UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje aluminium i jego stopy oraz pewne wyroby z nich.

Aluminium otrzymuje się głównie z boksytu, zanieczyszczonego uwodnionego tlenku aluminium (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 2606). Zadaniem pierwszego stadium procesu jest przetworzenie boksytu na czysty tlenek aluminium. W tym celu surowa ruda jest prażona i poddawana działaniu wodorotlenku sodu dając w efekcie roztwór glinianu sodu, który następnie filtruje się w celu oddzielenia nierozpuszczalnych zanieczyszczeń (tlenku żelaza, krzemionki itp.). Aluminium jest następnie wytrącane jako wodorotlenek glinu, który jest prażony, dając tlenek aluminium w postaci białego proszku. Jednakże wodorotlenek i tlenek aluminium są klasyfikowane do działu 28.

W drugim stadium procesu metal otrzymuje się przez redukcję elektrolityczną tlenku aluminium rozpuszczonego w kąpieli stopionego kriolitu (jest to fluoroglinian sodu, pełniący jedynie rolę rozpuszczalnika). Elektroliza odbywa się w wannach wyłożonych węglem, tworzącym katodę, zaś pręty węglowe służą jako anody. Aluminium osiada na dnie wanien, skąd jest odprowadzane syfonem. Jest ono następnie odlewane w postaci bloków, wlewków, kęsów, płyt, wlewków do produkcji drutu itp., zwykle po rafinacji. Powtarzając elektrolizę można otrzymać prawie zupełnie czyste aluminium.

Aluminium można także otrzymywać w procesie przeróbki niektórych innych rud jak np. leucytu (kompleksowy krzemian glinu i potasu), przetopu odpadów i złomu aluminium lub przeróbki pozostałości (zgorzelin, żużlu itp.).

***

Aluminium jest białym metalem o niebieskawym odcieniu, którego istotną cechą jest mała gęstość właściwa. Aluminium odznacza się dużą plastycznością i może być łatwo walcowane, ciągnione, kute, tłoczone, odlewane itp. Podobnie jak inne miękkie metale, aluminium nadaje się doskonale do wyciskania i odlewania ciśnieniowego. Obecnie można je także lutować i spawać. Aluminium jest doskonałym przewodnikiem ciepła i elektryczności i ma również bardzo dobrą zdolność odbijania ciepła. Ponieważ cienka powłoka tlenku aluminium powstająca w sposób naturalny na powierzchni metalu ma działanie ochronne, często wytwarza się grubsze powłoki tlenków w procesach elektrolizy lub chemicznych. W trakcie tych procesów powierzchnia aluminium ulega czasem zabarwieniu.

***

Twardość, wytrzymałość itp. właściwości aluminium można zasadniczo poprawić dodając składniki stopowe, jak miedź, magnez, krzem, cynk lub mangan. Niektóre stopy mogą być starzone a następnie hartowane w celu poprawy ich własności mechanicznych.

Główne stopy aluminium, które mogą być klasyfikowane w niniejszym dziale zgodnie z postanowieniami uwagi 5. do sekcji XV (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tej sekcji), to:

(1)Stopy aluminium z miedzią, o małej zawartości miedzi.

(2)Stopy aluminium z cynkiem i miedzią.

(3)Stopy aluminium z krzemem („alpaka”, „silumin”).

(4)Stopy aluminium z manganem i magnezem.

(5)Stopy aluminium z magnezem i krzemem („almelec”).

(6)Stopy aluminium z miedzią, magnezem i manganem („duraluminium”).

(7)Stopy aluminium z magnezem („magnalium”).

(8)Stopy aluminium z manganem.

(9)Stopy aluminium z cynkiem i magnezem.

Większość z tych stopów może zawierać niewielkie ilości żelaza, niklu, chromu itp. Stopy te występują często pod nazwami handlowymi, różniącymi się w zależności od kraju pochodzenia.

***

Specjalne właściwości aluminium i jego stopów zapewniają mu szerokie zastosowanie: w przemyśle lotniczym, samochodowym i okrętowym, w budownictwie, w konstrukcji taboru tramwajowego i kolejowego, w przemyśle elektrotechnicznym (kable), do produkcji wszelkiego typu pojemników (zbiorniki i kadzie wszystkich rozmiarów, beczki, bębny itp.), sprzętów gospodarstwa domowego, folii itp.

***

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Aluminium nieobrobione oraz odpady i złom aluminium (pozycje 7601 i 7602).

(B)Proszki i płatki aluminium (pozycja 7603).

(C)Wyroby otrzymywane na ogół w procesach walcowania, kucia, ciągnienia lub wyciskania surowego aluminium objętego pozycją 7601 (pozycje od 7604 do 7607).

(D)Różne wyroby objęte pozycjami od 7608 do 7615 i inne wyroby objęte pozycją 7616, która obejmuje wszystkie wyroby z aluminium, inne niż objęte działem 82. lub 83., lub też bardziej szczegółowo objętych w jakimkolwiek innym miejscu w nomenklaturze.

Wyroby otrzymywane przez spiekanie aluminium i tlenku aluminium są uważane za cermetale i są wyłączone z niniejszego działu (pozycja 8113).

***

Produkty i wyroby z aluminium są często poddawane różnym obróbkom mającym na celu polepszenie właściwości lub wyglądu zewnętrznego metalu, ochronę przed korozją itp. Są to na ogół obróbki, które omówiono w końcowej części Uwag ogólnych Not wyjaśniających do działu 72. i które nie wpływają na klasyfikację wyrobu.

***

Klasyfikację wyrobów złożonych objaśniono w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XV.


 


7601-Aluminium nieobrobione plastycznie.

7601 10-Aluminium niestopowe

7601 20-Stopy aluminium

Niniejsza pozycja obejmuje aluminium nieobrobione (surowe) w stanie płynnym, w blokach, wlewkach, kęsach, płytach, prętach, prętach na druty i podobnych postaciach, otrzymywanych przez odlewanie aluminium elektrolitycznego lub przetop odpadów i złomu aluminium. Wyroby te są zwykle przeznaczone do walcowania, kucia, ciągnienia, wyciskania, młotkowania lub do przetopu i odlewania gotowych wyrobów.

Pozycja obejmuje śrut aluminiowy stosowany głównie w metalurgii (jako czynnik odtleniający, zwłaszcza w produkcji żelaza i stali).

Pozycja obejmuje również niektóre pręty odlewane lub spiekane itp. (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 7403, która ma zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji).

Z niniejszej pozycji wyłączone są proszki i płatki aluminium (pozycja 7603).

 


 


7602-Odpady i złom aluminium.

Postanowienia dotyczące odpadów i złomu zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 7204 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Odpady i złom aluminium stanowią ważne źródło surowca dla hutnictwa aluminium. Są one także stosowane jako czynnik odtleniający lub odwęglający w hutnictwie innych metali.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Popiołu, żużla, popiołów odlewniczych itp. pozostałości z produkcji żelaza i stali, zawierających możliwe do odzyskania aluminium w postaci krzemianów (pozycja 2618 lub 2619).

(b)Popiołu i pozostałości z produkcji aluminium (pozycja 2620).

(c)Wlewków i podobnych postaci nieobrobionych odlewanych z przetopionych odpadów i złomu aluminium (pozycja 7601).

 


 


7603-Proszki i płatki aluminium.

7603 10-Proszki o strukturze innej niż płytkowa

7603 20-Proszki o strukturze płytkowej; płatki

Niniejsza pozycja obejmuje proszki aluminium zdefiniowane w uwadze 8 (b) do sekcji XV oraz płatki aluminium. Ogólnie wyroby te odpowiadają proszkom i płatkom miedzi i Noty wyjaśniające do pozycji 7406 stosuje się więc, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji. Proszki i płatki aluminium mają ponadto zastosowanie w pirotechnice jako czynniki wytwarzające ciepło (np. w mieszankach termitowych), do ochrony metali przed korozją (np. naglinowywanie dyfuzyjne, metaliczna obróbka cieplno-chemiczna), w paliwach rakietowych oraz jako składnik specjalnych cementów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Proszków lub płatków przygotowanych jako barwniki, farby lub podobne (np. połączonych z substancjami barwiącymi lub w postaci zawiesiny, dyspersji lub pasty, ze spoiwami lub rozpuszczalnikami) (dział 32).

(b)Śrutu aluminiowego (pozycja 7601).

(c)Ozdób wyciętych z folii aluminiowej (pozycja 8308).

 


 


7604-Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium.

7604 10-Z aluminium niestopowego

-Ze stopów aluminium:

7604 21- -Kształtowniki drążone

7604 29- -Pozostałe

Wyroby te, które są zdefiniowane w uwagach 1 (a) i 1 (b) do niniejszego działu, są odpowiednikami podobnych wyrobów z miedzi. Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7407 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Prętów i kształtowników przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach (pozycja 7610).

(b)Otulonych elektrod spawalniczych (pozycja 8311).

 


 


7605-Drut aluminiowy.

-Z aluminium niestopowego:

7605 11- -Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 7 mm

7605 19- -Pozostały

-Ze stopów aluminium:

7605 21- -Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 7 mm

7605 29- -Pozostały

Drut jest zdefiniowany w uwadze 1 (c) do niniejszego działu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Metalizowanej przędzy (pozycji 5605).

(b)Szpagatu lub sznurka wzmocnionego drutem aluminiowym (pozycja 5607).

(c)Plecionego drutu, kabli i innych wyrobów objętych pozycją 7614.

(d)Otulonych elektrod spawalniczych itp. (pozycja 8311).

(e)Izolowanych drutów i kabli elektrycznych (włączając drut emaliowany lub anodyzowany) (pozycja 8544).

(f)Strun do instrumentów muzycznych (pozycja 9209).

 


 


7606-Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium.

-Prostokątne (włączając kwadratowe):

7606 11- -Z aluminium niestopowego

7606 12- -Ze stopów aluminium

-Pozostałe:

7606 91- -Z aluminium niestopowego

7606 92- -Ze stopów aluminium

Wyroby te, które zostały zdefiniowane w uwadze 1 (d) do niniejszego działu, są odpowiednikami podobnych wyrobów z miedzi. Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7409 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Folii o grubości nieprzekraczającej 0,2 mm (pozycja 7607).

(b)Jednolitych siatek z aluminium (pozycja 7616).

 


 


7607-Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm.

-Bez podłoża:

7607 11- -Walcowana, ale nieobrobiona więcej

7607 19- -Pozostała

7607 20-Na podłożu

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby zdefiniowane w uwadze 1 (d) do niniejszego działu, jeżeli ich grubość nie przekracza 0,2 mm.

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7410, odnoszącej się do folii miedzianej, mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Folia aluminiowa jest używana do wyrobu zakrętek i kapsli do butelek, pakowania produktów spożywczych, cygar, papierosów, tytoniu itp. Folia aluminiowa jest również używana do wyrobu drobnoziarnistego proszku objętego pozycją 7603, karbowanych arkuszy do izolacji termicznej, do sztucznego srebrzenia oraz jako materiał opatrunkowy w chirurgii weterynaryjnej.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Folii do wytłaczania (znanych również pod nazwą folii poligraficznych), składających się z proszku aluminiowego spojonego żelatyną, klejem lub innym spoiwem, bądź też z aluminium osadzonego na papierze, tworzywie lub innym podłożu i stosowanych do wykonywania nadruków na okładkach książek lub wkładkach do kapeluszy itp. (pozycja 3212).

(b)Papieru i tektury używanych do wyrobu pojemników na mleko, soki owocowe lub inne produkty spożywcze, wykładanych folią aluminiową (od strony, która będzie wewnętrzną stroną pojemnika) pod warunkiem, że zachowują one zasadnicze cechy papieru lub tektury (pozycja 4811).

(c)Zadrukowanych etykiet z folii aluminiowej możliwych do rozpoznania jako poszczególne artykuły dzięki nadrukom (pozycja 4911).

(d)Płyt, arkuszy i taśm o grubości przekraczającej 0,2 mm (pozycja 7606).

(e)Folii w postaci dekoracji bożonarodzeniowych (pozycja 9505).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7607 11

Oprócz walcowania na zimno lub na gorąco, wyroby objęte niniejszą podpozycją mogły zostać poddane następującej obróbce termicznej, plastycznej lub powierzchniowej:

(1)Wyżarzaniu odprężającemu lub wyżarzaniu; obróbki te usuwają także pozostałości smarów używanych w procesie walcowania.

(2)Obcinaniu, rozcinaniu na pasy lub cięciu na prostokątne (włączając kwadratowe) kawałki, np. rozcinaniu szerokiej taśmy na węższe pasy.

(3)Rozdzielaniu (odwijaniu) cienkich, wielowarstwowych arkuszy. Operacja ta jest konieczna wtedy, gdy dwie lub więcej szpul folii walcuje się jednocześnie podczas ostatniego przejścia przez walcarkę.

(4)Chemicznemu czyszczeniu lub myciu. Operację tę wykonuje się zwykle w celu usunięcia pozostałości smarów po walcowaniu, jeżeli nie stosuje się obróbki cieplnej.

 


 

 


7608-Rury i przewody rurowe, z aluminium.

7608 10-Z aluminium niestopowego

7608 20-Ze stopów aluminium

W uwadze 1 (e) do niniejszego działu zdefiniowano rury i przewody rurowe.

Rury i przewody rurowe objęte niniejszą pozycją mogą być wytwarzane następującymi metodami:

(a)przez wyciskanie wydrążonego odlewu lub przebitego okrągłego wlewka;

(b)przez spawanie wzdłuż tworzącej lub linii śrubowej walcowanego wyrobu płaskiego (taśmy lub blachy), kształtowanego następnie na prasie lub walcarce;

(c)przez wyciskanie udarowe;

(d)przez odlewanie.

Rury wyciskane lub spawane mogą być następnie poddane ciągnieniu na zimno w celu uzyskania rur o cieńszych ściankach, dokładniejszych wymiarach i lepszym wykończeniu.

Rury i przewody rurowe objęte niniejszą pozycją są wykorzystywane do wielu zastosowań, np. jako rurociągi olejowe lub wodne, kanały dla przewodów elektrycznych, do wyrobu mebli, wymienników ciepła, elementów konstrukcji.

Niniejsza pozycja obejmuje rury i przewody rurowe o końcach gwintowanych, wyposażone w gniazda, kołnierze, kryzy, pierścienie itp. lub niemające tych elementów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wydrążonych kształtowników (pozycja 7604).

(b)Złączek rur lub przewodów rurowych (pozycja 7609).

(c)Giętkich przewodów rurowych (pozycja 8307).

(d)Rur oraz przewodów rurowych przekształconych w elementy wyrobów gotowych możliwych do identyfikacji, np. elementów konstrukcji (pozycja 7610), części maszyn lub pojazdów (sekcje XVI i XVII) itp.

 


 


7609-Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium.

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7307 i 7412 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Zacisków i innych urządzeń specjalnie skonstruowanych do łączenia elementów konstrukcji (pozycja 7610).

(b)Wieszaków i wsporników podtrzymujących instalacje rurowe; śrub i nakrętek aluminiowych używanych do montażu lub mocowania rur i przewodów rurowych (pozycja 7616).

(c)Armatury wodociągowej wyposażonej w kurki, zawory itp. (pozycja 8481).

 


 


7610-Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach.

7610 10-Drzwi, okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe

7610 90-Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7308 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

W wypadku aluminium elementy konstrukcji mogą być czasem połączone ze sobą za pomocą żywic syntetycznych lub mieszanek gumowych zamiast typowego nitowania, skręcania śrubami itp.

Ze względu na swą lekkość aluminium i jego stopy są czasami stosowane do wyrobu szkieletów strukturalnych, nadbudówek statków, mostów, drzwi przesuwnych, masztów sieci energetycznych lub masztów radiowych, wież wyciągowych, ram okien i drzwi, poręczy itp.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Zespoły możliwe do zidentyfikowania jako części wyrobów klasyfikowanych do działów od 84. do 88.

(b)Konstrukcje pływające klasyfikowane do działu 89.

(c)Budynki prefabrykowane (pozycja 9406).

 


 


7611-Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne.

Noty wyjaśniające do pozycji 7309 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Ze względu na swą lekkość i odporność na korozję aluminium coraz częściej zastępuje żelazo i stal w produkcji pojemników, zbiorników itp., w szczególności w przemyśle chemicznym, browarach, mleczarniach, wytwórniach serów.

Jednakże z niniejszej pozycji wyłączone są pojemniki specjalnie skonstruowane i wyposażone do przewozu jednym lub wieloma rodzajami środków transportu (pozycja 8609).

 


 


7612-Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne.

7612 10-Pojemniki rurowe składane

7612 90-Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7310 mają także zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Aluminiowe beczki i bębny są używane głównie do transportu mleka, piwa, wina itp., aluminiowe puszki i pudełka są często używane do pakowania produktów żywnościowych. Niniejsza pozycja obejmuje także sztywne pojemniki w kształcie rurek (fiolki) (np. na produkty farmaceutyczne jak pigułki lub tabletki) oraz składane pojemniki rurkowe (tubki) na kremy, pasty do zębów itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wyrobów objętych pozycją 4202.

(b)Pudełek na herbatniki, pudełek na herbatę, puszek na cukier oraz podobnych pojemników i zbiorników używanych w gospodarstwie domowym lub kuchennym (pozycja 7615).

(c)Pudełek na papierosy, pudełek na proszek, skrzynek narzędziowych i podobnych pojemników do użytku osobistego lub profesjonalnego (pozycja 7616).

(d)Wyrobów objętych pozycją 8304.

(e)Pudełek ozdobnych (pozycja 8306).

(f)Pojemników specjalnie skonstruowanych i wyposażonych do przewozu wieloma rodzajami środków transportu (pozycja 8609).

(g)Termosów i innych naczyń próżniowych, kompletnych, klasyfikowanych do pozycji 9617.

 


 


7613-Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz.

Zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 7311.

 


 


7614-Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie.

7614 10-Z rdzeniem stalowym

7614 90-Pozostałe

Noty wyjaśniające do pozycji 7312 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Ponieważ aluminium i stopy aluminiowo-magnezowo-krzemowe typu „almelec” i „aldrej” są lekkie i są dobrymi przewodnikami elektryczności, często są stosowane zamiast miedzi do wyrobu przewodów i kabli elektrycznych.

Kable aluminiowe mogą mieć rdzeń stalowy lub z innego metalu z zastrzeżeniem, że aluminium przeważa masą (patrz uwaga 7 do sekcji XV).

Jednakże z niniejszej pozycji wyłączone są izolowane przewody i kable elektryczne (pozycja 8544).

 


 


7615-Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z aluminium; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne, z alumimum; wyroby sanitarne i ich części, z aluminium.

7615 10-Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne

7615 20-Wyroby sanitarne i ich części

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby tego samego typu, co opisane w Notach wyjaśniających do pozycji 7323 i 7324, w szczególności naczynia kuchenne oraz artykuły sanitarne i toaletowe opisane w wymienionych pozycjach. Niniejsza pozycja obejmuje także urządzenia do gotowania i ogrzewania, podobne do opisanych w Notach wyjaśniających do pozycji 7418.

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Baniek, pudełek i podobnych wyrobów objętych pozycją 7612.

(b)Artykułów gospodarstwa domowego mających cechy narzędzi (dział 82) (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 7323).

(c)Noży, łyżek, łyżek wazowych, widelców i innych artykułów objętych pozycjami od 8211 do 8215.

(d)Ozdób (pozycja 8306).

(e)Piecyków kąpielowych, podgrzewaczy wody i innych urządzeń objętych pozycją 8419.

(f)Elektrycznych urządzeń domowego użytku klasyfikowanych do działu 85. (w szczególności urządzeń i aparatów objętych pozycjami 8509 i 8516).

(g)Wyrobów klasyfikowanych w dziale 94.

(h)Zapalniczek do papierosów i innych zapalniczek (pozycja 9613).

(ij)Termosów i innych naczyń próżniowych objętych pozycją 9617.

 


 


7616-Pozostałe artykuły z aluminium.

7616 10-Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły

-Pozostałe:

7616 91- -Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu aluminiowego

7616 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby z aluminium, inne niż objęte poprzednimi pozycjami niniejszego działu, uwagą 1. do sekcji XV lub wyroby objęte działem 82. lub 83., lub bardziej szczegółowo określone w innym miejscu nomenklatury.

Niniejsza pozycja obejmuje w szczególności:

(1)Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż objęte pozycją 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne wyroby opisane w Notach wyjaśniających do pozycji 7317 i 7318.

(2)Igły do szycia, szydła, druty do trykotażu, szydełka do haftowania, szpilki ozdobne, agrafki, pozostałe szpilki oraz inne wyroby w rodzaju opisanych w Notach wyjaśniających do pozycji 7319.

(3)Aluminiowe łańcuchy i ich części.

(4)Tkaniny, kraty i siatki z drutu aluminiowego oraz rozciągane siatki z aluminium (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7314). Rozciągane siatki z aluminium są stosowane na wystawach sklepowych, do wyrobu kratek głośnikowych, jako czynnik zapobiegający eksplozji podczas transportu i przechowywania lotnych cieczy i gazów itp.

(5)Wyroby z aluminium odpowiadające wyrobom z żelaza i stali opisanym w Notach wyjaśniających do pozycji 7325 i 7326.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Tkaniny z przędzy metalowej, stosowanej do wyrobu artykułów ozdobnych, tkanin dekoracyjnych lub podobnych (pozycja 5809).

(b)Drucianych tkanin, siatek itp. wyrobów przekształconych w części maszyn i urządzeń (np. w wyniku połączenie z innymi materiałami) (dział 84 lub 85).

(c)Drucianych tkanin, siatek itp. wyrobów zmontowanych w postaci sit ręcznych lub przetaków (pozycja 9604).

__________