DZIAŁ 75

NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU

Uwaga
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Sztaby i pręty:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączają „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Niniejsze wyrażenie obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(b)   Kształtowniki:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione, kute lub kształtowane, w zwojach lub nie, o jednolitym przekroju poprzecznym na całej swej długości, które nie odpowiadają definicjom sztab, prętów, drutu, blach grubych, blach cienkich, taśm, folii, rur lub przewodów rurowych. Niniejsze wyrażenie obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach, które zostały po wyprodukowaniu obrobione (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły one charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(c)   Drut:

Wyroby walcowane, wyciskane lub ciągnione, w zwojach lub nie, posiadające jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

(d)   Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folia:

Wyroby o powierzchniach płaskich (inne niż nieobrobione wyroby objęte pozycją 7502), w zwojach lub nie, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, i które są:

-       o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), o grubości nieprzekraczającej jednej dziesiątej szerokości,

-       o kształcie innym niż prostokątny lub kwadratowy, o dowolnych rozmiarach, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

Pozycja 7506 obejmuje, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powlekane, pod warunkiem że nie przyjęły podczas obróbki charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(e)   Rury i przewody rurowe:

Wyroby drążone, w zwojach lub nie, posiadające jednolity przekrój poprzeczny i tylko jedną całkowicie zamkniętą pustą przestrzeń na całej długości, o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego o jednolitej grubości ścianek. Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogące mieć również krawędzie zaokrąglone na całej swojej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny i posiada ten sam kształt i ustawienie. Rury i przewody rurowe o powyżej opisanych kształtach przekroju poprzecznego mogą być polerowane, powleczone, gięte, gwintowane, nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

Uwagi do podpozycji
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Nikiel niestopowy:

Metal zawierający przynajmniej 99 % masy niklu plus kobaltu, pod warunkiem że:

1)   zawartość masy kobaltu nie przekracza 1,5 %, oraz;

2)   zawartość masy każdego innego pierwiastka nie przekracza wartości granicznych podanych w poniższej tabeli:

Inne pierwiastki

Pierwiastek

Wartość graniczna % masy

Fe

Żelazo

0,5

O

Tlen

0,4

Każdy inny pierwiastek

0,3

(b)   Stopy niklu:

Substancje metalowe, w których nikiel przeważa masą nad każdym z innych pierwiastków, pod warunkiem że:

1)         zawartość masy kobaltu przekracza 1,5 %;

2)         zawartość masy przynajmniej jednego z innych pierwiastków jest większa od wartości granicznej podanej w powyższej tabeli;

3)         całkowita zawartość masy pierwiastków innych niż nikiel plus kobalt przekracza 1 % masy.

  1. Niezależnie od postanowień uwagi 1 c) do niniejszego działu, w podpozycji 7508 10 określenie „drut” odnosi się tylko do wyrobów, nawet w zwojach, o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, którego żaden wymiar nie przekracza 6 mm.

 

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje nikiel, jego stopy i pewne wyroby z nich.

Nikiel jest względnie twardym, szarawobiałym metalem o temperaturze topnienia 1453ºC. Ma on właściwości ferromagnetyczne, jest kowalny, ciągliwy, wytrzymały i odporny na korozję oraz utlenianie.

***

Nikiel jest głównie stosowany do produkcji wielu stopów, w szczególności stali stopowych, do powlekania innych metali (zwykle elektrolitycznie) oraz jako katalizator w wielu reakcjach chemicznych. Niestopowy, przerobiony plastycznie nikiel jest także wykorzystywany na szeroką skalę w produkcji aparatury dla przemysłu chemicznego. Ponadto nikiel i jego stopy są używane do produkcji monet.

***

Głównymi stopami niklu, które mogą być klasyfikowane w niniejszym dziale zgodnie z postanowieniami uwagi 5. do sekcji XV, są:

(1)Stopy niklu z żelazem. Obejmują one materiały używane do wytwarzania kabli podmorskich, rdzeni cewek indukcyjnych, ekranów magnetycznych itp., z uwagi na dużą przenikalność magnetyczną i małą histerezę tych stopów.

(2)Stopy niklu z chromem lub stopy niklu z chromem i żelazem. Obejmują one szereg materiałów handlowych odznaczających się dobrą wytrzymałością i doskonałą odpornością na utlenianie i powstawanie zgorzeliny w wysokiej temperaturze, jak również odpornością na działanie wielu czynników aktywnych chemicznie. Materiały te są używane do wyrobu elementów grzejnych w grzewczych urządzeniach oporowych oraz do wyrobu pieców muflowych i retort stosowanych do obróbki cieplnej stali i innych metali. W postaci rur i przewodów rurowych materiały te są stosowane w wysokotemperaturowych procesach inżynierii chemicznej i petrochemii. W tej grupie występują również stopy specjalne zwane nadstopami, odporne na działanie wysokich temperatur, stosowane zwłaszcza w lotniczych silnikach turboodrzutowych. Ze stopów tych wykonuje się łopatki i kierownice turbin, koszulki komór spalania, elementy przejściowe itp. Często stopy te zawierają molibden, wolfram, niob, aluminium, tytan itp., które to pierwiastki znacząco zwiększają wytrzymałość podstawowego stopu o podstawie niklowej.

(3)Stopy niklu z miedzią. Oprócz odporności na korozję, odznaczają się one dobrą wytrzymałością. Są stosowane do wyrobu wałów śrub i elementów mocujących, jak również pomp, zaworów, rur i innego typu aparatury narażonej na działanie niektórych kwasów nieorganicznych i organicznych oraz zasad i soli.

***

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Kamienie niklowe, spieki tlenków niklu i inne produkty pośrednie hutnictwa niklu; nikiel nieobrobiony oraz odpady i złom niklu (pozycje od 7501 do 7503).

(B)Proszki i płatki niklu (pozycja 7504).

(C)Wyroby otrzymywane na ogół w procesach walcowania, kucia, ciągnienia lub wyciskania surowego niklu objętego pozycją 7502 (pozycje 7505 i 7506).

(D)Rury, przewody rurowe i armaturę (pozycja 7507) oraz anody do niklowania i inne artykuły objęte pozycją 7508, która obejmuje wszystkie wyroby z niklu, inne niż objęte uwagą 1. do sekcji XV lub działem 82. lub 83., lub też bardziej szczegółowo wymienione w jakimkolwiek innym miejscu w nomenklaturze.

***

Produkty i wyroby z niklu mogą być poddane różnym obróbkom służącym polepszeniu właściwości lub wyglądu zewnętrznego metalu itp. Są to na ogół obróbki, które omówiono w końcowej części Uwag ogólnych Not wyjaśniających do działu 72. i które nie wpływają na sposób klasyfikacji wyrobu. (Należy jednak zwrócić uwagę na anody do niklowania (pozycja 7508).)

***

Klasyfikację wyrobów złożonych wyjaśniono w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XV.

 


 


7501-Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu.

7501 10-Kamienie niklowe

7501 20-Spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu

(1)Kamienie niklowe.

Otrzymuje się je przez przeróbkę (prażenie, stapianie) rud niklu. W zależności od rodzaju rudy i stosowanego procesu składają się one z siarczków niklu i żelaza; siarczków niklu, żelaza i miedzi; siarczków niklu lub siarczków niklu i miedzi.

Kamienie te mają na ogół postać odlanych bloków lub płyt (często połamanych na kawałki dla ułatwienia transportu), granulek lub proszków (zwłaszcza w wypadku niektórych kamieni z siarczków niklu).

Kamienie te są używane do produkcji niklu nieprzerobionego plastycznie.

(2)Inne produkty pośrednie hutnictwa niklu.

Obejmują one:

(i)Zanieczyszczone tlenki niklu, np. spieki tlenków niklu lub tlenek niklu w postaci proszku (zielony tlenek niklu), otrzymywane w procesie przeróbki rud siarczków lub tlenków niklu. Te zanieczyszczone tlenki są głównie stosowane do wyrobu stali stopowych.

Spieki tlenków niklu mają zwykle postać proszku lub bryłek o wymiarach do 50 mm.

(ii)Zanieczyszczony żelazonikiel, który, ze względu na wysoką zawartość siarki (0,5% lub więcej), fosforu i innych zanieczyszczeń, nie może być wykorzystywany jako dodatek stopowy w produkcji stali, zanim nie zostanie poddany rafinacji. Rafinowany żelazo-nikiel jest stosowany prawie wyłącznie w hutnictwie stali do produkcji niektórych stali specjalnych; jest więc klasyfikowany jako żelazostop do pozycji 7202 zgodnie z postanowieniami uwagi 1(c) do działu 72.

(iii)Kamienie arsenowe, tzn. mieszanina arsenków w postaci kamieni. Produkty te mają obecnie niewielkie znaczenie handlowe.

 


 


7502-Nikiel nieobrobiony plastycznie.

7502 10-Nikiel niestopowy

7502 20-Stopy niklu

Nikiel w postaci surowej występuje zwykle w postaci wlewków, gąsek, tabletek, kostek sześciennych, krążków, brykietów, katod lub innych postaci elektrolitycznych. Te pierwotne postacie są używane głównie do produkcji stali stopowych i stopów nieżelaznych, jak również do produkcji niektórych chemikaliów. Niektóre z tych postaci są używane w koszach tytanowych do niklowania lub do produkcji proszku niklowego.

Nierafinowany nikiel jest zwykle odlewany w postaci anod do rafinacji elektrolitycznej. Anody objęte niniejszą pozycją przeważnie mają postać odlewanych płyt z dwojgiem uszu do zawieszania ich w wannie do elektrolizy. Nie powinny być mylone z anodami do niklowania, określonymi w Notach wyjaśniających do pozycji 7508.

Katody są płytami otrzymywanymi przez osadzanie elektrolityczne na arkuszach wyjściowych z rafinowanego niklu, do których zamocowano dwie pętle z tego metalu, służące do zawieszania katod w wannie do elektrolizy. W miarę osadzania się rafinowanego niklu wyjściowe arkusze stają się integralną częścią katod.

Katody nieokrawane są zwykle wysyłane (do odbiorców) bez obcinania wspomnianych pętli, często pokrytych powłoką niklu w miejscu zgrzewania; nie należy ich mylić z hakami do zawieszania, w które są wyposażone niektóre anody do niklowania. Nieokrawane katody są zwykle większe (około 96 x 71 x 1,25 cm) niż anody do niklowania w postaci blach, których szerokość rzadko przekracza 30,5 cm.

W niniejszej pozycji są również klasyfikowane katody okrawane lub pocięte na paski bądź małe, prostokątne płytki, bez względu na ich wymiary i ewentualne zastosowania. Można je odróżnić od anod do niklowania objętych pozycją 7508, dzięki temu, że nie mają haków do zawieszenia ani też nie zostały spreparowane w inny sposób (np. przez wiercenie i gwintowanie otworów) do mocowania haków.

Z niniejszej pozycji wyłączono także proszki i płatki niklu (pozycja 7504).

 


 


7503-Odpady i złom niklu.

Postanowienia dotyczące odpadów i złomu zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 7204 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Popiół, żużel i pozostałości niklu (pozycja 2620).

(b)Wlewki i podobne postacie surowe odlewane z przetopionych odpadów i złomu niklu (pozycja 7502).

 


 


7504-Proszki i płatki niklu.

Niniejsza pozycja obejmuje proszki i płatki niklu wszystkich typów, bez względu na ich przeznaczenie. Proszki są zdefiniowane w uwadze 8 (b) do sekcji XV.

W zależności od swoich cech fizycznych, proszki i płatki są stosowane w stanie niestopowym do wytwarzania płyt do akumulatorów kadmowo-niklowych, do produkcji siarczanu niklu, chlorku niklu i innych soli niklu, jako spoiwo w węglikach metali, do produkcji stopów niklu (np. stali stopowych) lub jako katalizatory.

Są one także stosowane w stanie czystym lub jako stop, lub też zmieszane innymi proszkami metali (np. proszkami żelaza) do prasowania i spiekania w procesach produkcji magnesów itp. wyrobów lub bezpośrednio do walcowania na blachy, taśmę i folię.

Z niniejszej pozycji wyłączone są spieki tlenków niklu (pozycja 7501).

 


 


7505-Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z niklu.

-Sztaby, pręty i kształtowniki:

7505 11- -Z niklu niestopowego

7505 12- -Ze stopów niklu

-Druty:

7505 21- -Z niklu niestopowego

7505 22- -Ze stopów niklu

Wyroby te, zdefiniowane w uwagach 1 (a), 1 (b) i 1 (c) do niniejszego działu, są odpowiednikami podobnych wyrobów z miedzi, z wyjątkiem specjalnego postanowienia dotyczącego anod do niklowania elektrolitycznego (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7508). Zgodnie z tym wyjątkiem postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7407 i 7408 mają zastosowanie - z uwzględnieniem zmian - do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Przędzy metalizowanej (pozycja 5605).

(b)Sztab, prętów i kształtowników przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach (pozycja 7508).

(c)Izolowanych szyn elektrycznych (powszechnie znanych pod nazwą „szyn zbiorczych” oraz drutu (włączając drut emaliowany) (pozycja 8544).

 


 


7506-Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu.

7506 10-Z niklu niestopowego

7506 20-Ze stopów niklu

Niniejsza pozycja obejmuje blachy grube (płyty) i cienkie, taśmę i folię, które zostały zdefiniowane w uwadze 1 (d) do niniejszego działu. Wyroby te są odpowiednikami wyrobów z miedzi opisanych w Notach wyjaśniających do pozycji 7409 i 7410.

Blachy grube i cienkie mogą być wykorzystywane do platerowania żelaza i stali przez spawanie, walcowanie itp. oraz do budowy urządzeń stosowanych zwłaszcza w przemyśle chemicznym.

Z niniejszej pozycji wyłączone są siatki rozciągane (pozycja 7508).

 


 


7507-Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z niklu.

-Rury i przewody rurowe:

7507 11- -Z niklu niestopowego

7507 12- -Ze stopów niklu

7507 20-Łączniki rur lub przewodów rurowych

W uwadze 1 (e) do niniejszego działu zdefiniowano rury i przewody rurowe.

Postanowienia zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji od 7304 do 7307 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Ze względu na odporność na korozję (wskutek oddziaływania kwasów, par itp. czynników) rury, przewody rurowe oraz armatura z niklu i jego stopów są stosowane do budowy aparatury dla przemysłu chemicznego, spożywczego, papierniczego itp., do budowy skraplaczy parowych, wyrobu igieł do zastrzyków podskórnych itp.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Kształtowniki drążone (pozycja 7505).

(b)Śruby i nakrętki z niklu używane do montażu lub mocowania rur itp. (pozycja 7508).

(c)Złączki wyposażone w krany, kurki, zawory itp. (pozycja 8481).

(d)Rury, przewody rurowe oraz złączki rur i przewodów rurowych przekształcone w elementy wyrobów gotowych możliwych do identyfikacji, np. części maszyn i aparatury (sekcja XVI).

 


 


7508-Pozostałe artykuły z niklu.

7508 10-Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu niklowego

7508 90-Pozostałe

(A) ANODY GALWANICZNE Z NIKLU, ŁĄCZNIE Z WYTWARZANYMI

METODĄ ELEKTROLITYCZNĄ

Niniejsza pozycja obejmuje anody galwaniczne z rafinowanego niklu. Mogą one być odlewane, walcowane, ciągnione, wyciskane lub mogą być wykonane z katod lub innych postaci elektrolitycznych objętych pozycją 7502. Anody te mogą mieć postać:

(1)Specjalną (gwiazdy, pierścienie, kształtowniki specjalne) w celu uzyskania maksymalnej powierzchni anody zależnie od kształtu pokrywanego przedmiotu, zaś w wypadku anod prętowych (które zwykle mają przekrój poprzeczny w kształcie owalu, elipsy, rombu lub romboidalny) postać prętów o odpowiedniej długości, albo

(2)Płyt (płaskich lub zakrzywionych), taśm, blach, tarcz (płaskich lub falistych), półkul lub kul. Aby mogły być klasyfikowane w niniejszej pozycji, wyroby te muszą mieć cechy określające ich przeznaczenie jako anod galwanicznych, tzn. muszą być wyposażone w haki służące do zawieszania ich w wannach galwanicznych lub być przygotowane do zamontowania haków (np. przez wiercenie, perforowanie lub gwintowanie).

Anody te odznaczają się zwykle dużą czystością metalu. Niewielkie ilości innych pierwiastków mogą jednak pozostać po zakończeniu procesu produkcji lub mogą być wprowadzone celowo, np. dla depolaryzacji anod i zapewnienia równomiernego działania na całej powierzchni oraz dla uniknięcia strat niklu przez tworzenie się szlamu. Cechy te, wraz z charakterystycznymi wymienionymi wyżej, odróżniają anody galwaniczne od anod odlewanych do rafinacji elektrolitycznej niklu, objętych w drugim punkcie Not wyjaśniających do pozycji 7502, które są z niniejszej pozycji wyłączone.

Te klasyczne anody do niklowania galwanicznego są jednak coraz częściej zastępowane przez anody koszykowe, tzn. elementy z surowego niklu - np. krążki - umieszczone w koszykach z tytanu (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 7502).

Z niniejszej pozycji wyłączone są także następujące wyroby, nawet przeznaczone do wykorzystania jako anody do niklowania galwanicznego lub do przekształcenia w anody galwaniczne:

(a)Płyty (katody) otrzymane w wyniku prostej elektrolizy, obcinane lub nie, cięte na taśmy lub niewielkie prostokątne płytki, lecz bez dalszej obróbki (pozycja 7502).

(b)Granulki z niklu surowego (pozycja 7502).

(c)Sztaby i pręty tylko odlane, walcowane lub wyciskane, niespełniające wymagań odnośnie kształtu, długości lub obróbki opisanych wyżej (pozycja 7502 lub 7505).

(d)Płyty (blachy grube) tylko walcowane (pozycja 7506).

(B) POZOSTAŁE

Niniejsza grupa obejmuje wszystkie wyroby z niklu inne niż objęte poprzednią pozycją lub poprzednimi pozycjami niniejszego działu lub uwagą 1. do sekcji XV, bądź też wyroby objęte działami 82. lub 83., lub też bardziej szczegółowo omówione gdzie indziej w nomenklaturze.

Grupa obejmuje między innymi:

(1)Konstrukcje takie jak ramy okienne i prefabrykowane części konstrukcji.

(2)Zbiorniki, kadzie i podobne pojemniki o dowolnej pojemności, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne.

(3)Tkaniny, kraty i siatki z drutu niklowego oraz siatki rozciągane z niklu.

(4)Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, nakrętki, śruby, wkręty i inne artykuły typów opisanych w uwadze wyjaśniającej do pozycji 7317 i 7318.

(5)Sprężyny inne niż sprężyny do zegarków lub zegarków, objęte pozycją 9114.

(6)Artykuły gospodarstwa domowego i sanitarne oraz ich części.

(7)Półfabrykaty monet w postaci krążków z podniesionymi obrzeżami.

(8)Wyroby z niklu odpowiadające wyrobom z żelaza i stali, ujętym w Notach wyjaśniających do pozycji 7325 i 7326.

__________