DZIAŁ 73

ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI

Uwagi
  1. W niniejszym dziale wyrażenie „żeliwo” stosowane jest do wyrobów uzyskiwanych przez odlewanie, w których żelazo dominuje masą nad każdym innym pierwiastkiem, a które pod względem składu chemicznego nie odpowiadają stali zdefiniowanej w uwadze 1 d) do działu 72.
  2. W niniejszym dziale słowo „drut” oznacza wyroby formowane na gorąco lub na zimno o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, których żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 16 mm.

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje pewne ściśle określone artykuły, wyszczególnione w pozycjach od 7301 do 7324 oraz w pozycjach 7325 i 7326 grupę artykułów niewyszczególnionych lub nieobjętych działem 82. lub 83. i nieobjętych innymi działami nomenklatury, z żelaza (włączając żeliwo zdefiniowane w uwadze 1. do niniejszego działu) lub stali.

Na potrzeby niniejszego działu ustala się, że określenia „rury i przewody rurowe” oraz „kształtowniki drążone” mają następujące znaczenie:

(1)Rury i przewody rurowe

Koncentryczne wyroby drążone, o jednolitym przekroju poprzecznym, z jedną tylko zamkniętą przestrzenią na całej swej długości, mające zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię o tym samym kształcie. Rury stalowe zasadniczo mają przekrój kołowy, owalny, prostokątny (w tym kwadratowy), ale również mogą mieć przekrój w kształcie trójkąta równobocznego i innych prawidłowych wieloboków wypukłych. Wyroby o przekroju poprzecznym innym niż kołowy, mające zaokrąglone naroża na całej długości, i rury z pogrubionymi końcami są również uważane za rury. Mogą być polerowane, powlekane, gięte (włączając wężownice), gwintowane i ze złączkami lub nie, wiercone, obciskane, rozszerzane, stożkowate lub wyposażone w kołnierze, kryzy lub pierścienie.

(2)Kształtowniki drążone

Wyroby drążone nieodpowiadające powyższej definicji i głównie niemające zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni o takim samym kształcie.

Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 72. ma zastosowanie do niniejszego działu, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


7301-Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali.

7301 10-Ścianka szczelna

7301 20-Kątowniki, kształtowniki i profile

Ścianki szczelne składają się z profili otrzymanych przez walcowanie, ciągnienie, wytłaczanie, gięcie na prasie lub formowanie na walcarkach rolkowych bądź też przez łączenie walcowanych części (np. przez nitowanie, spawanie, obciskanie). Profile te mogą być łączone przez proste połączenie ze sobą lub ustawienie w taki sposób, by ich długie boki stykały się. Do tego celu obydwa typy ścianek mają, co najmniej na długich bokach, elementy łączące (np. rowki, kołnierze, zaczepy).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Kątowniki lub naroża, które są kształtownikami przeznaczonymi do budowy narożników; w tym celu wykorzystuje się bądź profile wygięte, bądź takie, które pocięto wzdłuż, a elementy z nich otrzymane pospawano lub znitowano tak, by utworzyć narożnik.

(2)Profile łączące ścianki szczelne, o trzech lub czterech ramionach, służące do budowy ścianek działowych.

(3)Profile łącznikowe ścianek szczelnych, których kształt pozwala na użycie do łączenia ścianek szczelnych różnych typów.

(4)Kanały ścianek szczelnych i kolumny, które są wbijane w ziemię w taki sposób, że łączą się ze sobą bez użycia siły. Kanały ścianek szczelnych mają kształt falisty, a kolumny składają się z dwóch profili zespawanych razem.

Ścianki szczelne są na ogół używane do budowy ścian w gruntach piaszczystych, podmokłych lub zalanych, podczas wykonywania prac z dziedziny budownictwa lądowego, jak tamy, groble lub rowy.

Niniejsza pozycja obejmuje także spawane kątowniki, kształtowniki i profile. Noty wyjaśniające do pozycji 7216 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących róznic, do profili otrzymanych przez spawanie.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Spawanych profili drążonych (pozycja 7306).

(b)Połączeń ścianek szczelnych w konstrukcje pozbawione zaczepów umożliwiających połączenie z innymi elementami (pozycja 7308).

 


 


7302-Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali; szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn.

7302 10-Szyny

7302 30-Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań

7302 40-Nakładki stykowe i podkładki pod szyny

7302 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje materiały konstrukcyjne z żeliwa lub stali torów kolejowych i tramwajowych, nawet normalne lub wąskotorowe.

(1)Szyny kolejowe lub tramwajowe są wyrobami walcowanymi na gorąco. Niniejsza pozycja obejmuje szyny o wszystkich długościach, włączając szyny dwugłowe, (lub szyny o stopie płaskiej), szyny tramwajowe rowkowane, szyny ze szczeliną dla tramwajów elektrycznych, szyny zasilające itp.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie szyny, w rodzaju normalnie stosowanych do torów kolejowych lub tramwajowych, bez względu na ich rzeczywiste przeznaczenie (przenośniki podwieszone, dźwigi przejezdne itp.). Nie obejmuje ona jednak szyn innych typów niż kolejowe lub tramwajowe (np. szyn do drzwi przesuwnych i wind).

Odbojnice, określane również jako szyny ochronne lub zabezpieczające, są mocowane do właściwych szyn w celu zapobiegania wykolejeniu na skrzyżowaniach i łukach.

Szyny zębate są przeznaczone do torów o dużym kącie nachylenia. Jeden typ to szyny zębate złożone z dwóch długich, równoległych sztab połączonych poprzecznymi, gęsto rozstawionymi prętami; odległości pomiędzy prętami są dobrane w taki sposób, aby umożliwić współpracę z kołem zębatym umieszczonym pod lokomotywą. Drugi typ to szyna zębata, współpracująca w analogiczny sposób z kołem zębatym.

Wszystkie wyżej wymienione szyny mogą być proste, łukowe lub mieć wywiercone otwory pod śruby.

(2)Iglice zwrotnic, skrzyżowania, ostrza iglic, cięgna sztywne iglic i pozostałe części rozjazdów, które mogą być odlewane lub wytwarzane w inny sposób, są one umieszczane w punktach połączeń lub skrzyżowań torów.

(3)Żeliwne lub stalowe „podkłady” służą do podtrzymywania szyn i utrzymywania ich równoległości. Są one zwykle tłoczone na gotowo po walcowaniu, lecz mogą być także montowane przez spawanie lub nitowanie wielu elementów. Mają zwykle przekrój poprzeczny w kształcie litery „U” lub dużej litery „omega” o bardzo krótkich ramionach. Pozostają one zaliczone do niniejszej pozycji, nawet wtedy, gdy mają otwory, rowki lub są wyposażone w siodełka, płyty podkładowe albo skrzynki do mocowania szyn.

(4)Nakładki stykowe są wyrobami walcowanymi na gorąco, kutymi lub odlewanymi. Mają różne kształty (płaskie, odsadzone, kątowe itp.) i służą do łączenia szyn. Pozostają one zaliczone do niniejszej pozycji nawet wtedy, gdy mają wywiercone lub przebite otwory.

(5)Siodełka szynowe (zwykle z żeliwa) służą do mocowania szyn dwugłowych do podkładów; są one przykręcane do podkładów za pomocą wkrętów lub śrub.

Kliny utrzymują szynę w siodełku szynowym.

Podkładki pod szyny (podkładki szynowe) służą do mocowania szyn o płaskiej stopie do podkładów. Chronią one podkłady i są do nich mocowane za pomocą zacisków, śrub, wkrętów, haków szynowych lub - jeżeli są wykonane ze stali - przez spawanie.

Łapki dociskowe służą również do mocowania szyn o płaskiej stopie do podkładów; są one przyśrubowane do podkładów, mocując do nich płaską dolną część szyny.

Niniejsza pozycja obejmuje także sztywne urządzenia do ustawiania szyn, jak np. w postaci pręta stalowego wygiętego w przybliżeniu na kształt litery „L”, której krótsze ramię opiera się o stopkę szyny, dłuższe zaś, o końcu spłaszczonym, lecz niezaostrzonym, jest zamocowane w otworze wywierconym w podkładzie.

Niniejsza pozycja obejmuje ponadto elastyczne urządzenia do mocowania szyn. Są one wykonane ze stali sprężynowej i mocują szynę do podkładu lub płyty podkładowej. Siłę docisku uzyskuje się dzięki sprężystemu odkształceniu elementu w stosunku do początkowego kształtu. Pomiędzy elementem mocującym a szyną lub podkładem umieszcza się poduszkę lub element izolujący z gumy bądź tworzywa sztucznego.

(6)Płyty podstawowe i pręty dystansowe służą do mocowania szyn w położeniu wzajemnie równoległym.

Niektóre specjalne pręty odległościowe i kątowniki są przeznaczone do mocowania do szeregu kolejnych podkładów; zamocowane w ten sposób prostopadle do podkładów zapobiegają deformacji lub „pełzaniu” torów w pewnych punktach.

(7)Pozostałe specjalne szyny kotwiące są urządzeniami przyczepianymi lub mocowanymi do szyny w miejscach, w których występuje przemieszczanie wzdłużne. Opierają się o podkład lub płytę podkładową, zapobiegając wzdłużnemu przemieszczaniu torów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wkrętów, śrub, nakrętek, nitów i haków szynowych używanych do mocowania elementów konstrukcyjnych torów (pozycje 7317 i 7318).

(b)Zmontowanych torów, obrotnic, kozłów oporowych i skrajni ładunku (pozycja 8608).

 


 


7303-Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa.

Niniejsza pozycja ma zastosowanie do rur, przewodów rurowych i profili drążonych wykonanych z żeliwa określonego w uwadze 1 do niniejszego działu.

Mogą być odlewane w formach zwykłych lub metodą odśrodkową. W tym ostatnim wypadku roztopione żeliwo wlewa się do formy w kształcie walca o poziomej osi obrotu, wirującego z dużą szybkością. Pod działaniem siły odśrodkowej metal jest rozprowadzany na ściankach formy, na których krzepnie.

Rury, przewody rurowe i profile drążone objęte niniejszą pozycją mogą być z zakończeniem w postaci kielicha, z kołnierzem stanowiącym całość z rurą lub z kołnierzem przyspawanym lub nagwintowanym. Mogą być z zakończeniem w postaci kielicha, z kołnierzem stanowiącym całość z rurą lub z kołnierzem przyspawanym lub nagwintowanym. W celu ułatwienia montażu rury kielichowe mają jeden koniec rozszerzony, do którego wprowadza się prosty koniec drugiej rury. Rury kołnierzowe mogą być łączone za pomocą pierścieni, nakrętek, śrub, zacisków itp., podczas gdy rury o końcach gwintowanych lub gładkich łączy się za pomocą złączek, pierścieni lub kołnierzy.

Niniejsza pozycja obejmuje również rury, przewody rurowe i profile drążone z wieloma otworami lub odgałęzieniami oraz te, które pokryte są na przykład cynkiem, tworzywem sztucznym lub asfaltem.

Rury i przewody rurowe objęte niniejszą pozycją są głównie używane do budowy systemów kanalizacyjnych o ciśnieniu niskim lub grawitacyjnym, służących do doprowadzania wody, odprowadzania ścieków, rozdziału gazu pod niskim ciśnieniem lub też jako rynny lub dreny.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Armatury rur lub przewodów rurowych (pozycja 7307).

(b)Rur, przewodów rurowych i profili drążonych przekształconych w możliwe do identyfikacji części wyrobów, klasyfikowane w odpowiednich pozycjach, jako profile grzejników centralnego ogrzewania (pozycja 7322) oraz części maszyn i urządzeń (sekcja XVI).

 


 


7304-Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali.

-Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:

7304 11- -Ze stali nierdzewnej

7304 19- -Pozostałe

-Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura płuczkowa, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu:

7304 22- -Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej

7304 23- -Pozostałe rury płuczkowe

7304 24- -Pozostałe, ze stali nierdzewnej

7304 29- -Pozostałe

-Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej:

7304 31- -Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno

7304 39- -Pozostałe

-Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej:

7304 41- -Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno

7304 49- -Pozostałe

-Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, z pozostałej stali stopowej:

7304 51- -Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno

7304 59- -Pozostałe

7304 90-Pozostałe

Rury, przewody rurowe i profile drążone objęte niniejszą pozycją mogą być wytwarzane w następujących procesach:

(A)Walcowanie na gorąco produktu pośredniego, którym może być albo wlewek, walcowany i łuszczony, kęs lub pręt okrągły, otrzymany w wyniku walcowania lub odlewania ciągłego. Proces ten obejmuje następujące etapy:

(1)Przebijanie półwyrobu na walcarce o skośnych walcach (proces Mannesmanna), na walcarce tarczowej lub na walcarce dziurującej w celu uzyskania drążonego półwyrobu o większej grubości ścianek i średnicy zewnętrznej oraz krótszego niż wyrób gotowy.

(2)Walcowanie na gorąco na trzpieniu długim lub krótkim:

-na wydłużarce o trzech ukośnych walcach (proces Assel lub Transval), stosowane głównie przy produkcji rur łożyskowych lub na wydłużarce o dwóch skośnych walcach z tarczami prowadzącymi (proces Diescher) albo na wydłużarce planetarnej z trzema skośnymi walcami, lub

-na walcarce ciągłej wieloklatkowej mającej różne zestawy walców, na trzpieniu pływającym lub półpływającym (proces Neuval lub Dalmine), lub

-na walcarce pielgrzymowej, lub

-na walcarce Stiefel, lub

-na ławie przepychowej przez przepychanie półfabrykatu przez kolejne walce, lub

-na walcarce redukcyjno-ciągnącej. W tym wypadku otrzymuje się rurę już wykończoną.

(B)Wyciskanie na gorąco okrągłego pręta na prasie z użyciem szkła (proces Ugine-Sejournet) lub innego smaru. Proces ten obejmuje następujące operacje: przebijanie, rozciąganie lub nie i wyciskanie.

Po opisanych wyżej operacjach następują operacje wykańczające:

-wykończanie na gorąco: w tym wypadku surowa rura po ponownym podgrzaniu przechodzi przez walcarkę kalibrującą lub redukcyjną, a następnie przez prostownicę, lub

wykończanie na zimno na trzpieniu polegające na ciągnieniu na zimno na ławie lub walcowaniu na zimno na walcarce pielgrzymowej (proces Mannesmann lub Megaval). Operacje te pozwalają na uzyskanie, z rur walcowanych na gorąco lub wyciskanych jako półfabrykaty, rur o mniejszej grubości ścianki lub średnicy (należy zauważyć, że proces Transval pozwala na bezpośrednie wytwarzanie rur o mniejszej grubości ścianki), jak również rur o mniejszej tolerancji średnicy lub grubości ścianki. Metody obróbki na zimno obejmują także operacje honowania i dogniatania, stosowane w celu uzyskania rur o polerowanej powierzchni (rury o małej chropowatości), używane np. do produkcji cylindrów pneumatycznych lub hydraulicznych.

(C)Odlewanie zwykłe lub odśrodkowe.

(D)Głębokie tłoczenie tarczy umieszczonej nad matrycą formującą; tak uzyskany półfabrykat jest następnie walcowany na gorąco.

(E)Kucie.

(F)Obróbka skrawaniem prętów, po której następuje ciągnienie lub walcowanie na zimno (z wyłączeniem prętów drążonych do celów wiertniczych objętych pozycją 7228).

Patrz Uwagi ogólne do niniejszego działu Not wyjaśniających dotycząca rozróżniania rur i przewodów rurowych z jednej strony, a profili drążonych z drugiej.

***

Wyroby objęte niniejszą pozycją mogą być pokrywane na przykład tworzywami sztucznymi lub watą szklaną połączoną z asfaltem.

Niniejsza pozycja obejmuje również rury, przewody rurowe i profile drążone żebrowane, jak np. rury z integralnymi żebrami wzdłużnymi lub poprzecznymi.

Wyroby objęte niniejszą pozycją to w szczególności: rury w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu; rury okładzinowe, płuczkowe i przewody rurowe w rodzaju używanych do wierceń ropy naftowej lub gazu; rury i przewody rurowe do kotłów, przegrzewaczy, wymienników ciepła, skraplaczy, pieców rafineryjnych, podgrzewaczy wody zasilającej elektrownie; rury cynkowane lub czarne (tzw. rury gazowe) do pary pod wysokim lub średnim ciśnieniem lub do instalacji gazowych i wodnych w budynkach; rury do ulicznej sieci gazowej lub wodociągowej. Ponadto rury i przewody rurowe wykorzystuje się do produkcji części samochodowych lub elementów maszyn i urządzeń, pierścieni łożysk kulkowych, wałeczkowych, stożkowych lub igiełkowych oraz innych zastosowań w mechanice, do budowy rusztowań, konstrukcji rurowych lub konstrukcji budynków.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Rury i przewody rurowe z żeliwa (pozycja 7303) oraz rury i przewody rurowe z żelaza i stali objęte pozycją 7305 lub 7306.

(b)Kształtowniki drążone z żeliwa (pozycja 7303) oraz kształtowniki drążone z żelaza i stali objęte pozycją 7306.

(c)Armatura rur i przewodów rurowych z żelaza lub stali (pozycja 7307).

(d)Przewody giętkie z żelaza lub stali, nawet wyposażone w złączki (włączając miechy termostatów i kompensatory cieplne) (pozycja 8307).

(e)Izolowane przewody rurowe służące do prowadzenia przewodów elektrycznych (pozycja 8547).

(f)Rury, przewody rurowe i kształtowniki drążone przekształcone w możliwe do identyfikacji części wyrobów, np. elementy konstrukcji (pozycja 7308), rurowe elementy grzejników centralnego ogrzewania (pozycja 7322), kolektory wylotowe tłokowych silników spalinowych (pozycja 8409), pozostałe części maszyn i urządzeń (sekcja XVI), tłumiki wydechu i rury wydechowe pojazdów objętych działem 87. (np. pozycja 8708 lub 8714), trzpienie siodełek i ramy rowerów (pozycja 8714).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7304 11, 730419 i 730422, 7304 23, 7304 24 i 7304 29

Niniejsze podpozycje obejmują wszystkie wyroby tego typu, bez względu na normy lub specyfikacje techniczne, z którymi są zgodne (np. normy American Petroleum Institute (API) 5L lub 5LU dla rur do rurociągów i normy API 5A, 5AC lub 5AX dla rur okładzinowych, płuczkowych i wiertniczych).

Podpozycje 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51 i 7304 59

Odróżnianie wyrobów walcowanych na zimno od innych wyrobów objętych niniejszymi podpozycjami - zobacz Uwagi ogólne do działu 72. Not wyjaśniających, część IV (B), ustęp drugi.

 


 


7305-Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali.

-Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:

7305 11- -Spawane wzdłużnie łukiem krytym

7305 12- -Pozostałe, spawane wzdłużnie

7305 19- -Pozostałe

7305 20-Rury okładzinowe, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu

-Pozostałe, spawane, zgrzewane:

7305 31- -Spawane wzdłużnie

7305 39- -Pozostałe

7305 90-Pozostałe

Rury i przewody rurowe objęte niniejszą pozycją są wytwarzane, na przykład przez spawanie lub nitowanie brzegów wstępnie uformowanych, niezamkniętych półwyrobów o kształcie tulei, wytwarzanych z płasko walcowanych wyrobów.

Półfabrykaty rurowe mogą być wytwarzane:

-przez walcowanie ciągłe wzdłużne lub spiralne, za pomocą zestawu walców, płaskich wyrobów walcowanych zwiniętych w kręgi; lub

-przez walcowanie wzdłużne nieciągłe na prasie lub walcarce, wyrobów walcowanych płaskich niezwiniętych.

W przypadku wyrobów spawanych, krawędzie są spawane bez dodawania spoiwa metodą spawania iskrowego, oporowego lub indukcyjnego, bądź też łukiem krytym z doprowadzeniem spoiwa i w osłonie gazowej lub pod topnikiem, w celu zapobiegania utlenianiu. Jeżeli stosuje się nitowanie, krawędzie rur tworzą zakładkę i są łączone za pomocą nitów.

Wyroby objęte niniejszą pozycją mogą być pokryte, na przykład tworzywem sztucznym lub watą szklaną połączoną z asfaltem.

Niniejsza pozycja obejmuje rury w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rury okładzinowe do odwiertów ropy lub gazu, rury do rurociągów służących do transportu na duże odległości wody lub węgla lub innych ciał stałych, rury na pale lub słupy, jak również przewody rurowe dla elektrowni wodnych, zwykle wzmacniane pierścieniami.

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Rur, przewodów rurowych i profili drążonych objętych pozycją 7303, 7304 lub 7306.

(b)Armatury rur i przewodów rurowych z żelaza lub stali (pozycja 7307).

(c)Rur lub przewodów rurowych przekształconych w określone wyroby.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7305 11, 7305 12, 7305 19 i 7305 20

Postanowienia Not wyjaśniających do podpozycji 7304 11, 7304 19, 7304 22, 7304 23, 7304 24 i 7304 29 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do tych podpozycji.

Podpozycja 7305 11

Niniejsza podpozycja obejmuje rury wytwarzane z blachy stalowej przez tłoczenie na prasie lub walcowanie, a następnie spawane łukowo z doprowadzeniem spoiwa i pod topnikiem, w celu zapobiegania utlenianiu metalu podczas topienia.

Po spawaniu pozostaje widoczne zgrubienie metalu lub tzw. ścieg lub szew, który jest wyraźnie widoczny na zewnętrznej powierzchni gotowej rury.

Podpozycja 7305 12

Niniejsza podpozycja obejmuje głównie rury wytwarzane ze zwojów stali w procesie walcowania ciągłego na liniach walcarek, a następnie spawane elektrycznie - oporowo lub indukcyjnie, bez dodawania spoiwa. Po spawaniu nie ma widocznego śladu szwu na zewnętrznej powierzchni gotowej rury.

 


 


7306-Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane).

-Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:

7306 11- -Spawane, ze stali nierdzewnej

7306 19- -Pozostałe

-Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu:

7306 21- -Spawane, ze stali nierdzewnej

7306 29- -Pozostałe

7306 30-Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żeliwa lub stali niestopowej

7306 40-Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej

7306 50-Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z pozostałej stali stopowej

-Pozostałe, spawane, zgrzewane, o nieokrągłym przekroju poprzecznym:

7306 61- -O kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym

7306 69- -O pozostałych przekrojach nieokrągłych poprzecznych

7306 90-Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7305 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących róznic, do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Rury i przewody rurowe zgrzewane przez kucie, określane również jako rury i przewody rurowe zgrzewane na styk.

(2)Rury i przewody rurowe o zbliżonych krawędziach, tzn. rury i przewody rurowe, w których krawędzie stykają się lub zachodzą na siebie; takie rury i przewody rurowe określane są nazwą rur z otwartym szwem. Jednakże wyroby mające otwartą szczelinę na całej swej długości są klasyfikowane do pozycji 7216, 7222 lub 7228.

(3)             Rury i przewody rurowe, w których stykające się krawędzie są łączone przez zaciskanie.

Niektóre rury i przewody rurowe spawane wzdłużnie, objęte niniejszą pozycją, mogły zostać poddane walcowaniu lub ciągnieniu na zimno lub na gorąco, w celu uzyskania wyrobu o mniejszej średnicy zewnętrznej lub grubości ścianek, jak również o zacieśnionych tolerancjach wymiarowych. Metody obróbki plastycznej na zimno pozwalają także na uzyskanie innego stanu powierzchni, włączając powierzchnie polerowane, jak zaznaczono w Natach wyjaśniających do pozycji 7304.

Patrz Uwagi ogólne do niniejszego działu Not wyjaśniających dotycząca odróżniania rur i przewodów rurowych od kształtowników drążonych.

***

Niniejsza pozycja obejmuje w szczególności przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy lub gazu, rury okładzinowe i płuczkowe w rodzaju używanych do wierceń ropy i gazu, rury i przewody rurowe nadające się do stosowania w kotłach, przegrzewaczach, wymiennikach ciepła, skraplaczach, podgrzewaczach wody zasilającej w blokach energetycznych, rury cynkowane lub czarne (tzw. rury gazowe) do wysoko- lub średniociśnieniowych sieci doprowadzających parę lub wodę w budynkach, jak również rury dla ulicznej sieci wodnej lub gazowej. Oprócz tego rury, przewody rurowe i kształtowniki drążone są używane do wyrobu części samochodów lub maszyn i urządzeń, ram rowerowych, promów lub innych konstrukcji, rusztowań lub konstrukcji rurowych bądź też konstrukcji budynków. Rury z otwartym szwem są używane np. do wyrobu szkieletów mebli metalowych.

Niniejsza pozycja obejmuje także rury, przewody rurowe i kształtowniki drążone pokrywane tworzywem sztucznym lub watą szklana połączoną z asfaltem, jak również rury użebrowane, z żeberkami wzdłużnymi lub poprzecznymi.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Rury i przewody rurowe z żeliwa (pozycja 7303) oraz rury i przewody rurowe z żelaza i stali objęte pozycją 7304 lub 7305.

(b)Profile drążone z żeliwa (pozycja 7303) oraz profile drążone z żelaza lub stali objęte pozycją 7304.

(c)Złączki rur i przewodów rurowych z żelaza lub stali (pozycja 7307).

(d)Przewody elastyczne z żelaza lub stali, wyposażone w armaturę lub bez niej (włączając mieszki termostatyczne i kompensatory cieplne) (pozycja 8307).

(e)Izolowane przewody rurowe do prowadzenia instalacji elektrycznych (pozycja 8547).

(f)Rury, przewody rurowe i profile drążone przekształcone w możliwe do identyfikacji wyroby, np. elementy konstrukcyjne (pozycja 7308), rurowe elementy grzejników centralnego ogrzewania (pozycja 7322), kolektory wylotowe silników tłokowych (pozycja 8409), pozostałe części maszyn i urządzeń (sekcja XVI), tłumiki wydechu i rury wydechowe pojazdów objętych działem 87. (np. pozycja 8708 lub 8714), trzpienie siodełek i ramy rowerów (pozycja 8714).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7306 11, 7306 19, 7306 21 i 7306 29

Postanowienia Not wyjaśniających do podpozycji 7304 11, 304 19, 7304 22, 7304 23, 7304 24 i 7304 29 mają zastosowanie, z uwzględnieniem zmian, do tych podpozycji.

 


 


7307-Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali.

-Łączniki odlewane:

7307 11- -Z żeliwa nieciągliwego

7307 19- -Pozostałe

-Pozostałe, ze stali nierdzewnej:

7307 21- -Kołnierze

7307 22- -Gwintowane kolanka, łuki i tuleje

7307 23- -Łączniki spawane doczołowo

7307 29- -Pozostałe

-Pozostałe:

7307 91- -Kołnierze

7307 92- -Gwintowane kolanka, łuki i tuleje

7307 93- -Łączniki spawane doczołowo

7307 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje armaturę z żelaza lub stali, stosowaną głównie do łączenia dwóch rur lub, przyłączania rur do jakiegokolwiek urządzenia lub do zaślepiania otworu rury. Niniejsza pozycja jednak nie obejmuje wyrobów używanych do montażu rur i przewodów rurowych, które nie stanowią ich integralnej części (np. wieszaki, wsporniki itp. elementy nośne, które tylko mocują lub podtrzymują rury i przewody na ścianach, opaski zaciskowe do mocowania elastycznych przewodów rurowych lub węży do sztywnych rur, kranów, złączek itp.) (pozycja 7325 lub 7326).

Połączenie uzyskuje się:

-przez skręcanie, jeżeli stosuje się złączki gwintowane żeliwne lub stalowe;

-przez spawanie, jeżeli stosowane są złączki stalowe do połączeń spawanych czołowych lub kielichowych. W przypadku spawania czołowego końce złączek i rur są cięte prostopadle do osi lub fazowane;

-lub przez styk, jeżeli stosuje się złączki do wielokrotnego montażu.

Niniejsza pozycja obejmuje więc kołnierze płaskie, kołnierze płaskie z kutymi pierścieniami, kolanka, łuki i łuki rurowe, nawet o kącie 180o, reduktory, trójniki, krzyżaki, korki i zatyczki, zaślepki, złączki do balustrad i konstrukcji rurowych, śruby regulacyjne, łączniki z wieloma rozgałęzieniami, tuleje, syfony, złączki dwuwkrętne, dwuzłączki, zaciski i opaski.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Obejmy i inne urządzenia specjalne służące do łączenia elementów konstrukcji (pozycja 7308).

(b)Śruby, nakrętki, wkręty itp. nadające się do montażu rur i łączników rurowych (pozycja 7318).

(c)Mieszki termostatyczne i kompensatory cieplne (pozycja 8307).

(d)wieszaki, wsporniki itp. w rodzaju opisanych wyżej oraz korki rurowe, gwintowane lub nie, wyposażone w pierścień, haczyk itp. (np. w rodzaju stosowanych do mocowania sznurów do bielizny) (pozycja 7326).

(e)Armatury wyposażone w krany, kurki, zawory itp. (pozycja 8481).

(f)Izolowane łączniki przewodów rurowych przeznaczonych do prowadzenia instalacji elektrycznych (pozycja 8547).

(g)Złącza do ram rowerowych lub motocyklowych (pozycja 8714).

 


 


7308-Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali (+).

7308 10-Mosty i części mostów

7308 20-Wieże i maszty kratowe

7308 30-Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe

7308 40-Elementy rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów kopalnianych

7308 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje kompletne lub niekompletne konstrukcje metalowe, jak również ich części. W rozumieniu niniejszej pozycji konstrukcje te charakteryzują się tym, że raz zmontowane - zwykle pozostają w tym położeniu. Są one zazwyczaj zbudowane ze sztab, prętów, rur, kątowników, kształtowników, profili, blach grubych i cienkich, szerokich elementów płaskich, włączając tzw. płyty uniwersalne, bednarki, taśmy, odkuwki lub odlewy elementów tworzących konstrukcje połączone przez nitowanie, skręcanie śrubami, spawanie itp. Takie konstrukcje często zawierają wyroby objęte innymi pozycjami, jak panele z siatki drucianej lub rozciąganego metalu objęte pozycją 7314. Części konstrukcji obejmują także zaciski i inne urządzenia, zaprojektowane specjalnie w celu łączenia elementów konstrukcji o kołowym przekroju poprzecznym (elementy rurowe i inne). Urządzenia te mają zwykle zgrubienia z otworami gwintowanymi, w które podczas montażu wkręca się śruby, mocujące zacisk na rurze.

Oprócz konstrukcji i części konstrukcji wymienionych w niniejszej pozycji, pozycja ta obejmuje również wyroby takie, jak:

Wieże wyciągowe do szybów kopalnianych; stojaki nastawne lub teleskopowe, belki o zmiennej długości do grodzi, podpory rurowe, rusztowania rurowe i podobne elementy; wrota śluz, przystanie i mola, konstrukcje latarni morskich; maszty, pomosty, szyny, grodzie itp. konstrukcje okrętowe; balkony i werandy; żaluzje, wrota i bramy przesuwne; zmontowane tory i ogrodzenia; zapory i szlabany; konstrukcje szklarni i ramy dociskowe; regały dużych rozmiarów przeznaczone do zamontowania na stałe w sklepach, warsztatach, magazynach itp.; stojaki i drabinki; bariery ochronne autostrad wykonane z tłoczonych metalowych blach, kątowników, kształtowników lub profili.

Niniejsza pozycja obejmuje również części takie, jak wyroby walcowane płaskie, „wyroby płaskie szerokie”, włączając tzw. płyty uniwersalne, taśmę, pręty, kątowniki, kształtowniki i rury, które zostały przygotowane (np. wykonano w nich otwory, zostały wygięte lub pokarbowane) do zabudowy w konstrukcjach.

Niniejsza pozycja obejmuje także pręty walcowane osobno i skręcone razem, które używane są w konstrukcjach ze zbrojonego lub sprężonego betonu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Zmontowanych ścianek szczelnych (pozycja 7301).

(b)Płyt szalunkowych przeznaczonych do wylewania betonu, mających cechy form (pozycja 8480).

(c)Konstrukcji metalowych, w sposób oczywisty możliwych do identyfikacji jako części maszyn i urządzeń (sekcja XVI).

(d)Konstrukcji metalowych objętych sekcją XVII, takich jak osprzęt torów kolejowych i tramwajowych oraz mechanicznych urządzeń sygnalizacyjnych objętych pozycją 8608; ram podwozi taboru kolejowego itp. lub pojazdów silnikowych (dział 86 lub 87) oraz konstrukcji pływających objętych działem 89.

(e)Ruchomych mebli z półkami (pozycja 9403).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7308 30

Ta podpozycja obejmuje również drzwi antywłamaniowe ze stali do wszystkich rodzajów mieszkań.

 


 


7309-Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne.

Pojemniki te są normalnie instalowane w celu wykorzystania do stałego przechowywania lub produkcji np. w fabrykach, zakładach chemicznych, farbiarniach, gazowaniach, browarach, gorzelniach i rafineriach oraz w mniejszym zakresie w domach, sklepach itp. Niniejsza pozycja obejmuje pojemniki do przechowywania dowolnych materiałów, innych niż sprężony lub skroplony gaz. Pojemniki na gaz w takiej postaci są klasyfikowane do pozycji 7311, bez względu na pojemność. Pojemniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, jak mieszadła, grzałki, wężownice chłodzące lub elementy elektryczne należy klasyfikować do działu 84. lub 85.

Jednakże pojemniki, które zostały tylko wyposażone w krany, zawory, wskaźniki poziomu, zawory bezpieczeństwa, manometry itp. pozostają w ramach niniejszej pozycji.

Pojemniki mogą być otwarte lub zamknięte, wyłożone od wewnątrz ebonitem, tworzywem sztucznym lub metalami nieżelaznymi lub mogą również być pokryte materiałem stanowiącym izolację termiczną (np. azbestem, wełną mineralną lub watą szklaną), nawet jeżeli okładzina ta jest z kolei chroniona obudową blaszaną.

Niniejsza pozycja obejmuje również pojemniki izolowane za pomocą podwójnych ścianek lub podwójnych den, pod warunkiem że ich konstrukcja nie umożliwia obiegu czynnika grzewczego lub chłodzącego pomiędzy tymi ściankami. (Pojemniki o takiej konstrukcji wyłączone są z niniejszej pozycji, patrz pozycja 8419.).

Niniejsza pozycja obejmuje:

Zbiorniki na ropę lub olej; kadzie używane w słodowniach do moczenia jęczmienia; kadzie fermentacyjne do płynów (wina, piwa itp.); kadzie do dekantacji lub klarowania wszelkiego rodzaju cieczy; kadzie do hartowania i wyżarzania części metalowych; zbiorniki na wodę (domowe i inne), włączając zbiorniki kompensacyjne dla sieci centralnego ogrzewania; pojemniki na materiały stałe.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również pojemników specjalnie skonstruowanych i wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu (pozycja 8609).

 


 


7310-Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne.

7310 10-O pojemności 50 l lub większej

-O pojemności mniejszej niż 50 l:

7310 21- -Puszki, które mają być zamykane przez lutowanie lub obciskanie

7310 29- -Pozostałe

Podczas gdy poprzednia pozycja obejmuje pojemniki o pojemności przekraczającej 300 l, normalnie instalowane na stałe w fabrykach itp., niniejsza pozycja obejmuje pojemniki z blach grubych lub cienkich, żelaznych lub stalowych, o pojemności nieprzekraczającej 300 l, których rozmiary pozwalają na łatwe przemieszczanie lub sprzedaż. Są to pojemniki zwykle używane w handlu do transportu i jako opakowania, jak również instalowane na stałe.

Większe pojemniki objęte niniejszą pozycją to bębny na smołę lub olej; bańki na naftę; pojemniki na mleko; baryłki i bębny na alkohol, lateks, sodę kaustyczną, karbid, barwniki lub inne chemikalia. Mniejsze pojemniki obejmują pudełka, puszki, blaszanki itp., używane głównie jako opakowania handlowe na masło, mleko, piwo, konserwy, owoce lub soki owocowe, herbatniki, herbatę, wyroby cukiernicze, tytoń, papierosy, pastę do butów, lekarstwa, itp.

Baryłki i bębny (beczki metalowe) mogą być opasane obręczami lub wyposażone w inny sposób, tak by ułatwić przetaczania lub przenoszenie albo w celu wzmocnienia. Wszystkie pojemniki mogą być wyposażone w korki, czopy, wieka lub inne zamknięcia, ułatwiające napełnianie i opróżnianie.

Niniejsza pozycja obejmuje również pojemniki izolowane za pomocą podwójnych ścianek lub podwójnych den, pod warunkiem że ich konstrukcja nie umożliwia obiegu czynnika grzewczego lub chłodzącego pomiędzy tymi ściankami. (Pojemniki o takiej konstrukcji wyłączone są z niniejszej pozycji, patrz pozycja 8419.)

Z niniejszej pozycji wyłączone są także:

(a)Artykuły objęte pozycją 4202.

(b)Pudełka na herbatniki, herbatę i cukier oraz podobne pojemniki i zbiorniki używane w gospodarstwie domowym lub w kuchni (pozycja 7323).

(c)Pudełka na papierosy, puderniczki, skrzynki na narzędzia i podobne pojemniki do użytku osobistego lub profesjonalnego (pozycja 7325 lub 7326).

(d)Kasy pancerne, kasety na pieniądze lub depozyty itp. (pozycja 8303).

(e)Artykuły objęte pozycją 8304.

(f)Pudełka ozdobne (pozycja 8306).

(g)Pojemniki specjalnie skonstruowane i wyposażone do transportu jednym lub wieloma środkami transportu (pozycja 8609).

(h)Termosów i innych naczyń próżniowych, kompletnych, objętych pozycją 9617.

 


 


7311-Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali.

Niniejsza pozycja obejmuje pojemniki o dowolnej pojemności, używane do transportu lub magazynowania sprężonych lub skroplonych gazów (np. helu, tlenu, argonu, wodoru, acetylenu, ditlenku węgla lub butanu).

Niektóre z tych pojemników są rurami, butlami itp. testowanymi pod wysokim ciśnieniem; mogą to być pojemniki bez szwu lub spawane (np. ze spawanymi dnami, w środkowej części lub wzdłuż). Inne składają się z wewnętrznego zbiornika i jednej lub kilku powłok zewnętrznych, pomiędzy którymi może być umieszczony materiał izolacyjny, wytworzona próżnia lub może znajdować się płyn chłodzący. Pojemniki tego rodzaju umożliwiają przechowywanie niektórych skroplonych gazów pod ciśnieniem atmosferycznym lub niskim.

Pojemniki te mogą być wyposażone w urządzenia kontrolne, regulacyjne lub pomiarowe, jak zawory, krany, manometry, wskaźniki poziomu itp.

Niektóre z nich (np. do przechowywania acetylenu) zawierają chemicznie obojętną substancję porowatą, jak ziemia okrzemkowa, węgiel drzewny lub azbest ze spoiwem cementowym, czasem nasyconą acetonem; konstrukcja taka ułatwia napełnianie i zapobiega eksplozji, możliwej w przypadku sprężania samego tylko acetylenu.

W innych pojemnikach, jak np. w tych, które są przeznaczone do dostarczania zarówno cieczy, jak i gazów, skroplony gaz paruje wyłącznie pod wpływem temperatury otoczenia, przepływając przez wężownicę przymocowaną do wewnętrznej ścianki wierzchniej powłoki.

Z niniejszej pozycji wyłączone są akumulatory pary (pozycja 8404).

 


 


7312-Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i tym podobne, z żeliwa lub stali, nieizolowane elektrycznie.

7312 10-Splotki, liny i kable

7312 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje skręcane druty wytwarzane przez ścisłe skręcanie dwu lub więcej pojedynczych drutów oraz liny i kable wszelkich rozmiarów, które z kolei wytwarzane są przez skręcanie dwu lub więcej żył. Liny i kable mogą mieć rdzeń z materiału włókienniczego (konopie, juta itp.) lub powłokę z materiału włókienniczego, tworzywa sztucznego itp., z zastrzeżeniem, że zachowują one cechy wyrobów z drutu żelaznego lub stalowego.

Liny i kable mają zazwyczaj przekrój poprzeczny w kształcie koła, jednakże niniejsza pozycja obejmuje również liny o przekroju prostokątnym (włączając kwadrat), utworzone z płasko plecionego drutu lub żył.

Niniejsza pozycja obejmuje liny, kable, liny płaskie itp., nawet pocięte na odcinki o określonej długości lub wyposażone w haki, karabińczyki, klamry obrotowe, pierścienie, sercówki, zatrzaski itp. (z zastrzeżeniem, że nie uzyskały one cech wyrobów objętych innymi pozycjami), lub przekształcone w zawiesia o jednym lub kilku odgałęzieniach.

Wyroby te są używane do podnoszenia (za pomocą dźwigów, wyciągarek, bloków itp.) w kopalniach, kamieniołomach, w stoczniach itp.; do ciągnięcia lub holowania; jako cumy; pasy transmisyjne; jako odciągi masztów, słupów itp.; do ogrodzeń; używane jako piły do kamienia (zwykle z trzech splecionych drutów ze stali specjalnej) itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Drutu kolczastego i luźno skręconego, podwójnego drutu bez kolców, używanego na ogrodzenia („plecionki”) (pozycja 7313).

(b)Izolowanych kabli elektrycznych (pozycja 8544).

(c)Linek hamulca, akceleratora i podobnych linek, nadających się do zastosowania w pojazdach objętych działem 87.

 


 


7313-Drut kolczasty z żeliwa lub stali; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny, w rodzaju stosowanych na ogrodzenia, z żeliwa lub stali.

Niniejsza pozycja obejmuje następujące rodzaje drutu lub obręczy używanych do ogrodzeń (drut zgodny z definicją podaną w uwadze 2. do działu):

(1)Drut kolczasty składający się z żelaznych lub stalowych drutów skręconych razem raczej luźno, z kolcami lub czasami małymi kawałkami poszarpanej blachy rozmieszczonymi w niewielkich odstępach.

(2)Wąską taśmę lub drut płaski, wycięte w zarys zębów piły i używane alternatywnie zamiast drutu kolczastego.

(3)Skręconą taśmę lub pojedynczy drut płaski. Ten taśmowy drut ogrodzeniowy jest często stosowany pod nazwą „plecionki”. Ma on postać wąskiej bednarki, taśmy lub płaskiego drutu i może być lekko skręcony. Wyroby te klasyfikowane są do niniejszej pozycji bez względu na to, czy mają kolce, czy nie.

(4)Luźno skręcony drut składający się z dwóch drutów żelaznych lub stalowych i w sposób oczywisty przeznaczony na ogrodzenia. Ten drut jest również określany nazwą „plecionki”.

Niniejsza pozycja obejmuje także sieci i zasieki ochronne, czasami już zamontowane na drewnianych lub metalowych słupkach, stosowane do celów wojskowych itp.

Omawiane druty i taśma są zazwyczaj cynkowane lub powlekane w inny sposób (np. tworzywami sztucznymi).

Z niniejszej pozycji wyłączono ściśle skręconą plecionkę lub kabel, czasem także stosowany na ogrodzenia (pozycja 7312).

 


 


7314-Tkanina (włączając taśmy bez końca), krata, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana z żeliwa lub stali.

-Wyroby tkane:

7314 12- -Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, ze stali nierdzewnej

7314 14- -Pozostałe wyroby tkane ze stali nierdzewnej

7314 19- -Pozostałe

7314 20-Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 3 mm lub większym, i o wielkości oczek 100 cm2 lub większej

-Pozostałe kraty, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach:

7314 31- -Powleczone lub pokryte cynkiem

7314 39- -Pozostałe

-Pozostała tkanina, krata, siatka i ogrodzenie:

7314 41- -Powleczone lub pokryte cynkiem

7314 42- -Pokryte tworzywami sztucznymi

7314 49- -Pozostałe

7314 50-Siatka metalowa rozciągana

(A) TKANINA METALOWA (WŁĄCZAJĄC TAŚMY BEZ KOŃCA), KRATA, SIATKA I OGRODZENIE

Produkty z tej grupy są głównie wytwarzane przez przeplatanie, przetykanie, wyplatanie siatek itp. z żelaznego lub stalowego drutu, ręcznie lub maszynowo. Technologia produkcji tych wyrobów w dużym stopniu przypomina technologie przemysłu włókienniczego (na przykład tkaniny z osnową i wątkiem, dzianiny itp.).

Grupa ta obejmuje kraty z drutu, w których druty są spawane w punktach styku lub związane w tych miejscach dodatkowym drutem, nawet jeżeli druty są również przeplecione.

Określenie „drut” dotyczy wyrobów o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, wytwarzanych na zimno lub na gorąco, których żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 16 mm, jak drut walcowany, walcówka i płaska taśma cięta z blachy (patrz uwaga 2 do niniejszego działu).

Materiały objęte niniejszą pozycją mogą mieć liczne zastosowania: np. mycie, suszenie i filtrowanie wielu materiałów; wykonywanie ogrodzeń, pokryw ochronnych dla artykułów spożywczych i siatek przeciwko owadom; wykonywanie osłon zabezpieczających dla maszyn, pasów przenośnikowych, półek, materacy, tapicerki, sit i przetaków itp. oraz zbrojenie betonu.

Materiał może występować w zwojach, w postaci taśm bez końca (np. na pasy) lub w arkuszach, nawet o określonym kształcie; może być jedno- lub wielowarstwowy.

(B) SIATKA ROZCIĄGANA

Siatki rozciągane mają oczka o kształcie rombu; są one wytwarzane przez rozciąganie arkusza metalowego lub taśmy metalowej, w których wcześniej wykonano równoległe nacięcia.

Materiał ten jest dostatecznie sztywny i wytrzymały, jest stosowany zamiast siatki z grubego drutu lub blachy perforowanej na ogrodzenia, osłony ochronne w maszynach, podłogi suwnic mostowych i mostków, wzmocnienie różnorodnych materiałów budowlanych (np. betonu, cementu, tynku, szkła) itp.

***

Oprócz artykułów wykonanych z siatki metalowej, które zazwyczaj są wyłączone z niniejszej pozycji, następujące artykuły są klasyfikowane do innych działów, a mianowicie:

(a)Tkanina z przędzy metalowej, w rodzaju stosowanej do artykułów ozdobnych, na obicia mebli lub podobne (pozycja 5809).

(b)Tworzywa sztuczne lub azbest, wzmacniane siatką metalową, szkło zbrojone drutem (odpowiednio działy 39., 68. i 70.), elementy z wypalanej gliny zbrojone drutem (dachówki drutówki itp.) używane w budownictwie (dział 69); papier zwykle dodatkowo smołowana i wzmocniona siatką drucianą (dział 48). Jednakże tkanina metalowa itp., powlekana cienką warstwą tworzyw sztucznych (nawet jeżeli oczka zostały wypełnione) oraz siatki lub kraty druciane naklejone na podłożu papierowym, używane do zbrojenia cementu, prac tynkarskich itp. są klasyfikowane do niniejszej pozycji.

(c)Tkaniny druciane, itp. wykonane jako części maszyn i urządzeń, np. przez połączenie z innymi materiałami (dział 84 lub 85).

(d)Tkanina druciana itp. zmontowane w postaci sit ręcznych i przetaków (pozycja 9604).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7314 12, 7314 14 i 7314 19

Określenie „tkanina metalowa” ma zastosowanie tylko do wyrobów z drutu, produkowanych w taki sam sposób jak tkaniny tekstylne, z dwóch wzajemnie krzyżujących się układów drutów.

Tkanina metalowa ma na ogół splot płócienny, aczkolwiek może mieć splot krzyżowy lub inny. Wątek stanowi drut bez końca, biegnący tam i z powrotem w poprzek osnowy. Tkanina jest produkowana na krosnach o działaniu ciągłym. Punkty, w których druty krzyżują się, mogą być wzmocnione (np. wiązane dodatkowym drutem). Tkaniny tego rodzaju mogą być wykonane z drutów dość szeroko rozstawionych, co daje efekt siatki (lub kratki) o kwadratowych oczkach. Tkaniny faliste tkane są z drutów falistych; fale przeplatają się, co zwiększa sztywność w punktach przecięcia. Alternatywnie tkanina może być utkana z prostych drutów i tłoczona, wynikające stąd odkształcenia w punktach krzyżowania drutów wzmacniają tkaninę.

Tkanina może mieć postać zwojów lub arkuszy o określonych wymiarach lub kształcie, krawędzie arkuszy mogą być spawane lub lutowane.

 


 


7315-Łańcuch i jego części, z żeliwa lub stali.

-Łańcuch przegubowy i jego części:

7315 11- -Łańcuch tulejkowy

7315 12- -Pozostałe łańcuchy

7315 19- -Części

7315 20-Łańcuch przeciwpoślizgowy

-Pozostałe łańcuchy:

7315 81- -Łańcuch ogniwowy rozpórkowy

7315 82- -Pozostałe, o ogniwach spawanych

7315 89- -Pozostałe

7315 90-Pozostałe części

Niniejsza pozycja obejmuje łańcuchy z żeliwa (zazwyczaj z żeliwa ciągliwego), kutego żelaza lub stali, bez względu na ich wymiary, technologię wytwarzania lub, ogólnie biorąc, przewidywane zastosowania.

Niniejsza pozycja obejmuje łańcuchy przegubowe (np. łańcuchy tulejkowe, łańcuchy o odwróconym uzębieniu tzw. „ciche” i łańcuchy Galla), łańcuchy nie przegubowe, włączając łańcuchy o ogniwach połączonych sworzniami (kute, odlewane, spawane, tłoczone z blachy lub taśmy metalowej lub wykonane z drutu itp.) oraz łańcuchy kulowe.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Przekładnie łańcuchowe do rowerów, samochodów lub maszyn.

(2)Kotwiczne lub cumownicze łańcuchy; podnośnikowe, transportowe lub holownicze łańcuchy; samochodowe łańcuchy przeciwpoślizgowe.

(3)Łańcuchy do materacy, łańcuszki do zatyczek zlewów, zbiorników rezerwuarowych itp.

Wszystkie te łańcuchy mogą być wyposażone w zakończenia lub akcesoria (np. haki, karabińczyki, zaczepy obrotowe, szekle, pierścienie pełne i przecięte oraz końcówki w kształcie litery T). Mogą one być cięte na określony wymiar lub w sposób oczywisty przeznaczone do konkretnych zastosowań.

Żelazne lub stalowe części łańcuchów specjalnych, jak łączniki boczne, rolki, sworznie itp. do łańcuchów przegubowych, ogniwa i szekle do łańcuchów nie przegubowych również klasyfikowane są do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Łańcuchów mających cechy sztucznej biżuterii w rozumieniu pozycji 7117 (np. łańcuszki do zegarków i ozdobne).

(b)Łańcuchów mających zęby itp. i używanych jako piły łańcuchowe lub narzędzia tnące (dział 82) oraz inne wyroby, w których łańcuchy pełnią rolę pomocniczą, jak łańcuchy do wiader, łańcuchy do haków w przenośnikach lub napinacze w procesie wykończania tkanin.

(c)Zabezpieczenia drzwi wyposażone w łańcuchy (pozycja 8302).

(d)Łańcuchy do przyrządów geodezyjnych (pozycja 9015).

 


 


7316-Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub stali.

Niniejsza pozycja obejmuje tylko kotwice, w rodzaju stosowanych do kotwiczenia statków o dowolnym tonażu, platform pływających, boi, pław świetlnych, pływających min itp. Niniejsza pozycja nie obejmuje artykułów czasem zwanych kotwicami lub kotwami (używanych do łączenia murów lub mocowania krokwi do ścian budynków).

Kotwice mogą być wyposażone w poprzeczkę, czasem drewnianą, a ich ramiona mogą być sztywne lub nie.

Niniejsza pozycja obejmuje także drapacze; są to małe kotwiczki, mające więcej niż dwa ramiona (zwykle cztery) i niemające poprzeczki. Używane są do kotwiczenia małych łodzi, przytrzymywania innych statków itp., do wyszukiwania zatopionych przedmiotów oraz do zaczepiania o drzewa, kamienie itp.

Niniejsza pozycja obejmuje także części kotwic lub kotwiczek.

 


 


7317-Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali, nawet z główkami z innych metali, ale z wyłączeniem tych, które mają główki z miedzi.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż te objęte pozycją 8305) i podobne artykuły, zazwyczaj wytwarzane opisanymi niżej metodami:

(1)Przez tłoczenie na zimno z drutu o wymaganej grubości. Tego rodzaju gwoździe druciane mają zwykle płaskie lub zaokrąglone główki, aczkolwiek niektóre nie mają główek i są zaostrzone na jednym lub obu końcach. Gwoździe o stożkowatym trzpieniu wytwarzane są w podobny sposób z wyjątkiem tego, że są one cięte skośnie.

(2)Przez kucie (ręczne lub maszynowe) pręta żelaznego o wymaganej grubości; zadaniem kucia jest ukształtowanie zakończenia, po uprzednim uformowaniu główki na gwoździarce.

(3)Przez cięcie z blachy lub taśmy, po którym w razie potrzeby może następować wykończanie ręczne lub mechaniczne.

(4)Przez walcowanie na gorąco prętów na walcarkach do gwoździ, kształtujących jednocześnie główkę i trzpień gwoździa.

(5)Przez tłoczenie w matrycy główki gwoździa z małego krążka metalowego z jednoczesnym przymocowaniem wcześniej wykonanego trzpienia. Proces ten zwykle jest stosowany do produkcji gwoździ o zaokrąglonych główkach, jak gwoździe tapicerskie.

(6)Przez odlewanie.

Istnieje bardzo wiele odmian tych wyrobów, wśród których można wymienić:

Gwoździe z drutu o jednolitym przekroju używane w ciesielce itp.; szpilki formierskie; szpilki szklarskie; szpilki szewskie; haki zaostrzone z obu końców (izolowane lub nie), używane do mocowania przewodów elektrycznych, ram obrazów, ogrodzeń itp. oraz inne zszywki lub klamry, nie występujące w pasmach; gwoździo-wkręty o skręconych trzpieniach i główkach bez rowka; gwoździe z szeroką główką i szpilki używane przez szewców, tapicerów itp.; gwoździe lub żabki do podkuwania butów; gwoździe i haki do luster, obrazów, ogrodzeń itp.; gwoździe lub hacele bez gwintu do podkuwania zwierząt; gwoździe i hacele bez gwintu, małe trójkąty itp. (zazwyczaj z białej blachy) do mocowania szyb, gwoździe dekoracyjne dla tapicerów; gwoździe do znakowania podkładów kolejowych.

(B)Pozostałe specjalne typy gwoździ, dużych gwoździ itp., jak:

(1)Kute zwory lub klamry (zwykle o trzpieniach prostokątnych, zginane pod kątem prostym i zaostrzone na obu końcach) np. klamry murarskie, ciesielskie itp.; klamry używane do mocowania szyn do podkładów kolejowych.

(2)Gwoździe karbowane, o jednym końcu zaostrzonym, używane do łączenia elementów drewnianych; są one klasyfikowane do niniejszej pozycji nawet jeżeli występują w postaci taśmy.

(3)Haki zwykłe i oczkowe, które mogą być wytłoczone z blachy lub kute; jeden ich koniec jest zaostrzony, drugi zaś zagięty pod kątem prostym lub w kształcie pierścienia, tak by umożliwić zawieszanie różnych przedmiotów.

(4)Pinezki kreślarskie wszystkich rodzajów, do mocowania rysunków, do użytku biurowego itp., o główkach płaskich lub zaokrąglonych.

(5)Zęby do zgrzeblarek i innych maszyn do przygotowywania wyrobów włókienniczych i podobnych.

Wszystkie wymienione wyżej wyroby są klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeżeli mają główki wykonane z metalu nieżelaznego (innego niż miedź lub jej stopy) lub innych materiałów (porcelana, szkło, drewno, guma, tworzywo sztuczne itp.) i nawet jeżeli zostały platerowane, miedziowane, pozłacane, posrebrzane, lakierowane itp. lub pokryte innym materiałem.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Haków gwintowanych, oczek z gwintem, ostro zakończonych wkrętów samogwintujących z łbem rowkowym oraz wkrętów samogwintujących bez szpica (pozycja 7318).

(b)Ochraniaczy do butów z elementami mocującymi lub bez nich, haków do obrazów z gwoździami, spinaczy do pasów napędowych (pozycja 7326).

(c)Gwoździ, gwoździ z szeroką główką itp. z główkami z miedzi lub jej stopów (pozycja 7415).

(d)Zszywek w pasmach (np. biurowych, tapicerskich, do pakowania) (pozycja 8305).

(e)Kołków do pianin (pozycja 9209).

 


 


7318-Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali.

-Wyroby gwintowane:

7318 11- -Wkręty do podkładów

7318 12- -Pozostałe wkręty do drewna

7318 13- -Haki gwintowane i pierścienie gwintowane

7318 14- -Wkręty samogwintujące

7318 15- -Pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami lub podkładkami

7318 16- -Nakrętki

7318 19- -Pozostałe

-Wyroby niegwintowane:

7318 21- -Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające

7318 22- -Pozostałe podkładki

7318 23- -Nity

7318 24- -Zawleczki i przetyczki

7318 29- -Pozostałe

(A) WKRĘTY, ŚRUBY I NAKRĘTKI

Śruby i nakrętki (włączając trzpienie gwintowane), sworznie gwintowane i inne wkręty do metalu, z gwintem nacinanym narzynką lub gwintownikiem; wkręty i śruby do drewna są gwintowane (w stanie wykończonym) i służą do montażu lub mocowania części w sposób umożliwiający rozłączenie bez uszkodzenia.

Śruby i wkręty do metalu mają kształt walcowy i gwint o małym kącie pochylenia zwojów, a ostre zakończenia są rzadko stosowane. Te części złączne mogą mieć łby z rowkiem lub dostosowane do dokręcania kluczem, jak również mogą mieć łby odsadzone. Śruba współpracuje z nakrętką, podczas gdy wkręty do metalu są zwykle wkręcane w otwór gwintowany wykonany w mocowanej części. Z tego powodu wkręty są zwykle gwintowane na całej długości, podczas gdy śruby mają na ogół część trzpienia bez gwintu.

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie typy śrub i wkrętów do metalu, bez względu na ich kształt i zastosowanie, włączając śruby w kształcie litery U, śruby bez łba (tzn. trzpienie walcowe z jednym końcem gwintowanym), śruby dwustronne (tzn. krótkie trzpienie gwintowane z obu stron albo tzw. szpilki) i wkręty bez łba (tzn. trzpienie gwintowane na całej długości).

Nakrętki są częściami metalowymi, służącymi do utrzymywania śrub na miejscu. Są zwykle gwintowane przelotowo, lecz mogą być również ślepe. Niniejsza pozycja obejmuje nakrętki skrzydełkowe, motylkowe itp. Przeciwnakrętki (zwykle cieńsze koronowe) są czasem stosowane łącznie ze śrubami.

Półwyroby śrub i nakrętek (nie gwintowane) również klasyfikowane są do niniejszej pozycji.

Wkręty do drewna różnią się od śrub i wkrętów do metalu tym, że są stożkowe i ostro zakończone, ich gwint zaś jest zaostrzony, ponieważ podczas wkręcania wkręty te muszą torować sobie drogę w materiale. Ponadto wkręty do drewna mają prawie zawsze łby z rowkiem lub odsadzone i nigdy nie są używane razem z nakrętkami.

Śruby do drewna są dużymi wkrętami do drewna o łbach kwadratowych lub sześciokątnych bez rowków. Służą one do mocowania szyn kolejowych do podkładów, do montażu krokwi itp. ciężkich części drewnianych.

Niniejsza pozycja obejmuje wkręty samogwintujące (Parkera), które przypominają wkręty do drewna dzięki łbom z rowkiem i ostremu zakończeniu. Ich gwint ma krawędź tnącą, dzięki czemu wkręty te mogą podczas wkręcania nacinać gwint w otworze (w cienkiej blasze, marmurze, łupku, tworzywie sztucznym itp.).

Niniejsza pozycja obejmuje również ślepe wkręty niezaostrzone (lub gwoździo-wkręty), jak również zaostrzone, z zastrzeżeniem, że ich łby są rowkowane. Wkręty te mają gwint o dużym kącie nachylenia i są często wbijane w materiał za pomocą młotka, lecz często można je wyciągnąć tylko za pomocą wkrętaka.

Z niniejszej grupy wyłączone są:

(a)Spiczaste gwoździo-wkręty z łbami bez rowka (pozycja 7317).

(b)Korki gwintowane (pozycja 8309).

(c)Mechanizmy gwintowane, zwane czasem śrubami, służące do przekazywania ruchu lub działające w inny sposób jako czynne części maszyn (np. śruby Archimedesa, mechanizmy ślimakowe i gwintowane wałki pras; mechanizmy zamykające zaworów i kranów itp.) (dział 84).

(d)Kołki do pianin i podobne gwintowane części instrumentów muzycznych (pozycja 9209).

(B) HAKI ZWYKŁE I HAKI OCZKOWE

Służą one do zawieszania lub mocowania innych przedmiotów i różnią się od haków klasyfikowanych do poprzedniej pozycji tym, że są gwintowane.

(C) NITY

Nity różnią się od wyrobów opisanych wyżej brakiem gwintu; zwykle są walcowe i mają łby okrągłe, płaskie, kształtowe lub pogłębiane.

Służą one do łączenia na stałe części metalowych (np. dużych konstrukcji, kadłubów okrętowych i pojemników).

Z niniejszej pozycji wyłączone są nity rurkowe lub rozwidlone do wszystkich zastosowań (pozycja 8308), lecz nity częściowo wydrążone są klasyfikowane do niniejszej pozycji.

(D) ZAWLECZKI I PRZETYCZKI

Zawleczki, zwykle z trzpieniem rozciętym, są wkładane w otwory we wrzecionach, wałach, sworzniach itp., tak by zapobiec wzdłużnemu przemieszczaniu części zamontowanych na tych elementach.

Przetyczki są używane do podobnych celów, lecz są zazwyczaj większe i mocniejsze, mogą być przystosowane, podobnie jak zawleczki, do wkładania w otwór (w takich przypadkach mają często kształt klina) lub w kanałki wykonane na obwodzie wału, wrzeciona itp. Mogą wówczas mieć różne kształty, jak np. podkowy, stożka itp.

Pierścienie osadcze są wykonywane w różnych odmianach, od prostych pierścieni z przecięciem do pierścieni o bardziej skomplikowanych kształtach (z oczkami lub nacięciami, ułatwiającymi montaż za pomocą specjalnych szczypiec). Bez względu na kształt, pierścienie osadcze są zawsze wkładane w kanałek, bądź na obwodzie wałka, bądź wewnątrz otworu walcowego, tak by zapobiec wzajemnemu przemieszczaniu części.

(E) PODKŁADKI

Podkładki są zwykle niewielkimi, cienkimi krążkami z otworem pośrodku; umieszcza się je pomiędzy nakrętką i jedną z mocowanych części. Zadaniem podkładki jest równomierne rozkładanie nacisków i ochrona mocowanego elementu. Mogą być pełne, przecięte (np. podkładki sprężyste), faliste, stożkowe itp.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7318 12

Określenie „wkręt” nie obejmuje haków gwintowanych i pierścieni gwintowanych, są one klasyfikowane do podpozycji 7318 13.

Podpozycja 7318 14

Niniejsza podpozycja obejmuje wkręty samogwintujące (Parkera) opisane w Notach wyjaśniających do pozycji 7318, część (A), punkt ósmy.

 


 


7319-Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania i podobne artykuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

7319 40-Agrafki i pozostałe szpilki

7319 90-Pozostałe

(A) IGŁY DO SZYCIA, IGŁY DZIEWIARSKIE, IGLICE, SZYDEŁKA,

IGŁY DO HAFTOWANIA I PODOBNE ARTYKUŁY

Niniejsza pozycja obejmuje igły stosowane do ręcznego szycia, dziania, haftowania, szydełkowania, wyrobu dywanów itp.

Obejmuje ona:

(1)Igły do szycia, cerowania, haftowania, szycia opakowań, szycia materacy, do zszywania żagli, igły introligatorskie, tapicerskie, igły do wyrobu dywanów i druty dziewiarskie, igły szewskie (włączając szydła z uszkiem), igły o czubku trójkątnym do skóry itp.

(2)Igły dziewiarskie (długie igły bez uszka).

(3)Iglice wszelkich rodzajów (włączając iglice do sznurowania piłek do gry) do przewlekania sznurówek, sznurków, wstążek itp.

(4)Szydełka (igły o stożkowatym kształcie z haczykiem na końcu, używane do robótek szydełkowych).

(5)Igły do haftowania, używane do przebijania tkaniny podczas haftowania.

(6)             Igły do sieci, zaostrzone z obu końców.

Niektóre z tych wyrobów są czasem wyposażone w rękojeści (trzonki).

Niniejsza pozycja obejmuje także półwyroby, tzn. niewykończone trzonki (z oczkami lub bez); igły z uszkami, lecz niezaostrzone lub polerowane; igły do haftowania i iglice bez trzonków.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Szydeł szewskich bez oczek i szydeł o kształcie sztyletu, tapicerskich, biurowych itp., narzędzi do przebijania i dziurawienia (pozycja 8205).

(b)Igieł do krosien dziewiarskich, koronkarskich, hafciarskich itp. (pozycja 8448); igieł do maszyn do szycia (pozycja 8452).

(c)Igieł gramofonowych (pozycja 8522).

(d)Igieł do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych (pozycja 9018).

(B) AGRAFKI I SZPILKI GDZIE INDZIEJ

NIEWYMIENIONE LUB NIEWŁĄCZONE

Szpilki i agrafki objęte niniejszą pozycją mogą mieć główki i inne elementy z innych metali nieszlachetnych, szkła, tworzywa sztucznego itp. z zastrzeżeniem, że nie stały się przedmiotami ozdobnymi i pozostają zasadniczo szpilkami żelaznymi lub stalowymi. Grupa ta obejmuje:

(1)Agrafki.

(2)Zwykłe szpilki.

Grupa ta obejmuje także zaostrzone elementy mocujące do broszek, odznak (z połączeniami przegubowymi lub bez nich), szpilki do kapeluszy itp.; szpilki i zaostrzone pręciki do mocowania etykiet, szpilki do przymocowywania owadów itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Szpilek do krawatów itp., szpilek do kapeluszy i podobnych artykułów mających cechy sztucznej biżuterii (pozycja 7117).

(b)Pinezek kreślarskich (pozycja 7317).

(c)Wsuwek do włosów, szpilek do włosów, falówek, lokówek i podobnych wyrobów (pozycja 8516 lub 9615).

 


 


7320-Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub stali.

7320 10-Resory piórowe i pióra do nich

7320 20-Sprężyny śrubowe

7320 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje sprężyny żelazne i stalowe wszystkich typów, bez względu na ich zastosowanie, inne niż sprężyny do zegarów lub zegarków objęte pozycją 9114.

Sprężyny są wykonywane z blachy, drutu lub prętów o dobrych właściwościach sprężystych, dzięki czemu mają zdolność powracania do poprzedniego kształtu nawet po znacznym odkształceniu.

Niniejsza pozycja obejmuje następujące typy sprężyn:

(A)Resory piórowe (pojedyncze lub wielopiórowe) używane głównie w układach zawieszenia pojazdów (np. lokomotyw kolejowych i wagonów, samochodów i wózków).

(B)Sprężyny śrubowe, które dzielą się na dwie główne grupy:

(1)Sprężyny śrubowe, obejmujące sprężyny ściskane, rozciągane i skręcane, wykonane z drutu lub pręta o przekroju kołowym lub prostokątnym wykorzystywane do różnych celów (np. w pojazdach i generalnie w maszynach).

(2)Sprężyny zwojowe, zwykle o kształcie stożkowym, wykonane z drutu lub pręta o przekroju prostokątnym lub owalnym albo z płaskiej taśmy; są głównie używane w zderzakach, buforach taboru kolejowego, sekatorach, maszynkach do strzyżenia włosów itp.

(C)Sprężyny płaskie zwykłe i spiralne, używane w silnikach sprężynowych, zamkach itp.

(D)Sprężyny talerzowe i pierścieniowe (używane np. w buforach wagonów kolejowych itp.).

Sprężyny mogą być wyposażone w śruby o kształcie litery U (np. resory piórowe) lub inne elementy służące do montażu lub mocowania.

Pióra resorów są również klasyfikowane do niniejszej pozycji.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Sprężyny do parasoli i parasolek (pozycja 6603).

(b)Podkładki sprężyste (pozycja 7318).

(c)Sprężyny zmontowane z innymi wyrobami w postaci np. samozamykaczy do drzwi (pozycja 8302); możliwe do zidentyfikowania części maszyn i urządzeń (sekcja XVI) lub aparatury i przyrządów objętych działami 90., 91. itp.

(d)Amortyzatory i drążki skrętne objęte sekcją XVII.

 


 


7321-Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub stali.

-Urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe:

7321 11- -Na gaz lub na gaz i inne paliwa

7321 12- -Na paliwo ciekłe

7321 19- -Pozostałe, włącznie z urządzeniami na paliwo stałe

-Pozostałe urządzenia:

7321 81- -Na gaz lub na gaz i inne paliwa

7321 82- -Na paliwo ciekłe

7321 89- -Pozostałe, włącznie z urządzeniami na paliwo stałe

7321 90-Części

Niniejsza pozycja obejmuje urządzenia, które spełniają wszystkie wymienione niżej warunki:

(i)są skonstruowane w celu wytwarzania i wykorzystywania ciepła do ogrzewania otoczenia lub gotowania;

(ii)są zasilane paliwem stałym, płynnym lub gazowym lub innym źródłem energii (np. energia słoneczna), lecz nie energią elektryczną;

(iii)służą zwykle do użytku domowego lub na biwakach.

Urządzenia można rozpoznać - w zależności od typu - dzięki jednej lub kilku cechom charakterystycznym, jak: wymiary zewnętrzne, konstrukcja, maksymalna wydajność grzewcza, pojemność paleniska lub rusztu w przypadku zasilania paliwem stałym, wielkość zbiornika na paliwo ciekłe. Kluczem do oceny wymienionych właściwości jest fakt, że wydajność tych urządzeń nie może przekraczać potrzeb i wymagań domowych.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Piece, kuchenki i ruszty płomieniowe używane do ogrzewania pomieszczeń, piecyki koksowe itp.

(2)Grzejniki gazowe i olejowe mające elementy grzejne, używane do tych samych celów.

(3)Piece kuchenne, piece i kuchenki.

(4)Piecyki wyposażone w elementy grzejne (np. do opiekania, wypieków i pieczenia chleba).

(5)Kuchenki spirytusowe lub ciśnieniowe, kuchenki kempingowe, podróżne itp.; palniki gazowe; podgrzewacze płytowe mające elementy grzejne.

(6)Kotły do gotowania bielizny mające paleniska lub inne elementy grzejne.

Niniejsza pozycja obejmuje również piece mające pomocnicze kotły centralnego ogrzewania. Natomiast z niniejszej pozycji wyłączone są urządzenia wykorzystujące do ogrzewania także elektryczność, jak w przypadku kuchni o ogrzewaniu mieszanym, na przykład kuchnie gazowo-elektryczne (pozycja 8516).

Wszystkie te wyroby mogą być emaliowane, niklowane, miedziowane itp., wyposażone w akcesoria z innego metalu nieszlachetnego lub mogą być wyłożone materiałami ogniotrwałymi.

Niniejsza pozycja obejmuje także żelazne lub stalowe części do wyżej wymienionych urządzeń, możliwe do rozpoznania w jednoznaczny sposób jako takie (np. wewnętrzne półki do piecyków, płyty i krążki kuchenne, popielniki, wymienne paleniska, palniki gazowe, palniki olejowe, drzwiczki, ruszty, nóżki, poręcze ochronne, poręcze do wieszania ręczników i suszarki do talerzy).

Z niniejszej pozycji wyłączone są także:

(a)Grzejniki centralnego ogrzewania, nagrzewnice powietrza i dystrybutory gorącego powietrza oraz części do nich, objęte pozycją 7322.

(b)Piecyki i kotły nie przystosowane do wyposażenia w elementy grzejne (pozycja 7323).

(c)Lampy lutownicze i kuźnie przenośne (pozycja 8205).

(d)Palniki do pieców (pozycja 8416).

(e)Piece i piecyki przemysłowe lub laboratoryjne objęte pozycją 8417.

(f)Urządzenia lub instalacje do podgrzewania, gotowania, pieczenia, destylowania itp., jak również podobne wyposażenie laboratoriów objęte pozycją 8419. Pozycja ta obejmuje m. in.:

(i)            Nieelektryczne piecyki kąpielowe lub podgrzewacze wody (do użytku domowego lub nie).

(ii)Niektóre specjalne urządzenia do podgrzewania, gotowania itp., których zwykle nie używa się w gospodarstwie domowym (na przykład perkolatory typu barowego do parzenia kawy, frytkownice, sterylizatory, bufety grzejne, suszarnie szafowe i inne urządzenia podgrzewane parą lub pośrednio, często wyposażone w wężownice grzejne, podwójne ścianki, podwójne dna itp.).

(g)Urządzenia elektrotermiczne objęte pozycją 8516.

 


 


7322-Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali.

-Grzejniki i ich części:

7322 11- -Z żeliwa

7322 19- -Pozostałe

7322 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Grzejniki centralnego ogrzewania, tzn. urządzenia do ogrzewania otoczenia, złożone zwykle z „żeberek”, czyli rur wyposażonych w kołnierze lub żebra albo z wydrążonych paneli, przez które przepływa gorąca woda lub para z kotła; tego rodzaju grzejniki mogą być zainstalowane w obudowach z drewna lub metalu.

Grupa ta obejmuje także urządzenia złożone z połączenia grzejnika, przez który przepływa woda gorąca lub zimna, i dysz, przez które przepływa powietrze pod ciśnieniem. Obydwa elementy zamontowane są we wspólnej obudowie wyposażonej w kratkę. Gdy grzejnik jest wyłączony, urządzenie służy jako rozdzielacz powietrza klimatyzacyjnego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje klimatyzatorów powietrza (pozycja 8415) lub grzejników elektrycznych (pozycja 8516).

(2)Możliwe do rozpoznania zespoły i inne części grzejników.

Niżej wymienione elementy nie są uważane za części:

(a)Rury i złączki służące do przyłączania kotłów centralnego ogrzewania i grzejników (pozycje od 7303 do 7307).

(b)Stojaki grzejników (pozycja 7325 lub 7326).

(c)Zawory, kurki do pary lub gorącej wody, kurki itp. (pozycja 8481).

(3)Podgrzewacze powietrza, zasilane dowolnym paliwem (np. węglem, olejem opałowym, gazem).

Te samodzielne urządzenia grzewcze, stałe lub ruchome, składają się zasadniczo z komory spalania (z palnikiem) lub paleniska, z wymiennika ciepła (zespołu rur itp.) przekazującego ciepło zawarte w spalinach przepływających przez wymiennik powietrzu, opływającemu jego drugą powierzchnię oraz z dmuchawy lub wentylatora, napędzanego silnikiem. Zazwyczaj podgrzewacze te są dostarczane z przewodem odprowadzającym spaliny.

Podgrzewacze powietrza, stałe lub ruchome, które wytwarzają gorące powietrze do bezpośredniego rozprowadzania, różnią się od grzejników mających własne elementy grzejne (opisanych w uwadze wyjaśniającej do pozycji 7321) tym, że mają urządzenie do nadmuchu (dmuchawę lub wentylator), które służy do bezpośredniego rozprowadzania lub kierowania strumienia gorącego powietrza do miejsc, które maja być ogrzewane.

Podgrzewacze powietrza mogą być wyposażone w różne urządzenia pomocnicze, jak palniki (razem z pompami), wentylatory elektryczne podające powietrze do palników, urządzenia sterujące i regulacyjne (termostaty, pirostaty itp.), filtry powietrza itp.

(4)Rozdzielacze gorącego powietrza, które składają się z zespołu grzewczego, zwykle obejmującego zestaw rur mających kołnierze lub żeberka i wentylator elektryczny; całość zamontowana jest we wspólnej obudowie wyposażonej w wyloty powietrza (kratkę lub regulowane przysłony).

Rozdzielacze te są przeznaczone do połączenia z kotłem centralnego ogrzewania i mogą być skonstruowane jako stojące na podłożu, zamocowane na ścianie lub podwieszone pod sufitem, na belkach, filarach itp.

Niektóre z tych urządzeń mogą również być wyposażone we wlot powietrza z zewnątrz co pozwala na wykorzystanie ich do rozprowadzania świeżego powietrza, wówczas, gdy grzejnik jest wyłączony.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak rozdzielaczy powietrza klimatyzowanego, które, sterowane termostatem środowiskowym, mieszają gorące i zimne powietrze doprowadzane pod wysokim ciśnieniem. Urządzenia te składają się zasadniczo z komory mieszania i dwóch dysz wlotowych wyposażonych w zawory regulacyjne poruszane siłownikami pneumatycznymi, przy czym całość zamontowana jest we wspólnej obudowie i nie zawiera ani grzejnika, ani wentylatora lub dmuchawy z napędem silnikowym (pozycja 8479).

***

Podgrzewacze i rozdzielacze gorącego powietrza są klasyfikowane do niniejszej pozycji niezależnie od miejsca, w którym będą zainstalowane. Pozycja obejmuje więc podgrzewacze powietrza przeznaczone do ogrzewania otoczenia i do suszenia różnorodnych materiałów (paszy, ziarna itp.), jak również urządzenia do ogrzewania pojazdów objętych sekcją XVII. Jednakże rozdzielacze powietrza wykorzystujące ciepło wytwarzane przez silnik pojazdu, które muszą koniecznie być połączone z tym silnikiem, klasyfikowane są do sekcji XVII zgodnie z uwagą 1 (g) do sekcji XV i uwagą 3. do sekcji XVII.

(5)Możliwe do rozpoznania części podgrzewaczy powietrza lub rozdzielaczy gorącego powietrza (wymienniki ciepła, dysze, przewody bezpośredniego rozprowadzania powietrza, zasuwy, kratki itp.).

Następujące elementy nie są jednak uważane za części:

(a)Rury i złączki służące do połączenia kotłów z niektórymi rozdzielaczami gorącego powietrza (pozycje od 7303 do 7307).

(b)Wentylatory (pozycja 8414), filtry powietrza (pozycja 8421), urządzenia kontrolne i automatycznego sterowania (dział 90) itp.

 


 


7323-Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne, z żeliwa lub stali.

7323 10-Wełna z żeliwa lub stali; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne

-Pozostałe:

7323 91- -Z żeliwa, nieemaliowane

7323 92- -Z żeliwa, emaliowane

7323 93- -Ze stali nierdzewnej

7323 94- -Ze stali emaliowanej (inne niż żeliwne)

7323 99- -Pozostałe

(A) STOŁOWE, KUCHENNE LUB INNE ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ICH CZĘŚCI

Grupa ta obejmuje szeroki asortyment wyrobów z żelaza lub stali, nie objętych bardziej szczegółowo w innych pozycjach nomenklatury, używanych przy stole, w kuchni lub w gospodarstwie domowym. Grupa ta obejmuje te same wyroby używane w hotelach, restauracjach, pensjonatach, szpitalach, stołówkach, koszarach itp.

Wyroby te mogą być wykonane z żeliwa, z blachy żelaznej lub stalowej, z płyt, bednarki, taśmy, drutu, kratki drucianej, siatki drucianej itp.; mogą być wytwarzane różnymi metodami (jak odlewanie, kucie, wykrawanie, tłoczenie itp.). Mogą być wyposażone w pokrywy, uchwyty lub inne elementy, z zastrzeżeniem, że zachowują cechy wyrobów z żelaza lub stali.

Niniejsza grupa obejmuje:

(1)Artykuły do użytki kuchennego, jak brytfanny, parniki, garnki do gotowania pod ciśnieniem, garnki do sterylizowania konserw, garnki żeliwne, cedzaki, rondle, naczynia do gotowania ryb, rynienki, kociołki do konfitur, półmiski i patelnie do smażenia, rondelki, piekarniki z rożnem, brytfanki do prażenia lub pieczenia ciasta, opiekacze, piecyki niewyposażone w elementy grzejne, czajniki, bańki na mleko do użytku domowego, puszki i pojemniki używane w kuchni (pojemniki na chleb, herbatę, cukier itp.), koszyki do płukania sałaty, naczynia kuchenne ze skalą (miarki), podstawki do odsączania naczyń, lejki.

(2)Artykuły do użytku stołowego, jak tace, półmiski, talerze, wazy do zupy, półmiski do warzyw, sosjerki, cukiernice, maselnice, dzbanki do mleka i śmietanki, półmiski do przystawek, dzbanki do kawy i małe ekspresy (lecz z wyłączeniem ekspresów domowego użytku wyposażonych we własne źródło ciepła (pozycja 7321)), imbryki do herbaty, filiżanki, czarki, szklanki, kieliszki do jajek, miseczki do obmywania palców, półmiski i koszyki na chleb i owoce, podstawki pod imbryki i podobne, sitka do herbaty, pojemniki na przyprawy, podstawki pod noże, wiaderka do lodu, do wina itp., koszyczki do nalewania wina, kółka do serwetek, klamerki do obrusów.

(3)Pozostałe artykuły do użytku domowego, jak: kociołki do gotowania bielizny i kotły, koszyki na śmieci, wiadra (do wody, węgla itp.), konewki, popielniczki, naczynia do gorącej wody, koszyki na butelki, kratki ruchome do wycierania obuwia, podstawki pod żelazka do prasowania, kosze na bieliznę, owoce, jarzyny itp.; skrzynki na listy; wieszaki na ubrania, prawidła do obuwia; pudełka na artykuły spożywcze.

Niniejsza grupa obejmuje również żelazne lub stalowe części do wymienionych wyżej artykułów, jak: pokrywy, uchwyty, rękojeści, przegródki do garnków ciśnieniowych itp.

(B) WEŁNA ŻELAZNA LUB STALOWA; ZMYWAKI DO SZOROWANIA, CZYSZCZENIA LUB POLEROWANIA NACZYŃ, RĘKAWICE ITP.

Wełna żelazna lub stalowa są to bardzo cienkie druciki lub taśma, splątane razem, zwykle konfekcjonowane w paczki, gotowe do sprzedaży detalicznej.

Zmywaki, tampony do czyszczenia i polerowania, rękawice i podobne wyroby są wykonane z drutu, taśmy, wełny stalowej itp., czasami wyposażone w rękojeści; wyroby te są klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeżeli zostały połączone z materiałem włókienniczym, z zastrzeżeniem, że pozostają zasadniczo wyrobami z metalu.

Z wyjątkiem wełny (waty) ze stali, która ma liczne zastosowania, towary te są głównie stosowane w gospodarstwach domowych (np. do szorowania sprzętu kuchennego lub urządzeń sanitarnych, do polerowania artykułów metalowych, do pielęgnacji desek podłogowych, podłóg parkietowych, innych drewnianych pokryć podłogowych oraz innych artykułów drewnianych).

***

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Bańki, pudełka i podobne pojemniki, objęte pozycją 7310.

(b)Piece grzewcze, ruszty, kuchnie, piecyki koksowe, palniki itp., objęte pozycją 7321.

(c)Kosze na odpady papierowe (pozycja 7325 lub 7326, w zależności od przypadku).

(d)Artykuły gospodarstwa domowego mające cechy narzędzi, np. łopaty wszelkich typów, korkociągi, igły do szpilkowania, otwieracze do puszek, dziadki do orzechów, otwieracze do butelek, karbówki, żelazka, szczypce, trzepaczki do jaj, formy do wafli, młynki do kawy, młynki do pieprzu, maszynki do mięsa, wyciskacze do soków, wyciskacze do jarzyn, młynki do warzyw (dział 82).

(e)Wyroby nożownicze oraz łyżki, widelce, chochle itp., objęte pozycjami od 8211 do 8215.

(f)Sejfy, kasy pancerne, kasetki na pieniądze i depozyty (pozycja 8303).

(g)Przedmioty ozdobne (pozycja 8306).

(h)Wagi domowe (pozycja 8423).

(ij)Elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego objęte działem 85. (w szczególności urządzenia i aparaty objęte pozycjami 8509 i 8516).

(k)Małe szafki wiszące i inne meble objęte działem 94.

(l)Lampy i oprawy oświetleniowe objęte pozycją 9405.

(m)Sita ręczne (pozycja 9604), zapalniczki do papierosów i inne zapalniczki (pozycja 9613), termosy i inne naczynia próżniowe objęte pozycją 9617.

 


 


7324-Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali.

7324 10-Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej

-Wanny:

7324 21- -Z żeliwa, nawet emaliowane

7324 29- -Pozostałe

7324 90-Pozostałe, włącznie z częściami

Grupa ta obejmuje szeroki asortyment wyrobów z żelaza, żeliwa lub stali, nieobjętych bardziej szczegółowo w innych pozycjach nomenklatury, używanych do celów sanitarnych.

Wyroby te mogą być wykonane z żeliwa, z blachy żelaznej lub stalowej, z płyt, bednarki, taśmy, drutu, kratki drucianej, siatki drucianej itp.; mogą być wytwarzane różnymi metodami (jak odlewanie, kucie, wykrawanie, tłoczenie itp.). Mogą być wyposażone w pokrywy, uchwyty lub inne elementy z zastrzeżeniem, że zachowują cechy wyrobów z żelaza lub stali.

Niniejsza pozycja obejmuje wanny, bidety, nasiadówki, baseny do moczenia nóg, zlewy, miednice, zestawy toaletowe; mydelniczki i koszyki na gąbki; prysznice, naczynia sanitarne, urynały, baseny łóżkowe, nocniki; muszle klozetowe i spłuczki, nawet wyposażone w mechanizmy, spluwaczki, uchwyty do papieru toaletowego.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Bańki, pudełka i podobne pojemniki objęte pozycją 7310.

(b)Apteczki i szafki toaletowe wiszące oraz inne meble objęte działem 94.

 


 


7325-Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali.

7325 10-Z żeliwa nieciągliwego

-Pozostałe:

7325 91- -Kule mielące i podobne artykuły dla młynów

7325 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie odlewy z żelaza lub stali, niewymienione ani niewłaczone gdzie indziej.

Niniejsza pozycja obejmuje pokrywy studzienek kanalizacyjnych, kraty, płyty studzienek ściekowych i podobne odlewy dla sieci kanalizacyjnej, wodociągowej itp.; kolumny i pokrywy hydrantów; uliczne zdroje z wodą pitną; skrzynki pocztowe, skrzynki z urządzeniami alarmowymi dla straży pożarnej, pachołki itp.; rynny i rury ściekowe; obudowy szybów kopalnianych; kule używane do mielenia i kruszenia w młynach kulowych; tygle hutnicze bez urządzeń mechanicznych lub termicznych; przeciwciężary; imitacje kwiatów lub liści (z wyjątkiem artykułów objętych pozycją 8306); butle do transportu rtęci.

Niniejsza pozycje nie obejmuje odlewów będących wyrobami klasyfikowanymi do innych pozycji nomenklatury (np. możliwych do identyfikacji części maszyn i urządzeń mechanicznych) lub też niewykończonych odlewów, które wymagają dalszej obróbki, lecz mają zasadnicze cechy takich wyrobów gotowych.

Z niniejszej pozycji wyłączone są także:

(a)Artykuły w rodzaju opisanych wyżej, wytwarzane za pomocą procesów, innych niż odlewanie (np. spiekanie) (pozycja 7326).

(b)Posągi, wazony, urny i krzyże, w rodzaju stosowanych jako ozdoby (pozycja 8306).

 


 


7326-Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali.

-Kute lub tłoczone, ale nieobrobione więcej:

7326 11- -Kule mielące i podobne artykuły dla młynów

7326 19- -Pozostałe

7326 20-Artykuły z drutu, z żeliwa lub stali

7326 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie artykuły z żelaza lub stali otrzymane w procesie kucia lub wyciskania, odcinania lub tłoczenia lub w innych procesach, takich jak składanie, montaż, spawanie, toczenie, frezowanie lub perforowanie, inne niż artykuły objęte poprzednimi pozycjami niniejszego działu lub objęte uwagą 1. do sekcji XV, lub też objęte działem 82 lub 83, lub bardziej szczegółowo objęte gdzie indziej w nomenklaturze.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Podkowy; ochraniacze do butów lub obuwia, nawet zawierające ostrza mocujące; słupołazy; wywietrzniki niemechaniczne; żaluzje o listewkach nastawnych; obręcze do beczek; osprzęt żelazny lub stalowy do przewodów elektrycznych (np. wsporniki, zaciski, obejmy); urządzenia do zawieszania lub łączenia łańcuchów izolatorów (wieszaki, łączniki, przedłużacze, oczka lub pierścienie z przyłączem kołkowym, gniazda kulowe, uchwyty wieszakowe, uchwyty odciągowe końcowe itp.); niekalibrowane kulki stalowe (zobacz uwaga 6 do działu 84); słupki ogrodzeniowe, kołki namiotowe, paliki do uwięzi żywego inwentarza itp.; łuki do obramowań ogrodów, paliki do drzewek, groszku pachnącego itd.; napinacze do usztywnienia drutu ogrodzeniowego; dachówki (z wyjątkiem tych do stosowania w konstrukcji, które objęte są pozycją 7308) i rynny dachowe; obejmy lub opaski zaciskowe, lub kołnierze (opaski zaciskowe węży) stosowane do mocowania giętkich przewodów rurowych lub węży do sztywnych rur, kranów itp.; wieszaki, wsporniki i podobne podpory do mocowania rur i przewodów rurowych (z wyjątkiem zacisków i innych urządzeń specjalnie skonstruowanych do łączenia elementów rurowych w konstrukcjach metalowych, które klasyfikowane są do pozycji 7308); miarki pojemnościowe (inne niż w rodzaju do użytku domowego - pozycja 7323); naparstki; guzy, zwane gwoździami, do znakowania dróg; kute haki, np. do dźwigów; karabińczyki wszelkiego rodzaju; drabiny i schodki; kozły; podpory lub podpórki rdzeniowe do rdzeni odlewniczych (inne niż szpilki formierskie, zobacz pozycja 7317); imitacje kwiatów lub liści z przerobionego plastycznie żelaza lub stali (lecz z wyłączeniem artykułów objętych pozycją 8306 i sztucznej biżuterii objętej pozycją 7117).

(2)Artykuły z drutu takie, jak: sidła, pułapki, pułapki na myszy, więcierze i temu podobne; wiązadła do siana itp.; drutówki do opon; struny nicielnicowe do krosien tkackich, wykonane przez lutowanie razem dwóch pojedynczych drutów; kolczyki nosowe dla zwierząt; haczyki do materacy, haki rzeźnickie, wieszaki do dachówek itp.; kosze na odpady papierowe.

(3)Niektóre pudełka i skrzynki, np. pudełka lub skrzynki narzędziowe, specjalnie nieukształtowane lub dopasowane wewnątrz do przechowywania określonych narzędzi, ze swoimi akcesoriami lub bez nich (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 4202); skrzynki na zbiory botaniczne itp. lub na okazy, kasetki na ozdoby; pudełka i kasetki na kosmetyki lub puder; papierośnice i pudełka na cygara, tabakierki, pudełka na cukierki odświeżające oddech itp., ale z wyłączeniem pojemników objętych pozycją 7310, pojemników do użytku domowego (pozycja 7323) oraz przedmiotów ozdobnych (pozycja 8306).

Niniejsza pozycja obejmuje również uchwyty przyssawkowe składające się z podstawy, uchwytu i dźwigni do wytwarzania próżni oraz krążka gumowego, przeznaczone do tymczasowego mocowania do przedmiotu (w szczególności szkła), ze względu na umożliwienie przemieszczania przedmiotu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje odkuwek, które są produktami objętymi innymi pozycjami nomenklatury (np. możliwych do identyfikacji części maszyn lub urządzeń mechanicznych) lub niewykończonych odkuwek, które wymagają dalszej obróbki, lecz mają zasadniczy charakter takich gotowych produktów.

Niniejsza pozycja także wyłącza:

(a)Artykuły objęte pozycją 4202.

(b)Cysterny, zbiorniki, kadzie i podobne pojemniki objęte pozycją 7309 lub 7310.

(c)Odlewane artykuły z żeliwa lub stali (pozycja 7325).

(d)Wyposażenie biurowe takie, jak: podpórki do książek, kałamarze, korytka na długopisy, bibularze, przyciski do papierów oraz stojaki do stempli biurowych (pozycja 8304).

(e)Posągi, wazony, urny i krzyże, w rodzaju stosowanych do dekorowania (pozycja 8306).

(f)Regały o dużych rozmiarach do zamontowania na stałe w sklepach, warsztatach, magazynach itp. (pozycja 7308) oraz meble z półkami objęte pozycją 9403.

(g)Druciane szkielety do wykonania abażurów z tkaniny lub papieru (pozycja 9405).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7326 11 i 7326 19

Po kuciu lub tłoczeniu, produkty objęte tymi podpozycjami mogły zostać poddane następującej obróbce mechanicznej lub powierzchniowej:

Usuwaniu zadziorów, wypływek i innych pozostałości z tłoczenia przez zgrubne gratowanie (usuwanie zadziorów), szlifowanie, młotkowanie, dłutowanie lub piłowanie; usuwaniu nalotu z wyżarzania przez trawienie w kwasach; prostemu piaskowaniu; obróbce zgrubnej, zgrubnemu przemywaniu i innym operacjom zamierzonym wyłącznie w celu wykrycia wad w metalu; nakładaniu zgrubnych powłok grafitowych, olejowych, smołowych, z minii ołowiowej lub podobnych produktów, wyraźnie przeznaczonymi do ochrony przedmiotów przed rdzą lub innego rodzaju utlenianiem; tłoczeniu, przebijaniu, drukowaniu itp., z prostymi napisami takimi, jak znaki handlowe.

__________