DZIAŁ 70

SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   towarów objętych pozycją 3207 (na przykład szklistej emalii i glazury, fryty szklanej i pozostałego szkła w postaci proszku, granulek lub płatków);

(b)   artykułów objętych działem 71 (na przykład sztucznej biżuterii);

(c)   kabli światłowodowych objętych pozycją 8544, izolatorów elektrycznych (pozycja 8546) lub osprzętu z materiału izolacyjnego objętego pozycją 8547;

(d)   światłowodów, elementów optycznych obrobionych optycznie, strzykawek do iniekcji, sztucznych oczu, termometrów, barometrów, aerometrów lub pozostałych artykułów objętych działem 90;

(e)   lamp lub opraw oświetleniowych, podświetlanych znaków, podświetlanych tablic i tabliczek, lub tym podobnych, z zamocowanym trwale źródłem światła, lub ich części, objętych pozycją 9405;

(f)    zabawek, gier, przyborów sportowych, ozdób choinek bożonarodzeniowych lub pozostałych artykułów objętych działem 95 (z wyjątkiem oczu szklanych bez mechanizmów dla lalek lub dla pozostałych artykułów objętych działem 95);

(g)   guzików, kompletnych termosów, rozpylaczy do perfum lub podobnych rozpylaczy, lub pozostałych artykułów objętych działem 96.

  1. W pozycjach 7003, 7004 i 7005:

(a)   szkło nie jest uważane za „obrobione”, jeżeli poddano je dowolnemu procesowi, ale przed odprężaniem;

(b)   cięcie do kształtu nie ma wpływu na klasyfikację szkła w arkuszach;

(c)   wyrażenie „warstwa pochłaniająca, odblaskowa lub przeciwodblaskowa” oznacza mikroskopijnie cienką powłokę z metalu lub związku chemicznego (na przykład tlenku metalu), która pochłania, na przykład, promieniowanie podczerwone lub polepsza właściwość odbijania światła przez szkło, przy czym pozostaje ono w pewnym stopniu przezroczyste lub przeświecające; lub która zapobiega odbijaniu światła na powierzchni szkła.

  1. Wyroby opisane w pozycji 7006 pozostają klasyfikowane do tej pozycji, nawet jeżeli mają charakter wyrobów.
  2. W pozycji 7019 określenie „wata szklana” oznacza:

(a)   wełny mineralne o zawartości krzemionki (SiO2) nie mniejszej niż 60 % masy;

(b)   wełny mineralne o zawartości krzemionki (SiO2) mniejszej niż 60 % masy, ale o zawartości tlenku metalu alkalicznego (K2O lub Na2O) przekraczającej 5 % masy lub tritlenku boru (B2O3) przekraczającej 2 % masy.

Wełny mineralne niespełniające powyższych warunków objęte są pozycją 6806.

  1. W całej nomenklaturze wyrażenie „szkło” dotyczy topionego kwarcu i innej topionej krzemionki.
Uwaga do podpozycji
  1. W podpozycjach 7013 22, 7013 33, 7013 41 i 7013 91 wyrażenie „szkło ołowiowe” oznacza tylko szkło o minimalnej zawartości monotlenku ołowiu (PbO) 24 % masy.

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje szkło we wszystkich postaciach oraz artykuły ze szkła (inne niż towary wyłączone uwagą 1. do niniejszego działu lub objęte bardziej szczegółowo w innych pozycjach nomenklatury).

Szkło (z wyłączeniem topionego kwarcu i innych topionych krzemionek, które omówiono poniżej) jest stopioną jednorodną mieszaniną krzemianu metali alkalicznych (sodu lub potasu) z jednym lub wieloma krzemianami wapnia, ołowiu oraz dodatkowo z krzemianem baru, glinu, manganu, magnezu itp. w różnych proporcjach.

Zależnie od składu można rozróżnić wiele odmian szkła (np. kryształ czeski, szkło kronowe, szkło ołowiowe, flint, pasta szklana). Te różne odmiany są produktami niekrystalicznymi i całkowicie przezroczystymi.

Pozycje tego działu obejmują artykuły bez względu na odmianę szkła, z którego się składają.

Proces produkcji jest bardzo zróżnicowany i obejmuje:

(A)Wylewanie (np. szkło lustrzane).

(B)Walcowanie (np. szkło lustrzane lub uzbrojone).

(C)Upłynnianie (np. szkło typu float).

(D)Formowanie, nawet połączone z prasowaniem, dmuchaniem lub ciągnieniem (np. do wyrobu butelek, balonów, pewnych typów szkieł optycznych, popielniczek).

(E)Dmuchanie, mechaniczne lub niemechaniczne z użyciem form lub bez (np. do wyrobu ampułek, ozdób i czasami do wyrobu szkła okiennego).

(F)Ciągnienie lub wyciskanie (szczególnie szkła okiennego, prętów, rurek i rur oraz włókna szklanego).

(G)Prasowanie, zwykle w formach, często stosowane w procesie produkcji np. popielniczek, a także w połączeniu z walcowaniem (np. szkła walcowane zdobione) lub dmuchaniem (np. butelek).

(H)Obróbka za pomocą palników lub za pomocą dmuchaw (do produkcji ampułek, drobnych wyrobów itp. z prętów lub rur szklanych).

(IJ)Wycinanie artykułów z bloków, kul itp., uzyskiwanych w dowolnym procesie (zwłaszcza artykułów z topionego kwarcu lub innych topionych krzemionek, uzyskiwane z bloków pełnych lub pustych).

Do szkła wielokomórkowego mają zastosowanie Noty wyjaśniające do pozycji 7016.

W niektórych wypadkach sposób wykonania artykułów szklanych ma wpływ na ich klasyfikację do pozycji w tym dziale. Na przykład pozycja 7003 ma zastosowanie tylko do szkła lanego lub walcowanego, natomiast pozycja 7004 tylko do szkła ciągnionego lub dmuchanego.

***

Na podstawie uwagi 5. do niniejszego działu pojęciem „szkło” objęto także topiony kwarc i inne topione krzemionki.

Niniejszy dział obejmuje także:

(1)Szkło mleczne lub opalowe, ale przeświecające, uzyskiwane poprzez dodanie do masy szklanej takich materiałów jak fluoryty lub popiół kostny (w ilości około 5%); dodany materiał powoduje częściową krystalizację masy w trakcie chłodzenia lub ponownego nagrzewania.

(2)Materiały specjalne, zwane szklano-ceramicznymi¸ uzyskiwane w drodze kontrolowanej krystalizacji, kiedy szkło jest zamieniane w materiał prawie całkowicie krystaliczny. Materiały takie są wyrabiane przez dodanie do masy szklanej zarodków krystalizacji, którymi często są tlenki metali (jak np. ditlenek tytanu i tlenek cyrkonu) lub metale (proszek miedziany). Po obrobieniu lub nadaniu kształtu metodą zwykłej obróbki szklarskiej artykuły takie przechowuje się w temperaturze umożliwiającej krystalizację masy szklanej wokół zarodków krystalizacji (rekrystalizacja). Materiały szklano-ceramiczne mogą być matowe lub czasami prześwitujące. Mają znacznie lepsze właściwości mechaniczne, elektryczne i są bardziej odporne na temperaturę niż szkło zwykłe.

(3)Szkło o niskim współczynniku rozszerzalności, np. szkło borokrzemianowe.

 


 


7001-Stłuczka i inne odpady i złom szklany; masa szklana.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Wszelkie odpady i złom szklany powstały w czasie produkcji szkła (włącznie z gromadzonymi odpadami szklanymi powstającymi z rozprysków z poza misy do jego wytopu); także artykuły potłuczone. Odpady szklane charakteryzują się ostrymi brzegami.

(B)Szkło (włączając szkło „emaliowe”) w masie (tzn. w blokach mniej lub bardziej regularnych), bez żadnego szczególnego przeznaczenia.

Szkło typu „emaliowego” jest bardziej topliwe i ma wyższą gęstość niż zwykłe odmiany szkła. Jest zwykle matowe, czasami przezroczyste; może być bezbarwne lub barwione na różne kolory. Jest objęte niniejszą pozycją, jeśli jest w masie (luzem lub w płytach). Jest stosowane do barwienia lub matowienia innego szkła, do produkcji ozdób palnikiem itp. i do emaliowania ceramiki itp.

Pozycja obejmuje także witryt w masie, czyli także odmianę szkła, która ma niską temperaturę topnienia, stosowaną do izolowania styków w podstawkach żarówek elektrycznych. Z powodu dużej zawartości ditlenku manganu szkło to ma barwę czarną, dzięki czemu wewnętrzne połączenia lampy są zasłonięte.

Szkło (włączając witryty i szkło emaliowe) w postaci proszku, granulek lub płatków nie jest objęte tą pozycją (pozycja 3207).

 


 


7002-Szkło w postaci kulek (innych niz mikrokulki objęte pozycją 7018), prętów lub rur, nieobrobione.

7002 10-Kulki

7002 20-Pręty

-Rury:

7002 31- -Z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki

7002 32- -Z innego szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej nieprzekraczającym 5 x 106 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0°C do 300°C

7002 39- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Pełne kule szklane, produkowane zazwyczaj przez formowanie lub wyciskanie lub za pomocą maszyn z dwiema śrubami, stosowane, między innymi, jako surowiec do produkcji włókien lub do przygotowania płyt litograficznych.

(2)Pręty i rury szklane o różnej średnicy, otrzymywane głównie przez ciągnienie (w wypadku rurek połączone z dmuchaniem); mogą być stosowane do wielu celów (np. w aparatach chemicznych lub przemysłowych; w przemyśle włókienniczym; do dalszego przerobu na termometry, ampułki, bańki lamp elektrycznych lub elektronicznych i zawory, lub ozdoby). Niektóre rurki do lamp fluorescencyjnych (używanych głównie do celów reklamowych) są ciągnione wraz z przegrodami ułożonymi wzdłuż rury.

Do tej grupy należy szkło zwane „emaliowym”, szkło w formie prętów, pałeczek lub rurek (szkło „emaliowe” jest opisane w Notach wyjaśniających do pozycji 7001).

Objęte tą pozycją kulki nie mogą być obrobione, podobnie jak pałeczki i rurki (tzn. muszą mieć formę taką, jaką uzyskują bezpośrednio po ciągnieniu lub tylko cięciu na długość i wygładzeniu końców).

Niniejsza pozycja nie obejmuje kulek, pałeczek i rur szklanych przekształconych w artykuły wykończone lub ich części, jeśli jako takie dają się rozpoznać; elementy te są objęte odpowiednią pozycją (np. pozycją 7011, 7017 lub 7018 lub działem 90). Jeśli są obrobione, ale ich przeznaczenia do konkretnego celu nie da się rozpoznać, objęte pozycją 7020.

Niniejsza pozycja obejmuje rurki (nawet cięte na długość) szklane, które w swej masie zawierają materiał fluorescencyjny. Z drugiej strony rurki pokryte takim materiałem od wewnątrz, nawet obrobione, nie są objęte tą pozycją (pozycja 7011).

Kulki szklane o charakterze zabawek (szkło z żyłkami w dowolnej postaci i kulki szklane dowolnego rodzaju w opakowaniach, służące do zabaw dziecięcych) są objęte pozycją 9503. Kulki szklane, szlifowane po ukształtowaniu, stosowane do zamykania pewnych butelek, są objęte pozycją 7010.

Niniejsza pozycja nie obejmuje także sferycznych ziaren kulistych (mikrosfery nieprzekraczające 1 mm średnicy) stosowanych np. do produkcji tablic znaków świetlnych, znaków odblaskowych, ekranów filmowych, lub do czyszczenia silników odrzutowych w samolotach lub powierzchni metalowych (pozycja 7018).

 


 


7003-Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej.

-Szyby niezbrojone:

7003 12- -Barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub posiadające warstwę pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową

7003 19- -Pozostałe

7003 20-Szyby zbrojone

7003 30-Kształtki

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie typy szkła lanego i walcowanego, pod warunkiem że jest ono w postaci arkuszy (dowolnej grubości i nawet cięte na kształt) lub kształtek, nawet posiadających warstwę pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej.

Pozycja obejmuje:

(A)Szkło lustrzane nieobrobione. Zwykle jest ono nieprzezroczyste ze względu na nierówną lub chropowatą powierzchnię. Może być barwione w masie tlenkami metali lub innymi solami. Płyty ze szlifowaną lub polerowaną powierzchnią są wyłączone (pozycja 7005).

(B)Grupę szkła nieprzezroczystego, które jest bardziej lub mniej przeświecające w masie, a czasami całkowicie matowe. Często przypomina wyglądem marmur, porcelanę (chińską) lub alabaster. Szkło tego typu ma barwę białą, czarną lub inną, może być jednolite lub posiadać żyłki i jest stosowane do wykładania ścian, do produkcji blatów umywalek, lad, biurek, stołów, stołów operacyjnych itp., tabliczek nagrobkowych, tablic reklamowych, znaków itp.

Taki rodzaj szkła jest przeznaczony do późniejszej obróbki mechanicznej przez polerowanie jednej lub obu stron, ale szkło już obrobione w ten sposób jest wyłączone z tej pozycji (pozycja 7005). W stanie nieobrobionym szkło nosi ślady kontaktu z rolkami lub ślady piasku po odlewaniu. Niektóre szkła opalowe mają jedną powierzchnię prążkowaną lub nierówną w celu ułatwienia mocowania.

(C)Różne szkło nieprzezroczyste z nierówną powierzchnią uzyskiwaną w trakcie produkcji. Grupa ta obejmuje szkło odlewane zgrubnie, szkło katedralne, szkło młotkowe itp.; szkło zdobione, którego jedna powierzchnia ma wytłoczone wzorki (paski, romby, kanaliki itp.); szkło faliste i tak zwane szkło antyczne (tzn. szkło zawierające bąbelki powietrza lub spękane na powierzchni lub z innymi celowymi „defektami”). Szkło tego typu, które może także być barwione w masie, jest stosowane do szklenia okien fabrycznych, w magazynach, biurach, łazienkach i ogólnie we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wymagane jest oświetlenie przy zmatowieniu o różnym stopniu.

Ze względu na naturę procesów wyrabiania szkła, typy szkła objęte tą kategorią nie są w dalszym przetwarzaniu poddawane wyrównywaniu.

Jak już wcześniej wspomniano, niniejsza pozycja obejmuje wyłącznie szkło lane i walcowane.

W procesie odlewania (który z wyjątkiem wyrobów o dużych powierzchniach jest zastępowany procesem walcowania) stopiona masa szklana jest wylewana na zamocowany stół. Po jego bokach znajdują się dwie metalowe listwy decydujące o grubości wyrobu. Tygiel jest opróżniany przed wałkiem metalowym o dużej masie, toczącym się po listwach i rozprowadzającym lepką masę na grubość wyznaczoną przez listwy boczne. Kiedy konsystencja szkła osiągnie odpowiedni stopień, jest ono powoli przepuszczane przez tunel do wyżarzania lub odprężarkę, gdzie temperatura stopniowo maleje, by przy końcu tunelu schłodzić się zupełnie. W procesie wylewania można uzyskać kształtki (np. U) przez zginanie taśmy szklanej, która jest jeszcze w stanie półciekłym.

W procesie walcowania stopione szkło jest przepuszczane przez rolki, które nadają mu postać wstęgi, arkuszy lub kształtek. Elementy te są następnie mechanicznie transportowane do odprężarki.

W procesie odlewania lub walcowania obrabia się powierzchnię szkła w celu uzyskania szkła młotkowego, tłoczonego itp. W odlewaniu stosowane są grawerowane stoły lub wałki z grawerowaną powierzchnią, które wyciskają wzór w półpłynnym szkle. W procesie walcowania efekt końcowy uzyskuje się na ostatniej rolce walcarki.

Powyżej opisane typy szkła mogą mieć otwory wykonane w czasie produkcji lub mogą być zbrojone. Szkło lustrzane, szkło zdobione, katedralne i podobne typy są czasami zbrojone, jeśli wymagane jest zabezpieczenie przed odłamkami szkła, które mogą powstać po pęknięciu lub stłuczeniu. Dzięki temu materiały takie nadają się do zastosowań budowlanych. Szkło zbrojone prawie zawsze jest uzyskiwane przez wprowadzenie do walcowanego szkła siatki z drutu.

Objęte niniejszą pozycją szkło może być powlekane w czasie produkcji, zwykle przez dodanie szkła o innej barwie, lub może być w czasie walcowania powlekane warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione w dalszym stopniu.

Pozycja ta nie obejmuje nie tylko szkła odlewanego i walcowanego, które z powodu dalszej obróbki jest objęte innymi pozycjami (np. pozycja 7005, 7006, 7008 lub 7009), ale także szkła bezpiecznego (pozycja 7007), które w procesie produkcji może być poddane walcowaniu.

 


 


7004-Szkło ciągnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej.

7004 20-Szkło, barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powlekane lub z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową

7004 90-Pozostałe szkło

Niniejsza pozycja jest ograniczona do szkła ciągnionego i dmuchanego, które nie może być obrobione i musi być w arkuszach (nawet ciętych do kształtu).

Proces niemechanicznego dmuchania, obecnie prawie całkowicie zaniechany (z wyjątkiem pewnych specjalnych typów szkła), został zastąpiony różnymi procesami mechanicznymi, na które składa się zasadniczo ciągnienie (np. proces Fourcaulta, Libbey-Owensa lub Pittsburgha) lub ciągnienie połączone z dmuchaniem.

Objęte tą pozycją szkło może mieć różną grubość, ale najczęściej jest cieńsze od szkła wylewanego objętego pozycją 7003. Może być barwione lub zmętnione w masie, łączone ze szkłem o innej barwie w szkło warstwowe, powlekane warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową.

Szkło ciągnione i dmuchane jest często stosowane bez dalszej obróbki w takiej postaci, w jakiej zostało wyprodukowane. Poza głównym zastosowaniem jako szkło okienne, drzwiowe, do szklenia wystaw, szklarni, zegarów, obrazów itp., omawiane typy szkła są także stosowane jako części mebli, płyt fotograficznych, jako neutralne szkła okularowe itp.

Pozycja niniejsza nie obejmuje szkła ciągnionego i dmuchanego, którego powierzchnia jest szlifowana, polerowana lub obrobiona w inny sposób (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7005, 7006, 7009 itp.)

 


 


7005-Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej.

7005 10-Szkło niezbrojone, z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową

-Pozostałe szkło niezbrojone:

7005 21- -Barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powlekane lub jedynie szlifowane powierzchniowo

7005 29- -Pozostałe

7005 30-Szkło zbrojone

Niniejsza pozycja obejmuje szkło typu „float” w arkuszach. Jego składniki są stapiane w piecu. Stopiona masa szklana opuszcza piec i jest przenoszona do kąpieli ze stopionego metalu, w której szkło uzyskuje płaski kształt, a po ostygnięciu zachowuje gładkość powierzchni metalu. Przed opuszczeniem kąpieli jest schładzane do temperatury nadającej twardość wystarczającą do przepuszczenia go przez rolki bez ryzyka odkształcenia lub pozostawienia znaków. Z kąpieli szkło przechodzi przez odprężarkę tunelową, na końcu której jest schłodzone i może być cięte. Powierzchnia takiego szkła nie jest szlifowana ani polerowana; jest idealnie gładka dzięki zastosowanemu procesowi produkcji.

Pozycja obejmuje także szkło typu objętego pozycjami 7003 i 7004, ale które poddano szlifowaniu lub polerowaniu powierzchniowemu (zazwyczaj te procesy są połączone).

W procesie szlifowania powierzchniowego szkło jest poddawane działaniu tarcz żelaznych, które, wraz z przepływającą wodą zawierającą materiał ścierny, nadają powierzchni szkła gładkość. Przezroczystość osiąga się przez polerowanie maszynowe dyskami filcowymi nasączonymi różem polerskim (tlenek żelaza). Szlifowanie może być procesem ciągłym, a maszyny podwójne mogą szlifować jednocześnie dwie strony szkła. Czasami stosuje się polerowanie wykańczające.

Objęte tą pozycją szkło może być barwione lub zmętniane w masie albo powlekane w trakcie produkcji szkłem innego koloru lub może być powlekane warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową.

Szkło takie jest często stosowane do szklenia okien i drzwi, samochodów, statków, samolotów itp., w produkcji luster, blatów stołów i biurek, półek, wystaw itp., oraz do produkcji szkła bezpiecznego, objętego pozycją 7007.

Szkło w arkuszach, poddane obróbce nieomówionej w pozycji ani w uwadze 2(b) do niniejszego działu, w tym także szkło gięte lub zakrzywione, jest z tej pozycji wyłączone (pozycje 7006, 7007, 7009 itp.).

 


 


7006-Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w innych materiałach.

Niniejsza pozycja obejmuje szkło typu objętego pozycjami od 7003 do 7005, które poddano co najmniej jednemu z procesów omówionych poniżej. Pozycja ta nie obejmuje jednak szkła bezpiecznego (pozycja 7007), wielościennych elementów izolujących ze szkła (pozycja 7008) ani szkła w postaci luster (pozycja 7009).

Pozycja obejmuje:

(A)Szkło gięte lub zakrzywione, takie jak szkło specjalne (np. szkło do okien wystawowych) otrzymywane przez gięcie lub zakrzywianie na gorąco (w odpowiednich piecach i na formach) płaskich arkuszy szklanych, z wyjątkiem szkła giętego lub zakrzywianego, objętego pozycją 7015.

(B)Szkło o obrobionych krawędziach (szlifowanych, polerowanych, zaokrąglonych, ciętych, fazowanych, profilowanych itp.), które w ten sposób uzyskuje charakter artykułów takich, jak płyty na blaty stołów, odważniki lub inne urządzenia do ważenia, wzierniki itp., znaki różnego typu, płytki pod klamki w drzwiach, szybki do ramek fotograficznych itp., panele okienne, szyby do mebli itp.

(C)Szkło perforowane lub żłobkowane w następnym etapie itp.

(D)Szkło, którego powierzchnia została obrobiona po wyprodukowaniu, na przykład szkło poddane procesom ściernym (piaskowane, matowione szmerglem lub działaniem kwasu); szkło mrożone; szkło grawerowane lub nacinane dowolną metodą; szkło emaliowane (tzn. ozdabiane emalią lub barwnikami, które można zeszklić); szkło zdobione znakami, dekoracjami, różnymi motywami itp., obrabiane dowolną metodą (malowanie ręczne, nadruk, nakładanie folii itp.) oraz wszelkie inne szkła zdobione w inny sposób, z wyjątkiem szkła malowanego ręcznie w ten sposób, że stanowi malowidło, objęte pozycją 9701.

Niniejsza pozycja obejmuje nie tylko szkło płaskie w formie półproduktów (np. arkusze bez specjalnego przeznaczenia), ale także artykuły ze szkła płaskiego, przystosowanego do konkretnych zastosowań, pod warunkiem że nie są obramowane, nakładane ani połączone z materiałem innym niż szkło. Niniejsza pozycja obejmuje między innymi płytki (pod klamki w drzwiach lub pod przełączniki) wykonane w całości ze szkła żłobkowanego lub perforowanego oraz tabliczki znakowe, nawet żłobkowane, barwione lub pokryte rysunkami lub innymi dekoracjami.

Z drugiej strony płytki szklane w drewnie lub w metalu nieszlachetnym, przeznaczone do oprawiania fotografii, rysunków itp. są objęte odpowiednio pozycją 4414 lub 8306; lustra dekoracyjne, nawet w ramkach, z nadrukowanymi ilustracjami na jednej stronie itp. objęte pozycją 7009 lub 7013; tace, składające się z płyty szklanej, nawet barwionej, z ramą i uchwytami itp. są objęte pozycją 7013; tablice reklamowe, tabliczki znakowe, tabliczki adresowe, panele, litery, figurki i podobne motywy szklane na papierze, tekturze, filcu, metalu itp., lub oprawione, są objęte pozycją 7020 (lub pozycją 9405, jeśli są podświetlone). Podobnie płyty szklane, oprawione lub zamontowane w innych materiałach i w ten sposób zyskujące charakter części maszyn lub urządzeń lub części do mebli, klasyfikowane z tymi maszynami, urządzeniami lub meblami.

Płyty szklane do mebli, nieobramowane ani zmontowane w innych materiałach, pozostają objęte niniejszą pozycją, jeśli są przedstawiane oddzielnie, lecz klasyfikowane są jako meble, jeśli są w tym samym czasie przedstawiane (nawet zmontowane) jako niebudzące wątpliwości ich części.

Płyty fotograficzne (uczulone, naświetlone lub wywołane) są objęte działem 37. Płyty szklane z obwodami elektrycznymi, składające się z nałożonych metalicznych past przewodzących oraz płyty grzejne z metalicznymi paskami lub rysunkami stawiającymi opór elektryczny są objęte działem 85.

 


 


7007-Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego.

-Szkło bezpieczne hartowane:

7007 11- -O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach, statkach powietrznych, kosmicznych lub wodnych

7007 19- -Pozostałe

-Szkło bezpieczne wielowarstwowe:

7007 21- -O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach, statkach powietrznych, kosmicznych lub wodnych

7007 29- -Pozostałe

Określenie „szkło bezpieczne” obejmuje wyłącznie typ szkła opisany poniżej i nie dotyczy szkła zabezpieczającego, takiego jak zwykłe szkło zbrojone i szkło o absorpcji selektywnej (np. szkło zabezpieczające przed oślepianiem, przed promieniami rentgenowskimi).

(A)Szkło hartowane (temperowane).

Obejmuje:

(1)Szkło otrzymywane przez wygrzewanie kawałków szkła do ich zmięknięcia, ale nie w takim stopniu, że tracą swój kształt. Następnie jest gwałtownie chłodzone w odpowiednim procesie (szkło hartowane termicznie).

(2)Szkło, którego wytrzymałość, trwałość i elastyczność znacznie zwiększono przez złożoną obróbkę fizyczno-chemiczną (np. wymianę jonową), która może wpływać na strukturę powierzchni (znane jako „szkło hartowane chemicznie”).

Szkło takie nie może być obrabiane po wyprodukowaniu z uwagi na naprężenia wewnętrzne powstające w czasie produkcji i dlatego zawsze nadaje się mu odpowiedni kształt i rozmiar przed hartowaniem.

(B)Szkło warstwowe.

Szkło bezpieczne tego typu, powszechnie znane jako szkło warstwowe, wielowarstwowe itp., jest wykonywane z naprzemiennie ułożonych arkuszy tworzywa sztucznego i szkła. Rdzeń z tworzywa sztucznego wykonany jest najczęściej z arkuszy z octanu celulozy lub z produktów winylowych lub akrylowych. Dokładne przyleganie warstw uzyskuje się przez poddanie ich odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu, czasem rozpylając na wewnętrznych powierzchniach płyt specjalny środek wiążący. Inna metoda polega na nakładaniu warstwy tworzywa bezpośrednio na arkusze szklane; tak przygotowane płyty następnie skleja się pod działaniem temperatury i ciśnienia.

Cechą charakterystyczną szkła hartowanego jest to, że pod wpływem uderzenia rozpada się na małe kawałki pozbawione ostrych krawędzi lub nawet ulega dezintegracji, zmniejszając tym samym niebezpieczeństwo zranień odłamkami. Szkło warstwowe pęka, nie rozsypując się, a jeśli uderzenie jest na tyle silne, że powoduje nie tylko pęknięcie, ale i rozpad, to powstałe odłamki są zwykle za małe, aby spowodować poważne obrażenia. Do celów specjalnych w szkło warstwowe może być wtopiona siatka metalowa lub przekładki z barwionych tworzyw sztucznych.

Ze względu na swe właściwości szkło takie jest stosowane do szyb samochodowych i motocyklowych, w drzwiach, w iluminatorach okrętowych, w okularach ochronnych dla robotników lub kierowców, do produkcji masek przeciwgazowych i masek dla płetwonurków. Szkło kuloodporne jest specjalnym typem szkła warstwowego.

W niniejszej pozycji nie rozróżniono szkła niekształtowanego i kształtowanego (np. zginanego lub zakrzywianego).

Jednakże szkło wyginane, które ma charakter szkiełek do zegarów lub zegarków ręcznych, lub szkło w rodzaju stosowanych w okularach przeciwsłonecznych jest objęte pozycją 7015. Szkło bezpieczne, połączone z innymi elementami i w ten sposób tworzące elementy maszyn, urządzeń lub pojazdów, jest klasyfikowane razem z tymi maszynami, urządzeniami lub pojazdami; podobnie gogle z soczewkami ze szkła bezpiecznego objęte są pozycją 9004.

Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła hartowanego na przykład wykonane z dwóch arkuszy szkła i warstwy wewnętrznej z włókna szklanego objęte są pozycją 7008.

Artykuły ze szkła hartowanego i z wyrobów szklano-ceramicznych, inne niż stosowane do celów omawianych powyżej, są klasyfikowane na podstawie ich indywidualnego charakteru (np. hartowane bębny, borokrzemowe naczynia do pieczenia i płyty szklano-ceramiczne objęte pozycją 7013).

Tworzywa sztuczne, stosowane zamiast szkła bezpiecznego, klasyfikowane są zgodnie z materiałem składowym (dział 39).

 


 


7008-Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła.

Niniejsza pozycja obejmuje wielościenne elementy izolacyjne ze szkła, z których najbardziej powszechny składa się z dwóch lub kilku tafli szkła (szkła płaskiego, lustrzanego, typu float, czasami młotkowego lub katedralnego), oddzielonych warstwą suchego powietrza lub gazu obojętnego, czasami podzielonych na przedziały wewnętrzne. Arkusze takie są uszczelniane na brzegach metalem, tworzywem lub innymi połączeniami, co sprawia, że stanowią wyrób całkowicie hermetyczny.

Inny typ wielościennego szkła izolacyjnego składa się z dwóch arkuszy szkła, między którymi znajduje się warstwa włókna szklanego.

Te rodzaje szkła stosowane do szklenia okien, dachów itp. zapewniają izolację termiczną i akustyczną oraz redukują kondensację.

 


 


7009-Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi.

7009 10-Lusterka wsteczne do pojazdów

-Pozostałe:

7009 91- -Bez ram

7009 92- -W ramach

Określenie „lustra szklane” odnosi się do szkła, którego jedna powierzchnia została pokryta metalem (zwykle srebrem, czasami platyną lub aluminium) w celu nadania jasnego i wyraźnego odbicia.

Srebrzenie polega na poddaniu powierzchni szkła działaniu roztworu azotanu srebra w amoniaku (zmieszanego z redukującym roztworem winianu sodu-potasu lub cukru inwertowanego). Mieszaninę taką wylewa się na uprzednio dokładnie oczyszczoną powierzchnię szklaną. Redukowana sól srebra wydziela srebro metaliczne, które tworzy trwałą i bardzo błyszczącą warstwę.

W procesie nakładania platyny stosuje się jej chlorek nakładany pędzlem na szkło. Po wygrzaniu prawie do temperatury mięknięcia uzyskuje się bardzo dobrze przylegającą warstwę metalu.

Warstwę metalową (zwłaszcza srebra) pokrywa się powłokami ochronnymi, czasami składającymi się z jednej lub kilku warstw lakieru bezbarwnego, lub miedzią nałożoną elektrolitycznie, także pokrytą warstwą lakieru.

Niniejsza pozycja obejmuje lustra w arkuszach, nawet dalej obrobione. Obejmuje także lustra o dowolnych kształtach, na przykład lustra do mebli, do dekoracji wewnętrznych, do przedziałów kolejowych itp.; lustra toaletowe (włączając lustra ręczne lub wiszące); lusterka kieszonkowe (nawet w pokrowcu ochronnym). Pozycja obejmuje także lustra powiększające lub zmniejszające obraz oraz lusterka wsteczne (np. do pojazdów). Wszystkie te lustra mogą być przyklejone do podłoża (z tektury, płótna itp.) lub umieszczone w ramce (metalowej, drewnianej, z tworzywa itp.), a ramka może być wyłożona innymi materiałami (tkaniną, muszlami, masą perłową, skorupą żółwia itp.). Lustra przeznaczone do umieszczenia na podłodze lub na ziemi (np. lustra ramowe lub ruchome takie, jakie są stosowane w zakładach krawieckich lub w sklepach obuwniczych) pozostają objęte tą pozycją zgodnie z uwagą 1 (b) do działu 94.

Niniejsza pozycja obejmuje także lustra, nawet w ramkach, posiadające obrazki z jednej strony, pod warunkiem że zachowują swoje przeznaczenie. Jeżeli jednak nadruk uniemożliwia stosowanie lustra zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem, towary takie są klasyfikowane do pozycji 7013 jako dekoracyjne wyroby ze szkła.

Należy jednak zauważyć, że lustra przekształcone w części mebli objętych działem 94. (np. drzwi szafy) są klasyfikowane razem z tymi meblami.

Niniejsza pozycja nie obejmuje także:

(a)Luster przekształconych w inne artykuły przez dodanie innych części, np. pewnych tac z uchwytami (pozycja 7013); jednak środkowe części stołów, składające się ze zwykłego lustra, są objęte tą pozycją.

(b)Luster, których mocowania lub ramy zawierają metale szlachetne lub metale platerowane metalami szlachetnymi, nawet z perłami naturalnymi lub hodowlanymi, z diamentami lub innymi kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi (naturalnymi, syntetycznymi lub odtwarzanymi) (inne niż niewielkie dodatki) (pozycja 7114) lub, których mocowania lub ramy w inny sposób zawierają perły naturalne lub hodowlane lub kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtwarzane) (pozycja 7116).

(c)Luster szklanych obrobionych optycznie (dział 90) (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

(d)Luster połączonych z innymi elementami, stanowiących zabawki, gry lub rekwizyty do polowania (np. ptaki-wabiki) (dział 95).

(e)Lustra o wieku przekraczającym 100 lat (pozycja 9706).

 


 


7010-Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła.

7010 10-Ampułki

7010 20-Korki, wieczka i pozostałe zamknięcia

7010 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszelkie pojemniki szklane, w rodzaju powszechnie stosowanych w handlu do transportu lub pakowania substancji płynnych, lub stałych (proszków, granulek itp.). Są to:

(A)Balony, gąsiory, butle (włączając syfony), flakony i podobne pojemniki dowolnego kształtu i rozmiaru, stosowane jako pojemniki na produkty chemiczne (kwasy itp.), napoje, oleje, wywary mięsne, preparaty perfumeryjne, produkty farmaceutyczne, atramenty, kleje itp.

Artykuły te, wyrabiane poprzednio metodą dmuchania, obecnie są prawie wyłącznie produkowane maszynowo, przy czym stopiona masa szklana jest automatycznie podawana do form, gdzie artykuły są formowane za pomocą sprężonego powietrza. Są one zazwyczaj wykonane ze szkła zwykłego (barwionego lub nie), choć niektóre flakony (np. na perfumy) mogą być wykonane ze szkła ołowiowego, a niektóre duże balony są wykonane z topionego kwarcu lub topionej krzemionki.

Powyższe pojemniki są przystosowane do zamknięć zwykłych; mogą to być zwykłe zatyczki (z korka, szkła itp.), kulki szklane, kapsle metalowe, nakrętki (metalowe i z tworzywa sztucznego) lub urządzenia specjalne (np. do zamykania butelek z piwem, butelek z wodą gazowaną, syfonów z wodą sodową itp.).

Pojemniki te pozostają objęte niniejszą pozycją, nawet jeśli są szlifowane, cięte, piaskowane, nacinane lub grawerowane, dekorowane (w szczególności ma to zastosowanie do niektórych butelek na perfumy lub likiery), opasane, oplatane lub w inny sposób owijane różnymi materiałami (wikliną, słomą, rafią, metalem itp.); mogą także mieć mały kubeczek umocowany do szyjki. Mogą być zaopatrzone w kroplomierz lub mogą mieć podziałkę, pod warunkiem że nie mają charakteru szkła laboratoryjnego.

(B)Słoiki, garnki i podobne pojemniki, służące do transportu lub pakowania niektórych produktów spożywczych (przypraw, sosów, owoców, konserw, miodu itp.), produktów farmaceutycznych (maści itp.), past, środków czyszczących itp.

Artykuły te są zwykle wykonane ze zwykłego szkła (bezbarwnego lub barwionego) przez poddanie działaniu ciśnienia w formach i sprężonego powietrza. Mają zwykle duży otwór, krótką szyjkę (jeśli jest) i z zasady występy do utrzymania wieka lub kapsla. Niektóre z nich mogą być zamykane korkiem lub nakrętkami.

Podobnie jak butelki, artykuły te mogą być piaskowane, cięte, nacinane lub grawerowane, dekorowane, owijane itp.

(C)Ampułki, zwykle otrzymywane z ciągnionych rurek szklanych, służą po uszczelnieniu jako pojemniki na surowicę, inne produkty farmaceutyczne lub paliwa płynne (np. ampułki na gaz do zapalniczek), produkty chemiczne itp.

(D)Pojemniki rurkowe i podobne zwykle uzyskiwane z rurek obrabianych palnikiem lub przez dmuchanie, służące do transportu, pakowania produktów farmaceutycznych lub podobnych zastosowań.

Niniejsza pozycja obejmuje także słoje szklane do konserwowania.

Zamknięcia z dowolnego materiału, zgłaszane razem z pojemnikami, do których są przeznaczone, pozostają objęte tą pozycją.

Pozycja obejmuje także korki i inne pokrywy ze szkła, bez względu na to, czy są wykonane ze szkła zwykłego, czy kryształowego, nawet szlifowane; cięte, piaskowane, nacinane, grawerowane lub dekorowane. Pozycja obejmuje także kulki szklane służące do zamykania butelek; kulki te są wycinane z płyt szklanych i obrabiane mechanicznie po nadaniu kształtu sferycznego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Butelek i flakonów, całkowicie lub częściowo pokrytych skórą lub skórą wtórną (pozycja 4205).

(b)Szklanych wkładów do naczyń lub pojemników próżniowych (pozycja 7020).

(c)Karafek, szklanek do picia i innych pojemników szklanych stosowanych w gospodarstwie domowym (pozycja 7013), ale bez pojemników, stosowanych w handlu głównie do transportu lub pakowania towarów.

(d)Butelek do karmienia dzieci (pozycja 7013).

(e)Szkła laboratoryjnego, sanitarnego lub farmaceutycznego (pozycja 7017).

(f)Specjalnych butelek i słojów wystawowych, w rodzaju stosowanych w sklepach (pozycja 7020).

(g)Butelek, flakonów itp. do rozpylaczy (pozycja 7013), rozpylaczy do perfum (pozycja 9616) oraz naczyń próżniowych i innych pojemników próżniowych (pozycja 9617).

 


 


7011-Szklane osłony (włącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich szklane części, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych lub tym podobnych.

7011 10-Do oświetlenia elektrycznego

7011 20-Do lamp elektronopromieniowych

7011 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Wszelkie otwarte osłony szklane (włączając żarówki i rurki) dowolnego kształtu i rozmiaru, bez wyposażenia, służące do produkcji lamp elektrycznych, elektronowych i wyładowczych, nawet jeśli służą one do celów oświetleniowych (lampy żarowe lub wyładowcze próżniowe, rentgenowskie, elektronowe, kineskopowe, prostownicze lub inne lampy elektroniczne, promienniki podczerwone itp.). Większość tych osłon jest produkowana seryjnie w urządzeniach zautomatyzowanych; mogą być matowe, barwione, opalizowane, metalizowane, pokrywane materiałem fluorescencyjnym itp.

Części szklane osłon (takie jak płyty czołowe lub stożki kineskopów w odbiornikach telewizyjnych, bańki reflektorów wąskostrumieniowych) są objęte tą pozycją.

(B)Rurki o zwężonych końcach, wyraźnie przeznaczone do lamp elektrycznych lub wyginane do kształtu w celu zastosowania w znakach reklamowych.

(C)Rurki pokryte substancją fluorescencyjną (np. krzemianem cynku, boranem kadmu, wolframianem wapnia).

Po szeregu operacji (obejmujących wstawianie podstawek lub elektrod, wytwarzanie próżni, wypełnianie jednym lub kilkoma gazami szlachetnymi, rtęcią itp., montowanie cokołów lub wyprowadzeń), osłony te stają się lampami elektrycznymi, lampami katodowymi lub podobnymi, objętymi działem 85.

Wszystkie wymienione wyżej artykuły mogą być wykonane ze zwykłego szkła, szkła kryształowego lub topionego kwarcu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Rurek szklanych pociętych na odcinki, nawet z końcówkami obtopionymi lub wyrównanymi w inny sposób, lub rurek, które w masie szklanej zawierają substancje fluorescencyjne (np. uranian sodu) (pozycja 7002).

(b)Baniek, rurek i osłon szklanych, zamkniętych lub z dodatkowymi elementami oraz wykończonych żarówek, rurek i lamp elektronowych (patrz pozycje 8539, 8540, 9022 itp.)

 


 


[7012]

 


 


7013-Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018).

7013 10-Z tworzywa szklano-ceramicznego

-Kieliszki i szklanki na nóżce, inne niż z tworzywa szklano-ceramicznego:

7013 22- -Ze szkła ołowiowego

7013 28- -Pozostałe

-Pozostałe kieliszki i szklanki, inne niż z tworzywa szklano-ceramicznego:

7013 33- -Ze szkła ołowiowego

7013 37- -Pozostałe

-Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych (inne niż szklanki i kieliszki) lub kuchennych, inne niż z tworzywa szklano-ceramicznego:

7013 41- -Ze szkła ołowiowego

7013 42- -Ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej nieprzekraczającym 5 × 10-6 na stopień Kelvina w zakresie temperatury od 0 ºC do 300 ºC

7013 49- -Pozostałe

-Pozostałe wyroby ze szkła:

7013 91- -Ze szkła ołowiowego

7013 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje następujące typy artykułów, z których większość jest otrzymywana przez wyciskanie lub wydmuchiwanie w formach:

(1)Naczynia stołowe lub kuchenne, np. szklanki, szklanice, kufle, karafki, butelki dla niemowląt, dzbany, dzbanuszki, salaterki, cukiernice, naczynia do sosów, naczynia na owoce, talerze na ciasta, naczynia na zakąski, misy, pojemniki, kieliszki do jaj, maselnice, buteleczki do oliwy lub przypraw, półmiski (do podawania, do pieczenia itp.), naczynia parowe, rondle, tace, solniczki, sita do cukru, podstawki pod noże, mieszadła, dzwonki stołowe ręczne, naczynia i sitka do kawy, pudełka do czekoladek, kuchenne naczynia miarowe, podgrzewacze, podstawki, niektóre części maślnic, pokrywy do młynków do kawy, naczynia do serów, wyciskacze do cytryn, wiaderka do lodu.

(2)Artykuły sanitarne, takie jak mydelniczki, uchwyty do gąbek, pojemniki na mydło w płynie, haczyki i wieszaki (na ręczniki itp.), naczynia do pudru, butelki na perfumy, części rozpylaczy toaletowych (inne niż głowice) i uchwyty do szczoteczek do zębów.

(3)Szklane wyroby do użytku biurowego, takie jak przyciski do papieru, kałamarze, podpórki do książek, pojemniki na spinacze, pojemniki na przybory do pisania i popielnice.

(4)Artykuły szklane do dekoracji wnętrz i inne wyroby szklane (włączając dla kościołów i podobne), takie jak wazy, zdobione misy na owoce, statuetki, przedmioty ozdobne (zwierzęta, kwiaty, listowie, owoce itp.), środkowe części stołów (inne niż objęte pozycją 7009), akwaria, kadzielnice itp. oraz przedmioty pamiątkowe z obrazkami.

Artykuły te mogą być wykonane np. ze szkła zwykłego, kryształowego, ze szkła o niskim współczynniku rozszerzalności termicznej (na przykład szkła borokrzemowego) lub z wyrobów szklano-ceramicznych (ostatnie dwie pozycje dotyczą zwłaszcza szklanych artykułów kuchennych). Mogą one być bezbarwne, barwione w masie lub powierzchniowo, mogą być cięte, matowane, nacinane lub grawerowane, lub zdobione w inny sposób, mogą być ze szkła platerowanego (np. niektóre tace z uchwytami). Środkowe części stołów, które są wykonane z lustra, nie są objęte tą pozycją (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7009).

Pozycja obejmuje artykuły dekoracyjne w postaci luster, ale które nie mogą być stosowane jako lustra z powodu nadrukowanych rysunków; w innym wypadku są objęte pozycją 7009.

Artykuły ze szkła, połączone z innymi materiałami (metalem, drewnem itp.) są objęte niniejszą pozycją tylko wtedy, kiedy szkło całkowicie nadaje charakter wyrobu szklanego. Metale szlachetne lub wkładki z metali szlachetnych mogą być obecne, ale tylko jako niewielkie zakończenia; artykuły, w których takie metale stanowią więcej niż zakończenie, są wyłączone (pozycja 7114).

Pozycja ta nie obejmuje także:

(a)Luster szklanych, nawet obramowanych (pozycja 7009).

(b)Butelek, flakonów, słoików i naczyń, w rodzaju powszechnie stosowanych do transportu lub pakowania towarów oraz słoików do konserwowania (pozycja 7010).

(c)Szkła łączonego ołowiem i podobnego (pozycja 7016).

(d)Artykułów objętych pozycją 7018, które mogą służyć do dekoracji wnętrz (np. imitacji kwiatów i liści oraz ozdób ze szkła obrabianego palnikiem).

(e)Szkieł zegarkowych (pozycja 9112).

(f)Lamp i opraw oświetleniowych i ich części objętych pozycją 9405.

(g)Rozpylaczy do perfum i podobnych rozpylaczy toaletowych (pozycja 9616).

(h)Termosów i innych naczyń próżniowych objętych pozycją 9617.

 


 


7014-Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy optyczne ze szkła (inne niż te objęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie.

Pozycja obejmuje następujące artykuły, pod warunkiem że nie zostały obrobione optycznie:

(A)Sygnalizacyjne elementy ze szkła (bezbarwne lub barwione), przeznaczone do wbudowania w odblaskowe znaki drogowe (np. w taflach, płytach, słupkach itp.) lub w szyldach, lub jako zwykłe reflektory do rowerów, pojazdów itp. Zazwyczaj artykuły te są wypukłe, półkoliste lub płaskie ze żłobkowaniem biegnącym równolegle, mają właściwość odbijania padającego na nie światła (na przykład z lamp samochodowych) i dzięki temu są widoczne w ciemności z daleka.

(B)Optyczne wyroby ze szkła (bezbarwne lub barwione). Pozycja obejmuje elementy produkowane w taki sposób, że uzyskuje się wymagany efekt optyczny bez dodatkowej obróbki optycznej. Artykuły obejmują głównie soczewki i podobne wyroby do lamp samochodowych, parkingowych, kierunkowskazów, tylnych lamp do rowerów, lamp do sygnalizacji drogowej, boi, reflektorów punktowych, latarek, latarni elektrycznych, świetlnych płyt i tablic rozdzielczych, a także pewnych pospolitych szkieł powiększających.

Pozycja obejmuje także półwyroby elementów optycznych oraz elementy optyczne, które wymagają obróbki optycznej.

Obróbka optyczna polega na szlifowaniu powierzchni najpierw gruboziarnistymi, a potem coraz drobniejszymi materiałami ściernymi. Kolejno jest to obróbka zgrubna, dokładna, wygładzanie i polerowanie.

Artykuły, które poddano jednemu lub kilku procesom przed polerowaniem, pozostają w tej pozycji. Jednak elementy, których cała powierzchnia lub część ich powierzchni (jednej lub kilku) była polerowana w celu uzyskania odpowiednich właściwości optycznych, są wyłączone (pozycja 9001 lub 9002, zależnie od tego, czy są zmontowane, czy nie  zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

Zwykłe szlifowanie krawędzi krążków lub soczewek bez dalszej obróbki nie jest uważane za obróbkę optyczną.

Artykuły z tej pozycji są zwykle otrzymywane przez proste formowanie lub prasowanie, lub przez wycinanie z arkuszy, taśm, brył lub płyt.

Artykuły pozostają objęte tą pozycją, nawet jeśli są umieszczone w ramach, wstawione w uchwyt lub pokryte warstwą odbijającą, ale rozpoznawalne artykuły wykończone są wyłączone (np. pozycja 8310 w przypadku tabliczek znakowych, numerów, liter i innych znaków z metali pospolitych, pozycja 8512 w przypadku lamp czołowych, lamp drogowych lub świateł postojowych dla rowerów lub pojazdów silnikowych).

Pozycja nie obejmuje również:

(a)Szkieł do okularów korekcyjnych lub niekorekcyjnych (nieobrobionych optycznie) (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 7015).

(b)Kuleczek szklanych „mikrosfery”, przedstawianych w takiej formie (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 7018). Z drugiej strony, niniejsza pozycja obejmuje płytki pokrywane takimi mikrosferami, przeznaczone do umocowania na znaku drogowym lub tablicy.

(c)Optycznie obrobionych szklanych elementów optycznych i elementów optycznych z materiałów innych niż szkło (dział 90).

(d)Lamp i opraw oświetleniowych i ich części objętych pozycją 9405.

 


 


7015-Szkła zegarowe lub zegarkowe oraz podobne szkła, szkła do okularów korekcyjnych lub niekorekcyjnych, zakrzywione, gięte, wydrążone lub tym podobne, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł.

7015 10-Szkła do okularów korekcyjnych

7015 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Szkło zakrzywione, gięte, drążone lub podobne o dowolnych wymiarach lub kształcie, nawet z równoległymi ściankami, stosowane jako szkiełka do zegarów lub zegarków; obejmuje także wszelkie podobne szkła do ramek fotograficznych i podobnych, medalionów, higrometrów, barometrów i podobnych urządzeń. Innymi słowy pozycja ta obejmuje zakres szkieł stosowanych zwykle do ochrony tarcz lub powierzchni artykułów, w których są montowane, nawet jeśli w szczególnych zastosowaniach szkła te są stosowane w laboratoriach jako szkiełka zegarowe lub do produkcji luster.

Jeżeli omawiane wyroby nie mają równoległych ścianek, to mogą charakteryzować się określonymi właściwościami optycznymi, ale efekt optyczny jest podstawową funkcją elementów szklanych objętych pozycją 7014, podczas gdy podstawowym zadaniem towarów omawianych w niniejszym akapicie jest ochrona.

(B)Szkło, zakrzywione lub podobne, stosowane w okularach niekorekcyjnych (np. przeciwsłonecznych i innych ochronnych), tzn. szkło o jakości zwykle niższej od szkieł stosowanych w okularach korekcyjnych.

Szkła takie mają zazwyczaj równoległe ścianki i w praktyce nie są przeznaczone do zastosowań optycznych. Jeśli jednak są obrobione optycznie, wówczas są wyłączone z tej pozycji (pozycja 9001).

Szkła, o których mowa w częściach (A) i (B), są zwykle produkowane w następujących procesach:

(1)Szkło jest wydmuchiwane w kształt sfery i o promieniu zwykle nieprzekraczającym 80 cm. Sfera ta jest następnie dzielona na trzy lub cztery części, które z kolei są cięte na małe segmenty cyrklem o diamentowym ostrzu. Krawędzie każdego segmentu są następnie wyginane podczas prasowania w formie na gorąco.

(2)Niewielkie kwadraciki lub krążki są wycinane ze szkła płaskiego; są następnie wyginane przez termiczne zmiękczanie materiału we wklęsłej formie lub obracającym się pierścieniu - lub też przez prasowanie na gorąco w formie.

(3)Stopione szkło jest wylewane bezpośrednio do formy na prasie mechanicznej.

(4)W jednej powierzchni okrągłego lub prostokątnego kawałka szkła jest szlifowana wklęsłość umożliwiająca swobodny ruch wskazówki zegara lub zegarka.

Poza szkłami o żądanym kształcie (okrągłe, owalne lub prostokątne, włączając kwadratowe), niniejsza pozycja obejmuje także puste kule i segmenty otrzymane w procesie opisanym w punkcie (1) powyżej.

(C)Szkło (włącznie z półwyrobami, tzn. elementami tylko prasowanymi lub formowanymi, ale nieobrobionymi optycznie) do okularów korekcyjnych. W większości wypadków w przemyśle okularów korekcyjnych są stosowane szkła uzyskiwane przez prasowanie ciekłego szkła w półwyroby, zwykle mające kształt gotowych soczewek okularowych. W niektórych wypadkach półwyroby soczewek okularowych są uzyskiwane przez wycinanie kawałków arkuszy szkła, wytwarzanych przez walcowanie lub ciągnienie, a następnie przez zmiękczenie uzyskanych kawałków przed sprasowaniem ich w półwyroby. Zanim zostaną użyte jako soczewki okularowe, uzyskane w tych procesach półwyroby wymagają dodatkowej obróbki powierzchniowej, głównie szlifowania.

Niniejsza pozycja obejmuje półwyroby soczewek okularowych, tzn. kawałki zwyczajnie formowane i nieobrobione optycznie. Przed formowaniem ten typ szkła jest objęty odpowiednio pozycją 7003, 7004, 7005 lub 7006.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Szkieł płaskich do tych samych zastosowań (pozycje 7005, 7006 i zwłaszcza 7007).

(b)Elementów optycznych z pozycji 7014.

(c)Szkieł zegarowych lub zegarkowych przygotowanych specjalnie do zastosowań laboratoryjnych (z otworem w środku, szlifowane na brzegach w celu zapewnienia szczelności zamknięcia itp.) (pozycja 7017).

(d)Szkieł do okularów korekcyjnych, lub szkieł kontaktowych obrobionych optycznie (dział 90).

 


 


7016-Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówki i pozostałe artykuły, ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju stosowanych do celów budowlanych lub konstrukcyjnych; kostki szklane i pozostała drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych; okna witrażowe i tym podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych postaciach.

7016 10-Kostki szklane i pozostała drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych

7016 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje artykuły szklane uzyskiwane przez prasowanie lub formowanie (nawet połączone z dmuchaniem); są one używane głównie do krycia dachów, kopuł lub łuków, w połączeniu z betonem, są także wykorzystywane do wykładania ścian zewnętrznych piwnic, suteren, podziemnych korytarzy itp.

Pozycja ta obejmuje cegły pełne lub drążone, płytki, dachówki, płyty i różne kształtki (np. dwuteowniki itp.). Obejmuje także ozdoby architektoniczne (rozety, słupki itp.), trepy i podstopnie, gałki na poręczach itp.

Artykuły o różnym stopniu przezroczystości, mogą mieć krawędzie obrobione lub wyżłobione i mogą mieć wzorki, zbrojenie lub mogą być łączone z metalem, betonem lub z innymi materiałami.

Niniejsza pozycja obejmuje ponadto:

(1)Kostki mozaikowe, zazwyczaj barwione lub jednostronnie złocone oraz małe płytki szklane i inne płaskie kształty, nawet srebrzone, stosowane jako materiał do wykładania ścian, mebli itp. Artykuły te są klasyfikowane do tej pozycji, nawet jeśli są na podłożu papierowym, tekturowym, z materiału włókienniczego lub innym. Pozycja obejmuje także niewielkie fragmenty lub odłamki szkła, zwykle nieprzezroczystego, którymi są wykładane powierzchnie cementowe w celu uzyskania ozdobnych fasad budynków.

(2)Witraże w domach prywatnych, w kościołach itp. Składają się one z paneli, rozet itp., uformowanych ze szkła (zazwyczaj barwionego w masie, powierzchniowo lub wykonanego ze szkła antycznego) o dowolnych kształtach, osadzonych w ramach z ołowiu i czasami wzmocnionych prętami metalowymi.

Podobne zestawy są wykonywane przy pomocy innych metali, zwłaszcza miedzi, aby były bardziej odporne na ogień.

(3)Szkło komórkowe lub spienione w blokach, płytach, płytkach, łuskach lub w podobnych formach, zwykle otrzymywane ze szkła stopionego, do którego wtłacza się sprężone powietrze lub dodaje środki uwalniające gaz. W wyniku otrzymuje się bezbarwne lub zabarwione szkło o strukturze przypominającej pumeks; jego masa właściwa nie przekracza 0,5 (dlatego jest stosowane zamiast korka), daje się łatwo nawiercać, piłować, układać itp. Stanowi materiał termoizolacyjny i pochłaniający dźwięk, stosowany w formie omówionej powyżej, w budownictwie itp.

Szkło takie jest stosowane do produkcji kapoków, kół ratunkowych, ozdób itp. W takiej formie jest ono wyłączone z niniejszej pozycji i jest klasyfikowane do pozycji odpowiadających podobnym artykułom z innych typów szkła (więcej szczegółów w pozycji 7013, 7017 lub 7020).

Pozycja niniejsza nie obejmuje także:

(a)Szkła objętego pozycjami od 7004 do 7006.

(b)Wielościennego szkła izolacyjnego (pozycja 7008).

(c)Wykończonych płyt i innych motywów dekoracyjnych wykonanych z płytek mozaikowych (pozycja 7020).

(d)Witraży o wieku przekraczającym 100 lat (pozycja 9706).

 


 


7017-Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet skalowane lub kalibrowane.

7017 10-Z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki

7017 20-Z pozostałego szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej nieprzekraczającym 5 x 106 na stopień Kelvina, w zakresie temperatur od 0 C do 300 C

7017 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje artykuły szklane, w rodzaju stosowanych powszechnie w laboratoriach (badawczych, farmaceutycznych, przemysłowych itp.), w tym specjalne butelki (płuczki gazowe, naczynia reakcyjne, naczynia Woulfa itp.), specjalne rurki (do płuczek gazowych, osuszacze, rurki do skraplania, filtrowania, biurety gazowe, probówki itp.), mieszadła, kolby destylacyjne, zlewki, naczynia do hodowli kultur mikroorganizmów (zlewki Kolla, Rouxa, itp.), biurety wszelkiego typu, naczynie ewaporacyjne, zlewki miarowe, specjalne klosze i naczynia odbiorcze (próżniowe, zakończone szyjką itp.), wkraplacze (kalibrowane itp.) retorty, naczynia krystalizacyjne, cylindry do osuszania, płytki i krążki filtracyjne, łyżeczki, eksykatory, dializatory, elementy łączące, chłodnice, odbieralniki do zestawów destylacyjnych, specjalne lejki (z kurkiem, kulowe itp.), cylindry miarowe, tygle, tygle filtracyjne, naczynia specjalne (stożkowe, wieloszyjkowe itp.), specjalne palniki spirytusowe, moździerze, łódeczki do naważek, pipety, naczynia próżniowe różnych specjalnych typów (nieobjęte pozycją 9617), tryskawki, kurki, szpatułki, słoje (filtracyjne, do wytrącania, wieloszyjkowe itp.), tuleje, płytki do stawiania tygli, szkiełka podstawkowe i nakrywkowe do preparatów mikroskopowych itp.

Reguły rządzące klasyfikacją instrumentów i aparatów do analiz fizycznych i chemicznych omówiono w Notach wyjaśniających do pozycji 9027. Urządzenia te, mimo, że są częściowo objęte pozycją 9027, w rozumieniu niniejszej pozycji mogą być użyte jako naczynia laboratoryjne. We wspomnianych Notach objaśniono, że pozycja ta obejmuje na przykład kwasomierze (inne niż objęte pozycją 9025), galaktometry, butyrometry, laktobutyrometry i podobne instrumenty do badania przetworów mlecznych; białkomierze i mocznikomierze; eudiometry; objętościomierze, azotomierze, aparaty Kippa, Keldahala i inne podobne; wapniomierze; krioskopy i ebulioskopy do wyznaczania masy cząsteczkowej itp.

Wyrażenie „wyroby szklane higieniczne lub farmaceutyczne” odnosi się do artykułów ogólnego przeznaczenia niewymagających obsługi doświadczonej osoby. Z tego powodu pozycja ta obejmuje, między innymi, końcówki irygacyjne (do strzykawek, lewatywy itp.), pisuary, baseny, nocniki, spluwaczki, bańki lekarskie, ściągacze do pokarmu (nawet z gumową gruszką), kieliszki do przemywania oczu, inhalatory i szpatułki do przyciskania języka. Pozycja obejmuje także szpulki i rolki do nawijania nici chirurgicznych.

Artykuły objęte tą pozycją mogą być kalibrowane lub zaopatrzone w podziałkę. Mogą być wykonane ze zwykłego szkła (zwłaszcza przeznaczone do celów farmaceutycznych lub higienicznych), przy czym wyroby laboratoryjne często wykonuje się ze szkła borosilikatowego, topionego kwarcu lub topionej krzemionki z powodu ich większej odporności chemicznej i niskiego współczynnika rozszerzalności termicznej.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Pojemników do transportu lub pakowania towarów (pozycja 7010); zwykłych szkiełek zegarkowych, stosowanych czasami w laboratoriach (pozycja 7015, zobacz Noty wyjaśniające do tej pozycji); specjalnych butli i szklanych wyrobów wystawowych stosowanych w aptekach, w rodzaju stosowanych w przemyśle (pozycja 7020).

(b)Instrumentów i aparatów szklanych objętych działem 90., na przykład strzykawek podskórnych, specjalnych kaniuli i innych artykułów stosowanych w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii (pozycja 9018); hydrometrów i podobnych instrumentów pływających, termometrów, pirometrów i barometrów objętych pozycją 9025, instrumentów i aparatów objętych pozycją 9026 (do pomiaru lub kontroli przepływu płynów itp.) oraz instrumentów i aparatów do analiz fizycznych lub chemicznych itp., objętych pozycją 9027.

 


 


7018-Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych i podobna drobnica szklana oraz artykuły z niej, inne niż sztuczna biżuteria; szklane oczy, inne niż artykuły protetyczne; statuetki i pozostałe ozdoby ze szkła obrobionego na palniku, inne niż sztuczna biżuteria; mikrokulki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm.

7018 10-Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz podobna drobnica szklana

7018 20-Mikrokulki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm

7018 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje bardzo zróżnicowany zakres artykułów szklanych, z których większość jest wykorzystywana do celów zdobniczych, bezpośrednio po wytworzeniu lub po dodatkowej obróbce.

Pozycja obejmuje:

(A)Paciorki szklane (np. stosowane w naszyjnikach, różańcach, sztucznych kwiatach, ozdobach grobów itp.; do dekorowania artykułów tekstylnych (pasmanterii, haftów itp.), torebek ręcznych itp.; lub do stosowania w izolatorach elektrycznych). Paciorki takie, nawet barwione, mają kształt niewielkich przedziurawionych kuleczek, o bardziej lub mniej owalnym kształcie; są uzyskiwane z rurek ciętych na odcinki o długości mniej więcej równej średnicy. Tak wykonane odcinki wprowadza się wraz z mieszaniną sproszkowanych materiałów (węgla drzewnego, grafitu, gipsu itp.) do bębna metalowego obracającego się nad paleniskiem. Pod wpływem ciepła kawałki szkła miękną, a ruch obrotowy nadaje im kształt owalny; sproszkowane dodatki zapobiegają zlepianiu się szkła.

(B)Sztuczne perły, drążone lub pełne, o różnych barwach, kształtach i rozmiarach, imitujące perły prawdziwe. Najczęściej spotykane perły drążone uzyskuje się przez dmuchanie kulek szklanych o cienkich ściankach wzdłuż rurki szklanej o bardzo małej średnicy i oddzielanie ich od siebie. Uzyskane perły mają dwa otwory, przez które można przewlec żyłkę. Perły drążone mogą także być wydmuchane wzdłuż pręta szklanego. Do kulek szklanych jest też wdmuchiwany materiał zawierający esencję perłową (gęsta substancja składająca się z łusek pewnych ryb rozpuszczonych w wodzie amoniakalnej); czasem są one wypełniane białym woskiem w celu zwiększenia wytrzymałości. Takie perły można łatwo odróżnić od prawdziwych dzięki temu, że są lekkie i że kruszą się pod bardzo małym naciskiem.

Pełne perły sztuczne wytwarza się obracając w płomieniu kroplę szkła zawieszoną na drucie miedzianym lub przez wylewanie szkła do małych form z przetkniętym drutem miedzianym. Po ochłodzeniu metal jest rozpuszczany w kwasie azotowym - szkło nie ulega wytrawieniu, a w kulkach pozostaje niewielki otwór. Perły takie są pokrywane esencją perłową i warstwą lakieru bezbarwnego.

(C)Imitacje kamieni szlachetnych (włączając kamieni półszlachetnych) nie powinny być mylone z kamieniami syntetycznymi lub odtwarzanymi, objętymi pozycją 7104 (patrz odpowiednie Noty wyjaśniające). Imitacje są wykonane ze specjalnego szkła (np. sztrasu), charakteryzującego się bardzo dużym współczynnikiem refrakcji. Szkło może być bezbarwne lub barwione bezpośrednio tlenkami metali.

Imitacje kamieni są zwykle otrzymywane przez wycinanie z bloków szklanych fragmentów o żądanych rozmiarach, które następnie układa się na metalu pokrytym tryplą i umieszcza całość w niewielkim piecu, w którym krawędzie odłamków szkła zaokrąglają się. W razie potrzeby przeprowadza się szlifowanie (na kształt brylantu, rozety itp.) lub grawerowanie (imitacje kamei lub reliefów wklęsłych). Kamienie takie można także uzyskać przez bezpośrednie odlewanie (np. w wypadku kamieni o określonym kształcie, przeznaczonych na breloki). Spodnia strona kamieni jest często pokrywana metaliczną warstwą odbijającą światło (wykończenie nabłyszczane).

(D)Pozostałą drobnicę szklaną, jak imitacje korali.

(E)Różne wyroby ze szkła (inne niż sztuczna biżuteria), uzyskiwane przez łączenie poszczególnych artykułów wymienionych powyżej, takie jak kwiaty, liście i ozdoby perłowe na korony; frędzle wykonane z paciorków i podłużnych koralików, przeznaczone do abażurów, półek itp.; story i portiery wykonane z paciorków i podłużnych koralików szklanych i podobnie wykonane podstawki na stół; różańce wykonane z paciorków szklanych lub imitacji kamieni szlachetnych lub półszlachetnych.

(F)Szklane oczy (inne niż dla ludzi (pozycja 9021)), np. dla lalek, robotów, wypchanych zwierząt. Pozycja nie obejmuje oczu dla lalek sterowanych mechanizmem zamykającym (pozycja 9503).

(G)Posążki i inne ozdoby (inne niż sztuczna biżuteria) uzyskiwane za pomocą rurki do wydmuchiwania przez obrobienie szkła będącego w stanie półciekłym. Artykuły te są przeznaczone do umieszczania na półkach (zwierzęta, rośliny, statuetki itp.). Są zwykle wykonane ze zwykłego szkła (ołowiowego, sztrasu itp.) lub ze szkła emaliowego.

(H)Mikrokulki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm, stosowane do produkcji tablic do znaków drogowych, znaków odblaskowych lub ekranów kinowych lub do czyszczenia silników odrzutowych w samolotach lub innych powierzchni metalowych. Mają one kształt idealnie sferyczny i są pełne w środku.

Kwiaty, liście i owoce ze szkła wylewanego lub formowanego, służące do dekorowania wnętrz itp., są wyłączone z tej pozycji (pozycja 7013). Fantazyjne artykuły ze szkła obrabianego pod palnikiem, pokryte metalami szlachetnymi lub posiadające wkładki z metali szlachetnych, inne niż nieznaczne zakończenia lub stanowiące sztuczną biżuterię w rozumieniu działu 71, są objęte tym działem.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Proszku szklanego, często srebrzonego lub barwionego, stosowanego do dekorowania kart pocztowych, ozdób choinkowych itp. (pozycja 3207).

(b)Torebek i podobnych artykułów ze skóry wyprawionej lub materiałów włókienniczych, dekorowanych koralikami, sztucznymi perłami lub imitacjami kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (pozycja 4202).

(c)Kart pocztowych, świątecznych i podobnych z wykończeniem szklanym (pozycja 4909).

(d)Artykułów tekstylnych z aplikacjami ze sztucznych pereł (sekcja XI, a zwłaszcza pozycja 5810).

(e)Materiałów powleczonych mikrokulkami, przeznaczonych na ekrany kinowe itp. (pozycja 5907).

(f)Obuwia, nakryć głowy, lasek i parasoli dekorowanych koralikami szklanymi, sztucznymi perłami lub imitacjami kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (działy 64., 65. i 66.).

(g)Sztucznych pereł lub sztucznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych montowanych lub wbudowanych w metale szlachetne lub w metale łączone z metalami szlachetnymi (pozycje 7113 lub 7114) lub sztucznej biżuterii w rozumieniu pozycji 7117 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

(h)Spinek do mankietów (pozycja 7113 lub 7117 zależnie od zastosowania).

(ij)Zabawek, gier i ozdób choinkowych (włączając bombki choinkowe) (dział 95).

(k)Guzików i spinek do kołnierzyków (odpowiedni pozycja 9606 lub dział 71).


 


7019-Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, tkaniny) (+).

-Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici szklane cięte:

7019 11- -Nici szklane cięte o długości nie większej niż 50 mm

7019 12- -Niedoprzędy

7019 19- -Pozostałe

-Cienkie arkusze (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i podobne wyroby nietkane:

7019 31- -Maty

7019 32- -Cienkie arkusze (woale)

7019 39- -Pozostałe

7019 40-Tkaniny z niedoprzędów

-Pozostałe tkaniny:

7019 51- -O szerokości nieprzekraczającej 30 cm

7019 52- -O szerokości przekraczającej 30 cm, o splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 250 g/m2, o masie liniowej przędzy pojedynczej nie większej niż 136 teksów

7019 59- -Pozostałe

7019 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje włókna szklane niezmienione oraz włókna szklane (włączając wełnę szklaną w rozumieniu uwagi 4. do niniejszego działu) w różnych postaciach, w tym artykuły z włókien szklanych, które są wyłączone z innych pozycji ze względu na ich naturę.

Włókna szklane mają mniejszą giętkość w porównaniu z włóknami roślinnymi lub zwierzęcymi (nici szklane trudno się wiążą); nie rozciągają się; są wytrzymałe (bardziej niż wszystkie włókna roślinne objęte sekcją XI); są niepalne; nie butwieją i są odporne na działanie wody i większości kwasów; są złym przewodnikiem elektryczności i w niektórych postaciach także ciepła lub dźwięku; nie są higroskopijne.

Włókna szklane można otrzymywać w różnych procesach, które, z nielicznymi wyjątkami, mogą być pogrupowane w następujące szersze kategorie:

(I)Ciągnienie mechaniczne.

W tym procesie szkło jest topione w piecu, skąd przepływa do zasilacza, którego dolna część zawiera łódki do snucia, wykonane z metalu szlachetnego (zwykle rodu lub platyny) odpornego na wysokie temperatury. Łódka ma bardzo dużo małych otworów, przez które przepływa stopiona masa szklana. Po obróbce wykańczającej (np. silikonem) otrzymane nici są podawane na wirujące wrzeciono, które wyciąga nici w bardzo cienkie równoległe włókna ciągłe. W ten sposób otrzymuje się ciągłą splotkę podobną do przędzy z włókien chemicznych ciągłych.

Grubsze włókna można otrzymać w prawie identycznym procesie; są one nawijane w formie siatki, która jest stosowana w takiej postaci (maty termoizolacyjne lub dźwiękochłonne).

(II)Ciągnienie odśrodkowe.

W tym systemie stopione szkło spada na tarcze z materiału ogniotrwałego, wirujące z dużą prędkością na obwodzie, których znajduje się dużo małych ząbków. Szkło przywiera do tarczy, która jest podgrzewana płomieniem z pieca i za pomocą działającej siły odśrodkowej jest wyciągane we włókna. Włókna ciągłe są wdmuchiwane na stół i nawijane na bęben chłodzący.

Proces ten daje w wyniku krótkie włókna, występujące pod postacią wełny szklanej, stosowanej luzem, bez tkania.

(III)Ciągnienie za pomocą płynów.

Ciągnienie następuje za pomocą strumienia pary pod wysokim ciśnieniem lub sprężonego powietrza wdmuchiwanego ze wszystkich stron w strumień stopionego szkła, wypływającego z pieca przez płytkę do ciągnienia. Pod wpływem takiego traktowania strumienie łamią się na krótkie odcinki, które następnie w toku dalszej produkcji są powlekane płynem zwilżającym.

Tak otrzymane włókna są nawijane na bęben jako siatki, stosowane w niezmienionej postaci (maty izolacyjne) lub jako wstęgi (podobne do wstęg lub niedoprzędu z odpadów jedwabiu), które można następnie skręcić w przędzę.

***

Włókna szklane i artykuły z włókien szklanych objęte tą pozycją mogą w szczególności mieć następujące formy:

(A)Waty szklanej w masie.

(B)Taśm przędzy, niedoprzędu, przędzy i nici szklanych ciętych.

(C)Cienkich arkuszy (woale), taśm, mat, wojłoków, płyt i podobnych wyrobów nietkane.

(D)Tkanin, włączając taśmy tkane.

Pozycja ta obejmuje również zasłony, draperie i inne artykuły z tkanin z włókna szklanego.

Należy zaznaczyć, że „hafty chemiczne” lub hafty bez widocznego tła, w których nić haftująca jest wykonana z włókna szklanego, są objęte niniejszą pozycją; hafty włókiennicze objęte sekcją XI, w których niektóre efekty są uzyskiwane dzięki niciom haftującym wykonanym z włókna szklanego, są wyłączone z tej pozycji (pozycja 5810).

***

Włókna szklane znajdują coraz szersze zastosowania, na przykład:

(1)Do zdobienia i dekoracji wewnętrznych (np. tapicerki, obić ściennych, zasłon, moskitier), w postaci materiałów, które nadaje się do barwienia lub nadrukowania.

(2)Do izolacji cieplnych (np. do izolowania dachów, kominów, kotłów, pieców, rurociągów parowych, obudów turbin, rur i rurek, pojemników na lód, pojazdów lub wagonów chłodniczych) w formie włókien luzem, brył, filcu, płyt, okładzin (na rury) lub oplotów (nawet impregnowanych klejem, smołą lub innymi substancjami, papierem, tkaniną lub na siatce).

(3)Do izolacji akustycznej (w mieszkaniach, biurach, kabinach okrętowych, teatrach) w postaci włókien luzem, filcu, mat lub sztywnych płyt.

(4)Do izolacji elektrycznych (przewodów elektrycznych, kabli lub innych przewodników) w postaci włókien ciągłych, przędzy, taśmy, oplotu, tkaniny (nawet impregnowanej żywicami naturalnymi, tworzywami sztucznymi, asfaltem itp.).

(5)Do wzmacniania żywic termoplastycznych lub termoutwardzalnych do produkcji fasad i boazerii, kopuł i płyt płaskich lub karbowanych, stosowanych w przemyśle budowlanym, zbiorników, kadzi i przewodów do przechowywania i transportowania płynów, pokryć maszyn i innych elementów nieforemnych, stosowanych w przemyśle lub rolnictwie, zderzaków do pojazdów, wyposażenia do pojazdów zasilanych energią elektryczną, wagonów kolejowych lub samolotów, kadłubów łodzi, nart, rakiet tenisowych i innych sprzętów sportowych itp.

(6)Do produkcji różnych innych produktów: filtrów do klimatyzacji lub dla przemysłu chemicznego, szczotek, knotów do lamp i zapalniczek, ekranów kinowych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Półproduktów i artykułów uzyskiwanych przez prasowanie włókien szklanych lub przez nakładanie warstw włókien szklanych impregnowanych tworzywami sztucznymi, jeśli powstałe produkty są twarde i w ten sposób straciły charakter artykułów z włókien szklanych (dział 39).

(b)Wełny mineralnej (patrz uwaga 4 do działu 70.) i artykułów z niej, objętych pozycją 6806.

(c)Dachówek na podłożu z siatki z włókien szklanych lub tkaniny całkowicie owiniętej lub pokrytej po obu stronach warstwą asfaltu lub podobnego materiału (pozycja 6807).

(d)Wielościennych wyrobów izolacyjnych ze szkła z przekładkami z włókien szklanych (pozycja 7008).

(e)Kabli z włókien optycznych, objętych pozycją 8544, izolatorów elektrycznych (pozycja 8546) i osprzętu z materiału izolacyjnego (pozycja 8547).

(f)Włókien optycznych, wiązek i kabli, objętych pozycją 9001.

(g)Peruk z włókna szklanego dla lalek (pozycja 9503) i wędzisk wykonanych z włókna szklanego związanego żywicami syntetycznymi (pozycja 9507).

(h)Szczotek z włókna szklanego (pozycja 9603).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 7019 11

Nici szklane cięte uzyskuje się przez cięcie nici złożonych z wielu równolegle ułożonych włókien szklanych ciągłych. Nici szklane cięte są zwykle stosowane do wzmocnienia, na przykład, tworzyw sztucznych lub zaprawy.

Podpozycja 7019 12

Niedoprzędy szklane składają się z luźnych zbitek z jednej lub wielu nici z długich (ciągłych) włókien ciągłych z niewielkim skręceniem lub bez niego (mniej niż 5 obrotów na metr). Niedoprzędy są zwykle stosowane do produkcji przędzy z włókien ciągłych szklanych, mogą też być stosowane bezpośrednio do tkania pewnych materiałów szklanych, na przykład draperii.

Podpozycja 7019 19

Podpozycja ta obejmuje paski. Paski składają się z włókien odcinkowych o niewielkiej długości, zazwyczaj mniejszej od 380 mm. Włókna odcinkowe są luźno ułożone w sploty podobne do liny nieskręconej lub o bardzo niewielkim skręcie (mniejszym niż 5 obrotów na metr). Paski są zwykle stosowane do produkcji przędzy szklanej, mogą być też wykorzystane do produkcji przewodów i kabli.

Przędza objęta tą pozycją jest skręcona i składa się z włókien ciągłych lub odcinkowych.

Podpozycja 7019 31

Maty są produktami płaskimi, wzmocnionymi, składającymi się z setek ułożonych losowo włókien ciągłych szklanych.

Nitki te mogą być cięte (maty ze splotek nieciągłych) lub nie (maty z nitek ciągłych) i są zespolone za pomocą lepiszcza lub w procesie igłowania.

Włókna ciągłe zachowują swoje równoległe ułożenie, które pojedynczo można wyjąć ręką z maty bez jej uszkodzenia.

Podpozycja 7019 32

Cienkie arkusze (woale) są włókninami wykonanymi z oddzielnych włókien szklanych (włókien ciągłych) ułożonych w porządku losowym. Włókna są zespolone lepiszczem i prasowane oraz mają lub nie mają nici wzmacniających, które najczęściej są rozciągnięte wzdłuż arkuszy.

W odróżnieniu od mat szklanych z cienkich arkuszy nie da się ręką wyjąć pojedynczych włókien ciągłych bez ich uszkodzenia.

Cienkie arkusze można odróżnić od taśm, mat i pozostałych wyrobów o charakterze izolacyjnym po tym, że mają równą grubość nieprzekraczającą 5 mm.

 


 


7020-Pozostałe artykuły ze szkła.

Niniejsza pozycja obejmuje artykuły ze szkła (włączając szklane części innych artykułów), nieobjęte innymi pozycjami niniejszego działu lub innymi działami nomenklatury.

Artykuły te pozostają objęte, nawet jeśli są połączone z materiałami innymi niż szkło, pod warunkiem że zachowują podstawowy charakter wyrobów ze szkła. Pozycja obejmuje:

(1)Artykuły przemysłowe, takie jak zbiorniki, miski, cylindry lub krążki do glansowania skór; osłony w aparatach zabezpieczających lub innych; naczynia smarownic; prowadnice przędzy; wizjery i rurki do poziomic; S-rurki; wężownice; rynienki i korytka do materiałów korodujących (często ze stopionego kwarcu lub z innej topionej krzemionki); bańki absorpcyjne do oparów kwasu solnego i kolumny spływowe.

(2)Artykuły gospodarstwa wiejskiego (zbiorniki, wodopoje itp.) i do zastosowania w ogrodnictwie (klosze itp.).

(3)Litery, cyfry, tablice informacyjne i podobne przeznaczone do oznakowania sklepów i do zastosowania w oknach wystawowych, nawet zadrukowanie obrazem lub tekstem (inne niż objęte pozycją 7006, 7009 lub 7014 lub pozycją 9405, jeśli  podświetla-ne).

(4)Szklane wkłady do termosów lub do wszelkiego innego typu naczyń próżniowych, inne niż te, przekształcone przez obudowę lub dowolny inny rodzaj powłoki ochronnej (całkowitej lub częściowej) w termosy lub inne naczynia próżniowe objęte pozycją 9617. Wkłady objęte tą pozycją są zazwyczaj wykonywane ze zwykłego szkła lub ze szkła o niskim współczynniku rozszerzalności. Na ogół mają mniej lub bardziej cylindryczny kształt oraz posiadają podwójne ścianki, których wewnętrzna strona jest posrebrzana lub pozłacana. Przestrzeń pomiędzy ściankami jest pozbawiona powietrza, a ścianki są następnie uszczelnione. Pozycja ta obejmuje wyłącznie wkłady szklane. Mogą być one wykończone lub niewykończone i mogą być z korkiem lub innymi zamknięciami.

(5)Artykuły różne, takie jak pływaki do sieci rybackich, gałki i klamki do drzwi, zakończenia łańcuszków do spłuczek itp.; miseczki do farb; akcesoria do klatek dla ptaków (karmidła, poidełka itp.); butle wystawowe dla sklepów; kroplomierze, palniki spirytusowe inne niż objęte pozycją 7017, stopki pod pianina i meble; gotowe panele i inne motywy dekoracyjne wykonane ze szklanych kostek mozaikowych, nawet bez ramek; boje i kapoki.

Niniejsza pozycja nie obejmuje także:

(a)Szklanych gałek, rączek i podobnych, do parasoli i lasek (pozycja 6603).

(b)Izolatorów i części elektrycznych z materiału izolacyjnego, objętych pozycją 8546 lub 8547.

(c)Instrumentów, urządzeń i innych artykułów objętych działem 90.

(d)Artykułów objętych działem 91. (np. szklanych obudów zegarów z wyjątkiem zwykłych pokryw ochronnych).

(e)Instrumentów muzycznych, ich części i akcesoriów objętych działem 92. (np. kamertonów z topionej krzemionki).

(f)Mebli szklanych i ich części, dających się wyraźnie rozpoznać (dział 94).

(g)Zabawek, gier, ozdób choinkowych, sprzętu rybackiego lub myśliwskiego i innych artykułów szklanych, objętych działem 95.

(h)Artykułów szklanych objętych działem 96. (np. guzików; uchwytów do piór; uchwytów do ołówków; obsadek do piór; zapalniczek; rozpylaczy do perfum; termosów i innych naczyń próżniowych, kompletnych).

(ij)Antyków, będących artykułami przekraczającymi sto lat (pozycja 9706).

__________