego podobnego urządzenia). Jednakże tego rodzaju silniki wraz z zamontowanym mechanizmem wychwytowym (lub przystosowane do jego zamontowania), są wyłączone (pozycja 9108 lub 9109).

Silniki objęte tą grupą, w szczególności napędzane sprężynami, używane są do napędu wielu różnorodnych mechanizmów (np. pozytywek, automatycznych rożnów, obrotowych okien wystawowych, urządzeń rejestrujących, narzędzi do grawerowania).

(F)TŁOKOWE MASZYNY PAROWE BEZ KOTŁÓW

Maszyny te wytwarzają energię kinetyczną powstałą w wyniku przemieszczenia tłoka poruszającego się we wnętrzu cylindra pod wpływem różnicy ciśnienia pary wychodzącej z kotła i ciśnienia atmosferycznego (w maszynach nie kondensacyjnych), ewentualnie niższego ciśnienia kondensatora (w maszynach kondensacyjnych). Posuwisto-zwrotny lub oscylacyjny ruch tłoka przetwarzany jest w ruch obrotowy za pośrednictwem korbowodu oraz wału korbowego lub koła zamachowego.

W najprostszych typach tych maszyn para oddziałuje ciśnieniem tylko na jedną stronę tłoka (maszyny jednostronnego działania), w innych typach para oddziałuje na przemian na obie strony (dwustronnego działania). W silnikach o większej mocy para przechodzi kolejno do dwóch lub wielu cylindrów o coraz większych średnicach, a korbowody odnośnych tłoków są sprzężone z jednym wałem korbowym (na przykład silnik sprzężony, silniki dwu- i trójrozprężne itp.) Do tej ostatniej kategorii należą, np. silniki parowozów i jednostek pływających.

(G)MASZYNY NA PARĘ WODNĄ LUB INNE PAROWE ZESPOŁY

NAPĘDOWE ZAWIERAJĄCE KOTŁY

Maszyny z tej grupy mają kocioł (zwykle płomiennorurowy) i tłokowy silnik parowy jednorozprężny lub sprzężony, wyposażony w jedno lub dwa koła zamachowe działające często również jak przekaźnik mocy.

Tego rodzaju maszyny zwykle charakteryzują się małą lub średnią mocą wyjściową i przeznaczone są raczej dla instalacji stacjonarnych, mogą być jednak przemieszczane ze względu na zwartą konstrukcję ułatwiającą demontaż.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI) części do silników i urządzeń napędowych objętych tą pozycją są do niej również klasyfikowane (np. komory spalania i dysze silników odrzutowych, regulatory podawania paliwa, dysze paliwowe, śmigła do silników wiatrowych, cylindry, tłoki, zawory suwakowe, regulatory odśrodkowe kulkowe lub z wirującym obciążeniem, korbowody).

Na ogół, części maszyn parowych zawierające kotły należy klasyfikować jako części kotłów (pozycja 8402) albo jako części maszyn parowych objętych niniejszą pozycją.

Jednakże wały transmisyjne i wały korbowe wyłączone są z niniejszej pozycji (pozycja 8483).

 


 


8413-Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy (+).

-Pompy wyposażone lub przystosowane konstrukcyjnie do wyposażenia w urządzenie pomiarowe:

8413 11- -Pompy dozujące paliwo lub środki smarne, w rodzaju stosowanych w stacjach paliwowych lub w stacjach obsługi pojazdów

8413 19- -Pozostałe

8413 20-Pompy ręczne, inne niż te objęte podpozycją 8413 11 lub 8413 19

8413 30-Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych

8413 40-Pompy do betonu

8413 50-Pozostałe pompy wyporowo-tłokowe

8413 60-Pozostałe obrotowe pompy wyporowe

8413 70-Pozostałe pompy odśrodkowe

-Pozostałe pompy; podnośniki do cieczy:

8413 81- -Pompy

8413 82- -Podnośniki do cieczy

-Części:

8413 91- -Pomp

8413 92- -Podnośników do cieczy

Pozycja ta obejmuje większość maszyn i urządzeń służących do podnoszenia lub innego przemieszczania w sposób nieprzerwany cieczy (włączając stopiony metal i beton w stanie ciekłym), sterowanego ręcznie lub za pomocą jakiejkolwiek jednostki napędowej, stanowiącej, bądź nie, integralną część maszyny.

Pozycja obejmuje także pompy tłoczące, wyposażone w przyrządy pomiarowe wraz z licznikiem i wskaźnikiem ceny, stosowane m.in. do sprzedaży benzyny i oleju napędowego, jak również pompy specjalnie przeznaczone do wbudowania do innych urządzeń, pojazdów itp. (włączając pompy benzyny, oleju lub wody używane w silnikach spalinowych, a także pompy do przędzarek włókien sztucznych).

Z punktu widzenia zasady działania, urządzenia objęte niniejszą pozycją można podzielić na pięć grup.

(A) POMPY WYPOROWE O POSUWISTO-ZWROTNYM RUCHU TŁOKA

Grupa ta obejmuje zwłaszcza pompy tłokowe, których działanie jest oparte na zasadzie ssania lub tłoczenia, spowodowanego ruchem posuwisto-zwrotnym tłoka lub nurnika poruszającego się w cylindrze, a ciśnienie na wlocie i wylocie jest regulowane zaworami sterującymi. W pompach „jednostronnego działania” jest wykorzystywane parcie lub ssanie tylko jednego końca tłoka, natomiast w pompach „dwustronnego działania”- obu stron tłoka. Wykorzystuje się w ten sposób zarówno postępowy, jak i zwrotny suw tłoka. W zwykłych pompach „podnoszących” ciecz jest tylko wznoszona ssaniem i rozładowywana pod ciśnieniem atmosferycznym. W pompach „tłoczących” do tłoczenia cieczy na wysokość lub pod ciśnienie oprócz suwu ssania wykorzystuje się suw sprężania do podniesienia cieczy na wysokość lub wymuszając jej ruch w warunkach przeciwciśnienia. W celu zwiększenia mocy stosuje się pompy wielocylindrowe, w których cylindry mogą być rozmieszczone albo liniowo, albo w gwiazdę.

Do kategorii tej należą:

(1)Pompy przeponowe. Zawierają one drgającą membranę z metalu, skóry lub innego materiału (wprowadzaną w drgania w sposób mechaniczny lub za pośrednictwem płynu), której pulsowanie podnosi ciecz.

(2)Pompy z „poduszką olejową”, w których ciecz, niemieszająca się z cieczą pompowaną, spełnia rolę przepony; (pompy takie są używane do odwadniania, nawadniania, pompowania lepkich cieczy, kwasów itp.).

(3)Pompy elektromagnetyczne. Są to pompy, w których ruch postępowy i zwrotny tłoka jest uzyskiwany w wyniku działania sił elektromagnetycznych (drgania łopatki umieszczonej w polu magnetycznym).

(4)Pompy, w których wykorzystuje się zasysanie lub tłoczenie przez dwa tłoki, m.in. do pompowania ciekłego betonu. Z niniejszej pozycji są wyłączone jednak specjalne samochody z zamontowanymi na stałe pompami do betonu (pozycja 8705).

(B) ROTACYJNE POMPY WYPOROWE

W pompach tych wlot i wylot cieczy następuje w wyniku ssania i sprężania. Cykl pracy tych pomp wymuszany jest krzywkami lub podobnymi elementami obracającymi się nieprzerwanie na osi. Elementy te stykają się ze ścianką kadłuba pompy w jednym lub wielu punktach, tworząc w ten sposób komory, w których przemieszczana jest ciecz.

W zależności od rodzaju zastosowanego obrotowego mechanizmu pompującego rozróżnia się:

(1)Pompy zębate. Ciecz jest przemieszczana za pomocą zębów specjalnie wyprofilowanego mechanizmu zębatego.

(2)Pompy skrzydełkowe. Tu wirnikiem jest cylinder obracający się mimośrodowo, mający skrzydełka poruszające się promieniowo. Rotacja umożliwia ślizgającym się skrzydełkom utrzymanie kontaktu z wewnętrznymi ściankami korpusu, tym samym przemieszczając ciecz. Do tej kategorii należą również pompy, w których zamiast łopatek stosuje się rolki lub koło z małymi giętkimi skrzydełkami, ewentualnie mające ślizgające się stycznie skrzydełko przyłączone do korpusu pompy i ślizgające się na gładkim wirniku obracającym się ruchem mimośrodowym.

(3)Rotacyjne pompy krzywkowe, mające dwa, wzajemnie współpracujące, przemieszczające się elementy obracające się w korpusie pompy.

(4)Pompy helikoidalne (pompy śrubowe). W tego typu pompach ciecz pod ciśnieniem kilku, wzajemnie zazębionych i obracających się zwojów śrubowych jest przemieszczana wzdłuż kadłuba pompy (pompy z dwiema lub wieloma śrubami, pompy z trzpieniem śrubowym, pompy ślimakowe).

(5)Pompy perystaltyczne składają się z elastycznego przewodu, zawierającego ciecz płynącą wzdłuż wewnętrznej ściany korpusu oraz z wirnika z rolkami po obu końcach. Rolki wywierają ciśnienie na elastyczny przewód, a ciecz przemieszcza się pod działaniem ruchu obrotowego.

(C) POMPY ODŚRODKOWE

W pompach tych podawana osiowo ciecz jest wprowadzana w ruch obrotowy przez obracające się łopatki napędzającego wirnika. Siła odśrodkowa wypycha ciecz na zewnątrz w stronę obrzeża obwodu korpusu zawierającego stycznie umieszczony wylot. Obudowa wyposażona jest czasem w łopatki rozbieżne (dyfuzorowe), które zamieniają energię kinetyczną cieczy w wysokie jej ciśnienie.

W celu osiągnięcia dużych ciśnień stosuje się wielostopniowe pompy odśrodkowe, w których ciecz jest stopniowo podawana na kilka wirników zamontowanych na jednym wspólnym wale.

Pompy odśrodkowe mogą być napędzane silnikiem elektrycznym lub spalinowym, ewentualnie turbiną. Ze względu na dużą prędkość roboczą pompy te mogą być sprzęgane bezpośrednio, ale w wypadku pomp tłokowych i rotacyjnych niezbędne jest stosowanie przekładni prędkości.

Grupa ta obejmuje również pompy głębinowe, cyrkulacyjne do centralnego ogrzewania, wirnikowe kanałowe i boczne kanałowe oraz pompy z wirnikiem promieniowym.

(D) POZOSTAŁE POMPY

Do grupy tej należą następujące pompy:

(1)Pompy elektromagnetyczne. Nie posiadają one poruszających się części, a krążenie cieczy jest efektem zjawiska przewodnictwa elektrycznego. Nie powinny być mylone z niektórymi pompami wyporowymi, w których posuwisto-zwrotny ruch tłoka jest wynikiem zjawiska elektromagnetycznego, ani z pompami działającymi na zasadzie indukcji magnetycznej.

(2)Pompy ssące strumieniowe. Tu energia kinetyczna strumienia powietrza, pary, wody itp. znajdujących się pod ciśnieniem, wyrzucanych z rury wylotowej powoduje zasysanie i porywanie cieczy roboczej. Pompy te zawierają złożony system rozbieżnych i zbieżnych rurek umieszczonych w zamkniętej komorze, z której jest wyprowadzony układ rurek.

Wtryskiwacze Giffarda, stosowane do zasilania wodą kotłów oraz pompy wtryskowe do tłokowych silników spalinowych, działające na tej samej zasadzie, również są tutaj klasyfikowane.

(3)Pompy emulsyjne - w nich ciecz jest mieszana ze sprężonym gazem w rurze wylotowej, a siła przetłaczania jest wynikiem spadku gęstości emulgowanej cieczy. Jeśli jako gazu używa się sprężonego powietrza, takie pompy nazywane są pompami powietrzno-podnoszącymi.

(4)Pompy, w których ciecz jest podnoszona ciśnieniem pary lub gazu, wywieranym bezpośrednio na powierzchnię cieczy. Należą do nich:

(a)Pompy działające na zasadzie spalania gazu, w których do podnoszenia cieczy jest wykorzystywana siła wybuchu paliwa lub gazu.

(b)Pulsymetry parowe, w których tłoczenie cieczy jest wynikiem przemieszczania spowodowanego wprowadzaniem pary do komory pulsatora; zasysanie jest następstwem spadku ciśnienia w wyniku kondensacji pary w komorze.

(c)Przetłaczarki (tzw. montejusy), w których jest wykorzystywane sprężone powietrze.

(d)Tarany hydrauliczne, w których zwiększenie energii poruszającego się słupa cieczy, będące wynikiem okresowego i nagłego zatrzymywania przepływu cieczy w linii zasilającej, wykorzystywane jest do pompowania porcji przemieszczanej cieczy w rurze odprowadzającej urządzenia.

(E) PRZENOŚNIKI CIECZY

Do grupy tej zalicza się:

(1)Koła podnoszące, kubełkowe, czerpakowe itp.

(2)Podnośniki łańcuchowe lub linowe - kubełkowe, czerpakowe, z gumowymi czarkami itp.

(3)Podnośniki taśmowe. Składają się z zamkniętych taśm tekstylnych lub metalowych (falistych, porowatych lub spiralnych), z których woda, utrzymywana napięciem powierzchniowym w szczelinach taśmy, jest wyrzucana pod działaniem siły odśrodkowej.

(4)Podnośniki ślimakowe (śruby Archimedesa).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części towarów objętych niniejszą pozycją są również do niej klasyfikowane, np. kadłuby lub obudowy pomp; trzpienie specjalnie przeznaczone do przyłączenia i poruszania tłoka w pompach znajdujących się z dala od źródła energii (np. żerdzie pompowe); tłoki, nurniki, łopatki, krzywki; śruby helikoidalne, koła wirnikowe, łopatki dyfuzorowe, czerpaki i łańcuchy do mocowania czerpaków, taśmy do taśmowych podnośników cieczy, komory ciśnieniowe.

***

Pozycja ta wyklucza też:

(a)Pomp (np. do cieczy powodujących korozję), z materiałów ceramicznych (pozycja 6909).

(b)Ręczne olejarki i smarownice (pozycja 8205) oraz olejarki i smarownice na sprężone powietrze (pozycja 8467).

(c)Rozlewarki do butelek itp. (pozycja 8422).

(d)Urządzenia do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy (pozycja 8424).

(e)Motopompy strażackie (pozycja 8705).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8413 11 i 8413 19

Podpozycje te obejmują tylko te pompy, niezależnie od typu, które tworzą lub zostały konstrukcyjnie przystosowane do tworzenia jednostki funkcjonalnej z urządzeniem umożliwiającym objętościową regulację ilości wypływającej cieczy, nawet jeżeli urządzenie przedstawiane jest w tym samym czasie co pompa.

Urządzenie takie może mieć bardzo prostą konstrukcję (na przykład kalibrowane naczynie lub zespoły) lub, na odwrót, może być bardzo złożonym mechanizmem automatycznie sterującym zatrzymywanie pompy po wydaniu zadanej ilości (na przykład pompa podająca może zawierać naczynie pomiarowe oraz mechanizm umożliwiający określenie żądanej ilości oraz zatrzymanie silnika pompy po jej osiągnięciu), ewentualnie może być urządzeniem wypełniającym inne operacje związane z samym sterowaniem objętościowym (na przykład pompy całkujące, samoinkasujące, pompy z wyliczaniem ceny, pompy próbkujące, pompy do automatycznej regulacji mieszanin oraz pompy automatycznego dozowania).

Jeżeli natomiast urządzenie pomiarowe jest przystosowane do łatwego montażu na rurze, przez którą płynie ciecz wprawiana w ruch pompą, każdą z dwóch jednostek funkcjonalnych (pompę i urządzenie pomiarowe) należy klasyfikować do właściwej pozycji, nawet jeśli są zgłaszane do odprawy łącznie.

Podpozycje te obejmują na przykład pompy podające benzynę lub inne paliwa oraz smary, jak też pompy z urządzeniem pomiarowym do stosowania w sklepach spożywczych, laboratoriach oraz wielu branżach przemysłu.

 


 


8414-Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami.

8414 10-Pompy próżniowe

8414 20-Pompy powietrzne ręczne lub nożne

8414 30-Sprężarki, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych

8414 40-Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd

-Wentylatory:

8414 51- -Stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy nieprzekraczającej 125 W

8414 59- -Pozostałe

8414 60-Okapy, w których największy poziomy bok nie przekracza 120 cm

8414 80-Pozostałe

8414 90-Części

Pozycja ta obejmuje maszyny i urządzenia, z napędem ręcznym lub mechanicznym, do sprężania powietrza i innych gazów lub wytwarzania próżni, a także urządzenia do wymuszania krążenia powietrza i innych gazów.

(A) POMPY I SPRĘŻARKI

Na ogół działanie pomp powietrznych, próżniowych oraz sprężarek jest oparte na podobnych zasadach, urządzenia te mają konstrukcję zbliżoną do budowy pomp tłoczących ciecze (tłokowe, wirnikowe, odśrodkowe lub ssące), opisanych w poprzednich pozycjach.

Niemniej jednak wśród grupy pomp próżniowych istnieją specjalne ich rodzaje, przeznaczone do wytwarzania bardzo wysokiej próżni, np. pompy dyfuzyjne (w których cieczą jest olej lub rtęć), molekularne i pompy wychwytujące (pompy absorpcyjne, kriostatyczne). Pompy dyfuzyjne, jeśli są wykonane ze szkła, wykluczone z niniejszej pozycji (należy je klasyfikować do działu 70.).

Pompy powietrzne i próżniowe mają różne zastosowania: do przyspieszania wrzenia, do destylacji i odparowywania przy obniżonym ciśnieniu; tworzenia próżni w żarówkach elektrycznych i świetlówkach, wkładach do termosów itp. Pompy powietrzne służą do pompowania sprężonym powietrzem (np. do pompowania opon pneumatycznych).

W odróżnieniu od pomp do cieczy, sprężarki powietrza lub innych gazów (oprócz urządzeń na niskie ciśnienie lub przeznaczonych do pracy przerywanej) są chłodzone wodą lub często są wyposażone w żeberka (powierzchnię chłodzącą) lub inne elementy do chłodzenia powietrznego rozpraszającego ciepło wytwarzające się w znacznych ilościach.

Istnieje kilka rodzajów sprężarek, na przykład sprężarki z tłokami posuwisto-zwrotnymi, odśrodkowe, osiowe i rotacyjne. Specjalnym typem kompresora jest turbosprężarka doładowująca do gazów wydechowych, stosowana w spalinowych silnikach tłokowych w celu zwiększenia mocy wyjściowej.

Sprężarki są urządzeniami często stosowanymi, najczęściej do sprężania gazów w butlach gazowych, w procesach chemicznych, aparaturach chłodniczych, do sprężania powietrza lub innych gazów w zbiornikach używanych do zasilania (pod ciśnieniem) urządzeń i aparatów, m.in. silników i młotów pneumatycznych, wciągarek, hamulców, pneumatycznych podajników rurowych, zbiorników balastowych jednostek pływających itp.

***

Niniejsza pozycja obejmuje także bezkorbowe wytwornice dla turbin gazowych, zawierające dwa poziomo-przeciwległe tłoki napędzające, poruszające się w cylindrze przedłużonym i powiększonym na obu końcach, tworząc dwa dodatkowe cylindry sprężające, w których poruszają się inne dwa tłoki, połączone z tłokami napędzającymi, dając pneumatyczny odrzut. Pod działaniem siły wybuchu gazu odpychane są tłoki napędzające powodując przemieszczanie się tłoków sprężających. Powrotny suw tych tłoków spręża powietrze wprowadzone do cylindrów sprężających i wypycha je przez zawory wylotowe wraz z gazami spalinowymi. Duże ciśnienie gorących gazów daje możliwość doprowadzenia ich bezpośrednio do wirnika turbin gazowych; w ten sposób generator zastępuje zwykłą komorę spalania oraz sprężarkę turbiny gazowej.

Podobnie jak w wypadku pomp objętych pozycją 8413 pompy powietrza i sprężarki z tej grupy mogą stanowić integralną część z silnikami lub turbinami. To drugie rozwiązanie najczęściej stosuje się w sprężarkach wysokociśnieniowych działających na zasadzie wielostopniowej turbiny gazowej odwrotnego działania.

(B) WENTYLATORY

Urządzenia te, których integralną część często stanowi silnik, są przeznaczone do podawania dużych objętości powietrza lub innych gazów przy stosunkowo niskim ciśnieniu, ewentualnie wyłącznie do wytwarzania ruchu otaczającego powietrza.

Wentylatory (np. wentylatory przemysłowe wykorzystywane w tunelach aerodynamicznych) pierwszej grupy mogą wyciągać powietrze lub nadmuchiwać. Zawierają one śmigło lub łopatki, obracające się w obudowie lub w tunelu, a ich zasada działania jest zbliżona do pracy sprężarek rotacyjnych lub odśrodkowych.

Wentylatory drugiej grupy mają prostszą konstrukcję. Zawierają wyłącznie wentylator napędzający, swobodnie obracający się w powietrzu.

Wentylatory są używane m.in. do wentylowania kopalni, wszelkiego rodzaju budynków, spichrzów i statków; do wciągania kurzu, pary, dymu, gorących gazów itp.; do suszenia wielu materiałów (skóry, papieru, tkanin, farby itp.); w mechanicznych urządzeniach wytwarzających ciąg w piecach.

Grupa ta obejmuje także wentylatory domowego użytku, nawet z mechanizmem przechyłowym lub oscylacyjnym. Do grupy tej należą wentylatory sufitowe, stołowe, ścienne, tunelowe, okienne itp.

Niniejsza pozycja wyklucza wentylatory zawierające oprócz silnika i obudowy inne elementy (takie jak separatory dużych cząsteczek, filtry, elementy grzejne i chłodzące oraz wymienniki ciepła), jeśli takie elementy nadają im cechy bardziej złożonych urządzeń objętych innymi pozycjami, np. nagrzewnic powietrza o grzaniu nie elektrycznym (pozycja 7322), urządzeń klimatyzacyjnych, (pozycja 8415), odpylających (pozycja 8421), chłodnic powietrznych do przemysłowej obróbki materiałów (pozycja 8419) lub chłodzenia pomieszczeń (pozycja 8479), elektrycznych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń z wbudowanymi wentylatorami (pozycja 8516).

(C) OKAPY WENTYLACYJNE LUB RECYRKULACYJNE Z WBUDOWANYM WENTYLATOREM, NAWET Z FILTRAMI

Grupa ta obejmuje okapy kuchenne zawierające wentylatory do stosowania w mieszkaniach, restauracjach, stołówkach, szpitalach itp., jak również okapy laboratoryjne i przemysłowe, wyposażone w wentylatory.

***

Sprężarki, pompy powietrzne, wentylatory, dmuchawy itp., specjalnie skonstruowane do stosowania z innymi maszynami są klasyfikowane do niniejszej pozycji, a nie jako części tych innych maszyn.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części towarów objętych niniejszą pozycją są również do niej klasyfikowane (np. korpusy pomp lub sprężarek, łopatki, wirniki lub śmigła, skrzydełka i tłoki).

***

Niniejsza pozycja także wyklucza:

(a)Turbiny spalinowe (pozycja 8411).

(b)Pompy emulsyjne (pozycja 8413).

(c)Podnośniki pneumatyczne i podajniki (pozycja 8428).

(d)Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikacyjnego przesiewania nasion, ziarna świeżego lub wysuszonego ziarna roślin strączkowych (pozycja 8437).

 


 


8415-Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności (+).

8415 10-W rodzaju przeznaczonych do zamocowania do okna, ściany, sufitu lub podłogi, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (system typu „split)

8415 20-W rodzaju stosowanych dla ludzi w pojazdach silnikowych

-Pozostałe:

8415 81- -Zawierające agregat chłodniczy oraz zawór odwracający cykl chłodzenia/grzania (odwracalne pompy ciepła)

8415 82- -Pozostałe, zawierające agregat chłodniczy

8415 83- -Niezawierające agregatu chłodniczego

8415 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje niektóre urządzenia niezbędne do utrzymywania w zamkniętych pomieszczeniach określonej temperatury i wilgotności. Mogą one także zawierać elementy służące do oczyszczania powietrza.

Urządzenia te są stosowane do klimatyzacji biur, mieszkań, miejsc użyteczności publicznej, statków, pojazdów silnikowych itp., a także są używane w halach przemysłowych, w których jest niezbędne utrzymanie szczególnych warunków (np. w przemyśle włókienniczym, papierniczym, tytoniowym lub spożywczym).

Niniejsza pozycja ma zastosowanie tylko do maszyn i urządzeń:

(1)Wyposażonych w wentylator lub dmuchawę z silnikiem, oraz

(2)Przeznaczonych do zmiany zarówno temperatury (z elementem grzejnym lub chłodzącym lub obydwoma), jak i wilgotności (z elementem nawilżającym lub osuszającym lub obydwoma) powietrza, oraz

(3)Do których elementy wymienione w punktach (1) i (2) są przedstawiane razem.

Elementy do nawilżania lub osuszania powietrza mogą być oddzielnymi urządzeniami, niepołączonymi z elementami ogrzewającymi i chłodzącymi. Niektóre rodzaje urządzeń zawierają tylko jeden układ, zmieniający zarówno temperaturę powietrza, jak i w wyniku kondensacji pary wodnej  jego wilgotność. Tego rodzaju urządzenia klimatyzacyjne chłodzą i osuszają (poprzez kondensację pary wodnej na zimnej wężownicy) pomieszczenie, w którym są zainstalowane; ewentualnie, jeśli pobierają powietrze z zewnątrz, mieszaninę świeżego powietrza z pokojowym. Zazwyczaj wyposażone są również w wanienki ściekowe do odprowadzania kondensatu.

Te urządzenia mogą występować w postaci pojedynczych elementów w stanie kompletnym, z przeznaczeniem do montowania w ścianie (określenie jako elementu „przez ścianę”). Alternatywnie, mogą występować w postaci podzielonej, np. część urządzenia jest zamontowana na zewnątrz. Ten podzielony system działa odrębnie od sieci klimatyzacyjnej w każdym pomieszczeniu (np. w pokoju).

Z punktu widzenia rozwiązań konstrukcyjnych, urządzenia klimatyzacyjne objęte niniejszą pozycją powinny więc zawierać, poza wentylatorem napędzanym silnikiem lub dmuchawą, wymuszającymi cyrkulację powietrza, przynajmniej następujące elementy:

Urządzenia do ogrzewania powietrza (rurki z gorącą wodą, parą lub gorącym powietrzem, lub elektryczne elementy oporowe itd.) oraz nawilżacz powietrza (zwykle rozpylacz wody) lub osuszacz powietrza;

lubWężownicę z zimną wodą czy też parownik agregatu chłodniczego (przy czym każde z tych urządzeń równocześnie zmienia temperaturę i wilgotność (przez kondensację pary wodnej lub powietrza);

lubInny rodzaj elementu chłodzącego z oddzielnym układem zmiany wilgotności powietrza.

W niektórych wypadkach wykorzystuje się w osuszaczu własności higroskopijne substancji absorbujących.

Niniejsza pozycja obejmuje odwracalne pompy cieplne z zasuwą, zaprojektowane do pełnienia podwójnej funkcji grzania i chłodzenia. W cyklu chłodzącym zmiana zasuwy kieruje ciepłe powietrze, pod ciśnieniem, do zewnętrznego przewodu, gdzie gorące powietrze jest ochłodzone i kierowane do pomieszczenia. W cyklu grzejnym zmiana zasuwy powoduje odwrotne działanie, aby ciepłe powietrze było wpuszczane do wewnątrz.

Urządzenia klimatyzacyjne mogą być zasilane zewnętrznym źródłem ciepła lub zimna. Zazwyczaj wyposażone są w filtry, w których powietrze jest oczyszczane z kurzu i innych zanieczyszczeń, przechodząc przez jedną lub kilka warstw materiału filtracyjnego, często nasączonych olejem (materiału włókienniczego, waty szklanej, stalowej lub miedzianej, rozciąganej siatki metalowej itp.). Mogą także być wyposażone w urządzenia do ustawiania i automatycznej regulacji temperatury i wilgotności powietrza.

Niniejsza pozycja obejmuje także urządzenia, które, mimo że nie posiadają wyodrębnionego układu regulacji wilgotności powietrza, zmieniają wilgotność poprzez kondensację. Należą do nich m.in. niezależne urządzenia montowane do ścian i okien oraz urządzenia będące wyposażeniem komór chłodniczych, stanowiące zespół parownika i dmuchawy z silnikiem. Do pozycji tej także włączone są układy przeznaczone do grzania/chłodzenia zamkniętych komór (cystern, wagonów lub kontenerów), składające się ze sprężarki, skraplacza i silnika zamontowanego w obudowie na zewnątrz pomieszczeń z towarami, a także z wentylatora i parownika zamontowanych we wnętrzu tych pomieszczeń.

Jednakże z niniejszej pozycji wyłączone są zespoły chłodnicze przeznaczone do utrzymania w przestrzeni zamkniętej (np. w cysternie, wagonie, kontenerze) określonej temperatury dużo poniższej 0°C, które są wyposażone w urządzenia grzewcze wykorzystywane do zwiększenia (w określonych granicach) temperatury w komorze, jeśli temperatura na zewnętrz znacznie się obniży. Urządzenia takie klasyfikuje się do pozycji 8418 jako urządzenia chłodzące lub zamrażające. Funkcja grzewcza jest dodatkową z punktu widzenia podstawowego zadania tych agregatów, jakim jest utrzymanie w czasie transportu produktów nietrwałych w odpowiedniej temperaturze.

CZĘŚCI

Zgodnie z zapisami uwagi 2 (b) do sekcji XVI, pozycja ta obejmuje odrębnie prezentowane jednostki wewnętrzne i jednostki zewnętrzne do urządzeń klimatyzacyjnych w systemie split należących do tej pozycji.

Inne części urządzeń klimatyzacyjnych, nawet zaprojektowane jako wbudowane w jednostkę samodzielną, mają być klasyfikowane zgodnie z zapisami uwagi 2 (a) do sekcji XVI (pozycje 8414, 8418, 8419, 8421, 8479 itd.) lub, jeśli uwaga 2 (a) nie ma zastosowania, zgodnie z uwagą 2 (b) lub 2 (c) do sekcji XVI, w zależności od tego, czy są, czy nie są one odpowiednie do wykorzystania niezależnego lub zasadniczo z urządzeniami klimatyzacyjnymi, których stanowią część.

***

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza objęte pozycją 7322, które mogą także rozprowadzać świeże lub klimatyzowane powietrze.

(b)Nieodwracalne pompy cieplne objęte pozycją 8418 oraz agregaty chłodnicze do urządzeń klimatyzacyjnych (pozycja 8418).

(c)Aparaty, które mimo wbudowanych wentylatorów z silnikami, mają jedyną funkcję zmiany albo temperatury, albo wilgotności powietrza (pozycje 8479, 8516 itd.).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8415 10

Niniejsza pozycja obejmuje urządzenia klimatyzacyjne w rodzaju przeznaczone do zamocowania do okna, ściany, sufitu lub podłogi, samodzielne lub „podzielone”.

Określenie „stały” oznacza umieszczony lub ustawiony w określonej pozycji w mniej lub bardziej trwały sposób, biorąc pod uwagę takie czynniki jak wielkość, waga, budowa fizyczna ( np. obecność lub nieobecność kółek lub uchwytów),  wzajemne połączenia itp.

Klimatyzatory samodzielne występują w formie pojedynczych elementów w stanie kompletnym.

Elementy klimatyzatorów typu podzielonego są ze sobą połączone przewodem i wykorzystywane niezależnie od klimatyzacyjnego (np. w pokoju).

Wewnętrzne wymienniki ciepła mogą być zamontowane w różnych miejscach, na przykład w ścianie lub oknie, lub na suficie i podłodze.

Jednakże niniejsza podpozycja wyklucza klimatyzatory stanowiące centralę przewodowego systemu przewodzącego chłodzone powietrze z parownika do chłodzonych pomieszczeń.

Podpozycja 8415 20

Niniejsza pozycja obejmuje wyposażenie, które jest przeznaczone głównie do osobowych pojazdów silnikowych wszelkiego rodzaju, ale które może być także montowane w innych rodzajach pojazdów silnikownych do klimatyzowania kabin lub pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

Podpozycja 8415 90

Podpozycja ta obejmuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne jednostki do urządzeń klimatyzacyjnych w systemie split, należących do podpozycji 8415 10, gdy są one przedstawiane osobno. Jednostki te zostały zaprojektowane tak, aby były połączone przewodami elektrycznymi i miedzianymi rurami, poprzez które środek chłodzący przepływa między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 


 


8416-Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia.

8416 10-Palniki piecowe na paliwo ciekłe

8416 20-Pozostałe palniki piecowe, włączając palniki wielopaliwowe

8416 30-Mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

8416 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje urządzenia przeznaczone do mechanicznego lub automatycznego podawania paliwa i prowadzenia procesu spalania we wszelkiego rodzaju piecach oraz usuwania popiołów i żużli.

(A) PALNIKI PIECOWE

Palniki piecowe kierują płomień bezpośrednio do paleniska, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania rusztu ani urządzeń do usuwania popiołu. Spośród tych urządzeń można wymienić:

(1)Palniki na ciężkie oleje (rozpylacze).

W palnikach tych ciężki olej jest rozpylany strumieniem powietrza albo sprężonym powietrzem lub parą o wysokim ciśnieniu, ewentualnie w sposób mechaniczny (w takim wypadku urządzenie zawiera silnik, pompę oraz dmuchawę powietrza).

(2)Palniki na pył węglowy.

Palniki takie mają zazwyczaj duże rozmiary. Strumień zmielonego węgla jest wdmuchiwany powietrzem do paleniska, dostarczając równocześnie tlenu do spalania. Palniki czasem zawierają podajnik węgla i kruszarkę. W innych rodzajach palników miękki węgiel jest mielony i rozpylany parą wodną na przemian o wysokim i niskim ciśnieniu.

(3)Palniki gazowe.

Grupa ta obejmuje zarówno palniki na wysokie ciśnienie, stosowane w ciągu wymuszonym, jak i na niskie ciśnienie stosowane z powietrzem atmosferycznym. W obu przypadkach powietrze i gaz są podawane przez koncentryczne lub zbieżne rury.

(4)Palniki mieszane.

Palniki, w których równocześnie mogą być spalane olej, gaz i pył węglowy lub dowolne dwa paliwa spośród wymienionych.

(B) MECHANICZNE PODAJNIKI WĘGLA, MECHANICZNE RUSZTY,
MECHANICZNE URZĄDZENIA DO USUWANIA POPIOŁU

ORAZ PODOBNE URZĄDZENIA

Grupa ta obejmuje różnorodne urządzenia mechaniczne do podawania paliw stałych do palenisk lub do formowania warstwy paliwa. Mechaniczne podawacze węgla i ruszty mechaniczne często są połączone ze sobą i wyposażone w urządzenia automatycznie usuwające popiół i żużel, stanowiąc kompletną instalację. W innych rozwiązaniach elementy mechaniczne lub automatyczne są łączone z elementami niemechanicznymi.

(1)Mechaniczne podawacze węgla.

Istnieją różne rodzaje podawaczy węgla. Zawierają one zwykle lej węglowy wraz z różnymi urządzeniami do podawania węgla i regulacji jego ilości. Do urządzeń tych należą: ślimaki (śruby Archimedesa), łopaty mechaniczne, przenośniki korytkowe, tłoki napędzające; mogą być sterowane zarówno ręcznie, jak i mechanicznie. Urządzenia te często mają kruszarki węgla do ujednolicania jego rozmiarów. Niniejsza pozycja obejmuje mechaniczne podawacze węgla do kotłów centralnego ogrzewania (włączając kotły domowego użytku).

(2)Ruszty mechaniczne.

Urządzenia te posiadają różne konstrukcje i są przeznaczone do formowania warstwy węgla i przesuwania jej w obrębie paleniska, aby zapewnić równomierne spalanie. W najczęściej stosowanych układach jest wykorzystywana zasada pasa gąsienicowego, ewentualnie oscylacji nachylnych stopni. Ruszty zazwyczaj mają również urządzenia do usuwania żużla i popiołu. W innych rozwiązaniach do usuwania żużla i popiołu są stosowane oddzielne układy mechaniczne; również one są klasyfikowane do niniejszej pozycji.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części urządzeń objętych tą pozycją również są klasyfikowane do niniejszej pozycji (np. dysze palników, tłoki i korytka podawaczy węgla; podstawy rusztów mechanicznych, sekcje przegubowe i przeguby, prowadnice i rolki do rusztów mechanicznych).

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje rusztowin ani rusztów niemechanicznych, przemysłowych lub przeznaczonych do innego użytku. Skrzynie paleniskowe, w których stałe ruszty wbudowywane są do metalowego korpusu i montowane jako integralna część niektórych typów kotłów, nie są objęte tą pozycją i są uważane za części kotłów objętych pozycją 8402. Podobnie też niektóre typy rusztów niemechanicznych, które są rozpoznawalne jako specjalnie przeznaczone do określonych maszyn i urządzeń, są klasyfikowane jako części takich maszyn i urządzeń (np. do generatorów gazu objętych pozycją 8405). Z drugiej zaś strony rusztowiny i ruszty żelazne ogólnego użytku, wmurowywane do pieców klasyfikowane są do pozycji 7321, 7322 lub 7326, w zależności od rodzaju.

 


 


8417-Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, włączając piece do spopielania, nieelektryczne.

8417 10-Piece do prażenia, topienia lub innej obróbki cieplnej rud, pirytów lub metali

8417 20-Piece piekarnicze, włączając piece do wyrobów cukierniczych

8417 80-Pozostałe

8417 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie nieelektryczne piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne przeznaczone do wytwarzania ciepła w komorach, w których panuje wysoka lub dość wysoka temperatura. Ciepło jest wynikiem spalania paliwa (bezpośrednio w komorze paleniska lub w oddzielnych komorach spalania). Piece służą do termicznej obróbki (np. prażenia, stapiania, kalcynacji lub rozkładu) różnego rodzaju produktów umieszczanych w komorze paleniska, w tyglach, retortach lub na półkach. Niniejsza pozycja obejmuje również piece ogrzewane parą.

W niektórych rodzajach pieców (tunelowych) obrabiane wyroby przesuwają się w sposób ciągły przez piec (np. na przenośniku taśmowym).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Piece i paleniska do prażenia rud lub pirytów.

(2)Paleniska do topienia metali, włączając piece odlewnicze.

(3)Piece i paleniska do hartowania, wyżarzania lub podobnej obróbki cieplnej metali.

(4)Piece do obróbki cieplno-chemicznej.

(6)Piece piekarskie, włączając piece do wyrobów cukierniczych.

(6)Piece koksownicze.

(7)Paleniska do zwęglania drewna.

(8)Piece obrotowe do cementu i klinkieru cementowego oraz obrotowe do gipsu.

(9)Piece i paleniska stosowane w przemyśle szklarskim lub ceramicznym, włączając piece tunelowe.

(10)Piece do wypalania polewy.

(11)Paleniska, specjalnie przeznaczone do topienia, spiekania lub obróbki termicznej materiałów rozszczepialnych odzyskiwanych w celu ponownego użytku, a także do oddzielania zużytego paliwa jądrowego metodami metalurgii ogniowej, do spalania grafitów lub filtrów promieniotwórczych, lub wypalania ceramicznych wyrobów porowatych lub szkła, zawierających radioaktywny żużel.

(12)Paleniska kremacyjne.

(13)Piece do spopielania i podobne urządzenia specjalnie skonstruowane do spalania odpadów itp.

Niniejsza pozycja wyklucza piece i paleniska, składające się zasadniczo z materiałów ognioodpornych lub ceramicznych, a także kostek (bloków), cegieł i podobnych materiałów do budowy lub wykładania pieców i palenisk (dział 69), podczas gdy metalowe materiały konstrukcyjne na ogół klasyfikowane są do sekcji XV. Z drugiej zaś strony, niniejsza pozycja obejmuje gotowe wyłożenia (okładziny) lub inne integralne i specjalizowane części, ceramiczne lub ogniotrwałe, przedstawiane z piecami i paleniskami (zamontowane lub nie), wykonanymi głównie z metalu, jako ich części składowe.

Wiele przemysłowych pieców i palenisk jest wyposażonych w urządzenia do załadunku i rozładunku, manipulowania drzwiami, pokrywami, trzonami oraz innymi ruchomymi elementami, jak również do przechylania pieca itp. Tego rodzaju wyposażenie, służące do podnoszenia lub manipulowania, należy klasyfikować wraz z piecami, pod warunkiem że stanowią ich integralną część; w przeciwnym razie należy je klasyfikować do pozycji 8428.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), niniejszą pozycją objęte są części pieców z niniejszej pozycji (np. drzwi, zasuwy, osłony; wzierniki, sklepienia i dysze powietrzne wielkich pieców).

Pozycja nie obejmuje:

(a)Pieców innych niż przemysłowe i laboratoryjne (pozycja 7321).

(b)Urządzeń objętych pozycją 8419, włącznie całej instalacji krakingu ropy naftowej i przeznaczonymi dla niej autoklawami, instalacją do parowania i suszenia.

(c)Konwertorów (pozycja 8454).

 


 


8418-Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415.

8418 10-Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne

-Chłodziarki domowe:

8418 21- -Sprężarkowe

8418 29- -Pozostałe

8418 30-Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nieprzekraczającej 800 litrów

8418 40-Zamrażarki szafowe, o pojemności nieprzekraczającej 900 litrów

8418 50-Pozostałe meble (skrzynie, szafy, lady wystawowe, gabloty i temu podobne) do przechowywania i wystawiania, zawierające wyposażenie chłodnicze lub zamrażarkowe

-Pozostałe urządzenia chłodnicze lub zamrażające; pompy cieplne:

8418 61- -Pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

8418 69- -Pozostałe

-Części:

8418 91- -Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażających

8418 99- -Pozostałe

(I) CHŁODZIARKI, ZAMRAŻARKI I INNE URZĄDZENIA CHŁODZĄCE
LUB ZAMRAŻAJĄCE

Objęte niniejszą pozycją chłodziarki i urządzenia chłodzące są na ogół urządzeniami lub zestawami urządzeń, przeznaczonymi do wytwarzania w sposób ciągły niskich temperatur (bliskich 0 °C lub niższych) poprzez absorpcję utajonego ciepła w procesie parowania cieczy lotnej lub ciekłych gazów (np. amoniaku, chlorowcowanych węglowodorów), a w niektórych agregatach stosowanych na jednostkach pływających, wody.

W związku z tym pozycja ta wyklucza:

(a)Zamrażarki, w których są stosowane sole zamrażające (pozycja 8210 lub 8419).

(b)Chłodnice wodne w rodzaju prostych wymienników ciepła (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 8419).

(c)Skrzynie lodowe, szafy chłodnicze itp., nieprzeznaczone do wbudowania urządzeń chłodniczych (zazwyczaj pozycja 9403).

Objęte niniejszą pozycją chłodziarki dzieli się na dwa główne rodzaje:

(A) CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWE

Zasadniczymi ich elementami są:

(1)Sprężarka, spełniająca podwójną rolę: pobiera rozprężony gaz z parownika i podaje go pod ciśnieniem do dalszych urządzeń, którymi są

(2)Skraplacz, w którym gaz oziębia się i przechodzi w stan ciekły, oraz

(3)Parownik, aktywny element chłodzący, składający się z układu rurek, w którym ciecz chłodnicza, doprowadzana poprzez zawór rozprężny, gwałtownie paruje, pochłaniając ciepło z otaczającego powietrza lub ewentualnie - w wypadku dużych instalacji chłodniczych - z solanki lub roztworu chlorku wapniowego cyrkulującego wokół wężownicy parownika.

W urządzeniach stosowanych na jednostkach pływających - w obwodzie chłodzenia (wodnego lub solankowego) nie ma sprężarki ani skraplacza, a parowanie jest wywoływane działaniem próżni wytwarzanej przez pompę wtryskową współpracującą ze skraplaczem pary. W skraplaczu skraplana jest i odprowadzana wytworzona para, która nie powraca już do układu.

(B) CHŁODZIARKI ABSORPCYJNE

W tych chłodziarkach sprężarka jest zastąpiona „generatorem” (warnikiem), w którym jest ogrzewany (gazem, olejem lub elektrycznie) mocny roztwór wodny amoniaku, co powoduje wydzielanie się pod ciśnieniem amoniaku gazowego, wprowadzanego do skraplacza. Po fazach skraplania następują kolejno po sobie fazy rozprężenia i chłodzenia w parowniku, podobnie jak w chłodziarkach sprężarkowych. Rozprężony gaz jest rozpuszczany ponownie w osłabionym roztworze albo w oddzielnym absorberze, który zasila generator na zasadzie zwykłego zjawiska zmiany ciśnienia lub z zastosowaniem pompy, ewentualnie w samym generatorze, który w niektórych typach urządzeń działa jak absorber w okresach, gdy ciepło nie jest doprowadzane.

W niektórych chłodziarkach o suchej absorpcji amoniak gazowy nie rozpuszcza się, lecz jest absorbowany przez ciało stałe (np. chlorek wapnia lub żel krzemionkowy).

***

Urządzenia określonego typu są klasyfikowane do niniejszej pozycji, jeśli stanowią:

(1)Układy składające się ze sprężarki (nawet z silnikiem) i skraplacza, zamontowanych na wspólnej podstawie, z parnikiem lub bez, albo niezależne układy absorpcyjne. (Układy te są powszechnie stosowane w chłodziarkach domowych i innych szafach chłodniczych). Niektóre chłodziarki sprężarkowe, zwane „układami chłodzonymi cieczą”, mają zamontowane - na tej samej podstawie - sprężarki (ze skraplaczami lub bez) oraz wymiennik ciepła z parownikiem i przewodami rurowymi, którymi przepływa chłodzona ciecz. Do tej drugiej grupy urządzeń należą agregaty chłodnicze stosowane w systemach klimatyzacyjnych.

(2)Szafy oraz inne meble lub urządzenia, zawierające kompletny układ chłodzący lub parownik układu chłodzącego, nawet zawierające urządzenia dodatkowe, takich jak mieszadła, mieszalniki, formy. Do urządzeń tych należą chłodziarki domowe, wystawy chłodnicze i lady, pojemniki do lodów i wyrobów mrożonych, chłodzone zdroje do wody i napojów, chłodzone kadzie do mleka lub piwa, lodziarki itp.

(3)Większe instalacje chłodnicze, składające się z elementów niezmontowanych na wspólnej podstawie ani niebędące niezależnymi jednostkami, lecz zaprojektowane tak, aby mogły ze sobą współpracować albo na zasadzie rozprężania bezpośredniego (w takim wypadku parnik jest wyposażony w urządzenia „wykorzystujące chłód”), albo za pośrednictwem medium chłodniczego (solanki), oziębianego w jednostce chłodzącej i podawanego rurami do urządzeń „wykorzystujących chłód” (chłodzenie pośrednie). Instalacje takie są stosowane, np. w magazynach chłodniczych lub w procesach wytwarzania (bloków lodowych, szybkiego zamrażania artykułów spożywczych, szybkiego oziębiania masy czekoladowej, odparafinowywania ropy naftowej, w przemyśle chemicznym itp.).

Niniejsza pozycja obejmuje także urządzenia pomocnicze, niezbędne do wykorzystania chłodu wytworzonego w tych instalacjach, pod warunkiem że są one przedstawiane z innymi częściami składowymi tych instalacji. Na przykład są to: sekcyjne lub tunelowe komory do szybkiego zamrażania, stoły chłodnicze do wyrobów cukierniczych lub czekoladowych itp.

***

Niniejsza pozycja obejmuje również urządzenia chłodnicze działające na zasadzie odparowania ciekłego gazu w zamkniętej przestrzeni, składające się zazwyczaj z jednego lub wielu zbiorników ciekłego gazu; termostatu, zaworu elektromagnetycznego, skrzynki sterowniczej i wyłączników elektrycznych oraz perforowanej rury. Wymienione części składowe klasyfikowane są do niniejszej pozycji, jeśli są przedstawiane razem.

(II) POMPY CIEPLNE

Pompa cieplna pobiera ciepło z określonego środowiska (głównie z wód podziemnych lub powierzchniowych, gruntu lub powietrza) i dzięki pobraniu dodatkowej energii z innego źródła (np. gaz, elektryczność) przetwarza je w źródło ciepła o większej intensywności.

Przekazywanie ciepła między źródłem i pompą cieplną oraz między pompą cieplną i otoczeniem następuje zazwyczaj za pośrednictwem cieczy przenoszącej ciepło.

Wyróżnia się dwa typy pomp cieplnych: typu sprężarkowego i typu absorpcyjnego.

Pompy cieplne sprężarkowe składają się na ogół z:

(1)parownika, który pobiera energię z otoczenia i przekazuje ją cieczy przenoszącej ciepło;

(2)sprężarki, która w sposób mechaniczny pobiera pary cieczy z parownika i przekazuje je pod zwiększonym ciśnieniem do skraplacza;

(3)skraplacza, będącego wymiennikiem ciepła, w którym para skrapla się, oddając ciepło medium roboczemu.

W absorpcyjnych pompach cieplnych sprężarka zastępuje warnik, który zawiera wodę i płyn chłodzący oraz jest wyposażony w palnik.

Pompy cieplne zazwyczaj są klasyfikowane na podstawie dwóch czynników, z których pierwszy odnosi się do początkowego źródła ciepła a drugi do medium, którego temperatura ma być zmieniana. Do podstawowych rodzajów tych urządzeń należą:

(i)Pompy cieplne powietrze/woda lub powietrze/powietrze, które czerpią ciepło z otaczającej atmosfery i oddają je w postaci ciepłej wody lub ciepłego powietrza.

(ii)Pompy cieplne woda/woda i woda/powietrze, pobierające ciepło ze źródła podziemnego lub z wód powierzchniowych.

(iii)Pompy cieplne ziemia/woda lub ziemia/powietrze; pobierające ciepło z ziemi za pośrednictwem zakopanego w niej systemu rur.

Pompy cieplne mogą stanowić jeden aparat lub składać się z różnych elementów tworzących integralną jednostkę, nazywanej monoblokiem. Mogą być one zgłaszane do odprawy celnej jako kilka oddzielnych elementów. Niektóre pompy cieplne mogą być zgłoszone bez parownika, jeśli są przeznaczone do podłączenia do instalacji wyposażonej już w takie urządzenie. Wtedy powinny być traktowane jako urządzenia niekompletne, mające podstawowe cechy urządzeń kompletnych, i należy je klasyfikować do niniejszej pozycji.

Pompy cieplne używane są przede wszystkim do ogrzewania budynków lub doprowadzenia gorącej wody do mieszkań. Do tego celu stosowane są przede wszystkim pompy cieplne nieodwracalne.

Jednakże z niniejszej pozycji wyłączone są pompy cieplne odwracalne, z wmontowanymi wentylatorami napędzanymi silnikami oraz elementami służącymi do zmiany zarówno temperatury, jak i wilgotności. Urządzenia te należy uważać za urządzenia klimatyzacyjne objęte pozycją 8415.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części urządzeń objętych niniejszą pozycją, zarówno domowego użytku, jak i przemysłowe, klasyfikowane są również do tej pozycji. Należą do nich, np. skraplacze, absorbery, parniki i „generatory” (warniki), szafy, lady oraz inne meble chłodnicze objęte powyższym punktem (2), niewyposażone jeszcze w kompletny agregat chłodniczy ani parnik, lecz jednoznacznie przystosowane do zamontowania takiego wyposażenia.

Sprężarki są klasyfikowane jako takie do pozycji 8414, nawet jeśli są specjalnie przeznaczone do stosowania w chłodziarkach. Niespecjalizowane części (np. rurki i zbiorniki) są klasyfikowane do swoich własnych, odpowiednich pozycji.

***

Niniejsza pozycja także wyklucza:

(a)Urządzenia klimatyzacyjne, zawierające zespół chłodniczy lub parownik zespołu chłodniczego (pozycja 8415).

(b)Urządzenia do wytwarzania ciekłych gazów (np. aparat Lindego) (pozycja 8419).

 


 


8419-Maszyny, instalacje przemysłowe lub urządzenia laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne.

-Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:

8419 11- -Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe

8419 19- -Pozostałe

8419 20-Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne

-Suszarki:

8419 31- -Do produktów rolnych

8419 32- -Do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury

8419 39- -Pozostałe

8419 40-Instalacje do destylacji lub rektyfikacji

8419 50-Wymienniki ciepła

8419 60-Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów

-Pozostałe maszyny, instalacje i urządzenia:

8419 81- -Do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania potraw

8419 89- -Pozostałe

8419 90-Części

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Pieców, rusztów kuchni oraz innego sprzętu gospodarstwa domowego, objętego pozycją 7321.

(b)Nagrzewaczy i rozdzielaczy gorącego powietrza, nieogrzewanych elektrycznie, objętych pozycją 7322.

(c)Urządzeń gospodarstwa domowego do gotowania lub podgrzewania, objętych pozycją 7418.

(d)Urządzeń do destylacji frakcyjnej (np. do produkcji ciężkiej wody) i do rektyfikacji, specjalnie przystosowanych do oddzielania izotopów metodą „dwóch temperatur” (pozycja 8401).

(e)Kotłów wytwarzających parę i kotłów przegrzanej wody (pozycja 8402) oraz ich urządzeń pomocniczych (pozycja 8404).

(f)Kotłów centralnego ogrzewania (pozycja 8403).

(g)Pieców i palenisk przemysłowych lub laboratoryjnych, włącznie z piecami do oddzielania zużytych paliw nuklearnych w drodze procesów pirometalurgicznych (w zależności od przypadku pozycja 8417 lub 8514).

(h)Sprzętu chłodniczego i pomp cieplnych objętych pozycją 8418.

(ij)Kiełkowników, inkubatorów lub wylęgarni drobiu (pozycja 8436).

(k)Aparatów do zwilżania ziarna (pozycja 8437).

(l)Dyfuzorów do ekstrakcji soku cukrowego (pozycja 8438).

(m)Maszyn i urządzeń specjalnie przeznaczonych do obróbki cieplnej przędzy, tkanin i gotowych wyrobów z surowców włókienniczych (np. urządzeń do kondycjonowania przędzy, opalarek) (pozycja 8451).

(n)Urządzeń do chemicznego osadzania z fazy gazowej do produkcji elementów półprzewodnikowych (pozycja 8486).

(o)Urządzeń przemysłowych lub laboratoryjnych, przeznaczonych do cieplnej obróbki materiałów indukcyjnych lub dielektrycznych włącznie ze sprzętem mikrofalowym (pozycja 8514).

(p)Piece mikrofalowe do zastosowania przemysłowego lub handlowego, w rodzaju stosowanych w restauracjach lub podobnych zakładach (pozycja 8514).

(q)Grzałek zanurzeniowych, nie montowanych na stałe w pojemniku z podgrzewaną cieczą, substancjami półpłynnymi lub gazami, jak również podgrzewaczy zanurzeniowych na stałe wmontowanych w kadzie, przeznaczonych wyłącznie do podgrzewania wody (pozycja 8516).

(r)Elektrycznych ogrzewaczy gleby, elektrycznych ogrzewaczy przestrzeni oraz elektrotermicznych urządzeń domowego użytku objętych pozycją 8516.

Oprócz tych wyjątków, niniejsza pozycja obejmuje urządzenia i instalacje przeznaczone do poddawania obróbce cieplnej materiałów (ciał stałych, ciekłych i gazowych) lub ich chłodzenia w celu spowodowania zmiany temperatury albo przetworzenia tych materiałów, wynikającego głównie ze zmiany temperatury (np. podgrzanie, gotowanie, prażenie, destylacja, rektyfikacja, sterylizacja, pasteryzacja, parowanie, suszenie, odparowanie, skraplanie lub chłodzenie). Pozycja natomiast wyłącza urządzenia i instalacje, w których funkcje grzania lub chłodzenia, mimo że mają zasadnicze znaczenie, są tylko drugorzędne i wspomagają funkcję główną urządzenia lub instalacji, np. urządzenia do powlekania herbatników itp., czekoladą i kuwerturą (pozycja 8438), pralki (pozycja 8450 lub 8451), maszyny do rozprowadzania i ubijania powierzchni dróg asfaltowych (pozycja 8479).

Maszyny i instalacje klasyfikowane w niniejszej pozycji mogą zawierać wyposażenie mechaniczne lub nie.

Mogą być ogrzewane w różny sposób (węglem, ropą naftową, gazem, parą, energią elektryczną itp.), z wyjątkiem przepływowych lub pojemnościowych urządzeń podgrzewających wodę, które są klasyfikowane do pozycji 8516, gdy są ogrzewane elektrycznie.

Pozycja obejmuje wyłącznie urządzenia użytku niedomowego, z wyjątkiem przepływowych lub pojemnościowych urządzeń do podgrzewania wody, o których mowa dalej w tych Notach wyjaśniających.

Pozycja obejmuje bardzo szeroki zakres maszyn i instalacji typu opisanych poniżej.

(I) INSTALACJE I MASZYNY GRZEJNE LUB CHŁODZĄCE

Są to instalacje stosowane w różnych gałęziach przemysłu do poddawania materiałów prostej obróbce, takiej jak: podgrzewanie, warzenie, gotowanie, zagęszczanie, odparowywanie, parowanie, chłodzenie itp. Można wymienić:

(A)Różnego rodzaju naczynia, kadzie, itp. do podgrzewania lub chłodzenia:

(1)Zbiorniki, kadzie, itd. do pośredniego grzania lub chłodzenia, o podwójnych ściankach lub dnach, w których krąży para, solanka chłodząca albo inne medium grzejące lub chłodzące. Jednakże naczynia o podwójnych ściankach lub podwójnym dnie objęte są sekcją XIV lub XV (np. pozycja 7309), jeśli nie są przystosowane do cyrkulacji medium grzejącego lub chłodzącego (np. zbiorniki z izolacją cieplną), lub są objęte pozycją 8418, jeśli mają parownik agregatu chłodniczego (chłodzenie bezpośrednie).

(2)Zbiorniki, kadzie o pojedynczej ściance, przystosowane do grzania bezpośredniego (również urządzenia z perforowanymi wężownicami parowymi), inne niż zbiorniki zazwyczaj stosowane w gospodarstwie domowym (zwykle pozycja 7321). Przemysłowe odmiany tych zbiorników mają na ogół duże wymiary i mocną konstrukcję; często też mają filtry lub zbieralniki skroplin lub urządzenia mechaniczne, takie jak mieszalniki lub mechanizmy do przechylania.

Zbiorniki takie, zarówno o pojedynczych, jak i podwójnych ściankach, są często przystosowane do pracy pod zwiększonym lub obniżonym ciśnieniem (np. autoklawy) w specjalnych warunkach, zwłaszcza w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych.

Zbiorniki wyposażone w ww. urządzenia mechaniczne, lecz niemające żadnych wbudowanych urządzeń pośredniego lub bezpośredniego ogrzewania, są objęte pozycją 8479, chyba że są wyraźnie określone jako urządzenia w rodzaju wymienionych w innej pozycji.

Grupa ta zawiera pasteryzatory, niekiedy pracujące pod zmniejszonym ciśnieniem, przeznaczone do poddawania produktów spożywczych i napojów (mleko, masło, wino, piwo itp.) działaniu wstępnie określonej temperatury w celu zniszczenia drobnoustrojów.

(B)Wymienniki ciepła, w których gorące medium (gorący gaz, para lub gorąca ciecz) oraz zimny płyn przepływają w przeciwnie równoległym kierunku, oddzielone od siebie cienkimi ściankami metalowymi w taki sposób, aby jeden płyn ogrzewał się, a drugi oziębiał. Istnieją trzy główne rodzaje takich urządzeń:

(i)                Koncentryczny układ rurek: jeden z płynów przepływa w rurze centralnej, drugi po jej obwodzie.

(ii)             Zawierające układ rurek z jednym rodzajem płynu, umieszczony w komorze, przez którą przepływa drugi z płynów.

lub(iii)Zawierające dwa równoległe układy połączonych ze sobą wąskich komór, oddzielonych przegródkami.

Jak stwierdzono w pierwszym akapicie tej Noty wyjaśniającej (wyłączenie (e)), niniejsza pozycja nie obejmuje urządzeń pomocniczych do kotłów wytwarzających pary (pozycja 8404), z których większość (np. skraplacze pary, przegrzewacze powietrza i podgrzewacze wody) należą do wymienionego wyżej ogólnego typu wymienników ciepła.

Niżej podano przykłady urządzeń i instalacji, które, pod warunkiem powyższych postanowień, są objęte częścią (I) niniejszych Not wyjaśniających:

(1)Zamrażarki solankowe (inne niż objęte pozycją 8210).

(2)Skraplacze azotu lub innych gazów.

(3)Instalacje mleczarskie do pasteryzowania, zagęszczania, chłodzenia itp. (włączając kadzie do przechowywania mleka z aparaturą do schładzania).

(4)Kadzie do przetwarzania i dojrzewania serów.

(5)Instalacje do zagęszczania i chłodzenia soków owocowych, win itp.

(6)Urządzenia stosowane w rolnictwie (np. parowniki do parowania ziemniaków na paszę itp., łaźnie wodne do przetapiania plastrów miodu, także wyposażone w śruby zaciskowe).

(7)Kolumny chłodzące (np. dla przemysłu młynarskiego).

(8)Autoklawy i urządzenia do parowania, warzenia, gotowania, smażenia itp., do utrwalania żywności (np. skrzynie do gotowania szynki; smażalnie do ryb; parniki, autoklawy do blanszowania, itp., owoców, warzyw itp.; autoklawy i parniki do puszkowania i utrwalania żywności, kotły do słoików; kotły cukiernicze).

(9)Zbiorniki do maceracji i sporządzania zacierów zawierające urządzenia grzewcze; zbiorniki do warzenia chmielu, pasteryzatory piwa, schładzacze itp.

(10)Zbiorniki do defekacji, zagęszczania soków, próżniowego gotowania, saturacji, siarkowania lub rafinacji itp. stosowane w przemyśle cukrowniczym.

Aparatura dyfuzyjna (zbiorniki i podgrzewacze dyfuzyjne (kaloryzatory) przedstawiane razem), do ekstrakcji soku buraczanego, jest wykluczona z niniejszej pozycji (zobacz Część (V), (B), (3) Not wyjaśniających do pozycji 8438); jednak „kaloryzatory” przedstawiane oddzielnie są klasyfikowane w tej pozycji.

(11)Autoklawy do topienia łoju lub do zmydlania tłuszczów, zbiorniki do zestalania margaryny, zawierające obrotowy cylinder chłodzący, na którym się ona zestala.

(12)Kadzie, naczynia, autoklawy itp. do chemicznej obróbki masy papierniczej lub do hydrolizy drewna.

(13)Kadzie itp. do przygotowania farb.

(14)Autoklawy do wulkanizacji gumy.

(15)Kadzie itp. do wytrawiania lub odtłuszczania metali.

(16)Płytki zanurzeniowe będące zespołem rurek z tworzywa sztucznego, równoległych lub splecionych, zespawane z każdego końca na kształt plastra miodu, do którego dołączone jest złącze. Urządzenie to, zanurzone w kąpieli, pozwala utrzymać jej stałą temperaturę, ogrzać ją lub oziębić obiegiem płynu lub pary w rurkach.

(17)Specjalne urządzenia do ogrzewania albo gotowania, niemające zwykle zastosowania w gospodarstwie domowym (np. perkolatory do parzenia kawy, dzbanki do herbaty lub mleka, czajniki parowe itp. używane w restauracjach, barach itp.; parniki ogrzewane parą, płyty grzejne, bufety ogrzewane, suszarnie szafkowe itp.; frytkownice).

(18)Automaty do rozlewania napojów zimnych lub gorących, pozbawione urządzenia do przyjmowania płatności.

Aparaty opisane wyżej zasadniczo używane są w przemyśle, ale pozycja obejmuje także nieelektryczne podgrzewacze przepływowe i pojemnościowe, włącznie ze słonecznymi ogrzewaczami wody, do użytku domowego lub nie. Urządzenia takie ogrzewane elektrycznie, nie są objęte tą pozycją (pozycja 8516).

°°°

Należy podkreślić, że niniejsza pozycja wyklucza parniki domowego użytku, podgrzewacze ciśnieniowe oraz niektóre perkolatory z metalu nieszlachetnego (sekcja XV).

(II) INSTALACJE DO DESTYLACJI LUB REKTYFIKACJI

Z wyjątkiem aparatów destylacyjnych z materiałów ceramicznych (pozycja 6909) lub ze szkła (pozycja 7017 lub 7020), grupa ta obejmuje wszelkie urządzenia i instalacje przeznaczone do destylacji substancji (ciekłych lub stałych)

(A)Proste instalacje do destylacji.

Składają się one przede wszystkim z retorty lub aparatu destylacyjnego, w którym paruje destylowana ciecz, z urządzenia chłodniczego do kondensacji par ulatujących z retorty oraz odbieralnika(ów), w których zbierany jest destylat. Urządzenia te mogą działać w sposób przerywany (np. wsadowe aparaty destylacyjne ogrzewane bezpośrednio lub za pośrednictwem wężownic parowych) lub w sposób ciągły, kiedy to aparat destylacyjny jest ciągle zasilany cieczą i zwykle ogrzewany rurami lub wężownicą parową. Aparaty destylacyjne pracy ciągłej mogą być łączone szeregowo; tylko pierwszy ogrzewany jest bezpośrednio płomieniem lub parą, natomiast każdy następny jest zasilany i podgrzewany odpowiednio przez destylat i pary destylacji z poprzedniego stadium.

(B)Instalacje do destylacji frakcjonowanej lub rektyfikacji.

Do grupy tej należą bardziej skomplikowane instalacje pracy ciągłej, z pionowymi kolumnami destylacji frakcjonowanej, umożliwiającymi oddzielanie składników złożonej mieszaniny w trakcie jednej operacji technologicznej. W najbardziej rozpowszechnionej, półkowej kolumnie destylacyjnej, kolumna podzielona jest półkami na połączone wzajemnie sekcje, wyposażone w kołpaczki i rury przelewowe. Para unosząca się z jednej sekcji wchodzi w kontakt ze skroplinami sekcji znajdującej się wyżej. Ponieważ temperatura spada w miarę unoszenia się par w kolumnie, mogą być one oddzielane na różnych poziomach odpowiadających temperaturom punktów wrzenia.

Urządzenia do destylacji ciał stałych (węgla kamiennego i brunatnego, drewna itp.) działają na tej samej zasadzie, z tą różnicą, że produkty są ogrzewane w piecach (objętych pozycją 8417). Niniejsza pozycja obejmuje wyłącznie urządzenia do skraplania lub rektyfikacji składników lotnych wydzielających się w piecach.

Podstawowe elementy urządzeń destylacyjnych itp., zazwyczaj są wykonane z metalu (np. stali nierdzewnej, miedzi i niklu). Mogą być pokryte szkłem lub materiałami ogniotrwałymi. Niektóre specjalne destylacje wykonuje się w warunkach zmniejszonego lub zwiększonego ciśnienia; wówczas są wyposażone w pompy próżniowe lub sprężarki.

Wsadowe aparaty destylacyjne stosuje się zwłaszcza do obróbki olejków eterycznych, likierów itp. Aparaty do destylacji ciągłej (zwykłej lub frakcjonowanej) używane są w wielu branżach przemysłu (np. do destylacji alkoholi przemysłowych, kwasów tłuszczowych, ciekłego powietrza, syntetycznych paliw silnikowych lub innych produktów chemicznych; w rafinacji ropy naftowej; w destylacji drewna, węgla kamiennego i brunatnego, oleju łupkowego, smoły węglowej).

Do tej grupy należą także urządzenia do oddzielania zużytych paliw jądrowych lub odpadów procesowych, działające na zasadzie destylacji frakcjonowanej.

(III) INSTALACJE DO ODPAROWYWANIA LUB SUSZENIA

Urządzenia te, skonstruowane są w różny sposób (czasem pracujące w warunkach podciśnienia) w celu ich dostosowania do przetwarzania różnych rodzajów materiałów według ich wrażliwości na ciepło. Mogą być ogrzewane bezpośrednio lub pośrednio. Do niniejszej pozycji odnoszą się jednakże wyłącznie urządzenia do odparowywania lub suszenia stosujące względnie niską temperaturę i nie należy ich mylić z przemysłowymi piecami paleniskowymi lub komorowymi, objętymi pozycją 8417, w których stosuje się znacznie wyższą temperaturę.

Najbardziej powszechnymi postaciami urządzeń przemysłowych objętych tą pozycją są:

(A)Wyparki. Zazwyczaj są zbiornikami o dużej powierzchni grzewczej, ogrzewanej bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem wężownic parowych. Często są wyposażone w pompę próżniową do odbierania wytworzonych par. Mogą być jedno-lub wielostopniowe. Wyparki wielostopniowe podobne są pod względem działania i konstrukcji do wielostopniowych aparatów destylacyjnych - jednakże nie są wyposażone w urządzenia do odzyskiwania skroplonych par.

(B)Laboratoryjne urządzenia do liofilizacji i urządzenia do suszenia sublimacyjnego (kriodesykacji). Stosowane są do stabilizacji i utrwalania przez odwadnianie produktów biologicznych, takich jak: antytoksyny, bakterie, wirusy, osocze i surowice. Próbki są zamrażane, a następnie powoli podgrzewane pod bardzo niskim ciśnieniem. Ze względu na to, że lód sublimuje, produkt ulega odwodnieniu.

(C)Suszarnie tunelowe. Składają się z dużych komór zazwyczaj wyposażonych w urządzenia zapewniające przemieszczanie produktów przez komory z określoną prędkością w kierunku przeciwnym do przepływu strumienia gorącego powietrza. Suszenie takie stosowane jest m.in. w przemyśle ceramicznym i szklarskim, spożywczym (włącznie z urządzeniami do wędzenia ryb, mięsa itp.); do suszenia drewna, siana itp.

(D)Suszarnie obrotowe. Składają się z obrotowych cylindrów lub bębnów, ogrzewanych wewnętrznie lub zewnętrznie. Stosowane są w różnych gałęziach przemysłu (papierniczym, produkcji płatków ziemniaczanych itp.).

(E)Suszarki półkowe. Są to metalowe komory, wyposażone w poziome półki lub płyty szczelinowe, niekiedy wewnętrznie ogrzewane. Centralny wał obrotowy jest wyposażony w elementy rozprowadzające materiał na gorące płyty. Materiał jest kierowany w dół przez szczeliny kolejno na niższe płyty. Suszarki takie są stosowane do obróbki słodu jęczmiennego.

(F)Suszarki z rozpylaniem. Działają jak wyparki. Składają się z komory metalowej, wyposażonej w poziomą tarczę obrotową wirującą z dużą prędkością. Zawierają urządzenie grzejne oraz wentylator wytwarzający strumień gorącego powietrza, przez który przechodzi ciekły materiał rozpylany odśrodkowo przez wirującą tarczę w drobno rozpyloną ciecz. Jest ona w ten sposób natychmiast suszona do postaci drobnego, suchego proszku. W innym typie urządzenia ciecz jest rozpylana w komorze i suszona skierowanym przeciwprądowo gorącym powietrzem. Suszarki z rozpylaniem są stosowane zwłaszcza do produkcji mleka w proszku.

Grupa ta obejmuje także maszyny i aparaty do odparowywania rozszczepialnych lub radioaktywnych roztworów suszenia materiałów rozszczepialnych lub radioaktywnych.

Niniejsza pozycja jednak wyklucza:

(a)Wirówki do suszenia osadów radioaktywnych (pozycja 8421).

(b)Urządzenia do suszenia butelek i innych pojemników (pozycja 8422).

(c)Urządzenia specjalnie przeznaczone do suszenia przędz włókienniczych, materiałów lub gotowych artykułów włókienniczych (pozycja 8451).

(IV) INSTALACJE DO PRAŻENIA

Są to często obrotowe, cylindryczne lub kuliste zbiorniki, w których obrabiane produkty (ziarna kawy, ziarno kakao, kasze lub orzechy) są poddawane działaniu określonej temperatury w wyniku kontaktu z podgrzewanymi ściankami zbiorników albo bezpośrednim strumieniem gorącego powietrza wymuszanym przez medium grzewcze (np. palniki gazowe lub olejowe, płomienie koksu). Zwykle są wyposażone w mechanizmy mieszające, zapewniające stały ruch produktów, gwarantujący równomierne prażenie i zapobieganie zwęglaniu. Niektóre rodzaje tych urządzeń mają perforowane, nachylane lub obrotowe półki umieszczone w komorze, do której doprowadzane są gorące gazy.

Towarów objętych niniejszą pozycją nie należy mylić z piecami paleniskowymi i komorowymi przemysłowymi i laboratoryjnymi objętymi pozycją 8417.

(V) INSTALACJE DO PAROWANIA

Mogą być zamkniętymi zbiornikami (ogólnego użytku, opisanymi wcześniej w uwagach wyjaśniających), w których różnego rodzaju materiały mogą być poddawane działaniu wilgoci i ciepła (np. parowaniu pod ciśnieniem lub w wyniku oddziaływania par wydzielanych przez same produkty).

Urządzenia te są stosowane na różnych etapach wytwarzania (np. przygotowanie wyciągów roślinnych i zwierzęcych, przetwarzanie wielu produktów spożywczych; wykonywanie operacji, wymagających zastosowania pary w procesach odtłuszczania lub oczyszczania). Niektóre instalacje mają komory o bardzo dużych wymiarach, w których produkty mogą być podawane dłuższemu lub krótszemu działaniu pary; np. w procesie kondycjonowania włókien tekstylnych w masie, obróbce drewna parą itp.

Niniejsza pozycja wyklucza maszyny do kondycjonowania przędzy i tkanin włókienniczych lub do innej obróbki parowej takich materiałów włókienniczych (pozycja 8451).

(VI) URZĄDZENIA DO STERYLIZOWANIA

Są najczęściej zbiornikami lub komorami podgrzewanymi parą lub wrzącą wodą (niekiedy gorącym powietrzem), w których artykuły lub materiały, które mają być sterylizowane, poddawane są działaniu stałej, dostatecznie wysokiej temperatury przez okres czasu wystarczający do zabicia bakterii itp., bez naruszenia składu ani zmiany stanu fizycznego obrabianych produktów.

Wiele sterylizatorów do cieczy jest podobnych do urządzeń opisanych wyżej w Części (I) (np. do pasteryzatorów). Niektóre sterylizatory o dużych rozmiarach mogą być wyposażone w przenośnik, który przemieszcza produkty przez medium grzejne, a następnie, w miarę potrzeby, również przez urządzenie chłodzące, które może stanowić część składową urządzenia sterylizacyjnego.

Grupa obejmuje nie tylko sterylizatory przemysłowe (np. do mleka, wina, soków owocowych, waty), lecz także przeznaczone do sal operacyjnych itp.

(VII) MASZYNY DO SKRAPLANIA POWIETRZA;
SPECJALNE APARATY I URZĄDZENIA LABORATORYJNE

Niniejsza pozycja obejmuje aparaty do skraplania powietrza, typu maszyn Claude’a lub Lindego.

Pozycja obejmuje także urządzenia i aparaty, specjalnie przeznaczone do użytku laboratoryjnego, zazwyczaj małych rozmiarów (autoklawy, aparaty destylacyjne, sterylizatory, wyparki, suszarki itp.), jednak wyłącza ona aparaty i urządzenia do celów pokazowych (pozycja 9023) oraz aparaty pomiarowe, kontrolne itp., określone bardziej szczegółowo w dziale 90.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), niniejsza pozycja obejmuje części wymienionych wyżej aparatów. Do części tych należą niektóre elementy aparatury destylacyjnej i kolumn rektyfikacyjnych, takie jak retorty, kołpaczki i pierścienie, półki i niektóre elementy kadłuba; płyty i bębny obrotowe, itp. do urządzeń do prażenia lub suszenia.

Rury i rurki metalowe, wyprofilowane, wygięte lub zakrzywione (ale nieobrobione inaczej) zgłoszone do odprawy celnej w stanie niezmontowanym, nie są uznawane za części urządzeń objętych niniejszą pozycją i dlatego należy je klasyfikować do odpowiednich pozycji sekcji XV.

 


 


8420-Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń.

8420 10-Kalandry lub inne maszyny do walcowania

-Części:

8420 91- -Walce

8420 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje maszyny do kalandrowania lub inne maszyny do walcowania, szczególnie przeznaczone do konkretnych branż przemysłu lub też nie, oprócz maszyn do walcowania lub obróbki metalu objętych pozycją 8455, 8462 lub 8463 i obróbki szkła, objętych pozycją 8475.

Maszyny te zbudowane są w zasadzie z dwóch lub większej liczby walców albo cylindrów, rozmieszczonych równolegle, obracających się przy większym lub mniejszym nacisku ich powierzchni w celu wykonania niżej wymienionych operacji, ewentualnie poprzez nacisk samych cylindrów albo nacisk połączony z innymi czynnikami (tarcie, ciepło, wilgoć):

(1)Walcowania materiału do postaci arkusza (włącznie z pieczywem, wyrobami cukierniczymi, herbatnikami itp. ciastem, czekoladą, gumą itp.), podawanego na walce w stanie plastycznym.

(2)Powierzchniowej obróbki arkuszy materiałów (innych niż metal i szkło) przemieszczających się pomiędzy rolkami, np.: wygładzanie (włącznie z prasowaniem), nabłyszczanie, glazurowanie, polerowanie, wytłaczanie lub ziarnowanie.

(3)Apreturowania, lub powlekania powierzchniowego.

(4)Sklejania materiałów.

Tego typu maszyny mają zastosowanie w różnych przemysłach (np. papierniczym, włókienniczym, skórzanym, przy wyrobie linoleum, tworzyw sztucznych lub gumy).

W niektórych z tych przemysłów maszyny do kalandrowania mają swoje nazwy (np. prasowalnice w pralniach, magle do obróbki wykańczającej w przemyśle tekstylnym lub superkalanadry w przemyśle papierniczym), lecz są klasyfikowane do niniejszej pozycji, niezależnie od tego, czy są nazywane kalandrami, czy nie.

Kalandry często są urządzeniami pomocniczymi dla innych maszyn (np. papierniczych). Jeśli są przedstawiane razem z innym maszynami, klasyfikacja kalandrów jest dokonywana zgodnie z uwagami 3. i 4. do sekcji XVI.

Pozycja obejmuje również kalandry zawierające jedynie urządzenia pomocnicze, takie jak zbiorniki lub walce do impregnacji, urządzenia do przecinania lub nawijania.

Niniejsza pozycja obejmuje również maszyny do wygładzania i prasowania typu kalandrowego, nawet do użytku domowego.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części maszyn objętych tą pozycją także są klasyfikowane do niniejszej pozycji. Obejmuje ona również walce jednoznacznie rozróżnialne jako walce do stosowania z maszynami do kalandrowania lub walcowania. Mogą być one wykonane z metalu, drewna lub innych stosownych materiałów (np. sprasowanego papieru). Mogą być pełne lub wydrążone, o różnych długościach i średnicach i w zależności od przeznaczenia mogą mieć powierzchnię gładką, falistą, uziarnioną lub z wygrawerowanym wzorem. Mogą być też pokryte innym materiałem (np. skórą wyprawioną, materiałem włókienniczym lub gumą). Metalowe walce kalandrów są na ogół przystosowane do wewnętrznego ich podgrzewania parą, gazem itp. Zestaw walców dla danej maszyny do kalandrowania może być różnie dobrany.

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje maszyn, które, mimo że w pewnym stopniu podobne są do kalandrów lub walcarek, nie wykonuopisanych wyżej zadań, na przykład:

(a)Suszarek z cylindrycznymi elementami suszącymi do suszenia tkanin, papieru itp. (pozycja 8419 lub 8451).

(b)Pras do winogron, jabłek itp. (pozycja 8435).

(c)Kruszarek walcowych lub rozdrabniaczy (pozycja 8436, 8474 lub 8479).

(d)Walców do mielenia mąki (pozycja 8437).

(e)Wyżymarek pralniczych (pozycja 8451).

(f)Walcarek (pozycja 8455).

(g)Maszyn do prostowania (pozycja 8462) lub płytkiego kształtowania blach (pozycja 8463).

(h)Maszyn do wyrobu szyb i innych płaskich wyrobów szklanych metodą walcowania oraz kalandrów do obróbki szkła (pozycja 8475).

 


 


8421-Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów.

-Wirówki, włączając suszarki wirówkowe:

8421 11- -Wirówki do mleka

8421 12- -Suszarki do odzieży

8421 19- -Pozostałe

-Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy:

8421 21- -Do filtrowania lub oczyszczania wody

8421 22- -Do filtrowania lub oczyszczania napojów, innych niż woda

8421 23- -Filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych

8421 29- -Pozostałe

-Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów:

8421 31- -Filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych

8421 39- -Pozostałe

-Części:

8421 91- -Wirówek, włącznie z suszarkami wirówkowymi

8421 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(I)Maszyny, które przez użycie siły odśrodkowej całkowicie lub częściowo oddzielają substancje zgodnie z ich różną gęstością właściwą lub, które usuwają wilgoć z mokrych substancji.

(II)Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów, inne niż, np. lejki filtracyjne, cedzidła do mleka, sitka do filtrowania farb (na ogół dział 73).

(I) WIRÓWKI, WŁĄCZAJĄC SUSZARKI WIRÓWKOWE

Większość tych urządzeń zawiera głównie perforowaną płytę, bęben, kosz lub czaszę itd., obracające się z dużą prędkością w stacjonarnym kolektorze, zazwyczaj cylindrycznym, na którego ściankach osadzają się odrzucone siłą odśrodkową produkty. W niektórych tego typu urządzeniach substancje o różnej gęstości względnej są zbierane na różnych poziomach kolektora za pomocą szeregu odwróconych stożków separujących. W wirówkach bębnowych lub koszowych ciała stałe są zatrzymywane w perforowanym wirującym bębnie, koszu itd., natomiast składniki płynne są odrzucane. Bębnowe aparaty można również stosować do dokładnego penetrowania niektórych materiałów cieczą (np. w pralnictwie lub farbiarstwie).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Suszarki odśrodkowe używane w pralniach, farbiarniach, celulozowniach, młynach zbożowych.

(2)Wirówki do rafinacji cukru.

(3)Wirówki i odstojniki wirówkowe do mleka.

(4)Wirówki do klarowania oleju, win, spirytusu itd.

(5)Wirówki do odwadniania i odparafinowywania produktów ropy naftowej.

(6)Wirówki do odwadniania wina, łoju, skrobi itd.

(7)Wirówki nitracyjne używane w procesie wytwarzania bawełny strzelniczej.

(8)Separatory odśrodkowe do drożdży.

(9)Wirówki stosowane w przemyśle chemicznym (np. szybkoobrotowe do ekstrakcji antybiotyków).

(10)Wirówki laboratoryjne, w których ciecze rozdzielane są na warstwy gotowe do zlewania.

(11)Wirówki do oddzielania plazmy od krwi.

(12)Wirówki do suszenia wytrąceń radioaktywnych.

(13)Wirówki do ekstrakcji miodu.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), niniejsza pozycja obejmuje również części do wirówek (np. płyty, bębny, kosze, czasze i kolektory).

***

Pozycja ta wyklucza pewne typy maszyn działające na zasadzie siły odśrodkowej, np.:

(a)Specjalne wirówki, zwane „gazowymi”, do oddzielania izotopów uranu (pozycja 8401).

(b)Pompy odśrodkowe do cieczy (pozycja 8413).

(c)Pompy odśrodkowe do powietrza i dmuchawy (pozycja 8414).

(d)Odsiewacze (przesiewacze) odśrodkowe stosowane w przemyśle zbożowym (pozycja 8437).

(e)Maszyny odśrodkowe odlewnicze do metalu (np. do rur żeliwnych) (pozycja 8454) lub nieutwardzonego cementu (np. odlewania rur betonowych) (pozycja 8474).

(f)Odśrodkowe urządzenia rozdrabniające (pozycja 8474).

(g)Suszarki wirówkowe do produkcji płytek półprzewodnikowych (pozycja 8486).

(II) URZĄDZENIA I APARATURA DO FILTROWANIA
LUB OCZYSZCZANIA CIECZY LUB GAZÓW

Wiele instalacji do filtrowania lub oczyszczania objętych tą pozycją jest jedynie urządzeniami statycznymi, bez żadnych części ruchomych. Pozycja obejmuje wszelkiego typu filtry i oczyszczalniki (fizyczne lub mechaniczne, chemiczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, elektrostatyczne itd.). Dotyczy ona nie tylko dużych urządzeń przemysłowych, lecz także małych aparatów do użytku domowego oraz filtrów do silników spalinowych. Pozycja nie obejmuje jednak lejków filtracyjnych, cedzideł do mleka, naczyń, zbiorników itd., wyposażonych po prostu w druciane siatki lub inny materiał filtrujący, ani naczyń, zbiorników itd. urządzeń ogólnego użytku, nawet jeśli zamierza się ich używać jako filtrów po wyłożeniu ich warstwą żwiru, piasku, węgla drzewnego itd.

Na ogół maszyny i aparaty, objęte tą pozycją, mają cechy charakterystyczne, pozwalające na ich rozróżnienie w zależności od tego, czy są przeznaczone do filtrowania cieczy, czy gazów.

(A)Urządzenia do filtrowania i oczyszczania cieczy itd., włączając zmiękczacze wody.

Należące do tej grupy filtry oddzielają od cieczy cząsteczki stałe, tłuszczowe, koloidalne itd., na przykład metodą przepuszczania tych cieczy przez arkusz, membranę lub masę porowatą (np. tkaninę, filc, tkaninę drucianą, skórę, kamionkę, porcelanę, ziemię okrzemkową, spiekane proszki metali, azbest, masę papierniczą, celulozę, węgiel drzewny, węgiel kostny, piasek). W wypadku uzdatniania wody pitnej niektóre z tych materiałów (np. porcelana i węgiel drzewny) usuwają w procesie filtrowania bakterie itd.; dlatego filtry, w których używa się tych materiałów, są nazywane oczyszczalnikami wody. Filtry używane są też do usuwania zawiesin z cieczy (np. materiały ceramiczne, koncentraty rud itd.). Niniejsza pozycja obejmuje filtry do cieczy działające na zasadzie siły grawitacyjnej, ssania (próżni) lub ciśnienia.

Obejmuje ona, między innymi:

(1)Filtry do wody typu domowego. Przeznaczone są do montowania w głównych rurociągach lub na kranie i składają się głównie z cylindrycznego ceramicznego elementu filtracyjnego umieszczonego w metalowym pojemniku. Filtry grawitacyjne mają podobną konstrukcję, lecz są przeważnie większe. Jednakże niniejsza pozycja wyklucza obejmuje filtry wykonane głównie z ceramiki lub ze szkła (odpowiednio dział 69 lub 70).

(2)Świece filtracyjne do wytwarzania chemicznych materiałów włókienniczych. Składają się z nierdzewnego pojemnika zawierającego element tekstylny, filtrujący płyn przędzalniczy.

(3)Filtry olejowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, obrabiarek itd. Istnieją dwa główne rodzaje tych filtrów:

(i)Zawierające element filtrujący, zazwyczaj z ułożonych jedna na drugiej warstw filcu, siatki z cienkiego drutu, waty stalowej itd.

(ii)Zawierające stałe magnesy lub elektromagnesy przyciągające cząstki metalowe z oleju.

(4)Filtry do wody kotłowej. Zawierają zwykle duży zbiornik, wyłożony wewnątrz wieloma warstwami materiału filtracyjnego i zawierający - oprócz rur wlotowych i wylotowych - system rur i zaworów, umożliwiający czyszczenie elementów filtracyjnych metodą przeciwprądu wody.

(5)Prasy filtracyjne. Składają się z szeregu poziomych komór filtracyjnych ukształtowanych przez łatwo rozmontowywalne pionowe płyty i ramy filtracyjne, pokryte materiałem filtracyjnym (tkaniną, celulozą itd.) i przymocowane śrubami lub mechanizmem dociskowym. Tłoczona pompą ciecz przechodzi przez sekcje. Komory mogą być wewnętrznie ogrzewane parą itd. Filtrat jest odciągany z prasy, a osad gromadzi się w postaci zbitej masy pomiędzy płytami. Prasy filtracyjne są używane do filtrowania lub klarowania wielu rodzajów cieczy (np. w przemyśle chemicznym, cukrowniczym, browarnictwie, produkcji win, oczyszczalniach oleju, koncentracji rud, wytwarzania materiałów ceramicznych, włókien sztucznych itd.).

(6)Obrotowe bębnowe filtry próżniowe. Składają się z cylindra pokrytego tkaniną filtracyjną lub siatką z cienkiego drutu, zamontowaną w zbiorniku zawierającym filtrowaną ciecz. Ciecz jest zasysana do bębna. Osadzone na obwodzie cząstki stałe są usuwane specjalnym mechanizmem.

(7)Filtry próżniowe okresowe. Składają się one z pewnej liczby „listków” lub komór, każde z nich pokryte tkaniną filtracyjną i podłączone do wspólnej linii próżniowej. Taki filtr jest zanurzany w zbiorniku zasilającym i podawana jest próżnia.

(8)Chemiczne oczyszczalniki wody, np. zmiękczacze permutytowe lub zeolitowe, lub oczyszczalniki wody wapiennej.

(9)Elektromagnetyczne oczyszczalniki wody. W tych oczyszczalnikach działanie zmiennego pola magnetycznego zapobiega krystalizowaniu się soli wapiennych i tworzeniu osadu na ściankach rur; w zamian sole oddzielają się jako osad, który może być łatwo usunięty.

Pozycja ta obejmuje także dializatory, filtry specjalnego typu, składające się głównie z półprzepuszczalnej przepony, przez którą ciecze mogą przenikać dyfuzyjnie, oddzielane w ten sposób od cząsteczek koloidalnych.

(B)Urządzenia do filtrowania lub oczyszczania itp., do gazów

Filtry i oczyszczalniki gazowe są używane do oddzielania stałych lub płynnych cząsteczek od gazów albo w celu odzyskania wartościowych produktów (np. pyłu węglowego, cząsteczek metalicznych itd. ze spalin w piecach paleniskowych) lub usuwania szkodliwych pozostałości (np. odpylanie i odsmołowywanie gazów lub dymów, odolejanie par w maszynach parowych itd.).

Obejmują one:

(1)Filtry i oczyszczalniki działające wyłącznie za pomocą środków mechanicznych lub fizycznych. Dzielą się na dwa rodzaje. W pierwszym, podobnie jak w filtrach do cieczy, element separujący zawiera porowatą powierzchnię lub masę (filc, tkaninę, włókno szklane, metal gąbczasty itd.). W drugim rodzaju oddzielanie uzyskuje się poprzez gwałtowne zmniejszenie prędkości cząsteczek porywanych przez gaz, aby spowodować ich opadanie wskutek siły ciężkości, ewentualnie przechwycenie ich na powierzchni naolejonej itd. Tego rodzaju filtry mają często wentylatory lub urządzenia do rozpylania wody.

Filtry pierwszego typu włączają:

(i)Filtry powietrza wlotowego do silników spalinowych, często zawierające oba wymienione systemy.

(ii)Filtry workowe. Zawierają elementy z tkaniny filtracyjnej w postaci worków. Często z mechanizmem wstrząsowym, powodującym przedostawanie się przechwyconych cząsteczek przez dno worków.

(iii)Filtry sitowe. Tu siatka filtracyjna przemieszczana jest na dwóch rolkach i rozpięta jest w komorze, przez którą przepływa gaz. Jest oczyszczana zgarniakiem.

(iv)Filtry z bębnem obrotowym, np. stosowane w instalacjach oczyszczania strumieniem piasku. Bęben filtracyjny, do którego jest zasysane powietrze, obraca się w kierunku przeciwnym niż zgarniak zeskrobujący z niego osadzone cząstki.

Filtry drugiego typu włączają:

(v)Ekstraktory pyłu, filtry przeciwdymne itd., wyposażone w różnego rodzaju elementy zmniejszające prędkość cząsteczek w strumieniu gazu, np. płytki żaluzjowe, perforowane przegrody z otworami nieleżącymi w jednej linii, układy kołowe lub spiralne wyposażone w przegródki oraz stożki utworzone przez pierścienie grodzące, nałożone jedne na drugie.

(vi)Cyklony, zazwyczaj składające się ze ściętych stożków z blachy, umieszczonych wewnątrz zbiornika cylindrycznego. Gazy są doprowadzane do węższego końca stożka stycznie zamontowaną rurką. Wywołane prądy turbulencyjne gwałtownie gasną w miarę docierania gazów do szerszego końca stożka, a pył opada na dno zbiornika.

(2)Filtry elektrostatyczne do powietrza i innych gazów, w których element podstawowy stanowi zazwyczaj pewna liczba drutów napiętych pionowo i naładowanych elektrycznością statyczną. Pyły znajdujące się w powietrzu przepływającym przez urządzenie są przyciągane i osadzane na drutach i okresowo usuwane.

(3)Płuczki gazowe lub kolumny absorpcyjne stosowane do oczyszczania gazu generatorowego i gazu węglowego itd. Są to wysokie kolumny metalowe wykładane wewnątrz materiałami wypełniającymi i wyposażone w górnej części w urządzenie do rozpylania wody.

(4)Pozostałe chemiczne filtry i oczyszczalniki powietrza lub innych gazów (włączając konwertory katalityczne przetwarzające tlenek węgla w spalinach pojazdów silnikowych).

***

Do niniejszej grupy należą również urządzenia używane w przemyśle jądrowym: filtry powietrza specjalnie przystosowane do eliminacji pyłów radioaktywnych (fizyczne lub elektrostatyczne); oczyszczalniki z węglem aktywnym do zatrzymywania radioaktywnego jodu; aparatura do oddzielania elementów radioaktywnych działająca na zasadzie wymiany jonowej, także tego rodzaju aparatura działająca na zasadzie elektrodializy; separatory zużytych paliw lub odcieków produkcyjnych działających na zasadzie wymiany jonowej lub reakcji chemicznej (z zastosowaniem rozpuszczalników, wytrącania itd.).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), pozycja ta obejmuje również części dla wymienionych wyżej typów filtrów i oczyszczalników. Takie części włączają, między innymi:

„Listki” dla okresowych filtrów próżniowych; obudowy, ramy i płyty do pras filtracyjnych; bębny obrotowe do filtrów do cieczy lub gazów; przegródki i płyty perforowane do filtrów gazowych.

Jednakże należy zauważyć, że bloki filtracyjne z masy papierniczej objęte są pozycją 4812 oraz, że wiele innych elementów filtracyjnych (ceramika, produkty włókiennicze, filce itd.) klasyfikowane są według ich materiału składowego.

***

Niniejsza pozycja także wyklucza:

(a)Aparaturę do dyfuzji gazowej do oddzielania izotopów uranu (pozycja 8401).

(b)Urządzenia klimatyzacyjne, objęte pozycją 8415 lub osuszacze powietrza objęte pozycją 8479.

(c)Tłoczni do wina, jabłecznika itd. (pozycja 8435).

(d)Aparatów sztucznej nerki (do dializy) (pozycja 9018).

 


 


8422-Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów (+).

-Zmywarki do naczyń:

8422 11- -Domowe

8422 19- -Pozostałe

8422 20-Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników

8422 30-Urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików, tubek i podobnych pojemników; maszyny do gazowania napojów

8422 40-Pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do pakowania termokurczliwego)

8422 90-Części

Pozycja obejmuje maszyny do mycia naczyń (talerzy, naczyń szklanych, łyżek, widelców itd.), nawet zawierające urządzenia do suszenia, włączając elektryczne; do użytku domowego lub nie. Pozycja ta obejmuje także różnego rodzaju urządzenia do mycia lub suszenia butelek lub innych pojemników; maszyny do ich napełniania lub zamykania (włączając urządzenia do gazowania napojów) oraz do pakowania (włączając pakowanie termokurczliwe) towarów w celu sprzedaży, transportu lub składowania. Pozycja obejmuje:

(1)Urządzenia (nawet z zastosowaniem pary) do czyszczenia, mycia, płukania i suszenia butelek, słoików, puszek, pudełek, beczek, baniek na mleko, wirówek do mleka lub innych pojemników. Urządzenia te zawierają niekiedy wyposażenie służące do dezynfekcji lub sterylizacji.

(2)Urządzenia do napełniania pojemników (np. beczek, baryłek, puszek, butelek, słoików, tubek, ampułek, pudełek, pakietów lub worków), często wyposażone w mechanizmy do automatycznej regulacji objętości lub masy i w urządzenia do zamykania pojemników.

(3)Urządzenia do zamykania, korkowania lub kapslowania butelek lub słoików, do zamykania i uszczelniania puszek (włączając zamykanie spawaniem).

(4)Maszyny do zawijania i pakowania w kartony; włączając te z urządzeniami do formowania, drukowania, sznurowania, sortowania, owijania taśmą, oklejania, zamykania lub innego wykańczania opakowań. Pozycja obejmuje także maszyny do pakowania wypełnionych puszek lub butelek do pojemników zewnętrznych (skrzyń kratowych, pudełek itd.).

(5)Do etykietowania, włączając maszyny, które również drukują, tną i naklejają etykietki.

(6)Urządzenia do gazowania napojów. Są to w zasadzie maszyny do napełniania i zamykania butelek, mające ponadto urządzenia do równoczesnego podawania wraz z cieczą ditlenku węgla.

(7)Do belowania i nakładania opasek, włączając ręczne urządzenia przenośne, wyposażone w płyty lub podobne urządzenia, umożliwiające w czasie pracy oparcie maszyny na belach, beczkach lub innych opakowaniach, które mają być owijane taśmą.

Maszyny objęte tą pozycją często wykonują jednocześnie kilka powyższych funkcji. Mogą mieć ponadto wbudowane urządzenia do napełniania lub uszczelniania w próżni lub w innych kontrolowanych warunkach atmosferycznych.

Maszyny, które oprócz pakowania, owijania itd., wykonują także inne operacje, pozostają klasyfikowane do tej pozycji, pod warunkiem że te dodatkowe operacje są incydentalne do pakowania itd. Tak więc maszyny, które pakują lub zawijają towary w postacie lub wygląd, w jakich są zazwyczaj rozprowadzane i sprzedawane w handlu są klasyfikowane do tej pozycji, nawet jeśli maszyny te zawierają także urządzenia do ważenia lub mierzenia. Podobnie pozycja ta włącza maszyny zawierające urządzenia, które, jako drugorzędna funkcja, tną, formują lub prasują uprzednio przygotowane produkty w czysto prezentacyjne postacie, niewpływające na ich zasadniczy charakter (np. maszyny do formowania masła lub margaryny w bloki itd. oraz do ich zawijania). Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak maszyn, których główną funkcją nie jest pakowanie, zawijanie itd., ale produkcja surowych materiałów lub półproduktów w produkty gotowe (np. połączone maszyny produkujące papierosy i pakujące je).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), pozycja obejmuje również części wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Należy jednak zauważyć, że w przypadku maszyn złożonych, części dowolnej maszyny składowej, które z samej ich natury nie są objęte niniejszą pozycją, są klasyfikowane do ich własnych odpowiednich pozycji, np. części urządzeń do ważenia (pozycja 8423), urządzeń do produkcji pudełek kartonowych lub toreb papierowych (pozycja 8441) lub maszyn drukarskich (pozycja 8443).

***

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Urządzenia typu do użytku domowego do napełniania butelek lub puszek oraz inne domowe urządzenia mechaniczne o masie 10 kg lub mniejszej (pozycja 8210).

(b)Prasy do paszy lub słomy (pozycja 8433).

(c)Maszyny do produkcji toreb papierowych lub pudełek tekturowych (pozycja 8441).

(d)Maszyny do szycia do zaszywania worków itd., po ich napełnieniu (pozycja 8452).

(e)Prasy do zgniatania złomu metalowego w paczki itd. (pozycja 8462).

(f)Maszyny do zabijania skrzyń gwoździami (pozycja 8465).

(g)Maszyny do wkładania listów do kopert lub owijania ich banderolami papierowymi (pozycja 8472).

***

Noty wyjaśniające do podpozycji.

Podpozycja 8422 11

Niniejsza podpozycja obejmuje maszyny do mycia naczyń, nawet elektryczne, typu gospodarstwa domowego, bez względu na ich zamierzone wykorzystanie. Wymiary zewnętrzne takich maszyn, do ustawienia na podłodze są następujące:

szerokość:do 65 cm

wysokość:do 95 cm

głębokość:do 70 cm

Wymiary maszyn i urządzeń do ustawiania na stole lub ladzie są znacznie mniejsze.

 


 


8423-Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag (+).

8423 10-Wagi osobowe, włączając wagi do ważenia niemowląt; wagi do użytku domowego

8423 20-Wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach

8423 30-Wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego pojemnika, włączając wagi zbiornikowe

-Pozostałe urządzenia do ważenia:

8423 81- -O maksymalnej nośności nieprzekraczającej 30 kg

8423 82- -O maksymalnej nośności przekraczającej 30 kg, ale nieprzekraczającej 5 000 kg

8423 89- -Pozostałe

8423 90-Wszelkiego rodzaju odważniki do wag; części wag

Z wyjątkiem wag o czułości 5 cg lub bardziej czułych (pozycja 9016), niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Urządzenia do bezpośredniego określania ciężaru przedmiotów różnego typu: elektroniczne (z zastosowaniem przetworników) albo wykorzystujące metodę porównywania ciężaru przedmiotu z wymienialnymi odważnikami metodą manipulowania ruchomymi odważnikami (przesuwkami) na kalibrowanej belce wagi (dźwigni głównej przesuwnikowej lub innej) lub przez automatyczne wskazywanie ciężaru na podziałce lub wskaźniku w urządzeniach wykorzystujących sprężyny, dźwignie, przeciwciężary lub układ hydrauliczny.

(B)Urządzenia również działające na zasadzie określenia ciężaru, lecz rejestrujące automatycznie wynik w innych jednostkach (np. objętości, liczby, ceny lub długości), które są proporcjonalnie zależne od ciężaru.

(C)Urządzenia do wstępnego określania wagi w celu kontroli jednorodności lub wskazywania wad wyrobów na podstawie ciężaru lub do dozowania poprzez mierzenie ciężaru towarów gotowych do opakowania.

Rozliczne typy urządzeń objętych niniejszą pozycją włącza następujące:

(1)Wagi sprężynowe.

(2)Wagi domowe i sklepowe.

(3)Wagi do ważenia listów lub paczek.

(4)Wagi do ważenia osób (działające po wrzuceniu monety lub inne), włączając także wagi do ważenia niemowląt.

(5)Wagi podestowe przenośne lub przewoźne.

(6)Wagi pomostowe (hydrauliczne lub inne) oraz inne pomosty do ważenia.

(7)Wagi do ważenia towarów na przenośnikach taśmowych, przenośnikach podwieszonych itd.

(8)Wagi liczące (sztuki ważonej partii towaru).

(9)Wagi do ciągłego ważenia, takie jak: wagi kontrolne (wskazujące nadmiar lub niedobór w stosunku do określonego ciężaru) i wagi do ciągłej kontroli jednorodności tkanin włókienniczych lub innych materiałów.

(10)Wagi lejowe do automatycznego ważenia materiałów wysypywanych z lejów, także wagi do odważania składników mieszaniny z kilku lejów zasypowych.

(11)Wagi do rozładowania do worków lub pojemników wstępnie określonego ciężaru produktu; jednakże nie dotyczy to wag, które również pakują lub zawijają towary do postaci lub wyglądu, w jakich są zazwyczaj rozprowadzane i sprzedawane w handlu.

(12)Wagi automatyczne do odważania stale przepływającej cieczy.

(13)W pełni automatyczne urządzenia, które ważą i etykietują wcześniej opakowane towary, zawierające wagę, kalkulator oraz urządzenie drukujące z licznikiem i wyrzutnikiem etykiet.

Urządzenia do ważenia mogą mieć mechanizmy do automatycznego drukowania i sporządzania wydruków ciężaru, do rejestracji i sumowania wyników kilku operacji ważenia, do uwidocznienia i powiększania odczytu, itd.

Niniejsza pozycja obejmuje także odważniki z wszelkich materiałów, w zestawach i pudełkach lub nie, do wszelkiego rodzaju urządzeń do ważenia, włączając oddzielnie przedstawione do odprawy celnej odważniki dla wag o wysokiej dokładności, objętych pozycją 9016; odważniki przedstawione do odprawy celnej z takimi wagami klasyfikuje się do pozycji obejmującej te wagi. Odważniki przesuwane (włączając te z platyny) są także objęte niniejszą pozycją.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), pozycja ta włącza części urządzeń do ważenia objęte tą pozycją. Takie części włączają:

Belki wag, skalowane lub nie; szale i pomosty; płyty podstaw, wsporniki i obudowy; noże wag, panewki i łożyska (z wyjątkiem wykonanych w całości z agatu lub innych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (pozycja 7116)); hydrauliczne tłumiki tłokowe (amortyzatory drgań); tarcze z podziałką wagi.

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wag hydrostatycznych (lub densymetrycznych) (pozycja 9016).

(b)Urządzeń do wyrównoważania części mechanicznych (pozycja 9031).

(c)Urządzeń takich jak dynamometry, przeznaczonych głównie do pomiaru sił rozciągających, sił ściskania itd., a nie do ważenia towarów, osób lub zwierząt itd. (pozycja 9024 lub pozycja 9031).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8423 20

Wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach, objęte niniejszą podpozycją, które mogą być w rodzaju albo sumujących, albo całkujących, mierzą i rejestrują masę materiałów przemieszczających się w kubełkach, na łańcuchach lub tym podobnych.

 


 


8424-Urządzenia mechaniczne (nawet obsługiwane ręcznie) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego (+).

8424 10-Gaśnice, nawet napełnione

8424 20-Pistolety natryskowe i podobne urządzenia

8424 30-Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego

-Opryskiwacze rolnicze lub ogrodnicze:

8424 41- -Opryskiwacze przenośne

8424 49- -Pozostałe

-Pozostałe urządzenia:

8424 82- -Rolnicze lub ogrodnicze

8424 89- -Pozostałe

8424 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje maszyny i urządzenia do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania pary, cieczy lub materiałów stałych (np. piasku, proszku, granulek, grysu, opiłków metali) w postaci strumienia, dyspersji (nawet kroplowej) lub rozpylonej cieczy.

Jednakże pozycja ta nie włącza maszyn do cięcia strumieniem wody lub maszyn do cięcia strumieniem wody z użyciem ścierniwa, które są przeznaczone do precyzyjnego cięcia różnych materiałów (np. kamienia, kompozytów, kauczuku, szkła, metalu). Maszyny te zazwyczaj działają pod ciśnieniem od 3 000 do 4 000 barów przy wykorzystaniu pary wodnej lub wody zmieszanej z drobnymi materiałami ściernymi, z prędkością od 2 do 3 razy wyższą od prędkości dźwięku (pozycja 8456).

(A) GAŚNICE, NAWET NAPEŁNIONE

Grupa ta obejmuje gaśnice, napełnione lub nie, w rodzaju takich, które wykorzystują ładunki produkujące pianę lub inne ładunki, włączając proste gaśnice wyposażone w kurki, zaworki, spłonki nabojowe lub inne urządzenia otwierające.

Niniejsza pozycja nie włącza:

(a)Granatów gaszących oraz ładunków wymiennych do gaśnic (pozycja 3813).

(b)Pomp przeciwpożarowych, wyposażonych lub niewyposażonych w zbiorniki wewnętrzne, pozycja 8413 (niesamochodowe) lub pozycja 8705 (samochodowe).

(B) PISTOLETY NATRYSKOWE I PODOBNE URZĄDZENIA

Pistolety natryskowe i podobne urządzenia ręczne, zazwyczaj dostosowane do podłączenia do linii sprężonego powietrza lub pary, oraz połączone, bezpośrednio albo przewodem, ze zbiornikiem z natryskiwanym materiałem. Wyposażone są w zaworek spustowy lub inne zaworki do regulacji przepływu materiału przez dyszę, która może być tak ustawiana, aby dać strumień o mniej lub bardziej rozbieżnym rozpylaniu. Urządzenia te służą do natryskiwania farb, lakierów, olejów, tworzyw sztucznych, cementu, proszków metali, pyłu włókienniczego itd. Mogą także być stosowane do wytwarzania jedynie silnego strumienia sprężonego powietrza lub pary do czyszczenia elewacji kamiennych budynków, pomników itd.

Pozycja włącza także oddzielnie przedstawiane ręcznie sterowane „przeciwplamowe urządzenia rozpylające, do wyposażenia maszyn drukarskich oraz ręcznie sterowane pistolety do rozpylania metali, działające albo na zasadzie dmuchawy, albo przez połączenie efektu elektrycznego urządzenia grzejnego i strumienia sprężonego powietrza.

Ręcznie sterowane pistolety natryskowe z wbudowanym silnikiem elektrycznym, zawierające pompę i pojemnik na materiał, który ma być rozpylany (farbę, lakier itd.) są również objęte niniejszą pozycją.

(C) MASZYNY DO WYTWARZANIA STRUMIENIA PARY LUB PIASKU I PODOBNE MASZYNY WYTWARZAJĄCE STRUMIEŃ CZYNNIKA ROBOCZEGO

Maszyny do wytwarzania strumienia piasku i podobne, często o ciężkiej konstrukcji, a czasami zawierają sprężarki. Stosuje je się zwłaszcza do usuwania zgorzeliny i do czyszczenia przedmiotów metalowych, do wytrawiania lub zmatowienia powierzchni szkła, kamienia itd., poprzez poddanie przedmiotów działaniu strumienia piasku, opiłków metali itd. o dużej prędkości. Są one zazwyczaj wyposażone w ekstraktory pyłu do usuwania resztek piasku i pyłu. Pozycja ta obejmuje również urządzenia do wytwarzania strumienia pary, stosowane na przykład do odtłuszczania obrobionych części metalowych itd.

(D) SZPRYCE, ROZPYLACZE, OPYLACZE

Aparaty takie są przeznaczone głównie do rozpylania środków owadobójczych i grzybobójczych itd., w rolnictwie lub w gospodarstwie domowym. Pozycja ta obejmuje urządzenia wyposażone w zbiornik lub nie, uruchamiane ręcznie (włącznie z prostym rozpylaczem z pompką i tłokiem) lub pedałem nożnym, jak również dmuchawy proszkowe, rozpylacze noszone na plecach oraz przenośne. Obejmuje także rozpylacze przewoźne, w których silnik, dostarczający mocy do pompowania i rozpylania, może być przełączony na dostarczenie napędu do poruszania się urządzenia w ograniczonym zasięgu niezbędnym do wykonania pracy, wynikającej z jego funkcji, lecz nie włącza pojazdów stanowiących prawdziwe pojazdy mechaniczne w rozumieniu pozycji 8705.

Niniejsza pozycja włącza również niżej wymienione rodzaje urządzeń (stacjonarne, przewoźne lub poruszające się), pod warunkiem że zawierają one urządzenia mechaniczne do wytwarzania lub rozpraszania mgły lub strumienia cieczy, lub do automatycznego kierowania głowicą natryskową (włącznie z prostymi mechanizmami uruchamianymi ciśnieniem wody):

(1)Skrapiacze i zraszacze do trawników, ogrodów itd. (np. obrotowe lub oscylacyjne).

(2)Pistolety hydrauliczne, służące do wydobywania minerałów (np. piasków złotonośnych) ze zboczy gór itd. silnym strumieniem wody, a także do okorowywania drzew strumieniem wodnym - stosowane w przemyśle papierniczym.

Pozycja obejmuje także mechaniczne spryskiwacze szyb i reflektorów pojazdów silnikowych oraz specjalne miotacze ognia do niszczenia chwastów i innych zastosowań rolniczych.

Niniejszej pozycja nie włącza:

(a)Zwykłych puszek, napełnianych gazem lub cieczami owadobójczymi pod ciśnieniem i wyposażonych tylko w proste zaworki spustowe, otwierające się pod wpływem nacisku (pozycja 3808).

(b)Dysz do węży (sekcja XV lub pozycja 8481), jeśli wyposażone są w kurki, zaworki lub inne urządzenia do regulacji przepływu cieczy).

(c)Przyrządów medycznych (pozycja 9018).

(d)Rozpylaczy zapachowych i podobnych rozpylaczy toaletowych (pozycja 9616).

(E) URZĄDZENIA NAWADNIAJĄCE

Systemy nawadniające, składające się z różnych elementów składowych połączonych razem, zazwyczaj obejmują:

(i)stanowisko kontrolne (filtry sitowe, wtryskiwacze nawozów sztucznych, zawory dozujące, zawory zwrotne, regulatory ciśnienia, manometry, odpowietrzacze itd.);

(ii)sieć podziemną (rurociągi rozprowadzające i odgałęzienia, które doprowadzają wodę ze stanowiska kontrolnego do strefy nawadniania); oraz

(iii)sieć naziemną (linie zraszające zawierające rynienki rozprowadzające).

Systemy takie są klasyfikowane do niniejszej pozycji jako jednostki funkcjonalne w rozumieniu uwagi 4. do sekcji XVI (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszej sekcji).

***

Pozycja obejmuje również:

(1)Maszyny do powlekania różnych przedmiotów parafiną lub roztopionym woskiem (na przykład naczyń, kartonów, pudełek itd.) metodą rozpylania.

(2)Urządzenia do malowania elektrostatycznego, składające się z pistoletu rozpylającego, połączonego giętkim przewodem ze zbiornikiem farby, zasilanego generatorem prądu zmiennego wytwarzającym wysokie napięcie. Pole elektrostatyczne, powstałe między malowanym przedmiotem a rozpylaczem, powoduje przyciąganie cząstek farby rozpylanej sprężonym powietrzem w kierunku tego przedmiotu, zapobiegając jej rozproszeniu.

(3)Roboty przemysłowe specjalnie przystosowane do natryskiwania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), pozycja ta włącza części urządzeń i maszyn objętych niniejszą pozycją. Części objęte tą pozycją włączają zatem, między innymi, zbiorniki do rozpylaczy, dysze, lance i głowice rozpylaczy turbulentnych, inne niż w rodzaju opisanych w pozycji 8481.

***

Niniejsza pozycja także wyklucza:

(a)Ręczne oliwiarki i szpryce smarownicze (pozycja 8205) oraz pistolety smarownicze na sprężone powietrze i podobne urządzenia smarownicze z wymuszonym podawaniem (pozycja 8467).

(b)Zdmuchiwacze parowe do usuwania sadzy w kotłach (pozycja 8404).

(c)Palniki do zasilania palenisk (pozycja 8416).

(d)Aparaty do czyszczenia beczek i innych pojemników strumieniem pary, wody, piasku itd. (pozycja 8422).

(e)Drukarki atramentowe (pozycje 8443).

(f)Automaty sprzedające w rodzaju rozpylających perfumy (pozycja 8476).

(g)Maszyny do rozprowadzania zaprawy lub betonu, lub maszyny do rozrzucania żwiru na drogi lub podobne powierzchnie (pozycja 8479).

(h)Urządzenia do rozrzucania soli i piasku do usuwania śniegu, przeznaczone do montowania na ciężarówce (pozycja 8479).

(ij)Urządzenia rozpylające do wytrawiania, wywoływania, usuwania lub czyszczenia płytek półprzewodnikowych i płaskich wyświetlaczy panelowych; maszyny usuwające rąbek do czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z metalowych doprowadzeń zespołów półprzewodnikowych przed procesem elektronicznego powlekania (usuwanie rąbka przez natryskiwanie pod wysokim ciśnieniem) (pozycja 8486).

(k)Maszyny i urządzenia elektryczne do rozpylania na gorąco metali lub spieków, objęte pozycją 8515.

(l)Wiertarki dentystyczne strumieniowe (pozycja 9018) oraz aparaty do terapii aerozolowej (pozycja 9019).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji.

Podpozycja 8424 20
Niniejsza podpozycja obejmuje urządzenia opisane w Części (B) Not wyjaśniających do pozycji 8424.
Podpozycja 8424 41
Termin „przenośne opryskiwacze” odnosi się do tych opryskiwaczy, które są przeznaczone do zabrania lub noszenia przez operatora za pomocą uchwytu lub jednego lub dwóch pasków naramiennych
Podpozycja ta obejmuje opryskiwacze ciśnieniowe (które mogą być wprowadzane do obrotu jako „pistolety”), składające się ze zbiornika ciśnieniowego wyposażonego w lejek i w zintegrowaną pompę ciśnieniową, pasek do przenoszenia, elastyczne rurki i ramię natryskowe ręczne z lancą mosiężną i regulowanymi dyszami, z których wszystkie posiadają cechy fizyczne, które czynią je w sposób oczywisty jako  najbardziej odpowiednie do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie, (na przykład, ciśnienie robocze 3 bary, 5 litrów pojemności, regulowana zwężka dyszy).
Ręczna regulacja kompresji i dźwigni w opryskiwaczach plecakowych i silnikowych opryskiwaczach plecakowych, opryskiwacze obsługiwane przez operatora  za pomocą obrotowych dyszowych aplikatorów i ręcznie ciągnięte lub pchane za pomocą rączki są dalszymi przykładami przenośnych opryskiwaczy tej podpozycji.
Podpozycja ta nie obejmuje podgrzewanych i chłodzonych  pojemników.
 

 


8425-Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki.

-Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe lub wyciągi, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów:

8425 11- -Napędzane silnikiem elektrycznym

8425 19- -Pozostałe

-Wciągarki; przyciągarki:

8425 31- -Napędzane silnikiem elektrycznym

8425 39- -Pozostałe

-Podnośniki; wciągniki, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów:

8425 41- -Wbudowane na stałe układy podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi pojazdów

8425 42- -Pozostałe podnośniki i wciągniki, hydrauliczne

8425 49- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje proste urządzenia do podnoszenia i przemieszczania ładunków. Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 8426 stosują się, z zachowaniem zastrzeżeń, do urządzeń objętych tą pozycją o tyle, o ile odnoszą się one do urządzeń samobieżnych i innych urządzeń „ruchomych”, wielozadaniowych; podnoszących, ładujących, przenoszących itd., przeznaczonych do wbudowania w inne maszyny lub do zamontowania na pojazdach transportowych lub jednostkach pływających objętych sekcją XVII. Jednakże w wypadku, gdy wciągarka jest normalnym wyposażeniem traktora, kompletne urządzenie (traktor i wciągarka) jest klasyfikowane do pozycji 8701.

Pozycja ta obejmuje:

(I) WIELOKRĄŻKI I WCIĄGNIKI INNE NIŻ WYCIĄGI POCHYŁE

Wielokrążki i wciągniki klasyfikowane do tej pozycji, są mniej lub bardziej złożonymi mechanizmami, w których skład wchodzą koła pasowe, liny, łańcuchy, powrozy itd., przeznaczone do podnoszenia (np. dzięki zastosowaniu kół o różnych średnicach, kół zębatych, przekładni).

Niniejsza grupa włącza, między innymi:

(1)Wielokrążki i wciągniki, w których łańcuch przemieszcza się w specjalnie skonstruowanych występach wieńca koła pasowego.

(2)Wciągniki bębnowe, w których lina nawija się na bęben zawierający mechanizm wciągający. Tego typu wciągniki o zwartej konstrukcji, zwykle elektryczne lub pneumatyczne, są często montowane na pojazdach z drążkowym odbierakiem prądu lub na wózkach suwnic poruszających się po napowietrznej szynie.

(3)Wciągniki, zawierające łańcuch sworzniowy tulejkowy, poruszający się na układzie kół łańcuchowych drabinkowych sterowanym korbą ręczną lub dźwignią, podobnie jak w układach dźwigniowych.

Oddzielnie przedstawiane koła pasowe i wielokrążki są wykluczone (pozycja 8483).

Do pozycji włączone są także żurawiki łodziowe, złożone z podwójnych bliźniaczych przechyłowych lub obrotowych wsporników, które mogą podnosić lub opuszczać szalupy na pokłady statków za pomocą mechanizmu podnoszącego typu wielokrążka.

(II) WCIĄGARKI I PRZYCIĄGARKI

Wciągarki są poziomymi bębnami z mechanizmami zapadkowymi. Napędzane ręcznie lub silnikiem. Na bęben nawija się lina lub łańcuch. Przyciągarki są podobnej konstrukcji, jednakże mają bęben pionowy.

Grupa ta włącza:

(1)Wciągarki i przyciągarki morskie do obsługi urządzeń podnoszących ładunki, podnoszenia kotwic, obsługi urządzeń do manewrowania i kierowania, wybierania lin, sieci, lin pogłębiarek itd. Urządzenia te często mają wbudowaną jednostkę napędową stanowiącą ich integralną część.

(2)Wciągarki ciągników, itd.

(3)Urządzenia wyciągowe kopalniane, będące w zasadzie ogromną wciągarką z jednostką napędową.

(4)Przyciągarki do sterowania stołami obrotowymi lub do przetaczania wagonów szynowych. W wypadku przetaczania linka zwykle przechodzi wzdłuż pewnej liczby „pachołków” obracających się swobodnie na łożyskach dla ułatwienia prowadzenia liny. „Pachołki” te są objęte pozycją 7325 lub 7326.

(5)Bębny używane w ciągarkach do drutów.

(III) PODNOŚNIKI

Podnośniki są przeznaczone do podnoszenia ciężkich ładunków na krótkie odległości. Pozycja ta obejmuje podnośniki zębatkowe i zapadkowe, podnośniki śrubowe, w których śruba jest podnoszona przez nadanie jej ruchu obrotowego lub przez obrót nakrętki sztywno połączonej z cokołem podnośnika oraz podnośniki teleskopowe, sterowane działaniem dwóch lub większej liczby śrub koncentrycznych, z których zewnętrzna obraca się w nakrętce cokołu podnośnika.

W podnośnikach hydraulicznych lub pneumatycznych tłok podnoszący jest przesuwany w cylindrze ciśnieniem podawanym ze sprężarki lub pompy, wbudowanych w podnośnik lub zainstalowanych oddzielnie.

Specjalne typy dźwigników i podnośników obejmują:

(1)Przenośne podnośniki do samochodów itd.

(2)Podnośniki jezdne stosowane w stacjach obsługi pojazdów, podnośniki kopalniane itd.

(3)Wbudowane na stałe układy podnośnikowe w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi pojazdów, przeważnie hydrauliczne.

(4)Podnośniki stosowane w urządzeniach przechylnych samochodowych skrzyń ładunkowych.

(5)Podnośniki do zakotwiania żurawi, ciężkich ciężarówek, samochodów-warsztatów, pomostów artyleryjskich itd.

(6)Podnośniki do szyn.

(7)Podnośniki do taboru kolejowego.

(8)Podnośniki poziome używane do przesuwania dźwigarów, sekcji konstrukcji budowlanych itd.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części maszyn objętych niniejszą pozycją są klasyfikowane do pozycji 8431.

***

Pozycja także wyłącza:

(a)Cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne, objęte pozycją 8412.

(b)Urządzenia sterownicze do skrzyżowań jednopoziomowych i aparatura sygnalizacyjna dla kolei, objęte pozycją 8608.

 


 


8426-Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi.

-Suwnice, suwnice bramowe, bramownice torowe, suwnice mostowe, bramownice drogowe oraz wozy okraczające podsiębierne:

8426 11- -Suwnice na podporach stałych

8426 12- -Bramownice drogowe i wozy okraczające podsiębierne

8426 19- -Pozostałe

8426 20-Żurawie wieżowe

8426 30-Żurawie bramowe lub platformowe

-Pozostałe urządzenia o napędzie własnym:

8426 41- -Na oponach

8426 49- -Pozostałe

-Pozostałe urządzenia:

8426 91- -Przeznaczone do montowania na pojazdach drogowych

8426 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje pewną liczbę urządzeń do podnoszenia i bliskiego przenoszenia o działaniu przerywanym.

URZĄDZENIA Z WŁASNYM NAPĘDEM I INNE URZĄDZENIA „RUCHOME”

Ogólnie, niniejsza pozycja obejmuje nie tylko urządzenia stacjonarne i montowane na stałe (z pewnymi wyjątkami określonymi poniżej, dotyczącymi urządzeń montowanych na urządzeniach transportowych w rodzaju objętych sekcją XVII), lecz także urządzenia poruszające się, nawet samojezdne.

Do wspomnianych wyjątków zalicza się:

(a)Urządzenia montowane na pojazdach objętych działem 86.

Wszystkie urządzenia przeznaczone do podnoszenia lub transportu na bliskie odległości, jeśli są zamontowane na wagonach lub wózkach, które można sprzęgać z pociągiem poruszającym się w obrębie sieci o wszelkich szerokościach torów, są objęte pozycją 8604. W zasadzie warunkom tym odpowiadają żurawie naprawcze, wagonowe lub samochodowe, używane w przeładunkowych zajezdniach kolejowych. Pojazdy z własnym napędem, służące do obsługi i konserwacji sieci kolejowej, są również objęte pozycją 8604. Natomiast niniejsza pozycja obejmuje urządzenia do podnoszenia lub transportu na bliskie odległości, zamontowane na zwykłych wózkach lub platformach, niespełniających norm prawdziwego taboru kolejowego. Dotyczy to, np. żurawi poruszających się po szynach, stosowanych na placach budowy, w kamieniołomach itd.

(b)Urządzenia zamontowane na ciągnikach lub pojazdach silnikowych właściwych dla działu 87.

(1)Urządzenia montowane na podstawach typu ciągnikowego.

Niektóre elementy robocze urządzeń objętych niniejszą pozycją mogą być montowane na ciągnikach, zaprojektowanych w zasadzie do ciągnięcia lub popychania innych pojazdów, urządzeń lub ładunków (podobnie jak ciągniki rolnicze) i mogą być wyposażone w proste urządzenia umożliwiające sterowanie narzędziami roboczymi. Tego rodzaju elementy są wyposażeniem pomocniczym do wykonywania specjalnych prac. Elementy te są na ogół stosunkowo lekkie i mogą być montowane lub wymieniane na miejscu pracy przez samego użytkownika. Są one klasyfikowane do niniejszej pozycji, pod warunkiem że stanowią urządzenia objęte niniejszą pozycją lub są klasyfikowane do pozycji 8431, jeśli są częściami tych urządzeń, nawet jeśli są przedstawiane razem z ciągnikiem (nawet zamontowane na nim); natomiast ciągnik wraz z mechanizmami do sterowania klasyfikuje się oddzielnie do pozycji 8701.

Z drugiej strony pozycja obejmuje urządzenia z własnym napędem, w których zespół napędowy, urządzenia sterujące, narzędzia robocze oraz urządzenia do ich uruchamiania są specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby tworzyły integralną jednostkę mechaniczną. Dotyczy to, np. zespołu napędowego, przypominającego ciągnik, lecz specjalnie zaprojektowanego, skonstruowanego lub wzmocnionego, aby tworzyć integralną część urządzenia, spełniającego jedną lub wiele funkcji wymienionych w niniejszej pozycji (podnoszenie, transport wewnętrzny itd.). Przedstawiane oddzielnie takie zespoły napędowe, są również objęte niniejszą pozycją jako maszyny niekompletne, posiadające zasadnicze cechy kompletnych maszyn tego samego rodzaju. Zespoły napędowe, potencjalnie możliwe do zaklasyfikowania do kilku pozycji od 8425 do 8430, ponieważ mogą być wyposażone w kilka różnych części roboczych, klasyfikowane zgodnie z uwagą 3. do sekcji XVI lub regułą interpretacyj 3 (c).

Dokładniejsze kryteria, umożliwiające rozróżnienie ciągników objętych pozycją 8701 a urządzeniami napędowymi objętymi niniejszym działem, podano w Notach wyjaśniających do pozycji 8701.

(2)Urządzenia montowane na podwoziach samochodowych lub samochodach ciężarowych.

Niektóre urządzenia do podnoszenia lub transportu bliskiego (żurawie zwykłe, lekkie żurawie do napraw itd.) są często montowane na podwoziu samochodowym lub na samochodzie ciężarowym, to znaczy na takim urządzeniu, które zawiera zasadnicze elementy mechaniczne pojazdu samochodowego, a co najmniej: silnik napędzający, skrzynię biegów, dźwignię zmiany biegów oraz układy: kierowniczy i hamulcowy. Takie zespoły należy klasyfikować do pozycji 8705 jako pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania, bez względu na to czy urządzenie do podnoszenia lub przemieszczania jest tylko zamontowane na pojeździe, czy też tworzy wraz z tym pojazdem integralną jednostkę mechaniczną, pod warunkiem jednak, że nie są pojazdami przeznaczonymi przede wszystkim do transportu, objętymi pozycją 8704.

Niniejsza pozycja obejmuje natomiast urządzenia z własnym napędem, w których jeden lub wiele z wyżej wymienionych mechanizmów napędowych lub sterujących znajduje się w kabinie urządzenia do podnoszenia lub przemieszczania (najczęściej żurawia), zamontowanego na podwoziu z kołami, nawet gdy całość będzie poruszać się po drogach własnym napędem.

Objęte niniejszą pozycją żurawie zazwyczaj nie przemieszczają się pod obciążeniem, a jeśli tak, to ruch ten jest ograniczony i stanowi czynność podrzędną względem głównej funkcji podnoszenia.

(c)Urządzenia na konstrukcjach pływających objętych działem 89.

Wszelkie urządzenia podnoszące i przemieszczające (np. żurawie masztowe, dźwignice) montowane na pontonach lub innych konstrukcjach pływających, nawet z napędem własnym, klasyfikowane są do działu 89.

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

Liczne maszyny, oprócz funkcji tutaj opisanych lub w pozycji 8425, 8427 lub 8428 (podnoszenie, ładowanie itd.), mogą wykonywać także funkcje opisane w pozycji 8429 lub 8430 (kopanie, wyrównywanie powierzchni, wiercenie itd.). Maszyny takie należy klasyfikować zgodnie z uwagą 3. do sekcji XVI lub regułą 3 (c) Ogólnych reguł interpretacji. Na przykład, należą do nich koparki jednonaczyniowe i koparki zgarniakowe itd., które po zastąpieniu końcówki roboczej wysięgnikiem można wykorzystywać jako żurawie, kombajny węglowe (wrębiarka z ładowarką), kombajny do kopania rowów, podnoszenia i opuszczania rur itd.

***

Oddzielnie przedstawiane urządzenia do podnoszenia i przemieszczania są jednakże klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeśli są przeznaczone do wbudowania do innych urządzeń lub zamontowania na urządzeniach transportowych lub jednostkach pływających objętych sekcją XVII.

***

Pozycja ta obejmuje urządzenia podnoszące lub przenoszące zazwyczaj na bazie koła pasowego, układu wciągania lub podnoszenia, a często obejmujące statyczną konstrukcję stalową o bardzo dużych rozmiarach itd.

Elementy statyczne tych konstrukcji (np. podstawy żurawi i suwnice) są objęte tą pozycją, jeśli przedstawiane są jako części mniej lub bardziej kompletnego urządzenia przenoszącego.

Jeśli przedstawiane oddzielnie, są one klasyfikowane do pozycji 8431, pod warunkiem że są zamontowane lub przeznaczone do zmontowania z elementami mechanicznymi niezbędnymi do uruchamiania poruszających się części kompletnej instalacji (koła, krążki, koła pasowe, szyny jezdne i prowadzące itd.). W przeciwnym razie wspomniane elementy konstrukcyjne klasyfikuje się do pozycji 7308.

Pozycja obejmuje:

(1)Żurawie mostowe, czyli układ podnoszący o wielkiej sile, podwieszony na ciężkiej poprzecznej belce lub „moście”; całość porusza się po szeroko rozstawionych szynach. Do pozycji są klasyfikowane również żurawie mostowe używane w instalacjach jądrowych do ładowania i wyładowywania elementów paliwowych.

(2)Suwnice pomostowe i suwnicowe żurawie jezdne, w których sam wysięgnik porusza się na szynach przymocowanych do ścian lub odpowiednich metalowych konstrukcji wspierających.

(3)Suwnice bramowe, na stałych podporach lub na szynach. Niekiedy bardzo długie, zazwyczaj są wyposażone w wysięgnik wspornikowy (przegubowy lub nie), przełożony nad nabrzeżami portowymi lub powierzchnią nie wyładowczą. Suwnice te są wyposażone w ruchomą wciągarkę lub wózek suwnicy, poruszające na całej długości bramy. Istnieją specjalne rodzaje suwnic do przemieszczania bloków konstrukcji budowlanych lub kontenerów oraz przy budowie statków.

(4)Ruchome bramownice podnoszące, na kołach ogumionych, zwłaszcza do przemieszczania kontenerów. Mogą być poruszane napędem własnym, pod warunkiem że są przeznaczone do pracy w warunkach stacjonarnych lub, jeśli mogą się przemieszczać z obciążeniem na krótkie odległości, że są zwykłymi bramownicami, składającymi się najczęściej z belki poprzecznej wspartej na dwóch pionowych filarach (niekiedy teleskopowych), spoczywających na zestawach kół.

(5)Wozy okraczające, składające się z nadwozia „okraczającego”, na ogół wyposażone w filary teleskopowe, pozwalające na regulację wysokości. Nadwozie jest zwykle montowane na czterech lub większej liczbie ogumionych kół, które są jednocześnie kołami napędowymi i kierowanymi, i dzięki temu pozwalają one na manewrowanie o niewielkim promieniu skrętu.

Specjalna konstrukcja tych wozów pozwala na wjazd pod ładunek, podniesienie go odpowiednimi elementami chwytnymi, przemieszczenie na bliską odległość i złożenie w nowym miejscu. Niektóre z tych wozów mają taką szerokość i wysokość, że mogą wjechać nad pojazdy transportowe i zdejmować z nich lub opuszczać na nie ładunki.

Wozy okraczające są używane w fabrykach, magazynach, nabrzeżach portowych, na lotniskach itd., do przenoszenia długich ładunków (kształtów profilowanych, pni drzew, belek drewnianych itd.) lub stertowania pojemników.

(6)Dźwigi wieżowe. Dźwigi te zasadniczo składają się z wieży, złożonej zazwyczaj z poszczególnych sekcji, o dużej wysokości, zamontowanej na stałe bądź przesuwającej się po szynach, głównego wysięgnika szynowego zaopatrzonego w wózki, wyciągarki, pomosty dla obsługi oraz kabinę dla operatora, wysięgnika przeciwwagowego z przeciwwagą, odciągów do podtrzymywania wysięgników oraz urządzenia obrotowego, zamontowanego u podstawy bądź na szczycie dźwigu, umożliwiającego ruch obrotowy dźwigu. Na wieży mogą być zamontowane cylindry hydrauliczne lub podnośniki oraz rama, która podnosi ramiona, co umożliwia montaż dodatkowych sekcji wieży w celu zwiększenia wysokości roboczej dźwigu.

(7)Suwnice bramowe, często stosowane w portach; wspornik takiego żurawia jest czteronożnym cokołem, toczącym się po szynach o rozstawie równym rozpiętości jednego lub wielu normalnych torów kolejowych.

(8)Żurawie i żurawie masztowe (zobacz wprowadzenie do Not wyjaśniających dotyczące żurawi kolejowych naprawczych, żurawi montowanych na samochodach i jednostkach pływających). Żurawie takie służą do podnoszenia, a często także do poprzecznego przemieszczania ładunków. Zawierają przede wszystkim ramię lub wysięgnik, które mogą być wyposażone w przeguby do zmiany zasięgu i ułatwienia obsługi. Lina nośna żurawia przemieszcza się na krążkach linowych w górnej części wysięgnika i jest napędzana wciągarką. Wysięgnik może być wspierany pionowym wspornikiem, niekiedy bardzo wysokim.

(9)Dźwignice linomostowe i żurawie linowe, urządzenia do przemieszczania podwieszonych ciężarów. Zawierają jedną lub wiele lin nośnych, podtrzymywanych na stałych lub ruchomych wieżach, oraz mechanizm jezdny poruszający się na linach i wyposażony w mechanizm do wciągania i opuszczania ładunku. Urządzenia te są używane przede wszystkim do przemieszczania materiałów na wielkich budowach, zaporach, mostach, w kamieniołomach itd.

(10)Okrętowe żurawie masztowe, czyli na stałe zamocowane pionowe ramię przegubowo połączone z ramieniem nośnym, podnoszonym za pomocą układu krążków linowych (patrz wprowadzenie do niniejszych Not wyjaśniających dotyczące podobnych urządzeń montowanych na pontonach pływających itd.).

(11)Wózki do transportu wewnętrznego z dźwigiem, przeznaczone do przemieszczania ładunków na krótkie odległości w fabrykach, magazynach, na terenie portów i lotnisk za pomocą lekkiego żurawia zamontowanego na podwoziu tego typu wózków, zwykle w postaci ramy skrzyniowej o dużym rozstawie osi oraz szerokim rozstawie kół, aby uniknąć wywrócenia.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części urządzeń objętych niniejszą pozycją należy klasyfikować do pozycji 8431.

***

Z niniejszej pozycji wyłączone są samochody z zamontowanymi na nich żurawiami, objęte pozycją 8705.

 


 


8427-Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące.

8427 10-Wózki samobieżne napędzane silnikiem elektrycznym

8427 20-Pozostałe wozy i wózki samobieżne

8427 90-Pozostałe wozy i wózki

Z wyjątkiem wozów okraczających, wozów i wózków transportu wewnętrznego wyposażonych w żurawie, objętych pozycją 8426, niniejsza pozycja obejmuje wozy i wózki wyposażone w urządzenia podnoszące i przenoszące.

Do wozów i wózków o tym opisie należą, na przykład:

(A) WÓZKI WIDŁOWE I INNE WÓZKI PODNOSZĄCE
LUB WÓZKI PODNOŚNIKOWE DO STERTOWANIA

(1)Wózki widłowe z napędem mechanicznym, niekiedy o dużych wymiarach, przenoszą ładunki na podnośnej platformie przesuwającej się wzdłuż pionowej prowadnicy. Urządzenia podnośnikowe najczęściej znajdują się przed fotelem kierowcy; są tak skonstruowane, aby mogły utrzymywać ładunek podczas ruchu oraz podnosić i układać go w magazynach w sterty lub układać na pojeździe.

Grupa obejmuje także wózki widłowe do załadunku bocznego, przeznaczone do wewnętrznego transportu ładunków długich (belki, bale, rury, kontenery itd.), na ogół wyposażone w platformę do utrzymywania ładunku podczas przewożenia na krótkie odległości.

Urządzenia podnoszące wyżej wymienionych wózków są zazwyczaj napędzane jednostką napędową pojazdu i są zwykle przystosowane do dołączania różnych specjalnych elementów (wideł, wysięgników, czerpaków, chwytaków itd.), zależnie od rodzaju ładunku.

(2)Inne urządzenia do stertowania, zazwyczaj montowane na wózku, są wyposażone w platformę lub widły, które mogą być podnoszone lub opuszczane za pomocą pionowego wspornika przy użyciu układu wielokrążków lub zębatką, napędzane ręcznie lub mechanicznie. Stosowane są do stertowania worków, skrzyń, beczek itd.

Niektóre urządzenia stertujące, które pracują na tej samej zasadzie, co podnośniki, klasyfikowane są do pozycji 8428.

(B) INNE WOZY I WÓZKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO,
WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA PODNOSZĄCE LUB PRZENOSZĄCE

Grupa ta obejmuje:

(1)Wózki z mechanicznie podnoszonymi platformami, do konserwacji linii elektrycznych, systemów oświetlenia publicznego itd. (patrz wprowadzenie do Not wyjaśniających do pozycji 8426 dotyczące platform podnoszących tego typu montowanych na samochodach ciężarowych).

(2)Inne wozy i wózki do transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące i przenoszące, włącznie z wózkami specjalizowanymi używanymi w niektórych przemysłach (np. w przemyśle włókienniczym lub ceramicznym, mleczarniach itd.).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części wozów i wózków objętych tą pozycją klasyfikowane są do pozycji 8431.

 


 


8428-Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe).

8428 10-Windy i wyciągi pochyłe

8428 20-Podnośniki i przenośniki pneumatyczne

-Pozostałe podnośniki i przenośniki o pracy ciągłej, do towarów lub materiałów:

8428 31- -Specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi

8428 32- -Pozostałe, kubełkowe

8428 33- -Pozostałe, taśmowe

8428 39- -Pozostałe

8428 40-Schody ruchome i chodniki ruchome

8428 60-Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie; układy napędowe do kolejek linowych naziemnych

8428 90-Pozostałe urządzenia

Z wyjątkiem maszyn i urządzeń do podnoszenia i przenoszenia, objętych pozycjami od 8425 do 8427, niniejsza pozycja dotyczy całego zakresu urządzeń przeznaczonych do wykonywania operacji związanych z transportem materiałów, towarów itd. (podnoszenie, przemieszczanie, załadunek, rozładunek itd.), nawet jeśli są przeznaczone specjalnie dla konkretnego przemysłu, rolnictwa, metalurgii itd. Niniejsza pozycja nie jest ograniczona do urządzeń do podnoszenia lub przemieszczania materiałów stałych, lecz również obejmuje podobne maszyny do podnoszenia lub przemieszczania cieczy lub gazów. Jednakże pozycja ta nie obejmuje przenośników cieczy objętych pozycją 8413 ani doków pływających, grodzi i podobnych morskich urządzeń do podnoszenia lub ściągania z mielizny, działających wyłącznie na zasadzie wyporku hydrostatycznego (pozycja 8905 lub 8907).

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 8426 odnoszą się, z uwzględnieniem warunków, do urządzeń tej pozycji o tyle, o ile dotyczą samobieżnych lub innych poruszających się urządzeń, urządzeń wielozadaniowych oraz urządzeń do podnoszenia, ładowania, przenoszenia itd., przeznaczonych do wbudowania do różnych innych urządzeń lub do zamontowania na pojazdach transportowych lub jednostkach pływających objętych sekcją XVII.

***

Niniejsza pozycja obejmuje urządzenia podnoszące lub przenoszące, zazwyczaj w oparciu o układy krążków linowych, wciągarek lub podnośników i często zawierające wielkie rozmiary statycznych konstrukcji stalowych itd.

Te elementy statyczne konstrukcji (np. wieże stalowe kolei linowych) są klasyfikowane do niniejszej pozycji wtedy, gdy są przedstawiane jako części bardziej lub mniej kompletnego urządzenia do przemieszczania ładunków.

Gdy przedstawiane oddzielnie, to są one klasyfikowane do pozycji 8431, pod warunkiem że są wyposażone lub przeznaczone do wyposażenia w elementy mechaniczne istotne do działania elementów ruchomych części kompletnej instalacji (koła, krążki, krążki linowe, koła toczne, prowadnice, szyny). W przeciwnym razie te elementy konstrukcyjne są klasyfikowane do pozycji 7308.

Do bardziej skomplikowanych maszyn tego rodzaju należą:

(I) URZĄDZENIA O DZIAŁANIU NIECIĄGŁYM

(A)Wyciągi pionowe, najczęściej zawierające kołowroty i liny lub podnośniki hydrauliczne, na wodę lub olej, albo pneumatyczne. Stosowane są do podnoszenia i opuszczania kabiny pasażerskiej lub platformy z towarami między pionowymi szynami prowadzącymi. Zazwyczaj wyposażone są w przeciwciężary. Do niniejszej pozycji klasyfikuje się także urządzenia do sterowania, zatrzymywania, zabezpieczające, nawet elektryczne, pod warunkiem że są one przedstawiane wraz z dźwigiem. Pozycja obejmuje także dźwigi poruszane ręcznie.

Podnośniki lub dźwigi zębatkowe również należą do tej kategorii. Dźwigi i podnośniki te składają się z klatki dźwigowej, zaopatrzonej w silnik poruszający koło zębate oraz masztu, wyposażonego w szynę zębatą. Gdy koło zębate jest sprzęgnięte z szyną zębatą, wówczas dźwig może poruszać się wzdłuż masztu do góry lub na dół, z kontrolowaną prędkością.

W skład tej grupy wchodzą również tzw. „podnośniki statków”, urządzenia o bardzo dużej mocy z dźwignikami hydraulicznymi lub podnośnikami, służące do podnoszenia jednostek pływających z jednego poziomu kanału wodnego na inny, zastępujące w ten sposób śluzy kanałowe.

(B)Wyciągi pochyłe. Jest to rodzaj dźwigów, za pomocą których kontenery z materiałami sypkimi wciągane są na górę rampy lub pionowego wału. Używane do wydobywania węgla z kopalni, załadunku rud, wapnia, paliw itd. do wielkich pieców, pieców wapiennych itd.

Pozycja obejmuje także pojemniki wyciągów pochyłych, tj. zbiorniki o dużej pojemności często wyposażone w automatycznie otwierane dno. Pojemniki szybów kopalnianych (zwane niekiedy skipami), wyposażone są zazwyczaj w kabinę do przewozu górników, zamontowaną nad skrzynią ładunkową.

(C)Niektóre urządzenia do podnoszenia:

(1)Kołowroty podnoszące, składające się z kołowrotu ręcznego, zamontowanego na dwu- lub trójnożnym wsporniku.

(2)Żurawie wiertnicze do wciągania rur wiertniczych itd. w szybach naftowych itd. (inne niż montowane na samochodach ciężarowych itd. - zobacz wprowadzenie do Not wyjaśniających do pozycji 8426).

(3)Wciągniki przejezdne są podobne w działaniu do suwnic i suwnic bramowych. Wózek wciągnika porusza się (niekiedy na znaczne odległości) na podwieszonych szynach wspartych na stalowych wieżach.

(D)Kolejki linowe są wielkimi instalacjami poruszanych wciągarką, na ogół do przewożenia pasażerów lub towarów w górach. Składają się z lin nośnych i pociągowych, zawieszonych na słupach oraz dwóch kabin (lub chwytaki, pojemniki itd.) wznoszących się i zsuwających po linie nośnej.

(E)Linowe koleje naziemne poruszają się na tej samej zasadzie co kolejki linowe, lecz wagony toczą się po szynach. Pozycja w tym przypadku obejmuje tylko mechanizm pociągowy i wciągarkę; wyklucza ona wagony (pozycja 8605) oraz tory (pozycja 7302 lub 8608, w zależności od rodzaju).

(F)Wywrotnice wagonowe są pomostami z szynami prowadzącymi lub rowkami, umożliwiającymi ustawienie wagonu w odpowiedniej pozycji, zamocowanie, a następnie opróżnienie w wyniku przechylenia, wywrócenia lub obrócenia całego układu podnośnikiem lub innym mechanizmem podnoszącym. Pozycja włącza także wstrząsarki wagonowe, służące do ułatwiania opróżniania wagonów typu lejowego.

(II) URZĄDZENIA O DZIAŁANIU CIĄGŁYM

(A)Podnośniki służące do podnoszenia nieprzerwanego strumienia towarów lub osób pionowo lub ukośnie. Składają się one w zasadzie z szeregu przenośników ładunku różnego typu, rozmieszczonych, co jakiś czas na mechanizmie przegubowym, obracającym się jak zamknięty łańcuch. Należą do nich przenośniki kubełkowe do przenoszenia materiałów sypkich i granulowanych, przenośniki platformowe do skrzynek, paczek itd., przenośniki z bolcami do przenoszenia worków, beczek, bel siana, snopków itd. oraz wielokabinowe przenośniki pionowe o ruchu ciągłym do przewożenia pasażerów itd.

(B)Schody ruchome i chodniki ruchome.

(C)Przenośniki służące do przenoszenia, zwłaszcza poziomego (w kopalniach, kamieniołomach itd.), wszelkiego rodzaju produktów, niekiedy na duże odległości. Włączają one:

(1)Przenośniki działające na zasadzie przemieszczania lub przepychania elementów przenoszących w sposób ciągły, np.: przenośniki kubełkowe, paletowe lub szalkowe; zgarniarkowe i śrubowe (przesuwające materiały w rynnie lub ślimaku); taśmowe, pasmowe, płytowe, członowo-płytowe, łańcuchowe itd.

(2)Przenośniki składające się z zespołu napędzanych silnikiem rolek (np. takich, jakie używane są do podawania stali do walcarek wstępnych). Niniejsza pozycja obejmuje także przenośniki rolkowe bez napędu mechanicznego, zwykle montowane na panewkach (np. poziomy przenośnik rolkowy do manewrowania skrzyniami itd. oraz przenośniki rolkowe grawitacyjne), jednakże pozycja wyklucza podobne urządzenia niewyposażone w rolki, np. prostych, zakrzywionych lub spiralnych zsuwni (pozycja 7308, 7325 lub 7326, w zależności od rodzaju).

(3)Przenośniki wibracyjne lub wstrząsowe, w których do przemieszczania towarów wykorzystywane są ruchy wibracyjne lub wstrząsowe.

(D)Podnośniki i przenośniki pneumatyczne (np. pneumatyczne przenośniki rurowe), w których niewielkie pojemniki (na dokumenty, niewielkie części do maszyn itd.) lub materiały sypkie (ziarno, słoma, siano, trociny, węgiel sproszkowany itd.) przenoszone są wzdłuż rury prądem powietrza (obejmuje podobne urządzenia do transportu i czyszczenia ziarna).

(E)Podpory rolkowe („kółka samonastawne”), podobne do przenośników rolkowych, składają się z pewnej liczby rurkowych słupów przymocowanych do podłoża pomieszczenia fabrycznego. W górnej części słupów umieszczone są rolki poruszające się w podporach przegubowych umożliwiających swobodny obrót rolek we wszystkich kierunkach, tworząc stół rolkowy (np. do przemieszczania blach w walcowniach).

(F)Urządzenia do holowania lub ciągnięcia, poruszane kablem składają się zasadniczo z zamkniętej liny lub łańcucha, poruszających się w sposób ciągły, do holowania wózków (np. kopalnianych i wózków-wywrotek), do ciągnięcia barek, sań transportowych itd. oraz do przewożenia pasażerów (wyciągi narciarskie itd.).

(III) INNE SPECJALNE URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA
LUB PRZEMIESZCZANIA

(A)Przesuwnice do przenoszenia z jednego toru na drugi lokomotyw, wózków itd.

(B)Wszelkiego typu popychacze wózków, np.:

(1)Urządzenia zainstalowane na stałe między szynami i stanowiące dwa napędzane tłoki posuwisto-zwrotne, które oddziałując na osie popychają wózki.

(2)Tarany hydrauliczne, służące do wpychania wózków do klatek kopalnianych.

(3)Jednokołowe wózki z napędem własnym toczące się po jednej z szyn toru kolejowego, napędzane małym silnikiem benzynowym i podtrzymywane przez obsługującego je pracownika, podobnie jak taczka. Należy jednak zauważyć, że małe ciągniki, niekiedy także znane jako „popychacze wózków” i wykorzystywane do tego celu są wykluczone (pozycja 8701).

(C)Ładowarki mechaniczne, umożliwiające zbieranie urobionego węgla, rud, ziemi, żwiru, piasku oraz innych materiałów sypkich luzem. Urządzenia takie są najczęściej połączone z przenośnikiem lub podnośnikiem (ładowarka-podnośnik wstrząsowy, ładowarka-podnośnik zbierający itd.).

(D)Pomocnicze urządzenia mechaniczne do operowania pneumatycznymi, hydraulicznymi lub elektrycznymi narzędziami ręcznymi (wiertarkami, młotami, itd.). Służą one do podtrzymywania lub posuwania narzędzi w czasie pracy, np. wsporniki narzędzi pneumatycznych i popychacze; wiertnice i wózki wiertnicze; mechaniczne stabilizatory do podwieszania narzędzi na czas pracy. Pozycja wyklucza proste wsporniki statyczne itd.

(E)Roboty przemysłowe, zaprojektowane wyłącznie do podnoszenia, przenoszenia, załadunku i wyładunku.

(F)Drabinki mechaniczne składające się z przesuwających się segmentów, poruszanych mechanizmem napędowym (wyciągarką lub kołowrotem).

(G)Mechanicznie nastawialne platformy na kółkach („dollies”) do montowania i operowania kamerami filmowymi.

(H)Mechaniczne manipulatory zdalnie sterowane, stałe lub ruchome, do przemieszczania materiałów radioaktywnych, składające się z ramienia znajdującego się na zewnątrz ekranowanej komory, prowadzonego ręką, oraz ramienia umieszczonego w komorze, powielającego ruchy operatora. Przenoszenie ruchów dokonuje się za pomocą mechanicznych, hydraulicznych lub pneumatycznych mechanizmów lub impulsów elektrycznych.

Manipulatory używane oddzielnie i trzymane w ręce (tak jak narzędzia ręczne) objęte są pozycjami 8203, 8204 lub 8205.

(IJ)Platformy, nawet samobieżne, do przemieszczania kontenerów lub palet, używane na lotniskach do załadunku lub wyładunku towarów z samolotów. Urządzenia te zasadniczo składają się z podnoszonej platformy opartej na dwóch wspornikach diagonalnych. Platforma wyposażona jest w przenośnik taśmowy doprowadzający ładunki. Urządzenia te nie są przeznaczone do transportu kontenerów ani palet, nawet na krótkie odległości, lecz (puste) ustawiane są obok samolotu i obsługiwane wyłącznie w takim położeniu.

(K)Wózki paletowe, napędzane elektrycznie urządzenia przeznaczone do automatycznego wyrównywania rzędów pustych butelek (za pomocą przenośników rolkowych lub z napędem mechanicznym), a następnie przemieszczenia regularnych rzędów na paletę do składowania warstwowego. Wózki paletowe, które nie wykonują funkcji napełniania, zamykania, uszczelniania, etykietowania ani oklejania butelek, mogą pracować niezależnie lub być włączone do linii produkcyjnej zawierającej inne maszyny, wypełniające takie funkcje jak, np. napełnianie lub pakowanie termokurczliwe.

(L)Podnośniki dla pacjentów. Są do urządzenia składające się z konstrukcji nośnej oraz siedzenia i służą do podnoszenia i opuszczania siedzących osób, na przykład w łazience lub na łóżko. Mobilne siedzenie jest przymocowane do konstrukcji nośnej za pomocą linek lub łańcuchów.

(M)Dźwigi schodowe. Są do urządzenia dźwigowe, zaopatrzone w platformę ładunkową, przymocowane do poręczy, ścian klatki schodowej i stosowane są do przemieszczania osób niepełnosprawnych lub wózków inwalidzkich wraz z ich pasażerem w górę lub w dół schodów.

***

Urządzenia do podnoszenia lub przenoszenia, często stosowane przy piecach, konwertorach, walcarkach itd., np. do wprowadzania, przesuwania i wyjmowania obrabianych części; do operowania drzwiami, pokrywami, trzonami pieców itd.; urządzenia przechylające lub wywracające. Jeśli urządzenia te stanowią oddzielne elementy, funkcjonujące niezależnie od pieców, itd., są one klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeśli są przedstawiane wraz z piecami itd. Przykłady obejmują:

(1)Maszyny wyładowcze do pieców koksowniczych, przemieszczających się tam i z powrotem wzdłuż rzędu pieców i wyposażonych w mechaniczny tłok umożliwiający otwieranie drzwi i opróżnianie retort.

(2)Ładowarki konwerterów Siemensa-Martina itd., z tłokiem lub suwakiem.

(3)Specjalne urządzenia podnośnikowe do podnoszenia pokryw pieców metalurgicznego wyżarzania lub pieców wgłębnych (do nagrzewania wsadu walcowniczego) oraz do wyciągania wlewków.

(4)Manipulatory wlewków, odkuwek, itd., urządzenia przechyłowe itd.

(5)Urządzenia używane w niektórych typach pieców do wprowadzania lub wyjmowania przedmiotów obrabianych w piecu, przez działanie cylindrów wyposażonych w suwaki lub tłoki.

Należy jednak zauważyć, że pozycja ta wyklucza urządzenia do podnoszenia lub przenoszenia, przeznaczone do wbudowania w piece, konwertory itd. lub aby utworzyć wraz z nimi kompletne urządzenie, pod warunkiem że są przedstawiane wraz z piecami itd. (patrz pozycje 8417, 8454, 8455 itd.). Jeśli przedstawiane oddzielnie, pozostają w niniejszej pozycji.

Należy zauważyć, że ruszty mechaniczne, ruszty zwykłe i podobne urządzenia są także wykluczone (pozycja 8416).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części maszyn i urządzeń objętych niniejszą pozycją klasyfikowane są do pozycji 8431.

***

Z niniejszej pozycji również są wyłączone:

(a)Podnośniki cieczy kubełkowe, łańcuchowe, taśmowe i podobnego typu (pozycja 8413).

(b)Maszyny i urządzenia do sortowania, przesiewania, płukania ziemi, kamieni, rud i innych stałych surowców mineralnych (pozycja 8474).

(c)Pomosty pasażera na pokład (pozycja 8479).

(d)Maszyny i aparaty wyłącznie lub zasadniczo w rodzaju stosowanych do podnoszenia, podawania, załadunku lub rozładunku kryształów półprzewodnikowych, płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (pozycja 8486)

(e)Płyty obrotowe (pozycja 8608).

(f)Wozidła (pozycja 8704).

 


 


8429-Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne.

-Spycharki czołowe i skośne:

8429 11- -Gąsienicowe

8429 19- -Pozostałe

8429 20-Równiarki i niwelatory

8429 30-Zgarniarki

8429 40-Podbijarki mechaniczne i walce drogowe

-Koparki, czerparki i ładowarki:

8429 51- -Ładowarki czołowe

8429 52- -Maszyny, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia

8429 59- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wymienione urządzenia do robót ziemnych, wykonywania wykopów i ubijania ziemi, których wspólną cechą jest własny napęd.

Postanowienia zawarte w Uwagach wyjaśniających do pozycji 8430 odnośnie urządzeń z własnym napędem i wielozadaniowych dotyczą także, z uwzględnieniem zmian, maszyn objętych niniejszą pozycją wyposażonych we własny napęd. Należą do nich:

(A)Spycharki czołowe i skośne, składające się z podstawy napędowej, niekiedy wyposażonej w gąsienice i z dużej zaostrzonej płyty zamocowanej czołowo, przy czym całość tworzy jednorodny zespół mechaniczny; służą do usuwania gruzu i zgrubnego niwelowania gruntu; niektóre z nich są specjalnie przeznaczone do karczowania i oczyszczania terenu.

(B)Równiarki i zgarniarki niwelujące, przeznaczone do niwelacji lub dokładnego wygładzania gruntu (powierzchni płaskich lub nasypów) za pomocą ostrza niwelującego o zmiennym kącie nachylenia do poziomu, zazwyczaj zamontowanego w obrębie podstawy kół.

(C)Zgarniarki, wyposażone w ostrą płytę tnącą, przeznaczoną do „ścinania” wierzchniej warstwy gruntu, która następnie ładowana jest na zgarniarkę lub odprowadzana przenośnikiem taśmowym.

Należy zauważyć, że pozycja obejmuje wyłącznie te zgarniarki, których część silnikowa i część robocza (płyta) tworzą jednorodny układ mechaniczny, np.: zgarniarki gąsienicowe, w których mechanizm zgarniający stanowi ostra pozioma płyta umieszczona między dwiema gąsienicami. Do niniejszej pozycji klasyfikowane są również zgarniarki przegubowe składające się z części napędowej (nawet zawierającej tylko jedną oś) i układu zgarniającego wyposażonego w zamocowane na stałe ostrze lub ruchomy mechanizm do przyłączania kilku ostrzy.

(D)Podbijarki stosowane do ubijania gruntu lub podsypki pod podkładami kolejowymi (zobacz punkt „a” wprowadzenia do Not wyjaśniających do pozycji 8430 w części dotyczącej maszyn zamontowanych na pojazdach objętych działem 86.).

(E)Walce drogowe z własnym napędem, przeznaczone do wykonywania robót publicznych i budowy dróg (np. niwelowania gruntu lub ugniatania nawierzchni drogi).

Maszyny te mogą być wyposażone w ciężkie żeliwne lub stalowe walce o dużej średnicy, których powierzchnie, wygładzone lub z wystającymi elementami metalowymi, wgłębiają się w ziemię (np. zgniatacze podglebia) lub mogą mieć koła z ogumieniem pełnym lub pneumatycznym o dużych rozmiarach.

(F)Koparki (masztowe, wysięgnikowe lub linowe), które kopią grunt powyżej lub poniżej poziomu, na którym stoją, za pomocą łyżki, czerpaka, chwytaka itd., sterowanych albo bezpośrednio z końca masztu lub wysięgnika (koparka łopatowa, koparka podsiębierna itd.) albo, w celu zwiększenia zasięgu robót, za pomocą liny lub podnośnika hydraulicznego podwieszonego na wysięgniku (żurawiu linowłóknowym); w koparkach o dużym zasięgu łyżka jest instalowana na linie poruszającej się pomiędzy dwiema ruchomymi konstrukcjami stalowymi ustawionymi w pewnej odległości od siebie.

(G)Koparki wielołyżkowe, w których łyżki mocowane są na zamkniętych łańcuchach lub obracających się kołach; urządzenia te często są wyposażone w przenośniki taśmowe do odprowadzania wykopanej ziemi i są montowane na podwoziu gąsienicowym lub kołowym; istnieją koparki specjalnie przeznaczone do drążenia i oczyszczania przekopów, kanałów odwadniających, rowów w kopalniach odkrywkowych itd.

(H)Samobieżne ładowarki łopatowe, na kołach lub gąsienicach, wyposażone w czołowo zamontowany czerpak; wybierają materiał podczas ruchu, transportują go i rozładowują.

Niektóre z tych „ładowarek łopatowych” są także zdolne do kopania ziemi. Osiąga się to wówczas, gdy łyżka, znajdując się w położeniu poziomym, może być opuszczona poniżej poziomu kół lub szyn.

(IJ)Ładowarki-transportery używane w kopalniach; główną ich funkcją jest przenoszenie a nie transport; wyposażone są w chwytak zamontowany czołowo, który zgarnia sypki materiał, a następnie wsypuje go do nadwozia maszyny.

Pozycja obejmuje także samobieżne ładowarki łopatowe posiadające przegubowe ramię z czerpakiem łyżkowym zamontownym z tyłu.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części maszyn i urządzeń objętych niniejszą pozycją, w szczególności: narzędzia robocze (ostrza, czerpaki itd.), nawet wyposażone w wysięgniki oraz cylindry pneumatyczne lub hydrauliczne, nadające się do zamontowania bezpośrednio na podstawie napędowej, klasyfikowane są do pozycji 8431.

 


 


8430-Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe (+).

8430 10-Kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali

8430 20-Pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe

-Wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do drążenia tuneli:

8430 31- -Samobieżne

8430 39- -Pozostałe

-Pozostałe maszyny do wierceń lub do głębienia szybów:

8430 41- -Samobieżne

8430 49- -Pozostałe

8430 50-Pozostałe urządzenia, z własnym napędem

-Pozostałe urządzenia, bez własnego napędu:

8430 61- -Maszyny do ubijania lub zagęszczania gruntu

8430 69- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje maszyny, inne niż samobieżne maszyny objęte pozycją 8429 oraz maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne (pozycja 8432), do robót ziemnych (np. do cięcia i odbijania skał, ziemi, węgla itd.; kopania, wybierania, wiercenia ziemi itd.) lub do przygotowywania albo zagęszczania gruntu (np. zeskrobywania, niwelowania, formowania, ubijania, wałowania itd.). Włącza ona również kafary do wbijania i urządzenia do wyciągania pali, pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe.

MASZYNY SAMOBIEŻNE ORAZ INNE MASZYNY „RUCHOME”

Na ogół, pozycja ta obejmuje nie tylko maszyny zamocowane lub nieruchome, ale (z pewnymi wyjątkami wymienionymi niżej, dotyczącymi maszyn montowanych na urządzeniach transportowych, w rodzaju objętych sekcją XVII), także maszyny ruchome, nawet samobieżne.

Wyjątkami są następujące urządzenia:

(a)Maszyny montowane na pojazdach właściwych dla działu 86.

Maszyny do wykopów itd. są klasyfikowane do pozycji 8604, jeśli są montowane na wózkach lub wagonach, które można włączyć do składu pociągu poruszającego się w obrębie sieci kolejowej, bez względu na rozstaw torów. Na wagonach montuje się często maszyny do pobierania i przesiewania podsypki. Natomiast do niniejszej pozycji klasyfikuje się koparki itd., montowane na wózkach i platformach niespełniających wymagań typowego taboru kolejowego. Pojazdy samobieżne do konserwacji i obsługi technicznej torów kolejowych objęte są pozycją 8604.

(b)Maszyny montowane na ciągnikach lub pojazdach silnikowych właściwych dla działu 87.

(1)Urządzenia montowane na podstawach typu ciągnikowego

Niektóre zespoły robocze maszyn objętych niniejszą pozycją (np. ostrza niwelujące) mogą być montowane na ciągnikach, przeznaczonych w zasadzie do ciągnięcia lub pchania innych urządzeń, pojazdów lub ładunków, lecz wyposażonych - tak jak ciągniki rolnicze - w proste mechanizmy umożliwiające sterowanie narzędziami roboczymi. Takie narzędzia robocze stanowią sprzęt pomocniczy do wykonywania prac sporadycznych. Na ogół są one stosunkowo lekkie i mogą być montowane lub wymieniane na miejscu pracy przez samego użytkownika. W takich przypadkach narzędzia robocze pozostają klasyfikowane do niniejszej pozycji, pod warunkiem że stanowią one maszyny objęte tą pozycją albo do pozycji 8431, jeśli są one częściami tych maszyn, nawet jeśli są przedstawiane wraz z ciągnikiem (nawet zamontowane na nim), natomiast ciągnik ze swoim wyposażeniem roboczym jest klasyfikowany oddzielnie do pozycji 8701.

Z drugiej strony, niniejsza pozycja obejmuje maszyny samobieżne, w których jednostki napędowe, urządzenia sterujące zespołami roboczymi, narzędzia robocze oraz ich wprawiane w ruch urządzenia są specjalnie przeznaczone do zainstalowania razem, aby utworzyć integralną jednostkę mechaniczną. Dotyczy to, np. jednostki napędowej podobnej do ciągnika, lecz specjalnie zaprojektowanej, przystosowanej lub wzmocnionej, aby tworzyć integralną część maszyny wykonującej jedną lub więcej funkcji wymienionych w niniejszej pozycji (wykopy, niwelacje itd.). Takie jednostki napędowe przedstawiane oddzielnie również objęte są niniejszą pozycją, jako niekompletne maszyny posiadające zasadnicze cechy kompletnych maszyn tego samego rodzaju. Jednostki napędowe, które potencjalnie można zaklasyfikować do kilku pozycji, od 8425 do 8430, ponieważ mogą być one wyposażone w kilka różnych części roboczych, klasyfikowane są zgodnie z uwagą 3. do sekcji XVI lub przez zastosowanie reguły 3 (c) Ogólnych reguł interpretacji.

Szczegółowe kryteria, umożliwiające rozróżnienie między ciągnikami objętymi pozycją 8701, a jednostkami napędowymi objętymi niniejszym działem, podane są w Notach wyjaśniających do pozycji 8701.

(2)Urządzenia montowane na podwoziach samochodowych lub samochodach ciężarowych

Niektóre maszyny objęte tą pozycją (np. kafary do wbijania pali, maszyny do wiercenia szybów naftowych), są często montowane na tym, co jest w rzeczywistości zasadniczo kompletnym podwoziem samochodu lub ciężarówki, jako że zawiera ono co najmniej elementy mechaniczne: silnik do napędzania, skrzynię biegów i dźwignię zmiany biegów oraz urządzenia kierowania i hamowania. Takie zespoły są klasyfikowane do pozycji 8705, jako pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia.

Z drugiej strony, niniejsza pozycja włącza urządzenia samobieżne, w których jeden lub więcej z elementów napędowych lub sterujących, wymienionych wyżej, znajduje się w kabinie maszyny zamontowanej na podwoziu z kołami, nawet jeżeli całość może się poruszać po drodze za pomocą własnego napędu.

Niniejsza pozycja włącza ponadto maszyny samobieżne na kołach, w których podwozie i maszyna robocza są specjalnie przeznaczone dla siebie i tworzą integralną jednostkę mechaniczną. W takim przypadku maszyna nie jest po prostu zamontowana na podwoziu samochodowym, podobnie jak w maszynach opisanych w punkcie (1) powyżej, lecz jest całkowicie połączona w jedną całość z podwoziem, które nie może być używane do innych celów i może łączyć w sobie zasadnicze cechy pojazdu samochodowego przedstawione powyżej.

(c)Maszyny na konstrukcjach pływających właściwych dla działu 89.

Wszystkie maszyny (np. pogłębiarki), montowane na pontonach lub innych konstrukcjach pływających, nawet samobieżne, klasyfikowane są do działu 89.

MASZYNY WIELOFUNKCYJNE

Oprócz wykonywania funkcji opisanych w pozycjach 8429 lub 8430 (kopanie, niwelowanie, wiercenie itd.), wiele maszyn może także wykonywać funkcje opisane w pozycjach 8425, 8426, 8429 lub 8428 (podnoszenie, ładowanie itd.). Maszyny te są klasyfikowane zgodnie z uwagą 3. do sekcji XVI lub przez zastosowanie reguły 3 (c) Ogólnych reguł interpretacji. Przykładami są maszyny łączące funkcje wrębiania i ładowania węgla, łączące funkcje kopania dołów i podnoszenia oraz układania rurociągów itd.

***

Niniejsza pozycja obejmuje:

(I) KAFARY DO WBIJANIA PALI I URZĄDZENIA WYCIĄGANIA PALI

Kafary do wbijania pali składają się z ciężkiego metalowego bijaka, zazwyczaj umieszczonego w wysokim pionowym rusztowaniu z prowadnicami. Unoszony mechanicznie ciężar opada na łeb pala bądź pod wpływem siły grawitacji (kafary jednostronnego działania), lub dodatkowo przyłożonej siły (kafary dwustronnego działania).

Pozycja obejmuje także urządzenia do wyciągania pali.

(II) PŁUGI ODŚNIEŻAJĄCE I DMUCHAWY ŚNIEGOWE

Pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe, pojazdy objęte sekcją XVII z wbudowanym wyposażeniem, są wykluczone. Pozycja jednakże obejmuje pługi odśnieżające przeznaczone do popychania lub ciągnięcia (typu ostrzowego), np. te przeznaczone do przyłączania do ciężarówek lub ciągników.

(III) MASZYNY DO WYBIERANIA, WRĘBIANIA LUB WIERCENIA

Są one głównie wykorzystywane w kopalnictwie, do wiercenia szybów, do drążenia tuneli, w kamieniołomach, do wydobywania gliny itd.

(A)Wrębiarki, służące do cięcia i odłupywania węgla, rud itd.; składają się z pręta lub tarczy, wyposażonej w końcówki przypominające kilofy lub, częściej, stanowią zamknięty łańcuch tnący poruszający się wokół metalowego wysięgnika, którego poziom i kąt cięcia można regulować (wrębiarki uniwersalne); urządzenia takie mogą być montowane na podwoziu samobieżnym na kołach lub gąsienicach; niekiedy mają bardzo duże wymiary (np. wręboładowarka) i zawierać szereg łańcuchów wydobywczych oraz wbudowane przenośniki do podawania urobionego materiału na przenośnik czołowy lub wóz kopalniany.

(B)Maszyny do drążenia tuneli. Tarcze do drążenia tuneli mają gładkie powierzchnie zewnętrzne i ostre krawędzie tnące, wpychane w ścianę zwartej ziemi za pomocą hydraulicznego układu dźwigników.

(C)Maszyny do wiercenia otworów w skale, ścianach węgla itd. oraz wrębiarki typu udarowego, w których wiertło może poruszać się ruchem wahadłowym, umożliwiając liniowe przecinanie skały. Lecz pozycja wyklucza takie narzędzia do pracy ręcznej, pneumatyczne, hydrauliczne lub z wbudowanym silnikiem (pozycja 8467).

(D)Maszyny do głębienia szybów i wiercenia, służące do wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, wydobywania siarki (proces Frascha) itd., do pobierania próbek gruntu w pracach poszukiwawczych ropy naftowej, głębienia studni artezyjskich itd. Maszyny te są dwóch głównych typów:

(1)Maszyny obrotowe do pogłębiania szybów, składające się w zasadzie z żurawia masztowego z wielokrążkiem, bębna wyciągającego z przekładnią i urządzenia sterującego (kołowrotem wiertniczym), a także łącza obrotowego i stołu obrotowego lub koła zębatego.

Napędzany silnikiem kołowrót wiertniczy przekazuje ruch obrotowy do żerdzi wiertniczych, (zawieszonych na złączu obrotowym) za pośrednictwem stołu obrotowego lub koła zębatego. W miarę potrzeby kołowrót wiertniczy może podnosić lub opuszczać żerdzie wiertnicze za pomocą wielokrążka.

(2)Maszyny udarowe, zawierające mimośrodowo napędzany wahacz, który ruchem postępowo-zwrotnym powoduje stałe wbijanie wiertła w podłoże otworu wiertniczego.

Należy zauważyć, że niniejsza pozycja obejmuje wyłącznie maszyny wiertnicze jako takie. Inne całkowicie różne maszyny, zwykle używane z nimi są wykluczone, nawet jeśli są przedstawiane z maszynami wiertniczymi, np. pompy i sprężarki do usuwania z obszaru wiertniczego szlamu, odłamków skał itd. (pozycja 8413 lub 8414).

Do niniejszej pozycji klasyfikuje się również stałe platformy wiertnicze do poszukiwań lub eksploatacji podwodnych złóż ropy naftowej lub gazu. Platformy pływające lub zanurzalne objęte są pozycją 8905.

(E)Maszyny ze świdrem, ręczne lub z napędem mechanicznym, do wiercenia otworów w gruncie (np. w celu posadzenia drzew lub słupów ogrodzeniowych),ale niezawierających narzędzi ręcznych objętych działem 82.

(F)Kliny hydrauliczne, w kształcie długiego cylindra wyposażonego w rząd tłoków umieszczonych w pewnych odstępach na całej bocznej jego długości. Po umiejscowieniu klinów w szczelinach lub wywierconych otworach, tłoki uruchamiane pod ciśnieniem pompowanej wody rozłupują skałę lub węgiel.

(G)Pługi, koparki do robót odkrywkowych itd. wyposażone w ostrza tnące, zgarniacze, kilofy, kliny itd., wrębiane czołowo w ścianę; odcinają one węgiel, glinę itd. i ładują bezpośrednio na przenośniki czołowe itd.

(IV) MASZYNY DO UBIJANIA LUB ZAGĘSZCZANIA

Grupa ta włącza:

(A)            Walce drogowe przeznaczone do pchania lub ciągnięcia. Grupa ta włącza walce okołkowane stopkowe, okołkowane metalowymi stopami, które wciskane są w ziemię oraz walce okołkowane, stanowiące szereg kół typu kół samochodów ciężarowych z oponami ogumienia pneumatycznego wysokiej klasy, montowanych na wspólnej osi.

Jednakże niniejsza pozycja wyklucza samobieżne walce drogowe, nawet wyposażone w okołkowane stopki lub w pełne, albo pneumatyczne opony (pozycja 8429) oraz walce rolnicze (pozycja 8432).

(B)Maszyny do ubijania używane do budowy dróg, ubijania podsypki pod podkładami kolejowymi itd., bez napędu własnego. Jednakże narzędzia roboczych do pracy ręcznej, pneumatyczne, hydrauliczne lub z własnym silnikiem są wykluczone (pozycja 8467).

(C)Maszyny, zazwyczaj pneumatyczne, do ubijania zboczy nasypów itd.

(V) MASZYNY DO KOPANIA, ZGARNIANIA LUB NIWELOWANIA

Grupa ta włącza:

(A)Maszyny do robót ziemnych opisane w Notach wyjaśniających do pozycji 8429, bez własnego napędu.

(B)Pogłębiarki (typu kubełkowego lub łyżkowego), podobne do koparek wieloczerpakowych objętych pozycją 8429.

Pogłębiarki pływające są wykluczone (pozycja 8905).

(C)Maszyny do kopania i przesiewania podsypki na torach kolejowych, składające się zasadniczo z ciągłego łańcucha kubełków, które zbierają podsypkę z torów kolejowych. Zawierają one także mechanizmy do przesiewania i wyładowywania podsypki. Jednak zobacz punkt (a) na początku tych Not wyjaśniających dotyczący maszyn montowanych na pojazdach objętych działem 86.

(D)Zrywarki, karczowniki i spulchniarki, wyposażone w zęby tnące, które spulchniają wierzch gleby, zrywają starą nawierzchnię dróg itd., przed położeniem nowej.

(E)Zgarniarki, typu szufli kopiącej, podobne do maszyn objętych pozycją 8429 z poziomym wysięgnikiem; używane do zgarniania wierzchu gleby.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne do sekcji XVI Not wyjaśniających), części maszyn objętych niniejszą pozycją klasyfikowane są do pozycji 8431.

***

Pozycja nie obejmuje także:

(a)Pistoletów hydraulicznych przeznaczonych do pobierania minerałów (np. piasków złotonośnych) ze zboczy gór itd. przez działanie silnym strumieniem wody (pozycja 8424).

(b)Walców rolniczych, ze stosunkowo długim lekkim walcem terenowym o niewielkiej średnicy, niekiedy napędzanym małym silnikiem spalinowym (pozycja 8432).

(c)Narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym (np. kilofów, ubijaków lub świdrów); klasyfikowane są one do pozycji 8467.

(d)Urządzeń do cięcia lub wycinania otworów w skale lub betonie z zastosowaniem wysokiej temperatury wytworzonej w wyniku spalania żelaza lub stali w strumieniu tlenu (pozycja 8479).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 8430 31 i 8430 39

Podpozycje te obejmują maszyny opisane w punktach (A), (B) i (G) Części (III) Not wyjaśniających do pozycji 8430.

 


 


8431-Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430.

8431 10-Urządzeń objętych pozycją 8425

8431 20-Urządzeń objętych pozycją 8427

-Urządzeń objętych pozycją 8428:

8431 31- -Wind, wyciągów pochyłych lub schodów ruchomych

8431 39- -Pozostałe

-Urządzeń objętych pozycją 8426, 8429 lub 8430:

8431 41- -Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki

8431 42- -Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych

8431 43- -Części maszyn do wierceń lub do głębienia szybów objętych podpozycją 8430 41 lub 8430 49

8431 49- -Pozostałe

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne do sekcji XVI Not wyjaśniających), niniejsza pozycja obejmuje części przeznaczone wyłącznie lub głównie do maszyn i urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430.

Należy także zauważyć, że znaczna liczba części nie jest objęta tą pozycją, ponieważ są one:

(a)          Wymienione gdzie indziej w nomenklaturze, np. sprężyny do resorów (pozycja 7320), silniki (pozycja 8407 lub 8408 itd.) oraz rozruchowe i zapłonowe urządzenia elektryczne (pozycja 8511).

(b)Częściami identycznymi, jak te do pojazdów silnikowych i nie nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie z maszynami objętymi pozycjami od 8425 do 8430 i dlatego klasyfikowane jako części pojazdów silnikowych (pozycja 8708); stosuje się to w szczególności do kół i wyposażenia układu kierowniczego i hamulcowego.

lub(c)Częściami nadającymi się do stosowania wyłącznie lub zasadniczo z maszynami do podnoszenia, podawania, załadunku lub rozładunku kryształów półprzewodnikowych, płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (pozycja 8486).

Niniejsza pozycja włącza:

(1)Chwytaki podnoszące, czerpaki, kleszcze itd., tj. zwykłe czerpaki wyposażone w dołączane zaczepy, haki itd., czerpaki przegubowe z otwieranym dnem; chwytaki składające się z dwóch przegubowo połączonych dopasowanych do siebie „łupin” do pobierania materiałów sypkich; chwytaki, składające się z dwóch lub kilku przegubowych ostrzy lub kłów do przenoszenia kamieni, skał itd.

Elektromagnetyczne głowice do podnoszenia złomu itp., są również wyłączone (pozycja 8505).

(2)Bębny kołowrotów i przyciągarek; wysięgniki żurawi, wózki i odbieraki drążkowe jednoszynowe; kubły, kubły wyciągów pochyłych itd. do transportu napowietrznego; kabiny, klatki i platformy do dźwigów osobowych; stopnie schodów ruchomych; kubły i łańcuchy zgarniakowe dla podnośników i przenośników; wsporniki, bębny lub rolki (z silnikami napędowymi lub bez) do przenośników; głowice napędzające i zwalniające do przenośników i stołów wibracyjnych; mechanizmy bezpieczeństwa do dźwigów, wyciągów pochyłych itd.

(3)Wrębniki, łańcuchy i ramiona wrębiarek; lemiesze do zgarniarek, pługów węglowych i koparek odkrywkowych itd.

Niniejsza grupa obejmuje także lemiesze spycharek czołowych i skośnych przeznaczone do zamontowania jako narzędzia robocze na pojazdach objętych działem 87.

(4)Stoły obrotowe, przeguby, graniatki wiertnicze, tuleje napędu graniatek wiertniczych, uchwyty narzędzi, pierścienie wiertnicze, prowadnice żerdzi wiertniczych, pierścienie ustalające, czasze gwiaździste, opaski tulei wieloczęściowych, belki, pasterki wiertnicze oraz nożyce wiertnicze do maszyn wiertniczych (obrotowych lub udarowych).

(5)Czerpaki i uchwyty koparek, ramy koparek wielonaczyniowych; wysięgniki ładowarek; młoty do wbijania pali.

(6)Podwozia kołowe lub gąsienicowe bez napędu własnego, wyposażone w mechanizmy przegubowe lub inne urządzenia obrotowe.

Liny i łańcuchy ze swoim wyposażeniem (np. z zaciskami lin, pierścieniami, hakami zatrzaskowymi), klasyfikuje się wraz z maszynami, dla których są przeznaczone, pod warunkiem że są one przedstawiane wraz z nimi. Natomiast jeśli przedstawiane oddzielnie, klasyfikowane są do sekcji XV (zazwyczaj pozycja 7312 lub 7315). Liny i łańcuchy bez takiego wyposażenia i przedstawiane w zwojach, są również klasyfikowane do tej sekcji, nawet jeśli zostały pocięte na długość i przedstawione z maszynami (kołowrotami, napowietrznymi kolejami linowymi, żurawiami, maszynami do holowania linowego, żurawiami linowłókowymi, koparkami itd.), do których są przeznaczone.

***

Niniejsza pozycja wyłącza także:

(a)Pasy lub taśmy, przenośnikowy lub napędowy, z tworzyw sztucznych (dział 39), z gumy wulkanizowanej (pozycja 4010), ze skóry wyprawionej (pozycja 4205) lub z materiałów włókienniczych (pozycja 5910).

(b)Zawiesia (sekcja XI lub XV).

(c)Pręty i drągi stalowe drążone (pozycja 7228).

(d)Rury okładzinowe, wydobywcze i wiertnicze (pozycje od 7304 do 7306).

(e)Stojaki kopalniane regulowane lub teleskopowe (pozycja 7308).

(f)Haki do podnoszenia (pozycja 7325 lub 7326).

(g)Wiertła i świdry do wiercenia szybów, wiertła do wiercenia otworów, wiertła kręte i podobne narzędzia do drążenia skał i wiercenia gruntu (pozycja 8207).

(h)Blokady zabezpieczające do dźwigów osobowych i towarowych itd. (pozycja 8301).

(ij)Koła pasowe, koła do wielokrążków i obudowy łożysk (pozycja 8483).

 


 


8432-Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych.

8432 10-Pługi:

-Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki:

8432 21- -Brony talerzowe

8432 29- -Pozostałe

-Siewniki, sadzarki i przesadzarki:

8432 31-Siewniki, sadzarki i przesadzarki, do bezpośredniego siewu w uprawie zerowej

8432 39- -Pozostałe

-Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów:

8432 41- -Roztrząsacze obornika

8432 42-Rozsiewacze nawozów

8432 80-Pozostałe maszyny

8432 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, bez względu na sposób ich napędzania, zastępujące narzędzia ręczne, umożliwiające wykonywanie jednej lub wielu spośród następujących czynności:

(I)Przygotowywanie gleby do uprawy (karczowanie, podorywka, uprawianie, orka, spulchnianie itd.).

(II)Rozprowadzanie nawozów, również obornika, i wysiewanie środków ulepszających.

(III)Sadzenie lub siew.

(IV)Uprawa i utrzymanie gleby w odpowiednim stanie w czasie wzrostu roślin (pielenie, okopywanie, przerywanie itd.).

***

Maszyny objęte tą pozycją mogą być ciągnięte przez zwierzę lub pojazd (np. ciągnik), albo mogą być zamontowane na pojeździe (np. na ciągniku lub podwoziu do ciągnięcia końmi). (W tym kontekście „ciągnik” obejmuje też „ciągnik jednoosiowy”).

Maszyny przeznaczone do ciągnięcia przez ciągnik lub montowane na ciągniku jako sprzęt wymienialny.

Niektóre maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśnicze (na przykład pługi i brony) są przeznaczone wyłącznie do ciągnięcia lub pchania przez ciągnik, do którego są przyłączone poprzez urządzenie sprzęgające (nawet z urządzeniem do podnoszenia). Inne (np. graca obrotowa), napędzane są wałem odbioru mocy ogólnego przeznaczenia na ciągniku. Montaż i wymianę tego rodzaju maszyn można przeprowadzić na polu, w lesie lub w gospodarstwie rolnym. Wszystkie te maszyny pozostają w tej pozycji, nawet jeśli są przedstawiane z ciągnikiem (i nawet zamontowane na nim). Sam ciągnik klasyfikuje się oddzielnie do pozycji 8701.

Takie same zasady klasyfikacji stosuje się, gdy inny typ maszyny pociągowej zastępuje ciągnik (np. maszyna klasyfikowana do pozycji 8704) lub, gdy graca (motyka) obrotowa zamiast na kołach jest zamontowana na osi napędowej ciągnika jednoosiowego w miejsce kół, co działa zarówno jako sprzęt, jak i koła napędzające, przenoszące całość.

Samobieżne maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne.

W tych maszynach część napędowa i maszyna tworzą integralną jednostkę (np. pługi napędzane silnikiem). Takie maszyny klasyfikowane są do niniejszej pozycji.

Jednakże pozycja wyłącza ciężarówki do nawożenia itp. rozprzestrzeniania, które klasyfikowane są z innymi pojazdami silnikowymi specjalnego przeznaczenia do pozycji 8705.

***

Mniejsze typy maszyn rolniczych, przeznaczone do ciągnięcia lub pchania przez człowieka (np. pługi, brony, kultywatory, opielacze, walce, siewniki), także objęte są niniejszą pozycją.

***

Liczne maszyny objęte tą pozycją włączają:

(1)Pługi do wszystkich celów obróbki gleby, np. lemieszowe (jednoskibowe lub wieloskibowe lub typu obracalnych), pługi-pogłębiacze (zwykle bez lemieszy) i pługi talerzowe.

(2)Brony, których głównym zadaniem jest rozdrabnianie grud po orce; w bronach uzębionych zęby są mocowane do sztywnej albo przegubowej ramy lub ramy z łańcuchem w postaci siatki, a niekiedy do bębna lub walców obrotowych; w bronach talerzowych zęby zastąpione są jednym lub wieloma rzędami wklęsłych talerzy o krawędziach tnących.

(3)Zrywarki, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki, opielacze używane do uprawy, bronowania lub wyrównywania gleby po orce lub w czasie wzrostu roślin; urządzenia te zwykle składają się z poziomej ramy, wyposażonej w kilka rzędów różnego typu narzędzi (lemiesze, talerze, zęby itd.) sztywnych lub sprężystych, stałych lub ruchomych, niekiedy wymienialnych.

(4)Siewniki ziarna, sadzarki oraz maszyny do flancowania bulw, cebulek, nasion, roślin i sadzonek, składające się ze skrzyni, leja zasypowego lub innego zbiornika, niekiedy na kołach, wyposażone w różne mechanizmy do rozprowadzania, wytyczania bruzd i często do ich przykrywania.

Grupa ta obejmuje siewniki do bezpośredniego siewu, sadzarki i maszyny do przesadzania roślin bez przygotowania gleby poprzez uprawę. Zapewniają one odmierzoną ilość ziarna i zasiania nasienia w nieprzygotowanej glebie poprzez przejście przez ściółkę powierzchniową i pozostałości roślinne, otwieranie wąskiej szczeliny i wykrawanie otworów w glebie i siejąc nasiona w określonym położeniu i głębokości.

(5)Urządzenia do rozprowadzania nawozów i roztrząsania obornika; urządzenia do nawozów stałych (chemicznych, obornika itd.), niekiedy na kołach, zawierające zbiornik i mechanizm rozprowadzający, np. dno z ruchomymi płytkami, ślimaki, łańcuchy zamknięte, talerze odśrodkowe itd.; do niniejszej pozycji są także włączone mechaniczne aparaty przenośne stosowane do tego samego celu.

Dystrybutory nawozów syntetycznych lub innych nawozów nawożące równomiernie nad ziemią „nad polem”. Rozrzutnik obornika do dystrybucji nawozu (obornika) lub kompostowanych roślinnych substancji odżywczych lub „odpadów zwierzęcych”.

Naczepy z ruchomą podłogą wyposażone w rozprowadzacze/dystrybutory umożliwiające im działanie jako roztrząsacze obornika oraz rozlewacze gnojownicy, składające się ze zbiornika na kołach wyposażonego zazwyczaj w płytki lub korytka rozprowadzające, objęte są pozycją 8716.

Niniejszą pozycją objęte są również przenośne wtryskiwacze cieczy użyźniających do gruntu. Urządzenia te składają się z długiego wydrążonego pręta, przez który nawóz pompowany jest do gleby.

(6)Karczowniki przeznaczone do oczyszczania terenów z zarośli, poszycia leśnego, łodyg, rżyska, korzeni itd. Urządzenia te składają się z bębna i dwóch dużych kół oraz bębna wyposażonego w ostrza tnące.

(7)Łapacze kamieni, stanowiące rodzaj bron wyposażonych w haczykowate zęby rozmieszczone w dwóch rzędach, zbiegających się w kierunku ażurowego zbiornika do gromadzenia kamieni.

(8)Walce, głównie do ubijania ziemi; wyposażone są w gładkie, faliste, talerzowe lub ugniatające itd. walce; niniejsza pozycja obejmuje także walce do pielęgnacji ogrodów, trawników, terenów sportowych, itd.

(9)Przerywarki (np. do buraków), przeznaczone do przerzedzania i automatycznego usuwania młodych sadzonek; niektóre z tych urządzeń są maszynami bardzo skomplikowanymi, w których narzędzie sterowane jest fotokomórką.

(10)Maszyny do ogławiania i przycinania łodyg, służące do przycinania nadmiernie rozwiniętych roślin.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), pozycja ta obejmuje części do wyżej wymienionych maszyn. Takie części włączają między innymi:

Belki pługów, redlice, lemiesze, odkładnice, i talerze pługów (wraz z lemieszami i talerzami o końcówkach diamentowych); narzędzia i zęby (sztywne lub giętkie) spulchniaczy, kultywatorów i opielaczy; zęby, bębny oraz talerze bron, segmenty i elementy walców; mechanizmy rozdzielcze rozsiewaczy nawozów, siewników, sadzarek i maszyn do pikowania; lemiesze, zęby i talerze oraz inne narzędzia do pielenia.

***

Pozycja nie włącza:

(a)Kołeczków do sadzenia rozsady, sadzarek, przesadzarek i podobnych narzędzi ręcznych (pozycja 8201).

(b)Pomp i pionowych przenośników cieczy (włącznie z pompami piastowymi, montowanymi na kołach maszyn rolniczych do rozpylania itd.) (pozycja 8413).

(c)Urządzeń mechanicznych rolniczych, ogrodniczych i dla leśnictwa (nawet ręcznych), przeznaczonych do rozpylania lub rozpraszania produktów ciekłych i sproszkowanych (pozycja 8424).

(d)Podnośników obornika i innych urządzeń rolniczych, ogrodniczych i dla leśnictwa służących do podnoszenia (pozycja 8428).

(e)Ładowarek łopatowych i walców drogowych z własnym napędem (pozycja 8429).

(f)Urządzeń do kopania, niwelowania, drążenia lub wyciągania oraz walców drogowych bez własnego napędu (pozycja 8430).

(g)Maszyn do karczowania i przesadzania drzew (pozycja 8436).

(h)Wózków i pojazdów rolniczych (dział 87).


 


8433-Maszyny żniwne i omłotowe, włączając prasy do belowania słomy lub paszy; kosiarki do trawy i do pozyskiwania siana; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, inne niż urządzenia objęte pozycją 8437.

-Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych:

8433 11- -Z napędem silnikowym, z urządzeniem tnącym obracającym się w płaszczyźnie poziomej

8433 19- -Pozostałe

8433 20-Pozostałe kosiarki, włączając kosiarki montowane na ciągnikach

8433 30-Pozostałe urządzenia do przygotowywania siana

8433 40-Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające

-Pozostałe maszyny żniwne; maszyny omłotowe:

8433 51- -Kombajny zbożowe

8433 52- -Pozostałe maszyny omłotowe

8433 53- -Maszyny do zbioru roślin okopowych

8433 59- -Pozostałe

8433 60-Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych

8433 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje maszyny używane zamiast narzędzi ręcznych do wykonywania następujących operacji:

(A)Różnych prac polowych przy zbiorze płodów rolnych (koszenie, wyrywanie, zbiór, sortowanie, młócenie, zawijanie, wiązanie itd.). Do pozycji tej należą kosiarki do trawy oraz urządzenia do belowania słomy i paszy.

(B)Czyszczenia i sortowania jaj, owoców i innych produktów rolnych; inne niż maszyny objęte pozycją 8437.

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 8432 stosuje się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji, np. w odniesieniu do ciągników wyposażonych w urządzenia do sprzętu ziemiopłodów, młócenia, koszenia lub inne urządzenia wymienne, oraz w odniesieniu do zgrabiarek z napędem silnikowym.

(A) MASZYNY ŻNIWNE I OMŁOTOWE,
WŁĄCZAJĄC PRASY DO BELOWANIA SŁOMY I PASZY;
KOSIARKI DO TRAWNIKÓW LUB POZYSKIWANIA SIANA

Grupa niniejsza obejmuje:

(1)Maszyny do strzyżenia trawników, napędzane ręcznie lub silnikiem; mogą być wyposażone w zespół tnący podobnie jak kosiarki, ostrza obrotowe ścinające trawę obok zamocowanego na stałe ostrza poziomego lub tarczę obrotową z nożami na zewnętrznej krawędzi.

(2)Kosiarki (włączając motokosiarki) do koszenia pasz itd.; składają się zazwyczaj z poziomego zespołu tnącego i sekcji, które tną w wyniku oscylowania zębów pomiędzy palcami zespołu tnącego lub składają się z tarcz obrotowych bądź bębnów z nożami na zewnętrznej krawędzi.

(3)Kosiarki z urządzeniem do układania na polu pokosu (kosiarki pokosowe, kosiarki z kondycjonowaniem pokosu).

(4)Przetrząsacze siana (np. widłowe lub bębnowe).

(5)Grabie do siana, zazwyczaj składające się z rzędu półkolistych zębów, automatycznie podnoszonych.

(6)Grabie przetrząsające, pokosowe i zawijające.

(7)Zbieracze-prasy do siana i walce do belowania, służące do zbierania i belowania siana lub słomy leżących na polu.

(8)Kombajny zbożowe, jednocześnie koszące zboże, młócące, oczyszczające i odprowadzające ziarno.

(9)Maszyny do zbioru kukurydzy, obcinające, zbierające i łuszczące.

(10)Przyczepy samoładujące zamontowane na stałe na maszynach do prac żniwnych do koszenia, cięcia i transportu trawy, kolb kukurydzy itd.

(11)Maszyny do zbioru bawełny.

(12)Maszyny do zbioru lnu.

(13)Maszyny do zbioru winogron (ciągnięte lub samobieżne).

(14)Maszyny do zbierania warzyw (np. fasoli szparagowej, pomidorów).

(15)Maszyny do kopania ziemniaków (lemieszowe, widłowe i kratowe).

(16)Podkopywacze, wyciągacze korzeni okopowych, zbieracze korzeni okopowych do zbioru buraków i podobnych roślin korzeniowych.

(17)Silosokombajny.

(18)Maszyny do wstrząsania drzew.

(19)Maszyny do zbierania innych płodów rolnych (roślin oleistych itd.).

(20)Młocarnie do zbóż; pozycja ta obejmuje także, nawet przedstawiane oddzielnie, automatyczne ładowarki do maszyn omłotowych (tj. urządzenia pomocnicze służące do zapewnienia sprawniejszego ładowania snopków dzięki wstępnemu ich rozprowadzaniu).

(21)Maszyny do usuwania liści z kolb kukurydzy; młocarnie do kolb (kukurydzy).

Niniejszą pozycją są objęte również kosiarki do strzyżenia trawników, zwane kosiarkami samobieżnymi, składające z korpusu na trzech lub czterech kołach, wyposażonego w siedzenie dla kierującego i zamocowany na stałe układ tnący, tj. zdejmowany tylko na czas naprawy lub konserwacji. Ponieważ podstawową ich funkcją jest koszenie trawników, zaliczane są do tej pozycji nawet wtedy, gdy są wyposażone w urządzenie sprzęgające do ciągnięcia lub popychania lekkich dołączanych przyrządów jak, np. przyczepy.

Jednakże pozycja wyłącza maszyny przenośne wykorzystywane, np. do wyrównywania trawników, przycinania trawy przy ścianach, obrzeżach i pod krzewami. Maszyny te, wyposażone są w silnik spalinowy wbudowany w ramę wykonaną z lekkiego metalu lub silnik elektryczny zamontowany na metalowym trzonie, a których mechanizm tnący zazwyczaj zawiera jeden lub wiele cienkich drutów nylonowych, są klasyfikowane do pozycji 8467.

(B) URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA LUB KLASYFIKOWANIA JAJ, OWOCÓWLUB POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW ROLNYCH

Niniejsza pozycja obejmuje maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze lub przemysłowe, używane do oczyszczania lub sortowania produktów rolnych, takich jak: jaja, owoce, ziemniaki, cebule, bulwy, marchew, szparagi, korniszony, według rozmiaru, kształtu, ciężaru itd. Urządzenia te klasyfikuje się do niniejszej pozycji bez względu na rodzaj napędu -elektrycznego lub nieelektrycznego - (np. testery i sortowniki fotoelektryczne). Mogą być one wyposażone w urządzenia pomocnicze (np. do prześwietlania jaj lub znakowania produktów).

Maszyny do oczyszczania, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna i suszonych warzyw strączkowych są wykluczone z tej pozycji (pozycja 8437).

***

Niektóre maszyny objęte tą pozycją (żniwiarki, kombajny, młocarnie, zbieracze-prasy, prasy belujące, sortowniki) często są wyposażone w urządzenia pomocnicze do podnoszenia, przemieszczania, przenoszenia itd. (np. przenośniki taśmowe, podnośniki snopów i słomy oraz łańcuchy czerpakowe); klasyfikuje się je do tej samej pozycji, co maszynę, pod warunkiem że są przedstawiane wraz z nią; gdy przedstawiane oddzielnie, objęte są pozycją 8428.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), pozycja obejmuje części maszyn objętych niniejszą pozycją, takie jak:

Zespoły tnące, mechanizmy podnoszące i bolce do kosiarek i żniwiarek; oscylujące korbowody przenoszące napęd na zespoły tnące kosiarek; separatory, rozdzielacze, grabie, platformy i mechanizmy do wiązania w snopowiązałkach; mechanizmy do obsługi pokosów; stoły do krajania; bijaki, bijaki współpracujące, wstrząsacze, wypychacze słomy itd. do kombajnów zbożowych lub młocarni; lemiesze, zęby, widły oraz inne narzędzia do kopaczek ziemniaków lub innych roślin okopowych; bębny i widły do przetrząsaczy siana; zęby i mechanizmy podnoszące grabiarek; grabie maszyn do zbierania pokosów lub pras do belowania.

***

Niniejsza pozycja nie włącza:

(a)Noży i sekcji tnących do kosiarek (pozycja 8208).

(b)Podnośników snopów, słomy i worków, przenośników pneumatycznych (dmuchaw) do siana i słomy, elewatorów kubełkowych lub pneumatycznych do ziarna, dźwigów rolniczych i innych urządzeń ładujących, podnoszących, przenoszących i przemieszczających (pozycja 8426 lub 8428).

(c)Maszyn do ścinania lub wyrywania drzew oraz sieczkarni słomy, krajalnic do korzeni roślin okopowych, młynów zbożowych, a także aparatów do prześwietlania jaj (pozycja 8436).

(d)Oczyszczalni, sortowników lub przesiewaczy, ziarna, suchych warzyw strączkowych oraz maszyn stosowanych w przemyśle młynarskim (pozycja 8437).

(e)Maszyn do odziarniania bawełny (pozycja 8445).

(f)Maszyn do obrywania lub cięcia tytoniu (pozycja 8478).

 


 


8434-Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie.

8434 10-Dojarki mechaniczne

8434 20-Urządzenia mleczarskie

8434 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje dojarki mechaniczne oraz inne maszyny i urządzenia stosowane zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w mleczarstwie oraz przetwórstwie mleka w produkty mleczarskie.

(I) DOJARKI MECHANICZNE

Maszyny do dojenia składają się z zestawu kubków udojowych (z wkładką gumową od wewnątrz) połączonych giętkimi rurkami poprzez pulsator z pompą próżniową z jednej strony i z pojemnikiem (kubłem) zbiorczym (zwykle wykonanym ze stali nierdzewnej) z drugiej strony. Pulsator umieszczony na pokrywie pojemnika zbiorczego działa na strzyki wymienia krowy na przemian ciśnieniem atmosferycznym i próżnią względną powstałą pomiędzy kubkami udojowymi i wkładką gumową. Zespół składający się z kubków dojarskich, pulsatora i kubła zbiorczego nazywany jest „cebrem dojarskim”.

W niektórych maszynach o małej wydajności cebry dojarskie i pompa mogą być umieszczone na wspólnej podstawie (dojarka z jednym lub dwoma cebrami).

W maszynach o większej wydajności poszczególne elementy są zazwyczaj rozdzielone. Maszyny takie mogą mieć zmienną liczbę cebrów dojarskich, połączonych rurkami z pompą próżniową. Niektóre typy tych maszyn nie mają kubłów zbiorczych, a mleko przepływa bezpośrednio z kubków udojowych do aparatów chłodzących lub zbiorników składowania mleka poprzez układ rurek, na ogół przymocowanych na stałe. Tego typu maszyny włączają roboty udojowe, znane również pod nazwą dobrowolnych systemów udoju. Systemy te, w skład których wchodzi wszelkie wyposażenie niezbędne do udoju automatycznego, między innymi, inteligentne ramię robota, urządzenia elektroniczne, pompa próżniowa, kompresor, urządzenie myjące, mierniki poziomu mleka itp., są przeznaczone do dojenia krów, działając samodzielnie. Każda krowa nosi kołnierz, zawierający transponder (odzewowe urządzenie radiolokacyjne), który identyfikuje ją i dzięki temu umożliwia systemowi podjęcie decyzji o jej wydojeniu. Dojenie jest wykonywane za pośrednictwem ramienia robota, zaopatrzonego we wspomagany laserem system wizji, który pozwala na doprowadzenie urządzeń do udoju bezpośrednio do wymion krowy.

Różne części składowe tych maszyn, gdy przedstawiane razem, klasyfikowane są do niniejszej pozycji jako stanowiące jednostkę funkcjonalną w rozumieniu uwagi 4. do sekcji XVI (zobacz Uwagi ogólne do niniejszej sekcji Not wyjaśniających). Jednakże aparatów i urządzeń niebiorących bezpośrednio udziału w operacji dojenia (filtrów, aparatów chłodzących, zbiorników do składowania mleka, aparatów do przemywania kubków udojowych i rurek itd.) nie klasyfikuje się do tej pozycji, lecz do odpowiednich dla nich pozycji.

(II) URZĄDZENIA DO PRZERÓBKI MLEKA

Grupa ta obejmuje homogenizatory. Rozbijają one tłuszcz na drobne cząstki, które są łatwiej trawione i które pozostają również dłużej w stanie emulsji, bez tworzenia warstwy śmietanki.

Większość maszyn do przeróbki mleka działa na zasadzie obróbki termicznej i z tego względu jest wyłączona z niniejszej pozycji (pozycja 8419), np. pasteryzatory, stasanizatory lub sterylizatory; aparaty do zagęszczania lub suszenia mleka (mleko w proszku); chłodziarki do mleka.

Niniejsza pozycja ponadto wyłącza:

(a)Urządzenia chłodzące (nawet specjalnie przeznaczone do chłodzenia i przechowywania mleka) oraz kadzie do chłodzenia mleka z wbudowanym parownikiem agregatu chłodniczego (pozycja 8418).

(b)Wirówki do mleka, prasy filtracyjne oraz inne maszyny i aparaty do filtrowania i klarowania (pozycja 8421). (Proste lejki filtrujące i cedzidła do mleka klasyfikowane są według materiału składowego.).

(c)Urządzenia do mycia zbiorników do mleka oraz maszyny do butelkowania lub puszkowania mleka (pozycja 8422).

(III) URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA MLEKA
W INNE PRODUKTY MLECZARSKIE

Należy zauważyć, że wirówki do mleka i oddzielania śmietany są wyłączone (pozycja 8421). Natomiast pozycja ta obejmuje maszyny wykorzystywane do wytwarzania masła i sera. Należą do nich:

(A)Urządzenia do produkcji masła.

(1)Maselnice składają się zazwyczaj z beczki ze stali nierdzewnej, wewnątrz której znajduje się pewna liczba przegród lub łopat. Beczka lub łopaty zostają wprowadzone przez silnik w ruch obrotowy i powstająca wówczas siła ubijająca ubija śmietanę do postaci piany i stopniowo przekształca ją w masło.

(2)Maselnice połączone z ugniataczem. Te urządzenia, stosowane do ciągłej produkcji masła, zasadniczo składają się z silników elektrycznych, które napędzają cylindry, zawierające szybko obracające się części, które przekształcają śmietanę w masło. Masło przeciskane jest przez części robocze urządzenia w sposób ciągły.

(3)Maszyny do formowania masła w wymagane handlowe kształty, ale nie włączając maszyn, które także pakują lub odważają produkt (pozycje 8422 i 8423).

(B)Maszyny serowarskie.

(1)Maszyny do rozbijania i homogenizowania mieszaniny twarogu i śmietany w produkcji serków miękkich i kremowych.

(2)Maszyny do formowania serów twardych, półtwardych i miękkich lub kremowych, ale nie włączając maszyn, które także pakują lub odważają produkt (pozycje 8422 i 8423).

(3)Prasy do serów (np. typu mechanicznego, pneumatycznego itp.), które są wykorzystywane, zwłaszcza przy produkcji serów twardszych, zarówno do kształtowania produktu, jak i eliminowania nadmiaru wilgoci.

***

Należy zauważyć, że pozycja ta wyklucza wiele maszyn i urządzeń używanych w przemyśle mleczarskim. Na przykład kadzie i zbiorniki do składowania, dojrzewania, przetwarzania itd., których działanie zależne jest przede wszystkim od wyposażenia w urządzenia grzewcze lub chłodzące, klasyfikuje się do pozycji 8418 lub 8419, niezależnie czy mają one także wbudowane urządzenia mechaniczne typu mieszadeł. Kadzie itd. niewyposażone w urządzenia grzewcze ani chłodzące, lecz zawierające mechanizmy typu mieszadeł, mieszalników, urządzeń do przechylania itd. klasyfikowane są do tej pozycji, pod warunkiem że są rozpoznawalne jako wyspecjalizowane do użytku w przemyśle mleczarskim. Jeżeli nie są rozpoznawalne jako urządzenia do żadnego szczególnego użytku, wówczas klasyfikowane są do pozycji 8479. Kadzie itd., niewyposażone ani w urządzenia termiczne, ani w mechaniczne, klasyfikowane są jako artykuły z materiału składowego (np. pozycja 7309, 7310, 7419, 7611 lub 7612).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części maszyn objętych niniejszą pozycją są również klasyfikowane tutaj, np.:

Cebry mleczarskie, pokrywy, pulsatory, kubki udojowe i osprzęt (inny niż wkładki gumowe, itd. - pozycja 4016), do maszyn mleczarskich; beczki maselnic, wałki i stoły wygniatarek; formy do maszyn formujących masło i sery.

***

Niniejsza pozycja wyłącza urządzenia gospodarstwa domowego objęte pozycją 8210 lub 8509.

 


 


8435-Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne urządzenia stosowane w produkcji wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napojów.

8435 10-Maszyny i urządzenia

8435 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje zarówno maszyny typu w rolniczego, jak i w przemysłowego, stosowane do produkcji wina, jabłecznika, wina z gruszek, soków owocowych lub podobnych napojów, nawet fermentowanych.

Pozycja ta obejmuje także maszyny do użytku komercyjnego, w rodzaju używanych w restauracjach lub podobnych placówkach.

Pozycja włącza, między innymi:

(A)Maszyny do wyciskania soków owocowych, nieprzeznaczonych do fermentacji (np. soków owoców cytrusowych, brzoskwiń, pomidorów, moreli, jagód, ananasów itd.), napędzane ręcznie lub mechaniczne.

(B)Rozdrabniarki do jabłek i gruszek, napędzane ręcznie lub silnikiem, składające się z leja zasypowego, przez który owoce są dostarczane do urządzenia rozdrabniającego lub między walce kruszące.

(C)Prasy do jabłecznika, mechaniczne lub hydrauliczne, wraz z „ruchomymi” prasami montowanymi na wózkach wyposażonych w kółka.

(D)Urządzenia do wytłaczania i miażdżenia winogron, np.:

(1)Prasy do winogron. Urządzenia składające się z dwóch walców rowkowanych lub z jednego walca z tłuczkami, służących do wytłaczania soku z winogron bez miażdżenia szypułek i pestek; niniejsza pozycja obejmuje także pompy i urządzenia do odprowadzania wyciśniętego soku do kadzi fermentacyjnych.

(2)Maszyny do oddzielania soku (moszczu) od gron świeżo wytłoczonych winogron. Składają się zazwyczaj z perforowanego pojemnika, wyposażonego wewnątrz w obrotowe bijaki. Niektóre tego typu maszyny pełnią równocześnie obie funkcje: wytłaczania i odszypułkowywania.

(3)Prasy stosowane do ekstrakcji soku pozostałego w wytłoczonym i odcedzonym moszczu lub soku zawartego w wytłoczynach pobieranych z kadzi fermentacyjnej. Istnieją dwa podstawowe rodzaje tych urządzeń:

(i)                Prasy o pracy przerywanej, hydrauliczne lub mechaniczne, w których głowica tłoka miażdży pulpę w wyjmowanej ażurowej klatce, z której sok ścieka do pojemnika. Niniejsza pozycja obejmuje hydrauliczne prasy dwusłupowe, z których sok ścieka do kolejno podstawianych pojemników, zazwyczaj montowanych na wózkach.

(ii)Prasy o pracy ciągłej, zawierające mechanizm ze ślimakiem, w którym wytłaczane są winogrona.

(E)Rozdrabniacze - urządzenia wyposażone w uzębione walce lub obracające się ostrza, które rozdrabniają sprasowane bloki wytłoczyn, przeznaczonych do dalszego wytłaczania.

Z niniejszej pozycji wyłączone są urządzenia do przerobu soków, moszczu, win, jabłeczników i wina gruszkowego, na przykład:

(a)Chłodziarki, sterylizatory, pasteryzatory i urządzenia zagęszczające (pozycja 8419).

(b)Wirówki, prasy filtracyjne oraz inne urządzenia i instalacje filtrujące i klarujące (pozycja 8421) (Proste lejki filtrujące są klasyfikowane według materiału składowego).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części urządzeń objętych tą pozycją są również klasyfikowane tutaj, np.:

Walce rozdrabniające do wyciskaczy soków; walce uzębione i kraty do rozdrabniarek jabłek; walce do maszyn wytłaczających i odszypułkowujących grona winogron; pojemniki do zbierania pulpy i soku z pras; głowice zaciskowe, płyty i ramy prasujące do pras do winogron itd.; uzębione walce i ostrza do maszyn rozdrabniających wytłoczyny.

***

Niniejsza pozycja wyklucza również:

(a)Ekstraktory soku z owoców, w rodzaju objętych pozycją 4419, 8210 lub 8509.

(b)Pompy do soku winogronowego, owocowego, jabłkowego itd., nawet jeśli specjalizowane (pozycja 8413).

(c)Wirówki do oddzielenia soku od wytłoczyn (pozycja 8421).

(d)Maszyny do butelkowania, korkowania lub inne maszyny objęte pozycją 8422, włączając urządzenia wytwarzające strumień pary do czyszczenia beczek itd.

(e)Przenośniki do owoców (pozycja 8426 lub 8428).

(f)Maszyny do obierania, usuwania gniazd i odpestkowywania (pozycja 8438).

 


 


8436-Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, włączając kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu.

8436 10-Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy dla zwierząt

-Urządzenia drobiarskie; inkubatory i wylęgarnie drobiu:

8436 21- -Inkubatory i wylęgarnie drobiu

8436 29- -Pozostałe

8436 80-Pozostałe urządzenia

-Części:

8436 91- -Urządzeń drobiarskich lub inkubatorów i wylęgarni drobiu

8436 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie maszyny i urządzenia, nieobjęte pozycjami od 8432 do 8435, które są w rodzaju stosowanych w gospodarstwach rolnych (włącznie ze szkołami rolniczymi, spółdzielniami, zakładami doświadczalnymi), w leśnictwie lub w hodowli drobiu, albo w pszczelarstwie. Jednakże wyklucza ona maszyny i urządzenia w rodzaju wyraźnie przeznaczonych do zastosowania przemysłowego.

(I) POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DLA ROLNICTWA,
OGRODNICTWA I LEŚNICTWA; KIEŁKOWNIKI

Do tej grupy należą:

(A)Zaprawiacze nasion, składające się przeważnie z jednego lub wielu lejów, które podają nasiona do bębna obrotowego, gdzie przesypywane są substancjami owadobójczymi i grzybobójczymi.

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje rozpylarek do materiałów sypkich (pozycja 8424).

(B)Kruszarki i młyny do nawozów.

(C)Maszyny do przecinania odkładów winorośli, drzew owocowych itd.

(D)Maszyny do przycinania żywopłotów.

(E)Maszyny i urządzenia do przygotowania paszy dla zwierząt, takie jak:

(1)Zgniatacze do makuch.

(2)Krajalnice do kapusty i inne maszyny do siekania zielonych liści warzyw.

(3)Krajalnice i rozdrabniacze do roślin okopowych, np. buraków, rzepy, marchwi, buraków pastewnych itd.

(4)Sieczkarnie słomy, siana i kiszonek, zawierające lub nie przenośnik taśmowy do odprowadzania do silosu.

(5)Gniotowniki miażdżące ziarna owsa, jęczmienia itd.

(6)Młynki i rozdrabniacze do zbóż i kukurydzy, jęczmienia itd., młyny stosowane w gospodarstwach rolnych.

(7)Mieszalniki pasz.

(F)Automatyczne pojniki dla bydła, koni, trzody chlewnej itd., składające się z rynny metalowej wyposażonej w ruchomą płytkę, otwierającą się pod naciskiem pyska zwierzęcia, co powoduje dopływ wody.

G)Mechaniczne maszynki do strzyżenia zwierząt.

Zwykłe ręczne maszynki do strzyżenia są wyłączone (pozycja 8214 lub 8510).

(H)Maszyny i urządzenia dla potrzeb leśnictwa, takie jak:

(1)Maszyny do wyrywania drzew wyposażone w szczęki zaciskające się na pniach i wyrywające drzewa z korzeniami za pomocą hydraulicznych podnośników.

(2)Maszyny do ścinania drzew nożycami hydraulicznymi lub piłami, wyposażone lub nie w urządzenia do usuwania gałęzi i przycinania dłużyc lub w chwytaki, umożliwiające wyładowanie i ułożenie pni w stosy, jak również w urządzenia do ścinania drzew mocowane na ciągnikach i wyposażone w lemiesz do odcinania korzeni oraz w teleskopową dźwignię zwiększającą moc ciągnika.

(3)Maszyny do przesadzania drzew, wyposażone w noże odcinające grudę, w której zawarte są korzenie przesadzanego drzewa, a w miarę potrzeby, do transportu na krótkie odległości.

(4)Maszyny do karczowania rozbijające karcze do pewnej głębokości pod powierzchnią ziemi tarczami wyposażonymi w noże.

(5)Maszyny służące do rozdrabniania obciętych gałęzi, gałązek itd. na drobne wióry specjalnymi nożami rozdrabniającymi; wióry mogą być odprowadzane dmuchawą.

(IJ)Urządzenia do kiełkowania (np. kiełkowniki), pod warunkiem że są wyposażone w urządzenia mechaniczne (np. pompy, silniki lub wentylatory) lub termiczne; proste szafy niewyposażone w ten sposób są wyłączone (klasyfikuje się według materiału, z jakiego zostały wykonane).

Niniejsza grupa nie obejmuje:

(a)Ostrzy tnących i noży do krajalnic roślin okopowych, sieczkarni słomy itd. (pozycja 8208).

(b)Urządzeń i instalacji, w których stosowana jest zmiana temperatury (pozycja 8419). Pozycja ta obejmuje, np. autoklawy i suszarki do ziemniaków, paszy itd., natomiast nie obejmuje kiełkowników, inkubatorów i wylęgarni drobiu z urządzeniami grzewczymi.

(c)Urządzeń mechanicznych do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków (pozycja 8424).

(d)Pneumatycznych przenośników typu „dmuchaw”; wyciągarek do wyrywania, holowania, zwożenia oraz ładowania drzew i karpin, itd. jak również innych urządzeń podnoszących, przemieszczających lub przenoszących (pozycja 8425, 8426 lub 8428).

(e)Maszyn do wiercenia dołów do sadzenia drzew, spycharek zwykłych i skośnych do ścinki i karczowania (pozycja 8429 lub 8430).

(f)Maszyn przemysłowych do krajania buraków cukrowych (pozycja 8438).

(g)Maszyn do cięcia wiórów objętych pozycją 8439.

(h)Maszyn do zdzierania kory strumieniem wody (pozycja 8424) i korowarek mechanicznych (pozycja 8465 lub 8479).

(ij)Obrabiarek do drewna (pozycja 8465 lub 8467).

(k)Odkurzacz do czyszczenia koni lub bydła (pozycja 8508)

(l)Ciągników specjalnie zaprojektowanych do holowania kłód (ciągniki zrywkowe do dłużyc) (pozycja 8701).

(m)Mechanicznych przyrządów weterynaryjnych do wydobywania płodów (pozycja 9018).

(n)Armatek przeciwgradowych (pozycja 9303).

(II) MASZYNY I URZĄDZENIA DO HODOWLI DROBIU;
INKUBATORY I WYLĘGARNIE DROBIU

Grupa ta obejmuje:

(A)Inkubatory. Maszyny te zaopatrzone są w urządzenia, które pozwalają na automatyczne obracanie jaj, umieszczonych na tacach, w otoczeniu, w którym temperatura powietrza, przepływ powietrza i jego wilgotność znajdują się pod ścisłą kontrolą. Mogą one pracować w połączeniu z systemem kontrolnym, który może być przyłączony do osobistej maszyny ADP (do automatycznego przetwarzania danych), aby zoptymalizować wynik inkubacji. Niektóre inkubatory, znane jako „kombi-inkubatory”, pełnią również funkcje wylęgarni.

(B)Wylęgarnie. W tych maszynach, które wyposażone są w urządzenia do kontroli ogrzewania i obiegu powietrza, jaja są umieszczone w koszykach lub w specjalnych tacach wylęgowych.

(C)Sztuczne kwoki, większe urządzenia, zaopatrzone w aparaty grzewcze i chłodzące, służące do wychowu młodych kurcząt.

(D)Urządzenia lub „bateriedo chowu drobiu lub do chowu niosek, duże instalacje wyposażone w automatyczne urządzenia do napełniania korytek, oczyszczania podłóg i odbierania jaj.

(E)Mechaniczne aparaty do prześwietlania jaj (lub testery) (włączając fotoelektryczne testery do kontrolnego prześwietlania), inne niż zwykłe lampy do prześwietlania jaj.

Te wyposażone w mechanizmy sortujące lub klasyfikujące wyłączone (pozycja 8433).

(F)Sprzęt do oznaczania płci i sprzęt do szczepień, umożliwiający wylęgarniom na rozdzielenie kurcząt różnej płci oraz na ich szczepienie. Maszyny te nie są przeznaczone do wykorzystania przez weterynarzy.

Pozycja ta nie włącza maszyn, znanych jako systemy do liczenia kurcząt i pakowania ich w skrzynie, służących do automatycznego liczenia i pakowania kurcząt (pozycja 8422); pakowanie kurcząt jest główną funkcją, zaś liczenie zaledwie funkcją wtórną, pozwalającą na umieszczenie w skrzyni stałej liczby kurcząt, ustalonej wcześniej stosownie do wymiaru tej skrzyni.

(III) URZĄDZENIA PSZCZELARSKIE

Grupa ta obejmuje:

(A)Prasy do miodu.

(B)Maszyny do formowania wosku w węzy.

Niniejsza grupa nie obejmuje:

(a)Uli, które należy klasyfikować według materiału, z jakiego je wykonano (zazwyczaj pozycja 4421).

(b)Kotłów z łaźnią wodną do przetapiania plastrów miodu, włączając wyposażone w śruby zaciskowe (pozycja 4419).

(c)Wirówek do miodu (pozycja 8421).

(d)Urządzeń do rozpylania i odymiania (pozycja 8424).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), niniejsza pozycja obejmuje części wymienionych wyżej maszyn i urządzeń.

 


 


8437-Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym.

8437 10-Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych

8437 80-Pozostałe urządzenia

8437 90-Części

(I) URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA LUB KLASYFIKOWANIA NASION, ZIARNA LUB SUSZONYCH WARZYW STRĄCZKOWYCH

Pozycja ta obejmuje różne maszyny i urządzenia przeznaczone tak dla rolnictwa jak i przemysłu, w rodzaju stosowanych do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania ziarna, suszonych warzyw strączkowych, nasion itd. poprzez wianie, przedmuchiwanie, przesiewanie itd. Do tych maszyn należą:

(1)Wialnie, składające się z leja zasypowego, dmuchawy i sit (zazwyczaj wibrujących).

(2)Wialnie klasyfikujące, wialnie obrotowe i selekcjonery ziarna, urządzenia bardziej złożone, które czyszczą strumieniem powietrza, klasyfikują ziarna i nasiona zależnie od ich ciężaru, wielkości lub kształtu; niekiedy zawierają dodatkowe urządzenia do przesypywania nasion proszkiem owadobójczym itd.

(3)Pasy sortujące, zazwyczaj używane do oczyszczania nasion buraków; składają się z układu rolek wprowadzających w ruch nachylony zamknięty pas, umieszczony pod lejem zasypowym; ziarna spadające z leja zsypowego staczają się swobodnie wzdłuż pasa, natomiast lżejsze odpadki roślinne przyczepiają się do jego szorstkiej powierzchni.

(4)Maszyny specjalne do selekcji i klasyfikacji ziarna siewnego.

Pozycja ta obejmuje także maszyny i urządzenia używane w przemyśle młynarskim do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania ziarna przed przemiałem. Niektóre z tych maszyn są oparte na tej samej zasadzie co wialnie, przesiewacze i sortowniki opisane wyżej, są jednak znacznie większe, osiągają bardzo dużą wydajność i są wyspecjalizowane dla przemysłu młynarskiego, np.:

(1)Separatory cyklonowe do oczyszczania ziarna.

(2)Oczyszczalnie i klasyfikatory, zawierające obrotowe walce rowkowane lub perforowane.

(3)Separatory pneumatyczne o sitach wibrujących.

(4)Separatory i sortowniki pneumatyczne lub elektromagnetyczne.

(5)Płuczki, łapacze kamieni i „odwadniacze” z kolumnami lub bez kolumn suszących.

(6)Maszyny do oczyszczania ziarna.

(7)Urządzenia do zwilżania ziarna, wyposażone lub nie w urządzenia grzejne lub ważące.

Pozycja ta obejmuje również maszyny złożone, zapewniające równoczesne czyszczenie, przesiewanie i sortowanie, wyposażone w urządzenia do sortowania elektromagnetycznego.

(II) URZĄDZENIA STOSOWANE W PRZEMYŚLE ZBOŻOWYM

Oprócz urządzeń do czyszczenia, sortowania i przesiewania ziarna przed przemiałem (patrz Część (I) powyżej), następujące maszyny i urządzenia są włączone, jako maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym:

(A)Niektóre urządzenia do mieszania i przygotowania ziarna przed mieleniem, np.:

(1)Urządzenia do mieszania ziarna wg wstępnie ustalonych ilości.

(2)Oczyszczarki nasion zawierające kolczasty bęben obracający się naprzeciw gumowych wałków, dzięki czemu usuwane są miękkie ziarna.

Jednakże niniejsza grupa nie obejmuje:

(a)Instalacji, których praca opiera się na zmianie temperatury (pozycja 8419). Na przykład pozycja 8419 obejmuje kolumny suszące lub chłodzące, z wyjątkiem nawilżaczy ziarna, które zaliczane są do niniejszej pozycji.

(b)Suszarek odśrodkowych (pozycja 8421).

(c)Przenośników i elewatorów (np. czerpakowych, taśmowych lub pneumatycznych przysysających) (pozycja 8428).

(B)Urządzenia do mielenia i rozdrabniania ziarna, np.:

(1)Młyny-kruszarki.

(2)Młyny walcowe, składające się z kilku układów rowkowanych walców, niekiedy wewnętrznie chłodzonych, rozdrabniających ziarna w krupy, grysik lub mąkę.

(3)Młyny redukujące, stanowiące rodzaj młynów walcowych o gładszej powierzchni, specjalnie przeznaczonych do przetwarzania krup i grysiku w mąkę.

(4)Rozdrabniacze lub urządzenia do drobienia rzutowego służące do przemiału na mąkę ziarna itd., które przywarło do walców młyna lub reduktora w poprzednich procesach.

(5)Podawacze, zapewniające regularne i równomierne dostarczanie ziarna do walców rozdrabniających.

Małe młyny przeznaczone do gospodarstw rolnych nie są objęte niniejszą pozycją (pozycja 8436).

(C)Urządzenia do sortowania i oddzielania mąki od produktów pośredniego przemiału.

Grupa ta obejmuje maszyny do oddzielania mąki, krup, grysiku i otrąb otrzymanych w czasie przemiału.

Oddzielenie takie wymaga przeprowadzenia szeregu operacji, wykonywanych przez następujące urządzenia, często łączone szeregowo:

(1)Przesiewacze („sita”), do oddzielania mąki od krup i kasz. Przesiewacze odśrodkowe składają się z bębnów wyposażonych od wewnątrz w bijaki, a zewnątrz pokryte siatkami z cienkiego drutu o różnych wymiarach oczek. Przesiewacze wibracyjne składają się ze swobodnie poruszających się układów sit i korytek odbierających.

(2)Maszyny przesiewające lub oczyszczalniki. Klasyfikują one krupy itd., a także zdmuchują otręby za pomocą sit wibracyjnych, przez które przepływa prąd powietrza.

(3)Maszyny do oczyszczania otrąb.

(4)Mieszalniki do mąki, otrąb itd.; również maszyny do wzbogacania mąki witaminami.

Jednakże niniejsza grupa nie obejmuje:

(a)Urządzeń do suszenia mąki (pozycja 8419).

(b)Filtrów powietrznych i „cyklonów” do odpylania powietrza wylotowego z sortowników i przesiewaczy (pozycja 8421).

(c)Rejestratorów wydajności, służących do kontroli współczynnika uzysku mąki oraz innych przyrządów do badania mąki objętych działem 90.

(III) URZĄDZENIA STOSOWANE DO OBRÓBKI ZBÓŻ
LUB SUSZONYCH WARZYW STRĄCZKOWYCH

Obróbka, o której mowa, jest zwykle poprzedzona wstępnym czyszczeniem, sortowaniem i klasyfikowaniem ziarna (zobacz Część (I) powyżej).

Do grupy tej należą:

(1)Urządzenia do odplewiania zbóż i łuskania suchych warzyw strączkowych.

(2)Urządzenia do łuskania i glazurowania ryżu.

(3)Urządzenia do łuskania suszonego grochu, soczewicy lub fasoli.

(4)Urządzenia do przygotowywania wyrobów owsianych w rodzaju płatków itd., nawet wyposażone w pomocnicze urządzenia grzejne.

(5)Specjalne młyny i rozdrabniarki do przetwarzania na mąkę zbóż (innych niż zboża chlebowe, zobacz Część (I) (B) powyżej) lub suchych warzyw strączkowych.

(6)Maszyny do usuwania „wąsów” i maszyny „strzygące” do usuwania „wąsów” i „szpiców” jęczmienia lub owsa.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Maszyn lub instalacji działających na zasadzie wymiany ciepła (np. parników, suszarni, instalacji do prażenia służących do produkcji dmuchanego lub prażonego ziarna; do przygotowywania słodu jęczmiennego lub prażenia mąki itd.) (pozycja 8419).

(b)Maszyn do przetwarzania poza etap wyrobu mąki (np. piekarniczych, konserwujących lub do produkcji makaronów) (pozycja 8438).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części urządzeń objętych niniejszą pozycją są również klasyfikowane tutaj, np.:

Sita, ramy sit używanych w przemyśle młynarskim (inne niż opięcia do sit, nawet gotowe - pozycja 5911); cylindry mieszające lub oddzielające, wałki do młynów zbóż chlebowych lub młynów-reduktorów itd.

Jednakże kamienie młyńskie są wyłączone (pozycja 6804).

 


 


8438-Maszyny, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, napojów, inne niż maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, olejów zwierzęcych lub roślinnych.

8438 10-Urządzenia piekarnicze i urządzenia do produkcji makaronów, spaghetti lub podobnych wyrobów

8438 20-Urządzenia do produkcji słodyczy, kakao lub czekolady

8438 30-Urządzenia do produkcji cukru

8438 40-Urządzenia browarnicze

8438 50-Urządzenia do przyrządzania mięsa lub drobiu

8438 60-Urządzenia do przyrządzania owoców, orzechów lub warzyw

8438 80-Pozostałe urządzenia

8438 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje urządzenia, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysłowego przyrządzania lub wytwarzania żywności lub napojów (nawet do natychmiastowego spożycia lub zakonserwowania i nawet do spożycia przez ludzi lub zwierzęta), ale nie włączając maszyn i urządzeń do produkcji lub przygotowywania tłuszczów zwierzęcych lub twardych olejów roślinnych (pozycja 8479).

Pozycja ta obejmuje także maszyny do użytku przemysłowego lub handlowego, w rodzaju używanych w restauracjach lub podobnych placówkach.

Jednakże należy zauważyć, że w praktyce pozycja wyklucza wiele maszyn stosowanych do tych celów, np.:

(a)Urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym (np. maszynki do siekania mięsa, maszynki do krojenia chleba) (pozycja 8210 lub 8509).

(b)Piece przemysłowe lub laboratoryjne (pozycja 8417 lub 8514).

(c)Urządzenia i instalacje do gotowania, pieczenia, parowania itd. (pozycja 8419).

(d)Wirówki i filtry wymienione (pozycja 8421).

(e)Maszyny do butelkowania, puszkowania, pakowania itd. (pozycja 8422).

(f)Urządzenia dla przemysłu młynarskiego (pozycja 8437).

(I) URZĄDZENIA PIEKARNICZE

Takie maszyny są wykorzystywane do wytwarzania chleba, herbatników, wyrobów cukierniczych, ciastek itd. Należą do nich:

(1)Mieszalniki do ciast. Składają się zazwyczaj ze zbiorników obrotowych lub stałych, wyposażonych wewnątrz w nieruchome lub ruchome ramiona lub ostrza do mieszania ciasta. Niektóre mieszalniki pracujące z dużą prędkością obrotową są chłodzone płaszczem wodnym.

(2)Urządzenia do dzielenia ciasta składają się ze zbiorników, w których ciasto podawane z leja dzielone jest mechanicznie na równe kawałki. Wyposażone są niekiedy w urządzenia do ważenia i zawijania ciasta.

(3)Maszyny do formowania podzielonych porcji w różne kształty gotowe do pieczenia.

(4)Maszyny do krojenia chleba, ciast itd.

(5)Specjalne młyny do rozdrabniania suchego chleba.

(6)Maszyny do cięcia, formowania, przycinania lub nadziewania ciast, herbatników itd.

(7)Urządzenia do podziału ciasta, wprowadzające odpowiednią ilość rzadkiego ciasta do form.

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Piece piekarnicze (pozycja 8417 lub 8514).

(b)Maszyny do wałkowania ciasta (pozycja 8420).

(II) URZĄDZENIA DO PRODUKCJI MAKARONU, SPAGHETTI
LUB PODOBNYCH WYROBÓW

Do grupy tej należą:

(1)Mieszalniki do przygotowania ciasta makaronowego.

(2)Maszyny do odcinania lub wytłaczania w celu nadania specjalnych kształtów wywałkowanemu ciastu; często są wyposażone w urządzenia do wałkowania ciasta.

(3)Wytłaczarki o pracy ciągłej do wytłaczania makaronu, spaghetti itd.; nadawania makaronom specjalnych kształtów (np. liter, cyfr i innych) może być dokonywane za pomocą maszyn wyposażonych w odpowiednio profilowane matryce; ciasto jest obcinane do odpowiedniej grubości obrotowym nożem zamocowanym za płytką matrycy.

(4)Urządzenia do nadziewania pierożków itd.

(5)Maszyny do zawijania długiego makaronu itd. w zwoje itd.

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Urządzenia do wstępnego suszenia oraz suszarni makaronu (pozycja 8419).

(b)Urządzenia do wałkowania ciasta do postaci arkusza (pozycja 8420).

(III) URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Do tej grupy należą:

(1)Młyny i kruszarki do przygotowania cukru lodowatego.

(2)Mieszalniki cukiernicze. Zazwyczaj składają się ze zbiorników wyposażonych w mechaniczne mieszadła lub rozcieracze, a niekiedy w wężownicę lub płaszcz grzejący lub chłodzący.

(3)Ciągarki do cukru” używane do wygniatania miękkiej masy cukierniczej obracającymi się ramionami w kształcie korby.

(4)Drażetkarki. Składają się z półkulistej niecki, zazwyczaj miedzianej lub szklanej, obracającej się na pochylonej osi, w której twarde wkłady słodyczy (np. migdały) polewane są cukrem, czekoladą itd. Pozycja obejmuje takie drażetkarki bez względu na to, czy są ogrzewane zewnętrznym źródłem ciepła (nadmuchem gorącego powietrza, palnikiem gazowym itd.), czy też mają wbudowane elementy grzejne.

(5)Urządzenia do wprowadzania do formy, odcinania lub nadawania kształtu wyrobom cukierniczym.

Niniejsza pozycja nie włącza kociołków cukierniczych ani innych instalacji grzejnych (pozycja 8419) lub chłodzących (pozycja 8418 lub 8419).

(IV) URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA KAKAO I CZEKOLADY

Do tej grupy należą:

(1)Urządzenia do łuskania, odkiełkowywania lub łupania w okruchy strąków kakaowych.

(2)Urządzenia do mieszania, ubijania lub mielenia rozdrobnionych ziaren aż do uzyskania masy kakaowej.

(3)Prasy do odciągania tłuszczu kakaowego z „masy kakaowej”. Urządzenia te zawsze są wyposażone w elementy grzejne do ogrzewania masy w celu ułatwienia ekstrakcji tłuszczu.

(4)Urządzenia do przygotowania proszku kakaowego w wyniku mielenia masy powstałej po odtłuszczeniu. Zazwyczaj zawierają także sita przesiewające proszek, a niekiedy mieszalniki do mieszania ze środkami zapachowymi i ułatwiającymi rozpuszczanie.

(5)Mieszalniki do masła kakaowego, proszku kakaowego, cukru itd. Często zawierają przyrządy do odmierzania mieszanych ilości produktów.

(6)Maszyny do wałkowania i rafinowania mieszaniny.

(7)Konchy. Zazwyczaj składają się z pojemników wyposażonych w urządzenia grzejne oraz napędzane mechanicznie walce, młynki itd., w których składniki te są dokładnie mieszane i poddawane obróbce cieplnej.

(8)Urządzenia homogenizujące masę czekoladową przed formowaniem i dostarczające ją w jednakowych porcjach przez nacisk i wytłaczanie.

(9)Maszyny do formowania czekolady, zazwyczaj wyposażone w urządzenia wstrząsowe. Często w sekcji zalewania form wyposażone są w pomocnicze urządzenia grzejne i chłodnicze do chłodzenia form.

(10)Powlekarki, zawierające głównie przenośnik taśmowy, na którym powlekane są herbatniki, cukierki itd. przechodząc przez rozpylacze lub kąpiele z roztopioną czekoladą lub innymi masami cukierniczymi. Zawsze zawierają elementy grzejne.

(V) URZĄDZENIA DO PRODUKCJI CUKRU

W zależności od tego, czy surowcem jest trzcina cukrowa czy buraki cukrowe, do uzyskania soku stosowane są różne urządzenia. Urządzenia stosowane do ekstrakcji cukru z soku są jednak w każdym przypadku podobne.

(A)Urządzenia do ekstrakcji soku z trzciny cukrowej, np.:

(1)Rozwłókniacze lub defibratory, składające się z szeregu noży o podwójnym ostrzu, obracających się z dużą prędkością i dzielące trzcinę cukrową na długie włókna.

(2)Szarpacze, wyposażone w zespół wałków zębatych, obracających się z różną prędkością i rozrywających pasma trzciny na strzępy.

(3)Rozdrabniarki, zazwyczaj z regulowanymi metalowymi wałkami rowkowanymi; niektóre rozdrabniarki wykonują operacje szarpania i rozdrabniania.

(4)Młyny walcowe do wydobywania soku z rozdrobnionej trzciny cukrowej, składające się zazwyczaj z zespołu rowkowanych walców; zwykle zawierają urządzenia podające i przenoszące, urządzenia do rozpylania wody na trzcinę w czasie walcowania oraz odprowadzające sok do kadzi.

(B)Maszyny do ekstrakcji soku z buraków, np.:

(1)Maszyny do mycia, czyli długie tunele, zbiorniki itd. wyposażone w mechanizmy do bełtania lub podobne.

(2)Krajalnice buraków. Składają się z dużych kadzi cylindrycznych z dnem wyposażonym w tarcze obrotowe z nożami tnącymi albo z obrotowych bębnów, których wewnętrzne ścianki wyposażone są w noże przecinające buraki, odrzucane siłą odśrodkową lub naprowadzane specjalnie skonstruowanymi płytkami.

(3)Dyfuzory do odciągania soku cukrowniczego z krajanki z wykorzystaniem zjawiska osmozy: każdy dyfuzor składa się z podgrzewacza dyfuzyjnego, tzw. „kaloryzatora”, w którym woda ogrzewana jest wężownicą parową, oraz z dużego zbiornika dyfuzyjnego, w którym gorąca woda odciąga cukier z krajanki buraczanej. Niniejsza pozycja obejmuje także zbiornik dyfuzyjny przedstawiany oddzielnie. Kaloryzator przedstawiany oddzielnie jest jednak wykluczony (pozycja 8419).

(4)Prasy do wysłodków.

(C)Urządzenia do ekstrakcji cukru z soku cukrowego lub do rafinacji cukru, np.:

(1)Kadzie do siarkowania z mieszalnikiem mechanicznym; pozycja nie obejmuje jednak tego rodzaju kadzi wyposażonych w urządzenie grzejne (pozycja 8419).

(2)Krystalizatory wyposażone w mieszadła obracające się z małą prędkością. W urządzeniach tych zagęszczony syrop chłodzony jest otaczającym powietrzem, powodując krystalizację cukru.

(3)Maszyny do przecinania i łamania cukru w bryłki itd.

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Kadzie do defekacji, instalacji do zagęszczania soku, odparowywania próżniowego i krystalizacji oraz inne instalacje objęte pozycją 8419.

(b)Separatory odśrodkowe i prasy filtracyjne (pozycja 8421).

(VI) URZĄDZENIA BROWARNICZE

Grupa ta obejmuje:

(1)Urządzenia do słodowania, wyposażone w wolno obracające się mieszadła, bębny obrotowe lub podobne urządzenia mechaniczne.

(2)Cylindry obrotowe do odkiełkowywania wysuszonego słodu oraz urządzenia do odcedzania.

(3)Rozdrabniarki słodu.

(4)Kadzie zacierne, pod warunkiem że zawierają one mieszadła mechaniczne itp. i nie zawierają żadnego urządzenia grzejnego. W kadziach rozdrobniony słód ucierany jest z wodą, co powoduje przetworzenie się skrobi w cukier (scukrzanie).

(5)Kadzie filtracyjne, czyli duże zbiorniki wyposażone w mieszalniki i mieszadła oraz w podwójne perforowane dna, oddzielające ziarno browarniane od brzeczki piwnej.

Do niniejszej pozycji klasyfikowane są także zestawy maszyn stosowanych w przemyśle piwowarskim, stanowiące jednostki funkcjonalne w rozumieniu uwagi 4. do sekcji XVI, składające się m.in. z kadzi do kiełkowania i słodowania, rozdrabniarek słodu, kadzi zaciernych i filtracyjnych itd. Jednakże urządzenia dodatkowe (np. maszyny do butelkowania, nadruku etykiet) nie są włączone i powinny być klasyfikowane do swojej własnej, odpowiedniej pozycji (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI).

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Kadzie fermentacyjne bez wyposażenia mechanicznego lub chłodzącego; klasyfikuje się je według materiału składowego.

(b)Instalacje do suszenia słodu, maceratory, kadzie zacierne z urządzeniami grzejnymi; kotły do warzenia chmielu lub warzenia odwaru chmielu z brzeczką chmielową (pozycja 8419); kadzie fermentacyjne z wężownicami chłodzącymi i schładzacze do piwa (pozycja 8418 lub 8419).

(c)Prasy filtracyjne (pozycja 8421).

(VII) URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA MIĘSA I DROBIU

Grupa ta obejmuje:

(1)Urządzenia do uboju i dalszej obróbki zwierząt.

(2)Maszyny do usuwania szczeciny trzody chlewnej, czyli kołyski obrotowe podtrzymujące tusze zwierzęce oraz pewną liczbę pasów ze skrobaczkami, obracających się w przeciwnym kierunku.

(3)Maszyny do rąbania i cięcia mięsa okrągłymi piłami, obrotowymi nożami itd.

(4)Maszyny do piłowania i rąbania kości.

(5)Urządzenia do zmiękczania mięsa w wyniku nakłuwania grzebieniami wyposażonymi w igły lub ostrza oddzielające włókna nerwowe.

(6)Maszyny do siekania i cięcia mięsa w kostki.

(7)Maszyny do mycia jelit.

(8)Maszyny do nadziewania kiełbas. Zawierają zwykle pojemnik cylindryczny, z którego mięso jest wytłaczane do osłon kiełbasianych.

(9)Maszyny do krojenia mięsa lub wędlin w plastry.

(10)Prasy do formowania mięs lub tłuszczów.

(11)Urządzenia do uboju, skubania i patroszenia drobiu (nóż elektryczny do oszałamiania i wykrwawiania, maszyny do skubania o dużej wydajności, aparaty do patroszenia, do oddzielania części mięśniowej żołądków i usuwania płuc).

(12)Urządzenia do peklowania mięsa, wyposażone w ręczny pistolet do wstrzykiwania solanki połączony z pompą, albo w pełni zautomatyzowany przenośnik przesuwający mięso pod szeregiem igieł wstrzykujących solankę.

Pozycja ta wyklucza kotły, autoklawy, bufety grzejne oraz inne podobne instalacje lub urządzenia objęte pozycją 8419.

(VIII) URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA OWOCÓW,
ORZECHÓW LUB WARZYW

Grupa ta obejmuje:

(A)Maszyny do obierania, np.:

(1)Maszyny do ścierania skórki (np. ziemniaków), najczęściej zawierające obracający się pojemnik wyłożony wewnątrz materiałem ściernym.

(2)Maszyny do obierania skórki (np. jabłek i gruszek), w których regulowane noże obierają skórkę w spiralę; niekiedy usuwają także rdzenie, pestki itd.

(3)Maszyny do obierania owoców cytrusowych. Zazwyczaj zdejmują z nich skórkę w ćwiartkach lub wyjmują miąższ z przepołowionych owoców.

(4)Maszyny do chemicznego usuwania skórki. Zazwyczaj są to bębny obrotowe lub przenośniki taśmowe, na których owoce lub warzywa poddawane są działaniu strumieni gorącej wody, ługu itd. albo zanurzane są w kąpielach tych cieczy, a następnie wstrząsane mocno w kadzi płuczącej, co powoduje usunięcie skórki; maszyny takie objęte są niniejszą pozycją, nawet wtedy, gdy mają kadź wyposażoną w urządzenie do podgrzewania wody lub ługu).

(B)Maszyny do łuskania grochu lub podobnych warzyw. Zazwyczaj są to obrotowe bębny perforowane, wyposażone w bijaki.

(C)Maszyny do obcinania końców fasoli szparagowej.

(D)Maszyny do usuwania łodyżek itd. śliwek, porzeczek, agrestu, wiśni, winogron itd.

(E)Maszyny do drylowania lub usuwania pestek itd. z owoców.

(F)Maszyny do łuskania orzechów itd.

(G)Maszyny do ścierania świeżych lub suszonych owoców, warzyw, manioku itd.

(H)Maszyny do szatkowania i solenia kapusty w celu uzyskania kapusty kiszonej.

(IJ)Urządzenia do produkcji przecieru z owoców lub warzyw do przygotowywania dżemów, sosów, przecieru pomidorowego itd., ale nie obejmuje pras do wytłaczania soku z owoców (np. brzoskwiń, grejpfrutów, pomidorów itd.) (pozycja 8435).

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Urządzenia do obierania z wykorzystaniem ciepła płomienia lub promieniowania (pozycja 8417).

(b)Urządzenia do blanszowania owoców, instalacje grzewcze do produkcji płatków ziemniaczanych oraz inne urządzenia objęte pozycją 8419.

(c)Sortowniki owoców i warzyw (pozycja 8433).

(IX) URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA RYB,
SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW ITD.

Do tej grupy należą:

(1)Maszyny do zdejmowania łuski, skrobania, patroszenia lub usuwania głów, ogonów, ości itd.

(2)Maszyny do otwierania, dzielenia lub filetowania ryb itp.

(3)Maszyny do zdejmowania łusek i poprzecznego cięcia skorupiaków.

(4)Młyny do sporządzania mączki rybnej z wysuszonych ryb.

Niniejsza pozycja nie obejmuje urządzeń lub instalacji do smażenia, wędzenia lub utrwalania, lub innych urządzeń lub instalacji objętych pozycją 8419.

(X) POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO PRZEMYSŁOWEGO PRZYRZĄDZANIA
LUB PRODUKCJI ŻYWNOŚCI LUB NAPOJÓW

Do grupy tej należą:

(1)Urządzenia używane w procesach octowania (stosowanych do produkcji octu).

(2)urządzenia do łuskania kawy (cylindryczne, talerzowe lub łopatkowe).

(3)Maszyny do ekstrakcji (w postaci walca z kolcami) przeznaczone do wytłaczania olejku aromatycznego z pomarańczy.

(4)Maszyny do cięcia i zwijania liści herbaty.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części urządzeń objętych niniejszą pozycją są również klasyfikowane do tej pozycji (np. formy używane w ciągłych procesach produkcji chleba, formy maszyn cukierniczych, formy do maszyn wytwarzających czekoladę oraz matryce do wytłaczania wykonane z brązu lub mosiądzu, używane w prasach wytłaczających przy produkcji makaronów, spaghetti lub podobnych produktów).

 


 


8439-Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub obróbki wykończającej papier lub tekturę.

8439 10-Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego

8439 20-Urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury

8439 30-Urządzenia do obróbki wykończającej papier lub tekturę

-Części:

8439 91- -Urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego

8439 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje urządzenia do wytwarzania włóknistego materiału celulozowego (miazgi celulozowej) z różnych surowców zawierających celulozę (drewno, słoma, bagassa, makulatura itp.), bez względu na to, czy materiał włóknisty przeznaczony jest do produkcji papieru, czy też do innych celów (np. produkcji włókna wiskozowego, także płyt budowlanych lub materiałów wybuchowych). Niniejsza pozycja obejmuje również urządzenia do produkcji papieru lub tektury z wstępnie przygotowanej miazgi (np. mechanicznie lub chemicznie) lub też bezpośrednio z niektórych surowców (drewno, słoma, bagassa, makulatura itp.), jak również maszyny do wykańczania i przygotowywania gotowego papieru i tektury do różnych celów użytkowych, inne niż maszyny drukarskie objęte pozycją 8443.

(I) URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA MASY WŁÓKNISTEGO
MATERIAŁU CELULOZOWEGO

Do pozycji tej należą:

(A)Urządzenia do wstępnej obróbki surowców w procesie wytwarzania miazgi celulozowej, np.:

(1)Maszyny do rozcierania na miazgę makulatury lub tektury.

(2)Rozluźniarki lub odpylacze do słomy i podobnych surowców.

(3)Rozdrabniarki bambusa i specjalne sieczkarnie słomy dla przemysłu papierniczego.

(4)Maszyny do ścierania drewna na wióry i sortowniki wibracyjne wiórów.

(5)Rozdrabniacze kłód.

(6)Rozwłókniacze defibratory, w których wióry rozdrabniane są na włókna pod działaniem wysokiego ciśnienia, po którym gwałtownie następuje spadek ciśnienia.

(B)Filtry siatkowe. Rozcieńczona miazga przechodzi przez zestaw sit zatrzymujących niedostatecznie rozdrobnione włókna, węzły, grudki, zanieczyszczania, itd. Jednakże filtry odśrodkowe są wykluczone (pozycja 8421).

(C)Odwadniarki. Masa włókna drzewnego, niezależnie czy jest pobierana z mechanicznych rozdrabniarek czy z warników obróbki chemicznej, jest zagęszczana i formowana w arkusze.

(D)Młyny rozbijające (rafinery). Zazwyczaj składają się ze stożkowej, nieruchomej obudowy, wyposażonej wewnątrz w obracające się pręty, które rozdrabniają duże włókna lub grudy, dając produkt dostateczne rozdrobniony.

(E)Maszyny kruszące i rozcierające, które przerabiają gotową miazgę papierniczą w celu otrzymania masy celulozowej o specjalnym składzie do szczególnego zastosowania (na przykład do przygotowania nitrocelulozy).

(II)URZĄDZENIA DO OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ

PAPIERU LUB TEKTURY

Grupa ta obejmuje:

(A)Maszyny papiernicze (papiernice) do formowania masy w ciągłe wstęgi papieru lub tektury (np. maszyny Fourdiniere’a lub podwójne maszyny ciągłe). Są to bardzo złożone maszyny papiernicze. Składają się z regulatora, zapewniającego dopływ masy do skrzyni wlewowej, linijki spiętrzającej przy wyjściu skrzyni wlewowej, służącej do formowania masy na ciągłej taśmie, sporządzonej zazwyczaj z tkaniny z włókien elementarnych, podtrzymywanej przez walec czołowy lub walec formatowy, folii, wałków rejestrowych, mechanizmu wstrząsowego, skrzynek odsysających, egutera do znaków wodnych, walców wyżymaka, służących do zwiększania zawartości suchej masy i utwardzania papieru, walców prasujących, tworzących co najmniej jeden chwyt prasujący; jeden z walców prasujących może składać się ze stopy prasującej oraz otaczającej ją obrotowej pętli pasa, w której papier dociskany jest do jednego lub prasowany między dwoma ciągłymi pasami filcowymi lub innymi pasami produkcyjnymi, walcami odwadniającymi, parowymi skrzyniami zaworowymi, itp., jak również zazwyczaj rolkami gładziarki i urządzeniami nawojowymi, itp.

(B)Maszyny kadziowe. Działają na podobnej zasadzie, co poprzednie, lecz miazga nie wypływa w nich na zamknięty pas z tkaniny metalowej, lecz jest zabierana z kadzi na obracający się bęben z siatki metalowej, z którego masa przekazywana jest na taśmę filcową, następnie na walce prasujące (czasem z zasysaniem), a na końcu na układ wałków suszących. Wytwarzany papier lub tektura może mieć kształt ciągłego zwoju lub arkuszy. W niektórych rodzajach maszyn arkusze tektury formowane są z warstwy miazgi nawijanej stale na walec. W chwili osiągnięcia odpowiedniej grubości warstwa przecinana jest ręcznie lub mechanicznie wzdłuż długości walca tworząc arkusz.

(C)Maszyny do produkcji papieru wielowarstwowego, tektury lub kartonu. Maszyny te składają się z różnych połączeń matryc Fourdiniere’a lub matryc maszyn ciągłych. Poszczególne warstwy sieci są produkowane jednocześnie i w stanie wilgotnym łączone są we wnętrzu maszyny, z zasady bez wykorzystania lepiszcza.

(D)Urządzenia pobierające próbki do produkcji papieru. Maszyny te nazywane czasami „ciągarkami próbek”, służącymi do kontroli procesu produkcyjnego.

(III) URZĄDZENIA DO OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ PAPIERU
LUB TEKTURY

Grupa ta obejmuje:

(A)Nawijarki. Niektóre z nich równocześnie naprężają i wygładzają papier oraz rozładowują nagromadzoną elektryczność statyczną.

(B)Maszyny (inne niż kalandry) do nakładania różnego rodzaju powłok powierzchniowych, warstwy pigmentu nieorganicznego lub organicznego, klejonki, gumy, silikonu, wosku itp.; pokrywania papieru fotograficznego; pokrywania papieru pyłem włókienniczym, proszkiem korkowym, mikowym itd. przy wytwarzaniu tapet.

(C)Maszyny do impregnacji papieru lub tektury olejem, tworzywami sztucznymi itd. oraz maszyny do produkcji papieru bitumicznego i papy.

(D)Maszyny do liniowania papieru, wyposażone w układ małych tarcz lub piórek stalowych, połączonych ze zbiornikiem farby drukarskiej, ale nie maszyny drukarskie objęte pozycją 8443.

(E)Maszyny krepujące. Zazwyczaj umieszczony jest w nich metalowy zgarniacz lub walec skrobakowy, zdejmujący papier z rozgrzanego cylindra, dzięki czemu dochodzi do marszczenia się papieru. Zazwyczaj krepowanie odbywa się jednak na zewnątrz maszyny papierniczej.

(F)Maszyny do nawilgacania papieru (zwane „maszynami uzdatniającymi”), w których cała powierzchnia papieru lub tektury poddawana jest działaniu wilgotnego powietrza.

(G)Maszyny do ziarnowania i gofrowania (jednakże kalandry stosowane do tego samego celu klasyfikuje się do pozycji 8420).

(H)Maszyny do produkcji tektury falistej, mogą być wyposażone w urządzenia do laminowania.

***

Niektóre z maszyn wykańczających (np. do powlekania, laminowania, nawijania) mogą być używane również do obróbki folii metalowych, arkuszy z tworzyw sztucznych, tkanin itd. Klasyfikuje się je jednak do niniejszej pozycji, pod warunkiem że ich głównym przeznaczeniem jest obróbka papieru lub tektury.

Zespoły maszyn objęte niniejszą pozycją czasami zawierają pewne urządzenia objęte innymi pozycjami niniejszego działu (np. filtry do odzyskania włókien lub resztek zawartych w wodzie odpływowej (pozycja 8421), wszelkiego rodzaju kalandry (do wygładzania, nabłyszczania, wytłaczania itd.) (pozycja 8420), krajarki (pozycja 8441)). Takie urządzenia składowe klasyfikowane z zespołem maszyn w niniejszej pozycji, pod warunkiem że są one przedstawiane razem, ale jeśli przedstawiane oddzielnie, to są one klasyfikowane do swojej właściwej pozycji.

Niniejsza pozycja także wyklucza:

(a)Kotły do szmat, słomy itd.; kotły do przygotowywania chemicznej masy drzewnej; cylindry ogrzewane parą oraz inne urządzenia do suszenia (pozycja 8419).

(b)Maszyny do korowania strumieniem wody (pozycja 8424) lub mechanicznie (pozycja 8465 lub 8479).

(c)Maszyny do drukowania (pozycja 8443).

(d)Szarpaki szmat, maszyny do rozciągania lub rozwłókniania szmat (pozycja 8445).

(e)Urządzenia do wytwarzania włókna wulkanizowanego (pozycja 8477).

(f)Urządzenia do pokrywania klejem papieru, tkaniny, drewna itd. (pozycja 8479).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części maszyn i urządzeń objętych niniejszą pozycją są również tutaj klasyfikowane, np.:

Przewały; nożowiska denne i bijaki do holendrów; walce prasujące, skrzynki odsysające; cylindry do papiernic kadziowych; egutery.

Jednak niżej wymienione nie są uważane za części objęte tą pozycją:

(a)Ciągłe pasy tkanin, dla maszyn Fourdiniere’a i papiernic wykorzystujących technologię drutu bliźniaczego, oraz pokrycia wałków filcowych (pozycja 5911).

(b)Kamienie gniotowników, kamienie ścierające, zgrzebliska i progi (przewały) oraz inne części, wykonane z bazaltu, lawy i kamieni naturalnych (pozycja 6804 lub 6815).

(c)Taśmy zamknięte z siatki miedzianej lub z brązu (np. drut do maszyn papierniczych płaskositowych) (pozycja 7419).

(d)Noże i ostrza tnące (pozycja 8208).

(e)Walce kalandrów (pozycja 8420).

 


 


8440-Maszyny introligatorskie, włączając niciarki.

8440 10-Maszyny

8440 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje urządzenia stosowane do oprawiania książek (włączając broszury, pisma, skrypty, czasopisma i tym podobne).

Niniejsza pozycja włącza:

(1)Maszyny introligatorskie do falcowania. Maszyny te wielokrotnie składają duże arkusze papieru do uzyskania żądanych wymiarów stron. Maszyny te objęte są niniejszą pozycją, mimo że mogą być używane do innych operacji falcowania.

(2)Maszyny introligatorskie do zszywania klamrami (zszywkami) i drutem, włączając maszyny nadające się do wyrobu pudełek tekturowych i innych podobnych wyrobów.

(3)Maszyny introligatorskie do zbierania i zszywania. W maszynach tych arkusze układane są ręcznie na przenośniku łańcuchowym, a następnie zbierane, rozcinane, odwracane do góry i doprowadzane pod głowicę zszywającą.

(4)Maszyny do walcowania i ściskania książek po falcowaniu przed zszyciem.

(5)Maszyny-piły do nacinania, wykonujące w grzbiecie nie zszytej książki płytkie nacięcia, w które są wprowadzane poprzeczne nici zszywające.

(6)Maszyny do zszywania nićmi, należą do nich zarówno maszyny proste, przeznaczone tylko do szycia, jak i bardziej złożone składające się z podajnika, z którego sfalcowane arkusze są wprowadzane do maszyny, oraz z urządzenia zszywającego arkusze i umieszczającego dodatkowo na grzbiecie książki tkaninę wzmacniającą.

(7)Maszyny do spłaszczania lub zaokrąglania grzbietów książek przed nałożeniem okładki.

(8)Maszyny do przyklejania taśm papierowych lub tekstylnych (np. na brakujące kartki, które mają być dołączone do książki, map dołączanych do atlasów) w celu umożliwienia obsadzenia ich w oprawie.

(9)Maszyny do naklejania okładek papierowych na tańsze książki, broszury itd.

(10)Maszyny do wytwarzania okładek książek. Zazwyczaj zawierają podajnik wprowadzający niezbędną liczbę arkuszy papieru, tektury, płótna introligatorskiego itd. oraz urządzenie do klejenia i przyciskania, a niekiedy również do podgrzewania i suszenia.

(11)Maszyny do spłaszczania wykończonych okładek, składające się z układu rolek i stołów.

(12)Maszyny do przytwierdzania zszytych książek itd. do opraw poprzez klejenie i przyciskanie. Niektóre maszyny są wyposażone w urządzenia do umieszczania w książce luźnych wkładek, ilustracji, rysunków, map itd.

(13)Maszyny do złocenia lub barwienia krawędzi książek.

(14)Maszyny do złocenia lub wytłaczania liter lub wzorów na okładkach książek, a niekiedy na innych przedmiotach (np. wyrobach skórzanych), ale wyklucza prasy ogólnego użytku (pozycja 8479) oraz prasy drukarskie, w których wykorzystuje się wymienialne czcionki składane w klisze (pozycja 8443).

(15)Maszyny do numerowania stron (np. rejestrów, ksiąg handlowych).

(16)Maszyny do mniej lub bardziej trwałego łączenia stron spiralami (lub pierścieniami) z metalu lub tworzywa sztucznego przekładanymi przez otwory w kartkach. Zwykle zawierają mechanizm do perforowania stron i kształtowania spiral.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części maszyn objętych niniejszą pozycją są również klasyfikowane tutaj.

***

Niniejsza pozycja wyklucza:

(a)Stoły, zwykle z drewna, z mechanizmem śrubowym utrzymującym nici w przypadku ręcznego oprawiania książek (pozycja 4421).

(b)Noże maszyn tnących (pozycja 8208).

(c)Maszyny do falcowania papieru lub tektury (inne niż falcówki składających papier na strony książek); maszyny do cięcia lub rowkowania papieru lub tektury; maszyny do okrawania sklejonych lub zszytych książek, periodyków, broszur itd.; maszyny do przycinania krawędzi i rogów książek lub wykonywania indeksów na brzegach książek (z wycięciami na palec); maszyny do układania w stosy kartek papieru; maszyny zszywające klamrami, nadające się wyłącznie do wykonywania pudełek tekturowych (pozycja 8441).

(d)Maszyny do ustawiania marginesów, falcowania i umieszczania sygnatur arkuszy drukarskich, używane wraz z maszynami drukarskimi (pozycja 8443).

(e)Maszyny do cięcia płótna (pozycja 8451).

(f)Igły do maszyn do szycia (pozycja 8452).

(g)Maszyny do obróbki skóry używanej w introligatorstwie (pozycja 8453).

(h)Zszywacze w rodzaju używanych w biurach do łączenia dokumentów (pozycja 8472).

 


 


8441-Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typów.

8441 10-Krajarki

8441 20-Maszyny do produkcji worków, torebek lub kopert

8441 30-Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, bębnów lub podobnych pojemników, metodami innymi niż formowanie

8441 40-Maszyny do formowania przedmiotów z masy papierniczej, papieru lub tektury

8441 80-Pozostałe urządzenia

8441 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie maszyny i urządzenia do cięcia papieru i tektury (oprócz maszyn introligatorskich) oraz wszelkie urządzenia do obróbki masy papierniczej, papieru i tektury po ich wytworzeniu, począwszy od przycinania do wymaganej szerokości lub w arkusze o formatach handlowych, aż do produkcji różnorodnych gotowych wyrobów.

Niniejsza pozycja włącza:

(1)Maszyny do przycinania i cięcia arkuszy (włączając krajalnice wielonożowe). Do grupy tej należą maszyny do zwijania papieru i wycinania prostokątnych arkuszy używane wraz z maszynami papierniczymi, maszyny do okrawania książek i broszur, maszyny do zaokrąglania rogów książek i wykonywania indeksów na brzegach książek (z wycięciami na palec) nożyce do papieru, „gilotyny” oraz urządzenia do cięcia fotokopii papierowych lub opraw tekturowych dla fotografii, ale nie maszyny do krojenia błony filmowej, w rodzaju stosowanych w laboratoriach fotograficznych i kinematograficznych (pozycja 9010).

(2)Maszyny do wycinania przebijakiem (konfetti, etykietek, papierowych koronek, kartek segregatorów, kopert z okienkami, pudełek itd.).

(3)Maszyny do cięcia, konturowania lub żłobkowania tektury na kartony, pudełka, okładki skoroszytów itd.

(4)Maszyny do produkcji worków papierowych.

(5)Maszyny do produkcji kopert (cięcie, składanie, kreskowanie itd.).

(6)Maszyny do produkcji składanych kartonów i pudełek.

(7)Maszyny do zszywania klamrami pudełek i podobnych artykułów, inne niż proste maszyny do zszywania drutem, które mogą być używane zarówno do oprawiania książek, jak też do zszywania wyrobów tekturowych (pozycja 8440).

(8)Pozostałe maszyny do produkcji pudełek i kartonów.

(9)Zwijarki do produkcji rurek, cewek i tulei przędzalniczych, łusek do nabojów, rurek izolacyjnych itd.

(10)Maszyny do kształtowania z papieru woskowanego kubków, pojemników itd., zazwyczaj z urządzeniem do rąbkowania i zaklejania.

(11)Maszyny do formowania artykułów z masy papierniczej, papieru lub tektury (opakowania do jaj, talerzyki do wyrobów cukierniczych lub kempingowe, zabawki itd.); nawet jeśli zawierają urządzenie grzewcze.

(12)Nawijarki (nożyce-nawijarki) do odwijania zwojów papieru, cięcia papieru na pasma o żądanej szerokości i ponownego ich nawijania.

(13)Urządzenia do układania arkuszy, kart itd. w uporządkowane stosy.

(14)Dziurkarki, łącznie z dziurkarkami do perforowania liniowego (igłowe, podłużne lub żłobkowane itd.), ułatwiające odrywanie znaczków, papieru higienicznego itd.

(15)Maszyny do falcowania, oprócz falcówek składających papier na strony, objętych pozycją 8440.

(16)Maszyny kombinowane przeznaczone do cięcia, falcowania, przekładania i pakowania bibułek papierosowych.

Jednakże pozycja nie włącza prostych pras mechanicznych lub hydraulicznych, które często używane są do tego celu (pozycja 8479).

***

Niektóre maszyny i urządzenia objęte tą pozycją, zwłaszcza maszyny do produkcji toreb papierowych i pudełek składanych, mogą być wyposażone w urządzenia drukujące. Zgodnie z uwagą 3. do sekcji XVI takie maszyny pozostają klasyfikowane w niniejszej pozycji, pod warunkiem że drukowanie nie jest zasadniczą funkcją tej maszyny.

Należy również zauważyć, że niektóre maszyny opisane wyżej (takie jak maszyny do obcinania, falcowania lub do produkcji worków) mogą być również nadające się do wykorzystania do wytwarzania niektórych tworzyw sztucznych lub cienkich arkuszy z metalu. Takie maszyny pozostają w niniejszej pozycji, pod warunkiem że są one w rodzaju zwykle używanych do wyrobu papieru i tektury.

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części maszyn i urządzeń objętych niniejszą pozycją również klasyfikowane tutaj.

***

Pozycja wyklucza również:

(a)Suszarnie do suszenia wyrobów z tektury (pozycja 8419).

(b)Pakowarki (np. czekolady), które mogą także wytwarzać i wykonywać nadruk na opakowaniach z tektury (pudełka kartonowe itd.) (pozycja 8422).

(c)Maszyny do skręcania taśm papierowych w celu otrzymania włókna (pozycja 8445).

(d)Maszyny do szycia, używane do produkcji worków papierowych (pozycja 8452).

(e)Maszyny do perforowania, używane do robienia otworów w kartkach papieru lub dokumentach oraz niszczarki do papieru w rodzaju używanych w biurach do niszczenia poufnych dokumentów (pozycja 8472).

(f)Maszyny i urządzenia do obsadzania oczek oraz maszyny do parafinowania kubków i pojemników itd., metodą zanurzania (pozycja 8479).

 


 


8442-Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż maszyny objęte pozycjami od 8456 do 8465) do przygotowania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane).

8442 30-Maszyny, urządzenia i wyposażenie

8442 40-Części powyższych maszyn, urządzeń i wyposażenia

8442 50-Płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane)

Poza pewnymi wykluczeniami wymienionymi dalej, niniejsza pozycja włącza:

(1)Części drukujące maszyn i urządzeń drukarskich, na przykład płyty i cylindry, grawerowane lub przygotowane w inny sposób do drukowania, używane do drukowania tekstów lub ilustracji (ręcznie lub za pomocą maszyn drukarskich objętych pozycją 8443); oraz przygotowane kamienie litograficzne, cylindry i płyty (tj. te przygotowane tak, aby nadawały się do grawerowania lub do otrzymania obrazu (odcisku) w inny sposób, do późniejszego użycia w drukowaniu).

(2)Maszyny, urządzenia i akcesoria używane do produkcji części drukujących wymienionych wyżej lub używane do ich montowania (składania lub zestawiania) do użycia podczas drukowania, ręcznego lub mechanicznego.

Niniejsza pozycja obejmuje wyposażenie używane do drukowania tekstów, ilustracji lub powtarzalnych wzorów itd., nawet na papierze, tkaninach, linoleum, skórze wyprawionej lub na innych materiałach, poprzez procesy drukowania, mianowicie:

(I)Drukowanie wypukłe: poprzez użycie płyt chemigraficznych. W tym procesie wypukłe części czcionek lub obrazu są powlekane farbą.

(II)Drukowanie płaskie: litografią, fotolitografią lub drukiem offsetowym. Farba drukarska nakładana jest tylko na niektóre, specjalnie przygotowane części płaskiej powierzchni płyty drukarskiej itd. Ta kategoria drukowania włącza także drukowanie za pomocą szablonu (matrycy do powielania).

(III)Drukowanie wklęsłe: rotograwiura lub za pomocą wytrawiania lub grawerowania płyt metalowych. Farba drukarska gromadzi się w wytrawionych lub wygrawerowanych częściach.

(A) MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE (INNE NIŻ

MASZYNY OBJĘTE POZYCJAMI OD 8456 DO 8465)

DO PRZYGOTOWYWANIALUB WYKONYWANIA PŁYT, CYLINDRÓW LUB

INNYCH ELEMENTÓW DRUKARSKICH

Niniejsza pozycja włącza:

(1)Maszyny do wyrobu płyt drukarskich poprzez bezpośrednie odtworzenie z dokumentu. W maszynach tych komórka fotoelektryczna skanuje dokument, a impulsy przekazywane z tej komórki przez układ elektroniczny uruchamiają narzędzie, które graweruje płytę z tworzywa sztucznego.

(2)Maszyny do wytrawiania kwasem płyt lub cylindrów. Składają się one ze specjalnych kadzi wyposażonych w mieszadła;

(3)Maszyny do nanoszenia warstwy światłoczułej na cynkowe płyty offsetowe (wirówki poziome), zazwyczaj wyposażone w elektryczne urządzenie grzewcze.

*

**

Pozycja ta obejmuje jedynie maszyny do fotoskładu lub składarki, które faktycznie porządkują skład, nawet jeżeli skład jest fotografowany po złożeniu. Jednakże pozycja ta wyklucza aparaty fotograficzne, powiększalniki fotograficzne lub osłabiacze, fotograficzne kopiarki stykowe i podobne urządzenia fotograficzne do przygotowywania płyt lub cylindrów (dział 90), na przykład:

(a)aparaty reprodukcyjne pionowe lub poziome, zamontowane na ramie wiszącej (łożu) lub łożu przesuwnym, aparaty reprodukcyjne do druku trzykolorowego;

(b)powiększalniki lub osłabiacze fotograficzne, urządzenie reprodukcyjne i kopioramy;

(c)podświetlane stoły używane do planowania układu lub druku stykowego.

Niektóre z tych urządzeń wykorzystują siatkowe lub podobne delikatnie pokratkowane ekrany ze szkła lub z tworzywa sztucznego, filtry kolorów do druku barwnego, ze szkła lub z tworzywa sztucznego lub uchwyty do ekranów lub filtrów.

(B) PŁYTY, CYLINDRY I INNE ELEMENTY

DRUKARSKIE; PŁYTY, CYLINDRY I KAMIENIE LITOGRAFICZNE,

PRZYGOTOWANE DO CELÓW DRUKARSKICH

(NA PRZYKŁAD STRUGANE, ZIARNOWANE LUB POLEROWANE)

Pozycja ta obejmuje:

(1)Płyty wypukłe lub wklęsłe, grawerowane ręcznie, mechanicznie lub wytrawiane kwasem. Mogą być z drewna, linoleum, miedzi, stali itd.

(2)Kamienie litograficzne. Rysunki na nich wykonywane są ręcznie lub przenoszone fotograficznie, a następnie obrabiane kwasem.

(3)Płyty do druku offsetowego, z cynkowej, aluminiowej lub podobnej, giętkiej, cienkiej blachy metalowej, na której wzór jest odtwarzany na płasko, tj. bez wgłębień i wypukłości.

(4)Cylindry grawerowane lub wytrawiane.

(5)Płyty i matryce do stemplowania lub drukowania wypukłego, np. do maszyn, które wytłaczają nagłówki listów, wizytówki itd., z nadawaniem lub bez nadawania farby.

Kamienie litograficzne, metalowe płyty i cylindry, mimo że niewygrawerowane lub nieodciśnięte, są także objęte niniejszą pozycją, pod warunkiem że zostały one obrobione do postaci nadającej się do grawerowania lub odciskania, np.:

(6)Płaskie lub ziarnowane kamienie litograficzne.

(7)Metalowe płyty lub blachy przygotowane do grawerowania (przez wyrównane, ziarnowane lub polerowane).

(8)Cylindry metalowe o powierzchni ziarnowanej lub dokładnie wypolerowanej. Cylindry te, zwykle z żeliwa, są zazwyczaj galwanicznie pokryte powłoką miedzi albo jeszcze mają pokrycie miedziane, składające się ze zmontowanych, zdejmowalnych tulei.

(9)Płyty wzorcowe z metalu lub tworzywa sztucznego do stosowania w offsetowych maszynach drukarskich typu biurowego. Górna krawędź tych wzorników jest zazwyczaj obrobiona, aby umożliwić przymocowanie ich do bębna maszyny.

Płyty światłoczułe (np. składające się z płyt metalowych lub z tworzywa sztucznego, powleczonych światłoczułą emulsją fotograficzną lub z arkuszy ze światłoczułego tworzywa sztucznego, nawet przymocowanych do podłoża z metalu lub z innego materiału) są wykluczone (pozycja 3701).

CZĘŚCI

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), niniejsza pozycja obejmuje także części maszyn i urządzeń nią objętych.

***

Pozycja także wyłącza:

(a)Szablony z cynku, tworzyw sztucznych, kartonu itd., do stosowania w maszynach, które drukują metodą szablonową (klasyfikowane według materiału składowego).

(b)Papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, noszące teksty lub rysunki do reprodukcji (pozycja 4816).

(c)Siatki jedwabne do sitodruku jedwabiu, nawet powlekane (pozycja 5911), siatki z tkaniny drucianej zamontowane na ramkach, nawet przygotowane do użytku do druku sitowego (klasyfikowane według materiału składowego).

(d)Stemple znakujące do maszyn pozłacających (pozycja 8440).

(e)Obrabiarki do metalu, kamienia lub drewna oraz maszyny do cięcia strumieniem wody (na przykład maszyny do strugania i wykańczania matryc; maszyny do strugania i obcinania justunku zecerskiego; tarczowe lub kulkowe maszyny do ziarnowania; maszyny do grawerowania; frezarki; maszyny do żłobienia (frezowania z ręcznym posuwem narzędzia); przycinarki do drewna (pozycje od 8456 do 8465).

(f)Czcionki i inne elementy drukarskie do maszyn do pisania, maszyn do liczenia lub innych maszyn objętych pozycjami od 8470 do 8472 (pozycja 8473).

(g)Formy (pozycja 8480).

(h)                Fotoplotery laserowe do tworzenia obrazów utajonych na filmie światłoczułym, zazwyczaj z formatów cyfrowych, za pomocą wiązki laserowej (pozycja 9006).

(ij)Przyrządy pomiarowe lub kontrolne (pozycja 9017 lub 9031).

 


 


8443-Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442; pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, nawet połączone; ich części i akcesoria (+).

-Maszyny drukarskie stosowne do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442:

8443 11- -Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru z roli

8443 12- -Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego (z wykorzystaniem arkuszy, w których w stanie niezłożonym długość jednego boku nie przekracza 22 cm, a długość drugiego boku nie przekracza 36 cm)

8443 13- -Pozostałe maszyny drukarskie offsetowe

8443 14- -Maszyny do druku typograficznego, z podawaniem papieru z roli, wyłączając drukowanie fleksograficzne

8443 15- -Maszyny do druku typograficznego, inne niż z podawaniem papieru z roli, wyłączając drukowanie fleksograficzne

8443 16- -Maszyny do druku fleksograficznego

8443 17- -Maszyny do druku wklęsłego

8443 19- -Pozostałe

-Pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, nawet połączone:

8443 31- -Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci

8443 32- -Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci

8443 39- -Pozostałe

-Części i akcesoria:

8443 91- -Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442

8443 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje: (1) wszystkie maszyny używane do drukowania za pomocą płyt lub cylindrów, objętych poprzednią pozycją oraz (2) pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, połączone lub nie.

Pozycja włącza maszyny do drukowania powtarzających się wzorów, powtarzających się napisów lub ogólnej barwy na tekstyliach, tapecie, papierze do pakowania, gumie, foliach z tworzyw sztucznych, linoleum, skórze wyprawionej itp.

(I) MASZYNY DRUKARSKIE STOSOWANE DO DRUKOWANIA
ZA POMOCĄ PŁYT, CYLINDRÓW I INNYCH ELEMENTÓW
DRUKARSKICH OBJĘTYCH POZYCJĄ 8442

Najbardziej rozpowszechnione spośród tych maszyn są maszyny rotacyjne. W najprostszej postaci, maszyny te zazwyczaj składają się z cylindra z dwoma półcylindrycznymi płytami (maszyna rotacyjna typograficzna), lub z cylindrów, które mogą być zarówno grawerowane (druk wklęsły), jak i odciśnięte (druk offsetowy); maszyny rotacyjne do druku kolorowego są wyposażone w kilka cylindrów drukujących, a ich wałki farbowe umieszczone są obok siebie. Ponieważ wszystkie drukujące, tłoczące i farbowe mechanizmy są obrotowe, maszyny rotacyjne mogą być wykorzystywane zarówno do druku ciągłego, jak i druku arkusz po arkuszu, na czarno lub w kolorze, na jednej stronie lub na obu stronach papieru. Maszyny rotacyjne można podzielić na dwie podkategorie:

(1)Maszyny rotacyjne z podawaniem papieru z roli, w których pewne wielkie maszyny rotacyjne łączą kilka jednostek drukujących na pojedynczej ramie, co daje możność wydrukowania wszystkich stron gazety lub periodyku w trakcie jednego ciągu operacji tak, że w ostatecznym wyniku wszystkie strony są odebrane, pocięte, złożone, połączone, zszyte i poukładane przez różne maszyny pomocnicze, pracujące w połączeniu z maszyną drukującą.

(2)Maszyny rotacyjne z podawaniem papieru w arkuszach, w których arkusze transportowane są przez jednostkę drukującą za pomocą zacisków/uchwytów. Maszyny rotacyjne z podawaniem papieru w arkuszach posiadają podajnik, jedną lub więcej jednostek drukujących oraz mechanizm podający. W podajniku arkusze pobierane są ze stosu, wyrównywane i przekazywane do jednostki drukującej. W mechanizmie odbierającym zadrukowane arkusze składane są na stosie.

Grupa ta obejmuje również maszyny drukarskie wykorzystujące ruchomą płytę (lub płytę dociskową) oraz maszyny drukarskie z cylindrami.

***

Wymienione wyżej maszyny drukarskie (zwłaszcza małe lub średnie maszyny rotacyjne) mogą być wyposażone w szereg jednostek łamiących, ułożonych obok siebie z jednostkami drukującymi tak, aby począwszy od pojedynczej roli papieru, skomplikowane produkty (np. formy pudełek, opakowania, etykiety, bilety kolejowe) mogły zostać zakończone w toku pojedynczej i ciągłej operacji.

Oprócz typowych rodzajów maszyn drukarskich niniejsza pozycja obejmuje także maszyny specjalne, takie jak:

(i)Maszyny do drukowania na pudełkach z folii cynowej lub na innych pojemnikach.

(ii)Maszyny do drukowania na tarczach zegarów lub zegarków lub innych artykułach o specjalnych kształtach.

(iii)Maszyny do drukowania na korkach, tubkach, świecach itd.

(iv)Maszyny do znakowania odzieży.

(v)Maszyny do drukowania sygnatur stron w książkach.

(vi)Numeratory, datowniki itp. urządzenia (inne niż ręczne datowniki i podobne pieczęcie objęte pozycją 9611) stosujące szyny, taśmy liter lub cyfr itd., nawet atramentowe.

(vii)        Niektóre małe biurowe maszyny drukarskie, które działają za pomocą czcionek drukarskich lub metodą offsetową, a które są niewłaściwie określane jako „powielacze”, ponieważ ich zasady działania oraz wygląd są podobne do zasad działania i wyglądu powielaczy.

Grupa ta włącza również maszyny do druku barwnego, stosowane do barwienia, po uprzednim wykonaniu nadruku biało-czarnego, specjalnych edycji artystycznych, kart do grania, ilustracji dla dzieci itp., za pomocą szablonów lub płytek-szablonów, w których barwy nakładane są pędzlami, wałkami lub natryskiwaniem.

Maszyny do drukowania powtarzających się wzorów, powtarzających się słów lub ogólnej barwy na tekstyliach, tapecie, papierze do pakowania, linoleum, skórze wyprawionej itp. włączają:

(1)Maszyny drukarskie płytowe, w których płyty grawerowane we wzór, na ogół wypukły, są wielokrotnie odciskane na tkaninie, tapecie itd., podczas przechodzenia przez maszynę, tworząc w ten sposób ciągły wzór; takie same maszyny są również stosowane do drukowania oddzielnych wzorów (np. na szalikach lub chusteczkach).

(2)Maszyny drukarskie z wałkami, zazwyczaj składające się z dużego, centralnego cylindra (misa ciśnieniowa), na obrzeżu którego umieszczony jest szereg grawerowanych wałków deseniowych z barwnikami, każdy ze swoją rynienką na barwnik, z wałkiem nanoszącym farbę, listwami zgarniającymi itp.

(3)Maszyny drukarskie do druku sitowego. Materiał, który ma zostać zadrukowywany przechodzi przez maszynę wraz z taśmą-szablonem sitodruku; barwnik nakładany jest przez szablon.

(4)Maszyny do drukowania osnowy, które przed tkaniem drukują wzór na warstwie równoległych przędz osnowowych, odwijanej z nawoju osnowowego.

(5)Maszyny do drukowania przędzy. Wytwarzają barwne efekty na przędzy (lub czasami na niedoprzędzie przed uprzędzeniem go w przędzę).

(II) POZOSTAŁE DRUKARKI, URZĄDZENIA KOPIUJĄCE
I TELEKOPIARKI, NAWET POŁĄCZONE

Grupa ta obejmuje:

(A)Drukarki.

Grupa ta włącza urządzenia do drukowania tekstu, znaków lub obrazów na nośnikach drukarskich, inne niż te opisane w Części (I) powyżej.

Urządzenia te przyjmują dane z różnych źródeł (np. maszyn do automatycznego przetwarzania danych, skanerów płaskich, sieci). Większość zawiera pamięć do przechowywania tych danych.

Produkty objęte niniejszą pozycją mogą tworzyć znaki lub obrazy za pomocą środków takich, jak techniki drukowania laserowego, atramentowego, igłowego lub termicznego. Dwa najbardziej rozpowszechnione typy drukarek to:

(1)Drukarki elektrostatyczne, które stosują proces angażujący ładunki elektrostatyczne, toner i światło. Źródło światła (np. laser, dioda elektroluminescencyjna (LED)) jest stosowane do usunięcia ładunku w ściśle określonych punktach fotoprzewodzącej powierzchni naładowanej dodatnio (zazwyczaj bębnie), pozostawiając naładowaną dodatnio kopię obrazu. Naładowany ujemnie toner jest elektrostatycznie przyciągany do powierzchni fotoprzewodzącej, odtwarzając oryginalny obraz. Toner przenoszony jest elektrostatycznie na nośnik drukowany, który posiada silniejszy ładunek dodatni niż ładunek powierzchni fotoprzewodzącej, a obraz jest następnie stapiany z nośnikiem drukowanym przy zastosowaniu ciśnienia i temperatury.

(2)Drukarki atramentowe. Urządzenia te umieszczają krople atramentu na nośniku drukowanym, aby utworzyć obraz.

Pozycja ta włącza drukarki przedstawiane oddzielnie, w celu zawarcia w lub przyłączenia do innych produktów objętych nomenklaturą (np. drukarki paragonów kas fiskalnych objętych pozycją 8470).

(B)Urządzenia kopiujące.

Grupa ta włącza urządzenia do wytwarzania kopii z oryginalnych dokumentów takie, jak:

(1)Kopiarki cyfrowe, w których oryginalny dokument jest skanowany a światłoczuła powierzchnia (np. urządzenie o sprzężeniu ładunkowym (CCD) lub fotodiodowa matryca czujnikowa), przekształca obraz optyczny w cyfrowo zakodowane sygnały elektryczne, które są przechowywane w pamięci. Głowica drukująca, która działa w taki sam sposób, jak drukarki opisane w Części II (A) niniejszych Not wyjaśniających, wykorzystuje następnie te dane do wytworzenia wymaganej liczby kopii. W celu wyprodukowania wielokrotnych kopii, oryginalne dokumenty potrzeba zeskanować tylko raz, gdyż cyfrowa reprezentacja obrazu jest przechowywana w pamięci. Część (D) poniżej opisuje takie urządzenia, gdy nadają się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci.

(2)Fotokopiarki, w których dla każdej kopii optyczny obraz oryginalnego dokumentu musi być rzutowany na powierzchnię światłoczułą. Najbardziej rozpowszechnione typy to:

(a)Elektrostatyczne urządzenie fotokopiujące, które działa albo poprzez odtworzenie oryginalnego obrazu bezpośrednio na kopii (proces bezpośredni), albo przez odtworzenie oryginalnego obrazu na kopii poprzez produkt pośredni (proces pośredni).

W procesie bezpośrednim obraz optyczny jest rzutowany na podłoże (zazwyczaj z papieru), powleczone, na przykład tlenkiem cynku lub antracenem, naładowane elektrycznością statyczną. Po wywołaniu utajonego obrazu za pomocą sproszkowanego barwnika jest on utrwalany na podłożu za pomocą obróbki cieplnej.

W procesie pośrednim obraz optyczny jest rzutowany na bęben (lub płytę), powleczony selenem lub inną substancją półprzewodnikową, naładowany elektrycznością statyczną. Po wywołaniu utajonego obrazu za pomocą sproszkowanego barwnika jest on przenoszony na zwykły papier przez przyłożenie pola elektrostatycznego i utrwalony na papierze za pomocą obróbki cieplnej.

(b)Urządzenia wykorzystujące powłoki emulsji chemicznych, w których powierzchnia światłoczuła składa się z emulsji, zawierającej zazwyczaj sole srebra lub związki diazowe (te ostatnie są przeznaczone do ekspozycji na światło z wysoką zawartością promieni ultrafioletowych). Procesy wywoływania i drukowania różnią się, stosownie do rodzaju emulsji i typu urządzenia (wywoływacze mokre lub suche, obróbka cieplna, pary amoniaku, techniki przenoszenia itp.).

Grupa ta włącza także urządzenia fotokopiujące typu stykowego i urządzenia termokopiujące (termokopiarki).

(C)Telekopiarki (telefaksy).

Telekopiarki (lub faksy) służą do przesyłania i odbioru tekstu lub grafiki poprzez sieć oraz do drukowania z reprodukcji oryginalnego tekstu lub grafiki. Część (D) poniżej opisuje takie urządzenia, kiedy są zdolne do wykonywania funkcji kopiowania.

(D)Kombinacje drukarek, urządzeń kopiujących lub telefaksów.

Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, są zazwyczaj określane jako maszyny wielofunkcyjne. Urządzenia te są zdolne do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci.

Kryterium „nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci” jest opisane poniżej w Uwadze wyjaśniającej do podpozycji.

CZĘŚCI I AKCESORIA

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), niniejsza pozycja obejmuje również części i akcesoria maszyn nią objętych.

Obejmowałoby to, na przykład maszyny (nawet przedstawiane oddzielnie) do użytku jako maszyny do prac pomocniczych przy drukowaniu, przeznaczone wyłącznie do pracy wraz z maszynami drukującymi i stosowane podczas lub po operacji drukowania do podawania, przemieszczania lub dalszej obróbki arkuszy lub rol papieru. Takie maszyny, które są zwykle oddzielone od samej maszyny drukującej włączają:

(1)Podnośniki zapasów lub stosów oraz palety lub szuflady na papier, w których przechowywane są czyste arkusze gotowe do drukowania.

(2)Podajniki automatyczne, stosowane do drukowania arkusz po arkuszu. Ich funkcja polega na podawaniu do maszyny jeden po drugim, idealnie wyśrodkowanych arkuszy.

(3)Mechanizmy do odbierania arkuszy, o konstrukcji podobnej do podajników, ale wykonujące odwrotną czynność (tj. odbierają i układają zadrukowane arkusze na stosie).

(4)Sortowniki, które układają w stos i zestawiają wydrukowane arkusze wielostronicowych dokumentów.

(5)Falcówki, sklejarki, dziurkarki i zszywarki. Często są one stosowane w maszynie drukarskiej na końcowym etapie podawania, w celu składania i zszywania lub broszurowania wydrukowanych stron (gazet, folderów, periodyków itp.).

Jeżeli jednak nie są one przeznaczone wyłącznie do użytku w połączeniu z maszyną drukarską, są one wyłączone (pozycja 8440 lub 8441, w zależności od przypadku).

(6)Numeratory szeregowe, małe urządzenia pomocnicze operujące krążkami cyfr.

(7)Maszyny do brązowania dla przemysłu poligraficznego. Osadzają one proszek metalu na arkuszach zaraz po ich wyjściu z maszyny drukarskiej, w której zostały zadrukowane zaprawą farbiarską.

Niniejsza pozycja obejmuje również bębny i płyty stosowane w elektrostatycznym urządzeniu fotokopiującym, rolki prowadzące oraz zamontowane poduszki smarujące.

***

Niniejsza pozycja wyłącza także:

(a)Filce drukarskie i pokrycia na cylindry z materiałów włókienniczych, gumowanych materiałów włókienniczych, filcu, gumy itp. (klasyfikowane według materiału składowego).

(b)Urządzenia do etykietowania butelek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników oraz urządzenia do paczkowania (pozycja 8422).

(c)Maszyny z pomocniczym urządzeniem drukującym, np. niektóre maszyny do napełniania worków lub maszyny do pakowania (pozycja 8422); niektóre maszyny do wytwarzania papieru lub tektury (pozycja 8441). Jeśli przedstawiane oddzielnie, urządzenie drukujące pozostaje klasyfikowane w niniejszej pozycji, pod warunkiem że drukuje ono jedną z metod wykorzystywanych przez maszyny objęte niniejszą pozycją.

(d)Rozpylacze przeciwplamowe (pozycja 8424).

(e)Hektografy i powielacze białkowe oraz maszyny adresujące (pozycja 8472).

(f)Urządzenia do wytwarzania wzorów (pozycja 8486).

(g)Aparaty fotograficzne do rejestrowania dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszkach lub innych mikroformach (pozycja 9006).

(h)Zwykłe fotograficzne drukujące kopioramy (pozycja 9010).

(ij)Przyrządy kreślarskie objęte pozycją 9017.

(k)Ręczne urządzenia do tłoczenia etykiet objęte pozycją 9611.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 8443 11, 8443 12 i 8443 13

Podpozycje te obejmują maszyny drukarskie, w których odbitka jest otrzymywana za pomocą płyty drukarskiej, na której wzór odtwarzany jest płasko, tj. ani wklęsły, ani wypukły (proces druku offsetowego). Tworzenie obrazu, który ma być drukowany, oparte jest na zasadzie wzajemnego odpychania się wody i substancji tłuszczowych. Drukowanie, zawsze wykonywane na maszynie rotacyjnej, nie jest otrzymane poprzez bezpośredni kontakt środka drukującego z materiałem, który ma zostać zadrukowany, lecz przez pośrednie przeniesienie na gumowy cylinder, zwany filcem drukarskim, który z kolei przenosi obraz na materiał, który ma zostać zadrukowany. Maszyny objęte tymi podpozycjami charakteryzują się obecnością filcu drukarskiego oraz urządzenia stosowanego do ciągłego zwilżania niedrukujących elementów płyty drukarskiej, która jest przymocowana do metalowego cylindra. Drukarskie maszyny offsetowe mogą być zasilane rolami lub arkuszami.

Podpozycje 8443 14 i 8443 15

Drukowanie typograficzne jest procesem, w którym farba drukarska jest przenoszona pod ciśnieniem z podniesionych części czcionki na powierzchnię drukowania. Czcionka drukarska składa się z pojedynczych znaków, linii lub płytek do przenoszenia obrazów, wszystkie tej samej wysokości.

Podpozycje te nie obejmują jednak maszyn do druku fleksograficznego.

Podpozycja 8443 16

Druk fleksograficzny jest procesem stosującym zasadę druku typograficznego do wykonania prostych prac (drukowanie opakowań, formularzy, ulotek itd.), a w którym płyta drukarska, połączona bezpośrednio z cylindrem tłoczącym, jest z gumy lub materiału termoplastycznego. Maszyny te są prostsze i lżejsze niż inne prasy drukarskie; drukują one ciągłe wstęgi papieru w jednym lub więcej barwach, używając farby drukarskiej na bazie alkoholu lub innych rozpuszczalników lotnych.

Podpozycja 8443 17

W druku wklęsłym farba drukarska, nagromadzona w różnych ilościach w wygrawerowanych lub wytrawionych częściach płyty drukarskiej, jest przenoszona pod ciśnieniem na powierzchnię, która ma zostać zadrukowana. Ta forma druku ma swoje źródła w grawerowaniu i wytrawianiu kreskowym, gdzie stosowane są rylec lub kwas, w celu wyrycia różnej głębokości linii w wypolerowanej płycie miedzianej. Powierzchnia płyty jest pozbawiona farby drukarskiej, która zbiera się w liniach w ilości wystarczającej, aby dostarczyć odbitkę.

Zasada druku wklęsłego jest podobna do zasady grawerowania i wytrawiania kreskowego. Zamiast płyty stosowany jest cylinder rotacyjny. Obraz lub znaki są przenoszone na cylindryczną płytę, która jest galwanizowana miedzią środkami mechanicznymi lub fotochemicznymi.

Podpozycje 8443 31 i 8443 32

Kryterium „nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci” oznacza, że urządzenie zawiera wszystkie części składowe konieczne do podłączenia go do sieci lub do maszyny do automatycznego przetwarzania danych, osiągnięte po prostu przez przyłączenie kabla. Zdolność do przyjęcia dodatkowej części składowej (np. „karty”), która później pozwoliłaby na podłączenie kabla, jest niewystarczająca do spełnienia warunków tych podpozycji. Odwrotnie, że część składowa, do której mógłby być podłączony kabel, jest obecna, ale niedostępna lub w inny sposób niezdolna do dokonania połączenia (np. najpierw muszą być ustawione przełączniki), nie jest wystarczające, aby te towary wyłączz tych podpozycji.


 


8444-Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia materiałów włókienniczych chemicznych.

Niniejsza pozycja obejmuje maszyny do wytwarzania włókien chemicznych, a także maszyny do ich cięcia włókien.

Obejmują one:

(1)Maszyny do wytłaczania włókien chemicznych w postaci monofilamentu lub kilku włókien. Maszyny te, w praktyce, wykonane są z długiego szeregu oddzielnych, identycznych jednostek przędzalniczych umieszczonych obok siebie. Każda jednostka składa się zasadniczo z pompki dozującej i filtru, który zasila filiery lub dysze przędzalnicze. W zależności od stosowanej technologii jedno lub wiele włókien wychodzących z dyszy przechodzi albo przez kąpiel z chemicznym środkiem koagulacyjnym (obróbka wiskozowa) lub przez szczelną komorę, w której rozpylana jest woda (obróbka miedziowa), ewentualnie poddawane są działaniu strumienia gorącego powietrza (obróbka octanowo-celulozowa) lub przechodzą przez komorę chłodzącą. Dysze mogą mieć jeden lub wiele otworów (niekiedy kilka tysięcy), w zależności od tego, czy zamierza się otrzymać pojedyncze włókna, przędzę o wielu włóknach czy grupę ciągłych włókien (tzw. kabel włókienniczy) krajanych do postaci włókna ciętego. W niektórych maszynach włókna wychodzące z dyszy są łączone razem i lekko skręcane w specjalnym urządzeniu, tworząc przędzę. W innych maszynach włókna wychodzące z różnych jednostek przędzalniczych łączone są w grubą linę (kabel włókienniczy) niekiedy składającą się nawet z kilkuset tysięcy włókien elementarnych, które następnie tnie się do postaci włókna ciętego.

(2)Rozciągarki, które rozciągają włókna do długości niekiedy równej trzy- lub czterokrotnej długości początkowej. Powoduje to ustawienie molekuł wzdłuż kierunku włókna, co znacznie zwiększa jego wytrzymałość.

(3)Maszyny do teksturowania syntetycznej przędzy włókienniczej; większość procesów teksturowania (konwencjonalna metoda nieciągła, metoda fałszywego skrętu, karbikowanie krawędziowe, karbikowanie ząbkowane, teksturowanie strumieniami gorącego powietrza lub pary, tzw. metodą spajania-rozpajania) polega na zmianie właściwości fizycznych przędzy w celu otrzymania przędzy karbikowanej, elastycznej przędzy „piankowej” itd.

(4)Krajarki włókien odcinkowych do cięcia kabla na krótkie odcinki.

(5)Maszyny do krajania. Również kabel tną na włókna odcinkowe, lecz w sposób niezmieniający równoległości włókien w kablu (tzw. „tow-to-top” - kablem do góry). Maszyny te wytwarzają, więc krajankę gotową do przędzenia (niewymagającą ani zgrzeblenia, ani czesania), a nie luźną masę włókien ciętych, jak w przypadku maszyn wymienionych w punkcie (4). Maszyny te często mają wbudowane przędzarki (taki zespół nazywany jest „tow-to-yarn” - kabel na przędzę) (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 8445).

(6)Zrywarki przeznaczone do rozrywania kabla z włókien ciągłych. Włókna rozrywane są w pewnych odstępach, w wyniku czego, mimo że część włókien pozostaje nadal w postaci ciągłej, otrzymana przędza wykazuje właściwości charakterystyczne dla przędzy z włókna ciętego.

CZĘŚCI I AKCESORIA

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części i akcesoria maszyn objętych tą pozycją klasyfikowane są do pozycji 8448.

***

Pozycja wyklucza:

(a)Maszyny do przygotowywania surowców przeznaczone do dalszego wytłaczania do postaci włókien chemicznych (na ogół pozycja 8419 lub 8477).

(b)Rozciągarki i rozciągarki grzebieniowe objęte pozycją 8445.

(c)Maszyny do ciągłego lub nieciągłego wytwarzania włókien szklanych lub przędzy (pozycja 8475).

 


 


8445-Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych; przędzarki, łączniarki lub skręcarki oraz pozostałe maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej; motarki lub przewijarki (włączając przewijarki wątkowe) włókiennicze oraz maszyny do przygotowania przędzy włókienniczej do stosowania na maszynach objętych pozycją 8446 lub 8447.

-Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych:

8445 11- -Gręplarki

8445 12- -Czesarki

8445 13- -Rozciągarki lub niedoprzędzarki

8445 19- -Pozostałe

8445 20-Przędzarki włókiennicze

8445 30-Łączniarki lub skręcarki włókiennicze

8445 40-Przewijarki (włączając przewijarki wątkowe) lub motarki

8445 90-Pozostałe

Z zastrzeżeniem wyjątków podanych niżej, niniejsza pozycja obejmuje maszyny używane w przemyśle używane w przemyśle włókienniczym do następujących procesów:

(I)Przygotowywania lub obróbki wstępnej włókien tekstylnych, aby zrobić je odpowiednimi do:

(i)Przekształcania ich na przędze, szpagat itd.

lub(ii)Produkcji waty, filcu, materiałów wypełniających itd.

(II)Przekształcania różnych włókien tekstylnych w przędze metodą przędzenia, skręcania, łączenia, formowania itd. (włączając przygotowania papierowej przędzy z wstęg papierowych). Pozycja ta jednak nie obejmuje specjalizowanych maszyn powroźniczych (pozycja 8479).

(III)Motania, niezależnie, czy są to przędze, niedoprzędy, włókno, szpagat itd. oraz do przygotowywania przędz włókienniczych do stosowania na maszynach objętych pozycją 8446 lub 8447.

(A) MASZYNY DO PRZYGOTOWYWANIA NATURALNYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH LUB KRÓTKICH WŁÓKIEN CHEMICZNYCH,
AŻ DO STADIUM PRZĘDZENIA ORAZ PODOBNE MASZYNY,
KTÓRE PRZYGOTOWUJĄ WŁÓKNA DO ZASTOSOWANIA
JAKO WYPEŁNIACZE LUB DO PRODUKCJI FILCU LUB WATY

Grupa ta obejmuje:

(1)Dmuchawy-równiarki do sortowania włosia zwierzęcego według długości. Maszyny te składają się z długiej skrzyni poprzedzielanej na szerokość przegrodami, do których włosie wdmuchiwane jest prądem powietrza. Włosie jest rozprowadzane do różnych przegród zgodnie z jego rozmiarem.

(2)Maszyny oddzielające włókna bawełny od nasion, łusek i innych zanieczyszczeń (np. odziarniarki) oraz podobne maszyny do oddzielania puchu bawełnianego od nasion.

(3)Trzeparki lub podobne maszyny do oddzielania włókna od łodyg roślin (lnu, konopi itd.) po procesie roszenia.

(4)Szarparki szmat, starych wyrobów powroźniczych lub podobnych odpadów włókienniczych przetwarzające je do postaci włóknistej nadającej się do zgrzeblenia (np. rozwłókniarki i szarparki). Pozycja ta jednak nie obejmuje krajalnic szmat stosowanych w przemyśle papierniczym (pozycja 8439).

(5)Targarki bel używane do wyrywania strzępów bawełny ze sprasowanych bel.

(6)Podajniki automatyczne, wyposażone w urządzenie rozprowadzające, zapewniające równomierne podawanie materiału na rozluźniarkę.

(7)Trzeparki i rozprowadzarki do dalszego czyszczenia i rozluźniania zwoju włókien bawełnianych; maszyny do wstępnego rozluźniania wełny.

(8)Pralnice wełny wraz z urządzeniami mechanicznymi do wprowadzania wełny i wpompowywania gorącej wody; oraz pralnice surowej wełny (np. Lewiatana itd.) wyposażone w mechanizm mieszający, a niekiedy w urządzenia suszące.

(9)Farbiarnie surowych, nieprzędzonych włókien wełnianych w całości.

(10)Maszyny do nasycania wełny, włókna z ramii itd. olejami lub substancjami chemicznymi w celu ułatwienia zgrzeblenia i czesania.

(11)Maszyny do karbonizacji wełny, składające się z kadzi z kwasem, urządzenia usuwającego nadmiar roztworu kąpieli, urządzenia suszącego oraz urządzenia odpylającego, usuwającego zanieczyszczenia węglowe.

(12)Zgrzeblarki różnych typów do bawełny, wełny, ciętych włókien chemicznych, włókien z łyka roślin (lnu, konopi itd.) itd. Maszyny te służą do dalszego czyszczenia zapoczątkowanego przez rozluźniarki i trzeparki oraz do oddzielania i prostowania włókien. Na ogół składają się z dużych walców pokrytych stalowymi drutami piłowymi lub tkaniną wzmocnioną zębami stalowymi (obicie zgrzeblarskie), których ostrza krzyżują się z ostrzami zamocowanych na stałe na płytach lub innych walcach, również pokrytych obiciem zgrzeblarskim. Układ czyszczący usuwa z elementów zgrzeblących kłaczki włókien, a w przypadku zgrzeblarek do wełny - również zanieczyszczenia roślinne. W zależności od rodzaju stosowanych materiałów na różnych etapach używane są różne zgrzeblarki (np. zgrzeblarki wstępne, zgrzeblarki pośrednie, wykańczające, odwadniające). Ze zgrzeblarek wychodzą włókna w formie szerokiej taśmy lub zwoju, które są następnie nawijane na szpule lub cewki albo zwijane w obracających się koszach.

Grupa ta obejmuje również zgrzeblarki służące do przygotowywania włókien do filcowania lub do użycia jako watolina lub wypełniacz; zgrzeblarki takie są zazwyczaj prostszego typu i składają się z cylindrycznego segmentu pokrytego obiciem zgrzeblarskim, oscylującego nad płaskim stołem, również pokrytym obiciem zgrzeblarskim.

(13)Rozciągarki, rozciągarki grzebieniowe itd. Rozciągają one taśmy przędzy do uzyskania mniejszego przekroju, następnie łączą je i zwalniają napięcie, dając w rezultacie bardziej równomierny wyrób; maszyny te używane są po procesie zgrzeblenia, a w przypadku wełny niekiedy także po czesaniu.

(14)Czesarki. Podstawowym zadaniem tych maszyn jest wyczesywanie krótkich włókien; na taśmę przędzy umocowaną pomiędzy dwoma zaciskami oddziałuje zestaw grzebieni lub kolców. Używane są w różnych stadiach produkcji; do obróbki materiału w stanie surowym (np. czesanie lnu), albo po zgrzebleniu lub rozciąganiu. Najpowszechniejszymi typami tych maszyn są czesarki lnu, konopi i podobnych włókien, czesarki pośrednie (francuskie lub prostoliniowe) do bawełny oraz kołowe do wełny.

(15)Rozściełacze lnu, juty itd. Łączą one wiązki lnu lub innych włókien i rozciągają je do postaci ciągłej taśmy.

(16)Pralnice usuwające z wełny po czesaniu lub zgrzebleniu olej lub inne zanieczyszczenia. Urządzenia te składają się z pewnej liczby ustawionych szeregowo kadzi z ciepłą wodą mydlaną, wyposażonych w walce naprowadzające i ściskające, cylindry suszące oraz rozciągarkę grzebieniową do ponownego rozluźnienia wełny.

(17)Wyciągarki lub niedoprzędzarki do końcowego wyciągania i lekkiego skręcania taśmy w niedoprzędy przygotowane do przędzenia.

(18)Zwijarki. Składają się z obrotnicy i cylindra, w którym zwija się przędza lub niedoprzęd po wyjściu z różnych maszyn; wyposażone są zazwyczaj w mechanizm do nawijania umieszczony w górnej części.

(B) MASZYNY DO PRZYGOTOWANIA JEDWABIU PRZED SKRĘCANIEM

Grupa ta obejmuje:

(1)Urządzenia do usuwania zewnętrznych fragmentów kokonów oraz, poprzez trzepanie, zewnętrznych włókien, nienadających się do zwijania.

(2)Zbiorniki do ręcznego odwijania nitek jedwabiu z kokonów, wyposażone w urządzenie do łączenia i lekkiego skręcania kilku włókien oraz w bęben do nawijania otrzymanego surowego jedwabiu; bęben niekiedy jest oddzielony od zbiornika, ale, pod warunkiem że bęben i zbiornik są przedstawiane razem, całe urządzenie pozostaje klasyfikowane w niniejszej pozycji.

(3)Maszyny do usuwania zbryleń, zgrubień itd., z przędzy surowego jedwabiu.

(C) PRZĘDZARKI DO PRZETWARZANIA NIEDOPRZĘDU W PRZĘDZĘ; SKRĘCARKI I ŁĄCZNIARKI PRZĘDZY DO UFORMOWANIA
PRZĘDZY WIELOSKŁADOWEJ (ZŁOŻONEJ) LUB KABLOWANEJ

Do grupy tej należą:

(1)Przędzarki, które w wyniku dalszego rozciągania i skręcania przekształcają niedoprzęd w przędzę. Podstawowym elementem przędzarki jest mechanizm przędzalniczy (obrączka skrzydełka i biegacz itd.), połączony z obracającym się pionowym lub ukośnym wrzecionem; przędzarka zawiera wiele takich układów umieszczonych jeden obok drugiego. Niniejsza pozycja obejmuje przędzarki do lnu, konopi, juty itd., przędzarki pracy przerywanej (wózkowe itd.), przędzarki pracy ciągłej (skrzydełkowe, obrączkowe, nasadkowe itd.) oraz kołowrotki ręczne.

(2)Maszyny do krajania („tow-to-yarn” - kabel-na-przędzę). Przeprowadzają cały proces od targania włókien ciągłych poprzez wyciąganie do postaci niedoprzędu aż do przędzenia do postaci przędzy.

(3)Łączarki lub skręcarki wykonujące dodatkowy skręt włókien lub przeznaczone do skręcania dwóch lub wielu przędz do postaci wieloskładowej (złożonej) lub kablowanej lub szpagatu; jednakże niektóre specjalizowane maszyny powroźnicze nie są objęte tą pozycją (pozycja 8479). Niektóre maszyny należące do tej grupy mogą zawierać specjalne urządzenia do wytwarzania przędzy ozdobnej (np. przędzy pętelkowej).

Grupa ta obejmuje również skręcarki do skręcania razem włókien ciągłych jedwabiu lub włókien chemicznych.

(4)Maszyny do łączenia końcami, na długość, włosia końskiego.

(D) PRZEWIJARKI LUB MOTARKI

Maszyny te są używane do nawijania przędz (lub niedoprzędów), szpagatu lub sznurka, na cewki, szpule, kopki włókiennicze, stożki, kartoniki itd. lub w kłębki, motki lub pasma, zarówno na potrzeby produkcyjne, handlowe, jak i w celu sprzedaży detalicznej. Zasady klasyfikowania snowarek omówione są poniżej, w części (E). Maszyny do nawijania lin i kabli klasyfikowane są do pozycji 8479.

Pozycja obejmuje również maszyny do odzyskiwania i ponownego nawijania włókna ze źle dzianych lub szydełkowanych wyrobów. Obejmuje także przewijarki wątkowe specjalnie przeznaczone do nawijania przędzy wątkowej na cewki w procesie przygotowania do tkania.

(E) MASZYNY DO PRZYGOTOWYWANIA PRZĘDZY WŁÓKIENNICZEJ DO STOSOWANIA NA MASZYNACH OBJĘTYCH POZYCJĄ 8446 LUB 8447

Grupa ta obejmuje:

(1)Snowarki do przygotowywania szeregu równoległych, jednakowo napiętych włókien w odpowiedniej kolejności (według barwy i rodzaju przędzy) niezbędnej do tkania. Pełna liczba włókien osnowy może być przygotowana w całości lub w sekcjach (snowarka sekcyjna); mogą być one nawijane bezpośrednio na duży nawój przędzalniczy, gotowy do użycia na krośnie, albo tymczasowo na bęben snowarki lub np. na szpule.

Snowarki składają się z ramy (ramy natykowej) z dużą liczbą szpul na przędzę, szeregu grzebieni i wodzików oraz bębnowego mechanizmu nawojowego; poszczególne podzespoły tej maszyny są zazwyczaj oddzielone, jednakże jeśli do odprawy celnej są zgłaszane łącznie, to wówczas objęte są niniejszą pozycją.

(2)Klejarki. W maszynach tych przędza osnowy (w sekcjach albo jako zestaw równoległych włókien), poddawana jest tymczasowemu nasyceniu substancją klejącą, zabezpieczającą przed strzępieniem się na krosnach i wygładzającą ją w celu ułatwienia tkania. Maszyny te składają się zazwyczaj z kąpieli klejonkowej, układu prowadnic rolkowych, podgrzewanego cylindra lub suszarki na gorące powietrze oraz urządzenia do nawijania, a niekiedy również z mechanizmu do oznakowania miejsc cięcia (tj. wprowadzenia znaków barwnych w jednakowych odstępach na przędzach krajki).

Pozycja ta nie obejmuje innych klejarek, np. do klejenia innych przędz (włączając przędze wątku), w kłębkach lub jako oddzielne przędze (pozycja 8451).

(3)Maszyny do przeciągania i przewlekania przędzy osnowy przez odpowiednie struny nicielnicowe krosna oraz przez płochę lub grzebień tkacki.

(4)Maszyny do wiązania i wkręcania osnowy, służące do łączenia nici nowej osnowy z pozostałością poprzedniej.

Pozycja ta nie obejmuje wiązarek używanych do łączenia nici osnowy, które zostały zerwane podczas tkania (pozycja 8448).

(5)Maszyny do zbierania przędzy osnowowej na nawój z bębnów snowarki.

(6)Maszyny przeplatające i dostarczające nić w trakcie tkania.

(7)Maszyny przewlekające nici do haftu.

CZĘŚCI I AKCESORIA

Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych dotyczących klasyfikacji części (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XVI), części oraz akcesoria maszyn objętych niniejszą pozycją klasyfikowane do pozycji 8448.

***

Pozycja wyklucza:

(a)Urządzenia do termicznej obróbki kokonów w celu zabicia poczwarek jedwabników (pozycja 8419).

(b)Maszyny do suszenia materiałów włókienniczych (w zależności od przypadku pozycja 8419 lub 8451).

(c)Wyżymarki odśrodkowe (pozycja 8421).

(d)Maszyny objęte pozycją 8444.

(e)Maszyny do wytwarzania lub wykańczania filcu lub włóknin (pozycja 8449).

(f)Maszyny do nadawania połysku, nabłyszczania, poddawania działaniu gazów lub inne maszyny wykańczające oraz maszyny do nawijania tkanin (pozycja 8451).

(g)Odcinarki włosia do oddzielania sierści od skór (pozycja 8453).

(h)Maszyny do ostrzenia zgrzeblarek i zębów grzebieni czesarek (pozycja 8460).

(ij)Maszyny do montowania zębów w obicia zgrzeblarskie (pozycja 8463).

(k)Maszyny do montowania obić zgrzeblarskich na cylindrach itd. (pozycja 8479).

 


 


8446-Maszyny tkackie (krosna).

8446 10-Do tkania materiałów o szerokości nieprzekraczającej 30 cm

-Do tkania materiałów o szerokości przekraczającej 30 cm, czółenkowe:

8446 21- -Krosna mechaniczne

8446 29- -Pozostałe

8446 30-Do tkania materiałów o szerokości przekraczającej 30 cm, bezczółenkowe

Niniejsza pozycja obejmuje maszyny tkackie przeznaczone do przędzenia tkanin z przędzy włókienniczej (włączając włóka torfowe) lub innej przędzy (np. z metalu, szkła lub azbestu).

W maszynach tych przędze osnowy i wątku przeplatają się wzajemnie pod kątem prostym, tworząc tkaninę.

W najprostszym sposobie tkania włókna osnowy z nawoju osnowowego są dzielone na dwie naprzemienne grupy włókien, z których każda sterowana jest nicielnicą. Nicielnice te na przemian podnoszą i opuszczają przydzielone do nich włókna, tworząc pomiędzy dwoma grupami włókien kąt (nazywany przesmykiem tkackim), przez który przechodzi prz