UWAGI OGÓLNE

Czytając Noty wyjaśniające do tego działu, należy wziąć pod uwagę Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XI.

Z pewnymi wyjątkami, o których mowa w Notach wyjaśniających do pozycji 5305, dział ten generalnie zajmuje się materiałami włókienniczymi roślinnymi (innymi niż bawełna), w różnych stadiach ich przetwarzania, od surowca w tkaniny.

Obejmuje również przędze papierowe i tkaniny z przędzy papierowej oraz wyroby z materiałów włókienniczych mieszankowych, włączonych do wyrobów objętych tym działem zgodnie z postanowieniami uwagi 2. do sekcji XI.

 


 


5301-Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; pakuły i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) (+).

5301 10-Len surowy lub roszony

-Len międlony, trzepany, czesany lub przerobiony w inny sposób, ale nieprzędziony:

5301 21- -Międlony lub trzepany

5301 29- -Pozostały

5301 30-Pakuły i odpady lnu

Len występuje w wielu odmianach, z których najbardziej znana jest Linum usitatissimum. Włókna lnu występują w roślinie jako zwarte wiązki łyka złączone substancją pektynową. Do zastosowania w przemyśle włókienniczym, włókna muszą być oddzielone jedno od drugiego i od reszty rośliny, w szczególności od zdrewniałej części wewnętrznej.

Pozycja ta obejmuje len surowy, roszony, trzepany, czesany lub poddany innym procesom, ale nieprzędziony.

(A)Len surowy (słoma lniana).

Jest to len wyrwany, nawet czochrany lub odziarniony (tj. pozbawiony liści i nasion).

(B)Len roszony.

Roszenie usuwa większość substancji pektynowej, która otacza włókna albo przez fermentację (działanie bakterii lub pleśni), albo chemicznie. Zwykle proces ten przeprowadzany jest przez:

(1)poddanie rośliny roszeniu lub moczeniu;

(2)zanurzenie rośliny w spokojnie płynących strumieniach lub rzekach, lub w stojącej wodzie w rowie lub basenie;

(3)zanurzenie w ciepłej wodzie w dużych zbiornikach; lub

(4)traktowanie go parą lub środkami chemicznymi, lub drobnoustrojami.

Następnie len roszony suszony jest na świeżym powietrzu lub mechanicznie. Włókna wewnętrzną rośliny połączone są ze zdrewniałą częścią wystarczająco luźno, żeby przez międlenie i trzepanie były od siebie oddzielone.

(C)Len trzepany.

Najpierw len jest międlony w celu pokruszenia zdrewniałych części na kawałki. Następnie jest trzepany, tj. częśc zdrewniała uderzane są ręcznie lub mechanicznie, pozostawiając włókna lniane. W czasie tego procesu uzyskuje się pewne ilości pakuł i odpadów.

(D)Len kotonizowany.

Podczas tego procesu len surowy najpierw gotowany jest w roztworze wodorotlenku sodu, a następnie nasycany węglanem sodu; dalej traktowany jest rozcieńczonym kwasem, a gdy przez wydzielenie ditlenku węgla łodygi rozdzielaja się, włókna lniane zostają uwalnione. Len obrabiany w taki sposób nie wymaga ani roszenia, ani trzepania. Len kotonizowany na ogół jest bielony.

(E)Len czesany.

Czesanie rozdziela łyko i układa włókna równolegle, usuwając jakiekolwiek pozostałe obce substancje oraz krótkie lub popękane włókna (pakuły z czesarki). Po wyjściu z czesarki len ma postać ciągłej, luźnej wiązki włókien. Włókna następnie są przepuszczane przez nakładarkę, z której wychodzą jako ciągła taśma. Taśmy te są poddawane serii operacji skręcania oraz rozciągania i przekształcane w niedoprzęd. Taśmy i niedoprzędy objęte są tą pozycją, pod warunkiem że nie zostały jeszcze przędzione i nie są przędzą. W ostatnim stadium niedoprzędy mogą być wyciągnięte bardzo cienko, w przybliżeniu do grubości pojedynczej przędzy, zazwyczaj z lekkim skrętem, jednakże mimo to, klasyfikowane są do tej pozycji i nie należy ich mylić z pojedynczymi przędzami objętymi pozycją 5306.

(F)Pakuły lniane i odpady (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną).

Pakuły składają się głównie z odpadów lnu o różnym stopniu przydatności do przędzenia; składają się z włókien krótkich, zasupłanych, poprzerywanych lub splątanych, otrzymanych podczas różnych procesów, takich jak trzepanie, czesanie i przędzenie.

Pozycja ta obejmuje również odpady przędzy otrzymane podczas operacji przędzenia, zwijania lub tkania oraz włókna odpadowe otrzymane przez rozrywanie odpadowych kawałków materiałów włókienniczych lub gotowych artykułów na tworzące je włókna; na ogół przeznaczone są do ponownego przędzenia.

Z uwagi na krótkość włókien, z których składają się, pakuły i pozostałe odpady przeznaczone do przędzenia, zazwyczaj są zgrzeblone, ale nieczesane. Taśmy i niedoprzędy otrzymane po zgrzebleniu, również objęte są niniejszą pozycją.

Pozycja ta obejmuje również odpady nieodpowiednie do przędzenia, otrzymane głównie podczas trzepania lub czesania i stosowane są jako wyściółki lub materiały do wypychania, jako środek wiążący w zaprawie murarskiej lub jako surowiec do produkcji pewnych rodzajów papieru.

Wyroby wymienione powyżej, pozostają w tej pozycją, nawet gdy są bielone lub barwione.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Pokruszonych kawałków zdrewniałych powstałych podczas trzepania (pozycja 4401).

(b)Niektórych włóknistych materiałów roślinnych, czasami znanych jako len, np. len indyjski (Abroma augusta) (pozycja 5303) oraz nowozelandzkie konopie lub len (Phormium tenax) (pozycja 5305).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 5301 21

Podpozycja ta obejmuje len trzepany otrzymywany z pakuł.

 


 


5302-Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną).

5302 10-Konopie siewne, surowe lub roszone

5302 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje tylko konopie siewne (Cannabis sativa L.) roślinę, która rośnie w bardzo różnych klimatach i na bardzo różnych glebach. Włókna znajdują sie w łyku rośliny i są oddzielane przez szereg operacji podobnych do tych, stosowanych w przypadku lnu (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 5301).

Pozycja ta obejmuje:

(1)Konopie surowe w stanie, w jakim zostało wyrwane, nawet z usuniętymi liśćmi i nasionami.

(2)Konopie roszone, w którym włókna jeszcze są złączone ze zdrewniałą częścią rośliny, ale zostały rozluźnione przez roszenie.

(3)Konopie trzepane, które zawiera wyodrębnione włókna, czasem o długości 2 m lub większej, oddzielone od rośliny przez trzepanie.

(4)Konopie czesane lub włókna konopne inaczej przygotowane do przędzenia, na ogół w postaci taśm lub niedoprzędów.

(5)Pakuły i odpady konopne. Obejmuje odpady otrzymane podczas trzepania lub czesania, odpady przędzy otrzymane podczas przędzenia, tkania itd. oraz szarpankę rozwłóknioną otrzymaną ze szmat odpadowych, lin lub powrozów itd. Pakuły i odpady klasyfikowane są do tej pozycji niezależnie od tego, czy nadają się do przędzenia (nawet w postaci taśm lub niedoprzędów), czy też nadają się tylko do wykorzystania jako materiał uszczelniający, na wyściółki lub jako materiał do wypychania, produkcji papieru itd.

Kotonizacja (podobnie do tej, stosowanej czasami do lnu), bielenie lub barwienie nie wpływają na klasyfikację do tej pozycji.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Pozostałych roślinnych materiałów włóknistych, znanych jako konopie, np.:

(1)Konopi z Tampico (istle) (pozycja 1404 lub 5305).

(2)Ketmi konopiowatej (Hibiscus cannabinus), ketmi szczawiowej (Hibiscus sabdariffa), zaślazu pospolitego (Abutilon avicennae), krotolarii rózgowatej (Crotalaria juncea) oraz konopi z Queensland (Sida) (pozycja 5303).

(3)Konopi Haiti (Agave foetida), konopi manilskich (abaca), konopi z Mauritiusa (Furcraea gigantea) i konopi nowozelandzkich lub lnu nowozelandzkiego (Phormium tenax) (pozycja 5305).

(b)Twardej zdrewniałej części rośliny usuwanej podczas trzepania (pozycja 4401).

(c)Przędzy z konopi siewnych (pozycja 5308).

(d)Szmat lub odpadów lin lub powrozów (dział 63).

 


 


5303-Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły i odpady z nich (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną).

5303 10-Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone

5303 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje wszystkie włókna tekstylne wyciągniete z łodyg roślin dwuliściennych, inne niż len (pozycja 5301), konopie siewne (pozycja 5302) i ramia (pozycja 5305).

Włókna tekstylne łykowe klasyfikowane do tej pozycji są bardziej miękkie w dotyku niż większość włókien roślinnych objętych pozycją 5305 i również są od nich cieńsze.

Niniejsza pozycja obejmuje włókna:

(1)Juty prawdziwej, której dwiema podstawowymi odmianami są Corchorus capsularis lub juta biała oraz Corchorus olitorius lub juta czerwona, znana także jako Tossa.

(2)Ketmi konopiowatej (Hibiscus cannabinus L.) znanej w handlu jako konopie Hibiscus, konopie Gambo, juta syjamska, Kenaf, juta Bimlipatam lub Bimli, konopie Ambari, Papoula z San Francisco, Dah, Meshta itd.

(3)Ketmi szczawiowej (Hibiscus sabdariffa L.), znanej w handlu jako konopie Roselle lub Rosella, konopie syjamskie, Kenaf, juta jawajska itd.

(4)Zaślazu pospolitego (Abutilion theophrasti, syn. Abutilon avicennae), znanego także jako konopie abutilon, juta chińska, Tien-Tsin, Ching-ma, King-ma itd.

(5)Włókna żarnowca miotlastego (Cytisus scoparius), z łyka rózgowca sitowego (Spartium junceum).

(6)Ureny łatkowatej (Urena lobata, syn. Urena sinuata), znanej pod różnymi nazwami, w zależności skąd pochodzą: juta z Kongo, juta madagaskarska lub Paka, Malva blanca lub Cadillo (Kuba), Guaxima, Aramina lub Malva roxa (Brazylia), Caesarweed (Floryda).

(7)Krotolarii rózgowatej (Crotalara juncea L.), znanej jako konopie indyjskie, Sunn, Madras, Kalkuta, Bombaj lub Benares lub jako juta Julburpur.

(8)Sidy, znanej głównie jako Escobilla, Malvaisco, konopie Queensland lub juta kubańska.

(9)Thespesia, znana jako Polompon (Wietnam).

(10)Abroma augusta, znana jako bawełna diabelska lub len indyjski.

(11)Clappertonia ficifolia, znana jako Punga (Kongo) lub Guaxima (Brazylia).

(12)Triumfetta, znana jako Punga (Kongo) lub Carapicho (Brazylia).

(13)Pokrzywy.

Pozycja ta obejmuje:

(I)         Materiały włókniste surowe (w łodygach, jeszcze nieroszone ani wyciągnięte); włókna roszone; włókna wyciągnięte (wyciągnięte przez maszynę), tj. włókna, czasami o długości 2 m lub większej, takie jak zostały wyciągnięte z rośliny przez roszenie lub wyciąganie; „ścinki” (grube końce włókien, które są odcięte i sprzedawane oddzielnie). Jednakże materiały roślinne, które w stanie surowym lub w pewnych postaciach objęte są działem 14. (na przykład szczodrzewica miotlasta w łodygach) klasyfikowane są do tej pozycji tylko wtedy, gdy są one poddane obróbce wskazującej, że będą wykorzystywane jako materiały włókiennicze (np., gdy zostały pokruszone, zgrzeblone lub czesane, przygotowanie do przędzenia).

(II)Włókna zgrzeblone lub czesane, lub w inny sposób przygotowane do przędzenia, zazwyczaj w postaci taśm.

(III)Pakuły i odpady otrzymane głównie podczas zgrzeblenia lub czesania włókien łykowych; odpady przędzy z włókien łykowych otrzymane w trakcie przędzenia, tkania itd. oraz szarpankę rozwłóknioną otrzymaną ze szmat i odpadów lin lub powrozów. Pakuły i odpady klasyfikowane są tutaj, jeśli nadają się do przędzenia (nawet w postaci taśmy) lub tylko nadają się do użycia jako materiały uszczelniające, wyścielające lub do wypychania, lub do produkcji filcu, papieru itd.

Bielenie lub barwienie nie wpływa na klasyfikację wyrobów objętych tą pozycją.

Pozycja nie obejmuje również:

(a)Łodyg żarnowca miotlastego (pozycja 1404).

(b)Pakuł, medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej do celów medycznych lub chirurgicznych (pozycja 3005).

(c)Przędz z juty lub pozostałych włókien łykowych, objętych tą pozycją (pozycja 5307).

(d)Szmat lub odpadów lin, linek lub powrozów (dział 63).

 


 


[5304]

 


 


5305-Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną).

Pozycja ta obejmuje roślinne włókna tekstylne otrzymywane z liści lub owoców roślin niektórych jednoliściennych (np. kokosa, manili lub sizalu) lub, w przypadku ramii, otrzymywane z łodyg roślin dwuliściennych z rodziny urticaceae, niewymienione ani niewłączone do innych pozycji.

Włókna te, w większości przypadków, są bardziej szorstkie i grubsze niż włókna tekstylne łykowe objęte pozycją 5303. Na ogół tutaj klasyfikowane są zarówno surowe, jak i przygotowane do przędzenia (tj. zgrzeblone lub czesane w taśmy) lub w postaci pakuł lub odpadów włóknistych (otrzymanych głównie podczas czesania), odpadów przędzy (otrzymanych głównie podczas przędzenia lub tkania), lub szarpanki rozwłóknionej (otrzymanej ze szmat lub odpadów lin lub powrozów itd.).

Jednakże włókna otrzymane z materiałów roślinnych, które w stanie surowym lub w pewnych innych postaciach objęte są działem 14. (w szczególności kapok), klasyfikowane są tutaj tylko wtedy, gdy poddane są obróbce wskazującej, że będą używane jako materiały włókiennicze np., gdy zostały pokruszone, zgrzeblone lub czesane jako przygotowane do przędzenia.

Włókna tekstylne roślinne klasyfikowane tutaj obejmują.

Włókno kokosowe. Włókna kokosowe (coir) otrzymywane są z zewnętrznej okrywy orzechów i są grube, kruche oraz koloru brązowego. Klasyfikowane są tutaj niezależnie od tego, czy występują luzem, czy w wiązkach.

Manilę. Włókna manili (lub konopie manilskie) otrzymywane są z poszycia łodyg liści pewnych gatunków banana włóknodajnego (Musa textilis Nee), uprawianych głównie na Filipinach. Włókna te otrzymywane są przez zdzieranie nożami lub mechanicznie substancji niewłóknistej i klasyfikowane są tutaj, nawet kiedy są czesane lub w dowolny inny sposób przygotowane do przędzenia (tj. w postaci taśm lub niedoprzędów).

Włókna manili są bardzo odporne na działanie atmosferyczne oraz wody morskiej i dlatego głównie używane są do wyrobu lin okrętowych oraz sieci rybackich. Również mogą być przędzione a przędze używane są do tkania szorstkich materiałów lub wstążek do kapeluszy.

Ramię. Włókna ramii otrzymywane są z łyka różnych roślin, głównie z Boehmeria tenacissima (Rhea, ramia zielona) i Boehmeria nivea (ang. China grass, ramia biała) uprawianych głównie na Dalekim Wschodzie.

Łodygi cięte są przy samej ziemi. Następnie po wstępnym wysuszeniu czasami dekortyzowane są ręcznie lub mechanicznie, aby usunąć skórki z łodyg i połamać oraz usunąć zdrewniałą część wewnętrzną i wtedy otrzymuje się ramię w postaci długich wstęg. Po dekortyzacji następuje proces (na ogół przez gotowanie w roztworze zasadowym) usunięcia lepkiej substancji pektynowej, która łączy włókna. Następnie otrzymane włókna są wyciskane, suszone i stają się białoperłowe.

Alfę lub esparto. Włókna alfa lub esparto otrzymywane są z liści roślin. Jednakże tutaj klasyfikowane są tylko wtedy, gdy są walcowane, kruszone lub poddane innym procesom w sposób wskazujący na ich zastosowanie do celów włókienniczych. Włókna nieprzerobione nie są objęte tą pozycją (dział 14).

Włókno aloesu.

Konopie z Mauritiusa (Agave foetida).

Henequen (Agave fourcroydes).

Istle lub ixtle (konopie z Tampico lub Meksyku). Włókna te uzyskiwane z Agave funkiana lub Agave lechugilla, stosowane są głównie do produkcji szczotek, pędzli i zazwyczaj objęte są pozycją 1404, ale klasyfikowane są tutaj, jeśli zostały przetworzone w sposób wskazujący na ich zastosowanie do celów włókienniczych.

Maguey lub cantala. Włókna te otrzymywane są z Agave cantala (Filipiny lub Indonezja) lub Agave tequilana (Meksyk).

Konopie z Mauritiusa (Furcraea gigantea), znane również jako piteira (Brazylia).

Konopie nowozelandzkie lub len nowozelandzki (Phormium tenax).

Włókno torfowe (czasem znane jako Berandine lub torf Beraudine). Włókna te otrzymywane są ze zdrewniałego torfu. Jednakże pozostają tutaj tylko w przypadku, gdy zostały poddane obróbce w sposób wskazujący na ich zastosowanie do celów włókienniczych; w innym przypadku są wyłączone (pozycja 2703).

Ananas. Włókna znane również jako Curana (Amazonia), Pina (Meksyk) lub nawłoć, są otrzymywane z liści roślin ananasa z rodziny Bromeliaceae, która obejmuje również włókna Pita floja lub Pita kolumbijska lub Arghan, Caroa (Brazylia), Karates itp.

Pita (Agave americana).

Sansewerię, znaną również jako konopie „cięciwa łuku” lub konopie Ife.

Sizal (Agave sisalana).

Pałkę. Włókna otrzymywane są z liści pałki. Włókien tych nie należy mylić z włóknami o krótkich nasionach, otrzymywanymi z tej samej rośliny, które używane są jako materiał wypełniający w kamizelkach ratunkowych, zabawkach itp. i są wyłączone z tej pozycji (pozycja 1404).

Jukę.

Bielenie lub barwienie nie wpływa na klasyfikację wyrobów do tej pozycji.

 


 


5306-Przędza lniana.

5306 10-Pojedyncza

5306 20-Wieloskładowa (złożona) lub kablowana

Pozycja ta obejmuje nitki pojedyncze otrzymane przez przędzenie niedoprzędów z włókien lnianych objętych pozycją 5301, oraz nitki wieloskładowe (złożone) lub kablowane produkowane przez różnorodne zestawienie nitek pojedynczych.

Jednakże wyłączone, jeśli określono je jako szpagat, powróz itd. (pozycja 5607), patrz część (I) (B) (2) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Niniejsza pozycja obejmuje przędze, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej lub przerobione, jak to podano w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Przędza metalizowana, włącznie z przędzą lnianą połączoną z nitką metalową w dowolnej proporcji, jest wyłączona (pozycja 5605).

 


 


5307-Przędza z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 5303.

5307 10-Pojedyncza

5307 20-Wieloskładowa (złożona) lub kablowana

Pozycja ta obejmuje nitki zarówno pojedyncze, jak i wieloskładowe (złożone), otrzymywane przez przędzenie juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 5303.

Jednakże wyłączone, jeśli określono je jako szpagat, powróz itd. (pozycja 5607), patrz część (I) (B) (2) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Niniejsza pozycja obejmuje przędze, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej lub przerobione, jak to podano w części (I)  (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5308-Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; przędza papierowa.

5308 10-Przędza z włókna kokosowego

5308 20-Przędza z konopi siewnych

5308 90-Pozostała

(A)Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych.

Grupa ta obejmuje przędze zarówno pojedyncze, jak i wieloskładowe (złożone), otrzymywane przez przędzenie włókien konopi siewnych objętych pozycją 5302, włókien tekstylnych roślinnych objętych pozycją 5305, lub włókien roślinnych nieklasyfikowanych do sekcji XI (w szczególności tych objętych działem 14, tj. kapoku lub istle).

Jednakże jeśli są określone jako szpagat, powróz, liny lub linki (patrz część (I) (B) (2) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI), są one klasyfikowane do pozycji 5607.

Przędze z konopi siewnych używane są na nici do szycia (np. do wyrobu butów lub towarów ze skóry wyprawionej) lub do tkania.

Przędze pozostają w tej grupie, nawet jeśli pakowane są do sprzedaży detalicznej lub przetwarzane, jak to podano w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Przędze metalizowane, włącznie z przędzami z tej grupy, połączone z nitką metalową w dowolnej proporcji, są wyłączone (pozycja 5605).

(B)Przędza papierowa.

Grupa ta obejmuje przędze, zarówno pojedyncze, jak i wieloskładowe (złożone), z papieru. Klasyfikowane są tutaj, nawet jeśli pakowane są do sprzedaży detalicznej i nawet jeżeli występują w postaci szpagatu, powrozu, liny lub linki, ale z wyłączeniem plecionego powrozu, liny i linek.

Przędze pozostają w tej grupie, nawet jeśli są przerobione, jak to podano w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Nitki pojedyncze otrzymywane są przez skręcenie lub zwinięcie wzdłużne pasm wilgotnego papieru (czasami powleczonego); nitki wieloskładowe (złożone) otrzymywane są przez skręcenie dwóch lub więcej nitek pojedynczych.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Papieru tylko zwiniętego wzdłużnie raz lub więcej (dział 48).

(b)Przędzy papierowej przędzionej z metalową nitką lub pokrytej metalem przez zastosowanie dowolnego procesu (przędze metalizowane) (pozycja 5605).

(c)Przędzy papierowej wzmocnionej tylko metalem oraz plecionego powrozu, liny i linek z przędzy papierowej (pozycja 5607).

 


 


5309-Tkaniny lniane.

-Zawierające 85% masy lub więcej lnu:

5309 11- -Niebielone lub bielone

5309 19- -Pozostałe

-Zawierające mniej niż 85% masy lnu:

5309 21- -Niebielone lub bielone

5309 29- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędzy lnianej.

Tkaniny te obejmują cienkie materiały na bieliznę i ubrania, materiały na prześcieradła, bieliznę stołową itd. Tkaniny lniane używane są również na pokrycie materaców, worki, brezenty, żagle itd.

Bandaże, medyczne lub pakowane do sprzedaży detalicznej, wyłączone (pozycja 3005).

 


 


5310-Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 5303.

5310 10-Niebielone

5310 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędz z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych objętych pozycją 5303.

Tkaniny jutowe używane są na worki lub opakowania, jako bazowe tkaniny do produkcji linoleum, na podkładki mebli itd.

 


 


5311-Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej.

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędz objętych pozycją 5308.

Tkaniny te głównie używane są na opakowania, płótno żaglowe, do wyrobu brezentów, worków, obrusów, mat, jako bazowe tkaniny do produkcji linoleum itd.

Pozycja nie obejmuje tkanin wykonanych z plecionych pasków papieru (pozycja 4601).

__________