DZIAŁ 65

NAKRYCIA GŁOWY I ICH CZĘŚCI

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   używanych nakryć głowy objętych pozycją 6309;

(b)   azbestowych nakryć głowy (pozycja 6812);

(c)   kapeluszy dla lalek, innych kapeluszy o charakterze zabawek lub ozdób karnawałowych, objętych działem 95.

  1. Pozycja 6502 nie obejmuje zszywanych stożków kapeluszy, innych niż otrzymanych przez zeszycie pasków w spirale.

 


UWAGI OGÓLNE

Z wyjątkiem artykułów wymienionych poniżej, dział ten obejmuje stożki kapeluszy, formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki oraz pozostałe rodzaje nakryć głowy, niezależnie od materiałów, z którego są wykonane oraz ich przeznaczenia (strój codzienny, teatralny, przebranie, ochronny itd.).

Obejmuje również siatki na włosy z dowolnego materiału oraz niektóre wymienione elementy nakryć głowy.

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy objęte tym działem mogą mieć różnego rodzaju przybrania z dowolnego materiału, włącznie z przybraniami wykonanymi z materiałów objętych działem 71.

Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)Nakryć głowy dla zwierząt (pozycja 4201).

(b)Szali, apaszek, mantylek, welonów i tym podobnych (pozycja 6117 lub 6214).

(c)Nakryć głowy wykazujących oznaki wyraźnego używania i prezentowanych luzem, w belach, workach lub podobnych luźnych opakowaniach (pozycja 6309).

(d)Peruk i tym podobnych (pozycja 6704).

(e)Nakryć głowy z azbestu (pozycja 6812).

(f)Kapeluszy dla lalek, pozostałych kapeluszy zabawek lub artykułów karnawałowych (dział 95).

(g)Różnych artykułów używanych jako ozdoby kapeluszy (sprzączek, klamerek, znaczków, piór, sztucznych kwiatów itp.), jeśli nie stanowią całości z nakryciem głowy (odpowiednie pozycje).

 


 


6501-Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu, niemodelowane i bez rond; płaty i rury (włącznie z rurami rozciętymi), z filcu.

(A)Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu, niemodulowane i bez rond

Formy kapeluszy z filcu futerkowego, korpusy kapeluszy i stożki zazwyczaj wykonane są z futra królika, zająca, piżmaka, nutrii lub bobra; formy kapeluszy z filcu wełnianego itp. zazwyczaj wykonane są z wełny lub sierści wigonia, wielbłąda (włączając dromadera) itp. W niektórych przypadkach filce wykonane są z mieszanin tych materiałów, czasem zmieszanych z włóknami chemicznymi.

Po odpowiedniej obróbce futro nakładane jest równomiernie na formę stożkową metodą zasysania, a w przypadku wełny przez nawijanie zgrzebnych włókien na podwójny stożek. (W tym ostatnim przypadku rozcięcie w najszerszej części powoduje powstanie dwóch stożkowych form kapeluszy). Po spryskaniu gorącą wodą lub parą ukształtowane formy zdejmowane są ze stożków. Formy te, nadal luźno spilśnione (zwykle nie występują w handlu międzynarodowym), poddawane są serii procesów utwardzania i ściągania w celu wytworzenia całkowicie spilśnionych, prawie stożkowych korpusów kapeluszy.

Niniejsza pozycja obejmuje również korpusy kapeluszy, które zostały rozciągnięte na końcach w celu utworzenia zaokrąglonych denek, czasem z bokami równoległymi, ale przeważnie z nachylonymi bokami oraz początkiem ronda. Można je odróżnić od modelowanych kapeluszy po tym, że przy ułożeniu do góry dnem na płaskim podłożu rondo nie odstaje od denka pod kątem bliskim prostemu (patrz pozycja 6505). Niektóre z tych niemodelowanych korpusów kapeluszy, stożków itp. objętych niniejszą pozycją opisywane są czasem jako półkapeliny. (Jednakże artykuły znane jako kapeliny zostały poddane procesowi modelowania i klasyfikowane są do pozycji 6505).

Na klasyfikację do tej pozycji nie mają wpływu takie procesy, jak pumeksowanie, barwienie lub usztywnianie.

Niniejsza pozycja obejmuje niektóre bardzo lekkie i cienkie stożki, znane jako „koszulki” lub filce chusteczkowe, używane do przymocowywania do sztywnych podkładów kapeluszowych.

(B)Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Płaty filcowe wykonane początkowo w postaci stożków o szerokiej podstawie, a następnie naciągnięte do utworzenia płaskich krążków o średnicy około 60 cm. Krążki filcowe często cięte są na kawałki, a następnie zszywane w kształcie kapelusza lub czapki. Z tego rodzaju filcu szyte są czapki wojskowe i inne mundurowe.

(2)Rury filcowe zazwyczaj wykonane z futra na formie walcowej (pomiędzy 40 a 50 cm wysokości i około 100 cm obwodu) za pomocą procesu zasysania podobnego do wykorzystywanego przy wyrobie stożków z filcu futerkowego. Zwykle wykorzystywane są przez modystki i klasyfikowane są do niniejszej pozycji, bez względu, czy są w postaci walców, czy pocięte na prostokąty. Filc w kształcie prostokąta, pocięty na kawałki wykorzystywany jest na przybrania lub jest zszywany w postaci kapelusza lub czapki.

 


 


6502-Stożki kapeluszy plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, niemodelowane i bez rond, bez podszewki, bez przybrania.

Niniejsza pozycja obejmuje stożki kapeluszy niemodelowane, bez wykonanych rond, bez podszewki, bez przybrania, wykonane albo:

(1)Bezpośrednio przez wyplatanych włókien lub pasków z dowolnego materiału (w szczególności słomy, trzciny, włókien palmowych, rafii, sizalu, pasków papieru, pasków z tworzyw sztucznych lub pasków z drewna). Materiały te mogą być wyplatane w różny sposób, włączając metodę „wyplatania” przez układanie jednego zestawu włókien lub pasków w taki sposób, aby odchodziły od środka denka, i przeplatanie ich innymi włóknami lub paskami nawijanymi spiralnie. Dodatkowe włókna lub paski promieniste wprowadzane są w plecionkę w miarę zwiększania odległości od środka.

lub

(2)Zgodnie z uwagą 2. do tego działu, przez połączenie pasków (zazwyczaj o szerokości nie większej niż 5 cm) z dowolnego materiału (np. plecionki lub innych pasków filcu lub pozostałego materiału włókienniczego, przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) lub tworzyw sztucznych), zazwyczaj przez spiralne zszywanie ich razem, zaczynając od denka, w taki sposób, żeby każda spirala nachodziła na poprzednią, lub przez spiralne ułożenie plecionki w taki sposób, że spiralne brzegi schodzą się, a następnie łączy się je za pomocą nawlekania.

Ze względu na sposób wyplatania lub łączenia pasków, stożki kapeluszy objęte niniejszą pozycją, w odróżnieniu od artykułów objętych pozycją 6501, często mają wyraźną linię oddzielającą denko od ronda, które czasem może odstawać pod kątem prostym do denka. Tego rodzaju stożki czasami noszone są w takiej postaci (np. jako strój plażowy lub na wsi), ale ponieważ nie są modelowane ani nie mają zrobionych rond, to klasyfikowane są do niniejszej pozycji, pod warunkiem że nie są podszyte lub przybrane.

Na ogół można je odróżnić od modelowanych po tym, że zazwyczaj w wyniku modelowania mają owalnie ukształtowane denko (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 6504).

Na klasyfikację do tej pozycji nie wpływają takie procesy, jak barwienie, bielenie, strzyżenie lub przymocowanie sterczących końców plecionki, ani mniej istotne procesy służące do odtworzenia pierwotnego kształtu (np. okrągły otwór) artykułu po bieleniu, barwieniu itp.

Jednakże należy zauważyć, że niemodelowane stożki kapeluszy w rodzaju objętych tą pozycją klasyfikowane są jako kapelusze objęte pozycją 6504, jeśli mają podszycie lub przybranie.

 


 


[6503]

 


 


6504-Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, nawet z podszewką lub przybraniem.

Niniejsza pozycja obejmuje zasadniczo kapelusze i pozostałe nakrycia głowy wykonane ze stożków objętych pozycją 6502 po modelowaniu, utworzeniu ronda lub podszewki, lub przybraniu.

Stożki modelowane są poprzez tłoczenie lub prasowanie na matrycy, zazwyczaj po usztywnieniu przez nałożenie żelatyny, krochmalu, gumy itp. W procesie modelowania otwór denka ma nadawany kształt owalny o wymaganej wielkości, a równocześnie rondo staje się wyraźne.

Po modelowaniu rondo otrzymuje wymagany kształt.

Modelowanych stożków kapeluszy nie należy mylić ze stożkami, których nie modelowano (pozycja 6502), pomimo że stożki niemodelowane są czasem noszone jako takie nieprzybrane (np. na plaży lub na wsi).

Po modelowaniu ronda kapeluszy, kapelusze i nakrycia głowy mogą być poddane dalszym operacjom wykończeniowym (np. podszyciu, przymocowaniu taśmy kapeluszowej, wstążek kapeluszy, wiązań, elementów dekoracyjnych, takich jak sztuczne kwiaty, owoce lub liście, szpilki i pióra).

Oprócz artykułów opisanych wyżej pozycja ta obejmuje również:

(1)Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy w różnych postaciach, wykonane przez modystki ze stożków objętych pozycją 6502, niemodelowane i bez rond.

(2)Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy wykonane bezpośrednio przez połączenie pasków (innych niż formy kapeluszy objęte pozycją 6502 połączone przez zszycie spiralne, które można nosić bezpośrednio w postaci kapeluszy) z dowolnego materiału.

(3)Stożki kapeluszy objęte pozycją 6502, wymodelowane lub z utworzonym rondem oraz stożki kapeluszy niemodelowane i bez rond, ale podszyte lub przybrane (wstążką, sznurem itp.).

 


 


6505-Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszewką lub przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem.

Niniejsza pozycja obejmuje kapelusze i pozostałe nakrycia głowy (nawet z podszewką lub przybraniem) wykonane bezpośrednio przez dzianie (nawet spilśnione lub filcowane) lub wykonane z koronki, filcu lub pozostałych tekstyliów, w kawałku, nawet jeśli materiał został natłuszczony, woskowany, podgumowany lub w inny sposób impregnowany lub pokryty.

Obejmuje również szkielety kapeluszy wykonane przez zszycie, ale nie szkielety kapeluszy lub nakrycia głowy wykonane przez zszycie lub w innych sposób połączone plecionki lub paski (pozycja 6504). Pozycja ta obejmuje również kapelusze filcowe i pozostałe filcowe nakrycia głowy, wykonane z korpusów, stożków lub płatów (filcowych krążków), objętych pozycją 6501, włączając stożki, które po prostu zostały modelowane do kształtu oraz stożki z rondem.

Do niniejszej pozycji klasyfikowane są artykuły nawet z podszewką lub przybraniem.

Obejmuje ona:

(1)Kapelusze, nawet przybrane wstążkami, szpilkami do kapeluszy, sprzączkami, sztucznymi kwiatami, liśćmi lub owocami, piórami lub innymi przybraniami z dowolnego materiału.

Nakrycia głowy z piór lub sztucznych kwiatów są wyłączone (pozycja 6506).

(2)Berety, czapeczki, jarmułki i podobne. Zazwyczaj wykonane są bezpośrednio przez dzianie i często są obszerne (np. berety baskijskie).

(3)Niektóre orientalne nakrycia głowy (np. fezy). Zazwyczaj wykonane są bezpośrednio przez dzianie i często są spilśnione.

(4)Szpiczaste czapki różnych rodzajów (czapki mundurowe itp.).

(5)Nakrycia głowy zawodowe i duchownych (mitry, birety, murarskie itp.).

(6)Nakrycia głowy wykonane z tkaniny, koronki, wyroby sieciowe itp., takie jak czapki kucharskie, czepki zakonnic, czepki pielęgniarskie lub kelnerskie itp., mające wyraźne charakter nakryć głowy.

(7)Hełmy korkowe lub tropikalne, pokryte tekstyliami.

(8)Kapelusze przeciwdeszczowe.

(9)Kaptury.

Jednakże kaptury odczepiane od peleryn, płaszczy itp. prezentowane z odzieżą, do której należą, są wyłączone i klasyfikowane razem z odzieżą, zgodnie z materiałem, z którego są wykonane.

(10)Cylindry i szapoklaki.

Niniejsza pozycja obejmuje również siatki na włosy i tym podobne. Wykonane są z dowolnego materiału, na ogół z tiulu lub innej siatki, dzianiny lub włosów ludzkich.

 


 


6506-Pozostałe nakrycia głowy, nawet z podszewką lub przybraniem.

6506 10-Nakrycia głowy zabezpieczające

-Pozostałe:

6506 91- -Z gumy lub tworzyw sztucznych

6506 99- -Z pozostałych materiałów

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie kapelusze i nakrycia głowy niezaklasyfikowane do poprzednich pozycji niniejszego działu ani działu 63., 68. lub 95. W szczególności obejmuje nakrycia głowy zabezpieczające (np. do aktywności sportowej, hełmy wojskowe lub strażackie, motocyklowe, saperskie lub kaski robotników budowlanych), nawet wyposażone w wyściółkę ochronną lub, w przypadku niektórych hełmów, w mikrofony lub słuchawki.

Niniejsza pozycja obejmuje również:

(1)Kapelusze i nakrycia głowy z gumy lub tworzyw sztucznych (np. czepki kąpielowe, kapturki).

(2)Kapelusze i nakrycia głowy ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej.

(3)Kapelusze i nakrycia głowy ze skóry futerkowej lub futra sztucznego.

(4)Kapelusze i nakrycia głowy z piór lub sztucznych kwiatów.

(5)Kapelusze i nakrycia głowy z metalu.

 


 


6507-Taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i paski pod brodę, do nakryć głowy.

Niniejsza pozycja obejmuje tylko następujące elementy nakryć głowy:

(1)Taśmy do kapeluszy mocowane od wewnętrznej strony denka. Zazwyczaj są ze skóry wyprawionej, ale mogą być też ze skóry wtórnej, materiałów natłuszczanych lub inaczej pokrytego materiału itd. Klasyfikowane są do tej pozycji tylko wtedy, gdy są przycięte do długości lub w inny sposób przygotowane do wszycia do nakrycia głowy. Często noszą napisy z nazwą producenta kapelusza itp.

(2)Podszewki i części podszewek zwykle wykonane z materiału włókienniczego, ale czasem z tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej itp. Zazwyczaj mają drukowane napisy z nazwą producenta kapelusza itp.

Należy zauważyć, że metki w rodzaju stosowanych do przyczepienia wewnątrz denka itp. nie są objęte tą pozycją.

(3)Osłony na ogół wykonane z tekstyliów lub tworzyw sztucznych.

(4)Szkielety kapeluszy; mogą składać się z usztywnionego materiału (np. bukramu), z tektury, papier maché, korka, metalu itp.

(5)Ramy kapeluszy, np. ramy z drutu (czasem oplecione tekstyliami lub innym materiałem) oraz ramy sprężynowe do cylindrów.

(6)Daszki (np. do czapek mundurowych lub pozostałych czapek). Daszki przeznaczone do noszenia głównie jako daszki chroniące oczy przed zbyt jaskrawym światłem, klasyfikowane są jako nakrycie głowy, jeżeli zawierają one część nakrycia głowy (denko) dowolnego rodzaju, w przeciwnym razie klasyfikowane są one zgodnie z materiałem, z którego są wykonane.

(7)Paski pod brodę; wąskie paski lub taśmy (włącznie z paskami wyplatanymi) ze skóry wyprawionej, tekstyliów, tworzyw sztucznych itp. Zazwyczaj wykonane są w taki sposób, by można było je regulować do wymaganej długości. Mogą służyć również jako przybranie dekoracyjne. Paski pod brodę klasyfikowane są do tej pozycji tylko wtedy, gdy są gotowe do umocowania do nakryciu głowy.

____________