DZIAŁ 82

NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH

Uwagi
  1. Oprócz lamp lutowniczych, przenośnych kuźni, ściernic z ramami, zestawów do manicure i pedicure oraz towarów objętych pozycją 8209, niniejszy dział obejmuje tylko artykuły, w których ostrze, krawędź robocza, powierzchnia robocza lub inna część robocza wykonane są z:

(a)   metalu nieszlachetnego;

(b)   węglików metali lub cermetali;

(c)   kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) osadzonych na podłożu z metalu nieszlachetnego, z węglików metali lub z cermetali;

(d)   materiałów ściernych na podłożu z metalu nieszlachetnego, pod warunkiem że wyroby te mają zęby tnące, żłobki, rowki lub tym podobne, z metalu nieszlachetnego, które po nałożeniu materiału ściernego zachowują swój charakter i funkcje.

  1. Części z metalu nieszlachetnego do artykułów objętych niniejszym działem należy klasyfikować wraz z artykułami, w skład których te części wchodzą, z wyjątkiem części wymienionych oddzielnie, takich jak oprawki (uchwyty) do narzędzi ręcznych (pozycja 8466). Jednakże niniejszy dział nie obejmuje części ogólnego stosowania określonych w uwadze 2 do sekcji XV.

Głowice, nożyki i płytki tnące elektrycznych maszynek do golenia lub strzyżenia objęte są pozycją 8510.

  1. Komplety jeden lub więcej noży objętych pozycją 8211 i przynajmniej taką samą liczbę artykułów objętych pozycją 8215 należy klasyfikować do pozycji 8215.

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje pewne rodzaje wyrobów z metali nieszlachetnych, mających cechy narzędzi, przyrządów, wyrobów nożowniczych, stołowych itp., które są wyłączone z poprzednich działów sekcji XV i nie są maszynami lub urządzeniami klasyfikowanymi do sekcji XVI (zobacz poniżej), nie są też przyrządami lub aparatami objętymi działem 90., ani też artykułami objętymi pozycją 9603 lub 9604.

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Narzędzia, które z zastrzeżeniem kilku wyjątków (np. brzeszczotów do pił mechanicznych), są używane do prac ręcznych (pozycje od 8201 do 8205).

(B)Narzędzia z dwu lub więcej pozycji od 8202 do 8205 połączone w zestaw przeznaczony do sprzedaży detalicznej (pozycja 8206).

(C)Wymienne narzędzia do narzędzi ręcznych, obrabiarek lub narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym (pozycja 8207), noże i ostrza do maszyn lub urządzeń mechanicznych (pozycja 8208) oraz płytki, pręciki, końcówki itp. do narzędzi (pozycja 8209).

(D)Wyroby nożownicze (przeznaczone do użytku profesjonalnego, osobistego lub domowego), niektóre zmechanizowane sprzęty gospodarstwa domowego, łyżki i widelce oraz podobne przybory stołowe i kuchenne (pozycje od 8210 do 8215).

Ogólnie biorąc, niniejszy dział obejmuje narzędzia, które mogą być używane samodzielnie do prac ręcznych, nawet jeżeli zawierają proste mechanizmy, jak przekładnie, korbki, tłoczki, mechanizmy śrubowe lub dźwignie. Urządzenia są jednak klasyfikowane do działu 84., jeżeli są przeznaczone do mocowania na stole warsztatowym, ścianie itp., bądź też w wypadku, gdy z powodu swej masy lub rozmiarów albo siły koniecznej do ich użytkowania wyposażone są w podstawy, stojaki, ramy nośne itp., w celu ustawienia na podłożu, stole itp.

Tak więc wiertarka tzw. piersiowa, którą robotnik trzyma w ręku bez jakiegokolwiek podparcia, jest narzędziem klasyfikowanym do pozycji 8205, mimo iż zawiera prostą przekładnię; natomiast wiertarka przeznaczona do zamocowania na stojaku lub ramie powinna być klasyfikowana do pozycji 8459. Podobnie nożyce do metalu typu szczypcowego są klasyfikowane do pozycji 8203, podczas gdy nożyce gilotynowe wyposażone w stojak lub płytę podstawy powinny być klasyfikowane do pozycji 8462, nawet jeżeli są obsługiwane ręcznie.

Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły i to w obu kierunkach, w zależności od charakteru urządzenia. Tak więc imadła, ściernice z ramami i kuźnie przenośne są objęte pozycją 8205. Podobnie niektóre urządzenia mechaniczne (młynki do kawy, wyciskacze do soków, maszynki do mięsa itp.) są klasyfikowane do pozycji 8210, do której mają zastosowanie specjalne kryteria (patrz odpowiednie Noty wyjaśniające poniżej). I odwrotnie, dział 84 obejmuje niektóre urządzenia obsługiwane ręcznie, jak urządzenia do rozpylania cieczy lub proszków (pozycja 8424), narzędzia pneumatyczne (pozycja 8467), zszywacze biurowe, lecz nie typu pistoletowego (pozycja 8472) - niektóre z nich są bardzo małymi urządzeniami, które trudno określić jako mające podstawę lub ramę nośną.

***

Narzędzia, wyroby nożownicze itp. nie są zasadniczo klasyfikowane do niniejszego działu, jeżeli nie maja ostrza, krawędzi roboczej, powierzchni roboczej lub innej części roboczej z metalu nieszlachetnego, węglików metali (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 2849) lub z cermetali (patrz uwaga wyjaśniająca do pozycji 8113); jeżeli jednak warunek ten jest spełniony, wyroby są klasyfikowane do niniejszego działu, nawet jeżeli są wyposażone w niemetaliczne rękojeści, korpusy itp., o ciężarze przekraczającym ciężar roboczych części z metalu (np. strug z obudowa drewnianą i metalowym ostrzem).

Niniejszy dział obejmuje także narzędzia, jeżeli ich część robocza jest wykonana z naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych szlachetnych albo półszlachetnych kamieni (np. z czarnych diamentów) osadzonych na podłożu z metalu nieszlachetnego, węglików metali lub cermetali; co więcej, w niektórych wypadkach część robocza może być wykonana z metalu nieszlachetnego wyłożonego lub pokrytego materiałami ściernymi.

Istnieją wyjątki od tych ogólnych reguł, w wypadku niektórych wyrobów szczególnie wyspecyfikowanych w danych pozycjach (np. kuźnie przenośne i ściernice z ramami). Ponadto bardzo niewiele narzędzi ściernych pozostaje objętych niniejszym działem (patrz uwagi wyjaśniające do pozycji 8202 i 8207), ponieważ pozycja 6804 obejmuje ściernice i podobne narzędzia (włączając tarcze, głowice i końcówki do szlifowania, ostrzenia, polerowania, obciągania i cięcia) z kamienia naturalnego, zlepionego ścierniwa lub z ceramiki, wyposażone w rdzenie lub nie, chwyty, oprawki, ośki lub podobne części z innych materiałów, ale bez konstrukcji nośnych.

Narzędzia wymienne z metalu nieszlachetnego, do narzędzi ręcznych, obrabiarek lub narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, które są wyłączone z niniejszego działu, ponieważ ich część robocza nie jest wykonana z jednego z materiałów wyspecyfikowanych w uwadze 1., powinny być zasadniczo klasyfikowane w zależności od materiału, z którego jest wykonana ich część robocza, np. z gumy (dział 40), ze skóry wyprawionej (dział 42), ze skóry futrzanej (dział 43), z korka (dział 45), z materiału włókienniczego (dział 59), z materiałów ceramicznych (pozycji 6909). Szczotki do maszyn powinny być klasyfikowane do pozycji 9603.

Możliwe do rozpoznania części narzędzi, wyrobów nożowniczych itp., wykonane z metali nieszlachetnych (np. ramy pił i ostrza strugów), powinny być normalnie klasyfikowane do tych samych pozycji co kompletne wyroby. Niniejsza reguła nie ma jednak zastosowania do części klasyfikowanych do osobnych pozycji. Łańcuchy, gwoździe, śruby, nakrętki, wkręty, nity, sprężyny (np. do sekatorów) i inne części ogólnego zastosowania, zgodnie z określeniem w uwadze 2 do sekcji XV, są wyłączone z niniejszego działu i klasyfikowane do właściwych dla siebie pozycji (działy od 73. do 76. i od 78. do 81.).

Wyroby nożownicze i inne artykuły klasyfikowane do pozycji od 8208 do 8215 mogą być wyposażone w drobne elementy ze szlachetnego metalu lub platerowane szlachetnym metalem (np. monogramy lub inkrustacje); jeżeli jednak zawierają inne części (np. rękojeści lub ostrza) z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym, lub też jeżeli zawierają perły naturalne lub hodowlane albo kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone) (z wyjątkiem części roboczej jak opisano wyżej) - są klasyfikowane do działu 71.

***

Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)Narzędzi, nożyc i innych wyrobów nożowniczych, w rodzaju stosowanych jako narzędzia lub urządzenia medyczne, dentystyczne, chirurgiczne lub weterynaryjne (pozycja 9018).

(b)Narzędzi mających oczywiste cechy zabawek (dział 95).

 


 


8201-Narzędzia ręczne: łopaty, szufle, motyki, kilofy, grace, widły i grabie; siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania; sekatory i nożyce ogrodnicze wszelkiego rodzaju; kosy, sierpy, nożyce do trawy, nożyce do żywopłotów, kliny do drewna oraz pozostałe narzędzia, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie.

8201 10-Łopaty i szufle

8201 30-Motyki, kilofy, grace i grabie

8201 40-Siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania

8201 50-Sekatory i podobne jednoręczne nożyce ogrodnicze oraz inne jednoręczne nożyce (włącznie z nożycami do drobiu)

8201 60-Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęgnacji drzew i podobne nożyce dwuręczne

8201 90-Pozostałe narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie

Niniejsza pozycja obejmuje narzędzia ręczne używane głównie w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie, jednak niektóre z nich mogą być używane do innych celów (np. do robót drogowych, wykopów, w kopalniach, kamieniołomach, w ciesielstwie lub do prac domowych).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Łopaty i szufle, włączając domowe szufle do węgla i inne specjalne (np. saperki dla biwakowiczów, wojskowe itp.).

(2)Widły.

(3)Oskardy, kilofy, motyki i grabie, włączając grabie do trawników, kombinowane motyki-grabie, grace, grace ogrodnicze i kultywatory.

(4)Topory, siekiery ciesielskie i podobne narzędzia do rąbania, włączając siekiery drwalskie, siekiery ręczne, toporki, rębaki, topory ciesielskie, narzędzia do wrębów i maczety.

(5)Sekatory i podobne jednoręczne nożyce i narzędzia od cięcia (wącznie z nożycami do drobiu). Zwykle składają się z dwóch trzonków osadzonych obrotowo na osi położonej w trzech czwartych długości. Jeden z tych trzonków często jest zakończony ostrzem wklęsłym, drugi zaś wypukłym („papuzi dziób”); różnią się one od nożyc objętych pozycją 8213 brakiem pierścieni na palce.

Narzędzia te prawie zawsze mają sprężynę, która odpycha trzonki po wykonaniu cięcia, oraz haczyk lub inny element mocujący, tak, że mogą łatwo być otwierane lub zamykane jedna ręką. Podczas cięcia obsługiwane są jedną ręką; mają dużą moc działania.

Niniejsza pozycja obejmuje również sekatory ogrodnicze, sekatory do kwiatów i owoców; sekatory do winorośli o wąskich, zbieżnych ostrzach itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak nożyc typu sekatorów, mających ostrza sekatorowe, lecz wyposażone w pierścienie na palce (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 8213).

(6)Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce ogrodnicze i podobne nożyce dwuręczne, włączając nożyce do trawy i obcinania gałęzi.

(7)Inne narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie. Obejmują one kosy, sierpy (do zbóż, trawy i rozcinania), noże wszelkiego rodzaju do siana i słomy; sadzaki, siewniki, sadzarki, rydle i narzędzia do przesadzania; zbieraki do owoców; grzebienie dla krów, zgrzebła i skrobaczki dla świń; skrobaki do kory i noże do korowania; kliny do drewna; narzędzia dla drwali do toczenia dłużyc (haki, kleszcze, oskardy, kantaki); narzędzia do murawy; nożyce do strzyżenia owiec.

Wszystkie te narzędzia są klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet gdy są wyposażone w trzonki.

Niniejsza pozycja obejmuje również możliwe do rozpoznania metalowe części do tych narzędzi.

Z niniejszej pozycji wyłączone są również:

(a)Szczypce do kolczykowania owiec i innych zwierząt (pozycja 8203).

(b)Kliny kamieniarskie i kowadełka do klepania kos (pozycja 8205).

(c)Noże ogrodnicze (pozycja 8211).

(d)Walce ogrodnicze, brony, kosiarki do trawy i siana, włącznie z tymi, które są pchane lub ciągnione ręcznie (dział 84).

(e)Czekany (pozycja 9506).

 


 


8202-Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju (włączając brzeszczoty do cięcia, do żłobienia rowków lub brzeszczoty bez zębów).

8202 10-Piły ręczne

8202 20-Brzeszczoty do pił taśmowych

-Brzeszczoty do pił tarczowych (włączając do cięcia i żłobienia rowków):

8202 31- -Z częścią roboczą ze stali

8202 39- -Pozostałe, włączając części

8202 40-Brzeszczoty do pił łańcuchowych

-Pozostałe brzeszczoty do pił:

8202 91- -Brzeszczoty proste, do metalu

8202 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Piły ręczne do drewna, metalu, kamienia lub innych materiałów, do użytku profesjonalnego lub domowego.

Obejmują one piły kabłąkowe, włośnicowe, ramowe (z ramą metalową lub drewnianą); piły zwykłe, na ogół z rękojeścią na jednym z końców (otwornice, grzbietnice, płatnice itp.), duże piły tzw. poprzecznice (zazwyczaj z rękojeścią na każdym końcu); piły w kształcie noża (składanego lub nie) używane przez ogrodników lub górników; specjalne piły dla zegarmistrzów lub jubilerów; piły uniwersalne lub wieloczynnościowe; piły składane do użytku wojskowego, na biwakach itp.; piły do forniru; piły trwale połączone ze skrzynkami uciosowymi (jednak piła stanowi zasadniczy element wyrobu).

(B)Brzeszczoty do pił prostych wszelkiego rodzaju; do pił ręcznych, mechanicznych i do wszelkich materiałów. Obejmują one:

(1)Brzeszczoty do pił taśmowych lub pił bez końca (np. do pił do drewna).

(2)Ostrza pił tarczowych (włączając frezy piłkowe lub do rowków używane na frezarkach). Te ostatnie można odróżnić od frezów tarczowych po stosunku grubości do średnicy, który jest mniejszy niż dla frezów; jak również po zębach, które są wykonane tylko na obwodzie, jak w piłach tarczowych, podczas gdy frezy często mają zęby na powierzchniach czołowych, albo mają zęby wypukłe lub wklęsłe.

(3)Brzeszczoty pił łańcuchowych (w kształcie łańcuchów) do ścinania drzew, przerzynania pni itp. Zęby tego rodzaju pił zawierają często elementy z węglików metali lub cermetali.

(4)Brzeszczoty proste do wszelkiego rodzaju pił, włączając brzeszczoty do tzw. pilniko-pił (okrągłe ostrza o zębach jak pilniki, lecz używane do piłowania jak piły wyrzynarki).

(5)Brzeszczoty proste bez zębów do piłowania kamienia (młotkowane lub prostowane maszynowo, w celu uzyskania płaskości lub falistości) z zastrzeżeniem, że ich końce są perforowane lub ukształtowane w inny sposób, umożliwiający mocowanie.

(6)Tarcze ścierne (bez zębów) do przecinania metali.

Niniejsza pozycja obejmuje również półwyroby brzeszczotów pił. Za półwyroby należy uważać taśmę (pociętą na odcinki lub nie) i tarcze (z otworem centralnym służącym do osadzenia tarczy na wrzecionie) z zastrzeżeniem, że są uzębione.

Ostrza i brzeszczoty pił mogą mieć zęby jednolite lub być wyposażone w zęby albo segmenty tnące w postaci wkładek (np. niektóre piły tarczowe). Zęby mogą być wykonane w całości z metalu nieszlachetnego, bądź z metalu nieszlachetnego mającego nakładki lub pokrytego węglikami metali, diamentem (w szczególności czarnymi diamentami) lub, w niektórych wypadkach, proszkiem ściernym. W niektórych piłach zęby mogą być zastąpione diamentami lub elementami z węglików metali, rozmieszczonymi na obwodzie tarczy.

Tarcze bez zębów, wyłożone materiałem ściernym (np. do cięcia marmuru, kwarcu lub szkła) lub mające szereg wkładek z materiału ściernego na obwodzie, są jednak wyłączone (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 6804).

Niniejsza pozycja obejmuje występujące osobno części z metalu nieszlachetnego do pił ręcznych (np. ramy, kabłąki, rękojeści i napinacze) oraz zęby z metalu nieszlachetnego i wkładki uzębione, przeznaczone do uzbrajania pił.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Struny do cięcia kamienia (zazwyczaj z trzech splecionych drutów ze stali specjalnej) (pozycja 7312).

(b)Łańcuchy do maszyn dłutujących (pozycja 8207).

(c)Piły ręczne (pilarki) z wbudowanym silnikiem (pozycja 8467).

(d)Piły będące instrumentami muzycznymi (pozycja 9208).

 


 


8203-Pilniki, tarniki, szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety, nożyce do cięcia metalu, obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia ręczne.

8203 10-Pilniki, tarniki i podobne narzędzia

8203 20-Szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety i podobne narzędzia

8203 30-Nożyce do cięcia metalu i podobne narzędzia

8203 40-Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia

Niniejsza pozycja obejmuje następujące narzędzia ręczne:

(A)Pilniki, tarniki i podobne narzędzia (włączając kombinowane pilniko-tarniki), dowolnego kształtu (płaskie, półokrągłe, okrągłe, kwadratowe, trójkątne, owalne itp.) i rozmiarów, do metalu, drewna lub innych materiałów.

(B)Kleszcze (włącznie z tnącymi), szczypce, pincetki i podobne narzędzia, obejmujące:

(1)Kleszcze (np. do zaciskania plomb i szczypce do kolczykowania owiec i innych zwierząt, kleszcze do rur gazowych, szczypce do wprowadzania i wyciągania zawleczek, do osadzania oczek, szczypce w rodzaju rozwieraków do pił).

(2)Obcęgi (np. cęgi i kleszcze kowalskie).

(3)Pincetki (np. zegarmistrzowskie, kwiaciarskie, filatelistyczne, do depilacji).

(4)Łapki do wyciągania gwoździ (szczękowe, działające na zasadzie kleszczy).

(C)Nożyce do cięcia metali i podobne narzędzia, włączając nożyce blacharskie i inne nożyce do cięcia blachy lub drutu.

(D)Obcinaki do rur, obcinaki do śrub, przebijaki i podobne narzędzia, obejmujące:

(1)Obcinaki z kółkami tnącymi do rur, obcinaki do śrub, nożyce do taśm i łańcuchów, typu szczypiec.

(2)Przebijaki, np. do butonierek; dziurkacze do kasowania biletów (inne niż kasowniki do nadruku daty lub innych symboli - pozycja 9611); przebijaki rymarskie, do materacy itp.; do przebijania skóry, filcu itp., zarówno typu szczypiec jak i wymagające uderzenia młotkiem (ale nie pełne trzpienie lub podobne stemple).

Z niniejszej pozycji są wyłączone:

(a)Stemple i pilniki (włączając pilniki obrotowe) do obrabiarek (pozycja 8207).

(b)Pilniki do paznokci i cążki (pozycja 8214).

(c)Szczypce do cukru (pozycja 8215).

(d)Nożyce do metali mające cechy obrabiarek (pozycja 8462) oraz dziurkacze biurowe wyposażone w podstawę do ustawiania lub mocowania dziurkacza do stołu, biurka itp. (pozycja 8472).

(e)Kasowniki do biletów wybijające datę lub inne symbole (pozycja 9611).

 


 


8204-Klucze maszynowe ręczne (włączając klucze dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwintowników); wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez.

-Klucze maszynowe ręczne:

8204 11- -Nienastawne

8204 12- -Nastawne

8204 20-Wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez

Niniejsza pozycja obejmuje następujące narzędzia ręczne:

(1)Klucze ręczne (np. stałe lub nastawne; nasadkowe, oczkowe lub z grzechotką; klucze korbowe), klucze do rowerów lub samochodów, do śrub do drewna, hydrantów i rur (włączając łańcuchowe klucze do rur); klucze dynamometryczne. Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak pokręteł do gwintowników (pozycja 8205).

(2)Wymienne nasadki do kluczy, z rękojeściami lub bez nich, włączając dźwignie lub przedłużacze.

 


 


8205-Narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; lampy lutownicze; imadła, zaciski i temu podobne, inne niż akcesoria i części obrabiarek lub maszyn do cięcia strumieniem wody; kowadła; przenośne ogniska kowalskie; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie.

8205 10-Narzędzia do wiercenia, wykonywania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych

8205 20-Młotki i młoty kowalskie

8205 30-Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna

8205 40-Wkrętaki

-Pozostałe narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie):

8205 51- -Narzędzia gospodarstwa domowego

8205 59- -Pozostałe

8205 60-Lampy lutownicze

8205 70-Imadła, zaciski i temu podobne

8205 90-Pozostałe, włącznie z zestawami artykułów objętych dwiema lub więcej podpozycjami niniejszej pozycji

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie narzędzia ręczne nie objęte innymi pozycjami niniejszego działu lub gdziekolwiek indziej w nomenklaturze (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu), wraz z innymi narzędziami i urządzeniami wymienionymi w tytule.

Obejmuje ona szeroki asortyment narzędzi ręcznych (włączając niektóre proste mechanizmy obsługiwane ręcznie, jak korby, grzechotki lub przekładnie). Ta grupa narzędzi obejmuje:

(A)Narzędzia do wiercenia i wykonywania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, jak korby do świdrów (włączając typu grzechotkowego), wiertarki piersiowe i korbowe; oprawki do narzynek, pokrętła do gwintowników itp. Wymienne narzędzia, jak wiertła, świdry, gwintowniki i narzynki są wyłączone - patrz pozycja 8207.

(B)Młotki i młoty kowalskie, jak kowalskie, kotlarskie, ciesielskie, kamieniarskie, szklarskie, brukarskie i murarskie; młoty do kruszenia kamieni, perliki górnicze, groszkowniki kamieniarskie oraz młotki przystosowane do wyciągania gwoździ itp.

(C)Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia do robót w drewnie, jak strugi wszelkich typów (gładziki, wpustniki, żłobniki, przysieki itp.), ośniki i skrobaki do drewna; rylce i pisaki grawerskie, w rodzaju stosowanych przez cieśli, stolarzy, bednarzy, rzeźbiarzy itp.

(D)Wkrętaki (włączając typu grzechotkowego).

(E)Inne narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie).

Grupa ta obejmuje:

(1)Pewną liczbę artykułów gospodarstwa domowego, włączając niektóre z ostrzami tnącymi, lecz wyłączając urządzenia mechaniczne (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 8210), mających cechy narzędzi i odpowiednio niewłaściwych dla pozycji 7323, takie jak:

Żelazka do prasowania (gazowe, parafinowe/naftowe, na węgiel drzewny itp., lecz nie elektryczne, które są klasyfikowane do pozycji 8516), żelazka do włosów; otwieracze do butelek, korkociągi, proste otwieracze do puszek (także klucze); dziadki do orzechów; drylownice do owoców (typu sprężynowego); haczyki do guzików; łyżki do butów; „stalowe” i inne metalowe ostrzarki do noży; noże i radełka do cięcia ciasta; tarki do sera itp.; maszynki do krojenia mięsa (z kołami tnącymi); krajarki do sera, krajarki do jarzyn; formy do wafli; trzepaczki do kremu i jaj, krajarki do jaj; druciki do krojenia masła; szpikulce do lodu; ucieraczki do pomidorów; igły do szpilkowania; szpikulce, pogrzebacze, szczypce, grabki i pokrywy do pieców lub kominków.

(2)Narzędzia zegarmistrzowskie, jak przyrządy do wybijania kamieni, wyważania balansów, nitowania, narzędzia do nawijania sprężyn, do obracania, regulowania, piłowania śrub balansów itp.

(3)Diamenty szklarskie, włączając przyrządy w rodzaju cyrkla z końcówką diamentową i ramieniem z podziałką (do wycinania kół) oraz pisaki diamentowe do wykonywania napisów na szkle. Diamenty występujące osobno są wyłączone (pozycja 7102).

(4)Specjalne narzędzia kowalskie jak nadstawki, kształtowniki kowalskie, stemple, przecinaki.

(5)Narzędzia do prac górniczych, drogowych itp., jak łomy górnicze, przecinaki kamieniarskie, dłuta i kliny.

(6)Narzędzia murarskie, formierskie, betoniarskie, tynkarskie, malarskie itp., jak kielnie, narzędzia do gładzenia, gipsowania, skrobaki i nożyki, szpilki i gładziki formierskie, radełka, kółka do cięcia szkła, szpachle i noże do kitowania szyb.

(7)Różne narzędzia ręczne, jak strugi kowalskie i noże do kopyt; dłuta kowalskie, nagłówniaki i wybijaki nitów; przecinaki i przebijaki; narzędzia do wyciągania gwoździ inne niż szczypce, do otwierania skrzynek i wybijaki szpilek; łyżki do opon; szydła bez uszka; groty tapicerskie i introligatorskie; kolby do lutowania i żelazka do znakowania na gorąco; skrobaki do metalu; narzędzia do rozpinania zębów w piłach inne niż szczypce; skrzynki uciosowe, narzędzia do sondowania sera itp.; ubijaki do utwardzania używane przez brukarzy, obciągacze do ściernic; urządzenia do opasywania opakowań itp., inne niż objęte pozycją 8422 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające); sprężynowe „pistolety” do zszywania opakowań, kartonu itp.; narzędzia do nitowania, wstrzeliwania kołków itp., działające przy użyciu naboi wybuchowych; piszczele do wydmuchiwania szkła; palniki dmuchane ustnie; bańki na olej i oliwiarki (włączając wyposażone w pompkę lub mechanizm śrubowy), smarownice do smaru stałego.

(F)Lampy lutownicze (np. do lutowania miękkiego i twardego, do usuwania farby, do rozruchu silników wysokoprężnych). Są to lampy dwóch typów - oba niezależne, różniące się rodzajem stosowanego paliwa; mogą mieć wbudowany zbiornik (często z małą pompką) na paliwo ciekłe w rodzaju oleju mineralnego lub inne albo wymienny nabój gazowy. W niektórych wypadkach do końcówki lampy może być przyłączona kolba do lutowania, żelazo do znakowania lub inne urządzenie. Niniejsza pozycja nie obejmuje gazowych urządzeń spawalniczych (pozycja 8468).

(G)            Imadła, zaciski i podobne, włączając imadła ręczne, śrubowe, stołowe lub warsztatowe dla stolarzy lub cieśli, ślusarzy, rusznikarzy, zegarmistrzów itp., lecz z wyłączeniem imadeł będących wyposażeniem lub częścią obrabiarek lub maszyn do cięcia strumieniem wody. Grupa ta obejmuje również ściski i dociski, które podobnie jak imadła, służą jako narzędzia przytrzymujące (np. ściski stolarskie, dociski podłogowe i prasy narzędziowe).

Grupa ta obejmuje imadła metalowe o szczękach z nakładkami nie metalowymi (drewno, fibra itp.), stosowanymi w celu uniknięcia uszkodzeń mocowanego elementu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak uchwytów próżniowych (przyssawkowych), złożonych z podstawy, rękojeści i dźwigni roboczej z metalu nieszlachetnego oraz tarcz gumowych. Uchwyty te są przeznaczone do czasowego mocowania do przedmiotów w celu umożliwienia manipulowania nimi i przenoszenia (na przykład pozycja 7325, 7326 lub 7616).

(H)Kowadła; kuźnie przenośne; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie.

Grupa ta obejmuje:

(1)Kowadła (włączając dwurożne) wszelkich rozmiarów i do wszystkich zastosowań, np. kowalskie, zegarmistrzowskie lub jubilerskie; kopyta i prawidła szewskie; kowadełka ręczne do klepania kos.

(2)Kuźnie przenośne, zwykle wyposażone w dmuchawy i czasem w kowadło; są głównie używane w małych warsztatach, stoczniach itp.

(3)Ściernice (obsługiwane ręcznie lub nożnie) z ramami drewnianymi lub z innego materiału. Ściernice z napędem mechanicznym są klasyfikowane do działu 84. lub 85. Tarcze ścierne i podobne wyroby, występujące osobno, są klasyfikowane do pozycji 6804.

Narzędzia zawierające metal, lecz mające część roboczą z gumy, skóry wyprawionej, filcu itp., są klasyfikowane w zależności od materiału składowego (działy 40., 42., 59. itp.).

Oprócz wyłączeń wymienionych wyżej, poniżej wymienione wyroby są również wyłączone z niniejszej pozycji:

(a)Igły do szycia i inne artykuły, objęte pozycją 7319.

(b)Wymienne narzędzia przewidziane do stosowania w narzędziach ręcznych, mechanicznych lub nie, w obrabiarkach lub w narzędziach ręcznych z napędem mechanicznym (np. końcówki wkrętaków i świdry do skał) (pozycja 8207).

(c)Urządzenia do natryskiwania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków (nawet obsługiwane ręcznie) (pozycja 8424).

(d)Oprawki narzędziowe do narzędzi ręcznych (pozycja 8466).

(e)Narzędzia do prac ręcznych - pneumatyczne, hydrauliczne lub z wbudowanym silnikiem nie elektrycznym (pozycja 8467).

(f)Narzędzia traserskie, pomiarowe, kontrolne lub wzorniki (np. wysokościomierze traserskie i wzorniki, rysiki i punktaki traserskie, sprawdziany i wzorniki), objęte działem 90.


 


8206-Narzędzia z dwóch lub więcej pozycji od 8202 do 8205, pakowane w zestawy do sprzedaży.

Niniejsza pozycja obejmuje komplety narzędzi objętych, co najmniej dwiema lub więcej pozycjami od 8202 do 8205, z zastrzeżeniem, że zostały połączone w komplety w celu sprzedaży (np. w pudełku z tworzywa sztucznego lub w metalowej skrzynce narzędziowej).

Niniejsza pozycja między innymi obejmuje:

(1)Komplety narzędzi samochodowych, obejmujące np. komplety nasadek, klucze, klucze z zapadką, wkrętaki i szczypce.

(2)Proste zestawy, jak komplety kluczy i wkrętaków.

Komplety zawierające mniej ważne narzędzia objęte innymi pozycjami lub działami nomenklatury są klasyfikowane do niniejszej pozycji, z zastrzeżeniem, że takie drobne elementy nie zmieniają ich zasadniczego charakteru zestawów dwóch lub więcej narzędzi objętych pozycjami od 8202 do 8205.

 


 


8207-Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (na przykład do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów lub wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania), włączając ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych.

-Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:

8207 13- -Z częścią roboczą z cermetali

8207 19- -Pozostałe, włącznie z częściami

8207 20-Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu

8207 30-Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wykrawania

8207 40-Narzędzia do gwintowania otworów lub wałków

8207 50-Narzędzia do wiercenia, inne niż do wiercenia w kamieniu

8207 60-Narzędzia do wytaczania lub przeciągania

8207 70-Narzędzia do frezowani

8207 80-Narzędzia do toczenia

8207 90-Pozostałe narzędzia wymienne

Podczas gdy (poza kilkoma wyjątkami, jak brzeszczoty pił mechanicznych) poprzednie pozycje niniejszego działu mają głównie zastosowanie do narzędzi ręcznych gotowych do użytku bezpośrednio lub po zamocowaniu trzonków, niniejsza pozycja obejmuje ważną grupę narzędzi, które nie nadają się do samodzielnego użytkowania, lecz są skonstruowane do mocowania, w zależności od rodzaju, w następujący sposób:

(A)w narzędziach ręcznych, nawet z napędem mechanicznym (np. wiertarki piersiowe, korby do świdrów i pokrętła do narzynek),

(B)w obrabiarkach, objętych pozycjami od 8457 do 8465 lub pozycją 8479 na mocy uwagi 7. do działu 84,

(C)w narzędziach objętych pozycją 8467,

służących do wyciskania, tłoczenia, wykrawania, gwintowania, nacinania gwintów, wiercenia, wytaczania, rozwiercania, przeciągania, frezowania, nacinania uzębień, toczenia, cięcia, dłutowania lub ciągnienia itp., metali, węglików metali, drewna, kamienia, ebonitu, pewnych tworzyw sztucznych lub innych materiałów, lub do wkręcania.

Niniejsza pozycja obejmuje także narzędzia do stosowania w maszynach do wiercenia w kamieniu lub w maszynach do wierceń ziemnych objętych pozycją 8430.

Matryce, stemple, wiertła i inne narzędzia wymienne do maszyn lub urządzeń innych niż wyspecyfikowane wyżej są klasyfikowane jako części maszyn lub urządzeń, dla których są przeznaczone.

Objęte niniejsza pozycją narzędzia mogą być jednolite lub złożone.

Narzędzia jednolite, wykonane w całości z jednego materiału, są na ogół wykonane ze stali stopowej lub wysokowęglowej.

Narzędzia złożone składają się z jednej lub wielu części roboczych z metalu nieszlachetnego, z węglików metali lub cermetali; z diamentów lub innych szlachetnych lub półszlachetnych kamieni, połączonych z podłożem z metalu nieszlachetnego bądź w sposób trwały, przez zgrzewanie lub obciskanie, bądź też w sposób umożliwiający wymianę. W tym ostatnim wypadku narzędzie składa się korpusu z metalu nieszlachetnego i jednej lub więcej części roboczych (ostrze, płytka, końcówka) mocowanych do korpusu za pomocą urządzenia złożonego np. z podkładki, śruby dociskowej lub kołka dociskowego z ewentualnym łamaczem wiórów.

Niniejsza pozycja obejmuje również narzędzia z częścią roboczą z metalu nieszlachetnego, wyposażoną lub pokrytą materiałem ściernym, z zastrzeżeniem, że narzędzia te mają zęby tnące, rowki, itp., które zachowują swą tożsamość i funkcję nawet po nałożeniu materiału ściernego; tzn. są to narzędzia, które mogłyby być używane nawet gdyby nie nałożono na nie materiału ściernego; jednakże większość narzędzi ściernych jest wyłączona (patrz uwaga wyjaśniająca do pozycji 6804).

Narzędzia klasyfikowane do niniejszej pozycji obejmują:

(1)Wiertła do wiercenia w kamieniu lub wiertła do wierceń ziemnych, włączając narzędzia do wierceń górniczych, naftowych i sondowań (np. świdry, koronki i wiertła).

(2)Matryce do ciągnienia lub wyciskania metalu, włącznie z ciągadłami płytkowymi.

(3)Narzędzia do prasowania, tłoczenia lub wykrawania, włącznie ze stemplami i matrycami do prasowania lub tłoczenia blach na zimno; matryce kuźnicze; matryce i stemple do wykrawania lub perforowania na obrabiarkach.

(4)Narzędzia do nacinania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, jak gwintowniki, narzynki, noże do gwintów i głowice gwinciarskie.

(5)Narzędzia do wiercenia inne niż wiertła do kamienia, włącznie z wiertłami (spiralnymi lub krętymi, nawiertakami), wiertłami piórkowymi itp.

(6)Narzędzia do wytaczania lub przeciągania, włącznie z rozwiercaniem.

(7)Narzędzia do frezowania np. frezy (walcowe, śrubowe, naprzemianskośne lub kątowe), frezy do nacinania uzębień itp.

(8)Narzędzia do toczenia.

(9)Inne narzędzia wymienne, takie jak:

(a)Narzędzia do ciosania, planowania, rowkowania, docierania lub obciągania.

(b)Narzędzia do dłutowania, profilowania lub obrabiania rowków w drewnie, włącznie z łańcuchami do dłutowania drewna.

(c)Narzędzia do mieszania itp. materiałów jak farba, klej, zaprawa, kit i masa do powlekania.

(d)Końcówki wkrętaków.

Ciągadła do drutu, narzędzia tokarskie itp. są klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeżeli stały się promieniotwórcze.

Z niniejszej pozycji wyłączone są również:

(a)Obciążniki, kółka i inne narzędzia z częścią roboczą z gumy, skóry wyprawionej, filcu itp., klasyfikowane w zależności od materiału składowego części roboczej (odpowiednio działy 40., 42., 59. itp.).

(b)Wszelkiego rodzaju brzeszczoty pił (pozycja 8202).

(c)Ostrza strugów i podobne części narzędzi (pozycja 8205).

(d)Noże i ostrza tnące do maszyn lub urządzeń mechanicznych (pozycja 8208).

(e)Płytki, pręciki, końcówki itp. elementy narzędzi, niezamontowane, z cermetali (pozycja 8209).

(f)Dysze przędzalnicze do włókien chemicznych (pozycja 8448).

(g)Uchwyty przedmiotów i oprawki narzędziowe do maszyn i narzędzi ręcznych oraz samoczynnie otwierające się głowice gwinciarskie (pozycja 8466).

(h)Dysze do produkcji włókna szklanego (pozycja 8475).

(ij)Szczotki (metalowe lub nie), w rodzaju stosowanych jako części maszyn (pozycja 9603).

 


 


8208-Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych.

8208 10-Do obróbki metalu

8208 20-Do obróbki drewna

8208 30-Do urządzeń kuchennych lub do maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym

8208 40-Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie

8208 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja ma zastosowanie do niezamontowanych noży lub ostrzy tnących, o kształcie prostokątnym, kołowym lub innym, do maszyn lub urządzeń mechanicznych, jednakże nie obejmuje noży lub ostrzy tnących do narzędzi ręcznych objętych pozycjami od 8201 do 8205 (np. ostrzy strugów).

Niniejsza pozycja obejmuje noże i ostrza tnące:

(1)Do obróbki metali:

(a)Ostrza i noże do narzędzi używanych w obrabiarkach, np. do rozwiertaków lub frezów.

(b)Ostrza do nożyc gilotynowych lub do nożyc mechanicznych do cięcia drutu, prętów itp.

(2)Do obróbki drewna:

(a)Ostrza i żelazka do równiarek i podobnych obrabiarek do drewna.

(b)Ostrza do maszyn do skrawania forniru.

(3)Do urządzeń kuchennych lub maszyn używanych w przemyśle spożywczym, jak ostrza i noże do urządzeń lub maszynek używanych w gospodarstwie domowym albo przez rzeźników, piekarzy itp. (np. ostrza do maszynek do mięsa, krajarek do warzyw, maszynek do krojenia chleba, wędlin).

(4)Do maszyn używanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie, ostrza i noże do siekaczy okopowych, sieczkarni itp. lub do kosiarek ogrodniczych; ostrza i segmenty ostrzy do kosiarek i żniwiarek. Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak lemieszy pługów lub talerzy bron.

(5)Do innych maszyn lub urządzeń mechanicznych, takie jak

(a)Ostrza i noże, włączając ostrza o kształcie kołowym lub korytkowym, do maszyn używanych do dwojenia, mizdrowania lub wygładzania powierzchni skóry wyprawionej.

(b)Ostrza i noże do maszyn do cięcia papieru, tekstyliów, tworzyw sztucznych itp.; do maszyn do krojenia tytoniu itp.

 


 


8209-Płytki, nakładki, końcówki i temu podobne do narzędzi, niezmontowane, z cermetali.

Objęte niniejszą pozycją wyroby mają zwykle postać płytek, pręcików, końcówek, prętów, tabletek, pierścieni itp. i odznaczają się dużą twardością, nawet w wysokiej temperaturze oraz dużą sztywnością.

Ze względu na swe specjalne właściwości, wymienione płytki, końcówki itp. są zgrzewane, lutowane lub mocowane mechanicznie w narzędziach tokarskich, frezarskich, wiertłach, narzynkach lub innych narzędziach pracujących z dużymi szybkościami skrawania, używanych do obróbki metali lub innych twardych materiałów. Wyroby te są klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeżeli są ostrzone lub przygotowane w inny sposób, lecz niezamontowane w narzędziach; w tym ostatnim wypadku klasyfikowane są do pozycji obejmującej narzędzia, w szczególności do pozycji 8207.

Z niniejszej pozycji wyłączone są również:

(a)Niezmieszane i niespiekane węgliki metali (pozycja 2849).

(b)Gotowe, lecz niespiekane mieszaniny węglików metali (pozycja 3824).

(c)Płytki, pręciki, końcówki itp. z ceramiki przeznaczone do narzędzi (pozycja 6909).

(d)Dysze do piaskowania i inne części maszyn odporne na ścieranie, wykonane z cermetali (dział 84).

 


 


8210-Ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, o masie 10 kg lub mniejszej, stosowane do przygotowania, obróbki lub podawania potraw lub napojów.

Niniejsza pozycja obejmuje nieelektryczne urządzenia mechaniczne, na ogół obsługiwane ręcznie, o masie nieprzekraczającej 10 kg, używane do przyrządzania, przygotowywania i podawania pokarmów lub napojów.

W rozumieniu niniejszej pozycji urządzenie jest uważane za mechaniczne, jeżeli jest wyposażone w mechanizmy takie jak korbki, przekładnie zębate, śruby Archimedesa, pompki itp.; jednakże prosta dźwignia lub tłoczek nie jest uważana za urządzenie mechaniczne, będące podstawą do zaklasyfikowania do niniejszej pozycji, chyba, że dane urządzenie jest skonstruowane w sposób wymagający mocowania na ścianie lub innych powierzchniach, bądź też jest wyposażone w płyty podstawy itp., do ustawiania na stole, podłodze itp.

Niniejsza pozycja obejmuje więc urządzenia, które byłyby klasyfikowane albo do pozycji 8205, albo do działu 84., gdyby nie to, że spełniają następujące warunki:

(1)Masa 10 kg lub mniejsza.

(2)Mają powyżej opisane mechanizmy.

Wymienione niżej urządzenia stanowią przykłady wyrobów klasyfikowanych do niniejszej pozycji, z zastrzeżeniem, że spełniają ustalone wyżej warunki:

Młynki do kawy i przypraw; maszynki do siekania i przecierania warzyw; maszynki do mielenia i krojenia mięsa; maszynki do tarcia sera itp.; maszynki do krojenia jarzyn i owoców; do obierania, włączając te do obierania ziemniaków; do wyrobu ciast i makaronów; maszynki do drylowania owoców (inne niż sprężynowe, trzymane swobodnie w dłoni); do otwierania i korkowania butelek; mechaniczne otwieracze do puszek (inne niż zwykłe otwieracze do puszek objęte pozycją 8205); do zamykania puszek; masielnice; naczynia do przygotowywania i podawania lodów; trzepaczki do mieszania i ubijania jaj, śmietany lub majonezu; wyciskacze do soku z owoców lub mięsa; maszynki do lodu.

 


 


8211-Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208, oraz ostrza do nich.

8211 10-Zestawy artykułów w kompletach

-Pozostałe:

8211 91- -Noże stołowe z ostrzami stałymi

8211 92- -Pozostałe noże z ostrzami stałymi

8211 93- -Noże z ostrzami innymi niż stałe

8211 94- -Ostrza

8211 95- -Rękojeści z metalu nieszlachetnego

Niniejsza pozycja obejmuje noże z ostrzami tnącymi, uzębionymi lub nie, z wyjątkiem objętych pozycją 8208 oraz pewnych narzędzi i wyrobów zwanych czasem nożami, lecz objętych pośrednio lub bezpośrednio innymi pozycjami niniejszego działu (na przykład noże do siana objęte pozycją 8201 i inne artykuły wyspecyfikowane w wyłączeniach na końcu niniejszych Not wyjaśniających).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Noże nieskładane wszelkiego rodzaju, włączając nożyki do dzielenia (np. drobiu) lub deserowe. Ich trzonki i ostrza mogą być wykonane z jednego kawałka metalu lub mogą być wyposażone w trzonek z metalu nieszlachetnego, drewna, rogu, tworzywa sztucznego itp.

(2)Noże nieskładane kuchenne, do użytku w handlu i inne, mające na ogół wygląd mniej ozdobny niż należące do poprzedniej grupy. Kategoria ta obejmuje między innymi:

Noże rzeźnickie, introligatorskie i do wyrobów tekturowych, noże garbarskie, kuśnierskie, rymarskie lub szewskie, z trzonkami lub bez nich; noże pszczelarskie, ogrodnicze itp.; noże myśliwskie i kordelasy; noże do otwierania ostryg; nożyki do obierania owoców.

(3)Noże składane wszelkiego rodzaju, z rękojeściami z metalu nieszlachetnego, drewna, rogu, tworzyw sztucznych itp. Grupa ta między innymi obejmuje:

Nożyki kieszonkowe, scyzoryki, koziki, noże turystyczne i sportowe (wszystkie one mogą mieć więcej niż jedno ostrze lub być wyposażone w dodatkowe korkociągi, przebijaki, wkrętaki, nożyczki, otwieracze do konserw itp.), składane noże kieszonkowe dla ogrodników, do szczepienia drzewek i oczkowania.

(4)Noże z wieloma wymiennymi ostrzami, nawet mieszczącymi się w rękojeściach.

Niniejsza pozycja obejmuje także ostrza do produkcji wyrobów nożowniczych wyspecyfikowanych wyżej, które mogą występować w postaci półwyrobów surowych lub obrobionych, polerowanych lub całkowicie wykończonych. Rękojeści z metalu nieszlachetnego do noży objętych niniejszą pozycją są do niej również włączone.

Oprócz wyłączeń wymienionych w pierwszym ustępie powyżej, z niniejszej pozycji są również wyłączone:

(a)Noże ogrodnicze nieskładane oraz maczety (pozycja 8201).

(b)Artykuły nożownicze objęte pozycją 8214.

(c)Noże specjalne do ryb i do masła (pozycja 8215).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 8211 10

Zakres podpozycji 8211 10 jest ograniczony do kompletów różnych noży lub do kompletów dobranych wyrobów, w których noże dominują liczbą nad innymi wyrobami.

 


 


8212-Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki (włączając półwyroby żyletek w taśmach).

8212 10-Brzytwy i maszynki do golenia

8212 20-Ostrza maszynek do golenia, włączając półwyroby żyletek w taśmach

8212 90-Pozostałe części

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Brzytwy zwykłe, włączając ostrza brzytew występujące osobno (wykończone lub nie) oraz występujące osobno rękojeści z metalu nieszlachetnego.

(2)Golarki mechaniczne tzw. bezpieczne i ich części i ostrza, z metalu nieszlachetnego, wykończone lub nie.

(3)Maszynki do golenia z tworzywa sztucznego prezentowane razem z ostrzami.

Niniejsza pozycja obejmuje również nieelektryczne golarki i ostrza, płytki tnące i głowice do golarek nieelektrycznych.

Półwyroby ostrzy do golarek tzw. bezpiecznych również są objęte niniejszą pozycją, jeżeli występują w postaci taśmy stalowej, hartowanej lub nie, z zastrzeżeniem, że zostały wyperforowane i przygotowane do wyrobu ostrzy, lub też zarys ostrza został wstępnie nadcięty, umożliwiając jego oddzielenie w wyniku lekkiego nacisku.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Maszynki do golenia z tworzywa sztucznego bez ostrzy (pozycja 3924).

(b)Golarki elektryczne oraz ich głowice, ostrza i płytki tnące (pozycja 8510).

 


 


8213-Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne nożyce oraz ostrza do nich.

Nożyce klasyfikowane do niniejszej pozycji składają się z dwóch ostrzy, czasem uzębionych, tworzących kształt litery „X”, obracających się wokół wkrętu lub sworznia. Zasadniczo niniejsza pozycja obejmuje tylko nożyce, w których każde ostrze jest wyposażone w pierścień na palec, usytuowany na jednym z końców. Ramiona mogą być jednoczęściowe lub składać się z ostrza i rękojeści, połączonych ze sobą.

Niniejsza pozycja obejmuje również pewne typy nożyc o ramionach połączonych na jednym końcu i z jednym pierścieniem na palec (używane głównie w przemyśle włókienniczym).

Niniejsza pozycja obejmuje między innymi:

(1)Nożyczki zwykłe do użytku domowego lub biurowego lub do szycia, o ostrzach prostych lub zakrzywionych.

(2)Nożyczki do użytku profesjonalnego, np. nożyce krawieckie (włączając nożyczki specjalne do dziurek na guziki); nożyczki fryzjerskie (włączając nożyczki do cieniowania włosów); nożyczki do pasmanterii, kaletnictwa, rękawicznictwa lub kapelusznictwa.

(3)Nożyczki do manicure, włączając te, w których jedna strona ostrza stanowi pilniczek.

(4)Małe nożyczki składane, np. nożyczki kieszonkowe i do haftowania; nożyczki do kwiatów; nożyczki do winorośli; nożyczki do obcinania cygar.

(5)             Typy specjalne, takie jak: nożyczki krawieckie ząbkowane; nożyczki podwójne (o czterech ostrzach) do cięcia pasków materiału; nożyczki do strzyżenia koni; nożyce od obcinania racic; nożyce typu sekator (z jednym ostrzem wypukłym i drugim wklęsłym), ale z charakterystycznymi dla nożyczek pierścieniami na palce (np. do cięcia kwiatów).

Niniejsza pozycja obejmuje ostrza nożyczek, wykończone lub nie.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Nożyc do żywopłotów, do strzyżenia owiec itp., z ostrzami niewyposażonymi w pierścienie na palce, oraz sekatorów i podobnych jednoręcznych nożyc ogrodniczych i innych (np. nożyc do drobiu), objętych pozycją 8201.

(b)Specjalnych kowalskich nożyc dwuręcznych do obcinania kopyt zwierzęcych (pozycja 8205).

 


 


8214-Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci).

8214 10-Noże do papieru, otwieracze do listów, temperówki do ołówków i ostrza do nich

8214 20-Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)

8214 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Noże do papieru, otwieracze do listów, nożyki do skrobania, temperówki do ołówków (włączając kieszonkowe) i ostrza do nich, lecz nie ostrzarek do ołówków, objętych pozycją 8472.

(2)             Komplety do manicure i pedicure oraz przybory, włącznie z pilnikami do paznokci (składanymi lub nie). Są to skrobaczki do paznokci, nożyki i dłutka do wycinania odcisków, nożyki do wycinania skórek, łopatki do dociskana i odpychania skórek, cążki do paznokci i obcinacze.

Zestawy do manicure lub pedicure występują zwykle w pudełkach, walizeczkach itp. i mogą zawierać nożyczki, niemetalowe przyrządy do polerowania paznokci, pincetki do depilacji itp., które jeżeli występują osobno, powinny być klasyfikowane do właściwych pozycji.

(3)Maszynki do strzyżenia włosów, ręczne, nieelektryczne.

Elektryczne maszynki do strzyżenia włosów z wbudowanym silnikiem klasyfikowane są do pozycji 8510, mechaniczne maszynki do strzyżenia zwierząt, zwykle zamontowane na podstawie i wyposażone w giętki wałek napędowy, objęte są pozycją 8436.

Niniejsza pozycja obejmuje nie tylko części zamienne do maszynek do strzyżenia włosów objętych niniejsza pozycją, lecz również płytki tnące i głowice do mechanicznych maszynek do strzyżenia, objętych pozycją 8436.

(4)Topory kuchenne lub rzeźnicze, tasaki i noże do rozbioru mięsa. Artykuły te nie mają normalnego kształtu noża i mogą być dostosowane do użytku jedną ręką lub oburącz.

 


 


8215-Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe.

8215 10-Zestawy artykułów w kompletach, zawierające co najmniej jeden artykuł pokryty metalem szlachetnym

8215 20-Pozostałe zestawy artykułów w kompletach

-Pozostałe:

8215 91- -Pokryte metalem szlachetnym

8215 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Łyżki wszelkich rodzajów, włączając łyżki do soli lub musztardy.

(2)Widelce stołowe; widelce do dzielenia (np. drobiu), do podawania, kucharskie; widelczyki do ciast; widelce do ostryg; widelce do ślimaków; widelce do opiekania.

(3)Łyżki wazowe i cedzaki (do jarzyn, smażonych potraw itp.).

(4)Łopatki do podawania ryb, tortów, truskawek, szparagów.

(5)Noże bez ostrzy do ryb i masła.

(6)Wszelkiego rodzaju szczypce do cukru (tnące lub nie), szczypce do tortów, przystawek, szparagów, ślimaków, mięsa i lodu.

(7)Pozostałe artykuły stołowe, jak uchwyty do drobiu lub mięsa oraz uchwyty do homarów i całych potraw.

Wyroby te mogą być jednoczęściowe lub być wyposażone w rękojeści (trzonki, uchwyty) z metalu nieszlachetnego, drewna, tworzyw sztucznych itp.

Zgodnie z uwagą 3. do niniejszego działu, pozycja obejmuje również komplety składające się z jednego lub więcej noży objętych pozycją 8211 i co najmniej równej liczby artykułów objętych niniejszą pozycją.

Z niniejszej pozycji wyłączone są noże do homarów lub nożyce do drobiu typu sekatorów lub nożyc (pozycja 8201 lub 8213).

__________