DZIAŁ 52

BAWEŁNA

Uwaga do podpozycji
  1. W podpozycjach 5209 42 i 5211 42 wyrażenie „drelich” oznacza tkaniny z przędz o różnych barwach, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie z tkaniną o splocie diagonalnym łamanym, o nitkach osnowy wyprowadzanych na prawą stronę tkaniny, której przędze nitek osnowy są tego samej barwy, a przędze nitek wątku są niebielone, bielone, barwione na szaro lub barwione w odcieniu jaśniejszym od przędz osnowy.

 


UWAGI OGÓLNE

Czytając Noty wyjaśniające do tego działu, należy wziąć pod Uwagi Ogólne Not wyjaśniających do sekcji XI.

Ogólnie dział ten obejmuje włókna bawełny w różnych stadiach ich przetwarzania, od surowca do tkanin oraz obejmuje zmieszane materiały włókiennicze klasyfikowane jako bawełna.

 


 


5201-BAWEŁNA, NIEZGRZEBLONa ani nieCZESANa

Nasiona zawarte w torebkach owocowych (strąkach, owocach) bawełnicy (Gossypium) pokryte są włóknami bawełny. Podstawowym składnikiem tych włókien, pokrytych substancją woskową, jest celuloza. Ich zewnętrzna powierzchnia jest gładka, o naturalnej barwie białej, żółtawej, brązowawej lub nawet czerwonawej. Zbierane są, gdy ich dojrzałe torebki owocowe są mniej lub bardziej otwarte; nie zbiera się torebek owocowych, ale z nich wyciągane są włókna bawełny, gdy jeszcze znajdują się na roślinie, wyciągając z nimi nasiona bawełny, które następnie muszą być usunięte przez odziarnianie.

Pozycja ta obejmuje włókna bawełny niezgrzeblone i nieczesane, w stanie, w jakim zostały zebrane (bawełna z nasionami) lub tylko odziarnione (w bawełnie odziarnionej pozostaje jeszcze pewna ilość odpadów strąkowych, liści lub substancji ziemnej); obejmuje również włókna bawełny (inne niż litersy i odpady), które były oczyszczone, bielone, barwione lub uczynione chłonnymi.

Międzynarodowy handel surową bawełną dotyczy prawie w całości bawełny odziarnionej, która zazwyczaj występuje w postaci silnie sprasowanych bel; bawełna oczyszczana w rozluźniarkach i trzeparkach ma postać luźnych, szerokich, ciągłych arkuszy.

Lintersy bawełniane klasyfikowane są do pozycji 1404. Włókna klasyfikowane do tej pozycji na ogół mają długość pomiędzy 1 a 5 cm, a zatem łatwo odróżnić je od lintersu bawełnianego, który zazwyczaj składa się z włókien o długości mniejszej niż 5 mm.

Pozycja nie obejmuje również:

(a)Waty (pozycja 3005 lub 5601).

(b)Odpadów bawełny (pozycja 5202).

(c)Bawełny zgrzeblonej lub czesanej (pozycja 5203).

 


 


5202-Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną).

5202 10-Odpady przędzy (włącznie z odpadami nici)

-Pozostałe:

5202 91- -Szarpanka rozwłókniona

5202 99- -Pozostałe

Ogólnie pozycja ta obejmuje odpady bawełny otrzymane podczas przygotowania bawełny do przędzenia lub podczas operacji przędzenia, tkania, dziania itp. lub z rozwłókniania towarów z bawełny.

Obejmuje ona:

Odpady z czesania, zazwyczaj nazywane wyczeskami czesarkowymi; zebrane z cylindrów zgrzeblących lub czeszących; porwane włókna oddzielone w czasie procesu rozciągania; fragmenty taśm lub niedoprzędów; puch zgrzeblarkowy; przędzę splątaną i pozostałe odpady przędzy; przędzę i włókna uzyskane z rozwłókniania szmat.

Odpady te mogą zawierać substancje tłuste, pył lub inne zanieczyszczenia, lub mogą być czyszczone, bielone lub barwione. Mogą być używane do przędzenia lub do innych celów.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Lintersu bawełnianego (pozycja 1404).

(b)Waty (pozycja 3005 lub 5601).

(c)Odpadów bawełny zgrzeblonej lub czesanej (pozycja 5203).

(d)Kosmyków lub pyłu, tekstylnych oraz rozdrobnionych resztek włókien (pozycja 5601).

(e)Zużytych lub nowych szmat i pozostałych odpadów artykułów włókienniczych (pozycja 6310).

 


 


5203-Bawełna, zgrzeblona lub czesana.

Pozycja ta obejmuje bawełnę (włącznie z szarpanką rozwłóknioną i pozostałymi odpadami bawełny), która była zgrzeblona lub czesana, nawet dalej przygotowywana do przędzenia.

Głównym celem zgrzeblenia jest rozplątanie włókien bawełny, ułożenie ich mniej więcej równolegle i całkowite lub w dużym stopniu pozbawienie obcych substancji, znajdujących się jeszcze w nich. Włókna mają postać szerokich runek (zwojów), które na ogół zagęszczane są w taśmy. Taśmy te przed przetworzeniem ich w niedoprzędy mogą lub nie, być czesane.

Czesanie, które głównie stosowane jest przy przędzeniu długich odcinków bawełny, usuwa ostatnie ślady obcych substancji przylegających do włókien, jak i krótsze włókna w postaci wyczesków; pozostają tylko włókna dłuższe, ułożone równolegle.

Taśmy, nawet czesane przechodzą serię procesów skręcania i rozciągania na rozciągarkach i niedoprzędzarkach, wychodząc z tych ostatnich jako niedoprzędy. Należy zwrócić uwagę, że niedoprzędy opuszczające niedoprzędzarkę, w przybliżeniu mają tę samą średnicę, co pojedyncza przędza objęta pozycją 5205 lub 5206 i są lekko skręcone; ponieważ jednak nie były przędzione, to nie są przędzami i objęte są tą pozycją.

Taśmy generalnie zwijane są do garów, a niedoprzędy zazwyczaj są pakowane na wielkie cewki. Zwoje zwykle nawijane są na drewniane wałki.

Wyroby objęte tą pozycją mogą być bielone lub barwione.

Bawełna zgrzeblona w postaci taśmy używana przez fryzjerów (czasem nazywana „watą fryzjerską”) klasyfikowana jest do tej pozycji, ale wata bawełniana objęta jest pozycją 5601 lub, jeżeli używana jest do celów medycznych lub pakowana do sprzedaży detalicznej do celów medycznych lub chirurgicznych, to objęta jest pozycją 3005.

 


 


5204-Nici bawełniane do szycia, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej.

-Niepakowane do sprzedaży detalicznej:

5204 11- -Zawierające 85% masy lub więcej bawełny

5204 19- -Pozostałe

5204 20-Pakowane do sprzedaży detalicznej

Pozycja ta obejmuje nici bawełniane do szycia w postaci i odpowiadające warunkom opisanym w części (I) (B) (4) Uwag Ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Jednakże taka nić zdefiniowana jako szpagat itd. (patrz część (I) (B) (2) Uwag Ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI), jest wyłączona (pozycja 5607).

Pozycja ta obejmuje nici do szycia, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej lub obrobione, jak to podano w części (I) (B) (1) Uwag Ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5205-Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85% masy lub więcej bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej.

-Nitka pojedyncza z włókien nieczesanych:

5205 11- -O masie liniowej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14)

5205 12- -O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43)

5205 13- -O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52)

5205 14- -O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80)

5205 15- -O masie liniowej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80)

-Nitka pojedyncza z włókien czesanych:

5205 21- -O masie liniowej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14)

5205 22- -O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43)

5205 23- -O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52)

5205 24- -O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80)

5205 26- -O masie liniowej mniejszej niż 125 decyteksów, ale nie mniejszej niż 106,38 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 80, ale nieprzekraczającym 94)

5205 27- -O masie liniowej mniejszej niż 106,38 decyteksa, ale nie mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 94, ale nieprzekraczającym 120)

5205 28- -O masie liniowej mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 120)

-Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesanych:

5205 31- -O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14 dla nitki pojedynczej)

5205 32- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43, dla nitki pojedynczej)

5205 33- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52, dla nitki pojedynczej)

5205 34- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)

5205 35- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)

-Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesanych:

5205 41- -O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14, dla przędzy pojedynczej)

5205 42- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43, dla nitki pojedynczej)

5205 43- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52, dla nitki pojedynczej)

5205 44- -O masie liniowej przędzy pojedynczej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)

5205 46- -O masie liniowej przędzy pojedynczej mniejszej niż 125 decyteksów, ale nie mniejszej niż 106,38 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 80, ale nieprzekraczającym 94, dla nitki pojedynczej)

5205 47- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 106,38 decyteksa, ale nie mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 94, ale nieprzekraczającym 120, dla nitki pojedynczej)

5205 48- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 120 dla nitki pojedynczej)

Pozycja ta obejmuje przędzę bawełnianą (inną niż nici do szycia) zarówno pojedynczą, jak i wieloskładową (złożoną), otrzymaną przez przędzenie niedoprzędów objętych pozycją5203, pod warunkiem że zawiera ona 85 % masy lub więcej bawełny.

Jednakże taka przędza zdefiniowana jako szpagat, powróz, lina itd. (pozycja 5607) lub pakowana do sprzedaży detalicznej (patrz część (I) (B) (2) i (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI), jest wyłączona.

Przędze pozostają objęte tą pozycją, nawet jeżeli są przerobione jak to podano w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5206-Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia) zawierająca mniej niż 85% masy bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej.

-Nitka pojedyncza z włókien nieczesanych:

5206 11- -O masie liniowej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14)

5206 12- -O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43)

5206 13- -O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52)

5206 14- -O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80)

5206 15- -O masie liniowej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80)

-Nitka pojedyncza z włókien czesanych:

5206 21- -O masie liniowej 714,29 decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14)

5206 22- -O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decyteksów, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43)

5206 23- -O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52)

5206 24- -O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80)

5206 25- -O masie liniowej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80)

-Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesanych:

5206 31- -O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 decyteksów lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14 dla nitki pojedynczej)

5206 32- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43, dla nitki pojedynczej)

5206 33- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52, dla nitki pojedynczej)

5206 34- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)

5206 35- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)

-Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesanych:

5206 41- -O masie liniowej przędzy pojedynczej 714,29 decyteksów lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 14 dla nitki pojedynczej)

5206 42- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 714,29 decyteksów, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43, dla nitki pojedynczej)

5206 43- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 52, dla nitki pojedynczej)

5206 44- -O masie liniowej nitki mniejszej niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, dla nitki pojedynczej)

5206 45- -O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym przekraczającym 80 dla nitki pojedynczej)

Do przędz objętych tą pozycją stosuje się Noty wyjaśniajace do pozycji 5205, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


5207-Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia) pakowana do sprzedaży detalicznej.

5207 10-Zawierająca 85% masy lub więcej bawełny

5207 90-Pozostała

Pozycja ta obejmuje przędzę bawełnianą (inną niż nici do szycia), pakowaną do sprzedaży detalicznej, tj. w postaci i odpowiadającą wymogom opisanym w części (I) (B) (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5208-Tkaniny bawełniane, zawierające 85% masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2

-Niebielone:

5208 11- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2

5208 12- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2

5208 13- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5208 19- -Pozostałe tkaniny

-Bielone:

5208 21- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2

5208 22- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2

5208 23- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5208 29- -Pozostałe tkaniny

-Barwione:

5208 31- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2

5208 32- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2

5208 33- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5208 39- -Pozostałe tkaniny

-Z przędzy o różnych barwach:

5208 41- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2

5208 42- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2

5208 43- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5208 49- -Pozostałe tkaniny

-Zadrukowane:

5208 51- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2

5208 52- -O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100 g/m2

5208 59- -Pozostałe tkaniny

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak to określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI), o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 200 g/m2, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny.

Tkaniny bawełniane produkowane są w szerokim asortymencie i używane, w zależności od ich właściwości, do produkcji ubrań, bielizny domowej, narzut, zasłon, pozostałych artykułów dekoracyjnych itd.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Bandaży, medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Tkanin objętych pozycją 5801.

(c)Tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych (pozycja 5802).

(d)Gazy (pozycja 5803).

(e)Tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911.

 


 


5209-Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2.

-Niebielone:

5209 11- -O splocie płóciennym

5209 12- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5209 19- -Pozostałe tkaniny

-Bielone:

5209 21- -O splocie płóciennym

5209 22- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5209 29- -Pozostałe tkaniny

-Barwione:

5209 31- -O splocie płóciennym

5209 32- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5209 39- -Pozostałe tkaniny

-Z przędzy o różnych barwach:

5209 41- -O splocie płóciennym

5209 42- -Drelich

5209 43- -Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5209 49- -Pozostałe tkaniny

-Zadrukowane:

5209 51- -O splocie płóciennym

5209 52- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5209 59- -Pozostałe tkaniny

Do wyrobów objętych tą pozycją stosuje się Noty wyjaśniające do pozycji 5208, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


5210-Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85% masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2.

-Niebielone:

5210 11- -O splocie płóciennym

5210 19- -Pozostałe tkaniny

-Bielone:

5210 21- -O splocie płóciennym

5210 29- -Pozostałe tkaniny

-Barwione:

5210 31- -O splocie płóciennym

5210 32- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5210 39- -Pozostałe tkaniny

-Z przędzy o różnych barwach:

5210 41- -O splocie płóciennym

5210 49- -Pozostałe tkaniny

-Zadrukowane:

5210 51- -O splocie płóciennym

5210 59- -Pozostałe tkaniny

Pozycja ta obejmuje tkaniny, jak to określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Obejmuje ona tkaniny, pod warunkiem że klasyfikowane są jako tkaniny bawełniane zgodnie z uwagą 2. do sekcji XI (patrz również część (I) (A) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) i pod warunkiem że odpowiadają one następującym warunkom:

(a)Zawierają mniej niż 85 % masy bawełny;

(b)Zmieszane są głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi;

(c)Masa powierzchniowa nie przekracza 200 g/m2.

Przy obliczaniu proporcji, pod uwagę musi być brana całkowita masa powierzchniowa włókien chemicznych, bez różnicowania pomiędzy włóknami ciągłymi i odcinkowymi.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Bandaży, medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Tkanin objętych pozycją 5801.

(c)Tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych (pozycja 5802).

(d)Gazy (pozycja 5803).

(e)Tkanin do zastosowania technicznego objętych pozycją 5911.

 


 


5211-Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85% masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2.

-Niebielone:

5211 11- -O splocie płóciennym

5211 12- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5211 19- -Pozostałe tkaniny

5211 20-Bielone

-Barwione:

5211 31- -O splocie płóciennym

5211 32- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5211 39- -Pozostałe tkaniny

-Z przędzy o różnych barwach:

5211 41- -O splocie płóciennym

5211 42- -Drelich

5211 43- -Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5211 49- -Pozostałe tkaniny

-Zarukowane:

5211 51- -O splocie płóciennym

5211 52- -O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

5211 59- -Pozostałe tkaniny

Do wyrobów objętych tą pozycją stosuje się Noty wyjaśniające do pozycji 5210, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


5212-Pozostałe tkaniny bawełniane.

-O masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2:

5212 11- -Niebielone

5212 12- -Bielone

5212 13- -Barwione

5212 14- -Z przędzy o różnych barwach

5212 15- -Zadrukowane

-O masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2:

5212 21- -Niebielone

5212 22- -Bielone

5212 23- -Barwione

5212 24- -Z przędzy o różnych barwach

5212 25- -Zadrukowane

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędz bawełnianych. Jednakże obejmuje ona tylko tkaniny mieszankowe, inne niż te objęte poprzednią pozycją tego działu lub wyszczególnione, lub włączone do drugiej części niniejszej sekcji (zazwyczaj dział 58 lub 59).

Bandaże medycznych lub pakowane do sprzedaży detalicznej, wyłączone (pozycja 3005).

__________