DZIAŁ 80

CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY

Uwaga

()      W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Sztaby i pręty:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(b)   Kształtowniki:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione, kute lub kształtowane, w zwojach lub nie, o jednolitym przekroju poprzecznym na całej swej długości, które nie odpowiadają definicjom sztab, prętów, drutu, blach grubych, blach cienkich, taśm, folii, rur lub przewodów rurowych. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(c)   Drut:

Wyroby walcowane, wyciskane lub ciągnione, w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby, które posiadają przekrój poprzeczny o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”), mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

(d)   Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folia:

Wyroby o powierzchniach płaskich (inne niż nieobrobione plastycznie wyroby objęte pozycją 8001), w zwojach lub nie, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając „zmodyfikowane prostokąty”, którego dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, które są:

-       o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), o grubości nieprzekraczającej jednej dziesiątej szerokości,

-       o kształcie innym niż prostokątny lub kwadratowy, o dowolnych rozmiarach, pod warunkiem że nie mają charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(e)   Rury i przewody rurowe:

Wyroby drążone, w zwojach lub nie, posiadające jednolity przekrój poprzeczny i tylko jedną całkowicie zamkniętą pustą przestrzeń na całej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, i o jednolitej grubości ścianek. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogące mieć również krawędzie zaokrąglone na całej swojej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny i posiada ten sam kształt i ustawienie. Rury i przewody rurowe o powyżej opisanych kształtach przekroju poprzecznego mogą być polerowane, powleczone, gięte, gwintowane, nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

Uwaga do podpozycji

()      W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Cyna niestopowa:

Metal zawierający przynajmniej 99 % masy cyny, pod warunkiem że zawartość masy bizmutu lub miedzi jest mniejsza niż wartość graniczna podana w poniższej tabeli:

Inne pierwiastki
Pierwiastek
Wartość graniczna % masy
Bi
Bizmut
0,1
Cu
Miedź
0,4
 

(b)   Stopy cyny:

Substancje metalowe, w których cyna przeważa masą nad każdym innym pierwiastkiem, pod warunkiem że:

1)   całkowita zawartość masy takich innych pierwiastków przekracza 1 %; lub

2)   zawartość masy albo bizmutu, albo miedzi jest równa lub większa od wartości granicznych podanych w powyższej tabeli.


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje cynę i jej stopy oraz wyroby z nich.

Na skalę przemysłową cynę otrzymuje się z kasyterytu (tlenek cyny lub kamień cynowy) klasyfikowanego do pozycji 2609; ruda ta może występować w postaci żył lub osadów aluwialnych.

Główne stadia procesu produkcji cyny są następujące:

(I)Wzbogacanie rudy przez płukanie lub rozdrabnianie, po którym następuje flotacja.

(II)Przeróbka tlenku przez prażenie, separację magnetyczną lub oddziaływanie kwasami bądź innymi rozpuszczalnikami w celu usunięcia zanieczyszczeń takich jak siarka, arsen, miedź, ołów, żelazo i wolfram.

(III)Redukcja oczyszczonego tlenku przy użyciu koksu w celu otrzymania cyny surowej.

(IV)Rafinacja cyny surowej różnymi metodami, umożliwiającymi otrzymanie prawie czystej metalicznej cyny.

Cynę odzyskuje się również ze złomu ocynowanej blachy przez chlorowanie lub elektrolizę lub przez przetapianie odpadów i złomu cyny. Te procesy odzysku również umożliwiają otrzymanie bardzo czystej cyny.

***

Cyna w stanie czystym jest srebrzystobiała i bardzo błyszcząca. Jest mało ciągliwa, lecz kowalna, jest łatwotopliwa i miękka (jednakże twardsza niż ołów). Daje się łatwo odlewać, młotkować, walcować lub wyciskać.

Cyna jest bardzo odporna na korozję atmosferyczną, lecz trawią ją stężone kwasy.

***

Cyna jest głównie używana do pokrywania (cynowania) innych metali nieszlachetnych, zwłaszcza żelaza i stali (np. w produkcji blachy ocynowanej do wyrobu puszek) oraz jako składnik stopów (brązów itp.). W stanie czystym lub w postaci stopu cyna jest także stosowana do wyrobu aparatury, rur i przewodów rurowych dla przemysłu spożywczego, głowic kolumn rektyfikacyjnych, aparatury chłodniczej, zbiorników przemysłowych itp., lutu w pręcikach, drutu, wyrobów ozdobnych i stołowych, zabawek, piszczałek organowych itp. Cyna jest także używana w postaci folii lub odkształcalnych pojemników (tubek).

***

Główne stopy cyny, które mogą być klasyfikowane w niniejszym dziale zgodnie z postanowieniami uwagi 5. do sekcji XV (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tej sekcji) obejmują:

(1)Stopy cyny z ołowiem używane np. jako podstawa stopów lutowniczych, do wyrobu naczyń, zabawek oraz miarek do cieczy.

(2)Stopy cyny z antymonem, zwykle z dodatkiem miedzi (np. metal angielski lub metal Britannia), używane do wyrobu naczyń stołowych, panewek łożysk ślizgowych itp.

(3)Stopy cyny z ołowiem i antymonem, czasami z dodatkiem miedzi (np. stopy łożyskowe o podstawie cynowej), używane do wyrobu odlewów (zwłaszcza panewek) oraz opakowań.

(4)Stopy cyny z kadmem, czasami z dodatkiem kadmu, używane jako stopy łożyskowe.

***

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Cynę surową i nieobrobioną oraz odpady i złom cyny (pozycje 8001 i 8002).

(B)Produkty otrzymywane zazwyczaj przez walcowanie lub wytłaczanie nieobrobionej cyny objętej pozycją 8001 (pozycje 8003 i 8007); proszki i płatki z cyny (pozycja 8007).

(C)Rury, przewody rurowe i łączniki oraz inne artykuły objęte pozostałościową pozycją 8007, która obejmuje wszystkie pozostałe artykuły z cyny, inne niż te, objęte uwagą 1 do sekcji XV lub zawarte w dziale 82 lub 83, lub te, bardziej specyficznie objęte gdzie indziej w nomenklaturze.

***

Produkty i wyroby z cyny są często poddawane różnym obróbkom mającym na celu polepszenie właściwości lub wyglądu zewnętrznego metalu itp. Są to na ogół obróbki, które omówiono w końcowej części Uwag ogólnych Not wyjaśniających do działu 72., które nie wpływają na sposób klasyfikacji wyrobu.

***

Klasyfikację wyrobów złożonych objaśniono w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XV.


 


8001-Cyna nieobrobiona plastycznie.

8001 10-Cyna niestopowa

8001 20-Stopy cyny

Niniejsza pozycja obejmuje cynę nieobrobioną w postaci bloków, płyt, wlewków, kęsów, kęsów płaskich lub podobnych postaciach oraz w kawałkach, bryłkach i podobnych postaciach. Wyroby objęte niniejszą pozycją są przeznaczone do cynowania, walcowania, wyciskania, do wyrobu stopów lub do odlewania gotowych wyrobów.

Z niniejszej pozycji wyłączone są proszki i płatki cyny (pozycja 8007).

 


 


8002-Odpady i złom cyny.

Postanowienia dotyczące odpadów i złomu zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 7204 mają zastosowanie do niniejszej pozycji, z uwzględnieniem istniejących różnic.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Żużla, popiołu i pozostałości z procesu produkcji cyny (pozycja 2620).

(b)Wlewków i podobnych nieobrobionych postaci z przetopu odpadów i złomu cyny (pozycja 8001).

 


 


8003-Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny.

Wyroby te, zdefiniowane w uwagach 1 (a), 1 (b) i 1 (c) do niniejszego działu, są odpowiednikami podobnych wyrobów z miedzi. Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7407 i 7408 mają zastosowanie do niniejszej pozycji, z uwzględnieniem istniejących różnic.

Niniejsza pozycja obejmuje również pręty stopu lutowniczego o podstawie cynowej (zwykle wytwarzane przez wyciskanie), nawet cięte do wymiaru, z zastrzeżeniem, że nie są pokryte topnikiem. Pręty pokryte topnikiem (otulone) są z niniejszej pozycji wyłączone (pozycja 8311).

Z niniejszej pozycji wyłączone są również pręty odlewane, przeznaczone np. do walcowania lub ciągnienia lub do powtórnego przetopu i odlewania gotowych wyrobów (pozycja 8001).

 


 


[8004]

 


 


[8005]

 


 


[8006]


 


8007-Pozostałe artykuły z cyny.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wyroby z cyny, inne niż objęte poprzednimi pozycjami niniejszego działu lub uwagą 1. do sekcji XV, lub też wyroby objęte działem 82. lub 83, lub bardziej szczegółowo określone gdzie indziej w nomenklaturze.

Niniejsza pozycja obejmuje w szczególności:

(1)Zbiorniki, kadzie, beczki i podobne pojemniki niewyposażone w urządzenia termiczne lub mechaniczne.

(2)Odkształcalne tuby do pakowania pasty od zębów, farb lub innych produktów.

(3)Artykuły gospodarstwa domowego i stołowe (zazwyczaj ze stopu cyny z ołowiem), takie jak dzbanki, tace, półmiski, kufle, głowice syfonów oraz pokrywki kufli do piwa.

(4)Miarki do cieczy.

(5)Anody stosowane w galwanoplastyce (zobacz część (A) Not wyjaśniających do pozycji 7508).

(6)Proszki (patrz uwaga 8 (b) do sekcji XV) i płatki z cyny.

(7)Płyty, arkusze i taśmy cynowe; folia cynowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzywa sztucznego lub podobnych materiałów podłożowych). Artykuły te są zdefiniowane w uwadze 1 (d) do działu.

(8)Rury i przewody rurowe zdefiniowane w uwadze 1 (e) działu oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki rurowe, kolanka, tuleje) z cyny (inne niż kształtowniki wklęsłe (pozycja 8003), łączniki z kranami, kurkami, zaworami itp. (pozycja 8481) oraz tuby i rury, tworzące określone artykuły rozpoznawalne, takie jak części maszyn i urządzeń (sekcja XVI)). Artykuły te odpowiadają artykułom z żeliwa lub stali, wymienionym w Notach wyjaśniających do pozycji od 7304 do 7307.

__________