DZIAŁ 60

DZIANINY

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje:

(a)   koronek szydełkowych objętych pozycją 5804;

(b)   etykiet, odznak i podobnych artykułów dzianych, objętych pozycją 5807;

(c)   dzianin impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych, objętych działem 59. Jednakże dzianiny włosowe impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, klasyfikowane są nadal do pozycji 6001.

  1. Niniejszy dział obejmuje również dzianiny wykonane z metalowej nitki w rodzaju stosowanych w strojach jako materiały dekoracyjne lub do podobnych celów.
  2. W całej nomenklaturze dowolne odniesienie się dotowarów dzianych” obejmuje odniesienie do towarów wiązanych ściegiem, w których ściegi łańcuszkowe uformowane są z przędzy włókienniczej.

 

 

Uwaga do podpozycji

1.Podpozycja 6005 35 obejmuje materiały z polietylenowej przędzy jednowłóknowej (monofilament) lub z poliestrowej przędzy wielowłóknowej (multifilamentu), o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 30 g/m2 i nie większej niż 55 g/m2, o rozmiarze oczek nie mniejszym niż 20 otworów/cm2 i nie większym niż 100 otworów/cm2, oraz impregnowane lub powleczone alfa-cypermetrinem (ISO), chlorfenapyrem (ISO), deltametrinem (INN, ISO), lambda-cyhalotrinem (ISO), permetrinem (ISO) lub metylopirimifosem (ISO).


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje materiały włókiennicze, które wykonane są, nie jak tkaniny przez przeplatanie nitek wątku i osnowy, ale przez połączenie szeregu oczek. Generalnie do takich towarów zalicza się:

(A)Dzianiny (wątkowe i osnowowe)

(I)Dzianiny wątkowe składają się z ciągłej nitki formującej rząd oczek leżących wzdłuż tego samego kierunku w poprzek dzianiny, przy czym przyległe rzędy oczek są ze sobą przeplecione, tworząc rodzaj zazębienia. Pomiędzy poszczególnymi splotami takiego wyrobu istnieje pewien luz, który pozwala na stosunkowo łatwe rozciągnięcie wyrobu we wszystkich kierunkach; kiedy nitka pęknie „lecą oczka”.

(II)Dzianiny osnowowe składają się z pewnej liczby nitek wzdłuż osnowy (tzn. biegnących wzdłuż wyrobu), przy czym każda nitka formuje oczka przeplecione na przemian z oczkami w lewym i prawym rzędzie. Oczka osnowy zazwyczaj ułożone są w poprzek szerokości wyrobu. W niektórych dzianinach osnowowych nitki osnowy zebrane są w dwa układy ukośnie biegnące w przeciwnych kierunkach. W takim wyrobie nie „lecą oczka”. Po wycięciu z dzianiny osnowowej małego kwadratu, przędze bez trudu nie mogą być wyciągnięte z którejkolwiek strony; jeśli przędze mogą być wyciągnięte, to tylko w kierunku osnowy (prostopadle do widocznych rządków oczek).

Dzianiny osnowowe obejmują:

(1)Towary łączone ściegiem, pod warunkiem że sploty łańcuszkowe utworzone są z przędzy włókienniczej.

Proces łączenia ściegiem wykonywany jest na maszynie podobnej do dziewiarki osnowowej, która działa za pomocą ostrych igieł (ruchomych igieł) wyposażonych na końcach w otwarte haczyki oraz strunę nicielnicową. Igły umożliwiają formowanie ściegów z przędz włókienniczych, składających się na wyrób, która może być wykonana z runka włókien tekstylnych lub jednej lub więcej warstw przędzy włókienniczej, lub z podkładu na przykład tkaniny lub arkusza z tworzyw sztucznych. W niektórych przypadkach ściegi takie mogą tworzyć lub mocować okrywę runową (nawet ciętą). Wyroby pikowane łączone ściegiem są wyłączone (pozycja 5811).

(2)Materiały wykonane na dziewiarkach osnowowych tak, że osnowa złożona z łańcuszka oczek szydełkowych, która utrzymują przędze wątkowe w miejscu, czasami tworząc wzór.

Wszystkie materiały wymienione w punktach (I) i (II) powyżej mogą mieć ściegi proste lub mniej lub bardziej złożone; w niektórych przypadkach te wyroby mają budowę ażurową podobną do koronki, jednakże klasyfikowane są tutaj. Na ogół można je odróżnić od koronki po ściegu charakterystycznym dla dzianiny (szczególnie w części o zwartej budowie).

(B)Wyroby szydełkowe formowane ciągłą nitką, wykonane ręcznie za pomocą szydełka tworzą szereg oczek przeciągniętych jedno przez drugie i w zależności od sposobu, w jaki grupuje się poszczególne oczka, formując wyrób o prostym albo ozdobnym, albo ścisłym lub ażurowym wzorze. Niektóre wyroby ażurowe mają łańcuszkowe oczka uformowane w kwadraty, sześciokąty lub inne wzory dekoracyjne.

***

Wyroby objęte tym działem mogą być wykonane ręcznie na dwóch lub więcej drutach lub szydełkiem. Mogą być również wykonane na dziewiarkach płaskich lub cylindrycznych, wyposażonych w małe specjalnie ukształtowane igły z haczykami (igły haczykowe lub sprężynowe, dziewiarskie igły języczkowe i rurkowe).

Pozycje objęte tym działem obejmuje dzianiny, niezależnie od tekstyliów objętych sekcją XI, stosowane do wykonania towarów i nawet zawierające przędzę elastomerową lub nić gumową. Obejmuje również dzianiny wykonane z cienkich nitek metalowych, pod warunkiem że są to wyroby, w rodzaju stosowanych na odzież, dekoracje lub do podobnych celów.

Dział ten obejmuje dzianiny w sztukach (włączając w kształcie rury) lub przycięte do kształtu prostokąta (włączając kwadrat). Wyroby te obejmują dzianiny gładkie i dwustronne oraz dzianiny podwójne połączone przez szycie lub klejenie.

Wszystkie wyroby mogą być barwione, drukowane lub wykonane z przędz o różnych barwach. Wyroby objęte pozycjami od 6002 do 6006 czasami są drapane tak, że natura materiału jest zamaskowana.

Dział niniejszy nie obejmuje:

(a)Dzianin łączonych ściegiem, otrzymanych przez przerzucenie włókien tekstylnych do runa z tych włókien (pozycja 5602).

(b)Siatek i sieci objętych pozycją 5608.

(c)Dzianych dywanów i wykładzin dywanowych (pozycja 5705).

(d)Wyrobów sieciowych i koronek szydełkowych (pozycja 5804).

(e)Sztuk materiału przyciętych do kształtu prostokąta (włączając kwadratowy), które poddano dalszym operacjom (np. obrębieniu), artykułów wyprodukowanych w stanie wykończonym, gotowych do użycia (np. szalików) oraz dzianin wyprodukowanych do kształtu, czy przedstawianych jako oddzielne elementy lub w postaci wielu elementów w sztuce materiału (w szczególności gotowych artykułów objętych działami 61., 62. i 63.).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje od 6005 21 do 6005 44 i od 6006 21 do 6006 44.
Dzianiny niebielone, bielone, barwione, z przędz o różnych barwach lub drukowane

Postanowienia uwagi 1. do podpozycji od (d) do (h) do sekcji XI stosuje się, z uwzględnieniem istniejących różnic, do dzianin niebielonych, bielonych, barwionych, z przędz o różnych barwach lub drukowanych.

Materiały składające się całkowicie lub częściowo z drukowanych przędz o różnych barwach lub drukowanych przędz o różnych odcieniach tej samej barwy uważane są za materiały z przędz o różnych barwach a nie jako materiały barwione lub materiały drukowane.

 


 


6001-Dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie” oraz dzaninami frotte.

6001 10-Dzianiny o „długim włosie”

-Dzianiny pętelkowe:

6001 21- -Z bawełny

6001 22- -Z włókien chemicznych

6001 29- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostałe:

6001 91- -Z bawełny

6001 92- -Z włókien chemicznych

6001 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

W przeciwieństwie do tkanin objętych pozycją 5801, wyroby objęte tą pozycją otrzymywane są przez dzianie. Przeważnie stosowane są następujące metody produkcji:

(1)na dziewiarkach cylindrycznych wytwarzane są dzianiny z wystającymi ponad powierzchnię pętelkami, które uzyskuje się poprzez wprowadzenie dodatkowej przędzy; następnie pętelki są przecinane i powstaje okrywa włosowa podobna do aksamitu;

(2)na specjalnych dziewiarkach osnowowych jednocześnie wytwarzane są dwie dzianiny face to face o wspólnej przędzy okrywowej; te dwa wyroby rozdzielane są przez przecięcie na dwie dzianiny z okrywą włosową;

(3)włókna tekstylne w postaci taśmy zgrzeblarkowej wprowadzane są do oczek podkładu dzianiny w trakcie formowania (dzianiny „o długim włosie”);

(4)przędza włókiennicza formująca pętelki („imitacja dzianin pętelkowych”) (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających). Na spodzie takiego wyrobu widoczne są rzędy ściegów łańcuszkowych i można je odróżnić od tkanin włosowych objętych pozycją 5802 po charakterystycznych ściegach biegnących wzdłuż wyrobu, po lewej stronie.

Dzianiny włosowe impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, klasyfikowane są tutaj.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Futer sztucznych objętych pozycją 4304.

(b)Tkanin włosowych (pozycja 5801).

(c)Dzianin igłowych (pozycja 5802).


 


6002-Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, zawierające 5% masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją 6001.

6002 40-Zawierające 5% masy lub więcej przędzy elastomerowej, ale niezawierające nitki gumowej

6002 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, zawierające 5% masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż dzianiny włosowe objęte pozycją 6001.

Przędza elastomerowa zdefiniowana jest w uwadze 13 do sekcji XI. Przędze teksturowane wymienione w tej uwadze zdefiniowane są w Notach wyjaśniających do podpozycji, na końcu Not wyjaśniających do pozycji 5402.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Bandaży, medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Przędzy petelkowej (pozycja 5606).

(c)Etykiet, odznak i podobnych artykułów dzianych objętych pozycją 5807.

(d)Wyrobów haftowanych objętych pozycją 5810.

(e)Materiałów objętych działem 59. (np. materiałów impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych, objętych pozycją 5903 lub 5907 oraz materiałów gumowanych objętych pozycją 5906).

(f)Gotowych artykułów w rozumieniu uwagi 7. do sekcji XI (zobacz również część (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do tej sekcji).

 


 


6003-Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, inne niż te objęte pozycją 6001 lub 6002.

6003 10-Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

6003 20-Z bawełny

6003 30-Z włókien syntetycznych

6003 40-Z włókien sztucznych

6003 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, niezawierajace przędzy elastomerowej ani nitki gumowej lub zawierające mniej niż 5% masy takiej przędzy lub nitki, inne niż dzianiny włosowe objęte pozycją 6001.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Bandaży, medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Przędzy petelkowej (pozycja 5606).

(c)Etykiet, odznak i podobnych artykułów dzianych, objętych pozycją 5807.

(d)Wyrobów haftowanych objętych pozycja 5810.

(e)Materiałów objętych działem 59. (np. materiałów impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych, objętych pozycją 5903 lub 5907, materiałów objętych pozycją 5906 oraz materiałów na knoty lub koszulki żarowe, objętych pozycją 5908).

(f)Gotowych artykułów w rozumieniu uwagi 7. do sekcji XI (zobacz również część (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do tej sekcji).


 


6004-Dzianiny o szerokości przekraczającej 30 cm, zawierające 5% masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją 6001.

6004 10-Zawierające 5% masy lub więcej przędzy elastomerowej, ale niezawierające nitki gumowej

6004 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje dzianiny o szerokości przekraczającej 30 cm, zawierajace 5% masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż dzianiny włosowe objęte pozycją 6001.

Przędza elastomerowa jest zdefiniowana w uwadze do podpozycji 13 do sekcji XI. Przędze teksturowane wymienione w tej uwadze zdefiniowane są w Notach wyjaśniających do podpozycji, na końcu Not wyjaśniających do pozycji 5402.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Bandaży, medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Przędzy petelkowej (pozycja 5606).

(c)Etykiet, odznak i podobnych artykułów dzianych, objętych pozycją 5807.

(d)Wyrobów haftowanych objętych pozycja 5810.

(e)Materiałów objętych działem 59. (np. materiałów impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych, objętych pozycją 5903 lub 5907, materiałów objętych pozycją 5906 oraz materiałów na knoty lub koszulki żarowe, objętych pozycją 5908).

(f)Gotowych artykułów w rozumieniu uwagi 7. do sekcji XI (zobacz również część (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do tej sekcji).


6005-Dzianiny osnowowe (włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem), inne niż te objęte pozycjami od 6001 do 6004.

-Z bawełny:

6005 21- -Niebielone lub bielone

6005 22- -Barwione

6005 23- -Z przędz o różnych barwach

6005 24- -Zadrukowane

-Z włókien syntetycznych:

6005 35- -Materiały wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu

6005 36- -Pozostałe, niebielone lub bielone

6005 37- -Pozostałe, barwione

6005 38- -Pozostałe, z przędz o różnych barwach

6005 39- -Pozostałe, zadrukowane

-Z włókien sztucznych:

6005 41- -Niebielone lub bielone

6005 42- -Barwione

6005 43- -Z przędz o różnych barwach

6005 44- -Zadrukowane

6005 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje dzianiny osnowowe o szerokości przekraczającej 30 cm, niezawierające przędzy elastomerowej ani nitki gumowej lub zawierające mniej niż 5 % takiej przędzy lub nitki, inne niż dzianiny włosowe objęte pozycją 6001. Szczegóły odnośnie produkcji dzianin osnowowych (włączając te wykonane na dziewiarkach obszywających galonem) znajdują się w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do działu 60, część (A) (II).

Podpozycja obejmuje materiały z polietylenowej przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) lub z poliestrowej przędzy wielowłóknowej (multifilamentu), o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 30 g/m2 i nie większej niż 55 g/m2, o rozmiarze oczek nie mniejszym niż 20 otworów/cm2 i nie większym niż 100 otworów/cm2, oraz impregnowane lub powleczone alfa-cypermetrinem (ISO), chlorfenapyrem (ISO), deltametrinem (INN, ISO), lambda-cyhalotrinem (ISO), permetrinem (ISO) lub metylopirimifosem (ISO) (zobacz uwagę 1 do podpozycji do tego działu).

Dzianiny osnowowe mogą być różnego rodzaju. Poza zwykłymi luźnymi materiałami, używanymi do wyrobu odzieży, obejmuje dzianiny ażurowe. Materiały te, wykonane na dziewiarkach osnowowych (specjalnych maszynach raszlowych), często podobne są do tkanin sieciowych lub koronek (ale nie powinny być mylone z tymi ostatnimi: patrz Noty wyjaśniające do pozycji 5804) i często używane są do wyrobu zasłon. Podobnie jak koronki wytwarzane maszynowo, dzianiny imitujące koronki często produkowane są w dość szerokich sztukach, które są cięte na taśmy podczas procesu wykończalniczego. Takie taśmy, o nieokreślonej długości, objęte są niniejszą pozycją, pod warunkiem że ich brzegi są proste i równoległe a ich szerokość przekracza 30 cm.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Bandaży, medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Przędzy pętelkowej (pozycja 5606).

(c)Etykiet, odznak i podobnych artykułów dzianych, objętych pozycją 5807.

(d)Wyrobów haftowanych objętych pozycja 5810.

(e)Materiałów objętych działem 59. (np. materiałów impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych, objętych pozycją 5903 lub 5907, materiałów objętych pozycją 5906 oraz materiałów na knoty lub koszulki żarowe, objętych pozycją 5908).

(f)Gotowych artykułów w rozumieniu uwagi 7. do sekcji XI (patrz również część (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do tej sekcji).


6006-Pozostałe dzianiny.

6006 10-Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

-Z bawełny:

6006 21- -Niebielone lub bielone

6006 22- -Barwione

6006 23- -Z przędz o różnych barwach

6006 24- -Zadrukowane

-Z włókien syntetycznych:

6006 31- -Niebielone lub bielone

6006 32- -Barwione

6006 33- -Z przędz o różnych barwach

6006 34- -Zadrukowane

-Z włókien sztucznych:

6006 41- -Niebielone lub bielone

6006 42- -Barwione

6006 43- -Z przędz o różnych barwach

6006 44- -Zadrukowane

6006 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje dzianiny, inne niż te objęte poprzednimi pozycjami niniejszego działu.

Obejmuje ona, na przykład dzianiny wątkowe o szerokości przekraczającej 30 cm, niezawierające przędzy elastomerowej ani nitki gumowej lub zawierające mniej niż 5% masy takiej przędzy lub nitki. Noty wyjaśniające do niniejszego działu wyjaśniają znaczenie „dzianin wątkowych” (zobacz Uwagi ogólne, odpowiednio części (A) (I) i (B)).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Bandaży, medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Etykiet, odznak i podobnych artykułów dzianych, objętych pozycją 5807.

(c)Wyrobów haftowanych objętych pozycją 5810.

(d)Materiałów objętych działem 59. (np. materiałów impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych, objętych pozycją 5903 lub 5907, materiałów objętych pozycją 5906 oraz materiałów na knoty lub koszulki żarowe, objętych pozycją 5908).

(e)Gotowych artykułów w rozumieniu uwagi 7. do sekcji XI (patrz również część (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do tej sekcji).

__________