DZIAŁ 59

TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJĄCYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

Uwagi
  1. Z wyjątkiem, gdy z kontekstu wynika inaczej, w niniejszym dziale wyrażenie „tekstylia” stosuje się tylko do tkanin objętych działami od 50 do 55 oraz pozycjami 5803 i 5806, plecionek i ozdób pasmanteryjnych w sztukach objętych pozycją 5808, oraz dzianin objętych pozycjami od 6002 do 6006.
  2. Pozycja 5903 obejmuje:

(a)   tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, bez względu na ich masę powierzchniową i bez względu na postać tworzywa sztucznego (zwartą lub komórkową), inne niż:

1)   materiały, których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zwykle działy od 50 do 55, 58 lub 60); warunek ten nie uwzględnia zmiany barwy spowodowanej tymi procesami;

2)   wyroby, które bez spękania nie mogą być nawinięte ręcznie wokół cylindra o średnicy 7 mm, w temperaturze od 15 do 30 °C (zwykle dział 39);

3)   wyroby, w których tekstylia są całkowicie powleczone lub pokryte po obydwu stronach tworzywami sztucznymi lub zatopione w tworzywach sztucznych, pod warunkiem że powleczenie lub pokrycie jest widoczna gołym okiem; przy czym zmiany barwy spowodowane tymi procesami nie są brane pod uwagę (dział 39);

4)   materiały częściowo powleczone lub pokryte tworzywami sztucznymi i zawierające deseń, będący wynikiem tych procesów (zwykle działy od 50 do 55, 58 lub 60);

5)   płyty, arkusze lub taśmy, z tworzyw sztucznych komórkowych, połączonych z tekstyliami, w których tekstylia występują tylko jako element wzmacniający (dział 39);

6)   wyroby włókiennicze objęte pozycją 5811;

(b)   materiały wykonane z przędzy, paska lub tym podobnego, impregnowane, powleczone, pokryte lub osłonięte tworzywami sztucznymi, objętych pozycją 5604.

  1. W pozycji 5905 wyrażenie „pokrycia ścienne włókiennicze” stosuje się do wyrobów w rolkach o szerokości nie mniejszej niż 45 cm, nadających się do ozdabiania ścian lub sufitów, składających się z powierzchni włókienniczej, która umieszczona jest na jakimś podłożu lub której spód został poddany obróbce (impregnacji lub powleczeniu umożliwiającemu nalepianie).

Pozycja ta nie obejmuje jednak pokryć ściennych, w których kosmyki lub pył tekstylny osadzono bezpośrednio na podłożu papierowym (pozycja 4814) lub na podłożu włókienniczym (zazwyczaj pozycja 5907).

  1. W pozycji 5906 wyrażenie „tekstylia gumowane” oznacza:

(a)   tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą:

-                   o masie powierzchniowej nie większej niż 1 500 g/m2; lub

-                   o masie powierzchniowej większej niż 1 500 g/m2 i zawartości większej niż 50 % masy materiałów włókienniczych;

(b)   materiały wykonane z przędzy, paska lub tym podobnego, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub osłoniętych gumą, objętych pozycją 5604;

(c)   materiały składające się z ułożonych równolegle przędz włókienniczych aglomerowanych gumą, niezależnie od ich masy powierzchniowej.

Jednak pozycja ta nie obejmuje płyt, arkuszy lub taśm, z gumy komórkowej, połączonych z tekstyliami, gdzie tekstylia są jedynie elementem wzmacniającym (dział 40), lub wyrobów włókienniczych objętych pozycją 5811.

  1. Pozycja 5907 nie obejmuje:

(a)   materiałów, w których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem (zwykle działy od 50 do 55, 58 lub 60); warunek ten nie uwzględnia zmiany barwy spowodowanej tymi procesami;

(b)   materiałów malowanych we wzory (innych niż płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne lub tym podobne);

(c)   materiałów częściowo pokrytych kosmykami, pyłem, sproszkowanym korkiem lub tym podobnym i mających wzory wynikające z tych zabiegów; jednakże imitacja materiałów włosowych pozostaje klasyfikowana do tej pozycji;

(d)   materiałów wykończonych zwykłą apreturą z substancji skrobiowej lub z podobnych substancji;

(e)   forniru drewnianego na podłożu z tekstyliów (pozycja 4408);

(f)    naturalnego lub sztucznego ściernego proszku lub ziarna, na podłożu z tekstyliów (pozycja 6805);

(g)   miki aglomerowanej lub regenerowanej, na podłożu z tekstyliów (pozycja 6814);

(h)   folii metalowej na podłożu z tekstyliów (zazwyczaj sekcja XIV lub XV).

  1. Pozycja 5910 nie obejmuje:

(a)   taśm, przenośnikowych lub napędowych, z materiałów włókienniczych o grubości mniejszej niż 3 mm; lub

(b)   pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędowych, z tekstyliów impregnowanych, powleczonych lub laminowanych gumą, lub z przędzy włókienniczej, lub sznurka, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub osłoniętych gumą (pozycja 4010).

  1. Pozycja 5911 obejmuje następujące towary, które nie są objęte żadną inną pozycją sekcji XI:

(a)   wyroby włókiennicze w sztukach, cięte na długość lub po prostu cięte w prostokąty (włączając kwadraty) (inne niż te, które mają charakter wyrobów objętych pozycjami od 5908 do 5910), tylko następujące:

-       tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innymi materiałami, w rodzaju stosowanych do wyrobu obić zgrzeblarskich i podobnych wyrobów stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z welwetu impregnowanego gumą, do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich),

-       gazę młynarską,

-       wyroby filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub temu podobnych, z materiałów włókienniczych lub włosów ludzkich,

-       tkaniny tekstylne z wieloma osnowami lub wątkami, nawet filcowane, impregnowane lub powleczone, w rodzaju stosowanych w maszynach lub do innych celów technicznych,

-       tekstylia wzmocnione metalem, w rodzaju stosowanych do celów technicznych,

-       sznury, plecionki i temu podobne, nawet powleczone, impregnowane lub wzmocnione metalem, w rodzaju stosowanych w przemyśle jako pakunki lub materiały smarujące;

(b)   artykuły włókiennicze (inne niż te objęte pozycjami od 5908 do 5910), w rodzaju stosowanych do celów technicznych (na przykład tekstylia i filce, bez końca lub z urządzeniami spinającymi, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych (na przykład do masy włóknistej lub masy azbestowo-cementowej), uszczelki, podkładki, tarcze polerskie i inne części maszyn).


 


 


5901-Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy.

5901 10-Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych

5901 90-Pozostałe

(1)Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych.

Na ogół są one tkaninami o splocie płóciennym, zazwyczaj z bawełny, lnu lub włókien chemicznych, pokrytymi grubą warstwą żywicy naturalnej lub substancją skrobiową (np. krochmalem), w rodzaju stosowanych do opraw książek, pudełek, futerałów na okulary lub sztućce, finki itp.

Mogą być niebielone, bielone, barwione lub drukowane, o powierzchni często pofałdowanej, pomarszczonej, szagrynowanej (w celu nadania jej szorstkości), wytłaczanej lub inaczej obrobionej.

Materiały do podobnych zastosowaniach, impregnowane lub powleczone tworzywami sztucznymi (np. imitacje skór wyprawionych), są wyłączone (pozycja 5903).

(2)Kalka techniczna płócienna.

Kalki techniczne płócienne są delikatnymi, zwartymi tkaninami, zazwyczaj z bawełny lub lnu, poddanymi obróbce chemicznej (np. w roztworze naturalnych żywic) w wyniku, której uzyskuje się wygładzoną i mniej lub bardziej przezroczystą powierzchnię, o własnościach przydatnych architektom, kreślarzom itp.

(3)Płótna malarskie zagruntowane.

Płótna malarskie zagruntowane, zazwyczaj z lnu, konopi lub bawełny, przycięte do wymiaru i powleczone po jednej stronie mieszanką oleju lnianego z innymi substancjami (np. z tlenkiem cynku). Zazwyczaj są one w sztukach, o wymiarach odpowiednich do rozpięcia na sztalugach, nawet gdy zostały usztywnione na drewnie lub tekturze, klasyfikowane są tutaj.

(4)Bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy.

Są to usztywniane tekstylia wykonane przez impregnowanie lekkich, luźnych tekstyliów klejami i wypełniaczami (np. klejem lub skrobą zmieszaną z kaolinem). Niektóre odmiany bukramu lub podobnych materiałów otrzymywane są przez sklejenie razem dwóch takich usztywnionych materiałów. Materiały te głównie stosowane są do wyrobu stożków kapeluszy objętych pozycją 6507.

Materiały do podobnych zastosowaniach, impregnowane lub powleczone tworzywami sztucznymi, są wyłączone (pozycja 5903).

Pozycja ta nie obejmuje wyrobów opisanych powyżej w punktach (1), (2) i (4), jeżeli są wykonane jak opisano w części (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5902-Materiały na kord oponowy z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych.

5902 10-Z nylonu lub pozostałych poliamidów

5902 20-Z poliestrów

5902 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje materiały na kord oponowy, nawet oblane lub impregnowane gumą, lub tworzywami sztucznymi.

materiały takie stosowane są do wyrobu opon i składają się z osnowy z przędz o równoległych włóknach, utrzymywanych w określonych odległościach od siebie przez przędze wątku. Osnowa zawsze składa sie z przędz o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych, podczas gdy wątek, rozłożony w dość dużych odstępach, ma za zadanie utrzymywać osnowę w miejscu i najczęściej wykonany jest z innych przędz. Opis przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, patrz uwaga 6 do sekcji XI.

Pozycja niniejsza nie obejmuje pozostałych tkanin stosowanych do wyrobu opon, ani materiałów z przędz, które nie spełniają wymogów uwagi 6. do sekcji XI (dział 54 lub pozycja 5903 lub 5906, w zależności od przypadku).

 


 


5903-Telstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, inne niż te objęte pozycją 5902.

5903 10-Poli(chlorkiem winylu)

5903 20-Poliuretanem

5903 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje tekstylia, które zostały impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi (np. poli(chlorkiem winylu)).

Takie produkty klasyfikowane są tutaj bez względu na ich masę powierzchniową i bez względu na rodzaj tworzywa sztucznego (zwartą lub komórkową), pod warunkiem że:

(1)W przypadku materiałów impregnowanych, powleczonych lub pokrytych, impregnacja, powleczenie lub pokrycie może być widoczne gołym okiem, inaczej niż na skutek zmiany barwy.

Tekstylia, w których impregnacja, powleczenie lub pokrycie nie może być widoczne gołym okiem lub może być widoczne jedynie na skutek zmiany barwy, zazwyczaj objęte są działami od 50 do 55, 58 lub 60. Przykładami takich materiałów włókienniczych są te impregnowane substancjami przeznaczonymi jedynie, aby uczynić je niemnącymi, moloodpornymi, niekurczliwymi lub wodoodpornymi (np. wodoodporne gabardyny lub popeliny). Tekstylia częściowo powleczone lub częściowo pokryte tworzywami sztucznymi i noszące wzory wynikające z takich obróbek, są również klasyfikowane do działów od 50 do 55, 58 lub 60.

(2)Produkty nie są sztywne, tj. można je bez spękania nawinąć ręcznie wokół walca o średnicy 7 mm, w temperaturze od 15°C do 30°C.

(3)Tekstylia nie są całkowicie osadzone, ani powleczone ani pokryte po obu stronach tworzywami sztucznymi.

Produkty, które nie spełniają wymogów punktu (2) lub (3) powyżej, zazwyczaj objęte są działem 39. Jednakże tekstylia powleczone lub pokryte po obu stronach tworzywami sztucznymi, których warstwa powleczenia lub pokrycia nie jest widoczna gołym okiem lub jest widoczna jedynie na skutek zmiany barwy, zazwyczaj klasyfikowane są do działów od 50. do 55., 58. lub 60. Z wyjątkiem przypadku tekstyliów objętych pozycją 5811, teksylia połączone z płytami, arkuszami lub taśmami, z tworzyw sztucznych komórkowych, których tekstylia spełniają jedynie funkcję wzmocnienia, również klasyfikowane są do działu 39. (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 39, część zatytułowana „Połączenia tworzyw sztucznych i materiałów włókienniczych”, przedostatni akapit).

Nie należy mylić laminatów tekstylnych objętych tą pozycją z materiałami, które powstały w wyniku prostego złożenia w warstwy połączone klejem z tworzyw sztucznych. Takie materiały, w których w przekroju poprzecznym nie widać żadnych tworzyw sztucznych, na ogół objęte są działami od 50. do 55.

W wielu tekstyliach klasyfikowanych tutaj, plastyczne tworzywo sztuczne, zazwyczaj barwione, tworzy na powierzchni warstwę, która może być gładka lub wytłaczana, imitującą w ten sposób, np. lico skóry wyprawionej („sztuczna skóra”).

Niniejsza pozycja obejmuje również tekstylia (inne niż te objęte pozycją 5902), impregnowane w celu nadania im większej przyczepności do gumy oraz tekstylia, które są pokryte widoczną warstwą napylonych tworzyw sztucznych o własnościach termoplastycznych, umożliwiającą, po podgrzaniu i dociśnięciu, połączenie ich z innymi materiałami.

Niniejsza pozycja obejmuje również tekstylia wykonane z przędzy, taśmy lub tym podobnych, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub osłoniętych tworzywami sztucznymi, objętych pozycją 5604.

Materiały włókiennicze objęte tą pozycją stosowane są do różnych celów, włącznie z materiałami dekoracyjnymi, do wyrobu torebek i towarów podróżnych, odzieży, pantofli domowych, zabawek itp., do oprawy książek, jako taśmy przylepne, do produkcji sprzętu elektrycznego itp.

Pozycja ta nie obejmuje również:

(a)Tekstylnych wyrobów pikowanych objętych pozycją 5811.

(b)Tekstylnych materiałów powleczonych lub pokrytych tworzywami sztucznymi, do zastosowania jako pokrycia podłogowe (pozycja 5904).

(c)Tekstylnych materiałów impregnowanych lub powleczonych, mających charakter pokryć ściennych (pozycja 5905).

(d)Tekstylnych materiałów impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych tworzywami sztucznymi, gotowych, jak opisano w części (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5904-Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu.

5904 10-Linoleum

5904 90-Pozostałe

(1)Linoleum.

Linoleum składa się z podkładki włókienniczej (zazwyczaj płótna jutowego, czasem bawełnianego itp.), powleczonej po jednej stronie ścisłą warstwą pasty składającej się z utlenionego oleju lnianego, żywicy i gumy oraz wypełniaczy (zazwyczaj rozdrobnionego korka, ale czasem trocin lub mączki drzewnej); w większości przypadków do pasty dodawane są również pigmenty barwiące. Powłoka może być gładka lub wzorzysta; w tym drugim przypadku wzory uzyskuje się przez nadruk lub, chcąc otrzymać linoleum mozaikowe, przez użycie kilku past o różnych barwach.

Kiedy pasta wykonana jest z rozdrobnionego korka, ale bez pigmentu, to otrzymuje się materiał znany jako dywan korkowy. Tego materiału nie należy mylić z wykładzinami podłogowymi na podkładce włókienniczej lub innymi artykułami z korka aglomerowanego objętego pozycją 4504, które nie są wykonane z mieszanek stosowanych do linoleum i na ogół są bardziej szorstkie oraz mniej elastyczne.

Linoleum wytwarzane jest w różnych grubościach i używane jest jako pokrycie podłogowe oraz jako pokrycie ścienne, na półek itp.

Niniejsza pozycja obejmuje również tekstylia, głównie tkaniny bawełniane pokryte pastą bez pigmentów, na linoleum. Takie wyroby mają wygląd korka i stosowane są do wyrobu wkładek do obuwia.

(2)Pokrycia podłogowe składające się z powłeczenia lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy.

Takie pokrycia podłogowe są naprawdę materiałami sztywnymi, odpornymi na ścieranie, składającymi się z podkładu tekstylnego (włączając filc) pokrytego po jednej stronie tak ściśle, że podkład jest zupełnie zasłonięty. Zazwyczaj mieszanka powlekająca, składająca się z oleju i kredy, po nałożeniu pokrywana jest warstwą farby. Mogą również składać się z grubej warstwy z tworzyw sztucznych (np. poli(chlorku winylu)) lub nawet z kilku warstw farby nałożonej bezpośrednio na podkładkę tekstylną.

W wielu przypadkach, wyroby objęte tą pozycją w celu ich wzmocnienia pokrywane są również po drugiej stronie. Klasyfikowane są tutaj, bez względu na to, czy są w rolkach, czy przycięte do kształtu, gotowe do użytku.

Niniejsza pozycja nie obejmuje arkuszy i płyt składających się na linoleum oraz pokryć podłogowych bez podłoża; tego rodzaju wyroby klasyfikowane są w zależności od materiałów składowych (działy 39, 40, 45 itd.)

Pozycja wyłącza również wkładki do obuwia (pozycja 6406).

 


 


5905-Pokrycia ścienne włókiennicze.

Zgodne z definicją podaną w uwadze 3. do działu 59., niniejsza pozycja obejmuje pokrycia ścienne włókiennicze, to znaczy wyroby w rolach, o szerokości nie mniejszej niż 45 cm, nadające się do ozdabiania ściany lub sufitu, składające się z powierzchni tekstylnej, która umieszczona jest na jakiejś podkładce (np. papierze) lub, której spód został poddany obróbce (impregnacji lub powleczeniu umożliwiającym nakładanie pasty).

Pozycja obejmuje:

(1)Przędze ułożone równolegle, tkaniny, filce, dzianiny (włączając materiały igłowane), umieszczone na jakimś podłożu z materiału.

(2)Przędze ułożone równolegle, tkaniny lub koronkę, na cienkiej warstwie tworzywa sztucznego umieszczonego na jakimś podłożu z materiału.

(3)Przędze ułożone równolegle (górna warstwa), przymocowane ściegiem łańcuszkowym do cienkiej włókniny (warstwa środkowa), naklejone na jakieś podłoże z materiału.

(4)Taśmy z włókien tekstylnych (górna warstwa) zespolone ściegiem łańcuszkowym, z nałożonym na nie pęczkami z przędzy (warstwa środkowa), naklejone na podłoże z jakiegoś materiału.

(5)Włókniny, powierzchniowo pokryte kosmykami włókien (imitacja zamszu) i naklejone na jakieś podłoże z materiału.

(6)Tkaniny ozdobione ręcznie wykonanymi deseniami, umieszczone na jakimś podłożu z materiału.

W pokryciach ściennych objętych niniejszą pozycją, powierzchnia tekstylna może być barwiona, zadrukowana lub inaczej ozdobiona, a w przypadkach, gdy materiał ten występuje na podłożu, może je przykryć całkowicie lub częściowo.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Pokryć ściennych z tworzyw sztucznych zdefiniowanych w uwadze 9. do działu 39. (pozycja 3918).

(b)Pokryć ściennych składających się z papieru lub z papieru pokrytego tworzywami sztucznymi, ozdobionych wprost na powierzchni kosmykami tekstylnymi lub pyłem tekstylnym (pozycja 4814).

(c)Tkanin pokrytych kosmykami tekstylnymi, nawet z dodatkowym podkładem lub impregnacją lub powleczeniem umożliwiającymi nakładanie pasty (pozycja 5907).


 


5906-Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902.

5906 10-Taśmy przylepne o szerokości nieprzekraczającej 20 cm

-Pozostałe:

5906 91- -Dziane

5906 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, włącznie z materiałami włókienniczymi maczanymi (innymi niż te objęte pozycją 5902), o masie powierzchniowej:

(1)nieprzekraczającej 1500 g/m2, bez względu na proporcje materiału włókienniczego i gumy; lub

(2)przekraczającej 1500 g/m2, zawierającej więcej niż 50% masy materiału włókienniczego.

Takie materiały gumowane stosowane są głównie do wyrobu odzieży wodoodpornej, specjalnych ubrań chroniących przed promieniowaniem, artykułów pneumatycznych, wyposażenia biwakowego, wyrobów sanitarnych itp.

Niektóre materiały tapicerskie, cienko powleczone po jednej stronie lateksem kauczukowym, niekoniecznie wodoodporne, objęte są tą pozycją.

Tego rodzaju materiałów nie należy mylić z materiałami składającymi się z warstw pokrytych klejami gumowymi, choćby takich, które stosuje się na nadwozia lub obuwie. W przekroju poprzecznym takich materiałów nie można dostrzec cienkiej warstwy gumy i zwykle objęte są działami od 50. do 55.

(B)Materiały wykonane z przędzy, paska lub tym podobnych, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub osłoniętych gumą, objętych pozycją 5604.

(C)Materiały bezwątkowe, składające się z ułożonych równolegle przędz włókienniczych aglomerowanych gumą lub pokrytych gumą w procesie kalandrowania, niezależnie od ich masy powierzchniowej. Te wyroby stosowane są do produkcji opon, rur gumowych, pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędowych itp.

(D)Przylepne taśmy, włączając taśmy stosowane na izolację elektryczną, w których podłoże stanowią tekstylia, nawet uprzednio podgumowane, a spoiwem jest guma.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Taśm przylepnych impregnowanych lub powleczonych substancjami farmaceutycznymi lub przygotowanych w postaci lub pakowanych do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (pozycja 3005).

(b)Materiałów włókienniczych gumowanych, w rodzaju opisanych w punkcie (A) (2) powyżej, zawierających nie więcej niż 50 % masy materiału włókienniczego (pozycja 4005 lub 4008).

(c)Płyt, arkuszy lub taśmy z gumy komórkowej, połączonych z tekstyliami, gdzie tekstylia są obecne jedynie w celu wzmocnienia (pozycja 4008).

(d)Taśm lub pasów, przenośnikowych lub napędowch, na ogół składających się ze szkieletu złożonego z kilku warstw tekstyliów (nawet gumowanych) pokrytych gumą wulkanizowaną (pozycja 4010).

(e)Dywanów, linoleum i pozostałych pokryć podłogowych pokrytych od spodu gumą w celu zapewnienia większej elastyczności i przyczepności do podłogi (dział 57 lub pozycja 5904, w zależności od przypadku).

(f)Wyrobów włókienniczych pikowanych objęte pozycją 5811.

(g)Tekstyliów (nawet wyłożonych filcem), składających się z kilku warstw tkaniny połączonej gumą i wulkanizowanych pod ciśnieniem, w rodzaju stosowanych do wyrobu obić zgrzeblarskich, filców drukarskich i pozostałych podobnych artykułów, w rodzaju stosowanych do celów technicznych, włączając taśmy wykonane z welwetu laminowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich, objętych pozycją 5911.

(h)Materiałów włókienniczych gumowanych zgodnie z opisem podanym w części (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI (na ogół działy od 61. do 63.).

 


 


5907-Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tłami studyjnymi lub temu podobnymi.

(I) TEKSTYLIA W INNY SPOSÓB IMPREGNOWANE, POWLECZONE LUB POKRYTE

Grupa ta obejmuje tekstylia (wyłączając te objęte pozycjami od 5901 do 5906), które zostały impregnowane, powleczone lub pokryte, pod warunkiem że impregnacja, powleczenie lub pokrycie jest widoczne gołym okiem; nie należy brać pod uwagę zmiany barwy spowodowane tymi procesami.

Tekstylia, w których impregnacje, powleczenie lub pokrycie nie jest widoczne gołym okiem, gdy można je rozpoznać tylko po zmianie barwy oraz materiały włókiennicze wykończone zwykłą klejonką na bazie substancji skrobiowych lub podobnych, wyłączone (patrz uwaga 5 do tego działu); zazwyczaj objęte są działami od 50. do 55., 58. lub 60. Przykładami takich wyłączeń są materiały impregnowane klejem, krochmalem lub podobną klejonką (np. organdyny, muśliny) lub substancjami, których jedynym zadaniem jest uczynienie ich niemnącymi, moloodpornymi, niekurczliwymi lub wodoodpornymi (np. wodoodporne gabardyny lub popeliny).

Materiały te obejmują:

(A)Materiały pokryte smołą, bitumem lub podobnymi wyrobami, w rodzaju stosowanych do wyrobu brezentów lub płócien pakowych.

(B)Materiały pokryte woskiem.

(C)Delikatne materiały powleczone lub impregnowane preparatami na bazie naturalnych żywic i oleju kamforowego lub spreparowane na drodze impregnacji lub powleczenia olejem tak, aby stały się nieprzepuszczalne (czasem zwane jako „tafta woskowana”).

(D)Pozostałe tekstylia powleczone lub impregnowane olejem lub preparatami na bazie oleju schnącego.

Grupa ta obejmuje ceratę, będącą materiałem zazwyczaj z bawełny lub lnu, pokrytym z jednej lub obu stron pastą składającą się głównie z utlenionego oleju lnianego, wypełniaczy i środków barwiących.

Obejmuje również płótna pakowe, mocne i grube materiały z konopi, juty, bawełny, lnu lub włókien chemicznych, które wodoodporność uzyskały poprzez powleczenie ich grubą warstwą mieszanki na bazie oleju schnącego i sadzy lampowej.

(E)Materiały powleczone krzemianami w celu uczynienia ich niepalnymi (np. na ekrany ognioodporne).

(F)Materiały całkowicie powleczone jednolicie zabarwioną warstwą proszku farbiarskiego lub metalicznego.

(G)Materiał, którego powierzchnia jest powleczona klejem (klejem gumowym lub innym), tworzywami sztucznymi, gumą lub pozostałymi materiałami i napylona później cienką warstwą innego materiału, takiego jak:

(1)Kosmyki tekstylne lub pył do wykonania imitacji zamszu. (Materiały włókiennicze wykonane w podobny sposób, ale z dłuższych włókien, posiadające cechy sztucznych futer objętych pozycją 4304, nieobjęte tą pozycją). Materiały pokryte kosmykami tekstylnymi lub pyłem do wykonania imitacji okrywy włosowej (na przykład kordu genua) klasyfikowane są do tej pozycji.

(2)Korek rozdrobniony (np. na pokrycia ścienne).

(3)Proszek lub granulki, ze szkła (np. „mikrokulki” do ekranów kinowych).

(4)Mika sproszkowana.

(H)Materiały impregnowane mastyksem na bazie wazeliny lub innymi mastyksami, stosowane na emalie uszczelniające, wodoodporne pokrycia dachów, do naprawy rynien itp.

Niniejsza pozycja nie obejmuje materiałów we wzory, jeśli wzory te wykonano techniką drukarską lub przez napylanie, np. kurzem włókienniczym – patrz uwaga 5 do niniejszego działu (na ogół pozycja 5905 lub działy od 50. do 55., 58. lub 60.).

Pozycja nie obejmuje również:

(a)Jedwabiu nasączonego olejem oraz innych podobnych rodzajów materiałów nasączanych olejem, przygotowanych w postaci lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych; plastrów medycznych i opatrunków; bandaży pokrytych gipsem używanych przy złamaniach, przygotowanych w postaci lub w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Materiałów włókienniczych światłoczułych (pozycje od 3701 do 3704).

(c)Fornirów drewnianych na podkładce tekstylnej (pozycja 4408).

(d)Materiałów impregnowanych, powleczonych lub pokrytych, wykonanych jak opisano w części (II) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

(e)Płócien malarskich zagruntowanych (pozycja 5901).

(f)Linoleum i pozostałych wyrobów objętych pozycją 5904.

(g)Naturalnego lub sztucznego proszku lub ziarna ściernego na podłożu tekstylnym (pozycja 6805).

(h)Pokryć dachowych składających się z tekstyliów osłoniętych lub pokrytych całkowicie po obu stronach warstwą asfaltu lub podobnego materiału (pozycja 6807).

(ij)Folii metalowej na podłożu tekstylnym (na ogół sekcja XIV lub XV).

(II) PŁÓTNA POMALOWANE BĘDĄCE DEKORACJAMI TEATRALNYMI, TŁA STUDYJNE (PROSPEKTY) LUB PODOBNE

Grupa ta obejmuje arkusze płócien pomalowanych lub podobnych materiałów włókienniczych, na których namalowane są sceny z wnętrz lub z terenu, lub wzory dekoracyjne, w rodzaju stosowanych jako dekoracje teatralne do przedstawienia lub jako tła studyjne lub atelier filmowych itp. Mogą być już przycięte do rozmiaru, w rolkach lub zamontowane na drewnianych lub metalowych stojakach.

 


 


5908-Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec lub tym podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane.

(A)Knoty z materiałów włókienniczych.

Knoty objęte tą pozycją występują w postaci okrągłych prętów lub rurek z długich materiałów włókienniczych, zazwyczaje z bawełny, i albo tkanych, dzianych, albo plecionych. Różnią się wymiarami i kształtem od takich, które nadają się do użytku jako knoty do świec lub mechanicznych zapalniczek, lamp olejowych, kuchenek itp.

Klasyfikowane są tutaj, nawet jeżeli zostały przycięte do konkretnego rozmiar i wyposażone w druciane lub metalowe usztywnienie, ułatwiające ich wkładanie.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Woskowanych stożków (pozycja 3406).

(b)Lontów prochowych oraz lontów detonacyjnych (pozycja 3603).

(c)Knotów otrzymanych przez proste skręcenie lub złożenie przędz włókienniczych, szpagatu, powrozu itp. Takie knoty klasyfikowane są jako przędze do działów od 50. do 55. lub jako szpagat, powróz itp. objęte pozycją 5607.

(d)Knotów z włókien szklanych (pozycja 7019).

(B)Dzianiny workowe na koszulki żarowe.

Dzianiny workowe na koszulki żarowe mają postać wąskich dzianin w kształcie rurki, zazwyczaj z ramii, bawełny lub wiskozy i klasyfikowane są do tej pozycji, nawet jeśli są impregnowane chemikaliami (szczególnie torem lub azotanem ceru).

(C)Koszulki żarowe.

Koszulki żarowe klasyfikowane tutaj mogą być w postaci półproduktu (tzn. krótkiego walca lub rękawa z materiału, nawet impregnowanego chemikaliami wspomnianymi wyżej w punkcie (B)) lub gotowe, tzn., w których już wypalono i usunięto podłoże włókiennicze a azotany przekształciły się w tlenki, zachowując swój początkowy kształt, a ich powłoka została zaimpregnowana koloidem stabilizującym kształt do chwili użycia. Klasyfikowane są tutaj, nawet jeśli zawierają włókna azbestowe lub wzmocnienia.


 


5909Giętkie tekstylne przewody rurowe i podobne tekstylne przewody rurowe z okładziną, zbrojeniem lub osprzętem z innych materiałów, lub bez.

Pozycja ta obejmuje giętkie przewody rurowe, tj. węże strażackie i podobne przewody rurowe z materiału włókienniczego, w rodzaju stosowanych do transportu cieczy. Zazwyczaj wykonane są z ciężkich, ścisłych tkanin z bawełny, lnu, konopi lub włókien chemicznych, tkanych lub zszywanych w postaci rękawa, mogą być lub nie pokryte lub impregnowane olejem, smołą lub innymi preparatami chemicznymi.

Przewody rurowe z materiałów włókienniczych klasyfikowane są tutaj również wtedy, gdy od wewnątrz powleczone są gumą lub tworzywami sztucznymi, zbrojone metalem (np. spiralą z drutu metalowego) lub wyposażone w nietekstylne akcesoria, takie jak złącza do montażu jednej sekcji z drugą, dysze itp.

Przewody rurowe, rurki i węże z gumy wulkanizowanej, wzmacniane od wewnątrz materiałem włókienniczym lub pokryte na zewnątrz osłoną z grubej tkaniny, klasyfikowane są do pozycji 4009.


 


5910-Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z materiałów włókienniczych, nawet impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane tworzywami sztucznymi, lub wzmacniane metalem, lub innym materiałem.

Takie pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, używane są do przenoszenia mocy lub do transportu towarów. Zazwyczaj są one tkane lub plecione z przędzy wełnianej, bawełnianej, włókien chemicznych itp. Występują w różnych szerokościach oraz mogą składać się z dwóch lub więcej warstw materiału tkanego od razu, lub złączonych razem dopiero później; czasami są tkane z okrywą o krótkich pętelkach na powierzchni lub ze sznurowymi obrzeżami. Mogą być impregnowane olejem lnianym, smołą itp. oraz mogą być powleczone pokostem, minią itp. w celu zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych, kwaśnymi oparami itp.

Niniejsza pozycja obejmuje również pasy wykonane z materiałów z włókien syntetycznych, a w szczególności z poliamidu, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi.

Mogą być również wzmacniane taśmami lub nićmi, z metalu lub ze skóry wyprawionej.

Zgodnie z uwagą 6. do tego działu, pasy o grubości mniejszej niż 3 mm wyłączone; klasyfikowane są do działów od 50. do 55., jako taśmy tkane (pozycja 5806), jako plecionki (pozycja 5808) itp. Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe (tj. pasy w długości przycięte do rozmiaru i albo połączone końcami na stałe, albo wyposażone w specjalne złącza do ich spinania) klasyfikowane są tutaj bez względu na grubość materiału.

Niniejsza pozycja obejmuje również pasy transmisyjne z tekstylnej liny lub powrozu, gotowe do użycia; mogą być wykonane jako pętle bez końca lub z połączonymi końcami.

Pozycja niniejsza nie obejmuje również:

(a)Pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędowych, zamontowanych w maszynach lub aparaturze, do których zostały przeznaczone, nawet aktualnie niezamontowane (klasyfikowane z tą maszyną lub urządzeniem - np. sekcja XVI).

(b)Pasów lub taśm z tekstyliów impregnowanych, powleczonych lub laminowanych gumą, lub wykonanych z przędzy włókienniczej lub powrozu, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub osłoniętych gumą (pozycja 4010, patrz uwaga 6(b) do tego działu).

 


 


5911-Produkty i artykuły tekstylne, do zastosowań technicznych, wymienione w uwadze 7 do niniejszego działu (+).

5911 10-Tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałem, w rodzaju stosowanych do obić zgrzeblarskich i podobne materiały, w rodzaju stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z aksamitu impregnowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich)

5911 20-Gaza młynarska, nawet gotowa

-Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach (na przykład do masy włóknistej lub azbestowo-cementowej):

5911 31- -O masie powierzchniowej mniejszej niż 650 g/m2

5911 32- -O masie powierzchniowej 650 g/m2 lub większej

5911 40-Materiały filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub temu podobnych, włącznie z tymi z włosów ludzkich

5911 90-Pozostałe

Produkty i artykuły włókiennicze objęte tą pozycją odznaczają się szczególnymi cechami, które pozwalają zidentyfikować je jako przeznaczone do zastosowania w różnych rodzajach maszyn, aparatur, jako wyposażenie lub przyrządy, lub jako narzędzia lub części narzędzi.

Pozycja ta, w szczególności, obejmuje takie artykuły włókiennicze, które wyłączone są z innych pozycji oraz postanowieniem do pozycji 5911 wynikającym ze specyfiki nomenklatury (na przykład uwagą (1) (e), do sekcji XVI). Należy jednak zauważyć, że niektóre części lub akcesoria towarów objętych sekcją XVII, takie jak pasy bezpieczeństwa, ukształtowane wykładziny karoserii samochodowych i płyty izolacyjne (pozycja 8708) oraz pokrycia podłogowe do samochodów (dział 57), nie są klasyfikowane do tej pozycji.

(A) TEKSTYLIA I POZOSTAŁE WYROBY WŁÓKIENNICZE DO ZASTOSOWAŃ TECHNICZNYCH, W SZTUKACH, PRZYCIĘTE DO DŁUGOŚCI LUB PO PROSTU PRZYCIĘTE DO PROSTOKĄTA (WŁĄCZAJĄC KWADRAT)

Pod warunkiem że nie mają charakteru wyrobów objętych pozycjami od 5908 do 5910, takie wyroby klasyfikowane są tutaj (a nie do jakiejkolwiek innej pozycji w sekcji XI), bez względu na to, czy są w sztukach, przycięte do długości, czy po prostu przycięte do prostokąta (włączając kwadrat).

Grupa ta obejmuje tylko takie tekstylia i pozostałe wyroby włókiennicze, które zdefiniowane są w uwadze 7(a) do tego działu oraz wyszczególnione poniżej w punktach od (1) do (6).

(1)Tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałami (np. tworzywami sztucznymi), w rodzaju stosowanych do obić zgrzeblarskich i podobnych materiałów włókienniczych, w rodzaju stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami tkanymi wykonanymi z welwetu impregnowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich).

(2)Gazy młynarskie. Są to porowate materiały (na przykład o splocie gazejskim, leno lub płóciennym) o dokładnych geometrycznych wymiarach i kształtach (zazwyczaj kwadratowych) oczek, które nie mogą ulegać deformacji podczas użycia. Głównie stosowane są do przesiewania (np. mąki, proszków ściernych, rozdrobnionych tworzyw sztucznych, paszy), filtrowania lub do drukowania sitowego. Gazy młynarskie na ogół wykonane są ze ściśle skręconej przędzy jedwabnej lub przędzy z włókien ciągłych syntetycznych.

(3)Materiał filtracyjny (np. materiały filtracyjne i materiały filtracyjne igłowane), nawet impregnowane, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub do podobnych celów filtracyjnych (np. przy rafinowaniu cukru lub w browarach) oraz do oczyszczania gazu lub do podobnych zastosowaniach technicznych w przemysłowych instalacjach odpylających. Pozycja ta obejmuje olejowe filtry tkaninowe, niektóre z grubego, ciężkiego materiału z wełny lub innej sierści zwierzęcej oraz z niektórych materiałów niebielonych z włókien syntetycznych (np. nylonu) cieńszych niż poprzednie, ale o ścisłym splocie, nadającym im sztywności. Obejmuje również podobne materiały filtracyjne z włosów ludzkich.

(4)Tkaniny o wielu wątkach lub osnowach, nawet podbite filcem, impregnowane lub pokryte, w rodzaju stosowanych w maszynach lub do innych celów technicznych.

(5)Tekstylia wzmocnione metalem, w rodzaju stosowanych do celów technicznych; metalowa nitka (czysty metal, drut skręcony lub przędza włókiennicza rdzeniowa itp.) może być, na przykład wprowadzana podczas tkania (w szczególności jako osnowa) lub wprowadzana pomiędzy poszczególne warstwy materiału.

Jednakże filc wzmacniany metalem, jest wyłączony (pozycja 5602).

(6)Powrozy, plecionki i tym podobne, w rodzaju stosowanych w przemyśle jako szczeliwa lub materiały smarne; zazwyczaj o przekroju kwadratowym, powleczone lub impregnowane smarem, grafitem, talkiem itp. oraz czasem wzmacniane metalem. Powrozy itp. niepokryte ani impregnowane, klasyfikowane są tutaj, pod warunkiem że można je łatwo rozpoznać jako wyroby stosowane w przemyśle do pakowania lub jako materiały smarne.

(B) MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU STOSOWANYCH DO CELÓW TECHNICZNYCH

Wszystkie artykuły włókiennicze, w rodzaju stosowanych do celów technicznych (inne niż te objęte pozycjami od 5908 do 5910), klasyfikowane są do tej pozycji a nie gdzie indziej w sekcji XI (patrz uwaga 7 (b) do działu); na przykład:

(1)Dowolne materiały wymienione w punkcie (A) powyżej, które są gotowe (cięte do kształtu, połączone przez szycie itp.), na przykład materiał filtracyjny do pras klejarskich wykonany przez złożenie kilku kawałków materiału; gazy młynarskie cięte do kształtu i z brzegami wykończonymi taśmą lub wyposażone w metalowe oczka lub też materiał rozpięty na ramach do użycia w sitodruku.

(2)Tekstylia i filce, bez końców lub zaopatrzone w złącza spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach (na przykład do masy celulozowej lub azbestowo-cementowej) (włączając pasy maszynowe objęte pozycją 5910).

(3)Artykuły wykonane z połączonej spiralnie przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) i mające podobne zastosowanie, co materiały włókiennicze i filce, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach, o których mowa powyżej w punkcie (2).

(4)Uszczelki i membrany do pomp, silników itp. oraz podkładki (wyłączając te objęte pozycją 8484).

(5)Tarcze, rękawy i podkładki stosowane w maszynach do polerowania obuwia i w innych maszynach.

(6)Worki tekstylne do pras olejarskich.

(7)Powrozy cięte do długości, z węzłami, pętelkami lub oczkami z metalu lub szkła, stosowane w krosnach żakardowych lub innych krosnach.

(8)Gońce czółenkowe krosna.

(9)Worki do odkurzaczy, worki filtracyjne do instalacji oczyszczających powietrze, filtry olejowe do silników itp.

Artykuły włókiennicze objęte niniejszą pozycją mogą zawierać dodatkowe wyposażenie z innego materiału, pod warunkiem że te artykuły w zasadzie są artykułami włókienniczymi.

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 5911 90

Artykuły wykonane z połączonej spiralnie przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), mające podobne zastosowania, co tekstylia i filc w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub w podobnych maszynach, objęte są tą podpozycją, a nie podpozycją 5911 31 lub 5911 32.

__________