DZIAŁ 78

OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU

Uwaga
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Sztaby i pręty:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „spłaszczone koła” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowane prostokąty”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas tej obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(b)   Kształtowniki:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione, kute lub kształtowane, w zwojach lub nie, o jednolitym przekroju poprzecznym na całej swej długości, które nie odpowiadają definicjom sztab, prętów, drutu, blach grubych, blach cienkich, taśm, folii, rur lub przewodów rurowych. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas tej obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(c)   Drut:

Wyroby walcowane, wyciskane lub ciągnione, w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „spłaszczone koła” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

(d)   Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folia:

Wyroby o powierzchniach płaskich (inne niż nieobrobione plastycznie wyroby objęte pozycją 7801), w zwojach lub nie, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, które są:

-       o kształcie prostokątnym (włączając kwadrat), o grubości nieprzekraczającej jednej dziesiątej szerokości,

-       o kształcie innym niż prostokątny lub kwadratowy, o dowolnych rozmiarach, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

Pozycja 7804 obejmuje, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły przez to charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(e)   Rury i przewody rurowe:

Wyroby drążone, w zwojach lub nie, posiadające jednolity przekrój poprzeczny i tylko jedną całkowicie zamkniętą pustą przestrzeń na całej długości o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, i o jednolitej grubości ścianek. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogące mieć również krawędzie zaokrąglone na całej swojej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny i posiada ten sam kształt i ustawienie. Rury i przewody rurowe o powyżej opisanych kształtach przekroju poprzecznego mogą być polerowane, powleczone, gięte, gwintowane, nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

Uwaga do podpozycji
  1. W niniejszym dziale wyrażenie „ołów rafinowany” oznacza:

Metal zawierający co najmniej 99,9 % masy ołowiu, pod warunkiem że zawartość masy każdego innego pierwiastka nie przekracza wartości granicznych podanych w poniższej tabeli:

Inne pierwiastki

Pierwiastek

Wartość graniczna % masy

Ag

Srebro

0,02

As

Arsen

0,005

Bi

Bizmut

0,05

Ca

Wapń

0,002

Cd

Kadm

0,002

Cu

Miedź

0,08

Fe

Żelazo

0,002

S

Siarka

0,002

Sb

Antymon

0,005

Sn

Cyna

0,005

Zn

Cynk

0,002

Każdy inny pierwiastek (na przykład Te)

0,001


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje ołów i jego stopy oraz artykuły z nich.

Ołów otrzymuje się głównie z galeny, naturalnej rudy siarczku ołowiu, często zawierającej srebro. Pokruszona ruda, wzbogacona w procesie flotacji, jest zwykle prażona lub spiekana, a następnie poddawana redukcji w procesie stapiania. W procesie prażenia lub spiekania siarczek w dużym stopniu przekształca się w tlenek. W procesie stapiania tlenek zostaje zredukowany do ołowiu przez zastosowanie koksu i topnika. W ten sposób otrzymuje się zanieczyszczony ołów, zawierający wśród licznych zanieczyszczeń również srebro. Ołów ten jest zwykle poddawany dalszej rafinacji w celu uzyskania prawie czystego ołowiu.

Ołów otrzymuje się także w procesie przetopu odpadów i złomu ołowianego.

***

Ołów jest ciężkim metalem o barwie niebieskawoszarej, jest bardzo ciągliwy, łatwotopliwy i bardzo miękki (można go łatwo zarysować paznokciem). Ołów jest odporny na działanie większości kwasów (np. siarkowego lub solnego) i dla tego jest stosowany do budowy aparatury chemicznej.

***

Ze względu na swą niską temperaturę topnienia ołów łatwo tworzy stopy z innymi pierwiastkami. Głównymi stopami ołowiu, które mogą być klasyfikowane do niniejszego działu na mocy postanowień uwagi 5. do sekcji XV (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tej sekcji), są:

(1)Stopy ołowiowo-cynowe stosowane na przykład jako luty miękkie o osnowie ołowiowej, do metalizacji oraz do wyrobu folii opakowaniowej do herbaty.

(2)Stopy ołowiu z antymonem do wyrobu czcionek drukarskich i łożysk ślizgowych.

(3)Stopy ołowiu z arsenem do wyrobu śrutu myśliwskiego.

(4)Stopy ołowiu z antymonem (twardy ołów) do wyrobu pocisków, płyt akumulatorowych itp.

(5)Stopy ołowiu z wapniem, ołowiu z antymonem i kadmem oraz ołowiu z tellurem.

***

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Nieobrobiony ołów oraz odpady i złom ołowiu (pozycje 7801 i 7802).

(B)Produkty zazwyczaj otrzymywane przez walcowanie lub wyciskanie nieobrobionego ołowiu objętego pozycją 7801 (pozycje 7804 i 7806); proszków i płatków ołowiu (pozycja 7804).

(C)Rury, przewody rurowe i złączki oraz pozostałe artykuły objęte pozycją 7806, która obejmuje wszystkie pozostałe artykuły z ołowiu, inne niż objęte uwagą 1. do sekcji XV lub działem 82 lub 83, lub też bardziej szczegółowo określone w jakimkolwiek innym miejscu w nomenklaturze.

***

Produkty i artykuły z ołowiu są często poddawane różnym obróbkom mającym na celu polepszenie właściwości lub wyglądu zewnętrznego metalu itp. Są to na ogół obróbki, które omówiono w końcowej części ogólnej uwagi wyjaśniającej do działu 72 i które nie wpływają na sposób klasyfikacji towarów.

***

Klasyfikację artykułów złożonych objaśniono w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XV.


 


7801-Ołów nieobrobiony plastycznie.

7801 10-Ołów rafinowany

-Pozostały:

7801 91- -Zawierający antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą

7801 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje ołów nieobrobiony plastycznie o różnym stopniu czystości, poczynając od zanieczyszczonego, surowego ołowiu lub ołowiu z zawartością srebra, a kończąc na ołowiu rafinowanym elektrolitycznie. Ołów może występować w postaci bloków, wlewków, gąsek, płyt, placków itp. lub w postaci odlewanych pręcików. Pozycja obejmuje również anody odlane do rafinacji elektrolitycznej, pręty odlane przeznaczone, na przykład, do walcowania lub ciągnienia, lub do przetapiania w ukształtowane wyroby.

Z niniejszej pozycji wyłączone są proszki i płatki ołowiu (pozycja 7804).

 


 


7802-Odpady ołowiu i złom.

Postanowienia dotyczące odpadów i złomu zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 7204 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Żużla, opiołu i pozostałości z procesu produkcji ołowiu (np. kamieni ołowiu) (pozycja 2620);

(b)Wlewków i podobnych nieobrobionych form z przetopu odpadów i złomu ołowiu (pozycja 7801).

 


 


[7803]


 


7804-Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu.

-Blachy grube, cienkie, taśma i folia:

7804 11- -Blachy cienkie, taśma i folia o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm

7804 19- -Pozostałe

7804 20-Proszki i płatki

Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folie są zdefiniowane w uwadze 1 (d) do niniejszego działu.

Postanowienia zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 7409 i 7410 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Płyty, blachy oraz taśma z ołowiu są głównie stosowane do krycia dachów, okładania, budowy zbiorników, kadzi i innej aparatury chemicznej, ekranów ochronnych urządzeń radiologicznych itp.

Folia ołowiana jest stosowana głównie do wyrobu opakowań (zwłaszcza do wykładania skrzynek do przewozu herbaty lub jedwabiu). W niektórych przypadkach folia jest platerowana lub pokrywana cyną bądź innymi metalami.

Niniejsza pozycja obejmuje również proszki ołowiu, zdefiniowane w uwadze 8 (b) do sekcji XV, oraz płatki ołowiu. Postanowienia zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 7406 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje proszków i płatków ołowiu używanych do barwników, farb lub podobnych (np. połączonych z substancjami barwiącymi lub w postaci zawiesiny, dyspersji lub pasty, ze spoiwami lub rozpuszczalnikami) (dział 32).

 


 


[7805]


 


7806-Pozostałe artykuły z ołowiu.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wyroby z ołowiu, inne niż objęte poprzednimi pozycjami niniejszego działu lub wyroby objęte działem 82. lub 83., lub bardziej szczegółowo określone w innym miejscu nomenklatury (patrz uwaga 1 do sekcji XV), niezależnie od tego, czy wyroby te są odlewane, prasowane, tłoczone itp.

W szczególności ma to zastosowanie do tubek do pakowania barwników lub innych produktów; kadzi, zbiorników, bębnów i podobnych pojemników (na kwasy, radioaktywne produkty lub inne chemikalia) niewyposażonych w urządzenia mechaniczne lub termiczne; ciężarków ołowianych do sieci rybackich, ołowianych ciężarków do odzieży, zasłon itp.; ciężarków do zegarów i przeciwwag do celów ogólnych; pasm, motków i lin z włókien lub nitek ołowianych, stosowanych do pakowania lub do uszczelniania połączeń rur, części konstrukcji budowlanych; stępek do jachtów, pływaków zanurzeniowych, płyt czołowych; anod galwanicznych (zobacz Część (A) Not wyjaśniających do pozycji 7508); prętów, kształtowników oraz drutów zdefiniowanych w uwagach 1 (a), 1 (b) i 1 (c) do niniejszego działu [innych niż pręty odlane przeznaczone, na przykład do walcowania lub ciągnienia, lub do przetapiania w ukształtowane wyroby (pozycja 7801) i pręty powlekane (pozycja 8311)].

Pozycja ta obejmuje również rury i przewody rurowe zdefiniowane w uwadze 1 (e) do działu oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki rurowe nakrętne, kolanka, tuleje) z ołowiu [inne niż łączniki z kranami, kurkami, zaworami itp. (pozycja 8481), rury i przewody rurowe wytworzone w określone, możliwe do zidentyfikowania artykuły, takie jak części maszyn (sekcja XVI) oraz izolowane przewody elektryczne z powłoką zewnętrzną z ołowiu (pozycja 8544)]. Artykuły te odpowiadają artykułom z żeliwa lub stali, wymienionym w Notach wyjaśniających do pozycji od 7304 do 7307.

__________