SEKCJA XV

METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH

Uwagi
  1. Niniejsza sekcja nie obejmuje:

(a)   gotowych farb, atramentów i pozostałych wyrobów na bazie proszków i płatków metali (pozycje od 3207 do 3210, 3212, 3213 lub 3215);

(b)   żelazoceru lub pozostałych stopów piroforycznych (pozycja 3606);

(c)   nakryć głowy lub ich części, objętych pozycją 6506 lub 6507;

(d)   szkieletów parasoli i pozostałych artykułów objętych pozycją 6603;

(e)   towarów objętych działem 71 (na przykład stopów metali szlachetnych, metali nieszlachetnych platerowanych metalami szlachetnymi, sztucznej biżuterii);

(f)    artykułów objętych sekcją XVI (maszyn, urządzeń mechanicznych i artykułów elektrotechnicznych);

(g)   zmontowanych torów tramwajowych lub kolejowych (pozycja 8608) lub pozostałych artykułów objętych sekcją XVII (pojazdów, statków i łodzi, statków powietrznych);

(h)   przyrządów lub aparatury objętych sekcją XVIII, włącznie ze sprężynami do zegarów lub zegarków;

(ij) śrutu ołowianego stosowanego do amunicji (pozycja 9306) lub pozostałych artykułów objętych sekcją XIX (broń i amunicja);

(k) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, ram do materaców, lamp i opraw oświetleniowych, podświetlanych znaków, prefabrykowanych budynków);

(l)   artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych);

(m)          sit ręcznych, guzików, piór do pisania, obsadek do ołówków, stalówek, statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów lub pozostałych artykułów objętych działem 96 (artykułów przemysłowych różnych); lub

(n) artykułów objętych działem 97 (na przykład dzieł sztuki).

  1. W całej nomenklaturze wyrażenie „części ogólnego użytku” oznacza:

(a)   artykuły objęte pozycją 7307, 7312, 7315, 7317 lub 7318 i podobne artykuły z pozostałych metali nieszlachetnych;

(b)   sprężyny i pióra do resorów, wykonane z metali nieszlachetnych, inne niż sprężyny do zegarów lub zegarków (pozycja 9114);

(c)   artykuły objęte pozycjami 8301, 8302, 8308, 8310 i ramy oraz lustra z metalu nieszlachetnego, objęte pozycją 8306.

W działach od 73 do 76 i od 78 do 82 (z wyłączeniem pozycji 7315) postanowienia dotyczące części towarów nie obejmują postanowień dotyczących „części ogólnego użytku”, określonych powyżej.

Z zastrzeżeniem podanym w poprzednim akapicie i w uwadze 1 do działu 83, artykuły objęte działem 82 lub 83 są wyłączone z działów od 72 do 76 i od 78 do 81.

  1. W całej nomenklaturze wyrażenie „metale nieszlachetne” oznacza: żeliwo i stal, miedź, nikiel, aluminium, ołów, cynk, cynę, wolfram, molibden, tantal, magnez, kobalt, bizmut, kadm, tytan, cyrkon, antymon, mangan, beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren i tal.
  2. W całej nomenklaturze określenie „cermetale” oznacza wyroby zawierające mikroskopijne niejednorodne połączenia składników metalicznych i ceramicznych. Określenie „cermetale” obejmuje spiekane węgliki metali (węgliki metali spiekane z metalem).
  3. Klasyfikacja stopów (innych niż żelazostopy oraz stopy przejściowe określone w działach 72 i 74):

(a)   stop metali nieszlachetnych należy klasyfikować jako stop tego metalu, który przeważa masą nad każdym innym metalem;

(b)   stop złożony z metali nieszlachetnych objętych niniejszą sekcją oraz z pierwiastków nieobjętych tą sekcją należy klasyfikować jako stop metali nieszlachetnych z niniejszej sekcji, jeżeli całkowita masa tych metali jest równa lub przekracza całkowitą masę pozostałych pierwiastków;

(c)   w niniejszej sekcji określenie „stopy” obejmuje spiekane mieszaniny proszków metali, różnorodne mieszaniny otrzymywane przez stapianie (inne niż cermetale) i związki międzymetaliczne.

  1. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde odniesienie w całej nomenklaturze do metalu nieszlachetnego obejmuje również stopy, które stosownie do postanowień powyższej uwagi 5 klasyfikowane są jako stopy tego metalu.
  2. Klasyfikacja artykułów złożonych:

Z wyjątkiem postanowień odmiennych, wynikających z treści pozycji, artykuły z metalu nieszlachetnego (włączając artykuły z materiałów mieszanych, traktowane jako artykuły z metalu nieszlachetnego zgodnie z regułami interpretacyjnymi), zawierające dwa lub więcej metali nieszlachetnych, klasyfikowane są jako artykuły z tego metalu nieszlachetnego, który masą przeważa nad każdym z pozostałych metali.

W tym celu:

(a)   żeliwo i stal lub odmiany żeliwa i stali traktowane są jako jeden i ten sam metal;

(b)   stopy traktuje się tak, jakby składały się całkowicie z metalu, którego są stopem, zgodnie z zasadami klasyfikacji podanymi w uwadze 5;

(c)   cermetal objęty pozycją 8113 traktowany jest jako pojedynczy metal nieszlachetny.

  1. W niniejszej sekcji poniższe wyrażenia oznaczają:

(a)   Odpady i złom

Odpady i złom metalowy z produkcji lub obróbki mechanicznej metali oraz towary metalowe zdefiniowane nienadające się do użytku jako takie ze względu na złamanie, rozcięcie, zużycie lub z innych powodów.

(b)   Proszki

Produkty, z których 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o średnicy oczka 1 mm.