UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje metale żelazne, tzn. żeliwo, surówkę zwierciadlistą, żelazostopy i inne produkty surowe (poddział I), jak również pewne wyroby hutnictwa żelaza i stali (wlewki i inne postacie surowe, półwyroby i główne wyroby bezpośrednio wytwarzane z nich) z żelaza lub stali niestopowych (poddział II), ze stali nierdzewnych (poddział III) i z innych stali stopowych (poddział IV).

Wyroby przetworzone, takie jak odlewy, odkuwki itp. oraz obudowy, kątowniki spawane, kształtowniki i profile, materiały konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych oraz rury klasyfikowane są do działu 73. lub, w pewnych przypadkach, do innych działach.

W hutnictwie żelaza i stali wykorzystuje się w charakterze surowców różne naturalne rudy żelaza (tlenki, tlenki uwodnione, węglany) wymienione w Notach wyjaśniających do działu 2601, wypałki pirytowe (spiekane tlenki żelaza pozostałe po wypalaniu siarki z pirytu, markasyty, pirotyty itp.) oraz odpady i złom żeliwa i stali.

(I)Przetwarzanie (odtlenianie) rudy żelaza

Ruda żelaza jest przetwarzana w drodze odtleniania (redukcji) bądź na surówkę w wielkich piecach lub w piecach elektrycznych, bądź na postać gąbczastą (żelazo gąbczaste) lub bochny pudlarskie w drodze różnych procesów redukcji bezpośredniej; tylko wówczas, gdy specjalne zastosowania wymagają żelaza o wyjątkowej czystości (np. w przemyśle chemicznym), otrzymuje się je w drodze elektrolizy lub innych procesów elektrochemicznych.

(A)Przetwarzanie rudy żelaza w procesie wielkopiecowym

Przeważająca ilość żelaza uzyskiwanego z rud nadal powstaje w procesie wielkopiecowym. W procesie tym jako surowiec wykorzystuje się głównie rudę żelaza, ale także odpady i złom, wstępnie zredukowane rudy żelaza oraz inne odpady żelazne.

Czynniki redukujące wykorzystywane w procesie wielkopiecowym to głównie koks wielkopiecowy, czasem w połączeniu z niewielką ilością węgla lub też ciekłe bądź gazowe węglowodory.

Żelazo otrzymane w ten sposób ma postać ciekłej surówki. Produktami ubocznymi są: żużel, gaz wielkopiecowy i pyły wielkopiecowe.

Większość tak uzyskanej surówki przetwarza się bezpośrednio na stal w stalowniach.

Pewną ilość surówki można wykorzystać w odlewniach do produkcji wlewnic, żeliwnych przewodów, rur itp.

Pozostała część może być odlana w postaci gąsek lub bloków, w maszynach odlewniczych lub w formach piaskowych; może być również wytwarzana w postaci nieregularnych brył, czasem określanych jako „żelazo płytowe”, lub granulek uzyskiwanych przez wlewanie do wody.

Surówka w postaci stałej z dodatkiem złomu żelaznego może być następnie przetapiana w stalowniach na stal, albo w odlewniach, w żeliwiakach lub piecach elektrycznych, ponownie ze złomem żelaznym, na odlewy.

(B)Przetwarzanie rudy żelaza w instalacjach redukcji bezpośredniej

W przeciwieństwie do procesu opisanego wyżej, tutaj czynnikami redukującymi są zwykle gazowe lub ciekłe węglowodory bądź węgiel, co pozwala na wyeliminowanie koksu.

W procesach tych, temperatura redukcji jest niższa, tak że produkty wynikowe (ogólnie określane mianem żelaza gąbczastego) uzyskuje się bez przejścia do stanu ciekłego, w postaci gąbki, wstępnie zredukowanych bryłek bądź też brył. Z tego powodu zawartość węgla w tych produktach jest zwykle niższa niż w surówce wielkopiecowej (gdzie roztopiony metal jest w bezpośrednim kontakcie z węglem). Większość tych surowych produktów przetapia się w stalowniach wytwarzając stal.

(II)Produkcja stali

Surówka lub żeliwo w postaci ciekłej lub stałej oraz wyroby żelazne otrzymane w procesie redukcji bezpośredniej (żelazo gąbczaste) stanowią, wraz z odpadami i złomem, podstawowy surowiec do produkcji stali. Materiały te uzupełnia się pewnymi składnikami tworzącymi żużel, takimi jak wapno palone lub fluoryt, środki odtleniające (np. żelazomangan, żelazokrzem, aluminium) oraz różnymi dodatkami stopowymi.

Procesy wytwarzania stali dzielą się na dwie podstawowe grupy: „pneumatyczne” procesy, w których roztopiona surówka podlega rafinacji w konwertorze lub strumieniem powietrza, i procesy wytapiania stali prowadzone w piecach martenowskich lub elektrycznych.

Procesy pneumatyczne nie wymagają zewnętrznego źródła ciepła. Stosowane są głównie wtedy, gdy wsad składa się przede wszystkim z roztopionej surówki. Przy utlenianiu niektórych pierwiastków występujących w surówce (np. węgla, fosforu, krzemu i manganu) wydziela się dostateczna ilość ciepła dla utrzymania stali w stanie ciekłym, a nawet do stopienia stałych dodatków w postaci złomu. Do tej grupy procesów zalicza się również takie, w których do roztopionego metalu wdmuchuje się czysty tlen (procesy Linz-Donawitz: LD lub LDAC, OBM, OLP, Kaldo i inne) oraz te, obecnie przestarzałe, w których stosuje się powietrze, czasem wzbogacone tlenem (procesy Thomasa i Bessemera).

Natomiast procesy rafinacji w piecu martenowskim wymagają zewnętrznego źródła ciepła. Są one stosowane w przypadku, gdy wsad ma postać stałą (np. odpady lub złom żelazny, żelazo gąbczaste lub w gąskach).

Dwa główne procesy w tej grupie to proces przeprowadzany w piecach martenowskich, w którym ciepło uzyskuje się ze spalania oleju ciężkiego lub gazu oraz proces przeprowadzany w piecach elektrycznych łukowych lub indukcyjnych, w których źródłem ciepła jest prąd elektryczny.

Do produkcji pewnych gatunków stali stosuje się dwa kolejno po sobie następujące procesy (proces dupleks). Przykładowo, rafinacja może się rozpocząć w piecu martenowskim, a zakończyć w piecu elektrycznym; w innym przypadku stal roztopiona w piecu elektrycznym może być przeniesiona do specjalnego konwertora, w którym proces odwęglania zostaje doprowadzony do końca poprzez wdmuchiwanie do wsadu tlenu z argonem (proces stosowany np. do produkcji stali nierdzewnej).

Opracowano wiele nowych procesów technologicznych dla produkcji stali o specjalnym składzie lub specjalnych właściwościach. Procesy te obejmują topienie łukiem elektrycznym w próżni, topienie poprzez bombardowanie wiązką elektronów oraz procesy elektrożużlowe. We wszystkich procesach stal pochodzi ze zużywającej się elektrody i topiąc się, płynie kropla po kropli do wlewnicy chłodzonej wodą. Wlewnica może być jednolita lub mieć odejmowane dno, co pozwala na wyjęcie bloku zestalonego metalu od spodu.

Ciekła stal otrzymywana w opisanych wyżej procesach, tak w przypadku dalszej rafinacji, jak i bez niej, zbierana jest zazwyczaj do kadzi odlewniczych. Na tym etapie można wprowadzać dodatki stopowe lub odtleniacze, w postaci stałej lub ciekłej. Etap ten może także przebiegać w próżni, żeby uwolnić stal od zanieczyszczeń gazowych.

Stale otrzymywane w wyniku wszystkich procesów dzieli się, w zależności od ich składu chemicznego, na stale „niestopowe” i „stopowe” (nierdzewne i inne). Kryterium dalszego podziału stanowią określone własności stali. Są to np.: stale automatowe, krzemowe elektrotechniczne, szybkotnące lub krzemowo-manganowe.

(III)Produkcja wlewków lub innych postaci pierwotnych oraz półwyrobów

Mimo iż ciekła stal może być odlewana (w odlewniach) w formach (odlewy staliwne), większość stali odlewa się w postaci wlewków do wlewnic.

W stadium odlewania i krzepnięcia stal dzieli się na trzy główne grupy: stale nieuspokojone, stale uspokojone i półuspokojone. Stal odlewana w stanie nieuspokojonym jest tak nazywana, ponieważ w trakcie procesu odlewania i po jego zakończeniu zachodzą reakcje chemiczne między tlenkiem żelaza i węglem rozpuszczonym w stali, powodując jej „musowanie”. Podczas krzepnięcia, zanieczyszczenia gromadzą się w środkowej części (rdzeniu) i w górnej połowie wlewka. Warstwa zewnętrzna, która nie zawiera tych zanieczyszczeń, daje w efekcie lepszą jakość powierzchni wyrobów walcowanych z tych wlewków. Ten bardziej ekonomiczny typ stali jest również stosowany w procesach wytłaczania na zimno.

W wielu przypadkach stal nie może być odlewana w sposób zadowalający w stanie nieuspokojonym. Dotyczy to w szczególności stali stopowych i wysokowęglowych. W takich przypadkach stal musi zostać uspokojona, tzn. odtleniona. Odtlenianie można częściowo przeprowadzić w próżni, lecz zwykle dokonuje się tego poprzez dodawanie pierwiastków, takich jak krzem, aluminium, wapń lub mangan. W ten sposób pozostałe zanieczyszczenia są bardziej równomiernie rozłożone we wlewku, co daje większą pewność, że dla pewnych zastosowań, stal będzie miała jednakowe własności w całej swej masie.

Niektóre stale mogą być częściowo odtlenione i wtedy nazywane są stalami półuspokojonymi.

Po zakrzepnięciu i wyrównaniu się temperatury, wlewki są walcowane do postaci półwyrobów (kęsiska kwadratowe, kęsy, pręty okrągłe, kęsiska płaskie, blachówki) na zgniataczach lub walcarkach wstępnych (blooming, slabbing itp.) lub przerabiane na młotach spadowych lub prasach kuźniczych na półwyroby w postaci odkuwek.

Coraz większą ilość stali odlewa się bezpośrednio do postaci półwyrobów w maszynach do odlewania ciągłego. Przekrój poprzeczny tak uzyskanych wyrobów może być w pewnych przypadkach zbliżony do przekroju wyrobów gotowych. Półwyroby otrzymywane w procesie odlewania ciągłego odznaczają się charakterystycznym wyglądem zewnętrznym (poprzeczne pierścienie o różnym zabarwieniu, rozmieszczone w mniej lub bardziej regularnych odstępach), jak również wyglądem swego przekroju poprzecznego, na którym zwykle widoczna jest krystalizacja w kierunku promieniowym wynikająca z szybkiego chłodzenia. Stal do odlewania ciągłego jest zawsze uspokojona.

(IV)Produkcja wyrobów gotowych

Półwyroby, a w pewnych przypadkach również wlewki, są następnie przerabiane na wyroby gotowe.

Te ostatnie dzieli się zwykle na wyroby płaskie („szerokie płaskie”, obejmujące „uniwersalne płaskie”, „szerokie zwoje”, blachy, płyty i taśmy) oraz wyroby długie (sztaby i pręty, walcowane na gorąco w postaci nieregularnych kręgów, inne sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki, profile i drut).

Wyroby te otrzymuje się poprzez odkształcanie plastyczne zarówno na gorąco, bezpośrednio z samych wlewków lub półwyrobów (poprzez walcowanie na gorąco, kucie lub ciągnienie na gorąco) lub też na zimno, pośrednio z gotowych wyrobów walcowanych na gorąco (walcowanie na zimno, wyciskanie, ciągnienie drutu, ciągnienie na zimno). Po tych procesach przeprowadza się w niektórych przypadkach operacje wykańczające (np. pręty wykończone na zimno poprzez szlifowanie bezkłowe lub dokładne toczenie).

Zgodnie z uwagą 3. do niniejszego działu, wyroby z żelaza i stali uzyskiwane w drodze osadzania elektrolitycznego, odlewania pod ciśnieniem lub spiekania winny być klasyfikowane, w zależności od ich kształtu, składu chemicznego i wyglądu zewnętrznego, w ramach pozycji niniejszego działu właściwych dla podobnych wyrobów walcowanych na gorąco.

W rozumieniu niniejszej uwagi, następujące określenia oznaczają:

(1)             Odlewanie pod ciśnieniem

Proces ten polega na wtryskiwaniu stopu w postaci ciekłej lub ciastowatej do formy, pod niższym lub wyższym ciśnieniem.

Proces ułatwia wytwarzanie dużej liczby wyrobów i zapewnia precyzję wymiarową.

(2)             Spiekanie

Jest to proces z dziedziny metalurgii proszków, w trakcie którego wypraska przeważnie wykonana z proszku w odpowiedniej matrycy, z reguły pod ciśnieniem, jest następnie ogrzewana w odpowiednim piecu.

Ta operacja, nadająca ostateczne właściwości spiekanym materiałom, jest przeprowadzana w ściśle określonej temperaturze, czasie i atmosferze. W procesie uzyskuje się wyrób w postaci stałej. Spiekanie może również odbywać się w próżni.

(A)Odkształcanie plastyczne na gorąco

(1)Przez walcowanie na gorąco rozumie się walcowanie w temperaturze pomiędzy temperaturą szybkiej rekrystalizacji, a temperaturą początku topnienia. Zakres temperatur zależy od różnych czynników, np. od składu chemicznego stali. Z reguły końcowa temperatura wyrobu w procesie walcowania na gorąco wynosi około 900  C.

(2)Przez kucie rozumie się odkształcanie metalu na gorąco w masie, przy użyciu młotów spadowych lub pras kuźniczych, w celu uzyskania wyrobów o dowolnych kształtach.

(3)Przez ciągnienie na gorąco rozumie się przeciąganie rozgrzanej stali przez ciągadło w celu uzyskania prętów, rur lub profili o różnorodnych kształtach.

(4)Przez kucie matrycowe na gorąco rozumie się wytwarzanie wyrobów lub profili metalowych (zwykle na linii produkcyjnej) poprzez kształtowanie na gorąco przygotowanych kęsów w matrycach (zamykanych lub z wypływkami w płaszczyźnie styku) przy użyciu specjalnych narzędzi. Obróbka, wykonywana udarowo lub pod naciskiem, przebiega zwykle w szeregu kolejnych operacji i wykonywana jest po wstępnym walcowaniu, młotowaniu, kuciu ręcznym lub gięciu.

(B)Odkształcanie plastyczne na zimno

(1)Przez walcowanie na zimno rozumie się walcowanie w temperaturze otoczenia, poniżej temperatury rekrystalizacji.

(2)Przez kucie na zimno na młotach i prasach rozumie się wykonywanie wyrobów lub profili w procesach na zimno podobnych do opisanych w punkcie A (4) powyżej.

(3)Przez wyciskanie rozumie się proces, zwykle przebiegający na zimno, odkształcania stali w swej masie w wyniku wysokich nacisków pomiędzy matrycą a stemplem, w przestrzeni zamkniętej ze wszystkich stron z wyjątkiem tej, przez którą wypływa materiał uzyskując żądany kształt.

(4)Przez ciągnienie drutu rozumie się proces obróbki plastycznej na zimno, w którym sztaby lub pręty w kręgach o nieregularnym kształcie są przeciągane z dużą prędkością przez jedno lub więcej ciągadeł, w celu otrzymania zwojów drutu o mniejszej średnicy.

(5)Przez ciągnienie na zimno rozumie się proces obróbki plastycznej na zimno, w którym sztaby lub pręty, w kręgach lub nie, są przeciągane (ze względnie małą prędkością) przez jedno lub więcej ciągadeł, w celu otrzymania wyrobów o mniejszej średnicy lub innym kształcie przekroju poprzecznego.

Wyroby obrabiane plastycznie na zimno mogą być odróżniane od wyrobów walcowanych na gorąco lub ciągnionych na gorąco w oparciu o następujące kryteria:

-powierzchnia wyrobów obrabianych plastycznie na zimno odznacza się lepszym wyglądem niż powierzchnia wyrobów obrobionych na gorąco i nigdy nie ma na niej warstwy zgorzeliny;

-wyroby obrobione na zimno odznaczają się mniejszymi tolerancjami wymiarowymi;

-cienkie, płaskie wyroby (cienkie „szerokie zwoje”, blachy, płyty i taśmy) są zazwyczaj obrobione na zimno;

-mikroskopowe badanie powierzchni wyrobów wykonywanych na zimno wykazuje wyraźne odkształcenie ziaren oraz ich orientację w kierunku równoległym do kierunku obróbki, a wyroby wykonywane na gorąco, cechuje prawie regularna struktura ziaren, będąca wynikiem rekrystalizacji.

Wyroby obrobione na zimno posiadają również pewne cechy, które mogą być właściwe dla niektórych wyrobów walcowanych lub ciągnionych na gorąco:

(a)wskutek odkształcenia lub zgniotu, któremu zostały poddane, wyroby wykonywane na zimno są bardzo twarde i posiadają wysoką wytrzymałość na rozciąganie, aczkolwiek własności te mogą ulec obniżeniu wskutek obróbki cieplnej;

(b)wydłużenie całkowite jest bardzo małe w przypadku wyrobów wykonywanych na zimno; jest ono większe w przypadku wyrobów, które poddano odpowiedniej obróbce termicznej.

Bardzo lekkie walcowanie na zimno (znane również pod nazwą „przepust wykańczający” lub „walcowanie wykańczające”), któremu poddawane są niektóre wyroby walcowane na gorąco bez znaczącego zmniejszenia ich grubości, nie zmienia ich charakteru wyrobów gotowych walcowanych na gorąco. Ten proces walcowania na zimno pod niewielkim naciskiem oddziałuje zasadniczo tylko na powierzchnię wyrobu, podczas gdy właściwe walcowanie na zimno (znane również jako walcowanie na zimno) zmienia krystaliczną strukturę wyrobu poprzez znaczne zmniejszenie pola jego przekroju poprzecznego.

(C)Dalsza obróbka i wykończenie

Wyroby gotowe mogą być poddane dalszej obróbce wykańczającej lub przetworzone na inne wyroby w wyniku szeregu operacji, takich jak:

(1)Obróbka mechaniczna, tzn. toczenie, frezowanie, szlifowanie, perforowanie lub wykrawanie, zawijanie, kalibrowanie, łuszczenie itp.; należy jednak zauważyć, że zgrubne toczenie wykonywane jedynie w celu usunięcia warstwy rdzy i skorupy oraz okrawanie nie są uważane za operacje wykańczające, prowadzące do zmian klasyfikacji.

(2)Obróbka powierzchniowa lub inne operacje, łącznie z platerowaniem, wykonywane w celu poprawienia własności lub wyglądu metalu, ochrony go przed rdzą i korozją itp. Jeżeli w treści określonych pozycji nie powiedziano inaczej, tego rodzaju obróbki nie wpływają na klasyfikowanie wyrobu do danej pozycji. Obróbki te obejmują:

(a)Wyżarzanie odprężające, hartowanie, odpuszczanie, nawęglanie, azotowanie i podobne obróbki cieplno-chemiczne, mające na celu poprawę właściwości metalu.

(b)Odrdzewianie, trawienie, skrobanie i inne procesy, których zadaniem jest usunięcie warstwy rdzy i zgorzeliny powstałej podczas wygrzewania metalu.

(c)Zgrubne pokrywanie, mające wyłącznie chronić wyroby przed rdzewieniem i utlenianiem, zapobiegać poślizgom podczas transportu oraz zabezpiecza je, np. malowanie farbami zawierającymi aktywne barwniki antykorozyjne (jak minia ołowiowa, proszek cynkowy, tlenek cynku, chromian cynku, tlenek żelaza, minia żelazna, czerwień „jubilerska”) oraz pokrywanie powłokami bez pigmentu na bazie oleju, smaru, wosku, wosku parafinowego, grafitu, smoły lub bitumu.

(d)Wykańczająca obróbka powierzchniowa obejmująca:

(i)polerowanie i dogniatanie lub podobny rodzaj obróbki;

(ii)sztuczne oksydowanie (w wyniku różnych procesów chemicznych, takich jak zanurzanie w roztworach oksydujących); patynowanie, wyżarzanie w temperaturze niebieskiego nalotu, oksydowanie lub brązowanie (różnymi technikami), również wytwarzające warstwę tlenku na powierzchni wyrobu w celu poprawy jego wyglądu. Operacje zwiększające odporność na rdzewienie;

(iii)powierzchniowe obróbki chemiczne, takie jak:

-fosforanowanie, polegające na zanurzaniu wyrobu w roztworze kwaśnych fosforanów metali, w szczególności manganu, żelaza i cynku; proces ten jest znany pod nazwą parkeryzacji lub bonderyzacji, w zależności od czasu trwania operacji i temperatury kąpieli;

-szczawianowanie, boranowanie itp., prowadzone metodami podobnymi do fosforanowania, przy użyciu właściwych soli lub kwasów;

-chromianowanie, polegające na zanurzaniu wyrobu w roztworze, którego głównymi składnikami są chromiany lub kwas chromowy; proces ten stosuje się do obróbki powierzchniowej przykładowo do płyt stalowych platerowanych lub pokrywanych cynkiem.

Zaletą wyżej wymienionych rodzajów chemicznej obróbki powierzchniowej jest ochrona powierzchni metalu, ułatwienie ewentualnej dalszej obróbki plastycznej na zimno tak pokrywanych wyrobów oraz ułatwienie późniejszego nakładania powłok malarskich lub innych niemetalicznych pokryć ochronnych.

(iv)pokrywanie metalem (metalizacja), przy czym głównymi technologiami są:

-zanurzanie w kąpieli z roztopionego metalu lub stopu metalu, jak np. cynkowanie ogniowe, cynowanie, ołowiowanie na gorąco oraz aluminiowanie;

-powlekanie galwaniczne (osadzanie elektrolityczne metalu tworzącego powłokę na pokrywanym wyrobie, w drodze elektrolizy właściwego roztworu soli metali), np. cynkiem, kadmem, cyną, ołowiem, chromem, chromianami, miedzią, niklem, złotem lub srebrem;

-impregnowanie lub dyfuzja (poprzez wygrzewanie pokrywanego wyrobu ze sproszkowanym metalem tworzącym powłokę, jak np. szeradyzacja (pokrywanie cynkiem) i kaloryzowanie (pokrywanie aluminium) oraz chromowanie z dyfuzją chromu;

-natryskiwanie (poprzez rozpylanie roztopionego metalu tworzącego powłokę i kierowanie strumienia aerozolu na pokrywaną powierzchnię), np. proces Schoopa, oraz procesy metalizacji natryskowej przy użyciu pistoletów gazowych, łukowych, plazmowych i metalizacja elektrostatyczna;

-metalizacja poprzez napylanie w próżni itp.;

-metalizacja poprzez bombardowanie pokrywanego metalu jonami w strefie wyładowania jarzeniowego (platerowanie jonowe);

-pokrywanie poprzez napylanie katodowe (rozpylanie).

(v)pokrywanie substancjami niemetalicznymi, np. emaliowanie, lakierowanie, malowanie, nadrukowywanie, pokrywanie ceramiką lub tworzywami sztucznymi, włączając specjalne procesy, jak wyładowania jarzeniowe, elektroforeza, napylanie elektrostatyczne i zanurzanie w kąpielach fluidyzowanych elektrostatycznie z następującym wypalaniem promiennikami itp.

(e)Platerowanie, tzn. łączenie powłok metali o różnej barwie i właściwościach poprzez penetrację molekularną na powierzchni styku. Ta dyfuzja o ograniczonym zasięgu jest charakterystyczna dla wyrobów platerowanych i odróżnia je od wyrobów metalizowanych sposobami opisanymi w poprzednich punktach (np. poprzez powlekanie galwaniczne).

Różne procesy platerowania obejmujące wylewanie roztopionego metalu powłoki na podłoże, a następnie walcowanie; proste walcowanie na gorąco metalu powłoki w celu skutecznego zgrzania go z podłożem; inne metody osadzania lub nakładania metalu powłoki, po których stosuje się dowolny proces mechaniczny lub termiczny w celu zgrzania (np. elektroplaterowanie), gdzie materiał powłoki (nikiel, chrom itp.) jest nakładany na metal podłoża elektrolitycznie, zaś dyfuzja międzycząsteczkowa następuje w wyniku obróbki cieplnej we właściwej temperaturze i poprzedza walcowanie na zimno.

Wyroby żelazne platerowane metalami nieżelaznymi są klasyfikowane w swych właściwych pozycjach w dziale 72. z zastrzeżeniem, że żelazo lub stal pozostaje metalem o dominującym udziale masy (patrz uwaga 7 do sekcji XV). Wyroby z żeliwa i stali platerowane innym metalem żelaznym, które w zależności od składu chemicznego wyrobu podstawowego lub materiału powłoki, mogą być klasyfikowane w dwóch poddziałach (II, III lub IV), należy podobnie klasyfikować w zależności od metalu o dominującym udziale masy (patrz uwaga 2 do niniejszego działu), przykładowo pręt ze stali niestopowej platerowany stalą nierdzewną należy klasyfikować do poddziału II, jeżeli pierwszy z metali przeważa masą lub do poddziału III, jeśli nie przeważa.

(f)               Pobieranie próbek metalu do celów badawczych.

(g)Laminowanie, na przykład nakładanie warstw metalu na pośrednią warstwę materiału lepkosprężystego, który służy za izolator np. dźwięku itp.

***

Postanowienia dotyczące klasyfikacji stopów metali żelaznych oraz wyrobów złożonych podano w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XV.

__________


 


PODDZIAŁ I

MATERIAŁY PIERWOTNE; WYROBY W POSTACI GRANULEK LUB PROSZKU

UWAGI OGÓLNE

Poddział obejmuje:

(1)Materiały pierwotne metalurgii żelaza i stali (surówka, surówka zwierciadlista, żelazostopy, wyroby z żelaza otrzymywane w drodze bezpośredniej redukcji rudy żelaza oraz inne wyroby żelazne w postaci gąbczastej, odpady i złom oraz odpady hutnicze), jak również żelazo o czystości minimum 99,94% masy (pozycje od 7201 do 7204).

(2)Granulki i proszki otrzymywane z surówki, surówki zwierciadlistej, żelaza lub stali (pozycja 7205).

7201-Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach.

7201 10-Surówka niestopowa, o zawartości fosforu 0,5% masy lub mniejszej

7201 20-Surówka niestopowa, o zawartości fosforu większej niż 0,5% masy fosforu

7201 50-Surówka zwierciadlista

(A) SURÓWKA

Surówki są zdefiniowane w uwadze 1 (a) do niniejszego działu. Jednakże stale chromowe o zawartości większej niż 2% węgla winny być, zgodnie z uwagą 1 (d) do niniejszego działu, klasyfikowane razem z innymi stalami stopowymi w poddziale IV.

Surówki są głównym wyrobem pierwotnym hutnictwa żelaza i stali, otrzymywanym na ogół w drodze redukcji i wytapiania rud żelaza w wielkich piecach, bądź też w drodze przetopu odpadów i złomu żelaznego w piecach elektrycznych lub martenowskich. Surówki są stopem żelaza z węglem, zawierającym także inne pierwiastki, takie jak krzem, mangan, siarka oraz fosfor, pochodzące z rudy, złomu, topników lub paliwa. Czasem w ich skład wchodzą także inne pierwiastki, takie jak chrom i nikiel, dodawane w celu uzyskania specjalnych właściwości.

Pozycja obejmuje zarówno surówki pierwotne, jak i surówki powtórnie przetopione w celu uzyskania większej czystości lub wprowadzenia domieszek i składników stopowych z zastrzeżeniem, że skład chemiczny metalu pozostaje w granicach określonych w definicji podanej w uwadze 1 (a). Surówka może występować w postaci gąsek, bloków, bochnów, pokruszonych lub nie, bądź też w stanie ciekłym, lecz pozycja nie obejmuje wyrobów ukształtowanych lub obrobionych (np. surowych lub wstępnie obrobionych odlewów czy rur).

Cechą charakterystyczną surówek jest kruchość i nieobrabialność; w pewnym stopniu można temu zapobiec poprzez wyżarzanie nadające produktowi pewne właściwości stali. Tego rodzaju produkt jest znany pod nazwą „żeliwa ciągliwego” (białego lub czarnego). W praktyce obróbce takiej są zwykle poddawane odlewy, które są klasyfikowane do dowolnych pozycji, lecz jakikolwiek materiał w pierwotnej postaci gąsek, bloków itp. winien być klasyfikowany do niniejszej pozycji z zastrzeżeniem, że zawartość węgla przekracza 2% masy.

Surówki stopowe są surówkami zawierającymi w masie jeden lub więcej pierwiastków wymienionych w uwadze 1(a) do poddziału, w proporcjach podanych we wspomnianej uwadze.

(B) SURÓWKA ZWIERCIADLISTA

Surówka zwierciadlista zdefiniowana jest w uwadze 1(b) do niniejszego działu. W handlu jest ona czasem uważana za żelazo-stop, lecz jest klasyfikowana do tej samej pozycji, co surówka, ponieważ na ogół otrzymuje się ją bezpośrednio z rud.

Surówki zwierciadlistej używa się głównie w produkcji stali do odtleniania i ponownego nawęglania żelaza, a także do wytwarzania stopów. Surówka ta ma przełom błyszczący ze względu na dużą zawartość manganu i występuje w tych samych postaciach, co surówka.

 


 


7202-Żelazostopy.

-Żelazomangan:

7202 11- -Zawierający więcej niż 2% masy węgla

7202 19- -Pozostały

-Żelazokrzem:

7202 21- -Zawierający więcej niż 55% masy krzemu

7202 29- -Pozostały

7202 30-Żelazokrzemomangan

-Żelazochrom:

7202 41- -Zawierający więcej niż 4% masy węgla

7202 49- -Pozostały

7202 50-Żelazokrzemochrom

7202 60-Żelazonikiel

7202 70-Żelazomolibden

7202 80-Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram

-Pozostałe:

7202 91- -Żelazotytan i żelazokrzemotytan

7202 92- -Żelazowanad

7202 93- -Żelazoniob

7202 99- -Pozostały

Żelazostopy zdefiniowane są w uwadze 1 (c) do niniejszego działu.

Żelazostopy różnią się od surówki tym, że zawierają mniejszą ilość żelaza, które jedynie pełni rolę „rozpuszczalnika” dla dużych ilości pierwiastków stopowych (np. manganu, chromu, wolframu, krzemu, boru lub niklu) oraz tym, że mogą zawierać 2 % lub mniej węgla.

Żelazostopy zwykle nie są poddawane walcowaniu, kuciu lub innej obróbce, a przynajmniej nie w zastosowaniach przemysłowych, mimo iż niektóre z nich są ciągliwe. Są one stosowane w metalurgii żeliwa i stali, głównie w celu wprowadzania określonych ilości składników stopowych do stali lub surówki dla uzyskania specjalnych własności, zwykle wtedy, gdy użycie czystych pierwiastków byłoby niemożliwe lub nieekonomiczne. Niektóre żelazostopy są także używane do odtleniania, odsiarczania, odgazowania stali lub do uspokajania stali, podczas gdy inne są stosowane w procesach spawalniczych lub do osadzania metali.

Niektóre żelazostopy mogą być stosowane bezpośrednio do wytwarzania odlewów. Aby można je było zaklasyfikować do niniejszej pozycji, żelazostopy muszą mieć postać gąsek, gęsi, bloków lub podobnych pierwotnych postaci, granulek lub proszku bądź też postaci uzyskiwanych odlewaniem ciągłym (np. kęsów).

Żelazokrzem jest także stosowany w postaci proszków o ziarnach sferycznych, których powierzchnia została utwardzona specjalną obróbką, jako gęsty czynnik (pulpa) do rozdzielania grawitacyjnego (selektywnej flotacji) rud metali. Jednakże pozostaje on w niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja obejmuje także wyroby tego typu doprowadzone wcześniej do postaci granulek lub proszku i aglomerowane w brykiety, walce, cienkie płytki itp. przy użyciu cementu lub innych spoiw oraz, niekiedy z dodatkami egzotermicznymi.

Mimo iż niektóre żelazostopy (np. żelazomangan lub żelazokrzem) mogą być wytwarzane w wielkich piecach, są częściej wytwarzane w piecach elektrycznych lub w tyglach w procesie aluminotermii itp.

Głównymi odmianami żelazostopów są:

(1)Żelazomangan

(2)Żelazokrzem

(3)Żelazokrzemomangan

(4)Żelazochrom

(5)Żelazokrzemochrom

(6)Żelazonikiel

(7)Żelazomolibden

(8)Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram

(9)Żelazotytan i żelazokrzemotytan

(10)Żelazowanad

(11)Żelazoniob

(12)Żelazokrzemomagnez i żelazokrzemowapń.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Produkty chemiczne stosowane do tych samych celów i w ten sam sposób, co żelazostopy, takie jak tlenek molibdenu, molibdenian wapnia i węglik krzemu, jeżeli zawierają mniej niż 4% masy żelaza, krzemku wapnia i krzemku manganu (dział 28).

(b)Żelazouran (pozycja 2844).

(c)Żelazocer i pozostałe żelazostopy piroforyczne we wszystkich postaciach (pozycja 3606).

(d)Wyroby czasem znane w niektórych krajach jako żelazonikle lub żelazoniklochromy, które są ciągliwe i normalnie nie bywają stosowane jako „dodatki stopowe” w metalurgii żelaza i stali (pozycje od 7218 do 7229 lub dział 75).

 


 


7203-Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94% masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach.

7203 10-Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza

7203 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez redukcję rudy bez stapiania (zobacz Uwagi ogóle do niniejszego działu Not wyjaśniających, część (I) - (B)). Produkty te są otrzymywane z rudy w postaci brył lub granulek lub też z koncentratu rudy w postaci brykietów lub granulek. Zawierają zwykle więcej niż 80% masy metalicznego żelaza i mają strukturę gąbczastą (żelazo gąbczaste). Są stosowane do produkcji stali. Objęte niniejszą pozycją wyroby, w postaci brykietów lub granulek nie powinny być mylone z tymi, które składają się z koncentratów rud ujętych w pozycji 2601; różnią się od tych ostatnich zwłaszcza błyszczącą powierzchnią przełomu.

Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednią redukcję są łatwe do odróżnienia od innych wyrobów żelaznych w postaci gąbczastej (otrzymywanych ze stopionej surówki metodą atomizacji), ponieważ mają powierzchnię chropowatą i porowatą, zaś te ostatnie mają powierzchnię gładką, ukazującą wyraźnie, że były one w stanie stopionym.

Niniejsza pozycja obejmuje także bardzo czyste żelazo (tzn. żelazo o zawartości zanieczyszczeń nieprzekraczającej 0,06 %). Żelazo to, wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych i niektórych gałęziach metalurgii żelaza (np. w metalurgii proszków), jest dobrym rozcieńczalnikiem dla metali.

Z niniejszej pozycji wyłączona jest także wełna stalowa i wyroby podobne., znane także pod nazwą „gąbki stalowej” (pozycja 7323).

 


 


7204-Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali.

7204 10-Odpady i złom żeliwny

-Odpady i złom ze stali stopowej:

7204 21- -Ze stali nierdzewnej

7204 29- -Pozostałe

7204 30- -Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali

-Pozostałe odpady i złom:

7204 41- -Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia, nawet w wiązkach

7204 49- -Pozostałe

7204 50- -Wlewki do przetopu

(A) ODPADY I ZŁOM

Niniejsza pozycja obejmuje odpady oraz złom żeliwa lub stali, zgodnie z definicją w uwadze 8 (a) do sekcji XV.

Tego rodzaju odpady i złom są zwykle zróżnicowane. Mają na ogół postać:

(1)Odpadów i złomu z produkcji lub obróbki mechanicznej żeliwa lub stali (np. końcówek, wiórów z pilnikowania i toczenia).

(2)Wyrobów z żeliwa lub stali definitywnie nienadających się do użytku z powodu pokruszenia, pocięcia, zużycia lub z innych powodów. Odpady i złom żeliwa i stali są zwykle przerabiane w celu nadania im wymiarów i cech wymaganych przez użytkowników, przygotowywane przez:

(a)Cięcie nożycami lub płomieniem elementów długich i ciężkich.

(b)Prasowanie w bele przy użyciu np. pras hydraulicznych. Odnosi się to szczególnie do lekkiego złomu.

(c)Rozdrabnianie nadwozi pojazdów silnikowych i innego lekkiego złomu, po którym następuje rozdzielanie (które może być magnetyczne) w celu uzyskania produktu o dużej gęstości i dość czystego.

(d)Kruszenie i aglomerowanie w brykiety wiórów żeliwnych i stalowych pochodzących z toczenia i pilnikowania.

(e)Kruszenie starych wyrobów żeliwnych.

Odpady i złom są zwykle wykorzystywane w procesie odzysku metalu przez przetapianie lub do wyrobu chemikaliów.

Jednakże z niniejszej pozycji wyłączone są wyroby, które przed lub po naprawie, renowacji mogą być ponownie używane zgodnie z ich wcześniejszym przeznaczeniem lub zostać zaadaptowane do innych zastosowań. Z pozycji wyłączone są także wyroby, które mogą być przetworzone na inne towary bez uprzedniego ich odzysku jako metalu. Tak więc z niniejszej pozycji wyłączone są na przykład elementy konstrukcji stalowych możliwe do wykorzystania po wymianie zużytych części, zużyte tory kolejowe, które można wykorzystać jako stemple kopalniane lub przerobić na inne wyroby przez ponowne walcowanie, pilniki stalowe nadające się do ponownego użytku po oczyszczeniu i ostrzeniu.

Z niniejszej pozycji wyłączone są także:

(a)Żużel, zgorzelina lub inne odpady z produkcji surówki i stali, nawet jeżeli nadają się do odzysku metalu (pozycja 2619).

(b)Odpady i złom nienadające się do bezpośredniego wykorzystania w hutnictwie żelaza i stali ze względu na radioaktywność (pozycja 2844).

(c)Pokruszone kawałki surówki lub surówki zwierciadlistej (pozycja 7201).

(B) WLEWKI DO PRZETOPU

Produkty te są określone w uwadze 1 (g) do niniejszego działu. Są to wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu (np. pyłu szlifierskiego lub drobnych wiórów z toczenia). Nie są one walcowane i są wykorzystywane jako dodatki w procesie produkcji stali. Mają one chropowatą i nierówną powierzchnię z pęcherzami, szczelinami, pęknięciami i jamami skurczowymi powstałymi wskutek tego, że do odlewania użyto starych, chłodzonych wlewnic. Odlewy w postaci wlewków są wykonane bez lejka, dlatego nie mają śladów układów wlewowych lub nadlewów, natomiast charakteryzują się nieregularną powierzchnią, czasami z korytkiem w górnym końcu. Powierzchnia ta ma często szczeliny w kształcie kraterów, w których można zauważyć skupienia porowatej zgorzeliny.

 


 


7205-Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku.

7205 10-Granulki

-Proszki:

7205 21- -Ze stali stopowej

7205 29- -Pozostałe

(A) GRANULKI

Granulki są zdefiniowane w uwadze 1(h) do niniejszego działu.

Niniejsza pozycja obejmuje granulki, tzn. śrut o kształcie mniej lub bardziej okrągłym (regularnym) oraz ziarna kanciaste.

Śrut jest produkowany przez wlewanie roztopionego żeliwa lub stali do zimnej wody lub strumienia pary, natomiast ziarna wytwarza się krusząc śrut lub płyty lub inne półfabrykaty z hartowanego metalu.

Wyroby te objęte są w niniejszej pozycji, nawet jeżeli zostały posortowane według rozmiarów.

Śrut i ziarna stosowane są do oczyszczania i usuwania zgorzeliny oraz do utwardzania powierzchni (kulowania) metalu, do polerowania lub grawerowania metalu czy szkła, do obróbki kamienia itp. Czasami śrut i ziarna dodaje się do betonu jako utwardzacz (wypełniacz) oraz w celu zwiększenia odporności na przenikanie promieni X lub promieniowanie gamma.

Niniejsza pozycja obejmuje także śrut z drutu, otrzymywany przez cięcie drutu żelaznego lub stalowego, który wykorzystywany jest do wyżej wymienionych celów.

(B) PROSZKI

Proszki są zdefiniowane w uwadze 8 (b) do sekcji XV.

Proszki uzyskane z surówki, surówki zwierciadlistej, żeliwa i stali są materiałami odpowiednimi do zagęszczania lub aglomeracji i są produkowane przez atomizację stopionego żeliwa lub stali, przez redukcję tlenków żelaza (proces suchy), kruszenie surówki, żelaza gąbczastego lub drutu stalowego, wytrącanie (proces mokry), rozkład żalazokarbonylu, elektrolizę wodnych roztworów soli żelaza oraz sproszkowanie żeliwa i stali (włączając również sproszkowane opiłki).

Proszki te (włączając proszek z żelaza gąbczastego) mogą być spiekane w celu wytworzenia różnorodnych wyrobów, włączając rdzenie do cewek elektromagnetycznych, używanych w telefonii, w iskrownikach itp. Są one również stosowane do produkcji elektrod spawalniczych i proszków spawalniczych, w przemyśle chemicznym (szczególnie jako czynniki redukujące) oraz czasami do wytwarzania wyrobów farmaceutycznych (proszki otrzymywane ze sproszkowania opiłków żelaznych).

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Proszków z żelaza radioaktywnego (izotopów) (pozycja 2844).

(b)Proszków żelaznych mających cechy leków w rozumieniu pozycji 3003 lub 3004.

(c)Granulek i proszków z żelazostopów (pozycja 7202).

(d)Odpadów w postaci opiłków i wiórów z toczenia (pozycja 7204).

(e)Wadliwych kulek łożyskowych o małych rozmiarach, które mimo częstego stosowania do tych samych celów, co śrut są klasyfikowane do pozycji 7326 zgodnie z uwagą 6. do działu 84. Tego rodzaju kulki łożyskowe różnią się od śrutu, mają bowiem bardziej regularny kształt, lepszą jakościowo powierzchnię (wykończenie) i są wykonane ze stali wyższej jakości.

__________


 


PODDZIAŁ II

ŻELIWO I STAL NIESTOPOWA

UWAGI OGÓLNE

Niniejszy poddział obejmuje następujące wyroby pod warunkiem, że są one wykonane z żeliwa lub stali niestopowej:

(1)Wlewki i inne pierwotne postacie, takie jak pręty pudlarskie, pale, bloki, bryły, włączając w to stal w stanie stopionym (pozycja 7206).

(2)Półwyroby takie jak kęsiska kwadratowe, kęsy, kręgi, kęsiska płaskie, blachówkę, przedkuwki kuźnicze oraz półfabrykaty na kątowniki i kształtowniki (pozycja 7207).

(3)Wyroby walcowane płaskie (pozycje od 7208 do 7212).

(4)Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwiniętych kręgach (pozycja 7213) oraz pozostałe sztaby i pręty (pozycja 7214 lub 7215).

(5)Kątowniki, kształtowniki i profile (pozycja 7216).

(6)Drut (pozycja 7217).

7206-Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza objętego pozycją 7203).

7206 10-Wlewki

7206 90-Pozostałe

(I) WLEWKI

Wlewki są pierwotną postacią, w jakiej odlewane są metale żelazne po wytworzeniu w wyniku jednego z procesów opisanych w ogólnej uwadze wyjaśniającej do niniejszego działu. Mają one zwykle kwadratowy, prostokątny lub ośmiokątny przekrój poprzeczny z jednym brzegiem grubszym od drugiego w celu łatwiejszego wyjmowania z formy. Posiadają regularną i jednorodną powierzchnię, a ponadto są zasadniczo wolne od wad.

Wlewki są następnie walcowane lub kute zwykle do postaci półfabrykatów, lecz czasami do postaci prętów, blach lub innych wyrobów gotowych.

(II) INNE POSTACIE PIERWOTNE

Oprócz stali w stanie ciekłym niniejsza pozycja obejmuje także bloki, bryły, pręty pudlarskie i pale.

Bloki i bryły otrzymuje się głównie z „aglomeratów” lub „narostów” wytwarzanych przez bezpośrednią redukcję rudy żelaza lub w wyniku osadzania elektrolitycznego. Gdy większa część żużla jest usuwana z brył lub bochnów w stanie ciastowatym przez zgniatanie, przeróbkę żelaza pudlarskiego („shingling”) lub kucie na młotach uzyskuje się pręty i pale pudlarskie, które po walcowaniu przekształcają się w wyrób o charakterystycznej strukturze włóknistej, będącej skutkiem zawartości żużla. Wyroby te są wykorzystywane do specjalnych zastosowań, np. do produkcji łańcuchów kotwicznych lub haków dźwignicowych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wlewków do przetopu (pozycja 7204).

(b)Wyrobów otrzymywanych w procesie odlewania ciągłego (pozycja 7207).

 


 


7207-Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej.

-Zawierające mniej niż 0,25% masy węgla:

7207 11- -O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość

7207 12- -Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym

7207 19- -Pozostałe

7207 20-Zawierające 0,25% masy lub więcej węgla

Półprodukty są zdefiniowane w uwadze 1 (ij) do niniejszego działu. W rozumieniu niniejszej uwagi, określenie „poddany wstępnemu walcowaniu na gorąco” dotyczy wyrobów poddanych operacji walcowania na gorąco, która nadała im wstępny kształt.

Niniejsza pozycja obejmuje kęsiska kwadratowe, kęsy, pręty okrągłe, kęsiska płaskie, blachówkę, elementy wstępnie ukształtowane przez kucie, przedkuwki na kształtowniki i wszystkie wyroby otrzymywane w procesie odlewania ciągłego.

(A) KĘSISKA KWADRATOWE, KĘSY, PRĘTY OKRĄGŁE,

KĘSISKA PŁASKIE I BLACHÓWKA

Wszystkie te wyroby powstają przez walcowanie lub kucie wlewków na gorąco, prętów pudlarskich lub pali klasyfikowanych do pozycji 7206. Są to półprodukty przeznaczone do dalszego walcowania lub kucia na gorąco. Z tego też powodu nie jest konieczne zachowanie dokładnych wymiarów, ich krawędzie nie są ostre, zaś powierzchnia bywa często wypukła lub wklęsła i może nosić ślady powstałe w trakcie procesu technologicznego (np. ślady walcowania).

Kęsiska kwadratowe mają zwykle kwadratowy przekrój poprzeczny i są większe niż kęsy, które mogą być prostokątne lub kwadratowe. Kęsiska kwadratowe i kęsy walcuje się, ponownie, uzyskując pręty, kątowniki, kształtowniki, lub przeznacza się do produkcji odkuwek.

Pręty okrągłe mają okrągły lub wielokątny przekrój poprzeczny o liczbie boków większej od czterech. Są głównie wykorzystywane jako półfabrykaty do produkcji rur stalowych bez szwu. Można je odróżnić od prętów nie tylko na podstawie ogólnych cech wspólnych dla wszystkich półwyrobów, lecz także dzięki temu, że są zwykle dostarczane w odcinkach o długości od 1 do 2 metrów, a ich końce są często ucięte palnikiem. W wypadku prętów cięcie jest zwykle bardziej dokładne.

Kęsiska płaskie i blachówka mają także prostokątny przekrój poprzeczny (inny niż kwadrat), ale zwykle są znacznie szersze niż kęsiska kwadratowe i kęsy, natomiast kęsiska płaskie są grubsze niż blachówka. Kęsiska płaskie są więc ponownie zwykle walcowane na blachy, podczas gdy blachówka jest normalnie wykorzystywana do produkcji blach lub taśm. Blachówka na blachę białą jest odmianą blachówki wykorzystywanej do produkcji blachy białej (ocynowanej). Co się tyczy różnic pomiędzy kęsiskami płaskimi, blachówką i pewnymi rodzajami prętów, patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7208, poniżej.

(B) PRZEDKUWKI KUŹNICZE

Są to półprodukty o wyglądzie wyrobu surowego i dużych tolerancjach wymiarowych, produkowane z bloków lub wlewków na młotach lub prasach kuźniczych. Mogą one mieć formę zgrubną, lecz możliwą do rozpoznania na tyle, by wyrób finalny mógł być wytworzony bez nadmiernych strat. Jednakże pozycja ta obejmuje tylko te elementy, które wymagają znacznej obróbki w dalszych etapach procesu produkcji, takich jak kucie, tłoczenie na prasach i toczenie. Pozycja może na przykład obejmować wlewki zgrubnie przekute na kształt spłaszczonego zygzaka i wymagające dalszej obróbki dla wykonania wału korbowego do silnika okrętowego, lecz nie może obejmować odkuwki wału korbowego gotowej do obróbki wykończającej. Na podobnych zasadach z niniejszej pozycji wyłączone są odkuwki matrycowe wykonywane na młotach i prasach, ponieważ wyroby wykonywane w tych operacjach są już gotowe do obróbki wykończającej.

(C) PRZEDKUWKI NA KSZTAŁTOWNIKI

Przedkuwki na kątowniki i kształtowniki mogą mieć przekrój poprzeczny o złożonym kształcie, zbliżony do kształtu wyrobów gotowych i odpowiadający danemu procesowi walcowania. Pozycja obejmuje przykładowo półfabrykaty do wyrobu dwuteowników szerokostopowych oraz belek (dźwigarów).

(D) PÓŁPRODUKTY OTRZYMYWANE W PROCESIE ODLEWANIA CIĄGŁEGO

Grupa ta obejmuje wszystkie półprodukty z żelaza lub stali niestopowej o dowolnym kształcie, otrzymywane przez odlewanie ciągłe.

W tym procesie stal jest podawana z kadzi do dystrybutora zasilającego różne linie odlewnicze. W skład tych linii mogą wchodzić następujące urządzenia:

(a)Forma odlewnicza (krystalizator) bez dna wraz z układem chłodzenia;

(b)Układ do rozpylania wody usytuowany poza formą, służący chłodzeniu odlewanego metalu;

(c)Zespół przenośników rolkowych umożliwiających regularne wyciąganie zakrzepniętego metalu;

(d)Zespół maszyn odcinających, po którym zainstalowane jest urządzenie odbierające.

Kryteria, według których odróżnia się wyroby otrzymywane w wyniku odlewania ciągłego od innych wyrobów, podano w punkcie (III) Uwag Ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających.

 


 


7208-Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone (+).

7208 10-W zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, z wzorami wypukłymi

-Pozostałe, w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, trawione:

7208 25- -O grubości 4,75 mm lub większej

7208 26- -O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm

7208 27- -O grubości mniejszej niż 3 mm

-Pozostałe, zwinięte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco:

7208 36- -O grubości przekraczającej 10 mm

7208 37- -O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczajacej 10 mm

7208 38- -O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm

7208 39- -O grubości mniejszej niż 3 mm

7208 40-Nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ze wzorami wypukłymi

-Pozostałe, nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco:

7208 51- -O grubości przekraczającej 10 mm

7208 52- -O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczajacej 10 mm

7208 53- -O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm

7208 54- -O grubości mniejszej niż 3 mm

7208 90-Pozostałe

Wyroby walcowane płaskie zdefiniowane są w uwadze 1 (k) do niniejszego działu.

Wyroby objęte niniejszą pozycją mogły zostać poddane niżej wymienionym rodzajom obróbki powierzchniowej:

(1)Usuwaniu zgorzeliny, trawieniu, skrobaniu i innym procesom w celu usunięcia warstwy tlenków oraz zgorzeliny, powstałych podczas nagrzewania metalu.

(2)Nakładaniu zgrubnych powłok, mających wyłącznie za zadanie ochronę tych wyrobów przed rdzewieniem lub utlenianiem, zapobieganie poślizgowi podczas transportu oraz zabezpieczenie ich, np. malowaniu farbami z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi (minią ołowiową, proszkiem cynkowym, tlenkiem cynku, chromianem cynku, tlenkiem żelaza, czyli minią żelazową lub czerwienią angielską) oraz malowaniu substancjami bezpigmentowymi, których podstawowym składnikiem jest olej, smar, wosk, wosk parafinowy, grafit, smoła lub bitum.

(3)Polerowaniu, nabłyszczaniu lub podobnym operacjom.

(4)Sztucznemu oksydowaniu (za pomocą różnorodnych procesów chemicznych, np. zanurzania w roztworach oksydujących), patynowaniu, wyżarzaniu z niebieskim nalotem, brązowaniu (różnymi metodami). Wymienione procesy prowadzą również do powstania na powierzchni wyrobu cienkiej warstewki tlenków, poprawiając jego wygląd zewnętrzny. Operacje te zwiększają odporność na korozję (rdzewienie).

(5)Chemicznej obróbce powierzchniowej, takiej jak:

-fosforanowanie, polegające na zanurzaniu wyrobu w roztworze kwaśnych fosforanów metali, w szczególności manganu, żelaza i cynku, proces ten jest znany pod nazwą parkeryzacji lub bonderyzacji, w zależności od czasu trwania operacji i temperatury kąpieli;

-szczawianowanie, boranowanie itp., wykorzystujące metody podobne do fosforanowania, z zastosowaniem właściwych soli lub kwasów;

-chromianowanie, polegające na zanurzaniu wyrobu w roztworze, którego głównym składnikiem są kwasy chromowe lub chromiany.

Zaletą tych procesów chemicznej obróbki powierzchniowej tych wyrobów jest ochrona powierzchni metalu, ułatwiająca późniejszą obróbkę plastyczną na zimno oraz nakładanie powłok malarskich lub innych, niemetalicznych pokryć ochronnych.

Wyroby walcowane płaskie objęte niniejszą pozycją mogą mieć na swej powierzchni wzór wypukły, powstały w wyniku walcowania, jak np. rowki, żeberka, szachownicę, łezki, guziczki, romby, lub będący wynikiem obróbki po walcowaniu (np. perforowania, falowania, ukosowania lub zaokrąglania krawędzi), z zastrzeżeniem, że w wyniku wymienionych procesów nie uzyskały cech właściwych wyrobom lub produktom należącym do innych pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak wyrobów walcowanych płaskich, które zostały poddane powlekaniu, platerowaniu lub pokrywaniu metalem lub substancjami niemetalicznymi takimi jak farby, emalie lub tworzywa sztuczne (pozycja 7210).

Z niniejszej pozycji wyłączone są również takie wyroby walcowane płaskie, które poddano powlekaniu metalami szlachetnymi (dział 71).

Określenie „faliste wyroby walcowane płaskie” oznacza wyroby mające regularny wzór falisty w kształcie linii krzywej (np. sinusoidy). Do celów klasyfikacji należy przyjmować szerokość strony pofalowanej jako efektywną szerokość falowania. Jednakże z niniejszej pozycji wyłączone są tzw. wyroby żebrowane, mające profil o kształcie linii łamanej, np. kwadratowy, trójkątny lub trapezowy (ogólnie pozycja 7216).

Niniejsza pozycja obejmuje także wyroby walcowane płaskie o kształcie, innym niż prostokątny lub kwadratowy, pod warunkiem, że nie mają one cech właściwych produktom lub wyrobom należącym do innych pozycji.

Niniejsza pozycja obejmuje m. in. szerokie kręgi, blachy i płyty.

Niniejsza pozycja obejmuje pewne inne wyroby określane jako tzw. szerokie płaskie (niektóre z nich zwane są w innych regionach świata płytami uniwersalnymi).

W rozumieniu niniejszej sekcji wyroby tzw. „szerokie płaskie” to wyroby o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), nie w kręgach, walcowane na gorąco z czterech stron w wykrojach zamkniętych lub na walcarkach uniwersalnych, o grubości nie mniejszej niż 4 mm i szerokości 600 mm lub większej, lecz nieprzekraczającej 1 250 mm.

Tak więc wyroby „szerokie płaskie” mają o wiele prostsze i dokładniej wykończone boki oraz ostrzejsze krawędzie niż wykonywane w postaci „szerokich kręgów”, „blach” lub „płyt”. Nie są one nigdy powtórnie walcowane, lecz są wykorzystywane w konstrukcjach stalowych itp., bez dalszej obróbki krawędzi.

„Szerokie kręgi”, „blachy” i „płyty” są wytwarzane przez walcowanie na gorąco wlewków, kęsisk płaskich i blachówki, po którym następuje czasami cięcie w kierunku poprzecznym lub wzdłużnym.

„Szerokie kręgi” można odróżnić od „blach” i „płyt”, ponieważ „blachy” i „płyty” występują w postaci wyrobu płaskiego, podczas gdy „szerokie kręgi” mają postać kręgów zwiniętych z wielu kolejnych warstw, o prawie płaskich bokach.

„Szerokie kręgi” walcowane na gorąco są wykorzystywane zarówno bezpośrednio w taki sam sposób jak „blachy” lub „płyty”, lub też są przetwarzane na inne wyroby, takie jak „blachy”, „płyty”, „rury spawane”, „kątowniki”, „kształtowniki”.

„Blachy” i „płyty” są wykorzystywane do budowy okrętów, taboru kolejowego, czołgów, kotłów, „mostów” i innych konstrukcji wymagających wysokiej wytrzymałości. Niektóre „blachy” i „płyty” mogą mieć wymiary podobne do wymiarów kęsisk płaskich i blachówki. Jednakże, można je odróżnić od kęsisk płaskich i blachówki ponieważ:

(1)Są one najczęściej walcowane krzyżowo (wzdłuż i w poprzek) a czasami również ukośnie, podczas gdy kęsiska płaskie i blachówka są walcowane zgrubnie tylko w kierunku wzdłużnym (na zgniataczach lub walcarkach wstępnych).

(2)Ich krawędzie powstają zwykle w wyniku cięcia na nożycach lub palnikiem i noszą ślady nożyc lub płomienia, podczas gdy kęsiska płaskie i blachówka mają krawędzie zaokrąglone.

(3)Tolerancje dotyczące wymiarów i wad powierzchni są bardzo ostre, podczas gdy kęsiska płaskie i blachówka mają nierównomierną grubość i na ich powierzchni widoczne są różnorodne wady.

***

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Wyrobów ciągnionych z żelaza i stali (pozycja 7314).

(b)Półfabrykatów (surówek) wyrobów z działu 82.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 i 7208 54.

Oprócz walcowania na gorąco wyroby klasyfikowane do wymienionych wyżej podpozycji mogły zostać poddane następującym rodzajom obróbki plastycznej lub obróbki powierzchniowej:

(1)Prostowaniu na gorąco.

(2)Wyżarzaniu, hartowaniu, odpuszczaniu, nawęglaniu, azotowaniu i podobnej obróbce cieplno-chemicznej, mającej na celu poprawienie własności metalu.

(3)Obróbkom powierzchniowym opisanym w punktach (1) i (2) drugiego punktu Not wyjaśniających do pozycji 7208, chyba, że z kontekstu wynika coś innego.

Usuwanie zgorzeliny może się odbywać w następujący sposób:

(a)przez wytrawianie w kwasach lub redukcję (proces chemiczny lub termiczny) połączoną lub nie z zastosowaniem mleka wapiennego (wapnowanie);

(b)metodami mechanicznymi (planowaniem, szlifowaniem zgrubnym, piaskowaniem zgrubnym, piaskowaniem strumieniowym itp.).

Przedmioty, z których usunięto zgorzelinę przez obróbkę mechaniczną można zwykle zidentyfikować na podstawie następujących cech:

(i)stal po planowaniu ma jasną powierzchnię ze zgrubnymi ciągłymi, równoległymi śladami obróbki, dobrze widocznymi gołym okiem i wyczuwalnymi dotykiem;

(ii)powierzchnie zgrubnie szlifowane lub piaskowane są zwykle nierówne i matowe. Ślady pozostawione przez ściernicę są dobrze widoczne. Z drugiej zaś strony dokładna obróbka ścierna daje zupełnie gładką powierzchnię z połyskiem, która może być nawet lustrzana. Często ślady pozostawione przez narzędzie są faktycznie niewidoczne.

(4)Walcowaniu wykończającemu (powierzchniowemu), jakie opisano w ostatnim akapicie Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji (IV) (B) do niniejszego działu.

(5)Tłoczeniu, wykrawaniu, drukowaniu itp. w celu naniesienia prostych napisów, np. znaków handlowych.

(6)Cięciu do postaci prostokąta (włączając kwadrat).

(7)Operacjom mającym na celu wykrycie wad materiałowych.

 


 


7209-Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone, lub niepokryte (+).

-W zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno:

7209 15- -O grubości 3 mm lub większej

7209 16- -O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm

7209 17- -O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm

7209 18- -O grubości mniejszej niż 0,5 mm

-Pozostałe, nie w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno:

7209 25- -O grubości 3 mm lub większej

7209 26- -O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm

7209 27- -O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm

7209 28- -O grubości mniejszej niż 0,5 mm

7209 90-Pozostałe

Postanowienia zawarte w Notach wyjaśniających do pozycji 7208 dotyczą, z uwzględnieniem istniejących różnic, wyrobów objętych niniejszą pozycją.

Kryteria dotyczące rozróżniania wyrobów walcowanych na zimno, objętych niniejszą pozycją i wyrobów walcowanych na gorąco z pozycji 7208 ustalono w Uwagach ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających - patrz część (IV) (B).

Z uwagi na ich specjalne właściwości (lepszą jakość powierzchni, lepszą zdolność do odkształcania na zimno, ostrzejsze tolerancje, ogólnie mniejszą grubość, wyższą wytrzymałość mechaniczną itp.), wyroby objęte niniejsza pozycją są zwykle wykorzystywane do innych celów niż ich odpowiedniki walcowane na gorąco. Widoczna jest zresztą rosnąca tendencja do zastępowania wyrobów walcowanych na gorąco wyrobami walcowanymi na zimno. Są one stosowane w szczególności do produkcji karoserii samochodowych, mebli metalowych, urządzeń domowego użytku, grzejników centralnego ogrzewania oraz do produkcji kątowników i kształtowników w procesie obróbki plastycznej na zimno (formowanie lub profilowanie). Wyroby te poddają się łatwo powlekaniu (cynowaniu, galwanoplastyce, lakierowaniu, emaliowaniu, malowaniu, pokrywaniu tworzywami sztucznymi itp.).

Wyroby te dostarczane są często w stanie po wyżarzeniu, normalizowaniu lub po innej obróbce cieplnej. Jeżeli są one bardzo cienkie (zwykle poniżej 0,5 mm),a ich powierzchnia została wytrawiona, aby umożliwić cynowanie, lakierowanie lub nadrukowywanie, mogą być określane jako czarna blacha, nawet jeżeli występują w postaci zwojów.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27 i 7209 28

Wyroby należące do powyższych podpozycji mogły zostać poddane, oprócz walcowania na zimno następującej obróbce lub obróbce powierzchniowej:

(1)Prostowaniu.

(2)Wyżarzaniu, hartowaniu, odpuszczaniu, nawęglaniu, azotowaniu i podobnej obróbce cieplno-chemicznej, mającej na celu poprawienie własności metalu.

(3)Trawieniu.

(4)Obróbkom powierzchniowym opisanym w pozycji (2) drugiego akapitu Not wyjaśniających do pozycji 7208.

(5)Tłoczeniu, wykrawaniu, drukowaniu itp. w celu naniesienia prostych napisów, np. znaków handlowych.

(6)Cięciu do kształtu prostokąta (właczając kwadrat).

(7)Operacjom mającym na celu wyłączenia wykrycie wad materiałowych.

 


 


7210-Wyroby walcowane płaskie z żelaza lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte (+).

-Powleczone lub pokryte cyną:

7210 11- -O grubości 0,5 mm lub większej

7210 12- -O grubości mniejszej niż 0,5 mm

7210 20-Powleczone lub pokryte ołowiem, włączając blachę białą, matową

7210 30-Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem

-W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem:

7210 41- -Faliste

7210 49- -Pozostałe

7210 50-Powleczone lub pokryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu

-Powleczone lub pokryte aluminium:

7210 61- -Powleczone lub pokryte stopami aluminiowo-cynkowymi

7210 69- -Pozostałe

7210 70-Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi

7210 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby tego samego typu, co opisane w ramach pozycji 7208 lub 7209, jednak by były klasyfikowane w niniejszej pozycji, muszą być platerowane, powlekane lub pokrywane.

W rozumieniu niniejszej pozycji określenie „platerowane, powlekane lub pokrywane” dotyczy wyrobów poddanych jednej z obróbek opisanych w części (C) (2), punkty (d) (iv), (d) (v) oraz (e) Uwag ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Wyroby płaskie platerowane metalami szlachetnymi (dział 71).

(b)Wyroby objęte pozycją 8310.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Do celów podpozycji pozycji 7210, wyroby poddane więcej niż jednemu typowi pokrywania, powlekania lub platerowania powinny być klasyfikowane zgodnie z ostatnim procesem. Jednakże powierzchniowa obróbka chemiczna, np. chromianowanie, nie jest uważana za ostatni proces.

Podpozycje 7210 30, 7210 41 i 7210 49

Wyroby objęte podpozycją 7210 30 zostały poddane obróbce opisanej w części (IV) (C) (2) (d) (iv) drugiego akapitu Uwag ogólnych do działu 72. Not wyjaśniających, a wyroby objęte podpozycjami 7210 41 i 7210 49 dowolnej innej obróbce spośród opisanych w części (IV) (C) (2) (d) (iv) wymienionych Not wyjaśniających.

W celu odróżnienia wyrobów elektrolitycznie pokrywanych lub powlekanych cynkiem od wyrobów cynkowanych innym sposobem należy:

-Poddać je badaniu wzrokowemu lub mikroskopowemu w celu stwierdzenia obecności tzw. kwiatu.

-W przypadku wykazania obecności kwiatu należy uznać, iż wyroby zostały ocynkowane ogniowo. Jeżeli kwiatu nie wykryto nawet w powiększeniu 50-krotnym, należy przeprowadzić analizę chemiczną powłoki.

-W wypadku wykrycia aluminium lub ołowiu w ilościach przekraczającej 0,5 % wyroby należy uznać za cynkowane ogniowo, w przeciwnym wypadku cynkowanie było przeprowadzone elektrolitycznie.

 


 


7211-Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte (+).

-Nieobrobione więcej niż przez walcowanie na gorąco:

7211 13- -Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości przekraczającej 150 mm i grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie w zwojach i bez wzorów wypukłych

7211 14- -Pozostałe o grubości 4,75 mm lub większej

7211 19- -Pozostałe

-Nieobrobione więcej niż walcowanie na zimno:

7211 23- -Zawierające mniej niż 0,25% masy węgla

7211 29- -Pozostałe

7211 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby tego samego rodzaju, co opisane w pozycjach 7208 lub 7209. Aby jednak wyroby te były zaklasyfikowane do niniejszej pozycji, muszą mieć szerokość mniejszą niż 600 mm.

Postanowienia Uwag wyjaśniających do pozycji 7208 i 7209 mają zastosowanie - z uwzględnieniem istniejących różnic - do wyrobów objętych niniejszą pozycją, z wyjątkiem postanowień dotyczących szerokości (zobacz także Uwagi ogólne do niniejszego działu Not wyjaśniających).

Wyroby z tej pozycji obejmują wyroby tzw. „szerokie płaskie” („płyty uniwersalne”) o szerokości przekraczającej 150 mm, ale mniejszej niż 600 mm oraz bednarkę i taśmy.

Bednarka i taśmy są zwykle wytwarzane przez powtórne walcowanie na gorąco półproduktów ujętych w pozycji 7207. Mogą one następnie być walcowane na zimno w celu uzyskania wyrobu cieńszego i o lepszym wykończeniu. Taśmę produkuje się również „tnąc szerokie” zwoje, „arkusze” lub „płyty” (blachy) z pozycji 7208 lub 7209.

Wyroby objęte niniejszą pozycją mogą być poddane obróbce (np. falowaniu, żeberkowaniu, wytłaczaniu, ukosowaniu lub zaokrąglaniu krawędzi), z zastrzeżeniem, że w wyniku tej obróbki nie uzyskują cech właściwych wyrobom z innych pozycji.

Wyroby znajdują różnorodne zastosowania: opasywanie beczek i kadzi, produkcja rur spawanych, narzędzi (np. ostrzy do pił), kątowników i kształtowników wykonywanych na zimno, pasów przenośników i transmisyjnych. Wykorzystywane są ponadto w przemyśle samochodowym i służą jako półfabrykat do wyrobu białej blachy oraz do produkcji wielu innych artykułów (wytłaczanych, zwijanych itp.).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Skręconej bednarki używanej na ogrodzenia, żelaznej lub stalowej (pozycja 7313).

(b)Taśmy falistej z jednym brzegiem ząbkowanym lub ukosowanym, czyli klamer i gwoździ karbowanych o długościach stosowanych do łączenia części drewnianych (pozycja 7317).

(c)Półfabrykatów wyrobów objętych działem 82. (włączając ostrza brzytew w taśmach).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7211 13, 7211 14 i 7211 19

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 i 7208 54.

Podpozycje 7211 23 i 7211 29

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27 i 7209 28.

 


 


7212-Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte (+).

7212 10-Powleczone lub pokryte cyną

7212 20-Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem

7212 30-W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem

7212 40-Malowane, lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi

7212 50-W inny sposób powleczone lub pokryte

7212 60-Platerowane

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby tego samego rodzaju, co opisane w pozycji 7210, ale aby były one klasyfikowane do niniejszej pozycji, muszą mieć szerokość mniejszą niż 600 mm.

Niniejsza pozycja nie obejmuje izolowanej taśmy (przewodu) elektrycznej (pozycja 8544).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji pozycji 7210, dotycząca przedmiotów poddanych więcej niż jednemu rodzajowi pokrywania, powlekania lub platerowania.

Podpozycje 7212 20 i 7212 30

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7210 30, 7210 41 i 7210 49.

 


 


7213-Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niestopowej.

7213 10-Posiadąjace wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania

7213 20-Pozostałe, ze stali automatowej

-Pozostałe:

7213 91- -O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy mniejszej niż 14 mm

7213 99- -Pozostałe

Sztaby i pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, są zdefiniowane w uwadze 1 (1) do niniejszego działu.

Wyroby te (znane również jako walcówka) są głównie używane do produkcji (ciągnienia) drutu (pozycja 7217), lecz są także używane do innych celów, zwłaszcza w budownictwie (np. jako zbrojenie), do produkcji śrub i nakrętek, w procesach ciągnienia na zimno itp., oraz do wyrobu drutu spawalniczego.

Niniejsza pozycja obejmuje także sztaby i pręty zbrojeniowe do betonu; tego rodzaju wyroby są walcowane z występami lub nacięciami (np. zębami, rowkami, kołnierzami), z zastrzeżeniem, że ogólny kształt ich przekroju poprzecznego odpowiada jednemu z kształtów geometrycznych zdefiniowanych w uwadze 1 (1) do działu. Wspomniane występy lub nacięcia musza być zaprojektowane i wykonane wyłącznie w celu poprawy wiązania z betonem itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje sztab i prętów tego rodzaju, prostowanych i ciętych na odcinki o określonej długości (pozycja 7214).

 


 


7214-Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione wiecej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskania na gorąco, lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone.

7214 10-Kute

7214 20-Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcone po walcowaniu

7214 30-Pozostałe, ze stali automatowej

-Pozostałe:

7214 91- -O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)

7214 99- -Pozostałe

Pozostałe sztaby i pręty są zdefiniowane w uwadze 1(m) do niniejszego działu.

Sztaby i pręty objęte niniejszą pozycją są zwykle wytwarzane przez walcowanie na gorąco lub kucie kęsisk płaskich, kęsów, prętów pudlarskich lub pali. Są one także czasem produkowane w procesach ciągnienia lub wyciskania na gorąco. Na ogół sztaby i pręty można odróżnić od pozostałych wyrobów walcowanych, kutych lub ciągnionych, ponieważ:

(1)Mają one staranniejsze wykończenie niż pręty pudlarskie (pozycja 7206), kęsiska, kęsy, kęsy okrągłe, kęsiska płaskie i blachówka (pozycja 7207). Ich przekrój poprzeczny jest jednorodny, a w wypadku przekroju prostokątnego lub kwadratowego krawędzie są ostre.

(2)             Ich grubość w stosunku do szerokości jest relatywnie większa niż wyrobów objętych pozycją 7208 lub 7211.

Sztaby i pręty objęte niniejszą pozycją są głównie dostarczane w prostych odcinkach lub pęczkach.

Wyroby objęte niniejszą pozycją mogły zostać poddane niżej wymienionym rodzajom obróbki powierzchniowej:

(1)Usuwaniu zgorzeliny, trawieniu, skrobaniu i innym procesom w celu usunięcia warstwy tlenków oraz zgorzeliny, powstałych podczas nagrzewania metalu.

(2)Nakładaniu zgrubnych powłok, mających wyłącznie za zadanie ochronę tych wyrobów przed rdzewieniem lub utlenianiem, zapobieganie poślizgowi podczas transportu oraz zabezpieczanie ich przez malowanie farbami z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi (np. minią ołowiową, proszkiem cynkowym, tlenkiem cynku, chromianem cynku, tlenkiem żelaza, czyli minią żelazową lub czerwienią angielską) oraz malowaniu substancjami bezpigmentowymi, których głównym składnikiem jest olej, smar, wosk, wosk parafinowy, grafit, smoła lub bitum.

(3)Usunięciu niewielkich ilości materiału do celów badawczych.

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Sztaby i pręty walcowane z występami lub nacięciami (np. zębami, rowkami, kołnierzami), z zastrzeżeniem, że ogólny kształt ich przekroju poprzecznego odpowiada jednemu z kształtów geometrycznych zdefiniowanych w uwadze 1 (m) do działu. Wspomniane występy lub nacięcia musza być zaprojektowane i wykonane wyłącznie w celu poprawy wiązania z betonem itp.

(2)Sztaby i pręty poddane skręcaniu po walcowaniu, np. pręty walcowane z dwoma lub więcej wzdłużnymi kołnierzami (występami), którym nadano kształt śrubowy przez skręcanie (pręty skręcane).

(3)Sztaby i pręty mające pojedynczy otwór dla ułatwienia transportu.

Z niniejszej pozycji wyłączone są jednak:

(a)Wyroby składające się z dwu lub więcej prętów walcowanych skręconych razem (pozycja 7308).

(b)Odcinki cięte ze sztab i prętów, o długości nieprzekraczającej największego wymiaru przekroju poprzecznego (pozycja 7326).

 


 


7215-Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej (+).

7215 10-Ze stali automatowej, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno

7215 50-Pozostałe, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno

7215 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje sztaby i pręty, inne niż klasyfikowane do pozycji 7213 lub 7214.

Sztaby i pręty objęte niniejszą pozycją mogą być:

(1)Wytwarzane przez gięcie na zimno lub wykończenie na zimno, tzn. poddane bądź obróbce plastycznej na zimno w jednym lub wielu przejściach (pręty ciągnione na zimno), bądź szlifowaniu lub toczeniu (pręty szlifowane lub łuszczone).

(2)Poddane obróbce przez wiercenie lub łuszczenie albo procesy obróbki powierzchniowej dopuszczalne dla wyrobów z pozycji 7214, np. platerowanie, powlekanie lub pokrywanie (zobacz część (IV) (C) Uwag ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających), z zastrzeżeniem, że w wyniku wspomnianej obróbki nie uzyskały cech właściwych produktom lub wyrobom klasyfikowanym w innych pozycjach.

Sztaby i pręty gięte na zimno lub wykończane na zimno są dostarczane w prostych odcinkach, mogą więc być odróżniane od drutu objętego pozycją 7217, który zawsze jest zwijany w kręgach.

Z niniejszej pozycji wyłączone są:

(a)Inne sztaby i pręty z żelaza lub stali niestopowej, skręcone po walcowaniu na gorąco (pozycja 7214).

(b)Sztaby i pręty drążone (pozycja 7228).

(c)Wyroby składające się z dwu lub więcej prętów walcowanych skręconych razem (pozycja 7308).

(d)Sztaby i pręty z żelaza i stali o przekroju zmniejszającym się (zbieżne) (pozycja 7326).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7215 10 i 7215 50

Wyroby objęte niniejszymi podpozycjami mogły zostać poddane, oprócz gięcia na zimno i wykańczania, następującym procesom obróbki plastycznej lub obróbki powierzchniowej:

(1)Prostowaniu.

(2)Obróbce powierzchniowej zgodnie z opisem w pozycji (2) drugiego akapitu Not wyjaśniających do pozycji 7208.

(3)Tłoczeniu, wykrawaniu, nadrukowywaniu itp. w celu naniesienia prostych napisów, np. znaków handlowych.

(4)Operacjom mającym na celu wyłącznie wykrycie wad materiałowych.

 


 


7216-Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej.

7216 10-Ceowniki, dwuteowniki i dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm

-Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm:

7216 21- -Kątowniki

7216 22- -Teowniki

-Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie, o wysokości 80 mm lub większej:

7216 31- -Ceowniki

7216 32- -Dwuteowniki

7216 33- -Dwuteowniki szerokostopowe

7216 40-Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskanie, o wysokości 80 mm lub większej

7216 50-Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane

-Kątowniki, kształtowniki i profile, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno:

7216 61- -Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich

7216 69- -Pozostałe

-Pozostałe:

7216 91- -Gięte na zimno lub kształtowane na zimno z wyrobów walcowanych płaskich

7216 99- -Pozostałe

Kątowniki, kształtowniki i profile są określone w uwadze 1(n) do niniejszego działu.

Profile najczęściej klasyfikowane w niniejszej pozycji to profile typu H, I, T, duża litera omega, Z oraz U (włączając korytka), profile o kątach rozwartych, ostrych i prostych (L). Ich naroża mogą być kwadratowe lub zaokrąglone, ramiona o równej długości lub nie oraz krawędzie mogą być pogrubione lub nie (kątowniki łebkowe lub belki okrętowe).

Kątowniki, kształtowniki i profile są zwykle produkowane w procesie walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco, wyciskania na gorąco, kucia na gorąco bądź kucia kęsisk płaskich lub kęsów.

Niniejsza pozycja obejmuje także wyroby, które poddano gięciu lub wykańczaniu na zimno (ciągnienie na zimno itp.), jak również obejmuje kątowniki, kształtowniki i profile wykonywane w procesie kształtowania na maszynach rolkowych (krążkowych) lub gięcia blach, płyt lub taśm na prasach tzw. żebrowane blachy i płyty mające profil kątowy są również klasyfikowane w niniejszej pozycji.

Wyroby klasyfikowane w niniejszej pozycji mogły zostać poddane obróbce takiej jak wiercenie, dziurkowanie lub skręcanie bądź obróbce powierzchniowej takiej jak pokrywanie, powlekanie lub platerowanie - zobacz część (IV) (C) Uwag ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających, z zastrzeżeniem, że w wyniku tej obróbki nie uzyskały cech właściwych wyrobom lub produktom klasyfikowanym w innych pozycjach.

Cięższe kątowniki, kształtowniki i profile (np. belki mostowe, belki, słupy i belki stropowe) są stosowane do budowy mostów, budynków, statków itp. Lżejszych wyrobów używa się do produkcji maszyn rolniczych, innych maszyn, samochodów, ogrodzeń, mebli, drzwi przesuwnych lub prowadnic zasłon, szkieletów parasoli i wielu innych wyrobów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Spawanych kątowników, kształtowników i profili, szczelnych ścianek (pozycja 7301) oraz materiałów do budowy torów tramwajowych i kolejowych (pozycja 7302).

(b)Wyrobów przygotowanych do wykorzystania w konstrukcjach (pozycja 7308).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7216 10, 7216 21, 7216 22, 7216 31, 7216 32, 7216 33 i 7216 40

W celu zaklasyfikowania profili U, I, H, L lub T do wyżej wymienionych podpozycji, należy określać ich wysokość w następujący sposób:

-W wypadku profili U, I lub H: odległość pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami dwóch płaszczyzn równoległych.

-W wypadku profili L: wysokość zewnętrznej strony najszerszego ramienia.

-W wypadku profili T: całkowitą wysokość profilu.

Profil typu I (wąski lub średni) jest wyrobem o szerokości skrzydełek nieprzekraczającej 0,66 wysokości profilu i mniejszej niż 300 mm.

Podpozycje 7216 10, 7216 21, 7216 22, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40 i 7216 50

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7214, dotyczące obróbki powierzchniowej mają także zastosowanie do wyrobów klasyfikowanych do wymienionych podpozycji.

Podpozycje 7216 61 i 7216 69

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7215 10 i 7215 50.

 


 


7217-Drut z żeliwa lub stali niestopowej (+).

7217 10-Niepokryty ani niepowleczony, nawet polerowany

7217 20-Powleczony lub pokryty cynkiem

7217 30-Powleczony lub pokryty innymi metalami nieszlachetnymi

7217 90-Pozostały

Drut z tej pozycji jest zdefiniowany w uwadze 1 (o) do niniejszego działu.

Drut jest najczęściej produkowany z walcowanych na gorąco sztab i prętów objętych pozycją 7213. Proces ten polega na ciągnieniu przez ciągadło, lecz można również wykorzystywać inne procesy obróbki na zimno (np. walcowanie na zimno). Drut jest dostarczany w kręgach (o zwojach ułożonych lub nie, na podstawie lub bez niej).

Drut poddany obróbce (np. karbowaniu) jest nadal klasyfikowany w niniejszej pozycji, z zastrzeżeniem, że w wyniku obróbki nie uzyskał cech właściwych wyrobom lub produktom klasyfikowanym w innych pozycjach.

Drut pokrywany materiałem takim jak tkanina, gdy rdzeń żelazny lub stalowy jest zasadniczym elementem, zaś tkanina służy wyłącznie jako pokrycie (np. żelazne i stalowe druty na szkielety do kapeluszy, czyli druty modniarskie oraz łodygi do sztucznych kwiatów lub lokówek), jest także klasyfikowany w niniejszej pozycji.

Drut jest wykorzystywany do bardzo wielu zastosowań na przykład: wyrób ogrodzeń, sit laboratoryjnych, sieci, gwoździ, pinezek, igieł, sznurów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Metalizowanej przędzy (pozycja 5605), sznurka lub szpagatu wzmocnionego drutem (pozycja 5607).

(b)Drutów plecionych, lin, kabli i podobnych wyrobów objętych pozycją 7312.

(c)Drutu kolczastego, skręconego drutu z płaskiej taśmy stalowej (kolczastego lub nie), używanego na ogrodzenia (pozycja 7313).

(d)Drutu typu „Duplex” do produkcji tkackich strun nicielnicowych i wytwarzanego przez splatanie dwóch drutów i lutowanie oraz drutu mającego oczka lub pętelki na jednym lub obydwu końcach, stosowanego do wiązania (pozycja 7326).

(e)Otulonych elektrod spawalniczych itp. (pozycja 8311).

(f)Drutu z zębami tnącymi do zgrzeblarek całostalowych (pozycja 8448).

(g)Izolowanego drutu elektrycznego, włączając drut emaliowany (pozycja 8544).

(h)Strun do instrumentów muzycznych (pozycja 9209).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji w pozycji 7210 odnośnie do wyrobów poddanych więcej niż jednej obróbce typu powlekanie, pokrywanie lub platerowanie.

__________


 


Poddział III

STAL NIERDZEWNA

UWAGI OGÓLNE

Jako stale nierdzewne klasyfikowane są stale żaroodporne, stale odporne na pełzanie oraz wszystkie inne stale odpowiadające kryteriom zawartym w uwadze 1(e) do niniejszego działu.

Ze względu na dużą odporność na korozję, stal nierdzewna znajduje szerokie zastosowanie, między innymi do produkcji tłumików, katalizatorów lub kadzi transformatorowych.

Niniejszy poddział obejmuje stale nierdzewne w formach opisanych w pozycjach od 7218 do 7223.

7218-Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali nierdzewnej.

7218 10-Wlewki i pozostałe formy pierwotne

-Pozostałe:

7218 91- -O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)

7218 99- -Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7206 i 7207 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

 


 


7219-Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej (+).

-Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach:

7219 11- -O grubości przekraczającej 10 mm

7219 12- -O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm

7219 13- -O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm

7219 14- -O grubości mniejszej niż 3 mm

-Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach:

7219 21- -O grubości przekraczającej 10 mm

7219 22- -O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm

7219 23- -O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm

7219 24- -O grubości mniejszej niż 3 mm

-Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno:

7219 31- -O grubości 4,75 mm lub większej

7219 32- -O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm

7219 33- -O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm

7219 34- -O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm

7219 35- -O grubości mniejszej niż 0,5 mm

7219 90-Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7208 i 7210 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 i 7219 24

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 i 7208 54.

Podpozycje 7219 31, 7219 32, 7219 33, 7219 34 i 7219 35

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27 i 7209 28.

 


 


7220-Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm (+).

-Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco:

7220 11- -O grubości 4,75 mm lub większej

7220 12- -O grubości mniejszej niż 4,75 mm

7220 20-Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno

7220 90-Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7211 lub 7212 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7220 11 i 7220 12

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 i 7208 54.

Podpozycja 7220 20

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27 i 7209 28.

 


 


7221-Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnch kręgach.

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7213 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

 


 


7222-Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej (+).

-Sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane:

7222 11- -O przekroju poprzecznym w kształcie koła

7222 19- -Pozostałe

7222 20-Sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno

7222 30-Pozostałe sztaby i pręty

7222 40-Kątowniki, kształtowniki i profile

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7214 do 7216 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7222 20

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7215 10 i 7215 50.

 


 


7223-Drut ze stali nierdzewnej.

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7217 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

Niniejsza pozycja nie obejmuje bardzo cienkiego, sterylizowanego drutu ze stali nierdzewnej stosowanego do szwów chirurgicznych (pozycja 3006).

__________


 


Poddział IV

POZOSTAŁA STAL STOPOWA, SZTABY I PRĘTY DRĄŻONE, NADAJĄCE SIĘ DO WIERCEŃ, POWSTAŁE ZE STALI STOPOWEJ LUB NIESTOPOWEJ

UWAGI OGÓLNE

Pozostała stal stopowa jest zdefiniowana w uwadze 1 (f) do niniejszego działu, zaś sztaby i pręty drążone w uwadze 1 (p) do niniejszego działu.

Niniejszy poddział obejmuje stale stopowe inne niż stal nierdzewna, w postaci wlewków lub w innych postaciach pierwotnych, półwyroby (np. kęsiska, kęsy, kęsy okrągłe, kęsiska płaskie, blachówkę, elementy wstępnie odkute), wyroby walcowane płaskie zwinięte w kręgach lub nie (tzw. szerokie płaskie, szerokie kręgi, blachy, płyty lub taśmy), sztaby i pręty, kątowniki lub profile oraz drut.

Wszystkie te wyroby mogą być obrobione, z zastrzeżeniem, że w wyniku obróbki nie uzyskały cech właściwych wyrobom lub produktom klasyfikowanym w innych pozycjach (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7206 do 7217).

Metalami, które najczęściej wchodzą w skład pozostałych stali stopowych, są mangan, nikiel, chrom, wolfram, molibden, wanad i kobalt. Najczęściej spotykanym składnikiem (dodatkiem) niemetalicznym jest krzem. Te składniki stopowe nadają stali specjalne właściwości, np. udarność i odporność na ścieranie (np. stale manganowe); lepsze przewodnictwo elektryczne (stale krzemowe); lepszą hartowność (np. stale wanadowe) lub podwyższoną szybkość skrawania (np. stale chromowo-wolframowe).

Innych stali stopowych używa się do wielu zastosowań wymagających stali o specjalnych własnościach (np. trwałości, zwiększonej twardości, sprężystości, wytrzymałości), tak jak w przypadku produkcji uzbrojenia, narzędzi, wyrobów nożowniczych oraz maszyn.

Stale stopowe klasyfikowane w niniejszym poddziale to:

(1)Stale stopowe konstrukcyjne zwykle zawierające następujące składniki: chrom, mangan, molibden, nikiel, krzem i wanad.

(2)Stale stopowe o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie i spawalności, zawierające w szczególności bardzo niewielkie ilości boru (0,0008 % masy lub więcej) lub niobu (0,06 % masy lub więcej).

(3)Stale stopowe zawierające chrom lub miedź, odporne na działanie warunków atmosferycznych.

(4)Stale stopowe na tzw. blachy „magnetyczne” (mające niewielkie straty magnetyczne), zawierające zwykle 3 do 4 % krzemu i ewentualnie aluminium.

(5)Stale stopowe automatowe, spełniające nie tylko wymagania uwagi 1 (f), lecz również zawierające, co najmniej jeden z następujących pierwiastków: ołów, siarkę, selen, tellur lub bizmut.

(6)Stale stopowe łożyskowe (zwykle zawierające chrom).

(7)Stale stopowe sprężynowe manganowo-krzemowe (zawierające mangan, krzem i ewentualnie chrom lub molibden) oraz inne sprężynowe stale stopowe.

(8)Stale stopowe niemagnetyczne, odporne na udary i ścieranie, o dużej zawartości manganu.

(9)Stale szybkotnące tzn. stale stopowe, zawierające wraz z innymi składnikami stopowymi lub bez nich, co najmniej dwa spośród trzech pierwiastków: molibden, wolfram i wanad, o łącznej zawartości 7 % masy lub więcej, 0,6 % masy węgla lub więcej oraz od 3 do 6 % masy chromu.

(10)Stale narzędziowe nieodkształcające się, zawierające na ogół 12 % masy chromu lub więcej i 2 % masy węgla lub więcej.

(11)Pozostałe stale stopowe narzędziowe.

(12)Stale na magnesy stałe, zawierające aluminium, nikiel i kobalt.

(13)Stale stopowe niemagnetyczne, odznaczające się zawartością manganu lub niklu, inne niż klasyfikowane w poddziale III.

(14)Stale na pręty sterujące do reaktorów atomowych (o dużej zawartości boru).

Niniejszy poddział obejmuje również drążone sztaby i pręty nadające się do wierceń, ze stali stopowej lub niestopowej (pozycja 7228).

7224-Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach; półprodukty z pozostałej stali stopowej.

7224 10-Wlewki i pozostałe formy pierwotne

7224 90-Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7206 i 7207 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

 


 


7225-Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej (+).

-Ze stali krzemowej elektrotechnicznej:

7225 11- -O ziarnach zorientowanych

7225 19- -Pozostałe

7225 30-Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach

7225 40-Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach

7225 50-Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno

-Pozostałe:

7225 91- -Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem

7225 92- -W inny sposób powleczone lub pokryte cynkiem

7225 99- -Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji od 7208 do 7210 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 7225 30 i 7225 40

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 i 7208 54.

Podpozycja 7225 50

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27 i 7209 28.

Podpozycje 7225 91 i 7225 92

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7210 30, 7210 41 i 7210 49.

 


 


7226-Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm (+).

-Ze stali krzemowej elektrotechnicznej:

7226 11- -O ziarnach zorientowanych

7226 19- -Pozostałe

7226 20-Ze stali szybkotnącej

-Pozostałe:

7226 91- -Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco

7226 92- -Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno

7226 99- -Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7211 i 7212 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7226 91

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7208 10, 7208 25, 7208 26, 7208 27, 7208 36, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53 i 7208 54.

Podpozycja 7226 92

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7209 15, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25, 7209 26, 7209 27 i 7209 28.

 


 


7227-Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach.

7227 10-Ze stali szybkotnącej

7227 20-Ze stali krzemowo-manganowej

7227 90-Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7213 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

 


 


7228-Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych (+).

7228 10-Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej

7228 20-Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej

7228 30-Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane

7228 40-Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż kute

7228 50-Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno

7228 60-Pozostałe sztaby i pręty

7228 70-Kątowniki, kształtowniki i profile

7228 80-Sztaby i pręty drążone, nadające się do celów wiertniczych

(A) POZOSTAŁE SZTABY I PRĘTY; KĄTOWNIKI, KSZTAŁTOWNIKI I PROFILE

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji od 7214 do 7216 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

(B) SZTABY I PRĘTY DRĄŻONE

Sztaby i pręty drążone są zdefiniowane w uwadze 1 (p) do niniejszego działu. Są one również znane pod nazwą stali wiertniczej.

Drążone sztaby i pręty wytwarza się wiercąc kęsy ze stali stopowej lub niestopowej, które następnie poddaje się powtórnemu walcowaniu. Zazwyczaj przekrój poprzeczny tych wyrobów ma kształt okrągły, sześciokątny, ośmiokątny lub kwadratowy ze ściętymi narożami. Sztaby i pręty mogą następnie być cięte na krótkie odcinki do produkcji świdrów wiertniczych (klasyfikowanych do pozycji 8207). Mogą one także być używane w odcinkach o długości od pięciu do sześciu metrów, do przekazywania napędu na świder przy wierceniach na większe głębokości. Otwór wewnątrz pręta doprowadza chłodziwo do miejsca skrawania, zarówno w celu smarowania jak i zmniejszenia rozpraszania pyłu.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7228 50

Patrz Noty wyjaśniające do podpozycji 7215 10 i 7215 50.


 


7229-Drut z pozostałej stali stopowej.

7229 20-Ze stali krzemowo-manganowej

7229 90-Pozostały

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7217 mają zastosowanie, z uwzględnieniem istniejących różnic, do wyrobów objętych niniejszą pozycją.

__________