DZIAŁ 68

ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   towarów objętych działem 25;

(b)   papieru i tektury, powleczonych, impregnowanych lub pokrytych, objętych pozycją 4810 lub 4811 (na przykład papieru i tektury powleczonych proszkiem z miki lub grafitem, papieru i tektury bitumizowanych lub asfaltowanych);

(c)   materiałów włókienniczych powleczonych, impregnowanych lub pokrytych, objętych działem 56 lub 59 (na przykład materiałów włókienniczych powleczonych lub pokrytych proszkiem z miki, tkaniny bitumizowanej lub asfaltowanej);

(d)   artykułów objętych działem 71;

(e)   narzędzi lub ich części, objętych działem 82;

(f)    kamieni litograficznych, objętych pozycją 8442;

(g)   izolatorów elektrycznych (pozycja 8546) lub osprzętu z materiału izolującego, objętego pozycją 8547;

(h)   ściernic dentystycznych (pozycja 9018);

(ij) artykułów objętych działem 91 (na przykład zegarów i obudów zegarów);

(k) artykułów objętych działem 94 (na przykład mebli, lamp i opraw oświetleniowych, budynków prefabrykowanych);

(l)   artykułów objętych działem 95 (na przykład zabawek, gier i przyborów sportowych);

(m)          artykułów objętych pozycją 9602, jeżeli są wykonane z materiałów wymienionych w uwadze 2 b) do działu 96, lub objętych pozycją 9606 (na przykład guzików), pozycja 9609 (na przykład rysiów), pozycja 9610 (na przykład tabliczek łupkowych do rysowania) lub objętych pozycją 9620 (statywów jednonożnych, dwunożnych, trójnożnych i podobnych artykułów); lub

(n) artykułów objętych działem 97 (na przykład dzieł sztuki).

  1. W pozycji 6802 wyrażenie „obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane” stosuje się nie tylko do różnych kamieni wymienionych w pozycji 2515 lub 2516, ale również do wszystkich innych kamieni naturalnych (na przykład kwarcytu, krzemienia, dolomitu i steatytu) podobnie obrobionych, z wyjątkiem łupków.

 


UWAGI OGÓLNE

Dział ten obejmuje:

(A)Różne produkty objęte działem 25., obrobione w stopniu większym, niż dopuszczono to w uwadze 1 do tego działu.

(B)Produkty wyłączone z działu 25. uwagą 2 (e) do tego działu.

(C)Niektóre towary wykonane z materiałów mineralnych, objętych sekcją V.

(D)Towary wykonane z niektórych materiałów objętych działem 28. (np. sztuczne materiały ścierne).

Niektóre towary wymienione w punktach (C) lub (D) mogą być łączone lepiszczami, mogą zawierać wypełnienia, mogą być wzmocnione lub - w wypadku produktów ściernych czy miki - mogą być nakładane na podłoże bądź materiał wiążący w postaci tkaniny, papieru, tektury lub inny.

Większość wykończonych produktów i artykułów otrzymuje się w drodze przeróbki (np. nadawanie kształtu, formowanie), która zmienia formę, lecz nie charakter materiału podstawowego. Niektóre z nich otrzymuje się przez spajanie (np. artykuły z asfaltu lub niektóre towary, jak koła ścierne, spajane poprzez zeszklenie materiału wiążącego); a inne przez utwardzanie w autoklawach (cegły wapienno-piaskowe). Niniejszy dział obejmuje także niektóre towary, których uzyskanie wymaga przeprowadzenia dalej idących zmian materiału wyjściowego (np. topienie w celu uzyskania wełny żużlowej lub stopionego bazaltu itp.).

***

Artykuły uzyskiwane przez wypalanie substancji ziemistych uprzednio ukształtowanych (tzn. artykuły ceramiczne) w zasadzie są objęte działem 69., z wyjątkiem ceramicznych artykułów ściernych objętych pozycją 6804. Szkło i wyroby ze szkła, w tym artykuły szklano-ceramiczne, topiony kwarc lub inne topione materiały krzemionkowe są objęte działem 70.

Poza towarami oddzielnie wymienionymi w wyjątkach do Not wyjaśniających, dział ten nie obejmuje:

(a)Diamentów i innych kamieni szlachetnych i półszlachetnych (naturalnych, sztucznych lub odtwarzanych), artykułów z tych kamieni i wszelkich pozostałych objętych działem 71.

(b)Kamieni litograficznych objętych pozycją 8442.

(c)Płyt (np. z łupków, marmuru, azbestocementu) wierconych lub w inny sposób wyraźnie przygotowanych jako tablice (pozycja 8538), także izolatorów i osprzętu wykonanych z materiałów izolujących, objętych pozycjami 8546 lub 8547.

(d)Artykułów objętych działem 94. (np. mebli, lamp i opraw oświetleniowych, budynków prefabrykowanych);

(e)Zabawek, gier i sprzętu sportowego (dział 95).

(f)Materiałów rzeźbiarskich pochodzenia mineralnego, wymienionych w uwadze 2(b) do działu 96., obrobionych lub w postaci artykułów (pozycja 9602).

(g)Oryginalnych rzeźb i dzieł sztuki, wyrobów kolekcjonerskich i antyków, objętych działem 97.

 


 


6801-Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, z kamienia naturalnego (z wyjątkiem łupków).

Niniejsza pozycja obejmuje kamienie naturalne, inne niż łupki (np. piaskowce, granity i porfiry), obrobione do postaci powszechnie używanej do wykładania lub odgraniczania dróg, chodników itp. Kamienie te pozostają w niniejszej pozycji nawet wtedy, kiedy mogą znaleźć inne zastosowania. Żwir gruby, drobny i niekształtny tłuczeń drogowy są objęte pozycją 2517.

Produkty z tej pozycji otrzymuje się przez ręczne lub maszynowe rozłupywanie, zgrubne ociosanie lub nadawanie kształtu skałom wydobywanym w kamieniołomach. Kostki brukowe i płyty chodnikowe mają zazwyczaj kształt prostokątny (włączając kwadratowy), przy czym płyty są cienkie w porównaniu z ich długością i szerokością, a kostki są zbliżone do prostopadłościanu lub mają kształt uciętej piramidy. Krawężniki mogą być proste lub zakrzywione, ich przekrój jest najczęściej prostokątny (różny od kwadratowego).

Niniejszą pozycją objęto kamienie w kształcie kostek brukowych, krawężników i płyt chodnikowych, nawet jeśli są uzyskiwane przez łupanie, piłowanie lub zgrubne obrabianie. Objęto także kamienie poddane czyszczeniu, groszkowaniu, piaskowaniu, wyrównaniu, kamienie o zaokrąglonych krawędziach, fazowane, z czopami i wpustami lub specjalnie obrobione do zastosowania w pracach drogowych (krawężniki umożliwiające odwadnianie dróg i wjazdów do garaży).

Pozycja niniejsza nie obejmuje krawężników itp., wykonanych z betonu lub kamieni sztucznych (pozycja 6810) ani ceramicznych płyt chodnikowych (dział 69).

 


 


6802-Obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane (z wyjątkiem łupków) i artykuły z nich, inne niż towary objęte pozycją 6801; kostki mozaikowe i tym podobne, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami), nawet na podłożu; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami).

6802 10-Płytki, kostki i tym podobne atykuły, nawet prostokątne (właczając kwadratowe), których największe pole powierzchni można zamknąć kwadratem o boku mniejszym niż 7 cm; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek

-Pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane i artykuły z nich, tylko cięte lub piłowane, z powierzchnią płaską lub gładką:

6802 21- -Marmur, trawertyn i alabaster

6802 23- -Granit

6802 29- -Pozostałe kamienie

-Pozostałe:

6802 91- -Marmur, trawertyn i alabaster

6802 92- -Pozostałe kamienie wapienne

6802 93- -Granit

6802 99- -Pozostałe kamienie

Niniejsza pozycja obejmuje naturalne kamienie na pomniki oraz budowlane (z wyłączeniem łupków), które poddano obróbce przekraczającej normalną obróbkę związaną z wydobyciem w kamieniołomach, objęte działem 25. Występują tu jednak pewne wyjątki, które są omówione bardziej szczegółowo w innych pozycjach nomenklatury, a ich przykłady podano na końcu niniejszych Not wyjaśniających oraz w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do działu.

Zatem pozycja ta obejmuje kamienie poddane dalszej obróbce, przekraczającej proces nadawania kształtu bloczków, arkuszy lub płyt przez rozłupywanie, zgrubne przycinanie lub zgrubne nadawanie kształtu lub tylko przepiłowanych (o powierzchniach kwadratowych lub prostokątnych).

Zgodnie z powyższym, niniejsza pozycja obejmuje kamienie w postaciach wytwarzanych przez kamieniarzy, rzeźbiarzy itp., to znaczy:

(A)Półprodukty zgrubnie przepiłowane; także płyty nieregularne (co najmniej jedna płaszczyzna powinna mieć kształt trójkątny, sześciokątny, trapezoidalny, okrągły itp.).

(B)Kamienie o dowolnym kształcie (włączając bloczki, płyty lub arkusze), nawet w postaci artykułów wykończonych, które zostały poddane kształtowaniu powierzchniowemu (tzn. kamienie, którym nadano wykończenie „skalne”, równając brzegi i pozostawiając surowy wygląd płaszczyzny przedniej), obrabiane kilofem, młotkiem lub dłutem itp., wyżłabiane narzędziami grzebieniowymi itp., wygładzane, piaskowane, wyrównywane, polerowane, fazowane, profilowane, toczone, ornamentowane, rzeźbione itp.

Z tego wynika, że pozycja ta obejmuje nie tylko kamienie konstrukcyjne (włączając płyty, okładzinowe) obrobione w sposób opisany powyżej, lecz także artykuły takie, jak stopnie schodowe, gzymsy, frontony, balustrady, odsadzki gzymsowe i wsporniki; obramowania i nadproża drzwi i okien; progi; obramowania kominków; parapety okien; progi drzwiowe; kamienie nagrobkowe; kamienie graniczne i milowe, kołki cumownicze; drogowskazy panoramiczne (emaliowane lub nie); słupy ochronne i odboje; zlewy, koryta, baseny fontann; kule młyńskie; doniczki do kwiatów; kolumny; cokoły i kapitele kolumn; posągi, posążki, piedestały; płaskorzeźby i rzeźby; krzyże; figurki zwierząt; misy, wazy, puchary; pojemniki na cukierki; zestawy do pisania; popielniczki; przyciski do papieru; imitacje owoców lub liści itp. Wyroby ozdobne wykonane z kamienia połączonego z innym materiałem można zaklasyfikować jako biżuterię lub sztuczną biżuterię lub jako wyroby złotnicze (patrz Noty wyjaśniające do działu 71.); pozostałe wyroby ornamentowe, zwłaszcza z kamienia, są klasyfikowane w niniejszej pozycji.

Płyty stanowiące blaty mebli (kredensów, umywalek, stołów itp.) są klasyfikowane do działu 94., jeśli występują razem z tymi meblami (nawet zmontowane) i wyraźnie stanowią ich część. Płyty przedstawione oddzielnie należy klasyfikować do niniejszej pozycji.

Artykuły z kamieni obrobionych na pomniki lub kamieni budowlanych są zwykle otrzymywane z kamieni objętych pozycją 2515 lub 2516, ale także mogą być wykonane z innych kamieni naturalnych, z wyjątkiem łupków (np. z kwarcytu, dolomitu, krzemienia, steatytu). Steatyt np. jest stosowany w przemyśle w pracach strukturalnych, gdzie wymaga się dużej odporności na temperaturę i korozję chemiczną (np. piece rekuperacyjne). Znajduje także zastosowanie przy produkcji masy papierniczej i w przemyślne chemicznym.

Niniejsza pozycja obejmuje również niewielkie płytki mozaikowe i inne, wykonane z marmuru itp. służące do wykładania podłóg i ścian itp., nawet na podłożu papierowym lub z innego materiału. Obejmuje także sztucznie barwione granule, odłamki i proszek z marmuru lub z innych kamieni naturalnych (włączając łupki) (np. do okien sklepowych), ale nieprzerobione otoczaki, granulaty, odłamki i barwiony piasek naturalny są objęte działem 25.

Artykuły takie jak płyty, płytki itp., otrzymywane przez łączenie kawałków kamienia naturalnego cementem lub innymi spoiwami (np. tworzywami sztucznymi), jak również posążki, kolumienki, puchary, itp., wykonane przez spajanie proszku lub odłamków kamienia naturalnego, są klasyfikowane jako kamienie sztuczne i obejmuje je pozycja 6810.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Obrobionych łupków i wyrobów z nich, innych niż kostki mozaikowe itp. (pozycje 6803, 9609 i 9610).

(b)Wyrobów z topionego bazaltu (pozycja 6815).

(c)Wyrobów ze spiekanego steatytu (dział 69 lub dział 85).

(d)Sztucznej biżuterii (pozycja 7117).

(e)Artykułów objętych działem 91. (np. zegarów i obudów do nich oraz ich części).

(f)Lamp, opraw oświetleniowych i ich części (pozycja 9405).

(g)Guzików kamiennych (pozycja 9606) i kredy, objętej pozycją 9504 lub 9609.

(h)Oryginalnych rzeźb i posągów (pozycja 9703).

 


 


6803-Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych.

Łupki naturalne, występujące w postaci masy, bloków, płyt lub arkuszy, uzyskiwane przez łupanie, cięcie zgrubne lub formowanie w kształt prostokąta lub piłowanie do uzyskania kształtu prostokąta, są objęte pozycją 2514. Niniejsza pozycja obejmuje podobne produkty przetworzone w większym stopniu (np. piłowane lub cięte na kształt inny niż prostokątny (włączając kwadrat) wyrównywane, polerowane, fazowane, wiercone, lakierowane, emaliowane, profilowane lub zdobione w inny sposób).

Pozycja niniejsza obejmuje, między innymi, artykuły polerowane lub obrobione w inny sposób, takie jak płytki ścienne, płyty (chodnikowe, budowlane, stosowane w zakładach chemicznych itp.), koryta, zbiorniki, baseny, zlewy; obudowy kanałów ściekowych; obramowania kominków.

Niniejsza pozycja obejmuje również dające się rozpoznać łupki dachowe, ścienne i stanowiące izolację przeciwwilgociową, nie tylko o szczególnym kształcie (wielokątne, zaokrąglone itp.), ale także w kształcie prostokąta (włączając kwadrat).

Pozycja obejmuje także artykuły z łupków aglomerowanych.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Granulek, odłamków i proszku z łupków, niebarwionych sztucznie (pozycja 2514).

(b)Kostek mozaikowych itp., granulek barwionych sztucznie, odłamków i proszku z łupków (pozycja 6802).

(c)Rysików z łupków (pozycja 9609), gotowych do użycia łupków do pisania i rysowania, tabliczek, oprawionych lub nie (pozycja 9610).

 


 


6804-Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne, bez opraw, do rozdrabniania, ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania oraz ich części, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych, lub z ceramiki, z częściami lub bez części z innych materiałów (+).

6804 10-Kamienie młyńskie i kamienie szlifierskie do mielenia, rozdrabniania lub rozcierania

-Pozostałe kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i tym podobne:

6804 21- -Z aglomerowanych diamentów syntetycznych lub naturalnych

6804 22- -Z pozostałych aglomerowanych materiałów ściernych lub z ceramiki

6804 23- -Z kamienia naturalnego

6804 30-Osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania

Pozycja ta obejmuje w szczególności:

(1)Kamienie młyńskie i szlifierskie, często dużych rozmiarów, służące do kruszenia, ścierania, rozwłókniania, itp., (np. do mielenia ziarna (kamienie górne lub dolne); rozwłókniania drewna, azbestu, itp.; kamienie gniotowników do produkcji papieru lub barwników).

(2)Kamienie szlifierskie do ostrzenia noży, narządzi itp., przystosowane do mocowania na urządzeniach ręcznych, napędzanych pedałami lub mechanicznie.

Kamienie szlifierskie i młyńskie, opisane w obu kategoriach powyżej, mają zazwyczaj kształt płaski, cylindryczny lub ściętego stożka.

(3)Tarcze ścierne, głowice, dyski, narzędzia punktowe itp., stosowane w obrabiarkach, elektromechanicznych lub pneumatycznych narzędziach ręcznych, służące do wyrównywania brzegów, polerowania, ostrzenia, nadawania kształtu lub czasami do cięcia metalu, kamieni, szkła, tworzyw sztucznych, ceramiki, gumy, skóry wyprawionej, masy perłowej, kości słoniowej itp.

Z wyjątkiem pewnych tarcz do cięcia, które mogą mieć znaczną średnicę, towary te są zazwyczaj znacznie mniejsze od powyżej opisanych i mogą mieć dowolny kształt (np. płaski, stożkowy, kulisty, talerzowy, pierścieniowy, garnkowy lub schodkowy); mogą być także gładkie lub profilowane na obwodzie.

Niniejsza pozycja obejmuje nie tylko narzędzia, które są wykonane głównie z materiałów ściernych, ale także takie, które składają się z bardzo małej głowicy ściernej zamocowanej na trzpieniu metalowym, lub takie, które składają się z części środkowej lub centralnej wykonanej z materiału sztywnego (metalu, drewna, tworzywa, korka), do której trwale są przymocowane warstwy spiekanych materiałów ściernych (np. tarcze metalowe itp., zaopatrzone w pierścienie lub powtarzające się wkładki materiału ściernego). Pozycja obejmuje także materiały ścierne stosowane w osełkach, mocowane lub niemocowane na uchwytach koniecznych do ich przytwierdzenia do korpusu osełki.

Należy zauważyć, że niektóre narzędzia ścierne są wyłączone i są objęte działem 82. Dział ten dotyczy jednak tylko tych narzędzi, których zęby, rowki, wyżłobienia, itp. zachowują swe pierwotne funkcje po dodaniu materiałów ściernych (tzn. narzędzia, które w odróżnieniu od innych, opisanych w tej pozycji, mogą być używane bez materiałów ściernych). W związku z tym piły z zębami pokrytymi proszkiem ściernym są objęte pozycją 8202. Podobnie wiertła koronkowe, stosowane do wycinania kółek ze szkła, kwarcu itp. są objęte tą pozycją, jeśli ich powierzchnie robocze, nie biorąc pod uwagę proszków ściernych, są gładkie, albo pozycją 8207, jeśli powierzchnie te mają zęby (nawet pokryte materiałem ściernym).

(4)Kamienie polerskie, kamienie do wyrobu osełek, osełki i tym podobne, z uchwytami lub bez, stosowane bezpośrednio do ręcznego ostrzenia, szlifowania, zdrapywania lub polerowania metalu lub innych materiałów.

Wyroby te mogą mieć różny kształt (np. prostokątny, trapezoidalny, wycinków lub odcinków kół, ostrza noża, wydłużone ze ściętymi końcami), których przekrój może być kwadratowy, trójkątny, okrągły, półokrągły itp. Mogą też składać się z pryzmatycznych płyt, głównie ze spiekanych węglików boru, stosowanych w narzędziach ręcznych do szlifowania lub ostrzenia sztucznych materiałów ściernych i wtórnie stosowanych do ostrzenia narzędzi metalowych.

Kamienie takie są w szczególności stosowane do ostrzenia narzędzi i przyrządów tnących (np. noży, ostrzy do maszyn żniwnych, sierpów, kos, kosiarek itp.) lub do polerowania metalu itp.

Narzędzia z precyzyjną krawędzią tnącą (np. brzytwy lub instrumenty chirurgiczne) są ostrzone za pomocą osełek wykonanych ze specjalnie drobnych ziaren lub z łupków; kamienie takie przed użyciem zazwyczaj zwilża się wodą lub olejem. Niektóre kamienie (np. pumeks) są stosowane także do celów toaletowych, zabiegów kosmetycznych, wykonywania manicure lub pedicure, do czyszczenia, polerowania itp., metalu itp.

Kamienie i tarcze szlifierskie itp. muszą być wykonane głównie z kamienia naturalnego, spiekanego lub nie (np. z piaskowca, granitu, lawy, krzemienia, molasy, dolomitu, kwarcu, trachitu), ze scalanych naturalnych i sztucznych materiałów ściernych (np. korundu naturalnego, pumeksu, łupku polerskiego, diatomitu, kruszonego szkła, korundu, węglika krzemu, granatu, diamentu, węglika boru) lub z materiałów ceramicznych (ziem wypalanych lub ogniotrwałych, lub z porcelany).

Aglomerowane tarcze ścierne itp. są wytwarzane przez mieszanie podstawowych materiałów ściernych lub kamienia ze spoiwem, tak jak materiały ceramiczne (np. sproszkowane iły lub kaolin, czasami z dodatkiem skalenia), z krzemianem sodu, cementem (zwłaszcza magnezowym) lub z mniej sztywnymi materiałami łączącymi (jak guma, szelak lub tworzywa sztuczne). Czasami w tych mieszankach znajdują się włókna bawełny, nylonu lub len. Mieszankom takim nadaje się odpowiedni kształt, suszy się je i wygrzewa (w razie potrzeby do etapu zeszklenia, jak w wypadku lepiszczy ceramicznych) lub utwardzane (w wypadku gumy, tworzyw itp. lepiszczy). Artykuły takie następnie obrabia się w celu nadania odpowiedniego kształtu i rozmiaru.

Do produkcji niektórych kamieni polerskich (osełek drobnoziarnistych) stosuje się płukane proszki ścierne.

Kamienie ścierne, objęte tą pozycją, w szczególności stosowane w spichlerzach lub do rozcierania, czasami mają powierzchnię żłobkowaną. Mogą stanowić jedną całość lub składać się ze spojonych fragmentów; mogą być umocowane w uchwytach, mieć zewnętrzne lub wewnętrzne opaski mocujące, obciążniki lub otwory wyważeniowe. Mogą być także zaopatrzone w osie lub trzpienie obrotowe, ale nie mogą mieć obudowy. Kamienie ścierne z obudową są objęte pozycją 8205, jeśli są napędzane ręcznie lub pedałem, lub działem 84. lub 85., jeśli są napędzane mechanicznie.

Poza kompletnymi kamieniami młyńskimi, ściernymi itp. opisanymi powyżej, pozycja niniejsza obejmuje również dające się zidentyfikować półwyroby, segmenty i wykończone części składowe tych towarów, jeśli są wykonane z kamienia, ze spiekanych materiałów ściernych lub ceramiki, także objętych tą pozycją.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Perfumowanych pumeksów w kostkach, płytkach lub w podobnych postaciach, objętych pozycją 3304.

(b)Naturalnego lub sztucznego proszku lub ziaren ściernych, którymi powlekane są tkaniny, papier, tektura lub inne materiały (pozycja 6805), jeśli te tkaniny, papier itp. są lub nie są następnie naklejane na podłoże, takie jak tarcze lub pasy z drewna (pałeczki polerskie stosowane w zegarmistrzostwie, w mechanice precyzyjnej itp.).

(c)Frezów dentystycznych (pozycja 9018).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 6804 10

Produkty objęte tą podpozycją służą do zmniejszania rozmiaru ziaren, miazgi, barwników itp., co należy odróżnić od wyrównywania brzegów, polerowania, ostrzenia, nadawania kształtu lub innych czynności polegających na usuwaniu materiału.

Kamienie młyńskie i kamienie szlifierskie do mielenia i rozdrabniania

Produkty te są zazwyczaj zestawiane parami i mają powierzchnię w kształcie stożka (jeden kamień jest wklęsły, a drugi wypukły). Powierzchnia jest żłobkowana w kierunku środka, aby pokruszone ziarna przesuwały się w tym kierunku.

Kamienie młyńskie i kamienie szlifierskie do rozcierania

Produkty te mają znaczne rozmiary i masa ich wynosi zwykle kilka ton. Są wytwarzane jako całość lub składają się z kilku sklejonych bloków. Ich średnica przekracza 1 200 mm, a grubość 500 mm.

 


 


6805-Naturalny lub sztuczny ścierny proszek lub ziarno, na podłożu z tekstyliów, papieru, tektury lub innych materiałów, nawet cięte do kształtu lub zszywane, lub inaczej wykonane.

6805 10-Na podłożu jedynie z tkanych materiałów włókienniczych

6805 20-Na podłożu jedynie z papieru lub tektury

6805 30-Na podłożu z pozostałych materiałów

Pozycja ta obejmuje materiały włókiennicze, papier, tekturę, fibrę, skórę wyprawioną lub inne materiały, w rulonach lub przycinane do określonego kształtu (arkusze, pasy, wstęgi, krążki, wycinki itp.) lub sznury i sznurki, które pokryto naturalnym lub sztucznym materiałem ściernym, zazwyczaj za pomocą kleju lub tworzywa sztucznego. Pozycja obejmuje także podobne produkty z włókniny, w której materiał ścierny jest równomiernie rozproszony w całej masie i jest związany z włóknami substancją wiążącą. Stosowanym materiałem ściernym może być szmergiel, korund, węglik krzemu, granat, pumeks, krzemień, kwarc, proszek piaskowy i szklany. Tak otrzymane taśmy, krążki itp. mogą być zszywane, spinane, klejone lub inaczej łączone. W pozycji uwzględniono, między innymi, narzędzia takie jak pałeczki polerskie stosowane w zegarmistrzostwie, wykonane przez trwałe przymocowanie papieru lub płótna ściernego do klocków lub pałeczek drewnianych itp. Pozycją nie objęto ściernic obrotowych na trwałym podłożu (np. na tekturze, drewnie, metalu), składających się ze zwartej warstwy a nie z proszku lub ziaren materiału ściernego, a także podobnie zbudowanych narzędzi ręcznych (pozycja 6804).

Towary objęte niniejszą pozycją są stosowanie głównie do (ręcznego lub mechanicznego) wygładzania lub czyszczenia metalu, drewna, korka, szkła, skóry, gumy (utwardzonej lub nie) lub tworzyw sztucznych. Służą także do wygładzania lub polerowania powierzchni polakierowanych lakierem bezbarwnym lub barwiącym lub do ostrzenia grempli do odzieży.

 


 


6806-Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i artykuły z materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż te objęte pozycją 6811 lub 6812, lub objęte działem 69.

6806 10-Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne (włącznie z ich mieszaninami), luzem, w arkuszach lub w belach

6806 20-Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne (włącznie z ich mieszaninami)

6806 90-Pozostałe

Wełna żużlowa i wełna skalna (np. z granitu, bazaltu, wapienia lub dolomitu) są uzyskiwane przez stopienie jednego lub kilku tych składników i przetworzenie strumienia stopionej masy we włókna, zazwyczaj działaniem sił odśrodkowych lub strumienia powietrza.

Pozycja niniejsza obejmuje także klasę produktów typu „glinokrzemiany”, znanych jako „włókna ceramiczne”. Są one wytwarzane przez stopienie mieszanki tlenku glinu i krzemionki w różnych proporcjach, czasem z dodatkiem niewielkich ilości innych tlenków, jak tlenku cyrkonu, tlenku chromu lub tlenku boru, i przez wydmuchiwanie lub wytłaczanie stopionej masy we włókna.

Wełna mineralna, objęta tą pozycją, podobnie jak wełna szklana objęta pozycją 7019, ma wygląd kłaczkowaty lub włóknisty. Różni się jednak od niej składem chemicznym (patrz uwaga 4 do działu 70.) i wyglądem włókien, które są krótsze i nie są tak białe.

Wermikulit ekspandowany i porowaty jest uzyskiwany z wermikulitu (patrz pozycja 2530) poprzez jego obróbkę termiczną, która powoduje znaczne zwiększenie objętości materiału, czasem aż 35-krotnie.

Pozycja niniejsza obejmuje także ekspandowane (spulchnione) formy perlitu, chlorytów, obsydianu itp., uzyskiwane w podobny sposób przez obróbkę cieplną. Składają się one głównie z lekkich ziaren sferoidalnych. Perlit aktywowany obróbką termiczną ma postać błyszczącego białego proszku złożonego z mikropłytek i jest klasyfikowany do pozycji 3802.

Iły porowate otrzymuje się albo przez kalcynację specjalnie dobranych glin lub przez kalcynację mieszanki glin z innymi materiałami (np. ługiem posiarczynowym). Żużel spieniony jest uzyskiwany przez dodanie niewielkiej ilości wody do stopionej masy żużlowej i nie należy go mylić z żużlem granulowanym, który ma znacznie większą gęstość. Ten drugi powstaje przez wlewanie stopionego żużlu do wody i jest objęty pozycją 2618.

Wszystkie te materiały są niepalne i stanowią doskonałą izolację cieplną, akustyczną i pochłaniają dźwięk. Są objęte tą pozycją, nawet jeśli występują luzem.

***

Niniejsza pozycja obejmuje również, z uwzględnieniem podanych dalej tolerancji dotyczących zawartości azbestu, izolacje cieplne, izolacje akustyczne lub dźwiękochłonne mieszanki materiałów mineralnych występujące luzem, np. mieszanki złożone głównie z diatomitu, mączki z krzemionkowanych skamieniałości, węglanu magnezu itp., często z dodatkiem gipsu, żużla, sproszkowanego korka, pyłu lub wiórów drzewnych, włókien z tkanin itp. Wełny mineralne, opisane powyżej, mogą też stanowić część tych mieszanin, które są używane jako materiały uszczelniające, izolacyjne do stropów, dachów, ścian itp.

Pozycja niniejsza obejmuje artykuły, zwykle o niskiej gęstości, wykonane z produktów wymienionych powyżej lub z ich mieszanin (np. bloczki, arkusze, kostki, płytki, rury, fragmenty cylindrów, sznury, tabliczki). Artykuły te mogą być sztucznie barwione w całej masie, impregnowane substancjami ognioodpornymi, wzmacniane papierem lub usztywniane metalem.

Mieszanki i artykuły klasyfikowane do niniejszej pozycji mogą zawierać niewielkie ilości włókien azbestowych, głównie w celu ułatwienia ich stosowania. Ilość dodawanego azbestu zasadniczo nie przekracza 5% masy. Pozycja niniejsza nie obejmuje artykułów z azbestocementu i mieszanek na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezowego (i artykułów z nich) (pozycja 6812).

Pozycja ta obejmuje diatomit i inne ziemie krzemionkowe, cięte na bloki lub w inne kształty.

Artykuły z betonu lekkiego (w tym z betonu wykonanego w agregatach z porowatego wermikulitu, porowatych iłów itp.) są z niniejszej pozycji wyłączone (pozycja 6810).

Artykuły otrzymywane przez wypalanie są objęte działem 69.

 


 


6807-Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału (na przykład bitumu naftowego lub paku węglowego).

6807 10-W rolkach

6807 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje artykuły wykonane z naturalnego asfaltu lub bitumu, z paku węglowego, bitumu naftowego, mieszanin bitumicznych, itp. (patrz pozycja 2708, 2713, 2714 lub 2715). Artykuły te zazwyczaj zawierają wypełniacze, takie jak piasek, żużel, kredę, gips, talk, siarkę, włókna azbestowe, włókna drewniane, pył, odpady korka i żywice naturalne.

Asfalt, bitum, pak itp., w blokach topionych przed użyciem są z tej pozycji wyłączone (dział 27), niezależnie od tego, czy materiały te były rafinowane lub odwadniane, lub mieszane z innymi materiałami; towary objęte niniejszą pozycją muszą być jednak identyfikowalne jako poszczególne artykuły.

Pozycja ta obejmuje:

(1)Płyty, cegły, płytki, płyty chodnikowe uzyskiwane przez prasowanie lub profilowanie, stosowane do pokrywania dachów, fasad, ścian i chodników.

(2)Płyty dachowe, składające się z podłoża (np. z tektury, taśmy lub materiału z włókien szklanych, materiału z włókien chemicznych lub z juty, lub z folii aluminiowej), całkowicie zalane lub powleczone po obu stronach warstwą asfaltu lub podobnego materiału.

(3)Płyty budowlane, wykonane z jednej lub kilku warstw materiału włókienniczego lub papieru, całkowicie zalane asfaltem lub podobnym materiałem.

(4)Rury i zbiorniki formowane lub kształtowane.

Rury i zbiorniki asfaltowe pokrywane lub wzmacniane metalem są klasyfikowane jako artykuły metalowe lub asfaltowe, zależnie od tego, które składniki nadają zasadniczy charakter wyrobowi.

Rury i zbiorniki metalowe (np. żeliwne lub stalowe) powlekane asfaltem, bituminami itp. są klasyfikowane jako artykuły metalowe.

Z pozycji tej są wyłączone:

(a)Papier powleczony, impregnowany lub pokryty smołą lub podobnym materiałem, przeznaczony do stosowania jako np. papier do owijania (pozycja 4811).

(b)Tekstylia powleczone, impregnowane lub pokryte np. bitumami lub asfaltem (dział 56 lub 59).

(c)Artykuły wykonane głównie z azbesto-cementu z dodatkiem asfaltu (pozycja 6811).

(d)Materiały lub taśmy itp. z włókien szklanych, pokrytych lub impregnowanych bitumami lub asfaltem (pozycja 7019).

 


 


6808-Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne artykuły z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu lub pozostałych odpadów drewna, scalonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym.

Pozycja ta obejmuje tafle, płyty, płytki, bloki itp. wykonane z materiałów roślinnych (takich jak włókna celulozy, włókna drzewne, wełna drzewna, trociny drzewne, wióry lub inne odpady drzewne, pył drzewny, słoma, trzcina, sitowie lub inne włókna roślinne) scalone lub ukształtowane spoiwami mineralnymi takimi jak cement (włączając cement magnezowy), gips, wapno lub krzemian sodu, stosowane w budownictwie do izolacji cieplnej, akustycznej lub jako elementy pochłaniające hałas. Mogą także zawierać wypełniacze mineralne (jak ziemie krzemionkowe, magnezyt, piasek lub azbest) lub być zbrojone metalem.

Te rodzaje płyt, tafli itp., objęte tą pozycją, są względnie lekkie, lecz sztywne, a materiały roślinne w nich użyte zachowują w masie spoiwa swoją postać.

Ponieważ wyroby te muszą być spajane spoiwem mineralnym, nie należy ich mylić z płytami wiórowymi objętymi pozycją 4410 ani z płytami pilśniowymi objętymi pozycją 4411, które są spajane spoiwami organicznymi. Pozycja niniejsza nie obejmuje także prasowanego korka (pozycja 4504) i artykułów objętych pozycją 6811.

 


 


6809-Artykuły z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu.

-Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły, niezdobione:

6809 11- -Tylko licowane lub wzmocnione papierem lub tekturą

6809 19- -Pozostałe

6809 90-Pozostałe artykuły

Niniejsza pozycja obejmuje artykuły z gipsu lub z materiałów tynkarskich, barwionych lub nie, takich jak tynk szlachetny (gips zmieszany z roztworem kleju, który po odlaniu przypomina wyglądem marmur), gips włóknisty (gips wzmocniony kosmykami z włókien lnianych itp. i zazwyczaj zmieszany z roztworem żelatyny lub kleju), gips ałunowy (zwany także cementem Keena lub cementem angielskim) i podobne preparaty, które mogą zawierać włókna tekstylne, włókna drzewne, pył drzewny, piasek, wapno, żużel, fosforany itp., lecz w których gips jest podstawowym składnikiem.

Artykuły te mogą być barwione, pokostowane, woskowane, lakierowane, brązowane, złocone lub srebrzone (w dowolnym procesie), pokrywane asfaltem; mogą także być wzmacniane. Pozycja obejmuje tafle, płyty, arkusze lub płytki czasem licowane tekturą, stosowane w budownictwie, a także artykuły takie jak odlewy, posągi, posążki, rozety, kolumny, misy, wazy, towary ornamentowe, formy przemysłowe.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Opasek gipsowych do unieruchamiania złamań, pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005) i szyn gipsowych (pozycja 9021).

(b)Tafli itp., spajanych gipsem, objętych pozycją 6806 lub 6808.

(c)Modeli anatomicznych, modeli kryształów, brył geometrycznych, map plastycznych i innych modeli, przeznaczonych wyłącznie do celów pokazowych, objętych pozycją 9023.

(d)Manekinów krawieckich itp. (pozycja 9618).

(e)Oryginalnych rzeźb i posągów (pozycja 9703).

 


 


6810-Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone (+).

-Płytki, płyty chodnikowe, cegły i podobne artykuły:

6810 11- -Bloki ścienne i cegły

6810 19- -Pozostałe

-Pozostałe artykuły:

6810 91- -Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej lub wodnej

6810 99- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje wyroby odlewane, prasowane lub wirowane (np. niektóre rury) z cementu (włączając żużlowy), z betonu lub z kamieni sztucznych, inne niż artykuły objęte pozycją 6806 lub 6808 (w których cement jest tylko spoiwem), lub pozycją 6811 (artykuły z azbestocementu).

Pozycja obejmuje także prefabrykowane strukturalne części składowe stosowane w budownictwie lub inżynierii lądowej i wodnej.

Kamień sztuczny jest imitacją kamienia naturalnego, uzyskiwaną przez łączenie okruchów kamienia naturalnego lub łączenie pokruszonego lub sproszkowanego kamienia naturalnego (wapienia, marmuru, granitu, porfiru, serpentynu itp.) wapnem, cementem lub innymi lepiszczami (np. tworzywami sztucznymi). Artykuły ze sztucznego kamienia obejmują wyroby znane jako „lastriko”, „granito” itp.

Pozycja niniejsza obejmuje także wyroby z cementu żużlowego.

Pozycja obejmuje także, między innymi, bloki, cegły, płytki; stropy lub ściany zbrojone lub łaty ścienne (składające się ze zbrojenia drucianego połączonego z przeważającą ilością betonu); płyty chodnikowe; belki; płyty podłogowe drążone i inne wyroby konstrukcyjne; filary, słupy, kamienie graniczne; krawężniki; rury; trepy na schody; balustrady; wanny, zlewy, muszle klozetowe (misy), koryta, kadzie, zbiorniki; baseny fontann; nagrobki; maszty, wieże; podkłady kolejowe; sekcje nośne kolei magnetycznej; obramowania drzwi lub okien; obramowania kominków, parapety okienne, progi drzwiowe; fryzy, gzymsy; wazy, doniczki, ozdoby architektoniczne lub ogrodowe; posągi, posążki, postacie zwierząt; wyroby ozdobne.

Pozycja obejmuje także cegły, kafelki i inne wyroby wapienno-piaskowe, wykonane z mieszaniny piasku, wapna i wody, o gęstej konsystencji. Po formowaniu ciśnieniowym artykuły te są przez kilka godzin poddawane w autoklawach poziomych działaniu pary pod zwiększonym ciśnieniem o temperaturze około 140°C. Produkty te, które mogą mieć barwę białą lub mogą być sztucznie barwione, mają podobne zastosowanie jak zwykłe cegły, kafelki, itp.

Jeśli do mieszanki zostaną dodane kawałki kwarcu o różnej wielkości, uzyskuje się produkt podobny do sztucznego kamienia. Do celów izolacyjnych produkuje się także lekkie i porowate płytki wapienno-piaskowe, dodając do masy proszki metali, które powodują wydzielanie się gazu; płytki takie nie są prasowane, ale odlewane przed procesem autoklawizacji.

***

Artykuły objęte tą pozycją mogą być tulejowane, wyrównywane, polerowane, lakierowane, brązowane, emaliowane; mogą imitować łupki, mogą być profilowane lub inaczej zdobione, barwione w całej masie, wzmacniane metalem itp. (np. beton zbrojony lub beton wstępnie sprężany), lub mogą być wyposażone w akcesoria z innych materiałów (np. zawiasy itp.).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Pokruszonych kawałków betonu (pozycja 2530).

(b)Artykułów wykonanych z aglomerowanego łupku (pozycja 6803).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 6810 91

Podpozycja ta obejmuje prefabrykowane strukturalne części składowe, stosowane w budownictwie lub w inżynierii lądowej, takie jak płyty fasadowe, ścianki działowe, elementy stropów i podłóg, elementy fundamentów, pale, odcinki tuneli, części śluz lub tam, przejścia, gzymsy. Części te, zazwyczaj wykonane z betonu, posiadają urządzenia ułatwiające ich montaż.

 


 


6811-Artykuły azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe lub tym podobne.

6811 40-Zawierające azbest

-Niezawierające azbestu:

6811 81- -Arkusze faliste

6811 82- -Pozostałe arkusze, płyty, płytki i podobne artykuły

6811 89- -Pozostałe artykuły

Pozycja ta obejmuje artykuły utwardzane, składające się głównie z jednorodnej mieszaniny włókien (na przykład azbestu, celulozy lub innych włókien roślinnych, polimerów syntetycznych, włókien szklanych lub metalowych) i cementu lub innych spoiw hydraulicznych, w których włókna te odgrywają rolę elementu wzmacniającego. Artykuły te mogą także zawierać asfalt, smołę itp.

Produkty te są zazwyczaj wytwarzane przez prasowanie cienkich warstw mieszanek włókien, cementu i wody lub poprzez formowanie (w miarę możliwości pod ciśnieniem), przez ściskanie lub wytłaczanie.

Pozycja ta obejmuje arkusze wszystkich rozmiarów i grubości, uzyskiwane w sposób opisany powyżej, a także artykuły wytwarzane przez cięcie tych arkuszy lub przez ściskanie, profilowanie lub zginanie ich przed ich zamocowaniem, np. elementy dachowe, fasady, ścianki działowe i płytki; arkusze do wytwarzania mebli, parapety okienne; tabliczki z napisami informacyjnymi, litery i cyfry; tralki do barier; arkusze faliste, zbiorniki, koryta, baseny, zlewy; połączenia rurowe; uszczelki i połączenia uszczelniające; tafle z imitacją płaskorzeźb; dachówki grzbietowe (kalenicowe), rynny, ramy okien; doniczki; rury wentylacyjne i inne, przewody kablowe; osłony kominowe (deflektory) itp.

Wszystkie te artykuły mogą być barwione w masie, lakierowane, zadrukowane, emaliowane, dekorowane, nawiercane, piłowane, wygładzane, polerowane lub obrobione w inny sposób; mogą także być wzmocnione metalem itp.

 


 


6812-Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezu; artykuły z takich mieszanin lub z azbestu (na przykład nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), nawet wzmocnione, inne niż towary objęte pozycją 6811 lub 6813.

6812 80-Z krokidolitu

-Pozostałe:

6812 91- -Odzież, dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy

6812 92- -Papier, płyty pilśniowe i filc

6812 93- -Materiał do połączeń z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach

6812 99- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje włókna azbestowe obrobione w większym stopniu niż trzepanie, czyszczenie, sortowanie lub frakcjonowanie (np. włókna gręplowane i włókna barwione). Mogą one służyć do różnych celów (np. do przędzenia, filcowania itp. lub jako materiał do filtrowania, izolacji, uszczelniania itp.). Surowe włókna azbestowe lub włókna posortowane według długości, trzepane lub czyszczone, są z tej pozycji wyłączone (pozycja 2524).

Pozycja obejmuje także mieszaniny azbestu z węglanem magnezu, włóknami celulozy, trocinami, pumeksem, talkiem, gipsem, ziemią okrzemkową, żużlem, tlenkiem glinu, włóknami szklanymi, korkiem itp., stosowane jako materiały do izolacji cieplnej lub jako materiał filtracyjny, jako materiał wyjściowy do formowania artykułów z azbestu.

W szczególności pozycja ta dotyczy szeregu artykułów z azbestu lub z azbestu mieszanego w sposób opisany w poprzednim paragrafie i często z żywicami naturalnymi, tworzywami sztucznymi, krzemianem sodowym, asfaltem lub kauczukiem itp. Artykuły te mogą być otrzymywane przez spilśniane, przędzenie, skręcanie, splatanie, tkanie, konfekcjonowanie lub kształtowanie.

Do opisu azbestu krokidolitowego zobacz Noty wyjaśniające do pozycji 2524.

Papier, tekturę i filc azbestowy otrzymuje się najczęściej przez rozgniatanie włókien do miazgi, którą poddaje się formowaniu i prasowaniu w arkusze, podobnie jak podczas produkcji arkuszy z azbestocementu (pozycja 6811). Płyty uzyskuje się także przez spajanie tworzywem sztucznym warstw arkuszy azbestowych, ułożonych jedna na drugiej. Produkty te różnią się od produktów objętych pozycją 6811 tym, że włókna azbestowe są w nich łatwo rozróżnialne. Mogą występować w formie rulonów, arkuszy lub płyt, mogą być przycinane do kształtu, mieć formę pasków, ramek, krążków, pierścieni itp.

Przy produkcji przędzy pojedynczej lub wielokrotnej włókna azbestowe poddaje się trzepaniu, gręplowaniu i skręcaniu. Ponieważ włókna azbestowe nie mogą być ciągnione, do skręcania używa się włókien długich, a krótkie znajdują zastosowanie do produkcji płyt, filcu, papieru, azbestocementu lub proszku azbestowego.

Pozostałe wyroby azbestowe, objęte tą pozycją, to sznury, sploty, podkładki; tkanina w kawałkach lub przycinana do kształtu; paski, osłony, rury, kanały, złączki; zasobniki; pręty, płyty, płytki; połączenia uszczelniające (inne niż uszczelki i podobne przekładki z blachy i azbestu oraz ich zestawy, objęte pozycją 8484); wkłady filtrów; maty na stół; ubrania ochronne, rękawice i obuwie ochronne dla strażaków, pracowników zatrudnionych w przemyśle, w zakładach chemicznych, pracowników obrony cywilnej itp. (np. kurtki, spodnie, fartuchy, kamizelki, rękawice zwykłe, rękawice jednopalcowe, kamasze, kaptury i maski, zwykle z osłonami na oczy, wykonanymi z miki, hełmy, obuwie z azbestowymi podeszwami lub cholewami); materace; osłony dla strażaków, koce gaśnicze, kurtyny teatralne, kule i stożki metalowe pokryte azbestem do zwalczania pożarów w instalacjach gazowych.

Wszystkie te artykuły mogą być wzmacniane metalem (często drutem z brązu lub drutem cynkowym) lub innym materiałem (np. włóknami tekstylnymi lub szklanymi); mogą także być pokrywane smarem, talkiem, grafitem lub gumą, mogą być lakierowane, brązowane, barwione w masie, polerowane, wiercone, frezowane lub obrabiane w inny sposób.

Poza artykułami wyłączonymi Uwagami ogólnymi Not wyjaśniających, pozycja ta nie obejmuje także:

(a)Proszku i płatków azbestowych (pozycja 2524).

(b)Materiałów i artykułów wykonanych głównie z tworzyw sztucznych, nawet jeśli zawierają wypełniacz azbestowy (dział 39).

(c)Artykułów azbestowo-cementowych (pozycja 6811).

(d)Materiałów ciernych na bazie azbestu (pozycja 6813).

 


 


6813-Materiały cierne i artykuły z nich (na przykład arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podkładki, okładziny), niezmontowane, do hamulców, sprzęgieł lub tym podobnych, na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych, lub celulozy, nawet połączone z materiałami włókienniczymi lub innymi.

6813 20-Zawierające azbest

-Niezawierające azbestu:

6813 81- -Okładziny i klocki hamulcowe

6813 89- -Pozostałe

Azbestowe materiały cierne są zwykle wykonywane przez formowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanin z włókien azbestowych, tworzyw itp.; mogą być także wytwarzane przez prasowanie warstw tkaniny lub plecionki azbestowej, impregnowanej tworzywem sztucznym, smołą lub gumą. Materiały te mogą być wzmacniane drutem brązowym, cynkowym, ołowianym, mogą też być wykonane z drutu lub przędzy bawełnianej pokrytych azbestem. Materiały takie, dzięki ich wysokiemu współczynnikowi tarcia i odporności na temperaturę i ścieranie, są stosowane w klockach hamulcowych, tarczach sprzęgieł itp., w pojazdach wszelkiego typu, dźwigach, koparkach lub w innych maszynach. Pozycja obejmuje także podobne materiały ścierne wykonane na bazie innych materiałów mineralnych (np. grafitu, ziem okrzemkowych) lub włókien celulozowych.

Zależnie od konkretnego przeznaczenia, objęte niniejszą pozycją materiały cierne mogą mieć formę arkuszy, rulonów, pasków, segmentów, krążków, pierścieni, podkładek, podkładek pod urządzenia lub wykrojów w dowolnym innym kształcie. Materiały cierne mogą być także łączone przez szycie, wiercone lub obrobione w inny sposób.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Materiałów ciernych niezawierających materiałów mineralnych lub włókien celulozowych (np. korkowych); materiały takie są zazwyczaj klasyfikowane w zależności od składników.

(b)Zmontowanych okładzin hamulcowych (włącznie z materiałem ciernym umocowanym do płytki metalowej z nacięciami współśrodkowymi, perforowanymi języczkami lub podobnymi elementami, przeznaczonym do hamulców tarczowych); są one klasyfikowane jako części maszyn lub pojazdów, dla których są przeznaczone (np. pozycja 8708).

 


 


6814-Mika obrobiona i artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, nawet na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów.

6814 10-Płyty, arkusze i pasy z miki aglomerowanej lub regenerowanej, nawet na podłożu

6814 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje mikę naturalną, poddaną większej obróbce niż łupanie i okrawanie (np. przycinaną do wymiaru), oraz produkty składające się z miki aglomerowanej (związanej) lub miki odtworzonej (regenerowanej); także artykuły wykonane z tych materiałów.

Cienkie arkusze i odłupki uzyskiwane przez zwykłe łupanie i przycinanie bloków miki kopalnianej są objęte pozycją 2525.

Niniejsza pozycja obejmuje produkty uzyskiwane przez wycinanie z takich bloków i arkuszy. Ich brzegi są ostre, ponieważ są otrzymywane za pomocą matryc punktowych.

Mika naturalna jest często stosowana w formie arkuszy lub fragmentów odłupanych. Niewielki rozmiar naturalnych kryształów, ich mała elastyczność, wysoki koszt itp. sprawiają, że mika naturalna nie jest odpowiednim surowcem do wielu zastosowań i jest często zastępowana miką aglomerowaną (odtwarzaną) (np. mikanitem, mikafolią). Surowce te są otrzymywane przez łączenie szelakiem, żywicami naturalnymi, tworzywami sztucznymi, asfaltem itp. odłupanych fragmentów miki ułożonych jeden na drugim lub jeden obok drugiego. Mika aglomerowana jest produkowana w postaci arkuszy, tafli, płyt lub pasków, może mieć dowolną grubość i często dość dużą powierzchnię. Arkusze itp., mogą być pokryte jednostronnie lub (zazwyczaj) dwustronnie materiałem włókienniczym, tkaniną z włókien szklanych, papierem lub azbestem.

Cienkie arkusze miki można także otrzymać bez środka wiążącego, wprowadzając sproszkowane odpady miki, rozrobione w postaci pulpy, w procesach termicznym, chemicznym i mechanicznym, zbliżonymi do procesu produkcji papieru (mika regenerowana).

Takie cienkie arkusze są następnie mocowane do podłoża papierowego lub tekstylnego za pomocą spoiwa elastycznego. Alternatywnie mogą być wykorzystane przy produkcji płyt i taśm o określonej grubości przez nakładanie kilku cienkich arkuszy i spajanie ich spoiwem organicznym.

Pozycja ta obejmuje arkusze, paski i role o zróżnicowanej długości; kawałki przycinane do kształtu, przeznaczone do zastosowań specjalnych, mające postać prostokątów (także kwadratów), krążków itp., artykuły formowane, takie jak rury, kanały itp. Wszystkie te towary mogą być barwione w masie, malowane, wiercone, frezowane lub obrabiane w inny sposób.

Dzięki dużej odporności na temperaturę i przezroczystości mika jest stosowana m.in. do produkcji wzierników do pieców i palenisk itp.; nietłukących się osłon lamp i „szkieł” do okularów ochronnych itp. Mika jest jednak przede wszystkim stosowana w przemyśle elektrycznym z powodu jej doskonałych właściwości dielektrycznych (produkcja silników, prądnic, transformatorów, kondensatorów, oporników itp.). Należy jednak zauważyć, że izolatory i inne elementy izolacyjne urządzeń elektrycznych, wykonane z miki, nawet zmontowane, są objęte pozycjami od 8546 do 8548 oraz że kondensatory z dielektrykiem mikowym są objęte pozycją 8532.

Pozycja ta nie obejmuje także:

(a)Miki sproszkowanej i odpadów mikowych (pozycja 2525).

(b)Papieru lub tektury, pokrytych proszkiem z miki (pozycja 4810 lub 4814) i tkaniny pokrytej proszkiem z miki (pozycja 5907). Nie należy mylić tych produktów z miką aglomerowaną lub regenerowaną, opisaną powyżej.

(c)Wermikulitu porowatego (pozycja 6806) (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

(d)Gogli z miki i szkieł do nich (pozycja 9004).

(e)Miki w postaci ozdób choinek świątecznych (pozycja 9505).

 


 


6815-Artykuły z kamienia lub pozostałych substancji mineralnych (włącznie z włóknami węglowymi, artykułami z włókien węglowych i artykułami z torfu), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

6815 10-Artykuły z grafitu lub pozostałego węgla, przeznaczone do użytku nieelektrycznego

6815 20-Artykuły z torfu

-Pozostałe artykuły:

6815 91- -Zawierające magnezyt, dolomit lub chromit

6815 99- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje wyroby z kamieni i innych substancji mineralnych, nieobjętych wcześniejszymi pozycjami niniejszego działu i nie objętych nigdzie indziej w nomenklaturze; z tego powodu pozycja ta nie obejmuje np. produktów ceramicznych, objętych działem 69.

Pozycja ta obejmuje między innymi:

(1)Artykuły z naturalnego lub sztucznego grafitu (włączając gatunek jądrowy) lub inne węgle nieprzeznaczone do zastosowań elektrycznych, na przykład filtry; krążki; łożyska, rury i osłony; obrobione cegły i płytki; formy do produkcji niewielkich i delikatnych artykułów (np. monet, medalionów, żołnierzyków ołowianych dla kolekcjonerów).

(2)Włókna węglowe i artykuły z nich; włókna węglowe są zwykle produkowane przez karbonizację włóknistych polimerów organicznych.

(3)Artykuły wykonane z torfu (na przykład arkusze, skorupy, donice do uprawy roślin). Artykuły włókiennicze z włókien torfowych są wyłączone (sekcja XI).

(4)Niewypalane cegły z dolomitu łączonego smołą.

(5)Cegły i inne wyroby (w szczególności produkty z magnezytu lub chromo-magnezytu), związane chemicznie, ale niewypalone; artykuły te są poddawane obróbce cieplnej w fazie pierwszego rozgrzewania pieca, w którym są zainstalowane; podobne produkty przedstawiane po wypaleniu są wyłączone (pozycja 6902 lub 6903).

(6)Niewypalane kadzie krzemionkowe lub z tlenku glinu (np. takie, jakie są stosowane do wytapiania szkła).

(7)Kamienie probiercze do testowania metali szlachetnych; mogą to być kamienie naturalne (np. lidyt - twardy, drobnoziarnisty, czarny kamień odporny na działanie kwasów).

(8)Płyty chodnikowe uzyskiwane przez formowanie stopionego żużla bez lepiszczy, ale nie obejmuje wyrobów, które mają charakter towarów termoizolacyjnych objętych pozycją 6806.

(9)Rurki filtracyjne z drobno pokruszonego i scalonego kwarcu lub krzemienia.

(10)Bloki, płyty, arkusze i inne artykuły z topionego bazaltu; ze względu na dużą odporność na ścieranie są stosowane jako okładziny rur, przenośników pasowych, zsypów do koksu, węgla, rud, żwiru, kamieni itp.

Pozycja ta nie obejmuje także:

(a)Bloków, płyt i podobnych półwyrobów ze sztucznego grafitu lub z „innego węgla”, służących głównie do wykrawania szczotek elektrycznych (pozycja 3801) (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające).

(b)Wyrobów ogniotrwałych, wypalanych tak jak ceramika, na bazie substancji węglowych (grafit, koks itp.) i paku węglowego lub iłów (pozycja 6902 lub 6903, w zależności od okoliczności).

(c)Węgli, szczotek, elektrod i innych części i artykułów do celów elektrycznych (pozycja 8545).

__________