DZIAŁ 74

MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI

Uwaga
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Miedź rafinowana:

metal o zawartości przynajmniej 99,85 % masy miedzi; lub

metal o zawartości przynajmniej 97,5 % masy miedzi, pod warunkiem że zawartość masy każdego innego pierwiastka nie przekracza ilości granicznych, określonych w następującej tabeli:

Inne pierwiastki

 

Pierwiastek

Wartość graniczna % masy

Ag

Srebro

0,25

As

Arsen

0,5

Cd

Kadm

1,3

Cr

Chrom

1,4

Mg

Magnez

0,8

Pb

Ołów

1,5

S

Siarka

0,7

Sn

Cyna

0,8

Te

Tellur

0,8

Zn

Cynk

1

Zr

Cyrkon

0,3

Każdy inny pierwiastek (1)

0,3

(1) Inne pierwiastki na przykład Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

 

(b)   Stopy miedzi:

Substancje metalowe, inne niż miedź nierafinowana, w których miedź przeważa masą nad każdym innym pierwiastkiem, pod warunkiem że:

1)   zawartość masy przynajmniej jednego z innych pierwiastków będzie większa niż wartość graniczna podana w powyższej tabeli; lub

2)   całkowita zawartość masy każdego innego pierwiastka przekracza 2,5 % masy.

(c)   Stopy przejściowe:

Stopy zawierające łącznie z innymi pierwiastkami więcej niż 10 % masy miedzi, nieciągliwe i stosowane powszechnie jako surowiec w produkcji innych stopów lub jako odtleniacze, czynniki odsiarczające, lub znajdujące podobne zastosowanie w hutnictwie metali nieżelaznych. Jednakże fosforek miedzi (miedź fosforowa), zawierający więcej niż 15 % masy fosforu, klasyfikowany jest do pozycji 2853.

(d)   Sztaby i pręty:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione lub kute, nie w zwojach, o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym na całej swej długości, mającym kształt koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub regularnych wielokątów wypukłych (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, dwa pozostałe są proste, są jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach i wymiarach, które zostały po wyprodukowaniu poddane obróbce (innej niż zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

Jednakże wlewki na druty i kęsy z końcami zwężonymi lub w inny sposób wstępnie obrobionymi dla zapewnienia wejścia do maszyny przetwarzającej je, na przykład na wytłoczkę (walcówkę) lub rury, są klasyfikowane jako miedź nieobrobiona objęta pozycją 7403.

(e)   Kształtowniki:

Wyroby walcowane, wyciskane, ciągnione, kute lub kształtowane, w zwojach lub nie, o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym na całej swej długości, które nie odpowiadają definicjom prętów, sztab, drutu, blach grubych, blach cienkich, taśm, folii, rur i przewodów rurowych. Wyrażenie to obejmuje także wyroby odlewane lub spiekane o tych samych kształtach, które zostały obrobione po wyprodukowaniu (inaczej niż przez zwykłe przycinanie lub usuwanie zgorzeliny), pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami.

(f)    Drut:

Wyroby walcowane, wyciskane lub ciągnione, w zwojach, które posiadają jednolity pełny przekrój poprzeczny na całej swej długości o kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadraty), trójkąta równobocznego lub foremnych wypukłych wielokątów (włączając „koła spłaszczone” i „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe). Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub w kształcie wielokąta, mogą posiadać zaokrąglone krawędzie na całej swej długości. Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając „zmodyfikowany prostokąt”) mają grubość przekraczającą jedną dziesiątą szerokości.

(g)   Blachy grube, blachy cienkie, taśma i folia:

Wyroby o powierzchniach płaskich (inne niż nieobrobione plastycznie wyroby objęte pozycją 7403), w zwojach lub nie, o pełnym prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, z krawędziami zaokrąglonymi lub nie (włączając „zmodyfikowane prostokąty”, których dwa przeciwległe boki są łukami wypukłymi, a dwa pozostałe są proste, jednakowej długości i równoległe), o jednolitej grubości, które są:

-       o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), o grubości nieprzekraczającej jednej dziesiątej szerokości,

-       o kształcie innym niż prostokątny lub kwadratowy, o dowolnych rozmiarach, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów i wyrobów objętych innymi pozycjami.

Pozycje 7409 i 7410 obejmują, między innymi: blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, szachownicę, z wzorem kropkowanym, kulistym lub zębatym), a także wyroby perforowane, karbowane, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły po obróbce charakteru wyrobów lub artykułów objętych innymi pozycjami.

(h)   Rury i przewody rurowe:

Wyroby drążone, w zwojach lub nie, które posiadają jednolity przekrój poprzeczny i tylko jedną obudowaną pustą przestrzeń na całej swej długości, w kształcie koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub regularnego wielokąta wypukłego, które posiadają ściany jednolitej grubości. Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub regularnego wielokąta, które mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny koncentryczny posiada ten sam kształt i ustawienie. Rury i przewody rurowe o powyższych przekrojach poprzecznych mogą być polerowane, powleczone, gięte, gwintowane, nawiercone, zwężone, rozszerzone, o kształcie stożka lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

Uwaga do podpozycji
  1. W niniejszym dziale następujące wyrażenia posiadają przypisane im znaczenia:

(a)   Stopy miedzi o podstawie cynkowej (mosiądze):

Stopy miedzi i cynku z innymi pierwiastkami lub bez nich. Jeśli zawierają inne pierwiastki, wówczas:

-       cynk przeważa masą nad każdym z takich innych pierwiastków,

-       dowolna zawartość masy niklu jest mniejsza niż 5 % (zob. stopy miedziowo-niklowo-cynkowe  alpaki),

-       dowolna zawartość masy cyny jest mniejsza niż 3 % (zob. stopy miedziowo-cynowe  brązy).

(b)   Stopy miedzi o podstawie cynowej (brązy):

Stopy miedzi i cyny z innymi pierwiastkami lub bez nich. Jeśli zawierają inne pierwiastki, cyna przeważa masą nad każdym z pozostałych pierwiastków; w przypadku jednak, kiedy zawartość cyny wynosi 3 % masy lub więcej, wówczas zawartość cynku może przekraczać zawartość cyny w masie, ale musi wynosić mniej niż 10 % masy.

(c)   Stopy miedzi o podstawie niklowo-cynkowej (alpaki):

Stopy miedzi, niklu i cynku z innymi pierwiastkami lub bez nich. Zawartość niklu wynosi 5 % masy lub więcej (zob. stopy miedzi z cynkiem  mosiądze).

(d)   Stopy miedzi o podstawie niklowej:

Stopy miedzi i niklu z innymi pierwiastkami lub bez nich, ale w każdym przypadku zawierające nie więcej niż 1 % masy cynku. Jeśli zawierają inne pierwiastki, nikiel przeważa masą nad każdym z pozostałych pierwiastków.


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje miedź i jej stopy oraz wyroby z nich.

Miedź otrzymuje się z różnego rodzaju rud (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 2603), jak również z metalu w stanie rodzimym oraz w wyniku odzysku z odpadów i złomu.

Miedź uzyskuje się z jej siarczków w procesie metalurgii ekstrakcyjnej, w którym sproszkowana i wzbogacona ruda jest prażona (w razie potrzeby) w celu usunięcia nadmiaru siarki i stapiana w piecu w celu uzyskania kamienia miedziowego lub rafinowanego metalu.

W niektórych wypadkach wzbogacona ruda (koncentrat) jest stapiana w piecach zawiesinowych w obecności powietrza lub tlenu („topienie zawiesinowe”) bez uprzedniego prażenia.

Kamień miedziowy jest przetwarzany w konwertorze w celu usunięcia żelaza i siarki dając w efekcie miedź konwertorową (określaną jako „blister copper”). Miedź konwertorowa jest przetwarzana w piecu płomiennym w celu uzyskania miedzi rafinowanej ogniowo, która najczęściej dalej rafinowana elektrolitycznie.

Z rud tlenkowych i z niektórych innych rud oraz pozostałości otrzymuje się metal w procesie hydrometalurgicznym (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7401).

***

Miedź jest metalem o bardzo dobrej przewodności i ciągliwości; po srebrze jest najlepszym przewodnikiem prądu elektrycznego. Jest stosowana w stanie czystym do wyrobu przewodów elektrycznych lub też, w postaci płyt i wężownic, do wyrobu elementów chłodniczych. Często miedź jest wykorzystywana jako składnik stopów.

***

Zgodnie z postanowieniami uwagi 5. do sekcji XV (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tej sekcji), stopy metali o podstawie miedzi, które mogą być klasyfikowane z miedzią, obejmują:

(1)Stopy miedzi z cynkiem (mosiądze) (patrz uwaga 1 (a) do podpozycji) o zmiennych proporcjach miedzi i cynku, np. zwykły mosiądz znajdujący wiele zastosowań oraz tombak, stosowany zwłaszcza do wyrobu sztucznej biżuterii i wyrobów ozdobnych.

Stopy miedzi z cynkiem zawierające niewielkie ilości innych pierwiastków dają specjalne mosiądze o określonych własnościach. Należy do nich mosiądz o wysokiej wytrzymałości (często określany mianem brązu manganowego) używany w budownictwie okrętowym; również mosiądze ołowiowe, mosiądz żelazowy, mosiądz aluminiowy i mosiądz krzemowy.

(2)Stopy miedzi z cyną (brązy) (patrz uwaga 1 (b) do podpozycji), czasami zawierające inne pierwiastki, nadające im specjalne własności. Jest to brąz na monety; twardy brąz na koła zębate, łożyska lub inne części maszyn; brąz dzwonowy; brąz na odlewy artystyczne (posągi), brąz ołowiowy na panewki, brąz fosforowy (lub odtleniony) stosowany do wyrobu sprężyn i siatek na filtry, sita itp.

(3)Stopy miedzi z cynkiem i cyną (nowe srebro lub alpaka) (patrz uwaga 1 (c) do podpozycji), odznaczające się dobrą odpornością na korozję i wytrzymałością mechaniczną. Są one stosowane w urządzeniach telekomunikacyjnych (m. in. w przemyśle telekomunikacyjnym); inne zastosowania obejmują części do przyrządów, krany i wysokiej jakości armaturę wodociągową, zamki suwakowe, różnorodne zastosowania w urządzeniach elektrycznych (zaciski, sprężyny, łączówki, gniazdka itp.), wyroby ozdobne, artykuły budowlane oraz wyposażenie dla przemysłu chemicznego i spożywczego. Niektóre typy tych stopów są stosowane do wyrobu naczyń stołowych itp.

(4)Stopy miedzi z niklem (miedzionikle) (patrz uwaga 1 (d) do podpozycji), często zawierające niewielką ilość aluminium lub żelaza. Reprezentują one liczną rodzinę stopów odznaczających się odpornością na korodujące działanie wody morskiej i dzięki temu znajdujących szerokie zastosowanie w budownictwie okrętowym, w szczególności do budowy skraplaczy i orurowania; również do wyrobu monet lub rezystorów elektrycznych.

(5)Brąz aluminiowy, składający się głównie z miedzi i aluminium, stosowany tam, gdzie wymagane są wysokie własności mechaniczne, odporność na korozję oraz twardość.

(6)Miedź berylowa (zwana także brązem berylowym), składająca się głównie z miedzi z berylem i - z powodu swej twardości, wytrzymałości i odporności na korozję -stosowana do wyrobu różnego typu sprężyn, form do tworzyw sztucznych, elektrod do zgrzewania oporowego oraz narzędzi nieiskrzących.

(7)Miedź krzemowa, składająca się głównie z miedzi i krzemu, mająca dużą wytrzymałość i odporność na korozję. Jest stosowana, np. do wyrobu zbiorników, śrub i elementów złącznych.

(8)Miedź chromowa jest głównie stosowana do wyrobu elektrod do zgrzewania oporowego.

***

Niniejszy dział obejmuje:

(A)Kamienie miedziowe i inne wyroby przejściowe hutnictwa miedzi oraz miedź surową, odpady i złom (pozycje od 7401 do 7406).

(B)Proszki i płatki miedzi (pozycja 7406).

(C)Wyroby otrzymywane na ogół przez walcowanie, wyciskanie, ciągnienie lub kucie miedzi objętej pozycją 7403 (pozycje od 7407 do 7410).

(D)            Różne inne wyroby, objęte pozycjami od 7411 do 7418 oraz inne wyroby klasyfikowane do pozycji 7419, która obejmuje wszystkie inne wyroby z miedzi, nie objęte uwagą 1. do sekcji XV, klasyfikowane do działu 82. lub 83. oraz bardziej szczegółowo w innych pozycjach nomenklatury.

Produkty i wyroby z miedzi są często poddawane różnym obróbkom w celu uzyskania poprawy własności oraz wyglądu metalu itp. Są to zwykle obróbki, o których mowa w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do działu 72., niewpływające na klasyfikację wyrobów.

***

Klasyfikacja wyrobów złożonych, w szczególności wyrobów gotowych, została objaśniona w Uwagach gólnych Not wyjaśniających do sekcji XV.


 


7401-Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona).

(A)                        Kamienie miedziowe.

Powstają w wyniku stapiania siarczkowych rud miedzi, uprzednio prażonych w celu oddzielenia siarczku miedzi od skały płonnej i innych metali, które tworzą żużel, pływający nad cięższym kamieniem. Kamień składa się głównie z siarczków żelaza i ma na ogół postać lub surowych kawałków o matowym, metalicznym wyglądzie czarnych lub brązowych granulek (otrzymywanych w wyniku wlewania roztopionego kamienia miedziowego do wody).

(B)Miedź cementacyjna (wytrącona).

Jest ona produktem uzyskanym z wytrącania (cementacji), tzn. dodawania żelaza do wodnych roztworów uzyskanych w wyniku ługowania pewnych rud lub pozostałości. Jest to bardzo miałki czarny proszek, zawierający tlenki i nierozpuszczalne zanieczyszczenia. Jest czasami używana jako dodatek do farb przeciwporostowych lub środków grzybobójczych, lecz o wiele częściej jest dodawana do wsadu do pieca wytopowego, w celu wytworzenia kamienia miedziowego. Miedzi cementacyjnej nie należy mylić z proszkiem miedzianym objętym pozycją 7406, który nie zawiera zanieczyszczeń.

 


 


7402-Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej.

Pozycja ta obejmuje:

(1)Miedź czarną. Produkt ten jest zanieczyszczoną postacią miedzi otrzymaną w wyniku stapiania utlenionych rud miedzi lub zanieczyszczonych odpadów miedzi, zwykle prowadzonego w piecach szybowych. Zawartość miedzi zmienia się w szerokich granicach, zwykle w zakresie od około 60 do 85 % masy.

(2)Miedź konwertorową. Produkt ten jest zanieczyszczoną postacią miedzi, uzyskiwaną w wyniku wdmuchiwania powietrza do roztopionego kamienia miedziowego. W procesie konwertorowania siarka, żelazo i inne zanieczyszczenia ulegają utlenieniu. Zawartość miedzi wynosi zwykle około 98 % masy.

(3)Anody miedziowe do rafinacji elektrolitycznej.

Miedź częściowo rafinowana w wyniku pełnego przetopu jest odlewana w postaci anod do dalszej rafinacji w procesie elektrolizy. Anody te mają zwykle postać płyt odlanych z dwojgiem uszu, służących do zawieszania anod w wannie do elektrolizy. Nie należy ich mylić z anodami do miedziowania galwanicznego (pozycja 7419).

 


 


7403-Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie.

-Miedź rafinowana:

7403 11- -Katody i sekcje katod

7403 12- -Wlewki na druty

7403 13- -Kęsy

7403 19- -Pozostałe

-Stopy miedzi:

7403 21- -Stopy miedzi z cynkiem (mosiądz)

7403 22- -Stopy miedzi z cyną (brąz)

7403 29- -Pozostałe stopy miedzi (inne niż stopy wstępne objęte pozycją 7405)

Niniejsza pozycja obejmuje nieobrobioną miedź rafinowaną oraz stopy miedzi zgodnie z określeniem w uwadze do działu, odpowiednio punkty 1 (a) i 1 (b).

Miedź rafinowaną zawierającą, co najmniej 99,85 % masy miedzi, otrzymuje się w wyniku rafinacji elektrolitycznej, ekstrakcji elektrolitycznej, rafinacji chemicznej lub rafinacji ogniowej. Pozostałą miedź rafinowaną (zawierającą więcej niż 97,5 % masy miedzi) otrzymuje się przez dodawanie do miedzi rafinowanej jednego lub więcej pierwiastków do maksymalnej zawartości, zgodnie z tablicą zamieszczoną w uwadze 1 (a) do działu.

Miedź rafinowana jest odlewana w postaci wlewków lub prętowlewków przeznaczonych do powtórnego przetopu (np. w celu wytwarzania stopów) bądź też wlewków na druty; kęsów płaskich do walcowania, kęsów (włączając także o przekroju kołowym) oraz podobnych postaci przeznaczonych do dalszego walcowania, wyciskania, ciągnienia lub kucia na płyty, blachy, taśmy, drut, rury i inne wyroby.

Elektrolitycznie rafinowana miedź występuje czasem w postaci katod w kształcie płyt lub blach z dwoma przymocowanymi zaczepami, za które były zawieszane w wannie do elektrolizy; katody mogą także mieć zaczepy odcięte lub być pocięte na odcinki.

Miedź rafinowana może także występować w postaci śrutu (grysu) używanego głównie do produkcji stopów i czasami do ścierania na proszek. Proszki i płatki miedziane są jednakże klasyfikowane do pozycji 7406.

Pozycja ta obejmuje ponadto odlewane i spiekane kęsiska płaskie, sztaby, pręty oraz wlewki itp., z zastrzeżeniem, że po wytworzeniu nie zostały poddane obróbce innej niż proste okrawanie lub usuwanie zgorzeliny (w celu usunięcia nadlewów lub wierzchniej warstwy, złożonej głównie z tlenku miedzi) lub cięcie, skrobanie, szlifowanie itp. w celu usunięcia wad powstałych podczas krzepnięcia odlewu, bądź też obróbce mechanicznej z jednej strony w celu przeprowadzenia badań (kontrola jakości).

Wyroby spiekane uzyskuje się z proszku miedzianego lub z proszku stopów miedzi bądź też z proszku miedzianego zmieszanego z proszkami innych metali, poprzez prasowanie (zagęszczanie) i spiekanie (podgrzewanie do odpowiedniej temperatury poniżej temperatury topienia metalu). W stanie spiekanym wyroby są porowate i mają niską wytrzymałość; są zwykle walcowane, wyciskane, kute itp., w celu uzyskania odpowiedniej gęstości. Te walcowane itp. przetwarzane wyroby są wyłączone z niniejszej pozycji (np. pozycje 7407 i 7409).

Niniejsza pozycja obejmuje również sztaby na druty i wlewki o końcach stożkowych lub obrobionych w inny sposób, wyłącznie w celu ułatwienia wprowadzenia ich do maszyn produkujących drut lub rury.

Z uwzględnieniem wszystkich wyżej wymienionych warunków, dotyczących obróbki po wytworzeniu, odlewane sztaby i pręty mogą w szczególności obejmować:

(1)Wyroby (zwane czasem wlewkami głównymi), dokładnie odlewane w specjalnych formach, o przekroju kołowym, kwadratowym lub sześciokątnym i o długości zwykle nieprzekraczającej 1 m.

(2)Dłuższe wyroby, otrzymywane w procesie odlewania ciągłego, w którym roztopiony metal jest odlewany w sposób ciągły do formy chłodzonej wodą (krystalizatora), gdzie zachodzi szybkie krzepnięcie.

Zarówno wlewki główne jak i pręty, wytwarzane w procesie odlewania ciągłego, są często wykorzystywane do tych samych celów jako pręty walcowane, ciągnione lub wyciskane.

 


 


7404-Odpady miedzi i złom.

Postanowienia dotyczące odpadów i złomu zawarte w notach wyjaśniających do pozycji 7204 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji z wyjątkiem tego, że żużel, popiół i pozostałości miedziowe są klasyfikowane do pozycji 2620. Odpady miedzi objęte niniejszą pozycją to szlam z ciągnienia, powstający w procesie ciągnienia miedzi, składający się głównie z proszku miedzianego i środków smarujących używanych w tym procesie.

Niniejsza pozycja nie obejmuje wlewków lub podobnych postaci nieobrobionych, odlewanych z przetopionych odpadów i złomu miedzianego (pozycja 7403).

 


 


7405-Stopy wstępne miedzi.

Stopy wstępne są zdefiniowane w uwadze 1 (c) do niniejszego działu.

Są to stopy zawierające więcej niż 10% masy miedzi wraz z innymi pierwiastkami i które z racji takiego składu są zbyt kruche, aby mogły być poddane normalnej obróbce. W konsekwencji są one stosowane bądź do wprowadzania do mosiądzu, brązu lub brązu aluminiowego innych pierwiastków o temperaturze topnienia wyższej niż te stopy, bądź też pierwiastków silnie utleniających się (jak np. aluminium, kadm, arsen, magnez) lub pierwiastków sublimujących w temperaturze topnienia, jak również w celu ułatwienia przygotowania niektórych stopów poprzez wprowadzenie składników odtleniających, odsiarczających lub podobnych (jak np. wapń).

Miedź działa jak rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik innych pierwiastków i musi występować w ilościach wystarczających do obniżenia temperatury topnienia bądź działania utleniającego lub sublimującego stopu przejściowego. Jeżeli jednak udział miedzi jest zbyt wysoki, ulegają rozcieńczeniu pozostałe pierwiastki wprowadzone do stopu. Zawartość miedzi w tych wyrobach mieści się zwykle w granicach 30-90 %, lecz w wypadkach specjalnych może być wyższa lub niższa.

Z niniejszej pozycji są więc wyłączone np. jakiekolwiek stopy miedzi z niklem (nawet jeżeli są przeznaczone do stosowania jako stopy wstępne) ponieważ stopy miedzi z niklem nadają się zwykle do przeróbki plastycznej przy dowolnych proporcjach. Inne, np. stopy miedzi z manganem i krzemem mogą być ciągliwe lub nie - w zależności od proporcji metali składowych; w takich wypadkach pozycja obejmuje tylko te stopy, które nie nadają się do przeróbki plastycznej.

Stopy wstępne z niniejszej pozycji obejmują stopy miedzi z aluminium, berylem, borem, kadmem, chromem, żelazem, magnezem, manganem, molibdenem, krzemem, tytanem lub wanadem.

Zazwyczaj występują w postaci małych bloków lub kostek dzielonych dla ułatwienia łamania; kruchych pałeczek lub śrutu i mają wygląd surowych produktów odlewniczych.

Fosforek miedzi (miedź fosforowa), zawierający więcej niż 15 % masy fosforu, objęty jest pozycją 2853.

 


 


7406-Proszki i płatki miedzi.

7406 10-Proszki o strukturze innej niż płytkowa

7406 20-Proszki o strukturze płytkowej, płatki

Niniejsza pozycja obejmuje proszki miedzi zgodnie z określeniem w uwadze 8 (b) do sekcji XV i płatki miedzi, inne niż miedź cementacyjna (wytrącona), która jest czarnym proszkiem klasyfikowanym do pozycji 7401. Zgodnie z postanowieniami uwagi 7. do sekcji XV obejmuje ona również proszki miedzi zmieszane z proszkami innych metali nieszlachetnych (np. „proszek brązowy”, będący zwykłą mieszaniną proszków miedzianego i cynowego).

Proszki miedziane są głównie wytwarzane w procesie osadzania elektrolitycznego lub atomizacji (tzn. poprzez wtryskiwanie cienkiego strumienia roztopionego metalu do przepływającego poprzecznie z wielką prędkością strumienia wody, pary wodnej, powietrza lub innych gazów).

Oprócz wymienionych dwóch podstawowych procesów, proszki miedzi mogą być również wytwarzane na mniejszą skalę przez gazową redukcję silnie rozdrobnionych tlenków, wytrącanie z roztworów lub rozdrabnianie (proszkowanie) ciał stałych. Proszki o strukturze płatkowej i płatki są normalnie produkowane poprzez rozdrabnianie folii. Płatki można zaobserwować okiem nieuzbrojonym lub przez szkło powiększające, lecz do proszków konieczny jest mikroskop.

Metoda wytwarzania determinuje takie parametry jak wielkość i kształt cząsteczek (ziaren), które mogą być mniej lub bardziej nieregularne, kulkowate, kuliste lub płatkowe. Proszki o strukturze płatkowej są często błyszczące i mogą zachowywać ślady tłustych substancji (np. kwasu stearynowego lub wosku parafinowego), stosowanych w procesie technologicznym.

Proszki są wykorzystywane w procesach prasowania i spiekania do produkcji łożysk, tulejek i wielu innych części maszyn. Są także stosowane jako reagenty w chemii lub metalurgii, w procesach lutowania twardego i miękkiego, do produkcji specjalnych spoiw służących do powlekania powierzchni niemetalicznych w celu późniejszego pokrywania ich metodą galwaniczną itp. Płatki są głównie stosowane jako pigmenty metaliczne do produkcji atramentów i farb. Są też stosowane bezpośrednio w charakterze barwnika metalicznego poprzez napylanie, np. lakierowanej powierzchni.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Niektórych proszków lub proszków płatkowych wykorzystywanych do przygotowywania farb, znanych czasem pod nazwami „brązu” lub „złota”, które jednak są w rzeczywistości związkami chemicznymi, tak jak niektóre sole antymonu, dwusiarczki cyny itp. (dział 28 lub dział 32, jeżeli mają postać gotowych farb).

(b)Proszków lub płatków przygotowanych jako barwniki, farby lub podobne (np. połączonych z substancjami barwiącymi lub w postaci zawiesiny, dyspersji lub pasty, ze spoiwami lub rozpuszczalnikami) (dział 32).

(c)Śrutu miedzianego objętego pozycją 7403.

(d)Ozdób wyciętych z folii miedzianej (pozycja 8308).

 


 


7407-Sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi.

7407 10-Z miedzi rafinowanej

-Ze stopów miedzi:

7407 21- -Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)

7407 29- -Pozostałe

Sztaby i pręty są zdefiniowane w uwadze 1 (d) do niniejszego działu, zaś kształtowniki w uwadze 1 (e).

Produkty klasyfikowane do niniejszej pozycji są zwykle wytwarzane w procesie walcowania, wyciskania lub ciągnienia, lecz mogą być również kute na prasach lub młotach. Mogą być potem wykańczane na zimno (jeżeli to konieczne po wyżarzaniu), w procesach ciągnienia na zimno, prostowania lub innych procesach nadających wyrobom wykończenie o wyższej dokładności. Mogą być również obrabiane (np. wiercone, dziurkowane, skręcane lub karbowane), z zastrzeżeniem, że w wyniku wymienionej obróbki nie uzyskały cech właściwych wyrobom klasyfikowanym do innych pozycji. Niniejsza pozycja obejmuje także kształtowniki drążone, także żeberkowane rury i przewody rurowe wytwarzane w procesie wyciskania. Jednakże rury i przewody rurowe, do których żeberka zostały przymocowane (np. przyspawane), są wyłączone - ogólnie pozycja 7419.

Odlewane sztaby i pręty (włączając tzw. „wlewki główne” i sztaby odlewane w sposób ciągły) oraz spiekane są klasyfikowane do pozycji 7403, z zastrzeżeniem, że po wyprodukowaniu nie zostały poddane dalszej obróbce innej niż proste obcinanie lub usuwanie zgorzeliny. Jeżeli jednak zostały obrobione w większym stopniu, są klasyfikowane do niniejszej pozycji, z zastrzeżeniem, że w wyniku wymienionej obróbki nie uzyskały cech właściwych wyrobom klasyfikowanym do innych pozycji.

Sztaby na druty i wlewki o końcach obrobionych na kształt stożka lub w inny sposób, wyłącznie w celu ułatwienia wprowadzenia ich do maszyn przetwarzających je na drut (sztaby na druty) lub rury, są jednak klasyfikowane do pozycji 7403.

 


 


7408-Drut miedziany.

-Z miedzi rafinowanej:

7408 11- -Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 6 mm

7408 19- -Pozostały

-Ze stopów miedzi:

7408 21- -Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)

7408 22- -Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)

7408 29- -Pozostałe

Drut miedziany jest zdefiniowany w uwadze 1 (f) do niniejszego działu.

Drut jest wytwarzany w procesie walcowania, wyciskania lub wyciągania i jest zawsze zwinięty w kręgach. Drugi punkt Not wyjaśniających do pozycji 7407 ma zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Bardzo cienkich, sterylnych drutów z brązu, stosowanych na szwy chirurgiczne (pozycja 3006).

(b)Metalizowanej przędzy objętej pozycją 5605.

(c)Szpagatu lub sznurka wzmocnionego drutem (pozycja 5607).

(d)Plecionego drutu, kabli i innych wyrobów objętych pozycją 7413.

(e)Otulonych elektrod spawalniczych itp. (pozycja 8311).

(f)Izolowanych drutów i kabli elektrycznych (włączając drut emaliowany) (pozycja 8544).

(g)Strun do instrumentów muzycznych (pozycja 9209).

 


 


7409-Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,15 mm, z miedzi.

-Z miedzi rafinowanej:

7409 11- -W zwojach

7409 19- -Pozostałe

-Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz):

7409 21- -W zwojach

7409 29- -Pozostałe

-Ze stopów miedzi z cyną (brąz):

7409 31- -W zwojach

7409 39- -Pozostałe

7409 40-Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)

7409 90-Z pozostałych stopów miedzi

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby zdefiniowane w uwadze 1 (g) do niniejszego działu, jeżeli ich grubość przekracza 0,15 mm.

Grube blachy i blachy są zwykle wytwarzane w procesie walcowania na gorąco lub na zimno niektórych wyrobów objętych pozycją 7403; taśma miedziana może być produkowana z ciętych blach.

Wszystkie tego typu wyroby pozostają zaliczone do niniejszej pozycji, nawet jeżeli zostały obrobione (przycięte do określonego kształtu, perforowane, karbowane, żeberkowane, rowkowane, polerowane, pokrywane, wytłaczane lub zaokrąglone na brzegach), z zastrzeżeniem, że w wyniku wymienionej obróbki nie uzyskały cech właściwych wyrobom klasyfikowanym do innych pozycji.

Graniczna grubość 0,15 mm obejmuje pokrycie lakierem itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Folii o grubości nieprzekraczającej 0,15 mm (pozycja 7410).

(b)Jednolitych siatek z miedzi (pozycja 7419).

(c)Izolowanych przewodów taśmowych (pozycja 8544).

 


 


7410-Folia miedziana (nawet zadrukowana, na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałach podłożowych), o grubości (z wyłaczeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,15 mm.

-Bez podłoża:

7410 11- -Z miedzi rafinowanej

7410 12- -Ze stopów miedzi

-Na podłożu:

7410 21- -Z miedzi rafinowanej

7410 22- -Ze stopów miedzi

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby zdefiniowane w uwadze 1 (g) do niniejszego działu, jeżeli ich grubość nie przekracza 0,15 mm.

Folia klasyfikowana do niniejszej pozycji jest wytwarzana w procesie walcowania, młotkowania lub elektrolizy. Występuje ona w postaci bardzo cienkich arkuszy (w żadnym wypadku nieprzekraczających grubości 0,15 mm). Najcieńsze folie, używane do celów zdobniczych (imitacja złota), są z reguły przekładane arkuszami papieru i składane w formie książeczek. Inne folie, takie jak używane do wytwarzania ozdób, są często naklejane na papier, tekturę, tworzywa sztuczne lub inne podobne podłoża w celu ułatwienia manipulacji nimi lub dalszej obróbki. Folia pozostaje w ramach niniejszej pozycji, nawet jeżeli została obrobiona (tzn. wytłaczana, cięta (na kształt prostokąta lub inny), perforowana, pokrywana (złocona, srebrzona, lakierowana itp.) lub nadrukowana).

Graniczna grubość 0,15 mm obejmuje pokrycie lakierem itp., ale nie obejmuje podłoża papierowego lub innego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Folii do wytłaczania (znanych również pod nazwą folii poligraficznych), składających się z proszku miedzianego spojonego żelatyną, klejem lub innym spoiwem, lub też z miedzi osadzonej na papierze, tworzywie lub innym podłożu i stosowanych do wykonywania nadruków na okładkach książek lub wkładkach do kapeluszy itp. (pozycja 3212).

(b)Zadrukowanych etykiet z folii miedzianej możliwych do rozpoznania jako poszczególne artykuły dzięki nadrukom (pozycja 4911).

(c)Przędzy metalizowanej objętej pozycją 5605.

(d)Płyty, arkuszy i taśmy o grubości przekraczającej 0,15 mm (pozycja 7409).

(e)Folii w postaci dekoracji bożonarodzeniowych (pozycja 9505).

 


 


7411-Rury i przewody rurowe, z miedzi.

7411 10-Z miedzi rafinowanej

-Ze stopów miedzi:

7411 21- -Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz)

7411 22- -Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)

7411 29- -Pozostałe

W uwadze 1 (h) zdefiniowano rury i przewody rurowe.

Noty wyjaśniające do pozycji 7304 i 7306 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji, co do jej zakresu oraz metod wytwarzania przedmiotowych wyrobów.

Większość miedzianych rur i przewodów rurowych to rury bez szwu, lecz mogą one czasem być produkowane metodą lutowania lub spawania krawędzi taśmy albo w inny sposób. Rury i przewody rurowe bez szwu są zwykle produkowane metodą przebijania i wyciskania kęsa w celu wykonania surowej rury, która jest następnie walcowana lub przeciągana przez ciągadło do wymiaru gotowego. Do niektórych zastosowań rury i przewody rurowe mogą być wyciskane na gotowo bez ciągnienia.

Miedziane rury i przewody rurowe znajdują wiele zastosowań przemysłowych (np. w urządzeniach do pieczenia, ogrzewania, chłodzenia, destylacji, rafinowania i odparowywania), jak również w budownictwie jako przewody wodociągowe i gazowe i ogólnego zastosowania. Wykonane z miedzi rury skraplaczy są szeroko stosowane w budownictwie okrętowym oraz w elektrociepłowniach z uwagi na ich odporność na korozję, zwłaszcza w słonej wodzie.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wydrążonych kształtowników, włączając rury i przewody rurowe użebrowane, wytwarzane w procesie wyciskania (pozycja 7407).

(b)Złączek do rur i przewodów rurowych (pozycja 7412).

(c)Rur i przewodów rurowych, do których przymocowano żeberka, np. poprzez spawanie (ogólnie pozycja 7419).

(d)Przewodów giętkich (pozycja 8307).

(e)Rur i przewodów rurowych przekształconych w możliwe do identyfikacji wyroby klasyfikowane do innych działów, np. części maszyn (sekcja XVI).

 


 


7412-Łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje).

7412 10-Z miedzi rafinowanej

7412 20-Ze stopów miedzi

Noty wyjaśniające do pozycji 7307 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Śrub i nakrętek używanych do łączenia lub mocowania rur lub przewodów rurowych (pozycja 7415).

(b)Armatury wodociągowej wyposażonej w kurki, zawory itp. (pozycja 8481).

 


 


7413-Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z miedzi, nieizolowane elektrycznie.

Noty wyjaśniające do pozycji 7312 ma zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Z uwagi na swą doskonałą przewodność elektryczną miedź jest powszechnie stosowana do wyrobu przewodów i kabli elektrycznych; pozostają one w ramach niniejszej pozycji, nawet jeżeli posiadają rdzeń stalowy z innego metalu, z zastrzeżeniem, że miedź przeważa masą (patrz uwaga 7 do sekcji XV).

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje izolowanych przewodów elektrycznych i kabli (pozycja 8544).

 


 


[7414]

 


 


7415-Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i artykuły podobne, z miedzi lub z żeliwa lub stali, z główkami z miedzi; wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i artykuły podobne, z miedzi.

7415 10-Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry i artykuły podobne

-Pozostałe artykuły, niegwintowane:

7415 21- -Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi)

7415 29- -Pozostałe

-Pozostałe artykuły gwintowane:

7415 33- -Wkręty; śruby i nakrętki

7415 39- -Pozostałe

Noty wyjaśniające do pozycji 7317 i 7318 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji z wyjątkiem tego, że obejmuje ona również gwoździe z łbami miedzianymi i stalowymi lub żelaznymi trzpieniami (używanym głównie do celów tapicerskich lub zdobniczych).

Ochraniacze butów, z elementami mocującymi lub bez nich, są z niniejszej pozycji wyłączone (pozycja 7419).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7415 33

Określenie „wkręt” nie obejmuje haków gwintowanych i oczek z trzpieniem gwintowanym klasyfikowanych do podpozycji 7415 39.

 


 


[7416]


 


[7417]

 


 


7418-Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z miedzi; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne, z miedzi; wyroby sanitarne i ich części, z miedzi.

7418 10-Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne

7418 20-Wyroby sanitarne i ich części

Noty wyjaśniające do pozycji 7321, 7323 i 7324, uwzględniając istniejące różnice, mają zastosowanie do niniejszej pozycji.

Pozycja ta obejmuje, między innymi, urządzenia do gotowania lub ogrzewania z miedzi, w rodzaju używanych do celów domowych, np. małe urządzenia, takie jak kuchenki benzynowe, naftowe, spirytusowe, zazwyczaj stosowane w podróży, na kampingach, itp. oraz do niektórych celów gospodarstwa domowego. Pozycja ta obejmuje również urządzenia domowe w rodzaju opisanych w Notach wyjaśniających do pozycji 7322.

Pozycja ta wyłącza:

(a)Artykuły gospodarstwa domowego posiadające charakter narzędzi (dział 82) (patrz Nota Wyjaśniająca do pozycji 7323).

(b)Lampy lutownicze (pozycja 8205).

(c)Sztućce oraz łyżki, widelce, chochle itp. (pozycje od 8211 do 8215).

(d)Ozdoby objęte pozycją 8306.

(e)Maszyny lub instalacje przemysłowe, lub podobny sprzęt laboratoryjny do grzania, gotowania, prażenia, destylowania itp., objęte pozycją 8419, na przykład:

(1)Nieelektryczne urządzenia do podgrzewania wody, przepływowe lub pojemnościowe (do celów gospodarstwa domowego lub nie).

(2)Perkolatory do kawy typu barowego i niektóre inne wyspecjalizowane urządzenia do ogrzewania, gotowania itp., niestosowane w gospodarstwie domowym.

(f)Sprzęt gospodarstwa domowego objęty działem 85 (w szczególności urządzenia i sprzęt objęte pozycją 8509 lub 8516).

(g)Artykuły objęte działem 94.

(h)Sita ręczne (pozycja 9604).

(ij)Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki (pozycja 9613).

(k)Rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych (pozycja 9616).

 


 


7419-Pozostałe artykuły z miedzi (+).

7419 10-Łańcuchy i ich części

-Pozostałe:

7419 91- -Odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, ale więcej nieobrobione

7419 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wyroby z miedzi inne niż objęte poprzednimi pozycjami niniejszego działu, uwagą 1. do sekcji XV lub wyroby objęte działem 82. lub 83. lub bardziej szczegółowo określone w innym miejscu nomenklatury.

Niniejsza pozycja obejmuje w szczególności:

(1)Agrafki i szpilki (z wyłączeniem szpilek do kapeluszy i innych szpilek ozdobnych oraz pinezek kreślarskich) z miedzi; gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

(2)Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolną substancję, wykonane z miedzi, o dowolnej pojemności, z wykładziną lub izolacją termiczną lub bez niej, lecz niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7309 i 7310).

(3)Zbiorniki na sprężone lub skroplone gazy (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 7311).

(4)Miedziane łańcuchy i ich części (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 7315), z wyłączeniem łańcuchów mających charakter sztucznej biżuterii (np. łańcuszków do zegarków lub breloczków) (pozycja 7117).

(5)Artykuły z miedzi w rodzaju wymienionych w Notach wyjaśniających do pozycji 7325 i 7326.

(6)Anody z miedzi lub stopów miedzi (np. z mosiądzu) stosowane w galwanoplastyce (zobacz część (A) Not wyjaśniających do pozycji 7508).

(7)Rury i przewody rurowe, do których przymocowano żeberka (np. przez spawanie), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

(8)Tkaninę, kraty i siatkę z drutu miedzianego i siatki metalowej, rozciąganej, z miedzi.

(9)Sprężyny inne niż sprężyny zegarów lub zegarków objętych pozycją 9114.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Tkaniny z nitką metalową, w rodzaju stosowanej do odzieży, jako materiały dekoracyjne lub tym podobne (pozycja 5809).

(b)Preparowanych płytek metalowych do lutowania z siatki drucianej (pozycja 8311).

(c)Siatki drucianej, sporządzonej do sit lub przesiewaczy ręcznych (pozycja 9604).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7419 91

Noty wyjaśniające do podpozycji 7326 11 i 7326 19 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą podpozycją. W wypadku wyrobów odlewanych lub formowanych - nadlewy i wlewy doprowadzające mogą być usunięte.

__________