DZIAŁ 54

WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I TYM PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH

Uwagi
  1. W całej nomenklaturze określenie „włókna chemiczne” oznacza włókna odcinkowe i ciągłe, z polimerów organicznych otrzymywane w procesie przemysłowym, zarówno:

(a)   przez polimeryzację monomerów organicznych do produkcji polimerów, takich jak poliamidy, poliestry, poliolefiny, poliuretany lub przez chemiczną modyfikację polimerów otrzymywanych w tym procesie (na przykład poli(alkohol winylowy) otrzymywany przez hydrolizę poli(octanu winylu)); lub

(b)   przez rozpuszczenie lub przez obróbkę chemiczną naturalnych polimerów organicznych (na przykład celulozy) do produkcji polimerów, takich jak włókno miedziowe (cupro) lub włókno wiskozowe, lub przez chemiczną modyfikację naturalnych polimerów organicznych (na przykład celulozy, kazeiny i pozostałych białek lub kwasu alginowego), do produkcji polimerów, takich jak octan celulozy lub alginiany.

Określenia „syntetyczne” i „sztuczne”, stosowane w odniesieniu do włókien oznaczają: syntetyczne  włókna, jak zdefiniowano w lit. a); sztuczne  włókna, jak zdefiniowano w lit. b). Pasek i tym podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405, nie są uważane za włókna ciągłe chemiczne.

Określenia „chemiczne”, „syntetyczne” i „sztuczne” będą miały takie samo znaczenie, gdy będą stosowane w odniesieniu do „materiałów włókienniczych”.

  1. Pozycje 5402 i 5403 nie dotyczą kabla z włókna ciągłego syntetycznego lub sztucznego, objętego działem 55.

 


 


UWAGI OGÓLNE

Czytając Uwagi wyjaśniające do tego działu należy wziąć pod uwagę Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XI.

Zgodnie z uwagą 1. do działu 54. określenie „włókna chemiczne”, które użyto w działach 54. i 55. lub gdzie indziej w nomenklaturze, dotyczy włókien ciągłych lub włókien odcinkowych, składających się z polimerów organicznych otrzymywanych w procesie przemysłowym, albo przez:

(1)Polimeryzację monomerów organicznych lub chemiczną modyfikację polimerów będących jej rezultatem (patrz Uwaga ogólna Not wyjaśniających do działu 39) (włókna syntetyczne); lub przez

(2)Rozpuszczanie lub obróbkę chemiczną naturalnych polimerów organicznych lub chemiczną modyfikację naturalnych polimerów organicznych (włókna sztuczne).

(I) WŁÓKA SYNTETYCZNE

Podstawowymi materiałami do produkcji tych włókien są produkty na ogół uzyskiwane w wyniku destylacji węgla lub ropy naftowej, lub gazu ziemnego. Substancje te, otrzymywane przez polimeryzację są, albo roztapiane, albo rozpuszczane w odpowiednim rozpuszczalniku, a następnie wytłaczane przez filiery (dysze przędzalnicze) do powietrza lub do odpowiedniej kąpieli koagulacyjnej, gdzie zestalają się na skutek schłodzenia lub odparowania rozpuszczalnika, lub też mogą się wytrącać w roztworze w postaci włókien ciągłych.

Na tym etapie właściwości tych produktów zwykle nie są wystarczające do ich bezpośredniego zastosowania do dalszych procesów włókienniczych i przedtem muszą być poddane procesowi rozciągania, który orientuje cząsteczki w kierunku włókna ciągłego, co znacznie poprawia niektóre właściwości techniczne (np. wytrzymałość).

Głównymi włóknami syntetycznymi są:

(1)Akrylowe: Włókna składają się z makrocząsteczek liniowych, zawierające w mieszaninie makrocząsteczek przynajmniej 85 % masy jednostek akrylonitrylu.

(2)Modakrylowe: Włókna składające się z makrocząsteczek liniowych, zawierające w mieszaninie makrocząsteczek przynajmniej 35 % masy, ale mniej niż 85 % masy jednostek akrylonitrylu.

(3)Polipropylenowe: Włókna składające się z makrocząsteczek akrylowych nasyconych węglowodorów liniowych, zawierające w mieszaninie przynajmniej 85 % masy jednostek, z co drugim atomem węgla z odgałęzioną grupą metylową w położeniu izotaktycznym i bez dalszych podstawień.

(4)Nylonowe lub pozostałe poliamidowe: Włókna składające się z syntetycznych makrocząsteczek liniowych, zawierające w mieszaninie makrocząsteczek przynajmniej 85 % okresowych amidowych wiązań, połączonych bezpośrednio z grupami acyklicznymi lub cyklicznymi lub przynajmniej 85 % grup aromatycznych, dołączonych przez wiązania amidowe do dwóch pierścieni aromatycznych, i w których grupy imidowe mogą być zastąpione do 50 % przez grupy amidowe.

Określenie „nylon lub pozostałe poliamidy” obejmuje aramidy (patrz uwaga 12 do tej sekcji).

(5)Poliestrowe: Włókna składające się z makrocząsteczek liniowych, zawierające przynajmniej 85 % masy tereftalanu diolu.

(6)Polietylenowe: Włókna składające się z makrocząsteczek liniowych zawierające w mieszaninie makrocząsteczek przynajmniej 85 % masy estru dioli i kwasu tereftalowego.

(7)Poliuretanowe: Włókna uzyskane w wyniku polimeryzacji wielofunkcyjnych izocyjanianów ze związkami poliwodorotlenowymi, takimi jak olej rycynowy, 1,4-butano diolu, polietery polioli, poliestry polioli.

Pozostałe włókna syntetyczne obejmują: chlorowłókna, fluorowłókna, polikarbamidowe, triwinylowe i winylalowe.

Gdy substancją tworzącą włókna jest kopolimer lub mieszanka homopolimerów, w rozumieniu działu 39., np. kopolimer etylenu i propylenu, przy klasyfikacji włókien należy wziąć pod uwagę odpowiedni udział procentowy każdego ze składników. Z wyjątkiem poliamidów udział ten odnosi się do masy.

(II) WŁÓKNA SZTUCZNE

Podstawowymi materiałami do produkcji tych włókien są polimery organiczne wyekstrahowane z naturalnych surowców w procesach, które mogą obejmować rozpuszczanie lub obróbkę chemiczną, lub modyfikację chemiczną.

Głównymi włóknami sztucznymi są:

(A)Włókna celulozowe, a mianowicie:

(1)Wiskozowe, które produkuje się poddając celulozę (na ogół w postaci siarczynowej masy drzewnej) działaniu wodorotlenku sodu; następnie na otrzymaną alkalicelulozę działa się disiarczkiem węgla i przetwarza się na sodowy ksantogenian celulozy. Ten ostatni z kolei przetwarzany jest w gęsty roztwór, zwany wiskozą, przez rozpuszczanie w rozcieńczonym wodorotlenku sodu.

Po oczyszczeniu i dojrzeniu, wiskoza zostaje przeciśnięta przez dysze przędzalnicze do kwaśnej kąpieli koagulacyjnej w celu uformowania włókien ciągłych celulozy regenerowanej. Włókna wiskozowe obejmuje również włókna modalne, które produkowane są z celulozy regenerowanej przez zmodyfikowany proces wiskozowy.

(2)Miedziowe otrzymuje się przez rozpuszczenie celulozy (na ogół w postaci lintersu lub chemicznej masy drzewnej) w roztworze miedzi; uzyskany roztwór wiskozowy przeciskany jest do kąpieli, w której z wytrąconej celulozy formowane są włókna ciągłe.

(3)Acetylocelulozowe (włącznie z trioctanem): Włókna otrzymane z acetylocelulozy, w której przynajmniej 74 % grup hydroksylowych jest acetylowanych. Produkowane są przez poddanie celulozy (w postaci lintersu bawełnianego lub chemicznej masy drzewnej) działaniu mieszaniny bezwodnika octowego, kwasu octowego i kwasu siarkowego. Otrzymana acetyloceluloza surowa modyfikowana jest do postaci rozpuszczalnej i rozpuszczana w lotnym rozpuszczalniku, takim jak aceton, a następnie wytłaczana (na ogół do gorącego powietrza); po wyparowaniu rozpuszczalnika pozostają włókna acetylocelulozy.

(B)Włókna białkowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, obejmujące:

(1)Włókna wytwarzane przez rozpuszczenie kazeiny mleka w roztworze zasadowym (na ogół w wodorotlenku sodu); po dojrzeniu roztwór wytłaczany jest do kwaśnej kąpieli koagulującej. Otrzymane włókna ciągłe następnie utwardzane są przez poddanie ich działaniu formaldehydu, taniny, soli chromu lub innych związków chemicznych.

(2)Pozostałe włókna wytwarzane w podobny sposób z białek orzeszków ziemnych, ziaren sojowych, kukurydzy itp.

(C)Włókna alginowe. Przez obróbkę chemiczną różnych rodzajów wodorostów morskich otrzymuje się lepki roztwór, na ogół alginian sodu; wytłaczany jest do kąpieli, w której przetwarzany jest na pewne alginiany metaliczne. Obejmują one:

(1)Włókna alginowe chromu wapnia; nie są one łatwopalne.

(2)Włókna alginowe wapnia. Łatwo rozpuszczają się w słabym roztworze zasadowym mydła; wyroby nie nadają się do normalnego stosowania we włókiennictwie i najczęściej stosowane są jako nici tymczasowe w pewnych operacjach produkcyjnych.

***

Dział ten obejmuje włókna ciągłe chemiczne oraz przędze i tkaniny z takich włókien ciągłych, włącznie z przędzami i tkaninami ze zmieszanych włókien tekstylnych, klasyfikowanych z uwzględnieniem uwagi 2. do sekcji XI jako przędze i tkaniny z włókien ciągłych chemicznych. Obejmuje również przędzę jednowłókową (monofilament) i pozostałe wyroby objęte pozycją 5404 lub 5405 oraz tkaniny z takich wyrobów.

Kabel z włókna ciągłego, inny niż ten zdefiniowany w uwadze 1. do działu 55., jest wyłączony. Na ogół używany jest do produkcji filtrów papierosowych, podczas gdy kabel z włókna ciągłego objęty działem 55. używany jest do wyrobu włókien odcinkowych.

Dział ten nie obejmuje:

(a)Nitek dentystycznych do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w indywidualnych opakowaniach, objętych pozycją 3306.

(b)Wyrobów objętych działem 40., a w szczególności nici i sznurka objętych pozycją 4007.

(c)Wyrobów objętych działem 55., a w szczególności włókien odcinkowych, przędz i tkanin z włókien odcinkowych i odpadów (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną), z włókien ciągłych chemicznych.

(d)Włókien węglowych i artykułów z włókien węglowych objętych pozycją 6815.

(e)Włókien szklanych i artykułów z włókien szklanych objętych pozycją 7019.

 


 


5401-Nici do szycia z włókien ciągłych chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej.

5401 10-Z włókien ciągłych syntetycznych

5401 20-Z włókien ciągłych sztucznych

Pozycja obejmuje nici do szycia z włókien ciągłych chemicznych w postaci i odpowiadające warunkom podanym w części (I) B 4) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Jednakże jeśli taka nić jest zdefiniowana jako szpagat itp. (patrz część (I) B 2) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI), to jest wyłączona (pozycja 5607).

Nici do szycia pozostają w tej pozycji, nawet jeśli pakowane są do sprzedaży detalicznej lub przetwarzane, jak to podano w części (I) B 1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Pozycja ta również wyłącza nitki pojedyncze i przędzę jednowłókową (monofilament), nawet jeśli używane są jako nici do szycia (pozycja 5402, 5403, 5404 lub 5405, w zależności od przypadku).

 


 


5402-Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłókową (monofilamentem) syntetyczną o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów (+).

-Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie z nylonu lub pozostałych poliamidów, nawet teksturowana:

5402 11- -Z poliamidów aromatycznych

5402 19- -Pozostała

5402 20-Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie z poliestrów, nawet teksturowana

-Przędza teksturowana:

5402 31- -Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie liniowej nitki pojedynczej nie większej niż 50 teksów

5402 32- -Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie liniowej nitki pojedynczej większej niż 50 teksów

5402 33- -Z poliestrów

5402 34- -Z polipropylenu

5402 39- -Pozostała

-Pozostała nitka pojedyncza, nieskręcana lub o skręcie nieprzekraczającym 50 obrotów na metr:

5402 44- -Elastomerowa

5402 45- -Pozostała, z nylonu lub pozostałych poliamidów

5402 46- -Pozostała, z poliestrów, częściowo orientowana

5402 47- -Pozostała, z poliestrów

5402 48- -Pozostała, z polipropylenu

5402 49- -Pozostała

-Pozostała nitka pojedyncza, o skręcie przekraczającym 50 obrotów na metr:

5402 51- -Z nylonu lub pozostałych poliamidów

5402 52- -Z poliestrów

5402 53- -Z polipropylenu

5402 59- -Pozostała

-Pozostała nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana:

5402 61- -Z nylonu lub pozostałych poliamidów

5402 62- -Z poliestrów

5402 63- -Z polipropylenu

5402 69- -Pozostała

Pozycja ta obejmuje przędzę z włókna ciągłego syntetycznego (inną niż nici do szycia). Obejmuje ona:

(1)Przędzę jednowłóknową (monofilament) (monofil) o masie liniowej nieprzekraczającej 67 decyteksów.

(2)Przędzę wielowłókową (multifilament) otrzymaną przez połączenie pewnej ilości przędz jednowłókowych (monofilamentów) (ilość ta zmienia się od dwóch do kilkuset włókien ciągłych) na ogół, gdy wychodzą one z dysz przędzalniczych. Przędze te mogą być bez skrętu lub skręcone (pojedyncze, wieloskładowe (złożone) lub kablowane). Obejmują one:

(i)Nitki pojedyncze składające się z włókien ciągłych zwijanych równolegle bez skrętu. Kabel z włókna ciągłego objęty jest tą pozycją, pod warunkiem że nie jest również objęty działem 55.

(ii)Nitki pojedyncze z takich włókien ciągłych skręconych przy wychodzeniu z dysz przędzalniczych lub w następnej operacji skręcania.

(iii)Nitki wieloskładowe (złożone) lub kablowane wytwarzane przez połączenie takich nitek pojedynczych, włącznie z przędzami otrzymanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) objętej pozycją 5404 (patrz część (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI).

Jednakże powyższe przędze wyłączone, jeżeli stanowią szpagat objęty pozycją 5607 lub przędzę pakowaną do sprzedaży detalicznej objętą pozycją 5406 (patrz część (I) (B) (2) i (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI).

Poza zwykłymi postaciami, w których przędze włókiennicze mogą być pakowane do sprzedaży detalicznej, niektóre przędze objęte tą pozycją mogą być pakowane do sprzedaży detalicznej bez wewnętrznego nośnika (zwoje wirówkowe itp.).

Poza już wymienionymi wyłączeniami, pozycja ta nie obejmuje:

(a)Przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) syntetycznej i paska oraz podobnych z materiałów włókienniczych syntetycznych, objętych pozycją 5404.

(b)Kabla z włókna ciągłego syntetycznego o długości przekraczającej 2 m, objętego pozycją 5501.

(c)Kabla z włókna ciągłego syntetycznego, o długości nieprzekraczającej 2 m, objętego pozycją 5503.

(d)Czesanek (zerwanego kabla) objętych pozycją 5506.

(e)Przędz metalizowanych, włączając przędze objęte tą pozycji połączone z nicią metalową w dowolnej proporcji lub pokryte metalem (pozycja 5605).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje od 5402 31 do 5402 39

Przędze teksturowane są przędzami zmienionymi na skutek procesów mechanicznych lub fizycznych (np. skręcanie, rozkręcanie, fałszywy skręt, ściskanie, czochranie, utwardzanie cieplne lub połączenie kilku tych procesów), dzięki którym poszczególne włókna uzyskały skędzierzawienie, karbikowatość, pętelki itd. Odkształcenia te mogą być częściowo lub całkowicie zlikwidowane po zastosowaniu siły rozciągającej, ale wracają do poprzedniej postaci, gdy siła rozciągająca przestanie działać.

Przędze teksturowane charakteryzują się tym, że mają albo dużą objętość, albo wysoką rozciągalność. Wysoki stopień elastyczności czyni je szczególnie odpowiednimi do stosowania do wyrobu odzieży rozciągliwej (tj. trykotów, pończoch, bielizny), a duża objętość przędz nadaje materiałom miękkości i ciepły chwyt.

Przędze teksturowane można odróżnić od przędz z włókien ciągłych nieteksturowanych (płaskich) po specjalnym charakterystycznym skręcie, małych pętelkach lub ograniczonej orientacji równoległej włókien w przędzy.

Podpozycja 5402 46

Podpozycja ta obejmuje przędze składające się z włókien, których cząsteczki są tylko częściowo orientowane. Te przędze, które na ogół występują w postaci płaskiej, nie są stosowane bezpośrednio do produkcji materiałów i najpierw muszą być poddane procesowi rozciągania lub rozciągania z teksturowaniem. Znane są również pod nazwą „POY”.


 


5403-Przędza z włókna ciągłego sztucznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłókową (monofilamentem) sztuczną, o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów.

5403 10-Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z włókna wiskozowego

-Pozostała nitka pojedyncza:

5403 31- -Z włókna wiskozowego, nieskręcona lub o skręcie nieprzekraczającym 120 obrotów na metr

5403 32- -Z włókna wiskozowego, o skręcie przekraczającym 120 obrotów na metr

5403 33- -Z octanu celulozy

5403 39- -Pozostała

-Pozostała nitka, wieloskładowa (złożona) lub kablowana:

5403 41- -Z włókna wiskozowego

5403 42- -Z octanu celulozy

5403 49- -Pozostała

Noty wyjaśniające do pozycji 5402 stosuje się do wyrobów objętych tą pozycją, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 

 


 


5404-Przędza jednowłóknowa (monofilament) syntetyczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych syntetycznych, o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm.

-Przędza jednowłóknowa (monofilament):

5404 11- -Elastomerowa

5404 12- -Pozostała, z polipropylenu

5404 19- -Pozostała

5404 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Przędzę jednowłóknową (monofilament) syntetyczną. Są one włóknami ciągłymi wytłaczanymi jako włókna ciągłe pojedyncze. Do tej pozycji klasyfikowane są tylko włókna o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i których żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm. Przędze jednowłóknowe (monofilamenty) objęte tą pozycją mogą mieć dowolny kształt przekroju poprzecznego i mogą być otrzymywane nie tylko przez wytłaczanie, ale także przez laminowanie lub stapianie.

(2)Pasek i podobne, z materiałów włókienniczych syntetycznych. Paski objęte tą pozycją są płaskie, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, albo wytwarzane w tej postaci przez wytłaczanie, albo cięcie z szerszych pasków lub arkuszy.

Pod warunkiem że ich pozorna szerokość (tj. w stanie złożonym, spłaszczonym, ściśniętym lub skręconym) nie przekracza 5 mm, pozycja ta obejmuje również:

(i)Pasek złożony wzdłużnie.

(ii)Spłaszczone rurki, nawet złożone wzdłużnie.

(iii)          Paski i artykuły, o których mowa w (i) oraz (ii) powyżej, ściśnięte lub skręcone.

Jeśli szerokość (lub szerokość pozorna) nie jest równomierna, należy klasyfikować według szerokości średniej.

Niniejsza pozycja obejmuje również wieloskładowe (złożone) lub kablowane paski i tym podobne.

Te wszystkie wyroby na ogół są długie, ale klasyfikowane są tutaj, nawet gdy zostały pocięte na krótkie odcinki i nawet gdy są zapakowane do sprzedaży detalicznej. Zwykle używane są, w zależnosci od właściwości, do produkcji szczotek i pędzli, rakiet sportowych, lin łowczych, szwów chirurgicznych, materiałów tapicerskich, pasów, kapeluszy, galonów itp.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Sterylnej przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) syntetycznej (pozycja 3006).

(b)Przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) syntetycznej, której jakikolwiek wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm lub paska i spłaszczonych rurek (włączając paski i spłaszczone rurki złożone wzdłużnie), nawet ściśniętych lub skręconych (na przykład sztuczna słoma), pod warunkiem że ich szerokość pozorna (tj. w stanie złożonym, spłaszczonym, ściśniętym, skręconym) przekracza 5 mm (dział 39).

(c)Przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) syntetycznej o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów objętej pozycją 5402.

(d)Pasków i tym podobnych objętych działem 56.

(e)Przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) syntetycznej z przymocowanym haczykiem lub w inny sposób przystosowanej do użycia jako liny łowcze (pozycja 9507).

(f)Kępek i pęczków przygotowanych do wyrobu szczotek i pędzli (pozycja 9603).

 


 


5405-Przędza jednowłókowa (monofilament) sztuczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych sztucznych, o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm.

Do wyrobów objętych tą pozycją stosuje się Noty wyjaśniające do pozycji 5404, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


5406-Przędza z włókna ciągłego chemicznego (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej.

Pozycja ta obejmuje przędzę z włókna ciągłego chemicznego (inną niż nici do szycia), gdy jest pakowana do sprzedaży detalicznej, tj. odpowiada postaciom i warunkom opisanym w części (I) (B) (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5407-Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5404.

5407 10-Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, lub poliestrów

5407 20-Tkaniny wykonane z pasków lub tym podobnych

5407 30-Materiały wyszczególnione w uwadze 9 do sekcji XI

-Pozostałe tkaniny, zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych, z nylonu lub pozostałych poliamidów:

5407 41- -Niebielone lub bielone

5407 42- -Barwione

5407 43- -Z przędz o różnych barwach

5407 44- -Zadrukowane

-Pozostałe tkaniny, zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych, teksturowanych:

5407 51- -Niebielone lub bielone

5407 52- -Barwione

5407 53- -Z przędz o różnych barwach

5407 54- -Zadrukowane

-Pozostałe tkaniny, zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych:

5407 61- -Zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych poliestrowych, nieteksturowanych

5407 69- -Pozostałe

-Pozostałe tkaniny, zawierające 85% masy lub więcej włókien ciągłych syntetycznych:

5407 71- -Niebielone lub bielone

5407 72- -Barwione

5407 73- -Z przędz o różnych barwach

5407 74- -Zadrukowane

-Pozostałe tkaniny, zawierające mniej niż 85% masy włókien ciągłych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną:

5407 81- -Niebielone lub bielone

5407 82- -Barwione

5407 83- -Z przędz o różnych barwach

5407 84- -Zadrukowane

-Pozostałe tkaniny:

5407 91- -Niebielone lub bielone

5407 92- -Barwione

5407 93- -Z przędz o różnych barwach

5407 94- -Zadrukowane

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak opisano w części (I) C Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), lub pasków objętych pozycją 5404; obejmuje duży wybór materiałów ubraniowych, podszewkowych, materiałów na zasłony, materiałów dekoracyjnych, materiałów namiotowych, materiałów spadochronowych itp.

Ta pozycja nie obejmuje:

(a)Bandaży medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Tkanin z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) syntetycznej, której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm lub z pasków lub podobnych, o pozornej szerokości przekraczającej 5 mm z materiałów włókienniczych syntetycznych (pozycja 4601).

(c)Tkanin z włókien odcinkowych syntetycznych (pozycje od 5512 do 5515).

(d)Materiału kordowego objętego pozycją 5902.

(e)Tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911.

 


 


5408-Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5405.

5408 10-Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z włókna wiskozowego

-Pozostałe tkaniny, zawierające 85% masy lub więcej włókna ciągłego sztucznego lub paska, lub tym podobnego:

5408 21- -Niebielone lub bielone

5408 22- -Barwione

5408 23- -Z przędz o różnych barwach

5408 24- -Zadrukowane

-Pozostałe tkaniny:

5408 31- -Niebielone lub bielone

5408 32- -Barwione

5408 33- -Z przędz o różnych barwach

5408 34- -Zadrukowane

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak opisano w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) lub z paska, objętych pozycją 5405; obejmuje ona duży wybór tkanin ubraniowych, materiałów na zasłony, materiałów dekoracyjnych, materiałów namiotowych, materiałów spadochronowych itp.

Ta pozycja nie obejmuje:

(a)Bandaży medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Tkanin z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) sztucznej, której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm lub z paska lub temu podobnych, o pozornej szerokości przekraczającej 5 mm, z materiałów włókienniczych sztucznych (pozycja 4601).

(c)Tkanin ze włókien odcinkowych sztucznych (pozycja 5516).

(d)Materiałów kordowych objętych pozycją 5902.

(e)Tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911.

__________