DZIAŁ 69

WYROBY CERAMICZNE

Uwagi
  1. Niniejszy dział stosuje się tylko do wyrobów ceramicznych, które zostały wypalone po ukształtowaniu. Pozycje od 6904 do 6914 stosuje się tylko do takich wyrobów, innych niż te klasyfikowane do pozycji od 6901 do 6903.
  2. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   produktów objętych pozycją 2844;

(b)   artykułów objętych pozycją 6804;

(c)   artykułów objętych działem 71 (na przykład sztucznej biżuterii);

(d)   cermetali objętych pozycją 8113;

(e)   artykułów objętych działem 82;

(f)    izolatorów elektrycznych (pozycja 8546) lub osprzętu z materiałów izolacyjnych, objętego pozycją 8547;

(g)   sztucznych zębów (pozycja 9021);

(h)   artykułów objętych działem 91 (na przykład zegarów i obudów zegarów);

(ij) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i oprawych oświetleniowych, budynków prefabrykowanych);

(k) artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier i przyborów sportowych);

(l)   artykułów objętych pozycją 9606 (na przykład guzików) lub pozycją 9614 (na przykład fajek); lub

(m)          artykułów objętych działem 97 (na przykład dzieł sztuki).


 

 


UWAGI OGÓLNE

Określenie „wyroby ceramiczne” dotyczy wyrobów otrzymanych:

(A)Przez wypalanie materiałów nieorganicznych, niemetalowych, które najpierw przygotowano i ukształtowano, zwykle w temperaturze pokojowej; surowce obejmują, między innymi, iły, materiały krzemionkowe, materiały o wysokiej temperaturze topnienia, takie jak tlenki, węgliki, azotki, grafit lub inny węgiel, a w niektórych przypadkach spoiwa, takie jak gliny ogniotrwałe lub fosforany.

(B)Ze skał (np. steatytu), które po ukształtowaniu wypalono.

Produkcja wyrobów ceramicznych, o których mowa w punkcie (A) powyżej (niezależnie od materiałów składowych), obejmuje następujące czynności:

(i)Przygotowanie masy ceramicznej (lub ciasta)

W pewnych przypadkach (np. produkcja wyrobów ze spiekanego tlenku glinowego) materiał składowy jest stosowany bezpośrednio w formie proszku z dodatkiem niewielkiej ilości środka zwilżającego. Jednak w większości przypadków materiał jest przetwarzany na ciasto. Proces ten obejmuje odmierzanie i mieszanie składników oraz, w razie potrzeby, mielenie, odsiewanie, prasowanie filtracyjne, ugniatanie, dojrzewanie i odpowietrzanie. Niektóre wyroby ogniotrwałe produkowane są z mieszanki kruszyw zawierających ziarna różnej wielkości i miału z małą ilością ciekłego spoiwa, które może być wodne (np. smoła, żywice, kwas fosforowy, roztwór ligniny).

(ii)Kształtowanie

Przygotowany proszek lub ciasto formowane jest na kształt jak najbardziej przypominający kształt końcowy.

Kształtowanie wykonuje się poprzez wytłaczanie (przez matrycę do tłoczenia), prasowanie, formowanie, odlewanie lub obróbkę ręczną, przy czym czasami obróbka jest kończona maszynowo.

(iii)Suszenie otrzymanych produktów.

(iv)Wypalanie

W operacji tej „wyroby ceramiczne niewypalone (green ware)” są podgrzewane do temperatury 800C lub wyższej, stosownie do charakteru produktu. Po wypalaniu ziarna są ściślej ze sobą związane niż przed procesem; jest to wynikiem dyfuzji, przemiany chemicznej lub częściowego stopienia.

Wyroby podgrzane do temperatur niższych niż 800C, przeznaczone do takich celów, jak utwardzanie żywic, przyspieszanie reakcji uwadniania lub usuwania wody lub innych składników lotnych, nie są uważane za wypalane w rozumieniu uwagi 1. do działu. Wyroby te są wyłączone z działu 69.

(v)Wykończenie

Obróbka końcowa zależy od przeznaczenia gotowego wyrobu. W niektórych przypadkach wymagana jest obróbka maszynowa o wysokim stopniu precyzji. Wykończenie może także obejmować cechowanie, metalizację lub impregnację.

Produkty ceramiczne bardzo często są barwione (w masie lub powierzchniowo), dekorowane lub szkliwione za pomocą odpowiednich, specjalnie przygotowanych barwników lub substancji zmętniających, emalii szklących lub szkliw, substancji nabłyszczających itp.

Wypalanie następujące po formowaniu jest podstawową cechą odróżniającą towary objęte niniejszym działem od artykułów z kamienia i innych minerałów, objętych działem 68., których zwykle nie poddaje się wypalaniu, oraz od artykułów ze szkła objętych działem 70., w których składniki ulegają całkowitemu stopieniu.

Zależnie od składu i sposobu wypalania można uzyskać następujące wyroby:

I.Towary z kopalnych mas krzemionkowych lub podobnych krzemionek i towary ogniotrwałe z poddziału I (pozycja od 6901 do 6903).

II.Pozostałe wyroby ceramiczne, składające się głównie ze zwykłej gliny, wyroby kamionkowe, ceramikę porowatą, fajans lub porcelanę itp., objęte poddziałem II (pozycja od 6904 do 6914).

Dział niniejszy nie obejmuje:

(a)Potłuczonych wyrobów garncarskich i potłuczonych kawałków cegły (pozycja 2530).

(b)Produktów objętych pozycją 2844.

(c)Bloków, płyt, prętów i podobnych półwyrobów z grafitu lub innego węgla oraz połączeń metalu z grafitem lub innych, stosowanych np. do przycinania na szczotki elektryczne (pozycja 3801) (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

(d)Niezmontowanych elementów ciętych z ceramicznych materiałów piezoelektrycznych, np. z tytanianu baru lub z cyrkotytanianu ołowiu (pozycja 3824).

(e)Artykułów objętych pozycją 6804.

(f)Produktów ze szkła ceramicznego (dział 70).

(g)Spiekanych mieszanek proszków z metali nieszlachetnych i niejednorodnych wewnętrznie mieszanin metali nieszlachetnych, uzyskiwanych przez stapianie (sekcja XV).

(h)Cermetali objętych pozycją 8113.

(ij)Płytek, pałeczek, ostrzy itp., narzędzi niezmontowanych, wykonanych z cermetali (pozycja 8209) i innych artykułów objętych działem 82.

__________


 


PODDZIAŁ I

WYROBY Z KRZEMIONKOWYCH MĄCZEK KOPALNYCH LUB PODOBNYCH ZIEM KRZEMIONKOWYCH I WYROBY OGNIOTRWAŁE

UWAGI OGÓLNE

Niniejszy poddział obejmuje następujące wyroby, nawet jeśli nie są wyprodukowane z glin:

(A)Pozycja 6901 obejmuje wyroby ceramiczne uzyskiwane przez wypalanie uformowanych krzemionkowych skał kopalnych i innych ziem krzemionkowych, takich jak ziemia okrzemkowa, trypla, diatomit (których większość jest objęta pozycją 2512) lub krzemionki uzyskiwanej przez spopielenie pewnych produktów roślinnych (np. plew ryżowych); materiały te są zazwyczaj mieszane ze spoiwem (takim jak gliny lub tlenek magnezowy) i czasami z innymi substancjami (np. azbestem, włosami, pyłem drzewnym, pyłem węglowym).

Masa tych artykułów jest zwykle bardzo niska, a ich porowata struktura sprawia, że doskonale nadają się do izolacji termicznej budynków, do izolowania przewodów gazowych i parowych. Niektóre z tych wyrobów są stosowane jako produkty ogniotrwałe w konstrukcji pieców, palenisk przemysłowych, kotłów parowych lub innych urządzeniach przemysłowych oraz w innych zastosowaniach, gdzie wymagana jest lekkość materiału, niskie przewodnictwo cieplne i odporność na temperaturę. Pozostałe wyroby są stosowane jako izolatory termiczne dla temperatur nieprzekraczających 1 000°C.

(B)Pozycje 6902 i 6903 obejmują wyroby ogniotrwałe, tzn. artykuły wypalane, charakteryzujące się dużą odpornością na wysokie temperatury, jak np. występujące w metalurgii, w przemyśle szklarskim itp. (np. rzędu 1 500°C lub więcej); w zależności od konkretnego zastosowania, artykuły te mogą być odporne na gwałtowne zmiany temperatur, mogą być dobrymi izolatorami lub przewodnikami ciepła, mogą też mieć mały współczynnik rozszerzalności cieplnej, być porowate lub zwarte, odporne na agresywne działanie czynników, z którymi mają kontakt, mogą mieć dobrą wytrzymałość mechaniczną, dużą odporność na ścieranie itp.

Artykuły te, aby mogły być objęte pozycją 6902 lub 6903 jako wyroby ogniotrwałe, muszą nie tylko być odporne na wysokie temperatury, ale także muszą być zaprojektowane do pracy przy wysokich temperaturach. Z tego powodu pozycja 6903 obejmie tygle z tlenku glinu, ale prowadnice przędzy w maszynach tekstylnych, wykonane z tego samego materiału, będą objęte pozycją 6909, ponieważ nie są one zaprojektowane jako materiały ogniotrwałe.

Podstawowe towary ogniotrwałe to:

(1)Wyroby ogniotrwałe o wysokiej zawartości tlenku glinu, głównie na bazie boksytu, mullitu lub korundu (czasem zmieszanych z glinami) lub cyjanitu, sylimanitu lub andaluzytu (glinokrzemiany), zmieszanymi z glinami lub ze spiekanym tlenkiem glinu.

(2)Glinokrzemianowe wyroby ogniotrwałe (np. na bazie glinki ogniotrwałej z niewielką ilością szamotu lub kruszywa szamotowego).

(3)Krzemionkowe i półkrzemionkowe wyroby ogniotrwałe (na bazie piasku, kruszonego kwarcu, krzemienia itp., związanych iłami lub wapnem).

(4)Magnezytowe wyroby ogniotrwałe na bazie magnezytu (giobertytu), tlenku magnezu z wody morskiej lub dolomicie; materiały ogniotrwałe na bazie chromitu lub tlenku chromu; chromomagnezytowe materiały ogniotrwałe.

(5)Materiały ogniotrwałe na bazie węgliku krzemu.

(6)Materiały ogniotrwałe na bazie tlenku lub krzemianu cyrkonu, zazwyczaj wiązane za pomocą glin; materiały ogniotrwałe oparte na tlenku berylu, tlenku toru, tlenku ceru itp.

(7)Materiały na bazie grafitu lub na innym węglu, najczęściej z dodatkiem smoły, paku lub iłów (artykuły z grafitu lub innego węgla, przeznaczone do zastosowań elektrycznych, są objęte pozycją 8545).

(8)Materiały ogniotrwałe na bazie innych materiałów, np. azotku krzemu, azotku boru, tytanianie glinu i podobnych związków.

Materiały ogniotrwałe są stosowane głównie jako wykładziny w paleniskach, piecach koksowniczych, w instalacjach krakingowych, w hutach szkła, do produkcji naczyń, tygli i innych elementów wyposażenia zakładów przemysłu chemicznego, szklarskiego, cementowego, produkcji aluminium itp.

Pozycje 6902 i 6903 nie obejmują artykułów, które mimo tego, że są czasami opisywane jako materiały ogniotrwałe lub pół-ogniotrwałe, nie wytrzymują temperatur przemysłowych, spotykanych w warunkach opisanych powyżej. Artykuły takie są objęte odpowiednimi pozycjami w poddziale II.

6901-Cegły, płyty, bloki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych mączek kopalnych (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit) lub z podobnych ziem krzemionkowych.

Pozycja ta obejmuje wszystkie artykuły wykonane z materiałów podanych w tytule pozycji bez względu na ich kształt (np. cegły, bloki, płyty, panele, płytki, cegły dziurawki, kokile, rury), nawet ogniotrwałe.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Lekkich cegieł nieogniotrwałych, które nie zawierają krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych (np. wykonanych z sieczki słomianej, pyłu drzewnego, włókien torfowych itp., których materia organiczna została spalona w czasie wypalania, aby pozostawić porowatą strukturę) (pozycja 6904).

(b)Wkładów filtracyjnych wykonanych z masy zawierającej ziemię okrzemkową i kwarc (pozycja 6909).

 


 


6902-Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwałe, inne niż te z krzemionkowych maczek kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych (+).

6902 10-Zawierające, oddzielnie lub razem, więcej niż 50% masy pierwiastków Mg, Ca lub Cr, wyrażonych jako MgO, CaO lub Cr2O3

6902 20-Zawierające więcej niż 50% masy tlenku glinu (Al2O3), krzemionki (SiO2) lub mieszaniny, lub związku tych produktów chemicznych

6902 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje grupę produktów ogniotrwałych (innych niż objętych pozycją 6901) używanych zwykle przy budowie pieców, palenisk lub innych urządzeń stosowanych w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, ceramicznym, szklarskim i innym.

Pozycja obejmuje między innymi:

(1)Cegły różnego kształtu (prostopadłościenne, klinowe, cylindryczne, półcylindryczne itp.), łącznie ze zwornikami sklepień oraz innymi specjalnymi kształtkami (np. rurki lejowe, wklęsłe z jednej strony i prostoliniowe z pozostałych stron) do tych samych zastosowań, nawet jeśli można wyraźnie stwierdzić, że przeznaczono je do budowy zakładów lub urządzeń objętych sekcją XVI.

(2)Bloki i płytki ogniotrwałe do wykładania podłóg, ścian, topnisk itp.

Pozycja ta nie obejmuje tub, rur (także kanałów o półokrągłym przekroju), kątowników, łączników rurowych i podobnych elementów armatury, wykonanych z materiałów ogniotrwałych (pozycja 6903).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 6902 10

W tej podpozycji należy określić zawartość MgO, CaO lub Cr2O3. Dokonuje się tego przez ustalenie ilościowego składu pierwiastków (tj. Mg, Ca lub Cr) i na tej podstawie można obliczyć zawartość w przeliczeniu na tlenki tych pierwiastków. Na przykład, 40% Ca odpowiada 56% CaO, 24% Mg odpowiada 40% MgO. W ten sposób produkt na bazie krzemianu wapnia, zawierający 40% Ca (co odpowiada 56% CaO) byłby objęty tą podpozycją.

 


 


6903-Pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe (na przykład retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, przewody, rury, osłony i pręty), inne niż te z krzemionkowych mączek kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych.

6903 10-Zawierające więcej niż 50% masy grafitu lub innych postaci węgla, lub mieszaniny tych produktów

6903 20-Zawierające więcej niż 50% masy tlenku glinu (Al2O3) lub mieszaniny lub związku tlenku glinu i krzemionki (SiO2)

6903 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje wszystkie towary ogniotrwałe niewymienione ani niewłączone do poprzednich pozycji.

Wyroby te obejmują:

(1)Artykuły, które w odróżnieniu od produktów ogniotrwałych objętych pozycją 6902 w wielu przypadkach nie są elementami stałymi, jak np. retorty, naczynia reakcyjne, tygle, tygle probiercze do kupelacji i podobne artykuły stosowane w przemyśle i w laboratoriach, mufle, dysze, korki, dysze palników i podobne części pieców; osłony szamotowe, pierścienie i elementy stosowane do podpierania lub oddzielania wyrobów garncarskich w czasie wypalania; osłony i pręty; stojaki do tygli, wlewnice itp.

(2)Tuby, rury (włączając kanały o przekroju półokrągłym), kątowniki, łuki i podobne elementy armatury, nawet jeśli są przeznaczone do zamocowania na stałe w konstrukcji.

Jednakże pozycja ta nie obejmuje stożków Segera (testery topliwości stosowane w przemyśle ceramicznym) (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 3824); nie są one wypalane po ukształtowaniu.

__________


 


PODDZIAŁ II

POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE

UWAGI OGÓLNE

Poddział niniejszy obejmuje artykuły ceramiczne, inne niż z krzemionkowych ziem kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych, oraz inne niż towary ogniotrwałe objęte poddziałem I.

Dla celów Nomenklatury, niniejsze artykuły klasyfikowane według rodzaju (cegły, płytki, sprzęt sanitarny, itp.) i charakter ceramiki wykorzystywanej do ich wytwarzania nie ma wpływu na klasyfikację, za wyjątkiem naczyń stołowych, kuchennych, innych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów toaletowych, sklasyfikowanych w pozycji 6911 w przypadku porcelany lub porcelany chińskiej i w pozycji 6912, w przypadku innych rodzajów ceramiki. (I) PORCELANA LUB PORCELANA CHIŃSKA

Nazwą porcelana lub porcelana chińska określa się wyroby z twardej porcelany, z miękkiej porcelany, z porcelany biskwitowej (włączając parian) i z porcelany z dodatkiem popiołu kostnego. Wszystkie te wyroby są prawie całkowicie zeszkliwione, twarde, nieprzepuszczalne dla wody (nawet jeśli nie są emaliowane). Mają barwę białą lub mogą być sztucznie barwione, mogą być przezroczyste (z wyjątkiem wyrobów grubych) i dźwięczą po uderzeniu.

Porcelana twarda jest wykonywana z masy złożonej z kaolinu (lub iłów kaolinowych), kwarcu, skaleni (lub skaleniowców) i czasami węglanu wapnia. Jest pokrywana bezbarwnym szkliwem wypalanym razem z masą podstawową i dlatego szkliwo jest wtopione w podłoże.

Porcelana miękka zawiera mniej tlenku glinowego, ale więcej krzemionki i topników (np. skalenia). Porcelana kostna, zawierająca mniej tlenku glinu, jest wzbogacona w fosforan wapnia (np. w formie popiołu kostnego). Przezroczysta masa takiej porcelany jest uzyskiwana przy niższej temperaturze wytapiania niż w przypadku porcelany twardej. Szkliwo jest nakładane przed drugim wypalaniem w niższej temperaturze, co pozwala na wykonanie pod szkliwem ozdobnych malunków.

Biskwity są porcelaną nieszkliwioną, do której należy także parian (czasem zwany porcelaną Carrara). Jest to specjalny typ porcelany drobnoziarnistej, żółtawej, zawierającej więcej skaleni, z wyglądu przypominającej marmur paryjski (stąd jej nazwa).

(II) POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE

Wyroby ceramiczne inne niż porcelana lub porcelana chińska obejmują:

(A)Wyroby ceramiczne z masy porowatej, które w odróżnieniu od porcelany są nieprzezroczyste, przepuszczają płyny, dają się zarysować stalą i których przełam przylega do języka; wyroby takie obejmują:

(1)Artykuły wykonane ze zwykłych glin żelazistych i wapniowych (masa ceglarska) o teksturze ziemistej, kolorze zazwyczaj brązowym, czerwonym lub żółtym.

(2)Szeroki zakres produktów ceramicznych o białej barwie lub kolorowej (ceramika porowata-fajans, majolika, ceramika z Delft itp.); struktura wyrobów jest porowata i musi być szkliwiona w celu uzyskania nieprzepuszczalności (np. za pomocą przezroczystego lub nieprzezroczystego szkliwa, jak np. tlenki metali białe lub barwne); fajans itp. jest wyrabiany z drobno odsiewanych glin mieszanych z wodą, ma drobnoziarnistą strukturę, uzyskiwaną przez wypalanie w wyższej temperaturze niż w przypadku wyrobów ze zwykłych glin; różni się od porcelany tym, że nie jest w pełni zeszklony.

(B)Wyroby kamionkowe, które pomimo tego, że są na tyle twarde, iż opierają się zarysowaniu przez rysik stalowy, różnią się od porcelany, ponieważ są nieprzezroczyste i zazwyczaj tylko częściowo zeszklone; kamionka może być zeszklona (nieprzepuszczalna) lub częściowo zeszklona, jej barwa jest zwykle szara lub brązowawa, spowodowana zanieczyszczeniami iłów użytych w produkcji, powierzchnia wyrobów jest szkliwiona.

(C)„Półporcelanę” lub „imitację porcelany”, czasami przygotowaną, dekorowaną i szkliwioną w celu uzyskania wyglądu porcelany; produkty te, choć nie są w pełni nieprzezroczyste, jak kamionka ani w pełni przezroczyste jak porcelana, w cienkich fragmentach, jak krawędzie lub denka, mogą wykazywać pewną przezroczystość; materiały takie różnią się od porcelany tym, że ich przełam ma chropowate ziarna, jest matowy i niezeszklony - z tego powodu pod powierzchnią szkliwa są one porowate, a przełam przylega do języka, ponadto łatwo je zarysować stalowym nożem, ale należy zauważyć, że niektóre gatunki miękkiej porcelany także można zarysować nożem; produkty będące imitacją porcelany nie są rozpatrywane jako porcelana chińska.

Niniejszy poddział obejmuje także pewne towary otrzymane przez kształtowanie i wypalanie sproszkowanego steatytu itp., zazwyczaj zmieszanego z glinami (np. kaolinem), skaleniem itp., ale należy zauważyć, że wiele artykułów z tych materiałów jest przeznaczonych także do zastosowań elektrycznych i dlatego jest objętych działem 85. Poddział niniejszy obejmuje także artykuły wykonane przez wypalanie steatytu formowanego przez piłowanie.

Niektóre artykuły ceramiczne wykonane z materiałów ogniotrwałych (np. spiekanego tlenku glinu) mogą także być objęte poddziałem II, jeśli nie są przeznaczone do stosowania jako towary ogniotrwałe (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 6909).

6904-Cegły budowlane, pustaki stropowe, podporowe lub wypełnieniowe, ceramiczne i temu podobne.

6904 10-Cegły budowlane

6904 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje nieogniotrwałe cegły ceramiczne (tj. cegły nieodporne na temperaturę równą 1 500°C lub wyższą), używane zwykle do budowania ścian, domów, kominów przemysłowych itp. Cegły takie są objęte tą pozycją nawet wtedy, gdy mogą być używane do innych celów (np. zeszklone cegły stosowane do układania chodników, budowy filarów mostów oraz do budowy domów).

Cegły są względnie porowate (ceramika zwykła), niektóre są mniej lub bardziej zeszklone (kamionka lub cegły specjalne) i są stosowane w pracach budowlanych, wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej lub odporności na działanie kwasów (np. w instalacjach chemicznych).

Pozycja obejmuje:

(1)Zwykłe, pełne cegły prostopadłościenne o powierzchniach płaskich lub wyciętych.

(2)Cegły zakrzywione, czasem perforowane, do budowy kominów przemysłowych.

(3)Cegły puste, cegły dziurkowane; drążone pustaki oraz płyty konstrukcyjne stosowane do budowy podłóg, stropów itp., łączonych ze zbrojeniem, oraz wsporniki lub płytki wypełniające (tzn. uchwyty ceramiczne przeznaczone do podpierania pustaków jednocześnie obejmujące dźwigary).

(4)             Cegły licówki (tzn. służące do pokrywania fasad domów, ścian, okolic drzwi lub okien, także cegły specjalne do kapiteli kolumn, odgraniczeń, gzymsów lub innych dekoracji architektonicznych).

Pozycja ta obejmuje także tzw. cegły podwójne, ze specjalną perforacją wzdłużną, przygotowane do podziału przed użyciem, pod warunkiem że po rozdzieleniu zachowają charakter cegieł budowlanych.

Wszystkie te cegły, a w szczególności te, które są przeznaczone do fasad, mogą być polerowane, piaskowane (przez wtopienie piasku w powierzchnię wypalanej cegły), pokrywane cienką warstwą gęstwy bezbarwnej lub barwionej, która kryje barwę masy ceglanej, odymiane, opalane, barwione w masie lub powierzchniowo (za pomocą tlenków metali lub iłów żelazistych albo przez wygrzewanie z węglowodorami lub węglem w atmosferze redukującej), impregnowane smołą lub szkliwem itp. Cegły takie mogą także posiadać uformowane, wklęsłe lub wypukłe wzory na jednej lub na dwóch stronach.

Niniejsza pozycja obejmuje także cegły lekkie wykonane z mieszanin zawierających pył drzewny, włókna torfu, sieczkę itp., które są spalane w czasie wypalania cegły, pozostawiając pory w strukturze.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Cegieł z ziemi okrzemkowej itp. (pozycja 6901) oraz cegieł ogniotrwałych (pozycja 6902).

(b)Płyt chodnikowych, materiałów do wykładania palenisk lub ścian (zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 6907).

 


 


6905-Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne wyroby budowlane.

6905 10-Dachówki

6905 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby nieogniotrwałe, najczęściej zwykłe wyroby garncarskie, czasami bardziej lub mniej zeszklone, które, podobnie jak cegły, stosowane są w pracach konstrukcyjnych lub budowlanych.

Obejmuje ona:

(1)Dachówki (do dachów, zwieńczeń itp.); są zwykle zaopatrzone w występ, otwory na gwoździe lub mogące mieć formę umożliwiającą łączenie, czym różnią się od płytek objętych pozycją 6907 i 6908; mogą mieć kształt płaski, półcylindryczny, a także kształty specjalne na okapy, załamania dachów itp.

(2)Kominy, osłony, przewody kominowe, bloczki na zakończenia kominów itp.

(3)Ornamenty architektoniczne stosowane na budynkach, ścianach, wrotach itp. (np. gzymsy, fryzy); gargulce, frontony, rozety, balustrady, wsporniki, kapitele; ściany szczytowe, okapy, kalenice, ornamenty dachowe itp.

(4)Pozostałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne, np. kratki wentylatorów; łaty ceramiczne stosowane jako wsporniki do tynku, formowane na siatce metalowej z krzyżakami z wypalanej ceramiki lub płytkami w miejscach przecięć, przy czym głównym składnikiem jest wypalana ceramika.

Artykuły te są objęte niniejszą pozycją, nawet jeśli są płaskie, piaskowane, pokrywane gęstwą, barwione w masie, impregnowane innymi substancjami, szkliwione, żeberkowane, wyżłabiane, prążkowane lub dekorowane w inny sposób w czasie formowania.

Pozycja ta nie obejmuje między innymi rur i rynien oraz im podobnych, takich jak rury spustowe (pozycja 6906), nawet jeśli mają one charakter konstrukcyjny.

 


 


6906-Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne.

Niniejsza pozycja obejmuje rury nieogniotrwałe itp., przeznaczone do łączenia ze sobą i stosowania w drenażu lub do rozprowadzania cieczy. Mogą one mieć dowolny kształt lub przekrój (prosty, zakrzywiony, rozgałęziony, o stałej lub zmiennej średnicy itp.) i mogą być szkliwione.

Pozycja obejmuje:

(1)Rury drenażowe stosowane w rolnictwie lub ogrodnictwie, wykonane ze zwykłej masy porowatej, wypalane przy niskich temperaturach i wykończone zgrubnie.

(2)Pozostałe rury, przewody i rynny (np. rury spustowe, rury ściekowe, kanały rurowe do ochrony kabli elektrycznych, ale niespełniające roli izolatorów, połówki rur w formie rynien lub kanałów, ścienne rury drenażowe).

Rury te, oraz im podobne, mogą być wykonane ze zwykłej masy nieszkliwionej, najczęściej uzyskują nieprzepuszczalność poprzez szkliwienie lub zeszklenie (np. rury chemiczne).

(3)Złącza rurowe do łączenia lub rozgałęziania (mufy, nyple, kolanka, kształtki T, syfony itp.).

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Rurowych elementów kominowych (np. nasad kominowych, osłon, okładzin komina, bloków dymnych) (pozycja 6905).

(b)Małych rurek (np. rurek do spalania), zwykle wykonanych z porcelany, specjalnie przeznaczonych do zastosowań laboratoryjnych (pozycja 6909).

(c)Rur i połączeń stanowiących izolację elektryczną oraz wszystkich połączeń rurowych stosowanych w połączeniach elektrycznych (pozycja 8546 i szczególnie 8547).

 


 


6907-Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne; kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na podłożu, ceramiczne, ceramika wykończeniowa (+).

-Płytki chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, inne niż te objęte podpozycjami 6907 30 i 6907 40:

6907 21-O współczynniku absorpcji wody w masie nieprzekraczającym 0,5 %

6907 22-O współczynniku absorpcji wody w masie przekraczającym 0,5 %, ale nieprzekraczającym 10 %

6907 23-O współczynniku absorpcji wody w masie przekraczającym 10 %

6907 30-Kostki mozaikowe i temu podobne, inne niż te objęte podpozycją 6907 40

6907 40-Ceramika wykończeniowa

Niniejsza pozycja obejmuje ceramiczne płyty i płytki w tym płytki kamienne, powszechnie używane do wykładania chodników lub ścian, palenisk, itp.

Stosunek grubości do powierzchni dla płyt i płytek chodnikowych, do palenisk lub płytek ściennych jest mniejszy, niż w przypadku cegieł budowlanych. Podczas gdy cegły stanowią nieodzowny element w pracach budowlanych, tworząc podstawową strukturę budynku, płyty i płytki są przystosowane do mocowania do powierzchni istniejących ścian itp., za pomocą cementu, kleju lub innymi metodami. Różnią się od dachówek także tym, że są zwykle płaskie i nie wymagają otworów ani języczków lub innych elementów mocujących, oraz tym, że są zaprojektowane do układania obok siebie bez zakładek. Płyty są większe od płytek i zwykle mają kształt prostokątny; płytki mogą mieć inne formy geometryczne (sześciokątne, ośmiokątne itp.). Płytki są zwykle stosowane do wykładania ścian, obramowań kominków, pieców, podłóg, i alejek; płyty natomiast są częściej stosowane do układania chodników lub podłóg albo jako wykładziny topnisk. Obie te kategorie mogą być wykonane z gliny lub innych surowych materiałów nieorganicznych, zwykle  kształtowanych poprzez wytłaczanie lub prasowanie w temperaturze pokojowej; mogą być również formowane w innych procesach, następnie suszone i wypalane w temperaturach wystarczających, aby uzyskać pożądane właściwości. Jednakże te materiały, które muszą mieć dużą odporność na zużycie często są szkliwione, np. płytki z kamionki lub porcelany (chińskiej) lub z wypalanego steatytu (np. płytki do wykładania młynów itp.).

Odporność na zużycie i wskaźnik zeszklenia produktu różnią się w zależności od struktury płytek. Te cechy strukturalne są  charakteryzowane poprzez zdolność absorbcji (wchłaniania) wody. Wysoki poziom absorpcji wody oznacza strukturę porowatą. Niski  poziom absorpcji wody oznacza strukturę zwartą (szkliwioną).

Wskaźnik porowatości lub współczynnik absorpcji wody (symbol E) określa się jako udział procentowy wody w masie po nasyceniu (namoczeniu)  suchego produktu w wodzie.

Oznaczenie poziomu absorpcji wody oparte jest na metodzie próżniowej określonej w normie ISO 10545-3.

Metodę obliczenia absorpcji wody wskazuje poniższy wzór:

E = {(Mf-Mi) / Mi }x 100 gdzie :

E = Poziom absorpcji wody wyrażony jako wskaźnik procentowy

Mi = Sucha waga próbki

Mf = Nasycona (nasączona) masa próbki

Pewne płytki ceramiczne są stosowane wyłącznie do układania chodników; w odróżnieniu od cegieł mają kształt prostopadłościenny lub ściętych piramid. W praktyce są wykonane z kamionki lub wyjątkowo, z porcelany (np. płyty na przejściach dla pieszych). Klasyfikacja towarów do niniejszej pozycji jest z tych powodów uzależniona od ich kształtu i wielkości, a nie od ich składu; w ten sposób cegły stosowane w budownictwie i do brukowaniawyłączone z tej pozycji (pozycja 6904).

Wyroby objęte tą pozycją mogą być barwione w masie, marmurkowane, rowkowane, żłobione, glazurowane, itp.

Zgodnie z powyższymi warunkami, pozycja obejmuje również:

(1)Wykończenia ceramiczne takie jak: obwódki, zakończenia, cokoły, gzymsy, kątowniki, narożniki lub inne płytki stosowane jako elementy uzupełniające do wykańczania fasad, chodników itp., nawet z zaokrąglonymi krawędziami, niepłaskie lub trójwymiarowe, co nadaje im charakter wykończeniowy; w szczególności do obwódek cokołów, fryzów, gzymsów, kątowników, ozdobnych wstawek i innych akcesoriów ceramicznych. W tych przypadkach te elementy muszą być dopasowane do innych podstawowych płytek, zatem ich właściwa powierzchnia zwykle ma ten sam odcień lub wykończenie jak płytki podstawowe. Z reguły sprzedawane są na sztuki lub metry.

(2)                         Płytki podwójne przeznaczone do podzielenia przed użyciem.

 

(3)             Elementy okładzinowe z terakoty stosowane w budownictwie w celu układania okładzin zewnętrznych lub wewnętrznych, o różnych wymiarach, o konstrukcji modularnej, które mogą być przymocowane, na przykład, za pomocą metalowych zacisków do pionowych lub poziomych profili metalowych zamocowanych do ścian konstrukcji głównej.

 

(4)             Kostki mozaiki i tym podobne, na podłożu papierowym lub innym, charakteryzujące się niewielkimi wymiarami.

Z drugiej strony, oprócz artykułów glazurowanych pozycja wyklucza:

(a)                Płytki specjalnie przygotowane jako blaty stołów (pozycja 6911 lub 6912).

 

(b)                Ornamenty i tym podobne objęte pozycją 6913.

(c)Ceramiczne płytki specjalnie przygotowane do pieców(pozycja 6914).

Nota Wyjaśniająca do podpozycji

Podpozycja 6907.40

Rysunki niektórych typów ceramiki wykończeniowej objętych tą podpozycją przedstawione są poniżej.

 


 


[6908]


6909-Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych; koryta, wanny i podobne zbiorniki, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ceramiczne; garnki, słoje i podobne wyroby, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów, ceramiczne (+).

-Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych:

6909 11- -Z porcelany lub porcelany chińskiej

6909 12- -Artykuły posiadające twardość równą 9 lub większą w skali Mohsa

6909 19- -Pozostałe

6909 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje szeroki zakres bardzo zróżnicowanych artykułów, zazwyczaj wykonanych z szklistej ceramiki (kamionki, porcelany, porcelany chińskiej, ceramiki steatytowej itp.), szkliwione lub nieszkliwione. Pozycja nie obejmuje jednak towarów ogniotrwałych, stosowanych do ochrony przed wysokimi temperaturami, opisanych w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do poddziału I. Artykuły nieprzeznaczone do pracy przy wysokich temperaturach pozostają objęte tą pozycją, nawet jeśli są wykonane z materiałów ogniotrwałych (np. prowadnice przędzy, maszyny kruszące itp. wykonane z topionego tlenku glinu).

Pozycja ta obejmuje w szczególności:

(1)Wyposażenie laboratoriów (np. badawczych lub przemysłowych), takie jak tygle, wieka tygli, parownice, łódeczki do spalań, kupelki; moździerze i tłuczki; łyżeczki do kwasów, szpatułki, podstawki do filtrów i do katalizy; płytki filtracyjne, rurki, świece, stożki, lejki itp.; łaźnie wodne; zlewki, naczynia miarowe (inne niż naczynia kuchenne z podziałką); naczynia laboratoryjne, korytka rtęciowe; małe rurki (np. do spalania, także rurki laboratoryjne do szacowania zawartości węgla, siarki itp.).

(2)Naczynia ceramiczne do innych zastosowań technicznych, takie jak pompy, zawory; retorty, kadzie, łaźnie chemiczne i inne stałe pojemniki jedno- lub dwuścienne (np. do elektrolizy, do przechowywania kwasów); zaworki do kwasów, chłodnice spiralne do destylacji lub destylacji frakcjonowanej i kolumny, pierścienie Raschinga do aparatów do destylacji frakcjonowanej ropy naftowej; elementy i kulki mielące itp. do młynków; prowadnice przędzy w maszynach tekstylnych i otwory do wytłaczania sztucznych włókien; płytki, pałeczki, pręciki i tym podobne elementy narzędzi.

(3)Zbiorniki w rodzaju stosowanych w handlu do transportu lub pakowania towarów, np. duże zbiorniki, gąsiory itp., służące do transportu kwasów i innych produktów chemicznych, flakony, garnki i naczynia do artykułów spożywczych (dżemów, przypraw, past mięsnych, likierów itp.), do produktów farmaceutycznych lub kosmetycznych (pomadek, maści, kremów itp.), do atramentów itp.

(4)Zbiorniki, kadzie lub podobne produkty, stosowane w gospodarstwach wiejskich.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Artykułów objętych pozycją 6804.

(b)Retort, tygli, mufli, kupelek i innych podobnych artykułów z materiałów ogniotrwałych (pozycja 6903).

(c)Pojemników kuchennych lub używanych w gospodarstwie domowym (np. czajniczków do herbaty, pojemników na chleb, ciastka itp.) (pozycja 6911 lub 6912).

(d)Pudełek ogólnego przeznaczenia i pojemników laboratoryjnych oraz naczyń wystawowych dla aptek, cukierni itp. (pozycja 6914).

(e)Artykułów z cermetali (pozycja 8113).

(f)Aparatury elektrycznej (przełączników, puszek rozdzielczych, bezpieczników itp.) objętych pozycją od 8533 do 8538 oraz izolatorów elektrycznych, elementów izolacyjnych itp., objętych pozycjami 8546 lub 8547.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 6909 12

Podpozycja ta obejmuje artykuły ceramiczne przeznaczone do intensywnego użytkowania. Składają się one z krystalicznej masy ceramicznej (np. z tlenku glinu, węglika krzemu, cyrkonu lub z azotków krzemu, boru lub glinu, lub z ich kombinacji); druty lub włókna ze zbrojonego materiału (np. metalu lub grafitu) również mogą być rozproszone w masie tworząc materiał ceramiczny złożony.

Artykuły te charakteryzują się masą o bardzo niskiej porowatości, w której wielkość ziaren jest bardzo mała, bardzo odporną na zużycie, korozję, zmęczenie lub zmiany temperatury; wytrzymała na wysokie temperatury; o wytrzymałości mechanicznej w stosunku do masy właściwej porównywalnej lub lepszej od stali.

Często są one stosowane zamiast stali lub innych elementów metalowych w urządzeniach mechanicznych, wymagających małych tolerancji wymiarów (np. wirniki turbin, łożyska toczne i obrabiarki).

Skala Mohsa, o której wspomniano w tym poddziale, służy do podziału materiałów ze względu na możliwość zarysowania powierzchni materiału o twardości mniejszej niż materiał rysujący. Skala ma zakres od 1 (talk) do 10 (diament). Większość materiałów ceramicznych przeznaczonych do intensywnego użytkowania ma twardość zbliżoną do najtwardszych materiałów. Węglik krzemu i tlenek glinu, które są stosowane w ceramice, mają twardość 9 lub więcej. Aby rozróżnić twardość najtwardszych materiałów, skalę Mohsa czasami się rozszerza, a wtedy talk ma twardość 1, a diament 15. W takiej skali topiony tlenek glinu ma twardość 12, a węglik krzemu 13.

 


 


6910-Zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobna armatura sanitarna, ceramiczne.

6910 10-Z porcelany lub porcelany chińskiej

6910 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wyroby przeznaczone do stałego zamocowania, w domach itp., najczęściej przez podłączenie do instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. Z tego powodu muszą być nieprzepuszczalne dla wody, co uzyskuje się przez szklenie lub przedłużone wypalanie (np. kamionka, fajans, wypalane wyroby sanitarne, imitacja porcelany lub zeszklona porcelana chińska). Poza wymienionymi wyrobami pozycja ta obejmuje takie elementy, jak zbiorniki wody do mycia.

Spłuczki ceramiczne są objęte tą pozycją, nawet jeśli są wyposażone w mechanizmy wewnętrzne.

Pozycja ta nie obejmuje małych akcesoriów toaletowych, takich jak podstawki do mydeł, koszyki na gąbki, uchwyty do szczoteczek do zębów, wieszaków na ręczniki i papier toaletowy, nawet w rodzaju do przytwierdzania do ściany, nieprzenośnych artykułów sanitarnych, takich jak skorupy wanien, pisuary i nocniki; towary te są objęte pozycją 6911 lub 6912.

 


 


6911-Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej.

6911 10-Naczynia stołowe i naczynia kuchenne

6911 90-Pozostałe

Zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 6912.

 


 


6912-Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, ceramiczne, inne niż z porcelany lub porcelany chińskiej.

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne, inne artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe klasyfikowane są do pozycji 6911, jeśli są z porcelany lub porcelany chińskiej, i do pozycji 6912, jeśli są z innych materiałów ceramicznych, takich jak kamionka, fajans, imitacje porcelany (patrz Uwagi ogólne do poddziału II Not wyjaśniających).

Z tego powodu pozycja ta obejmuje:

(A)Naczynia stołowe, takie jak serwisy do herbaty lub kawy, talerze, wazy, salaterki, naczynia i tace wszelkiego typu, dzbanki do kawy, czajniczki do herbaty, cukiernice, kufle do piwa, filiżanki, sosjery, naczynia na owoce, naczynia na oliwkę, solniczki, pojemniki na musztardę, kieliszki do jaj, spodeczki, deseczki do krojenia, podstawki do noży, łyżek i kółka do serwetek.

(B)Naczynia kuchenne, takie jak garnki do gulaszu, rondle o dowolnym kształcie i rozmiarach, naczynia do smażenia i pieczenia, miski, formy do ciast, kubki, słoje i słoiki, pojemniki (na herbatę, chleb itp.), lejki, chochle, naczynia kuchenne z podziałką i wałki do ciasta.

(C)Pozostałe artykuły użytku domowego, takie jak tacki, butelki na gorącą wodę i uchwyty do zapałek.

(D)Artykuły toaletowe (do użytku domowego i innego), takie jak zestawy toaletowe (dzbany, miednice itp.), wiadra sanitarne, skorupy wanien, pisuary, nocniki, spluwaczki, pojemniki na wodę, naczynia do płukania oczu; mydelniczki, wieszaki do ręczników, uchwyty do szczoteczek do zębów, uchwyty do papieru toaletowego, haczyki do ręczników i podobne artykuły wyposażenia łazienek, toalet lub kuchni, nawet przewidziane do zamocowania na ścianie.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Gąsiorów, dzbanków, butli, garnków i podobnych artykułów stosowanych do pakowania lub transportu towarów (pozycja 6909).

(b)Wanien, bidetów, zlewów i podobnych urządzeń sanitarnych (pozycja 6910).

(c)Statuetek i innych artykułów ozdobnych, objętych pozycją 6913.

(d)Wyrobów ceramicznych, posiadających więcej niż drobne elementy z metali szlachetnych lub wkładki metalowe z metali szlachetnych (dział 71).

(e)Młynów do kawy i korzeni z ceramicznymi zasobnikami i elementami roboczymi z metalu (pozycja 8210).

(f)Aparatów elektro-termicznych (do gotowania, podgrzewania itp.), włączając elektryczne elementy grzejne (płyty do gotowania, oporniki grzejne itp.), objętych pozycją 8516.

(g)Artykułów objętych działem 91., włączając obudowy zegarów.

(h)Zapalniczek objętych pozycją 9613, rozpylaczy do perfum itp. (pozycja 9616).

 


 


6913-Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, ceramiczne.

6913 10-Z porcelany lub porcelany chińskiej

6913 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje szeroki zakres artykułów ceramicznych zaprojektowanych specjalnie z myślą o dekoracji wnętrz domów, biur, świetlic, kościołów itp. oraz do dekoracji zewnętrznych (np. ozdoby ogrodowe).

Pozycja ta nie obejmuje artykułów objętych bardziej szczegółowymi pozycjami nomenklatury, nawet jeśli dzięki swej naturze lub wykończeniu nadają się do zastosowania jako ozdoby, np.:

(a)Gzymsów, fryzów i podobnych ornamentów architektonicznych (pozycja 6905).

(b)Towarów posiadających więcej niż drobne elementy z metali szlachetnych lub wkładki metalowe z metali szlachetnych (dział 71).

(c)Sztucznej biżuterii (pozycja 7117).

(d)Barometrów, termometrów i innych aparatów objętych działem 90.

(e)Zegarów i obudów zegarów, nawet jeśli obudowy te są dekorowane lub składają się np. ze statuetek lub podobnych obiektów, wyraźnie zaprojektowanych jako obudowy do zegarów (dział 91).

(f)Lamp i opraw oświetleniowych oraz ich części, objętych pozycją 9405.

(g)Zabawek, gier i sprzętu sportowego (dział 95).

(h)Guzików, fajek, zapalniczek stołowych, rozpylaczy do perfum i pozostałych artykułów objętych działem 96.

(ij)Obrazów, rysunków i pasteli całkowicie wykonanych ręcznie oraz oryginalnych rzeźb, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków ponad stuletnich (dział 97).

Pozycja obejmuje:

(A)Artykuły bez żadnej wartości użytkowej, ale w całości pokryte ornamentami, oraz artykuły, których jedynym przeznaczeniem jest podtrzymywanie lub przechowywanie innych artykułów dekoracyjnych lub uzupełnienie ich efektu dekoracyjnego, np.:

(1)Posągi, posążki, popiersia, reliefy głębokie lub płytkie i inne figury do dekorowania wnętrz i przestrzeni zewnętrznej; ornamenty (także będące elementami zegarów) kominków, półek itp. (zwierzęta, figury symboliczne lub alegoryczne itp.); trofea sportowe lub artystyczne; ornamenty ścienne z uchwytami do zawieszania (płyty, tace, talerze); medaliony; parawany kominkowe; sztuczne kwiaty, owoce, liście itp.; wieńce lub podobne ornamenty nagrobkowe; bibeloty do ustawiania na półkach i w kredensach.

(2)Krucyfiksy i inne ozdoby religijne lub kościelne.

(3)Wazony, wazy, garnki i żardynierki o wyłącznie ozdobnym charakterze.

(B)Zestawy stołowe i artykuły domowe, jeśli ich wartość użytkowa jest znacznie mniejsza niż charakter ozdobny, na przykład tace formowane w ten sposób, że ich wartość użytkowa jest wykluczona, ornamenty związane z czysto przypadkową tacą lub zasobnikiem, stosowanym jako błyskotka lub popielnica, miniatury bez wartości użytkowej itp.; w zasadzie naczynia stołowe i przedmioty użytku domowego są tak projektowane, aby spełniały pewne funkcje, a dekoracje tych przedmiotów mają znaczenie drugorzędne, dopóki nie kłócą się z wartością użytkową; jeśli zatem takie dekorowane artykuły mogą spełniać swoją rolę nie gorzej niż ich nieozdobione odpowiedniki, wówczas są objęte pozycją 6911 lub 6912.

(C)Artykuły inne niż naczynia stołowe i artykuły domowe, w rodzaju stosowanych do ozdabiania lub dekorowania mieszkań, biur itp. Na przykład zestawy fajkowe, pudełka na biżuterię, pojemniki na cukierki, cygarnice, kadzielnice, kałamarze, podstawki do książek, ciężarki do papieru i podobne przybory biurowe oraz ramy obrazów.

 


 


6914-Pozostałe artykuły ceramiczne.

6914 10-Z porcelany lub porcelany chińskiej

6914 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie produkty ceramiczne nieobjęte innymi pozycjami tego działu ani innymi działami nomenklatury.

Obejmuje ona między innymi:

(1)Piece i inne urządzenia grzewcze, wykonane głównie z ceramiki (z kamionki, czasem ze zwykłej gliny garncarskiej); nieogniotrwałe cegły do wykładania przewodów kominowych; elementy ceramiczne pieców lub kominków, ceramiczne wykładziny pieców opalanych drewnem, w tym także płytki specjalnie przystosowane do pieców (elektryczne urządzenia grzewcze są objęte pozycją 8516).

(2)Nieozdabiane pojemniki na kwiaty (np. do upraw rolnych).

(3)Wykończenia drzwi, okien itp., takie jak klamki i gałki, płytki ochronne przy zamkach do drzwi itp.; gałki itp., do łańcuszków przy spłuczkach.

(4)Litery, cyfry, tabliczki informacyjne i podobne motywy dla sklepów i wystaw, nawet posiadające nadrukowany tekst lub rysunek, z wyjątkiem podświetlanych (pozycja 9405).

(5)Sprężynowe korki do butelek itp., wykonane głównie z ceramiki (np. do butelek od oranżady).

(6)Słoje ogólnego przeznaczenia i pojemniki laboratoryjne, słoje wystawowe dla aptek, cukierni itp.

(7)Pozostałe wyroby, takie jak rączki do noży, kałamarze szkolne, pojemniki nawilżające do grzejników, wyposażenie klatek dla ptaków itp.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Sztucznych zębów z materiałów ceramicznych (pozycja 9021).

(b)Zabawek, gier i sprzętu sportowego (dział 95).

(c)Guzików, fajek i innych artykułów objętych działem 96.

__________