DZIAŁ 79

CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU

Uwaga
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Sztaby i pręty:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(b)   Kształtowniki:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione, kute lub kształtowane, w zwojach lub nie, o jednolitym przekroju poprzecznym na całej swej długości, które nie odpowiadają definicjom sztab, prętów, drutu, blach grubych, blach cienkich, taśm, folii, rur lub przewodów rurowych. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(c)   Drut:

Wyroby walcowane, wyciskane lub ciągnione, w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

(d)   Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folia:

Wyroby o powierzchniach płaskich (inne niż nieobrobione plastycznie wyroby objęte pozycją 7901), w zwojach lub nie, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, które są:

-       o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), o grubości nieprzekraczającej jednej dziesiątej szerokości,

-       o kształcie innym niż prostokątne lub kwadratowe, o dowolnych rozmiarach, pod warunkiem że nie posiadają charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

Pozycja 7905 obejmuje między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły przez to charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(e)   Rury i przewody rurowe:

Wyroby drążone, w zwojach lub nie, posiadające jednolity przekrój poprzeczny i tylko jedną całkowicie zamkniętą pustą przestrzeń na całej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, i o jednolitej grubości ścianek. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogące mieć również krawędzie zaokrąglone na całej swojej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny i posiada ten sam kształt i ustawienie. Rury i przewody rurowe o powyżej opisanych kształtach przekroju poprzecznego mogą być polerowane, powleczone, gięte, gwintowane, nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

Uwaga do podpozycji
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Cynk niestopowy:

Metal zawierający przynajmniej 97,5 % masy cynku.

(b)   Stopy cynku:

Substancję metalowe, w których cynk przeważa masą nad każdym innym pierwiastkiem, pod warunkiem że całkowita zawartość takich innych pierwiastków przekracza 2,5 %.

(c)   Pył cynkowy:

Pył otrzymywany przez kondensację par cynku, zawierających cząstki kuliste drobniejsze niż cząsteczki cynku. Przynajmniej 80 % masy tych cząstek przechodzi przez sito o oczkach siatki 63 mikrony. Pył cynkowy musi zawierać przynajmniej 85 % masy cynku metalicznego.


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje cynk i jego stopy oraz pewne wyroby z nich.

Cynk otrzymuje się głównie z rudy siarczkowej (blendy cynkowej lub sfalerytu), aczkolwiek wykorzystuje się również rudy węglanowe i krzemianowe (smitsonit, hemimorfit itp.) (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 2608).

W każdym przypadku ruda jest najpierw wzbogacana, a następnie prażona lub spiekana w celu wytworzenia tlenku cynku (w przypadku rud siarczkowych i węglanowych) lub bezwodnego krzemianu cynku (w przypadku rud krzemianowych). Następnie cynk otrzymuje się przez redukcję termiczną lub (z wyjątkiem rud krzemianowych) elektrolizę.

(I)Redukcja termiczna odbywa się przez ogrzewanie tlenku lub krzemianu z koksem w zamkniętych retortach. Temperatura jest dostatecznie wysoka, by spowodować parowanie cynku, pary cynku zaś zbierają się w skraplaczach, skąd odbierana jest większość cynku surowego. Ten zanieczyszczony cynk może być użyty bezpośrednio do galwanizacji lub może być rafinowany różnymi metodami.

Część zanieczyszczonego metalu zbiera się także w odbieralnikach, będących przedłużeniem retort, w postaci bardzo drobnego proszku znanego jako pył cynkowy.

Nowoczesna odmiana tego procesu polega na ciągłej redukcji tlenku cynku i destylacji metalu w pionowych retortach. Proces ten daje bardzo czysty metal, nadający się do wykonywania odlewów ciśnieniowych.

(II)Elektroliza. Tlenek cynku rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie siarkowym. Ten roztwór siarczanu cynku jest następnie dokładnie oczyszczany w celu usunięcia kadmu, miedzi, żelaza itp. i poddawany elektrolizie, dając w efekcie cynk o bardzo wysokiej czystości.

Cynk otrzymuje się również w procesie przetopu odpadów i złomu cynku.

***

Cynk jest niebieskawobiałym metalem, który można walcować, ciągnąć, tłoczyć, wyciskać itp. w odpowiedniej temperaturze, jak również można go łatwo odlewać. Jest on odporny na korozję atmosferyczną i z tego powodu jest stosowany w budownictwie (np. na pokrycia dachów) oraz do wytwarzania powłok ochronnych na innych metalach, zwłaszcza na żelazie i stali (np. przez cynkowanie ogniowe, osadzanie elektrolityczne, szerardyzację, malowanie lub metalizację natryskową).

***

Cynk jest również wykorzystywany jako składnik wielu stopów. W wielu stopach dominują inne metale, lecz wymienione niżej główne stopy cynku mogą być klasyfikowane w niniejszym dziale na mocy postanowień uwagi 5. do sekcji XV:

(1)Stopy cynku i aluminium, zwykle z dodatkiem miedzi lub magnezu, używane na odlewy ciśnieniowe, zwłaszcza części samochodowych (korpusów gaźników, kratek chłodnic, desek rozdzielczych itp.), części rowerowych (pedałów, korpusów prądnic itp.), części radioodbiorników, chłodziarek itp. Stopy tych samych metali używane są do produkcji blach o większej wytrzymałości niż blachy cynkowe, narzędzi do tłoczenia oraz jako anody ochronne (tzw. anody protektorowe), służące do ochrony rurociągów, skraplaczy itp. przed korozją elektrochemiczną.

(2)Stopy cynku i miedzi (stopy na guziki metalowe) do odlewania, tłoczenia itp. Patrz uwagi 1 (a) i 1 (b) do podpozycji, dotyczące różnicy pomiędzy cynkiem i stopami cynku.

***

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Cynk surowy i nieobrobiony oraz odpady i złom cynku (pozycje 7901 i 7902).

(B)Pył cynkowy, proszek oraz płatki cynku (pozycja 7903).

(C)Wyroby otrzymywane na ogół przez walcowanie, ciągnienie lub wyciskanie nieobrobionego cynku objętego pozycją 7901 (pozycje 7904 i 7905).

(D)Rury, przewody rurowe i łączniki oraz inne artykuły objęte pozostałościową pozycją 7907, która obejmuje wszystkie pozostałe artykuły z cynku, inne niż te, objęte uwagą 1 do sekcji XV lub zawarte w dziale 82 lub 83, lub te, bardziej specyficznie objęte gdzie indziej w nomenklaturze.

***

Produkty i wyroby z cynku są często poddawane różnym obróbkom, mającym na celu polepszenie właściwości lub wyglądu zewnętrznego metalu itp. Są to na ogół obróbki, które omówiono w końcowej części Uwag ogólnych Not wyjaśniających do działu 72. i które nie wpływają na sposób klasyfikacji wyrobu.

***

Klasyfikację wyrobów złożonych wyjaśniono w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XV.


 


7901-Cynk nieobrobiony plastycznie.

-Cynk niestopowy:

7901 11- -Zawierający 99,99 % masy lub więcej cynku

7901 12- -Zawierający mniej niż 99,99 % masy cynku

7901 20-Stopy cynku

Niniejsza pozycja obejmuje cynk nieobrobiony o różnych stopniach czystości, od cynku surowego (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających powyżej) do rafinowanego, w postaci bloków, płyt, wlewków, kęsów, kęsów płaskich lub podobnych, bądź też w postaci bryłek. Wyroby objęte niniejszą pozycją są normalnie przeznaczone do cynkowania (ogniowego lub elektrolitycznego), do wyrobu stopów, walcowania, ciągnienia, wyciskania lub do odlewania gotowych wyrobów.

Z niniejszej pozycji wyłączone są pył, proszek i płatki cynku (pozycja 7903).

 


 


7902-Odpady i złom cynku.

Postanowienia dotyczące odpadów i złomu zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 7204 mają zastosowanie do niniejszej pozycji, z uwzględnieniem istniejących różnic.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Żużla, popiołu i pozostałości z procesu produkcji cynku, z procesów cynkowania itp. (np. szlamu powstającego w procesie cynkowania galwanicznego i pozostałości metalu ze zbiorników do cynkowania ogniowego) (pozycja 2620).

(b)Wlewków i podobnych nieobrobionych postaci z przetopu odpadów i złomu cynku (pozycja 7901).

 


 


7903-Pył cynkowy, proszki i płatki cynku.

7903 10-Pył cynkowy

7903 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Pył cynkowy zdefiniowany w niniejszym dziale w uwadze 1 (c) do podpozycji, otrzymuje się przez kondensację par cynku powstających bezpośrednio w trakcie procesu redukcji rudy cynku lub podczas przerobu (gotowania) materiałów cynkonośnych. Produktów tych nie należy mylić z pyłem piecowym, znanym pod nazwą „cynkowego pyłu piecowego”, „pyłu procesowego tlenku cynkowego” lub „cynkowego filtrowego pyłu piecowego”, które klasyfikowane są do pozycji 2620.

(2)Proszki cynku zdefiniowane w uwadze 8 (b) do sekcji XV, i płatki cynku. Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7406 mają zastosowanie do niniejszej pozycji, z uwzględnienim istniejących różnic.

***

Pył cynkowy, proszki i płatki są głównie stosowane do pokrywania innych metali w procesie metalizacji (szerardyzacji), do wyrobu farb, jako chemiczne czynniki redukujące itp.

Z niniejszej pozycji wyłączone są także:

(a)Pył cynkowy, proszki lub płatki przygotowane jako barwniki, farby lub tym podobne (np. połączone z substancjami barwiącymi lub w postaci zawiesiny, dyspersji lub pasty, ze spoiwami lub rozpuszczalnikami) (dział 32).

(b)Granulki cynkowe (pozycja 7901).

 


 


7904-Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku.

Wyroby te, zdefiniowane w uwagach 1 (a), 1 (b) i 1 (c) do niniejszego działu, są odpowiednikami podobnych wyrobów z miedzi. Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7407 i 7408 mają zastosowanie do niniejszej pozycji, z uwzględnieniem istniejących różnic.

Pręty i kształtowniki z cynku są często wykorzystywane do wyrobu prefabrykowanych elementów budynków (pozycja 7907), głównym zaś zastosowaniem drutu cynkowego jest proces metalizacji natryskowej przy użyciu pistoletów acetylenowo-tlenowych, w którym drut ten jest źródłem cynku.

Niniejsza pozycja obejmuje również pręty stopu o podstawie cynkowej stosowane do lutowania i spawania (zwykle wytwarzane przez wyciskanie), nawet cięte na wymiar, z zastrzeżeniem, że nie są pokryte topnikiem. Pręty pokryte topnikiem (otulone) są z niniejszej pozycji wyłączone (pozycja 8311).

Z niniejszej pozycji wyłączone są również pręty odlewane, przeznaczone na przykład do walcowania lub ciągnienia, lub do powtórnego przetopu i odlewania gotowych wyrobów (pozycja 7901).

 


 


7905-Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z cynku.

Niniejsza pozycja obejmuje blachy grube, blachy cienkie, taśmy i folie, które zostały zdefiniowane w uwadze 1 (d) do niniejszego działu i są odpowiednikami podobnych wyrobów z miedzi przedstawionych w Notach wyjaśniających do pozycji 7409 i 7410.

Blachy grube i cienkie z cynku są używane do wyrobu pokryć dachowych, kubków suchych ogniw i baterii, w chemigrafii, litografii lub innych procesach drukarskich itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Rozciąganego metalu (pozycja 7907).

(b)Preparowanych płyt drukarskich itp. objętych pozycją 8442.

 


 


[7906]

 


 


7907-Pozostałe artykuły z cynku.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wyroby z cynku, inne niż objęte poprzednimi pozycjami niniejszego działu lub uwagą 1. do sekcji XV lub też wyroby objęte działem 82. lub 83., lub bardziej szczegółowo określone gdzie indziej w nomenklaturze.

Niniejsza pozycja obejmuje między innymi:

(1)Zbiorniki, kadzie, beczki i podobne pojemniki niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne.

(2)Pojemniki rurkowe do pakowania produktów farmaceutycznych itp.

(3)Tkaniny, kraty i siatki z drutu cynkowego oraz rozciągane siatki metalowe z cynku.

(4)Cynkowe gwoździe, gwoździe z szeroką główką, nakrętki, śruby, wkręty i inne rodzaje artykułów opisanych w Notach wyjaśniających do pozycji 7317 i 7318.

(5)Artykuły gospodarstwa domowego lub sanitarne, jak wiadra, kubły, zlewy, wanny, miski, konewki, prysznice, tary do prania i dzbanki (wiele tego rodzaju artykułów wykonuje się jednak częściej z cynkowanego żelaza lub stali i są one wówczas wyłączone (pozycje 7323 i 7324)).

(6)Tabliczki cynkowe (do oznaczania drzew, roślin itp.) bez liter, cyfr lub oznaczeń albo mające tylko oznakowania o charakterze drugorzędnym w stosunku do tych, które będą naniesione później; tabliczki uzupełnione o zasadnicze informacje klasyfikowane są do pozycji 8310.

(7)Matryce do powielaczy.

(8)Wieszaki do dachówek i inne różne wyroby z cynku odpowiadające analogicznym wyrobom z żelaza i stali, określonym w Notach wyjaśniająceychdo pozycji 7325 i 7326.

(9)Anody stosowane w galwanoplastyce (zobacz część (A) Not wyjaśniających do pozycji 7508).

(10)Anody do ochrony katodowej (anody protektorowe) stosowane do ochrony rurociągów, zbiorników na statkach itp. przed korozją elektrochemiczną.

(11)Rynny, okapy dachowe, obramowania świetlików, rynny zagłębione, ramy drzwi lub okien, balustrady, poręcze, konstrukcje szklarni i inne prefabrykowane elementy budynków, odpowiadające analogicznym wyrobom z żelaza i stali określonym w Notach wyjaśniających do pozycji 7308.

(12)Rury i przewody rurowe zdefiniowane w uwadze 1 (e) do działu oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki rurowe nakrętne, kolanka, tuleje) z cynku [inne niż kształtowniki wklęsłe (pozycja 7904), łączniki z kranami, kurkami, zaworami itp. (pozycja 8481) oraz rury i przewody rurowe, wytworzone w określone, możliwe do zidentyfikowania artykuły, takie jak części maszyn (sekcja XVI)]. Artykuły te odpowiadają artykułom z żeliwa lub stali, wymienionym w Notach wyjaśniających do pozycji od 7304 do 7307.

__________