DZIAŁ 71

PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY

Uwagi
 1. Z zastrzeżeniem postanowień uwagi 1 a) do sekcji VI i z wyjątkami podanymi poniżej, wszystkie artykuły składające się w całości lub części:

(a)   z pereł naturalnych lub hodowlanych, lub z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych); lub

(b)   z metali szlachetnych lub z metali platerowanych metalem szlachetnym,

są klasyfikowane do tego działu.

 1. A)              Pozycje 7113, 7114 i 7115 nie obejmują artykułów, w których metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym stanowi tylko nieznaczny dodatek, taki jak drobny osprzęt lub niewielkie ozdoby (na przykład monogramy, okucia na obrzeżach); lit. b) poprzedniej uwagi nie ma zastosowania do takich artykułów.

B)Pozycja 7116 nie obejmuje artykułów zawierających metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym (innych niż drobne elementy).

 1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   amalgamatów metali szlachetnych lub metali szlachetnych w stanie koloidalnym (pozycja 2843);

(b)   sterylnych materiałów chirurgicznych do zszywania, wypełnień dentystycznych lub pozostałych towarów, objętych działem 30;

(c)   towarów objętych działem 32 (na przykład substancji do nabłyszczania);

(d)   katalizatorów na nośniku (pozycja 3815);

(e)   artykułów objętych pozycją 4202 lub 4203, o których mowa w uwadze 3 B) do działu 42;

(f)    artykułów objętych pozycją 4303 lub 4304;

(g)   towarów objętych sekcją XI (materiały i artykuły włókiennicze);

(h)   obuwia, nakryć głowy lub pozostałych artykułów objętych działem 64 lub 65;

(ij) parasoli, parasolek, lasek lub podobnych artykułów, objętych działem 66;

(k) towarów ściernych objętych pozycją 6804 lub 6805, lub działem 82, zawierających pył lub proszek z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych lub syntetycznych); artykułów objętych działem 82 z częścią roboczą z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych); maszyn, urządzeń mechanicznych lub artykułów elektrotechnicznych, lub ich części, objętych sekcją XVI. Jednakże artykuły i ich części wykonane w całości z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) są klasyfikowane do niniejszego działu, z wyjątkiem nieosadzonych obrobionych szafirów i diamentów do igieł gramofonowych (pozycja 8522);

(l)   artykułów objętych działem 90, 91 lub 92 (przyrządy naukowe, zegary i zegarki, instrumenty muzyczne);

(m)          broni lub jej części (dział 93);

(n) artykułów objętych uwagą 2 do działu 95;

(o) artykułów objętych działem 96 zgodnie z uwagą 4 do niniejszego działu;

(p) oryginalnych rzeźb lub posągów (pozycja 9703), przedmiotów kolekcjonerskich (pozycja 9705) lub antyków o wieku przekraczającym 100 lat (pozycja 9706), inne niż pereły naturalne lub hodowlane, lub kamienie szlachetne lub półszlachetne.

 1. A)              Wyrażenie „metal szlachetny” oznacza srebro, złoto i platynę.

B)Wyrażenie „platyna” oznacza platynę, iryd, osm, pallad, rod i ruten.

C)Wyrażenie „kamienie szlachetne lub półszlachetne” nie obejmuje żadnej z substancji wymienionych w uwadze 2 b) do działu 96.

 1. W niniejszym dziale każdy stop (włącznie ze spiekaną mieszaniną i związkiem międzymetalicznym), zawierający metal szlachetny, jest traktowany jako stop metalu szlachetnego, jeżeli metal szlachetny stanowi co najmniej 2 % masy stopu. Stopy metalu szlachetnego należy klasyfikować następująco:

(a)   stop zawierający 2 % masy lub więcej platyny należy traktować jako stop platyny;

(b)   stop zawierający 2 % masy lub więcej złota, ale niezawierający platyny lub zawierający platynę w ilości mniejszej niż mniej 2 % masy, należy traktować jako stop złota;

(c)   inne stopy zawierające 2 % masy lub więcej srebra należy traktować jako stop srebra.

 1. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde odniesienie w nomenklaturze do metalu szlachetnego lub do dowolnego określonego metalu szlachetnego obejmuje również odniesienia do stopów traktowanych jako stopy metali szlachetnych lub określonego metalu zgodnie z powyższą uwagą 5, ale nie dotyczy metalu platerowanego metalem szlachetnym lub metalu nieszlachetnego, ani niemetali pokrytych metalem szlachetnym.
 2. W całej nomenklaturze wyrażenie „metal platerowany metalem szlachetnym” oznacza materiał wykonany na bazie metalu nieszlachetnego, na którego jednej lub kilku powierzchniach przymocowano przez lutowanie, spawanie, walcowanie na gorąco lub podobnymi środkami mechanicznymi pokrycie z metalu szlachetnego. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenie to obejmuje również metal nieszlachetny inkrustowany metalem szlachetnym.
 3. Z zastrzeżeniem uwagi 1 A) do sekcji VI, towary odpowiadające opisowi pozycji 7112 należy klasyfikować do tej pozycji, a nie do żadnej innej pozycji tej nomenklatury.
 4. W pozycji 7113 wyrażenie „artykuły biżuteryjne lub jubilerskie” oznacza:

(a)   wszelkie małe przedmioty zdobiące człowieka (na przykład pierścionki, bransoletki, naszyjniki, brosze, kolczyki, łańcuszki do zegarków, wisiorki, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do kołnierzyków, medaliki lub insygnia religijne lub inne); oraz

(b)   artykuły osobistego użytku, w rodzaju normalnie noszonych w kieszeni, w torebce lub na sobie (na przykład cygarnice lub papierośnice, tabakierki, pudełka na cukierki lub tabletki, puderniczki, portmonetki na łańcuszku lub różańce).

Te artykuły mogą być łączone lub w zestawie na przykład z perłami naturalnymi lub hodowlanymi, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, skorupą żółwia, macicą perłową, kością słoniową, bursztynem naturalnym lub odtworzonym, gagatem lub koralem.

 1.                      W pozycji 7114 wyrażenie „artykuły jubilerskie ze złota lub srebra” obejmuje takie artykuły, jak ozdoby, zastawę stołową, przybory toaletowe, przybory do palenia i pozostałe artykuły użytku domowego, biurowego lub religijnego.
 2.                      W pozycji 7117 wyrażenie „sztuczna biżuteria” oznacza artykuły jubilerskie w znaczeniu lit. a) uwagi 9 powyżej (ale z wyłączeniem guzików lub pozostałych artykułów, objętych pozycją 9606, lub grzebieni, wsuwek, spinek do włosów lub temu podobnych, lub szpilek do włosów, objętych pozycją 9615), niezawierające pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) ani metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi (z wyjątkiem powlekania lub niewielkich ich dodatków).
Uwagi do podpozycji
 1. W podpozycjach 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 i 7110 41 wyrażenia „proszek” i „w postaci proszku” oznaczają wyroby, których 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,5 mm.
 2. Niezależnie od postanowień uwagi 4 B) do niniejszego działu, w podpozycjach 7110 11 i 7110 19 wyrażenie „platyna” nie obejmuje irydu, osmu, palladu, rodu i rutenu.
 3. Przy klasyfikacji stopów do podpozycji pozycji 7110 klasyfikacji każdego stopu dokonuje się w oparciu o metal (platynę, pallad, rod, iryd, osm lub ruten), którego masa przeważa nad pozostałymi metalami.

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(1)W pozycjach od 7101 do 7104, perły naturalne lub hodowlane, diamenty, inne kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone), nieobrobione lub obrobione, ale nieoprawione, osadzone lub nawleczone; a w pozycji 7105, także niektóre odpady powstałe przy obróbce tych kamieni.

(2)W pozycjach od 7106 do 7111: metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym nieobrobione, stanowiące półprodukty lub w postaci proszku, ale które nie osiągnęły stanu wyrobów klasyfikowanych do poddziału III, a w pozycji 7112 odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalem szlachetnym oraz odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, używane przede wszystkim do odzyskiwania metali szlachetnych.

Zgodnie z uwagą 4. do niniejszego działu określenie „metal szlachetny” oznacza srebro, złoto i platynę. Należy zauważyć, że wyrażenie „platyna” obejmuje również iryd, osm, pallad, rod i ruten.

Zgodnie z uwagą 5. do niniejszego działu stopy (inne niż amalgamaty - pozycja 2843) zawierające metale szlachetne, należy klasyfikować następująco:

(A)Jako platynę - jeżeli zawierają 2 % masy lub więcej platyny.

(B)Jako złoto - jeżeli zawierają 2 % masy lub więcej złota, ale nie zawierają platyny lub zawierają mniej niż 2 % masy platyny.

(C)Jako srebro - pozostałe stopy zawierające 2 % masy lub więcej srebra.

(D)Jako metale nieszlachetne (sekcja XV) - wszystkie stopy zawierające mniej niż 2 % platyny i mniej niż 2 % złota i mniej niż 2 % srebra.

Zgodnie z uwagą 6. do niniejszego działu wszelkie odniesienia do metali szlachetnych odnoszą się również do ich stopów opisanych wyżej w punktach (A), (B) i (C), ale nie odnoszą się do metali platerowanych metalem szlachetnym, ani metali nieszlachetnych lub materiałów niemetalicznych platerowanych srebrem, złotem lub platyną, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

Zgodnie z uwagą 7. do niniejszego działu, wyrażenie „metal platerowany metalem szlachetnym” oznacza materiał wykonany na bazie metalu, którego jedna lub więcej powierzchni została pokryta metalem szlachetnym jakiejkolwiek grubości za pomocą lutowania, lutowania na twardo, spawania, walcowania na gorąco lub w podobny sposób mechaniczny.

Płyty i arkusze, sztabki itp. z metalu platerowanego metalem szlachetnym są najczęściej wykonywane przez pokrycie metalem szlachetnym jednej lub obu stron metalu nieszlachetnego, lutowanie przez dociskanie powierzchni obu metali do siebie w podwyższonej temperaturze i walcowanie ich.

Drut platerowany metalem szlachetnym otrzymywany jest przez wstawienie rdzenia metalu nieszlachetnego do rurki wykonanej z metalu szlachetnego, lutowanie przez dociskanie powierzchni obu metali do siebie w podwyższonej temperaturze, a następnie wyciąganie ich przez ciągadło.

Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, to wyroby z metali nieszlachetnych inkrustowanych metalem szlachetnym klasyfikowane są również jako wyroby z metali platerowanych metalem szlachetnym (np. płyty miedziane inkrustowane paskami srebra do wykorzystania w przemyśle elektrycznym oraz tak zwana stal damasceńska inkrustowana paskami lub nićmi młotkowanego złota).

Metalu platerowanego metalem szlachetnym w rozumieniu niniejszego działu nie należy mylić z metalami nieszlachetnymi pokrytymi metalem szlachetnym za pomocą elektrolizy, naparowywania próżniowego, natryskiwania lub zanurzania w roztworach soli metali szlachetnych itp. Takie powlekane metale nieszlachetne klasyfikowane są do działów odpowiednich dla poszczególnych metali nośnikowych, niezależnie od grubości powleczenia.

Niniejszy dział wyłącza również:

(a)Metale szlachetne w postaci koloidalnej i amalgamaty metali szlachetnych (pozycja 2843).

(b)Izotopy promieniotwórcze (np. iryd 192) włącznie z metalami szlachetnymi w postaci igieł, nici lub arkuszy zawierających izotopy promieniotwórcze (pozycja 2844).

(c)Stopy specjalnie preparowane na wypełnienia dentystyczne (pozycja 3006).

(3)Wyroby wykonane całkowicie lub częściowo z pereł naturalnych lub hodowlanych, diamentów lub innych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych), metali szlachetnych lub metali platerowanych metalem szlachetnym (pozycje od 7113 do 7116); w szczególności grupa ta obejmuje biżuterię i wyroby jubilerskie ze złota lub srebra (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 7113 i 7114), ale nie obejmuje:

(a)Wyrobów wymienionych w uwadze 3. do niniejszego działu.

(b)Innych wyrobów, w których części z metali szlachetnych lub metalu platerowanego metalem szlachetnym stanowią jedynie drobny element składowy, taki jak niewielkie łączniki (np. monogramy, okucia, obrzeża), pod warunkiem, że towary te nie zawierają pereł naturalnych lub hodowlanych, diamentów lub innych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych).

Noże, scyzoryki, zestawy do rzeźbienia, brzytwy i inne wyroby nożownicze z uchwytami z metali nieszlachetnych lub niemetalowymi klasyfikowane są zatem do działu 82. nawet wtedy, gdy mają inicjały, monogramy, okucia itp. z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym; (podobne wyroby nożownicze z uchwytami z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym klasyfikowane są do niniejszego działu).

Podobnie czary, wazy i inne wyroby z porcelany, chińskiej porcelany lub szkła stołowego klasyfikowane są do działu 69. lub 70., nawet wtedy, gdy mają drobne wyposażenie lub ozdoby (np. obrzeża) wykonane z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym.

Grupa ta wyłącza również wyroby z metali nieszlachetnych lub z niemetali pokrytych metalami szlachetnymi (inne niż wyroby z metalu platerowanego metalem szlachetnym).

(4)Sztuczną biżuterię (pozycja 7117) zgodnie z definicją zawartą w uwadze 11. do niniejszego działu (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające), inną niż wyroby wymienione w uwadze 3. do niniejszego działu.

(5)Monety (pozycja 7118), inne niż przedmioty kolekcjonerskie (pozycja 9705).

__________


 


PODDZIAŁ I

PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE

ORAZ KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE

7101-Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu.

7101 10-Perły naturalne

-Perły hodowlane:

7101 21- -Nieobrobione

7101 22- -Obrobione

Perły klasyfikowane do niniejszej pozycji, podobnie jak macica perłowa, są produktem naturalnego wydzielania różnych mięczaków morskich lub słodkowodnych (szczególnie perłopławów perłorodnych i małży perłorodnej).

Perły mają błyszczącą powierzchnię i składają się zasadniczo z warstw węglanu wapnia pokrytego materiałem rogowym (konchioliną). Warstwy węglanu wywołują interferencję i dyfrakcję optyczną, wskutek czego powstaje charakterystyczny perłowy połysk pereł (tzw. „orient”). Konchiolina nadaje perłom półprzezroczystość lub „wodę”.

Perły są przeważnie białe, ale mogą być cieniowane lub zabarwione (np. szare, czarne, purpurowe, czerwone, żółte, zielone lub niebieskie).

Są one przeważnie okrągłe, ale czasem półokrągłe (perły guzikowe) lub nieregularne (perły barokowe lub perły o kształcie kropli), o bardzo różnej wielkości. Macica perłowa (pozycje 0508 i 9601) ma w dużej mierze taki sam skład, ale zazwyczaj występuje w postaci cienkich warstewek.

Niniejsza pozycja obejmuje również perły hodowlane (tzn. wytworzone dzięki interwencji ludzkiej). Odbywa się to przez umocowanie kulki macicy perłowej w worku wyciętym z płaszcza jednego perłopława, a następnie włożenie tego worka w tkanki innego zdrowego perłopława. Przez wiele lat kulka ta jest pokrywana powoli koncentrycznie ułożonymi warstwami masy perłowej. Perły hodowlane zatem mają bardzo podobny wygląd do pereł prawdziwych, ale można je odróżnić za pomocą specjalnego aparatu (endoskopu) lub podczas badania rentgenowskiego.

Niniejsza pozycja obejmuje perły naturalne lub hodowlane, nawet nieobrobione, tzn. w postaci, w jakiej zostały zebrane i jedynie oczyszczone (np. za pomocą soli i wody) lub obrobione, tzn. wyszlifowane w celu usunięcia części wadliwych, przewiercone lub przepiłowane (np. perły połówkowe lub trzyćwiartkowe). Perły objęte niniejszą pozycją mogą być tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu. Wyłączone z tej pozycji zostały perły, które zostały obsadzone, oprawione lub trwale nawleczone po sortowaniu (np. pozycja 7113, 7114 lub 7116).

Należy zauważyć, że perły naturalne lub hodowlane są wyłączone z działu 97. (przedmioty kolekcjonerskie, antyki itp.) i zostają objęte niniejszym działem.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Sztuczne perły (tworzywa sztuczne - pozycja 3926; szkło - pozycja 7018; wosk - pozycja 9602).

(b)Macicę perłową nieobrobioną lub wstępnie przygotowaną (pozycja 0508 lub 9601).

 


 


7102-Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone (+).

7102 10-Niesortowane

-Przemysłowe:

7102 21- -Nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione

7102 29- -Pozostałe

-Nieprzemysłowe:

7102 31- -Nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione

7102 39- -Pozostałe

Diament jest krystaliczną i alotropową postacią węgla, mającą w stanie czystym bardzo wysoki współczynnik załamania i siłę rozpraszania. Jest to najtwardszy znany minerał. Ze względu na swoje właściwości diamenty są wykorzystywane do wyrobu ozdób i zdobień, jak również do celów przemysłowych (w szczególności do ciągnienia drutu).

Niniejsza pozycja obejmuje kamienie nieobrobione i obrobione, np. przez rozcięcie, piłowanie, obróbkę zgrubną, bębnowanie, fasetowanie, szlifowanie, polerowanie, przewiercanie, grawerowanie (włącznie z kameami i intagliami), przygotowane w postaci dubletów, pod warunkiem że nie są obsadzone ani oprawione.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Pył i proszek z diamentów (pozycja 7105).

(b)Nieoprawionych obrobionych diamentów na igły gramofonowe (pozycja 8522).

(c)Diamentów obrobionych w taki sposób, że można je rozpoznać jako części mierników, instrumentów pomiarowych lub innych towarów objętych działem 90. (dział 90).

°

°     °

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7102 10

Zanim diamenty „nieobrobione” lub w stanie surowym są wprowadzane na rynek jako “przemysłowe” lub „nieprzemysłowe”, są oceniane i sortowane według kryteriów technicznych przez ekspertów. Kryteria techniczne obejmują wagę (masę) oraz krystalograficzną podatność na obróbkę. Bierze się również pod uwagę kształt, przezroczystość, barwę i czystość lub jakość kryształów.

Ta podpozycja obejmuje takie partie (tj. paczki) diamentów lub pojedyncze diamenty, które nie zostały poddane takiemu badaniu.

Podpozycja ta obejmuje również partie nieoszlifowanych diamentów, które zostały wyłącznie przesiane i zostały zapakowane według wielkości bez dalszego badania przez ekspertów.

Podpozycje 7102 21 oraz 7102 29

Niniejsze podpozycje obejmują następujące diamenty naturalne:

(1)Diamenty właściwe, tzn. przezroczyste lub półprzezroczyste diamenty, które ze względu na swe cechy nie mogą być wykorzystane do wyrobu biżuterii oraz wyrobów jubilerskich ze złota lub srebra.

(2)Diamenty czarne oraz inne polikrystaliczne agregaty diamentowe, uwzględniając „karborando”, które są twardsze od przezroczystych diamentów.

(3)Bort właściwy, tzn. diamenty nieprzezroczyste i inne diamenty (włącznie z odpadami z obróbki diamentów), zazwyczaj nieodpowiednie do cięcia.

4)Diamenty, które z uwagi na swoje cechy charakterystyczne (barwa, przejrzystość lub jakość, przezroczystość itp.) są przeznaczone do precyzyjnych, określonych zastosowań w narzędziach przemysłowych (takich jak obciągacze, ciągadła do drutu lub kowadła diamentowe), jednak które nadają się również do wykorzystania w jubilerstwie.

Diamenty te są przeważnie przeznaczone do osadzenia w narzędziach (diamentowych narzędziach do cięcia, narzędziach wiertniczych itp.) lub oprawach osprzętu maszyn lub urządzeń mechanicznych.

Podpozycja 7102 21 obejmuje:

(1)Diamenty w stanie naturalnym, tzn. postaci, w jakiej występują w złożach lub wydobyte ze skały macierzystej, sortowane na partie lub paczki.

(2)Diamenty tylko pocięte (np. w cienkie paski), rozłupane (przez rozdzielenie wzdłuż naturalnej płaszczyzny warstw), zgrubnie obrobione, bębnowane lub takie, które mają jedynie niewielką ilość polerowanych fasetek (tj. tak zwanych okien, które przeważnie są wykonane, aby umożliwić ekspertom zbadanie wewnętrznej charakterystyki nieoszlifowanego diamentu), tzn. kamienie, które mają kształt tylko tymczasowy i w sposób oczywisty muszą być poddane dalszej obróbce; paski mogą być cięte również na krążki, prostokąty, sześciokąty lub ośmiokąty pod warunkiem, że wszystkie powierzchnie i krawędzie są nierówne, matowe i niewypolerowane.

(3)Polerowane diamenty, których powierzchnia stała się połyskliwa i błyszcząca w wyniku obróbki chemicznej, znanej również jako polerowanie chemiczne. Polerowanie chemiczne różni się od tradycyjnego polerowania ściernego tym, że diamenty nie są pojedynczo osadzane i polerowane tarczą ścierną, lecz ładowane - w masie - do reaktora chemicznego.

(4)Diamenty łamane lub rozdrobnione.

Podpozycja 7102 29 obejmuje polerowane lub przewiercone diamenty oraz diamenty grawerowane (inne niż diamenty grawerowane wyłącznie dla celów identyfikacji).

Podpozycje 7102 31 oraz 7102 39

Podpozycje te obejmują diamenty naturalne, które ze względu na cechy charakterystyczne (barwę, przejrzystość lub czystość, przezroczystość itp.) nadają się do wykorzystania przez jubilerów, złotników lub rzemieślników pracujących w srebrze.

Podpozycja 7102 31 obejmuje:

(1)Diamenty w stanie naturalnym, tj. jak występują one w złożach lub są wydobyte ze skały macierzystej, posortowane w partie lub paczki.

(2)Diamenty przecięte, przepiłowane (poprzez rozłupanie wzdłuż naturalnego układu warstw), zgrubnie obrobione lub takie, które mają wyłącznie niewielką liczbę polerowanych fasetek (np. tak zwane okna, które są zwykle formowane w celu umożliwienia ekspertom zbadania charakterystyki wewnętrznej nieoszlifowanego diamentu), tj. kamienie, których kształt jest zaledwie prowizoryczny, i które wyraźnie wymagają dalszej obróbki.

(3)Polerowane diamenty, których powierzchnia stała się połyskliwa i błyszcząca w wyniku obróbki chemicznej, znanej również jako polerowanie chemiczne. Polerowanie chemiczne różni się od tradycyjnego polerowania ściernego tym, że diamenty nie są pojedynczo osadzane i polerowane tarczą ścierną, lecz ładowane - w masie - do reaktora chemicznego.

Podpozycja 7102 39 obejmuje:

(1)Polerowane diamenty o licznych płaskich wypolerowanych powierzchniach bądź fasetkach, które nie wymagają dalszej obróbki przed zastosowaniem w jubilerstwie.

(2)Przewiercone diamenty, grawerowane diamenty (włączając kamee i intaglia) oraz diamenty spreparowane po dwa lub po trzy (dublety lub triplety).

(3)Diamenty, które zostały poddane polerowaniu i wierceniu lub grawerowaniu, i które pękły w trakcie tych operacji, jak również polerowane diamenty, które pękły w trakcie transportu lub magazynowania.

Podpozycja 7102 39 nie obejmuje:

(a)Diamentów o niewielkiej liczbie polerowanych fasetek (np. okien, które są zwykle formowane w celu umożliwienia ekspertom zbadania charakterystyki wewnętrznej nieoszlifowanego diamentu), i które wyraźnie wymagają dalszej obróbki;

(b)Diamentów grawerowanych wyłącznie do celów identyfikacji.

 


 


7103-Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu (+).

7103 10-Nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane

-Inaczej obrobione:

7103 91- -Rubiny, szafiry i szmaragdy

7103 99- -Pozostałe

Ze względu na barwę, połysk, odporność na zniszczenie, a często również ze względu na rzadkie występowanie, kamienie te, będące przeważnie kryształami, wykorzystywane są przez jubilerów, złotników i rzemieślników pracujących w srebrze do wyrobu ozdób i zdobnictwa. Niektóre wykorzystywane są również, ze względu na twardość lub inne właściwości specjalne, w zegarach i zegarkach lub w narzędziach albo do innych celów przemysłowych (np. rubin, szafir, agat, kwarc piezoelektryczny).

Postanowienia drugiego akapitu Not wyjaśniających do pozycji 7102 odnoszą się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja wyłącza jednak kamienie następujących rodzajów, nawet jeżeli nie są oprawione lub obsadzone:

(a)Nieoprawione obrobione szafiry do igieł gramofonowych (pozycja 8522).

(b)Kamienie oprawione w taki sposób, że są rozpoznawalne jako części mierników, instrumentów pomiarowych, zegarów lub zegarków lub innych towarów objętych działem 90. lub 91.; również elementy optyczne z kwarcu (pozycja 9001 lub 9002).

Kamienie objęte niniejszą pozycją są zatem głównie kamieniami przeznaczonymi do oprawienia lub obsadzenia w biżuterii lub wyrobach jubilerskich ze złota lub srebra; pozycja niniejsza obejmuje także kamienie przeznaczone do obsadzenia w narzędziach objętych pozycjami od 8201 do 8206 lub w urządzeniach mechanicznych itp. objętych sekcją XVI (np. kwarc piezoelektryczny do aparatury wysokiej częstotliwości itp.), pod warunkiem że są one nieoprawione.

Niniejsza pozycja wyłącza również kamienie przerobione na wyroby, np. cięte moździerze i tłuczki z agatu, krzyże i pierścienie z agatu, kielichy i puchary z granatu, statuetki i towary zdobnicze z żadów, popielniczki i przyciski do papierów z agatu lub onyksu, pierścienie do wędek itp.; wyroby te klasyfikowane są przeważnie do pozycji 7116.

Kamienie objęte niniejszą pozycją mogą być nawleczone dla ułatwienia transportu, pod warunkiem że ten sposób połączenia jest tymczasowy, a kamienie nie były sortowane i nie nadają się bezpośrednio do wykorzystania jako biżuteria. Zgodnie z postanowieniami uwagi 1 do niniejszego działu kamienie szlachetne lub półszlachetne, które zostały obsadzone lub oprawione, klasyfikowane są do pozycji 7113, 7114 lub 7116 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające), jeżeli nie zostały objęte innymi pozycjami.

Niniejsza pozycja obejmuje kamienie szlachetne lub półszlachetne wymienione w załączniku do niniejszego działu, przy czym nazwę mineralogiczną podano wraz z nazwą handlową; niniejsza pozycja jest oczywiście ograniczona do tych kamieni i ich odmian, których jakość umożliwia wykorzystanie ich w biżuterii itp.

Niniejsza pozycja wyłącza również:

(a)Niektóre kamienie, które pomimo przynależności do wyżej wymienionego gatunku mineralogicznego, nie są odmiany szlachetnej lub mają nieodpowiednią jakość, uniemożliwiającą wykorzystanie ich do wyrobu biżuterii oraz wyrobów jubilerskich ze złota lub srebra; kamienie takie klasyfikowane są do działu 25., 26. lub 68.

(b)Steatyt (nieobrobiony - pozycja 2526, obrobiony - pozycja 6802).

(c)Gagat (nieobrobiony - pozycja 2530, obrobiony - pozycja 9602).

(d)Imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych wykonane ze szkła (pozycja 7018).

°

°    °

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7103 10

Niniejsza pozycja obejmuje kamienie zgrubnie obrobione przez piłowanie (np. na cienkie paski), rozłupane (rozdzielone wzdłuż naturalnej płaszczyzny warstw) lub zgrubną obróbkę, tzn. kamienie, które mają jedynie kształt tymczasowy i w oczywisty sposób muszą być poddane dalszej obróbce. Paski te mogą być cięte na krążki, prostokąty, sześciokąty lub ośmiokąty pod warunkiem, że wszystkie powierzchnie i krawędzie będą nierówne, matowe i niewypolerowane.

Podpozycje 7103 91 i 7103 99

Podpozycje 7103 91 oraz 7103 99 obejmują polerowane lub przewiercone kamienie, grawerowane kamienie (włączając kamee i intaglia) oraz kamienie spreparowane po dwa lub po trzy (dublety lub triplety).

 


 


7104-Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, nieoprawione lub nieobsadzone; kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu (+).

7104 10-Kwarc piezoelektryczny

7104 20-Pozostałe, nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

7104 90-Pozostałe

Kamienie te wykorzystywane są do tych samych celów, co naturalne kamienie szlachetne lub półszlachetne objęte dwiema poprzednimi pozycjami.

(A)Syntetyczne kamienie szlachetne i półszlachetne. Określenie to obejmuje wiele chemicznie wytworzonych kamieni, które:

-mają zasadniczo taki sam skład chemiczny i strukturę krystaliczną, jak dany kamień naturalny (np. rubin, szafir, szmaragd, diament przemysłowy, kwarc piezoelektryczny); lub

-ze względu na swą barwę, połysk, odporność na zniszczenie i twardość są wykorzystywane przez jubilerów, złotników i rzemieślników pracujących w srebrze zamiast naturalnych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, nawet jeżeli nie mają takiego samego składu chemicznego i struktury krystalicznej, jak kamienie, które przypominają, np. granat itrowo-glinowy oraz syntetyczna cyrkonia sześcienna, wykorzystywane do naśladowania diamentu.

Nieobrobione kamienie syntetyczne mają przeważnie wygląd małych walców lub kropli w kształcie gruszki i noszą nazwę „boule”. Są one przeważnie rozdzielone wzdłuż lub przepiłowane na krążki.

(B)Odtwarzane kamienie szlachetne i półszlachetne są otrzymywane sztucznie w różny sposób, np. przez scalanie, prasowanie lub spajanie (zwykle za pomocą palnika) fragmentów naturalnych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, które zwykle zostały rozdrobnione do postaci proszku.

Kamienie syntetyczne i odtworzone można zazwyczaj odróżnić od kamieni naturalnych podczas badania mikroskopowego (najlepiej w środowisku, innym niż powietrze), w którym widoczne są małe pęcherzyki powietrza i smugi.

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7102 i 7103 odnoszą się również do tej pozycji, szczególnie w zakresie dotyczącym obróbki, jakiej mogą być poddane kamienie.

Kamieni syntetycznych lub odtwarzanych nie należy mylić ze szklanymi imitacjami kamieni szlachetnych lub półszlachetnych objętych pozycją 7018 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

°

°    °

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7104 10

Kwarc piezoelektryczny ma, po poddaniu go naprężeniom mechanicznym, właściwość wytwarzania ładunku elektrycznego i odwrotnie, przekształcania różnic potencjału elektrycznego, którym został poddany, na naprężenia mechaniczne.

Ze względu na tę właściwość, kwarc piezoelektryczny jest wykorzystywany w przemyśle elektrotechnicznym do różnych celów: do wyrobu mikrofonów, głośników, urządzeń przekazujących lub odbierających fale ultradźwiękowe, przyrządów do stabilizacji częstotliwości drgań itd.

Kwarc piezoelektryczny objęty niniejszą podpozycją występuje przeważnie w postaci cienkich arkuszy, płytek, pręcików itp., otrzymywanych przez precyzyjne piłowanie kwarcu syntetycznego wzdłuż linii osi elektrycznej.

Podpozycja 7104 20

Uwaga wyjaśniająca do podpozycji 7103 10 odnosi się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej podpozycji.

Podpozycja 7104 90

Uwaga wyjaśniająca do podpozycji 7103 91 i 7103 99 odnosi się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do niniejszej podpozycji.

 


 


7105-Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych.

7105 10-Z diamentów

7105 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje pył oraz proszek otrzymywany np. w czasie polerowania lub szlifowania kamieni objętych trzema poprzednimi pozycjami. Najważniejszy jest proszek otrzymywany z diamentów i granatów.

Pył i proszek z naturalnych diamentów jest otrzymywany głównie przez rozdrabnianie postaci „bort” (ziarna diamentu klasy przemysłowej). Pył i proszek z syntetycznych diamentów wytwarzany jest przez bezpośrednie przekształcenie, przeważnie grafitu, w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem.

Te pyły i proszki różnią się od diamentów objętych pozycjami 7102 i 7104 tym, że są zbyt drobne do samodzielnego oprawienia. Są one zazwyczaj wykorzystywane jako ścierniwa. Wielkość cząsteczek zwykle nie przekracza 1 000 mikrometrów (mikronów), ale pomiar wielkości uzyskiwany jest raczej za pomocą przesiewania niż pomiaru poszczególnych cząstek. Wielkość cząstek pyłu i proszku oraz kamieni może istotnie pokrywać się, lecz w celu określenia jakości kamienie są liczone osobno, a pył i proszek są ważone.

Pył i proszek diamentowy są wykorzystywane do wyrobu tarcz ściernych, polerskich, gładzących, frezów, past polerujących itp.

Proszek z granatów jest wykorzystywany głównie do szlifowania soczewek optycznych lub jako materiał ścierny na bazie papieru lub innego materiału.

Niniejsza pozycja nie obejmuje proszku ze sztucznego korundu (pozycja 2818).

__________


 


PODDZIAŁ II

METALE SZLACHETNE I METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM

7106-Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku.

7106 10-Proszek

-Pozostałe:

7106 91- -W stanie surowym

7106 92- -W stanie półproduktu

Niniejsza pozycja obejmuje różne postacie srebra lub stopów srebra (zgodnie z definicją podaną w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających), srebra pokrytego złotem (srebra pozłacanego) lub srebra pokrytego platyną, w stanie surowym, półproduktu lub proszku. Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje srebra platerowanego metalem szlachetnym.

*

*    *

Srebro jest białym metalem nieulegającym korozji pod wpływem powietrza, ale mającym tendencję do matowienia. Jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności oraz jest najbardziej giętkim i plastycznym metalem po złocie. W stanie czystym jest bardzo miękkie i w konsekwencji często stapiane z innymi metalami. Czyste srebro jest szeroko stosowane w urządzeniach elektrycznych (styki, bezpieczniki itp.), w pewnych urządzeniach wykorzystywanych w przemyśle chemicznym lub spożywczym lub w chirurgii oraz jako metal do powlekania.

Zgodnie z postanowieniami uwagi 5. do niniejszego działu (patrz wyżej Uwagi ogólne Not wyjaśniających) do stopów srebra, które mogą być klasyfikowane do niniejszej pozycji, należą:

(1)Stopy srebra z miedzią. Najważniejsze z nich są wykorzystywane do wyrobu monet oraz wyrobów jubilerskich ze złota lub srebra; niektóre wykorzystywane do wyrobu styków elektrycznych.

(2)Stopy srebra z miedzią i kadmem, srebra z miedzią i tytanem oraz srebra z indem wykorzystywane do wyrobu przedmiotów jubilerskich ze złota lub srebra.

(3)Stopy srebra z miedzią i cynkiem, zawierające czasem również kadm, cynę lub fosfor, wykorzystywane jako stopy lutownicze.

(4)Stopy srebra z antymonem, cyną i ołowiem, srebra z miedzią i ołowiem, srebra z kadmem oraz stopy łożyskowe srebra z talem.

(5)Spiekane stopy srebra z wolframem, srebra z molibdenem, srebra z niklem oraz srebra z żelazem wykorzystywane do wyrobu styków elektrycznych.

Niniejsza pozycja obejmuje srebro i jego stopy w następujących postaciach:

(I)Proszku, zazwyczaj drobnego proszku uzyskiwanego podczas różnych procesów mechanicznych i chemicznych; jest on wykorzystywany w metalurgii i do wyrobu preparatów metalizujących do urządzeń elektronicznych oraz cementów przewodzących.

Niniejsza pozycja wyłącza proszek lub płatki przygotowane jako barwniki, farby lub podobne (np. razem z innymi substancjami barwiącymi lub w postaci dyspersji płynnej lub pastowatej w spoiwie lub rozpuszczalniku), które klasyfikowane są do pozycji 3206, 3207 (substancje w płynie nadające połysk i podobne związki dla przemysłu ceramicznego lub szklarskiego), od 3208 do 3210, 3212 lub 3213.

(II)Srebra nieobrobionego w postaci grudek, ziaren, bloków, sztab odlewniczych, granulek itp.; ponadto srebra rodzimego w grudkach, ziaren czystego metalu rodzimego, kryształów itp. oddzielonych od skały płonnej.

(III)Sztab, prętów, profili, drutów, płyt, arkuszy i taśm. Są one zazwyczaj otrzymywane przez walcowanie lub ciągnienie; taśmy i krążki itp. mogą być otrzymywane również przez cięcie srebra w arkuszach. Niniejsza pozycja obejmuje nici srebrne przeznaczone do wykorzystania w przemyśle włókienniczym, pod warunkiem że nie zostały poddane przędzeniu lub w inny sposób połączone z przędzą tekstylną (sekcja XI). Bardzo cienki drut srebrny używany jako szwy chirurgiczne, jest jednak klasyfikowany do pozycji 3006.

Niniejsza pozycja obejmuje również metalowo-grafitowe bloki, płyty, sztaby, pręty itd. na bazie węgla i zawierające srebro (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 3801).

(IV)Rur i rurek (włącznie z wężownicami), pod warunkiem że nie wykonano z nich konkretnych wyrobów (np. części aparatury chemicznej).

(V)Folii (do srebrzenia), która otrzymywana jest zwykle przez młotkowanie lub rozbijanie cienkich arkuszy srebra rozdzielonych arkuszami błony do rozdzielania listków złota; folia ta występuje zazwyczaj w postaci książeczek i może być przymocowana do podłoża z papieru, tworzywa sztucznego itp.

Niniejsza pozycja wyłącza jednak folie do tłoczeń (znane też jako folie do wytłaczania maszynowego) składające się ze srebra w postaci proszku scalonego żelatyną, klejem lub innym spoiwem lub srebra osadzonego na papierze, tworzywie sztucznym lub innym nośniku (pozycja 3212).

(VI)Sznurka ze srebrnych nitek, pajetów i skrawków. Sznurki ze srebrnych nici są to małe skrętki srebrnego drutu wykorzystywane w hafciarstwie lub przebraniach. Pajety i skrawki, wykorzystywane do tego samego celu, są to małe kawałki przycięte do kształtów geometrycznych (okrągłych, gwiazdkowatych itp.) i zazwyczaj przekłute na środku.

Niniejsza pozycja nie obejmuje odlewów, spieków, wytłoczek, wyprasek itp. w postaci półproduktów do wyrobów jubilerskich itp., klasyfikowanych do poddziału III (np. obsad, półproduktów do wyrobu pierścionków, odznak, kwiatów i figurek).


 


7107-Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu.

Definicję metalu platerowanego metalem szlachetnym (włącznie z metalem nieszlachetnym inkrustowanym metalem szlachetnym) podano w uwadze 7. do niniejszego działu oraz w Uwagach ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających.

Stopy cyny, niklu, cynku, a w szczególności miedzi są czasem platerowane srebrem. Czysta miedź i stal również mogą być platerowane w ten sposób. Metale te są wykorzystywane do wyrobu przedmiotów jubilerskich ze srebra (zastaw stołowych, wyrobów do dekoracji wnętrz itp.) oraz rur, naczyń i aparatury w przemyśle chemicznym i spożywczym.

Metal nieszlachetny platerowany srebrem klasyfikowany do niniejszej pozycji występuje zazwyczaj w postaci sztab, prętów, profili, drutu, płyt, arkuszy, taśm, rur lub rurek.

Zazwyczaj postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7106 dotyczą, z uwzględnieniem istniejących różnic, metali nieszlachetnych platerowanych srebrem.

 


 


7108-Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku (+).

-Niemonetarne:

7108 11- -Proszek

7108 12- -Pozostałe surowe postacie

7108 13- -Półprodukty

7108 20-Monetarne

Niniejsza pozycja obejmuje różne postacie złota lub stopów złota (zdefiniowane w Uwagach Ogólnych Not wyjaśniających) lub złota platynowanego w postaci surowej, półproduktu lub proszku. Pozycja ta nie obejmuje jednak złota platerowanego metalem szlachetnym.

*

**

Złoto ma charakterystyczną żółtą barwę. Nie utlenia się nawet w wysokiej temperaturze i ma nadzwyczajną odporność chemiczną na większość odczynników, łącznie z kwasami (jednakże reaguje z wodą królewską). Po srebrze i miedzi jest to najlepszy przewodnik ciepła i elektryczności. Jest najbardziej giętkim i plastycznym ze wszystkich metali, ale jest bardzo miękkie i dlatego rzadko wykorzystywane w stanie czystym, z wyjątkiem powlekania galwanicznego lub elektrolitycznego.

Zgodnie z postanowieniami uwagi 5. do niniejszego działu (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających) do stopów złota klasyfikowanych do niniejszej pozycji należą:

(1)Stopy złota ze srebrem o różnej barwie, od żółtej, poprzez zieloną do białej, zależnie od zawartości metali składowych. Są one wykorzystywane w jubilerstwie, jak również do wyrobu styków elektrycznych i w specjalnych lutach o wysokiej temperaturze topnienia.

(2)Stopy złota z miedzią wykorzystywane do wyrobu monet, biżuterii lub przedmiotów jubilerskich ze złota lub w stykach elektrycznych.

(3)Stopy złota ze srebrem i miedzią wykorzystywane w biżuterii, przedmiotach jubilerskich ze złota, w stopach dentystycznych oraz jako stopy lutownicze. Stopy te mogą zawierać cynk i kadm, a wówczas wykorzystywane są jako luty; stop zwany „doré” lub „bullion doré”, składający się głównie ze srebra i miedzi klasyfikowany jest do niniejszej pozycji, jeżeli zawiera 2 % masy lub więcej złota. Otrzymywany jest on z pewnych pirytów miedzionośnych oraz z pozostałości uzyskanych w czasie przeróbki miedzi konwertorowej, a następnie rafinowanej w celu oddzielenia metali składowych.

(4)Stopy złota z miedzią i niklem, zawierające czasem dodatek cynku i magnezu, stanowią szeroki wachlarz stopów (znanych jako „białe” złoto lub w niektórych krajach jako „szare” złoto) wykorzystywanych często jako substytut platyny. Inne rodzaje „białego” złota, które zawierają 2 % lub więcej palladu zostały wyłączone (pozycja 7110).

(5)Stopy złota z niklem wykorzystywane do wyrobu styków elektrycznych.

Niniejsza pozycja obejmuje złoto i stopy złota w tych samych postaciach, co srebro i jego stopy. Z uwzględnieniem istniejących różnic, mają zatem zastosowanie postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 7106.

°

°     °

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7108 20

Podpozycja ta obejmuje złoto wymieniane między krajowymi lub międzynarodowymi władzami monetarnymi lub upoważnionymi bankami.

 


 


7109-Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu.

Metal platerowany metalem szlachetnym (włącznie z metalem nieszlachetnym inkrustowanym metalem szlachetnym) został zdefiniowany w uwadze 7. oraz Uwagach ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających. Metal nieszlachetny lub srebro platerowane złotem są zazwyczaj w postaciach podobnych do opisanych dla metalu nieszlachetnego platerowanego srebrem (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 7107).

Metal nieszlachetny (np. miedź i jej stopy) lub srebro są platerowane złotem w celu wyrobu biżuterii (bransoletek, łańcuszków do zegarków, kolczyków itd.), kopert do zegarków, cygarniczek lub fifek, zapalniczek, wyrobów jubilerskich ze złota, styków elektrycznych, aparatury chemicznej itd.

 


 


7110-Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku.

-Platyna:

7110 11- -W stanie surowym lub w postaci proszku

7110 19- -Pozostała

-Pallad:

7110 21- -W stanie surowym lub w postaci proszku

7110 29- -Pozostały

-Rod:

7110 31- -W stanie surowym lub w postaci proszku

7110 39- -Pozostały

-Iryd, osm i ruten:

7110 41- -W stanie surowym lub w postaci proszku

7110 49- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje platynę i jej stopy zgodnie z definicją w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających, podobnie jak pozycja 7106 - srebro i pozycja 7108 - złoto.

*

*    *

Określenie „platyna” obejmuje (patrz uwaga 4(B) do działu 71.):

(A)Platynę, która jest biało-szarawym, miękkim i plastycznym metalem, niematowiejącym w temperaturze pokojowej i odpornym na kwasy, z wyjątkiem wody królewskiej. Może być wyrabiany w postaci sztabek, arkuszy, taśm, rurek, drutu oraz innych półproduktów za pomocą kucia, walcowania lub ciągnienia.

Ze względu na dużą odporność na korozję, wysoką temperaturę topnienia i wysoką aktywność katalityczną platyna i jej stopy mają wiele ważnych zastosowań w przemyśle, poza wykorzystaniem w jubilerstwie i stomatologii, np. w przemyśle elektrycznym do wyrobu termoelementów i termometrów oporowych oraz jako styki elektryczne i elektrody do różnych zastosowań, w przemyśle włókienniczym - do wyrobu dysz przędzalniczych do włókien sztucznych, w przemyśle szklarskim - do wyrobu sprzętu z topionego szkła, takiego jak łódki do snucia włókna szklanego, tygle, mieszadła itp., w przemyśle chemicznym i petrochemicznym - jako katalizatory (np. w procesie utleniania amoniaku do produkcji kwasu azotowego lub jako katalizator pomostowy), do aparatury chemicznej (np. tygle), w przemyśle lotniczym - do wyrobu elektrod świec zapłonowych w lotniczych silnikach spalinowych wewnętrznego spalania i do wyrobu urządzeń zapłonowych w turbinach gazowych silników lotniczych.

Platyna i jej stopy znajdują zastosowanie również do wyrobu narzędzi chirurgicznych (w szczególności igieł do wstrzyknięć podskórnych), niektórych zapalniczek gazowych i w wielu innych zastosowaniach, takich jak: wzorce miernicze, linki włoskowate do instrumentów optycznych itd.

(B)Pallad, który jest srebrzystobiałym metalem, miękkim, bardzo plastycznym i bardzo odpornym na matowienie i korozję; rozpuszcza się w wodzie królewskiej i kwasie azotowym i reaguje z gorącym kwasem siarkowym; pallad może być wyrabiany w postaci sztabek, arkuszy, taśm, rurek, drutu i innych półproduktów za pomocą kucia, walcowania lub ciągnienia.

Jest on wykorzystywany głównie do styków elektrycznych, w lutach twardych, w aparaturze do oczyszczania wodoru, jako katalizator uwodornienia, do wyrobu biżuterii i jako pośrednia warstwa styku ułatwiająca pokrywanie tworzyw sztucznych metalami szlachetnymi.

(C)Rod, który jest srebrzystobiałym metalem twardym, ale plastycznym. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem odbicia i ma najwyższą przewodność elektryczną i cieplną ze wszystkich metali z grupy platynowców. Jest odporny na korozję wywoływaną przez prawie wszystkie roztwory wodne, łącznie z kwasami mineralnymi, nawet w wysokiej temperaturze.

Rod może być wyrabiany w sztabkach, arkuszach, taśmach, w postaci drutu i innych półproduktów za pomocą kucia, walcowania lub ciągnienia.

Stosowany jest przede wszystkim jako dodatek stopowy do platyny i w tej postaci ma wiele zastosowań w przemyśle elektrycznym i szklarskim. Ze względu na niską oporność elektryczną i wysoką odporność na matowienie, w postaci galwanicznej nadaje się do wyrobu styków elektrycznych i pokrywania powierzchni styków, w których wymagana jest wysoka odporność na zużycie (np. w pierścieniach ślizgowych). Jest również wykorzystywany jako katalizator i do platerowania srebra lub platerowanych srebrem sztućców i naczyń kuchennych w celu nadania im wykończenia opornego na matowienie.

(D)Iryd, który jest biało-szarawym, twardym metalem, odpornym w normalnej i wysokiej temperaturze na działanie kwasów, łącznie z wodą królewską.

Może być wyrabiany jako taśma lub drut za pomocą walcowania i ciągnienia.

Jako składnik stopów jest wykorzystywany do wyrobu termoogniw, tygli lub elektrod świec zapłonowych silników lotniczych.

(E)Osm, który jest najtrudniej topliwy spośród metali objętych niniejszą pozycją. W stanie zwartym ma barwę biało-niebieskawą podobnie jak cynk i jest odporny na kwasy. Drobno podzielony jest amorficznym czarnym proszkiem, który reaguje z kwasem azotowym i wodą królewską i wolno utlenia się na powietrzu.

Metal ten jest wykorzystywany głównie w różnych twardych stopach odpornych na korozję do wyrobu końcówek ostrzy piór lub ostrzy instrumentów. Jest też wykorzystywany jako katalizator.

(F)Ruten, który jest kruchym, twardym, szarym metalem. Ma wysoką odporność na korozję. Nie reaguje z wodą królewską, ale powoli reaguje z roztworami podchlorynu sodowego. W małej skali otrzymywany jest w postaci arkuszy, taśmy i drutu.

Wykorzystywany jest on jako dodatek stopowy do platyny, palladu, molibdenu, wolframu itd. (np. do wyrobu ostrzy piór i ostrzy cyrkli). Stosuje się go jako katalizator, a w postaci warstwy elektrolitycznej - do wyrobu styków elektrycznych i pokrywania powierzchni styku, w których znaczenie ma odporność na zużycie.

Zgodnie z postanowieniami uwagi 5. do niniejszego działu (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających) stopy platyny z innymi metalami (złotem, srebrem lub metalami nieszlachetnymi), które mogą zostać objęte niniejszą pozycją to:

(1)Stopy platyny z rodem - przewody termoogniw, uzwojenie pieców elektrycznych, składniki w przemyśle szklarskim, gaza katalityczna, dysze przędzalnicze.

(2)Stopy platyny z irydem - styki elektryczne, biżuteria, igły do wstrzyknięć podskórnych.

(3)Stopy platyny z rutenem - styki elektryczne.

(4)Stopy platyny z miedzią - (maksymalnie 5% miedzi) - biżuteria.

(5)Stopy platyny z wolframem - drut elektrod zaworów; druty świec zapłonowych.

(6)Stopy platyny z kobaltem - magnesy stałe.

(7)Stopy palladu z rutenem - biżuteria.

(8)Stopy palladu ze srebrem - luty twarde, wodorowe membrany dyfuzyjne; styki elektryczne.

(9)Stopy palladu z miedzią - styki elektryczne, lutowanie twarde.

(10)Stopy palladu z glinem - drut topikowy.

(11)Stopy rodu z irydem - termoogniwa.

(12)Stopy irydu z osmem - końcówki piór.

(13)Stopy irydu z wolframem - sprężyny odporne na wysoką temperaturę.

(14)Stopy złota z platyną - dysze przędzalnicze.

(15)Stopy złota, srebra, palladu i miedzi - biżuteria, sprężyny styków elektrycznych.

(16)Stopy srebra, miedzi i palladu - luty twarde.

(17)Osmoiryd (irydoosm), naturalny stop zawierający osm, iryd, ruten i platynę, stanowi główne źródło osmu.

 


 


7111-Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu.

Metale platerowane metalem szlachetnym (włącznie z inkrustującymi metal nieszlachetny) zostały zdefiniowane w uwadze 7. do niniejszego działu oraz w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających. Występują one zazwyczaj w postaciach podobnych do opisanych dla srebra w Notach wyjaśniających do pozycji 7107.

Metale nieszlachetne (np. miedź, wolfram), srebro lub złoto platerowane platyną wykorzystywane są głównie w jubilerstwie i w urządzeniach elektrycznych.

 


 


7112-Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych.

7112 30-Popiół zawierający metale szlachetne lub związki metali szlachetnych

-Pozostałe:

7112 91- -Ze złota, włącznie z metalami platerowanymi złotem, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne

7112 92- -Z platyny, włącznie z metalami platerowanymi platyną, ale z wyłączeniem zmiotków zawierających inne metale szlachetne

7112 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje odpady i złom w postaci metalicznej odpowiednie wyłącznie do odzyskiwania metali szlachetnych lub do wykorzystania jako podstawa do wyrobu chemikaliów.

Niniejsza pozycja obejmuje również odpady i złom jakichkolwiek materiałów zawierających metale szlachetne lub związki metali szlachetnych wykorzystywanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych.

Obejmuje ona w szczególności:

(A)Popiół zawierający metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, powstające ze spopielenia filmów fotograficznych, płytek obwodów drukowanych itp.

(B)Odpady i pozostałości otrzymane z mechanicznej obróbki metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi w mennicach, warsztatach złotniczych i rzemieślników pracujących w srebrze itp. np. zmiotki, pył, opiłki, wiórki itp. powstałe w wyniku kształtowania, wiercenia, obrabiania itp.

(C)Złom zużytych lub zepsutych wyrobów (zastaw stołowych, wyrobów jubilerskich ze złota lub srebra, katalizatorów w postaci gazy tkanej itd.) nienadających się już do pierwotnego zastosowania; nie rozciąga się na wyroby, które po naprawie lub renowacji lub bez naprawy lub renowacji, mogą zostać ponownie wykorzystane do poprzedniego celu lub, które można przekształcić do innego zastosowania bez poddania procesowi odzyskania metali szlachetnych.

(D)Odpady i złom z fotograficznych płyt, błon, papierów, tektur lub tekstyliów, zawierających metale szlachetne w postaci metalicznej lub w postaci związków (np. halogenków srebra).

(E)Odpady i złom elektronicznych obwodów drukowanych i podobnych nośników zawierających metale szlachetne (np. złoto lub srebro).

(F)Pozostałości procesów metalurgicznych, elektrolitycznych lub chemicznych zawierające metale szlachetne (np. żużle i osady z oczyszczania i pokrywania elektrolitycznego, pozostałości srebra z utrwalających kąpieli fotograficznych).

__________


 


Poddział III

BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA

ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY

7113-Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym.

-Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym:

7113 11- -Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym

7113 19- -Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym

7113 20-Z innego metalu nieszlachetnego platerowanego metalem szlachetnym

Niniejsza pozycja obejmuje biżuterię, zgodnie z definicją zamieszczoną w uwadze 9 do niniejszego działu, całkowicie lub częściowo z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym, tzn.:

(A)Drobne przedmioty stanowiące ozdoby osobiste (z kamieniami szlachetnymi lub bez), takie jak: pierścionki, bransoletki, naszyjniki, brosze, kolczyki, łańcuszki na szyję, łańcuszki do zegarków i inne łańcuszki ozdobne, łańcuszki dewizek, wisiorki, igły i spinki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do kołnierzyków, guziki itp., krzyżyki religijne i inne, medale i insygnia, ozdoby kapeluszy (szpilki, sprzączki, kółka itd.), ozdoby do torebek, sprzączki i suwaki pasów, obuwia itd., wsuwki do włosów, tiary, grzebyki i podobne ozdoby do włosów.

(B)Wyroby osobiste zazwyczaj noszone w kieszeni, torebce lub na sobie, takie jak: papierośnice lub pudełka na cygara, tabakierki, futerały na okulary, puderniczki, oprawki do szminek, grzebienie kieszonkowe, pudełka na cukierki odświeżające oddech, sakiewki na łańcuszki, różańce, kółka do kluczy.

Wyroby klasyfikowane do niniejszej pozycji muszą zawierać metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym (włącznie z metalem nieszlachetnym inkrustowanym metalem szlachetnym) w zakresie większym niż drobne elementy składowe; (tak więc papierośnica z metalu nieszlachetnego z prostym monogramem ze złota lub srebra klasyfikowana jest jako wyrób z metalu nieszlachetnego). Z zastrzeżeniem tego warunku towary mogą zawierać również perły (naturalne, hodowlane lub sztuczne), kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone), sztuczne kamienie lub części z szylkretu, z macicy perłowej, z kości słoniowej, z bursztynu (naturalnego lub scalonego), z gagatu lub korala.

Niniejsza pozycja obejmuje również niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, pod warunkiem że zawierają one metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym w zakresie większym niż nieznaczne elementy składowe, np. motywy do włączenia w pierścionki, brosze itp.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Artykuły objęte pozycją 4202 lub 4203, do których odnosi się uwaga 3(B) do działu 42.

(b)Towary objęte pozycją 4303 lub 4304 (artykuły ze skór futerkowych lub futra sztucznego).

(c)Obuwie, nakrycia głowy i pozostałe artykuły objęte działem 64. lub 65. z częściami z metali objętych niniejszym działem.

(d)Sztuczną biżuterię objętą pozycją 7117.

(e)Monety z wyjątkiem oprawionych jako biżuteria (pozycja 7118 lub dział 97).

(f)Artykuły objętych działem 90. (np. okulary, lornetki teatralne itp. oraz oprawy do nich).

(g)Zegarki i bransoletki do zegarków na rękę (dział 91).

(h)Artykuły objęte działem 96., inne niż objęte pozycjami od 9601 do 9606 lub 9615 na przykład pióra wieczne, stylografy, oprawki do piór, oprawki do ołówków oraz ołówki automatyczne (także ich części i oprawki); zapalniczki, fajki, cygarniczki lub fifki do papierosów oraz ich części; rozpylacze zapachów lub podobne, w rodzaju stosowane do celów toaletowych oraz głowice do nich.

(ij)Wyroby jubilerskie o wieku przekraczającym 100 lat (pozycja 9706).

 


 


7114-Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym.

-Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym:

7114 11- -Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego innym metalem szlachetnym

7114 19- -Z innego metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym

7114 20-Z metalu nieszlachetnego platerowanego metalem szlachetnym

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby jubilerskie ze złota lub srebra zgodne z definicją zamieszczoną w uwadze 10. do niniejszego działu, całkowicie lub częściowo z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym. Towary te zazwyczaj są większe niż biżuteria objęta pozycją 7113 i obejmują:

(A)Zastawę stołową, taką jak noże stołowe, zestawy do krojenia; łyżki; widelce, łyżki wazowe, uchwyty do drobiu lub mięsa; tace, talerze, naczynia i wazy do zup i jarzyn; sosjerki; półmiski do owoców; cukierniczki, imbryki do kawy, imbryki do herbaty, filiżanki do herbaty lub kawy; kieliszki; kieliszki do jajek, karafki, serwisy do likieru; stojaki i koszyki do pieczywa, ciastek, owoców itp.; tace do ryb; tace do ciast, wiaderka do chłodzenia wina; naczynka na przyprawy; szczypce do cukru; podpórki do noży, kółka do serwetek; dzwonki stołowe; korki dekoracyjne itd.

(B)Przybory toaletowe, takie jak lusterka ręczne; buteleczki i puderniczki (inne niż objęte pozycją 7113); pudełka na szczotki, szczotki do ubrań, szczotki do paznokci, szczotki do włosów, grzebienie (inne niż grzebienie dekoracyjne do włosów i grzebienie kieszonkowe - pozycja 7113); dzbanki itp. Wyłączone zostały rozpylacze do zapachów (pozycja 9616).

(C)Przybory biurowe lub na biurko, takie jak kałamarze, oprawki kałamarzy, podpórki do książek, przyciski do papieru, noże do papieru.

(D)Przybory dla palaczy, takie jak pudełka na cygara lub papierośnice, słoiki na tytoń, popielniczki, pudełka na zapałki, fifki itd.; ale nie obejmują artykułów objętych pozycją 9613 lub 9614 (zapalniczki do papierosów i inne, fajki, fifki do papierosów itd.).

(E)Inne artykuły użytku domowego lub podobnego na przykład popiersia, statuetki i inne figury do dekoracji wnętrz; szkatułki na biżuterię; dekoracje stołowe, wazy, żardyniery; ramy do obrazów; lampy, kandelabry, świeczniki, żyrandole; dekoracje gzymsów kominka; półmiski i talerze dekoracyjne, medale i medaliony (inne niż stanowiące ozdoby osobiste); trofea sportowe; palniki do pachnideł itd.

(F)Artykuły do użytku religijnego, takie jak relikwiarze, kielichy, cyboria, monstrancje, krucyfiksy, lichtarze, lampy.

Niniejsza pozycja obejmuje również niewykończone i niekompletne wyroby jubilerskie ze złota lub srebra oraz rozpoznawalne części wyrobów ze złota lub srebra, np. srebrne rączki zastawy stołowej, srebrne grzbiety szczotek toaletowych itd.

Podobnie jak biżuteria i z uwzględnieniem tych samych zastrzeżeń odnoszących się do drobnych elementów składowych, towary objęte niniejszą pozycją muszą zawierać metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym; mogą one również zawierać perły (naturalne, hodowlane lub sztuczne), kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtwarzane), sztuczne kamienie, szylkret, macicę perłową, kość słoniową, bursztyn (naturalny lub scalony), gagat lub koral.

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Parasole, laski i inne wyroby objęte pozycją 6601 lub 6602 z oprawami objętymi niniejszym działem, jak również części, oprawy i dodatki do tych wyrobów całkowicie lub częściowo wykonane z tych materiałów (pozycja 6603).

(b)Artykuły objęte działem 90.(np. lornetki i teleskopy).

(c)Zegary i zegarki i ich koperty (dział 91).

(d)Instrumenty muzyczne (dział 92).

(e)Broń i jej części objęte działem 93. (broń boczną, pistolety, rewolwery itd.).

(f)Rozpylacze do zapachów i podobne, w rodzaju stosowane do celów toaletowych i głowice do nich (pozycja 9616).

(g)Oryginalne statuetki i rzeźby (pozycja 9703), przedmioty kolekcjonerskie objęte pozycją 9705 oraz antyki objęte pozycją 9706.

 


 


7115-Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym.

7115 10-Katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny

7115 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wyroby całkowicie lub częściowo wykonane z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym, niestanowiące biżuterii, niegotowych lub niekompletnych wyrobów z biżuterii lub części biżuterii (pozycja 7113) lub wyrobów jubilerskich ze złota lub srebra, niegotowych lub niekompletnych wyrobów jubilerskich ze złota lub srebra lub ich części (pozycja 7114) i niewyłączone na mocy postanowień uwagi 2(A) lub 3. do niniejszego działu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje na przykład:

(a)Artykułów, w których metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym stanowi tylko nieznaczny element.

(b)Sterylnych chirurgicznych materiałów do szycia, wypełnień dentystycznych i innych towarów objętych działem 30.

(c)Tkanin objętych pozycją 5809 oraz pozostałych towarów objętych sekcją XI.

(d)Maszyn, urządzeń mechanicznych i wyrobów elektrycznych i rozpoznawalnych ich części objętych sekcją XVI (na przykład platynowych wytłaczających dysz przędzalniczych, łożysk tocznych, części maszyn chemicznych lub przemysłowych, styków elektrycznych).

(e)Artykułów objętych działem 90. (na przykład sztucznych kończyn, zębów i innych sztucznych części ciała; płytek do złamań, przyrządów medycznych lub chirurgicznych, pirometrów z termoogniwami z metali szlachetnych; instrumentów i aparatów laboratoryjnych i ich części ze złota, srebra lub platyny); artykułów objętych działem 91. (zegary i zegarki) lub działem 96. (np. zapalniczki gazowe z platyny gąbczastej).

Niniejsza pozycja ogranicza się w dużej mierze do wyrobów mających zastosowanie techniczne lub laboratoryjne, takich jak tygle, kupelki i niektóre szpatułki (np. z platyny lub metali z grupy platynowców); platyny lub stopu platyny w postaci drucianej tkaniny lub siatki przeznaczonych do wykorzystania jako katalizator, itp.; zbiorników (nawet wykładanych lub izolowanych termicznie), niewyposażonych lub nieprzeznaczonych do wyposażenia w sprzęt mechaniczny lub termiczny; anod do wytwarzania powłok galwanicznych. Anody ze złota mogą mieć postać arkuszy czystego złota pociętych na właściwe wymiary i przewierconych na dwóch rogach w celu przymocowania haków do zawieszenia ich w zbiorniku galwanizacyjnym. Anody ze srebra mogą mieć również taką postać lub postać kształtowników wyciskanych, o przekroju „kości dla psa” i przewierconych na każdym końcu. Anody platynowe zazwyczaj składają się z małych arkuszy platyny falistej lub pasków platyny, do których przyspawano wąski pasek platyny w celu zawieszenia w zbiorniku galwanicznym lub gazy platynowej z kawałkiem drutu platynowego lub wąskim paskiem gazy platynowej do zawieszania.

Niniejsza pozycja obejmuje również takie wyroby, jak torebki ręczne itp., w których metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym nadaje wyrobowi zasadnicze cechy. Wyroby takie mogą zawierać perły, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, szylkret itp. jako oprawy lub ozdoby.

 


 


7116-Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych).

7116 10-Z pereł naturalnych lub hodowlanych

7116 20-Z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie wyroby (inne niż wyłączone zgodnie z uwagą 2(B) i 3 do niniejszego działu), całkowicie wykonane z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych lub częściowo składające się z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, ale niezawierające metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (z wyjątkiem drobnych elementów składowych) (patrz uwaga 2(B) do niniejszego działu).

Obejmuje zatem:

(A)Przedmioty stanowiące ozdoby osobiste i inne artykuły ozdabiane (np. klamerki i ramki do torebek itp., grzebienie, szczotki, kolczyki, spinki do mankietów, spinki do kołnierzyków itp.), zawierające perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtwarzane), osadzone lub oprawione w metalu nieszlachetnym (nawet pokrytym metalem szlachetnym), w kości słoniowej, drewnie, tworzywie sztucznym itp.

Niniejsza pozycja obejmuje perły i kamienie sortowane pod względem wielkości, jakości, odcienia itp. i stanowiące artykuły gotowe do użycia jako biżuteria. Wyłącza ona jednak perły niesortowane lub sortowane oraz kamienie niesortowane jedynie tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu, bez jakiegokolwiek osadzenia lub oprawy z metalu lub innego materiału, które klasyfikowane są do pozycji 7101, 7103 lub 7104 (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji od 7101 do 7103).

Zgodnie z uwagą 2 (B) do niniejszego działu towary objęte niniejszą pozycją mogą zawierać metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym jako drobny element składowy (np. naszyjnik z pereł ze złotym zapięciem). Niniejsza pozycja nie obejmuje towarów (np. kolczyków ze złotym klipsem), w których metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym stanowi więcej niż nieznaczny element składowy (pozycja 7113).

(B)Pozostałe wyroby składające się całkowicie lub częściowo z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych; mogą one zawierać również inne materiały, łącznie z metalem szlachetnym lub metalem platerowanym metalem szlachetnym, pod warunkiem że metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym występuje tylko jako drobny element składowy. Z uwzględnieniem tych warunków niniejsza pozycja obejmuje krzyże i pierścienie (często z agatu), bransoletki (inne niż bransoletki do zegarków), kielichy i puchary (często z granatu), statuetki i wyroby dekoracyjne (np. z żadów), moździerze i tłuczki (np. z agatu), noże lub łożyska noży z agatu lub innych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych do wag, prowadniki przędzalnicze z agatu, korki dekoracyjne z główkami z agatu itp., nagniataki z agatu służące do pozłacania, polerowania skóry wyprawionej, papieru itp., kółka z agatu do wędek, noże do papieru, kałamarze, przyciski do papieru, popielniczki (np. z agatu lub onyksu).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Towarów objętych działem 82. z częścią roboczą z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) na nośniku z metalu nieszlachetnego, węgliku metalu lub spieku ceramiczno-metalowego, nawet połączonych (np. oprawionych diamentów szklarskich).

(b)Maszyn, urządzeń mechanicznych lub towarów elektrycznych i ich części objętych sekcją XVI (patrz uwaga 3(k) do niniejszego działu).

(c)Artykułów objętych działem 90., takich jak oprawione lub nieoprawione elementy optyczne z kwarcu nadające się do oprawienia w przyrządach i urządzeniach.

(d)Obrobionych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, oprawionych lub nie, stanowiących części zegarów lub zegarków, lub części nadających się do użycia w zegarach lub zegarkach oraz w innych wyrobach (patrz uwaga 4 do działu 91.).

 


 


7117-Sztuczna biżuteria.

-Z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego metalem szlachetnym:

7117 11- -Spinki do mankietów i inne spinki

7117 19- -Pozostała

7117 90-Pozostała

Do celów niniejszej pozycji wyrażenie „sztuczna biżuteria”, zgodnie z definicją w uwadze 11. do niniejszego działu, została ograniczona do małych przedmiotów stanowiących ozdoby osobiste, takich jak wymienione w punkcie (A) Not wyjaśniających do pozycji 7113, np. pierścionki, bransoletki (inne niż bransoletki do zegarków), naszyjniki, kolczyki, spinki do mankietów itp., ale nie obejmuje guzików i innych artykułów objętych pozycją 9606, grzebyków do włosów, wsuwek do włosów lub podobnych oraz szpilek do włosów objętych pozycją 9615 pod warunkiem, że nie zawierają metalu szlachetnego ani metalu platerowanego metalem szlachetnym (z wyjątkiem pokrycia lub drobnego elementu składowego zgodnie z definicją podaną w uwadze 2 (A) do niniejszego działu, np. monogramy, okucia i obrzeża), ani pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych).

Niniejsza pozycja obejmuje również niewykończone lub niegotowe wyroby ze sztucznej biżuterii (kolczyki, bransoletki, naszyjniki itp.), takie jak:

(a)Półwyroby pierścieni rozciętych, składające się z anodyzowanego drutu aluminiowego, zazwyczaj skręconego lub zgniecionego, nawet wyposażonego w surowe zapięcie, czasem używane jako kolczyki bez dalszej obróbki.

(b)Dekoracyjne motywy z metalu nieszlachetnego, nawet polerowane, połączone małymi ogniwkami w paski o nieskończonej długości.

Należy zauważyć, że wyroby do użytku osobistego, przeważnie noszone w kieszeni, w torebce lub na sobie, takie jak wymienione w punkcie (B) Not wyjaśniających do pozycji 7113 (papierośnice, puderniczki itp.) nie są uważane za sztuczną biżuterię.

Niniejsza pozycja wyłącza również:

(a)Artykuły wymienione w uwadze 3. do niniejszego działu.

(b)Artykuły objęte pozycją 8308 (sprzączki, zapinki, klamerki, haczyki, oczka itp.).

 


 


7118-Monety (+).

7118 10-Monety (inne niż monety złote), niebędące prawnym środkiem płatniczym

7118 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja odnosi się do monet z jakiegokolwiek metalu (włącznie z metalami szlachetnymi) o urzędowo zaleconej masie i wzorze, emitowanych pod kontrolą rządu do wykorzystania jako środek płatniczy. Przesyłki pojedynczych monet lub zestawów monet stanowiących środek płatniczy w kraju emisji klasyfikowane są do niniejszej pozycji, nawet jeśli są wystawione do ogólnej sprzedaży w kasetkach wystawienniczych. Niniejsza pozycja obejmuje monety niebędące już środkiem płatniczym, ale wyłącza przedmioty kolekcjonerskie (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 9705).

Monety są wykonywane przez tłoczenie półwyrobów z blachy. Są one następnie „bite” odpowiednimi sztancami w celu wytworzenia równocześnie wzoru po obu stronach.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Medali, nawet jeśli są wybite w taki sam sposób jak monety, objętych zazwyczaj pozycją 7113, 7114 lub 7117 lub pozycją 8306 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

(b)Monet oprawionych w broszach, szpilkach do krawatu lub innych przedmiotach stanowiących ozdoby osobiste (pozycja 7113 lub 7117).

(c)Monet złamanych, pociętych lub poszczerbionych nadających się do wykorzystania jedynie jako złom lub odpady metalu.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji.

Podpozycja 7118 10.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Monety stanowiące prawny środek płatniczy, ale które zostały wycofane z obiegu.

(2)Monety bite w jednym kraju, przeznaczone do wprowadzenia do obiegu w innym kraju; w czasie przekraczania granicy nie są one jeszcze emitowane przez odpowiednie władze, jako prawny środek płatniczy.

*

*    *

__________

 


 


ZAŁĄCZNIK

Lista kamieni szlachetnych lub półszlachetnych klasyfikowanych do pozycji 7103

Minerał

Nazwa handlowa

Ambligonit

Ambligonit

Montebrasyt

Amfibole (grupa)

 

Aktynolit

Aktynolit, Nefryt, Żady

 

Tremolit

Tremolit

 

Rodonit

Rodonit

Andaluzyt

Andaluzyt

Chiastolit

Apatyt

Apatyt (wszystkie kolory)

Aragonit

Aragonit, Amolit

Aksynit

Aksynit

Azuryt

Azuryt (Szessylit)

Malachit azurytowy

Benitoit

Benitoit

Beryl

Szmaragd

Akwamaryn

Beryl bezbarwny - Goszenit

Beryl żółty

Beryl różowy - Morganit

Heliodor

Beryl złoty

Beryl zielony

Beryl czerwony, Bixbit

Berylonit

Berylonit

Brazylianit

Brazylianit

Kalcyt

Kalcyt

Kasyteryt

Kasyteryt

Ceruzyt

Ceruzyt

Chryzoberyl

Chryzoberyl

Chryzoberyl kocie oko

Aleksandryt

Aleksandryt kocie oko

Chryzokola

Chryzokola

Kordieryt

Kordieryt

Iolit

Korund

Rubin

Rubin gwiaździsty

Szafir

Szafir gwiaździsty

Szafir kocie oko

Szafir lub Korund z oznaczeniem barwy

Padparadża (pomarańczowy)

Czarny szafir gwiaździsty itp.

Danburyt

Danburyt

Datolit

Datolit

Diaspor

Diaspor

Dumortieryt

Dumortieryt

Epidot

Epidot

Euklaz

Euklaz

Skaleń (grupa)

 

Albit

Albit

Maw-sit-sit/Jadeit albitowy

Labradoryt

Labradoryt, Spektrolit

Mikroklin

Amazonit, Mikroklin

Oligoklaz

Skaleń awenturynowy

Kamień słoneczny

Ortoklaz

Ortoklaz (żółty)

Kamień księżycowy

Fluoryt

(Fluorspar)

Fluoryt

(Fluorospar)

Granat (grupa)

 

Almandyn

Granat, Almandyn

Granat, Rodolit

 

Andradyt

Granat, Andradyt

Granat, Demantoid

Granat, Melanit

 

Grosular

Granat, Grosular różnych barw

Granat, Tsaworyt chromowy

Tsawolit

Granat, Hessonit

Pirop

Granat, Pirop

Spessartyn

Granat, Spessartyn

Hematyt

Hematyt

Idokraz

Idokraz

Wezuwian

Kalifornit

Kornerupin

Kornerupin

Cyjanit

Cyjanit

Lazuryt

Lazuryt

Lapis lazuli

Lapis

Lazulit

Lazulit

Malachit

Malachit

Markasyt

Markasyt

Obsydian (szkliwo wulkaniczne)

Obsydian

Oliwin

Perydotyt

Opal

Opal, Czarny opal

Boulder opal

Opal ognisty

Opal arlekinowy

Opal mszysty, Opal prazowy

Opal matriks

Opal wodny

Opal drzewny

Prehnit

Prehnit

Piryty

Piryty (Markasyt)

Pirofilit

Pirofilit

Piroksen (grupa)

 

Diopsyd

Diopsyd

Diopsyd gwiaździsty

 

Entstatyt-Hipersten

Entstatyt-Hipersten

Jadeit (Żadeit)

Jadeit (Żadeit), Żad

Chloromelanit

Spodumen

Spodumen (wszystkie kolory)

Kunzyt

Hiddenit

Kwarc

Agat (różne kolory)

Agat ognisty

Onyks

Sardonyks

Ametyst

Kwarc awenturynowy

Awenturyn

Kwarc niebieski

Chalcedon

Chryzopraz

Cytryn, kwarc żółty

Kornelian

Kwarc zielony, Prazeolit

Heliotrop, Krwawnik

Jaspis, Jaspis wielobarwny

Jaspis kulisty

Sileks

Morion, Kryształ górski

Agat mszysty

Agat dendrytyczny

Agat pasiasty

Praz

Kwarcowe kocie oko

Kwarcowe sokole oko

Kwarcowe tygrysie oko

Kryształ górski, Kwarc

Kwarc różowy

Kwarc zadymiony

Kwarc fioletowy

Rodochrozyt

Rodochrozyt

Skapolit

Skapolit

Serpentyn

Bowenit

Serpentyn

Verd Antique

Williamsit

Sinhalit

Sinhalit

Sodalit

Sodalit

Smitsonit

Smitsonit, Bonamit

Sfaleryt

Blenda sfalerytowa

Spinel

Spinel (wszystkie kolory)

Pleonast czarny spinel

Sfen (Tytanit)

Sfen

Topaz

Topaz (wszystkie kolory)

Turmalin

Turmalin (wszystkie kolory)

Achroit

Drawit

Indigolit

Rubellit

Turmalin kocie oko

Tugtupit

Tugtupit

Turkus

Turkus

Turkus macierzowy

Waryscyt

Waryscyt

Werdelit

Werdelit

Wezuwian (patrz Idokraz)

 

Cyrkon

Cyrkon (wszystkie kolory)

Zoizyt

Zoizyt (wszystkie kolory)

Tanzanit

Thulit

____________